Sunteți pe pagina 1din 1

SEMINÁRIO BÍBLICO BATISTA DE IRAJÁ

EXERCÍCIOS DE REVISÃO – GREGO 2

Professor: Pr. Felipe Diniz

Nome: _________________________________________________________________

1) Conjugue os verbos abaixo no tempo PRESENTE DO INDICATIVO ATIVO:

yavllw sumfevrw paratugcavcw enedreuvw patavssw


fqavvnw manqavnw wdivnw enevcw kaivw
davknw ejxevlkw ajpelpivzw ijoudaivzw spevndw
devrw bovskw aivretizw kaqaivrw oijkteivrw
qevlw ajpavgw aivrw kaqistavnw aujxavnw
diabaivnw ajpevcw arevskw metabaivnw leivpw
pacuvnw peiravw ei[kw saivnw gravfw

2) Conjugue os verbos abaixo no tempo FUTURO DO INDICATIVO ATIVO e


PRIMEIRO AORISTO. ATENÇÃO ÀS REGRAS.

e[cw eujarestevw peivqw gravfw marturevw


blavptw ei[kw sunqlivbw istorevw merivzw
ejxavgw deleavzw zumovw kaivw merimnavw
ejxapatavw spevndw kaqeuvdw ejkstrevfw metatrevpw
corhgevw leivpw filevw klhrovw pauvw
gravfw peivqw oJdhgevw ajqlevw eijsavgw
peiravw ujbrivzw ujdropotevw fusiovw fugadeuvw
fwtivzw coi:hvw yhlafavw yuvcw zavw