Sunteți pe pagina 1din 83

COD DE PRACTICA PENTRU EXECUTIA

ELEMENTELOR PREFABRICATE DIN


SETON, SETON ARMAT �I SETON
PRECOMPRIMAT

INDICATIV NE 013-2002

3
2

�),,
CUPRINS
1. Prevederi generale ........................................................................... 5
2. Principalele reglementari tehnice in domeniu .................................. 8
3. Terminologie :;;i nota\ii .................................................................... 15 1.PREVEDERIGENERALE
4. Materiale utilizate la prepararea betoanelor pentru realizarea
elementelor prefabricate ............................................................. 24
Prevederile prezentului Cod de practica se aplica la
5. O\eluri utilizate la arm area elementelor prefabricate ..................... 42
1.1.
6. Cerinte privirid caracteristicile betoanelor $i tipuri de betoane pentru executia elementelor prefabricate din beton, beton armat $i beton
realizarea elementelor prefabricate ............................................ 46 precomprimat, utilizate la realizarea construc\iilor de locuin\e,
7. Cerin\e privind compozi\ia :;;i stabilirea compozi\iei betoanelor social-culturale, industriale, agrozootehnice, edilitare $i gospodare$ti,
utilizate la realizarea elementelor prefabricate ........................... 63 construc\ii rutiere etc.
8. Tipare (cofraje) pentru realizarea elementelor prefabricate ........... 84 Tn redactarea finala a codului sunt prevazute cerin\ele ce trebuie
9. Prepararea $i transportul betoanelor in unita\ile de prefabricate ... 87 indeplinite de materialele componente (ciment, agregate, adaosuri,
10. Fasonarea $i montarea armaturilor Tn elemente prefabricate ...... 93 aditivi, apa de preparare), betQJ:1ul proaspat, tiparele (cofrajele) pentru
11. Pretensionarea armaturilor in elementele prefabricate .............. 101 elementele prefabricate, armaturile $i armarea elementelor din beton
12. Turnarea, compactarea :;;i finisarea betonului in elemente armat, precomprimat sau postcomprimat, turnarea-compactarea :;;i
prefabricate ............................................................................... 109 finisarea, tratarea betonului din elemente etc., stabilindu-se criteriile
13. Tratarea :;;i protec\ia dupa turnarea betonului intarit la temperatura pentru satisfacerea acestor cerin\e in contextul sistemulu1 de control :;;i
mediului ambiant....................................................................... 113 asigurarii calita\ii conform cu legisla\ia in vigoare.
14. Cerin\e suplimentare pentru betoanele la care accelerarea intaririi
se face cu tratament termic ...................................................... 118 1.2. Prevederile codului de practica vor fi adoptate :;,i detaliate
15. Exigen\e privind decofrarea elementelor prefabricate :;;i pentru
prin caiete de sarcini, specifica\ii tehnice sau alte reglementari tehnice
transferul fortelor de precomprimare la realizarea elementelor din
intocmite de proiectant, Tn urmatoarele cazuri:
beton precomprimat, transportul in depozitul de produse finite... 124
• prefabricate din beton specifice cailor de comunica\ii rutiere,
16. Proteqia elementelor prefabricate in intervalul decofrare-livrare .. 126
17. Exigen\e privind controlul calita\ii 1n unita\ile de prefabricate $i feroviare, maritime :;,i aeriene (drumuri, re\ele stradale,
recep\ia elementelor pe $antier ................................................ 127 poduri, tunele, piste de aerodrom, amenajari portuare :;;i
canale navigabile), construc\ii hidrotehnice, platforme
maritime, centrale nucleare etc.;
135 • alte lucrari de construc\ii cu structuri speciale de rezisten\a
sau condi\ii speciale de exploatare. Caracterul de
construc\ie sau structura speciala se stabile$te de
proiectant $i se avizeaza cu proiectul;

.� 5

S-ar putea să vă placă și