Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI Editia : 1

Aprobat : Administrator Data: Nr. pagini 3

ANGHEL CLAUDIU

Aprobat : Valabil pe durata ocuparii postului

Data:............................... ..................................

Denumirea postului ZUGRAV

Functia cod conform COR 714102

LOCUL POSTULUI IN CADRUL

S.C. ARCFORCE S.R.L.

Subordonare: Directorului şi sefului de echipa.

Inlocuieste Când este cazul, un alt zugrav.

CERINTE NECESARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI


Studii , specialitate : Studii medii.

Experienta profesionala necesara: Experienta in functia de zugrav.

COMPETENŢE ŞI RESPONSABILITĂŢI

 Pregateste suprafetele de zugravit (umple gaurile, crapaturile, finiseaza colturile);


 Pregateste vopselele si le amesteca;
 Zugraveste si prepara diferitele tipuri de culori;
 Face lucrari de zugraveala decorativa;
 Pregateste suprafetele pentru aplicarea tapetului (da jos tencuiala, trateaza suprafata pe

1
care se aplica tapetul, taie tapetul, lipeste tapetul pe pereti etc.);
 Are grija de aparatura si materialele utilizate: pensule, raclete, scari, spray-uri si trafalete;
 Îndeplineşte cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle
de serviciu şi se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii de orice natură
societatii;
 Răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în funcţia pe care o deţine,
precum şi de atribuţiile ce îi sunt delegate;
 Se conformeaza dispoziţiilor date de cei cu funcţii de conducere cărora îi este subordonat
direct, cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale. În asemenea
cazuri salariatul are obligaţia să motiveze în scris refuzul îndeplinirii dispoziţiilor primite.
Dacă cel care a dat dispoziţia stăruie în executarea acesteia, va trebui să o formuleze în
scris. În această situaţie dispoziţia va fi executată;
 Anunţa, personal sau prin altă persoană, conducerea societăţii în situaţia în care, din
motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii, absentează de la serviciu, în cursul zilei în
care are loc absenţa. Cazurile de imbolnavire vor fi justificate numai cu certificat de
concediu medical eliberat de medicul competent, care trebuie prezentat societatii a doua zi
de la eliberarea lui, sub sanctiunea neluarii in seama a acestuia;
 Nu utilizeaza timpul de lucru în scopuri personale;
 Păstreaza confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia
cunoştinţă în exercitarea serviciului;
 Are obligatia de a nu solicita sau accepta, direct sau indirect, pentru el sau pentru alţii, în
considerarea serviciului lor, daruri sau alte avantaje;
 Se conformeaza programului de lucru al societăţii;
 Are o comportare corectă şi demnă în cadrul relaţiilor de serviciu si işi ajuta colegii sau
colaboratorii în aducerea la îndeplinire a obligaţiilor de serviciu;
 Preda la termen lucrările pentru luna respectivă;
 Răspunde de realizarea eficientă a tuturor atribuţiilor stabilite mai sus;
 Răspunde pentru bunurile şi valorile încredinţate;
 Răspunde disciplinar, civil, material şi penal pentru pagubele provocate unităţii prin
executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.
Prevederi privind sanatatea si securitatea in munca

- Fiecare angajat trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si


instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si
alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de
munca.
- In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute mai sus, angajatii au
urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare,
sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului orice situatie de munca despre care au motive
intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea angajatilor, precum si
orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si angajatorului
accidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si cu angajatii desemnati, atat timp cat este necesar,
2
pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de
munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si cu angajatii desemnati,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt
sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

Date referitoare la ocupantul postului :

Numele si prenumele : .........................................................

C.N.P. ..................................................

Am preluat fisa postului si am luat la cunostinta continutul ei si obligatiile mele


referitoa-re la respectarea prescriptiilor din fisa postului si a prevederilor legale din Codul
Muncii si din contractul individual de munca.

Localitatea..................................., data ......................................

Semnatura ocupantului postului :................................................

Incheiere:

Prezenta fisa postului descrie regulile obligatorii de efectuare a muncii , este anexa a contractului de
munca.

S-ar putea să vă placă și