Sunteți pe pagina 1din 4

FISA POSTULUI Editia : 1

Aprobat : Administrator Data: Nr. pagini 4

ANGHEL CLAUDIU

Aprobat : Valabil pe durata ocuparii postului

Data:...............................

...........................................

Denumirea postului INSTALATOR APA, CANAL

Functia cod conform COR 713602

LOCUL POSTULUI IN CADRUL

S.C. ARCFORCE S.R.L.

Subordonare: Directorului.

Inlocuieste Când este cazul, un alt instalator apa, canal.

CERINTE NECESARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI


Studii , specialitate : Studii medii.

Experienta profesionala necesara : Experienta in functia de instalator apa, canal.

COMPETENŢE ŞI RESPONSABILITĂŢI

1
 Executã repararea, întretinerea si exploatarea retelelor de alimentare cu apã urbane
(comunale) si instalatorilor din antreprizele (societãtile) de constructii care executã retele
de alimentare cu apã urbane (comunale);
Lucrãrile de executie retele de alimentare cu apã cuprind operatii de montaj, echipare si
probare tronsoane de retea iar lucrãrile de exploatare întretinere si reparare retele de
alimentare cu apã cuprind operatii de supraveghere, diagnosticare, controlare, revizie
preventivã, pregãtire pentru iarnã, întretinere constructii si anexe, înlocuire apometre,
remediere defectiuni avarii si înlocuirea tronsoanelor defecte de retea;
 Cunoaste tehnologiile de executie, reparare, întretinere si exploatare ale retelelor de
alimentare cu apã;
 Respecta proiectele de executie si instructiunile de lucru, control si verificare (probã);
 Cunoaste utilajele si echipamentele destinate operatiunilor de întretinere, reparare si
montaj a retelelor de alimentare cu apã si metodele de întrebuintare ale acestora;
 Cunoaste elementele ce concurã la realizarea operatiilor în sine si interdependenta lor;
 Controleaza instalaţiile interioare ale consumatorilor de apă;
 Depisteaza defecţiunile reţelelor de alimentare cu apă;
 Efectueaza probele de presiune la reţelele de alimentare cu apă;
 Înlocuieste apometrele şi întreţine ansamblele de măsură;
 Înlocuieste tronsoanele defecte din reţeaua de alimentare cu apă;
 Întreţine construcţiile şi anexelor reţelelor de alimentare cu apa;
 Remediaza avariile la reţelele de alimentare cu apă – cu întreruperea apei;
 Remediaza defecţiunile din reţelele de alimentare cu apă – fără întreruperea apei;
 Supravegheaza funcţionarea reţelei de alimentare cu apă;
 Executa lucrãrile solicitate la nivel cantitativ si calitativ optim, în conformitate cu
documentatiile tehnice;
 Îndeplineşte cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle
de serviciu şi se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii de orice natură
societatii;
 Răspunde pentru îndeplinirea atribuţiile care îi revin prin prezenta fişă de post;
 Respectă normele de disciplina muncii şi de conduită stabilite la nivelul societatii;
 Anunţa, personal sau prin altă persoană, conducerea societăţii în situaţia în care, din
motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii, absentează de la serviciu, în cursul zilei în
care are loc absenţa. Cazurile de imbolnavire vor fi justificate numai cu certificat de
concediu medical eliberat de medicul competent, care trebuie prezentat societatii a doua zi
de la eliberarea lui, sub sanctiunea neluarii in seama a acestuia;
 Nu utilizeaza timpul de lucru în scopuri personale;
 Răspunde disciplinar, civil, material şi penal pentru pagubele provocate societatii prin
executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.
Prevederi privind sanatatea si securitatea in munca

- Fiecare angajat trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si


instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si
alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de
munca.

- In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute mai sus, angajatii au


urmatoarele obligatii:

2
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;

b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare,


sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau


inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

d) sa comunice imediat angajatorului orice situatie de munca despre care au motive


intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea angajatilor, precum si
orice deficienta a sistemelor de protectie;

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si angajatorului


accidentele suferite de propria persoana;

f) sa coopereze cu angajatorul si cu angajatii desemnati, atat timp cat este necesar,


pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de
munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si cu angajatii desemnati,


pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt
sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si


sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

Date referitoare la ocupantul postului :

Numele si prenumele : .............................................................................

C.N.P. ..........................................................

3
Am preluat fisa postului si am luat la cunostinta continutul ei si obligatiile mele
referitoa-re la respectarea prescriptiilor din fisa postului si a prevederilor legale din Codul
Muncii si din contractul individual de munca.

Localitatea..................................., data ......................................

Semnatura ocupantului postului :................................................

Incheiere:

Prezenta fisa postului descrie regulile obligatorii de efectuare a muncii , este anexa a
contractului de munca.

S-ar putea să vă placă și