Sunteți pe pagina 1din 54

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Departamentul Autovehicule și Transporturi


Disciplina Organe de Maşini

PROIECT DE AN LA DISCIPLINA
Organe de Maşini I

Autor:
Programul de studii: Inginerie mecanică
Grupa

Coordonatori: Prof. univ. dr. ing. Silviu BUTNARIU


Dr. ing. Silviu POPA

2018
2018
CUPRINS

Introducere ................................................................................................................................. 6

A. MEMORIUL JUSTIFICATIV .............................................................................................. 7

1. Tematica şi schema structural-constructivă ........................................................................... 9


1.1. Tematica şi specificaţii de proiectare ...........................................................................9
1.2. Schema structural-constructivă ..................................................................................10
2. Proiectarea elementelor şi legăturilor ...................................................................................13
2.1. Proiectarea elementului 1 (cârligul de remorcare) .....................................................13
2.2. Proiectarea elementului 4 (tirantul superior) .............................................................13
2.3. Proiectarea legăturii 1-4 (asamblare filetată) .............................................................16
2.4. Proiectarea elementelor 5 şi 6 (coloana superioară şi corp coloană superioară) .......16
2.5. Proiectarea legăturii 4-5 (îmbinare sudată) ................................................................16
2.6. Proiectarea legăturilor 5-6 ..........................................................................................16
2.6.1 Proiectarea legăturii 5-6, asamblare ţeavă-ţeavă pătrată ...................................16
2.6.2 Proiectarea legăturii 5-6, asamblare prin bolţ ...................................................16
2.7. Proiectarea elementelor 7 şi 8 (tirant inferior şi corp tirant inferior) .............................
2.8. Proiectarea legăturii 6-7 (îmbinare sudată) ....................................................................
2.9. Proiectarea legăturilor 7-8
2.9.1 Proiectarea legăturii 7-8, ţeavă-ţeavă pătrată .......................................................
2.9.2 Proiectarea legăturii 7-8, asamblare prin bolţ .......................................................
2.10. Proiectarea elementelor 11 şi 12/12’ (bara centrală şi coloana stânga/dreapta) .............
2.11. Proiectarea legăturilor 8-9 şi 10-11 (îmbinări sudate) ...................................................
2.12. Proiectarea legăturii 9-10 (asamblare prin şuruburi) .....................................................
2.13. Proiectarea legăturilor 11-12/12’ ...................................................................................
2.13.1 Proiectarea legăturii 11-12/12’, ţeavă-ţeavă pătrată ............................................
2.13.2 Proiectarea legăturii 11-12/12’, asamblare prin bolţ ...........................................
2.14. Proiectarea elementului 13/13’ (tirant stânga/dreapta) ..................................................
2.15. Proiectarea legăturii 12-13/12’-13’ (îmbinare sudată) ...................................................
2.16. Proiectarea elementului 3/3’ (suport stânga/dreapta) .....................................................
2.17. Proiectarea legăturii 13-3/13’-3’ (asamblare prin şuruburi)...........................................

Bibliogarafie .................................................................................................................................

B. ANEXE ....................................................................................................................................

Desen de ansamblu AutoCAD (vedere, secțiune principală și secţiuni parţiale) (la scara 1:1).
Desen de execuţie cârlig de remorcare AutoCAD (la scara 1:1).
Desen de execuţie subansamblu sudat S4AutoCAD (elementele 10 şi 11 sudate) (la scara 1:1).
Formatele de desen AutoCAD se vor salava in 2002.
Bibliogarafie ..........................................................................................................................................

B. ANEXE ................................................................................................................................................
Desen de ansamblu AutoCAD (vedere, secțiune principală și secţiuni parţiale) (la scara 1:1).
Desen de execuţie cârlig de remorcare AutoCAD (la scara 1:1).
Desen de execuţie subansamblu sudat S4AutoCAD (elementele 10 şi 11 sudate) (la scara 1:1).
Formatele de desen AutoCAD se vor salava in 2002.

INTRODUCERE
Scopul proiectului de an la disciplina Organe de maşini este să dezvolte abilităţile practice ale studenţilor
de proiectare şi sintetizare a cunoştinţelor de mecanică, rezistenţa materialelor, tehnologia materialelor şi
reprezentare grafică în decursul anilor I şi II, precum şi modul în care aceştia pot rezolva în mod independent o
lucrare de proiectare, pe baza algoritmilor, metodelor specifice şi programelor din domeniu.
Produs tehnic mecanic este un bun fizic, tangibil care poate satisface o dorințe sau o nevoi ale omului
privind dezvoltarea de lucru mecanic util
Proiectarea în inginerie este activitatea intelectuală de creaţie prin care se urmăreşte concepţia şi dezvoltarea
documentaţiei tehnice de obţinere a produselor noi, cu performanţe ridicate, la costuri scăzute. Prin
complexitatea, importanţa şi implicaţiile sale, activitatea de proiectare se poate considera ca fiind în relaţie
directă cu diverse domenii fundamentale ale activităţii umane (filozofia, designul artistic, ştiinţele economice).
De obicei, produsele tehnice materiale (maşini, vehicule, utilaje etc.), în evoluţia şi existenţa lor,
parcurg fluxul de viaţă cu fazele menţionate. Ideea noului produs, dedusă dintr-o necesitate de piaţă, cerinţă a
consumatorilor şi/sau dintr-o propunere a unei intreprinderi, se concretizează, ca urmare a activităţilor demarketing,
într-un plan de produs şi într-un caiet de sarcini, care stau la baza activităţilor de proiectare.
Proiectarea produsului, pornind de la caietul de sarcini (specificaţiile de produs), începe cu studiul
realizărilor în domeniu, definirea problemelor şi concretizarea temei de proiectare, ca fiind o listă de cerinţe
cuantificabile, cu precizarea datelor de intrare/ieşire. Pentru aceasta, inginerii proiectanţi, având la bază
cunoştinţe stiinţifico-tehnice şi abilităţi practice, urmăresc optimizarea din punct de vedere conceptual,
funcţional, constructiv, tehnologic şi economic.
Fabricaţia unor componente şi achiziţia altora, urmată de montajul şi inspecţia finală, conduce la
produsul final, care prin serviciile de desfacere, vânzare şi consultanţăajunge la client.
Fazele de utilizare (exploatare) şi de întreţinere au importanţă deosebită pentru proiectantul şi
producătorul produsului, în funcţie de feed-back-ul şi viteza de răspuns a firmei la cerinţele clientului, prin
serviciile de proiectare şi fabricare, lungindu-se viaţa acestuia.
Odată cu scoaterea din uz a produsului, începe ultima etapă prin care se urmăreşte utilizarea ulterioară a
elementelor acestuia cu funcţii identice sau ulterioare (reutilizare, revalorificare) sau reutilizarea materialelor
după desasamblare precum şi valorificarea eficientă a deşeurilor.
Produsele tehnice, în general, presupun conversia calitativă şi cantitativă a energiei, materialelor şi/sau a
informaţiilor de intrare în mărimi similare corespunzătoare la ieşire.
Pentru un produs tehnic (material), descrierea calitativă a scopului acestuia, ca relaţie (legătură) între
parametrii de intrare şi cei de ieşire, se realizează prinfuncţia scop globală. Prin divizarea funcţiei globale în
secvenţe independente se obţin funcţii scop parţiale . Atât funcţia globală, precum şi cele parţiale, de obicei,
se exprimă descriptiv transformarea energiei, transmiterea materialelor etc.
Mărimile energetice (forţe, viteze, putere), de material (masă, greutate, volum, debit) şi/sau de informaţie
(semnale) se transmit şi se transformă în sistemul tehnic prin fluxuri. Funcţiile care fac legătura între parametrii
(energetici, de material sau de informaţie) de ieşire şi de intrare sunt funcţii principale, cu exprimări
matematice care descriu determinist corelaţiile dintre parametrii specifici.
Prin divizarea sistemului tehnic în subsisteme independente din punct de vedere funcţional, funcţiile
principale se împart în funcţii parţiale asociate acestora.
În plus, pentru anumite produse pot exista subsisteme şi fluxuri însoţitoare, participante indirect la
îndeplinirea funcţiilor principale, care realizeză funcţii auxiliare.
Din punct de vedere constructiv, produsele mecanice se compun din ansamble, subansamble şi elemente
constructive (inclusiv organele de maşină), identificabile cu uşurinţă în schema structural-constructivă.
Ansamblele sunt entităţi constructive independente, care respectă structura funcţională a produsului şi au
în componenţă subansamble şi elementele constructive cu forme şi poziţii determinate şi de tehnologiile de montaj,
de întreţinere şi de exploatare. Pentru un produs complex se pot evidenţia mai multe ansamble, care sunt în
interacţiune prin legături permanente fixe atât între ele (legături interne) cât şi cu mediul adiacent (legături externe).
Practic, legăturile ansamblelor se materializează, de obicei, prin asamblări demontabile.
Subansamblele sunt structuri independente, care nu întodeauna sunt constituite respectând funcţionalitatea,
şi care se evidenţiază printr-un grup compact compus, în configuraţie minimală, din cel puţin două elemente
constructive sau din alte subansamble şi elemente constructive, în interacţiune permanentă, formate ţinându-se
cont, cu precădere, de tehnologiile de montaj, de întreţinere şi de exploatare.
Elementele (organe) constructive ca păţi componente nedivizabile ale unui produs mecanic tehnic,
ansamblu şi/sau subansamblu, sunt entităţi distincte în interacţiune directă fixă, permanentă (nedemontabilă sau
demontabilă), sau în interacţiune mobilă directă (fără ungere) sau indirectă (cu ungere). Tipurile acestor legături,
din punct de vedere constructiv şi în funcţie de necesităţile funcţionale, sunt diverse şi sunt tratate în detaliu în
cadrul disciplinei de Organe de maşini.
Pentru analiza şi, mai ales, pentru sinteza structurii constructive a unui produs mecanic se
întocmeşte schema structural-constructivă care este o reprezentare grafică bazată pe simboluri asocoate
ansambleor, subansamblelor şi elementelor constructive în care se evidenţiază toate legăturile interioare între
acestea şi legăturile exterioare cu entităţile constructive adiacente.
Spre deosebire de schema structural-funcţională, în schema structural-constructivă se pot identifica, în
plus, cuplele pasive, sistemele de lăgăruire, legăturile fixe etc. Reprezentările din schema structural-constructivă
trebuie să permită evidenţierea cu uşurinţă a fluxurilor de mişcare şi, mai ales, cele de forţe (principale şi
auxiliare) interioare.
Formularea temei de proiectare a unui produs tehnic este precedată de documentarea detaliată şi analiza
critică a realizărilor mondiale în domeniu, privind cerinţele asupra soluţiilor tehnice posibile şi constrângerile
practice existente. În urma acestei analize se întocmeşte lista de cerinţe cu menţionarea clară a performanţelor
la nivel calitativ şi/sau cantitativ, indicând valorile unor indicatori specifici. În general, în lista de cerinţe se
introduc informaţii privind următoarele caracteristici generale ale produsului: numărul de exemplare; restricţiile
geometrice (dimensiunile de gabarit impuse); cinematice (viteze, acceleraţii, direcţii de mişcare); forţe (de
greutate, de încărcare, direcţii, frecvenţe de aplicare); energia (puteri, randamente); siguranţa(muncii şi
mediului); condiţii de lucru (zgomot, confort, ergonomie); calitatea (fiabilitatea, mentenanţa, standardele ce
trebuie respectate); condiţii de montaj, de exploatare şi de întreţinere; economice (costurile maxime admise,
posibilităţi de reciclare); fabricaţia (procedee disponibile); mediul de lucru (temperatura, variaţiile de
temperatură, altitudinea, tipul atmosferei) etc.
Obiectivele generale urmărite la proiectarea produselor materiale tehnice sunt: îndeplinirea funcţiilor
principale şi auxiliare; fiabilitatea şi siguranţa în funcţionare; ergonomicitate mărită; asigură securitatea omului şi
a mediului; execuţie simplă şi montare uşoară; asigură întreţinere eficientă; minimizare costuri; posibilităţi de
reciclare etc. Soluţia finală adoptată la proiectare va fi determinată de obiectivele generale şi restricţiile impuse,
care se obţin ca o consecinţă a cerinţelor şi condiţiilor din lista de cerinţe, ca document care stă la baza dezvoltării
de produs.
Proiectarea propriu-zisă are la bază proceduri algoritmizate care, pornind de la funcţiile şi obiectivele
impuse, caută soluţii principiale (proiectarea principială), funcţionale (proiectarea funcţională) şi constructive
(proiectarea constructivă).
Cunoasterea şi înţelegerea structurilor, modelelor de calcul şi algoritmilor de proiectare a elementelor şi
subansamblelor specializate precum şi a legăturilor dintre acestea având la bază corelarea optima a cunostintelor
dobandite la disciplinele Desen tehnic, Mecanica, Mecanisme şi Rezistenta materialelor
1. TEMATICA ŞI SCHEMA STRUCTURAL-CONSTRUCTIVĂ

1.1. TEMATICA ŞI SPECIFICAŢII DE PROIECTARE

Tema de proiectare a unui produs este lansată de către un beneficiar şi reprezintă o înşiruire de date, cerinţe
şi condiţii tehnice care constituie caracteristicile şi performanţele impuse viitorului produs.
În cazul proiectului de an nr. 1 tema de proiectare, pornind de la necesitatea unor dispozitive de remorcare
auto modulare adaptabile pentru diverse situaţii practice presupune concepţia şi dimensionarea unui dispozitiv de
remorcare cu funcţia globală de legare şi tractare a miniremorcilor şi rulotelor de autovehiculelede capacitate mică
(fig. 1.1).
Dezvoltarea acestui produs este cerută de inexistenţa unor produse similare care, pe de-o parte, să poată fi
folosite pentru mai multe tipuri de autovehicule, remorci şi rulote şi pe de altă parte, să includă componente tipizate
(şuruburi, bolţuri şaibe) existentela preţuri reduse şi performanţe ridicate. Astfel, se preconizează că noul produs
executat în serii mari de producţie poate fi competitiv şi din punct de vedere economic.
Dispozitivul de remorcare ca sistem mecanic demontabil, fără mişcări relative între elemente, are ca
parametrii de intrare, forţele de interacţiune din cadrul cuplei sferice de remorcare, şi ca parametrii de ieşire,
forţele şi momentele din asamblările dispozitivului cu lonjeroanele şasiului.
Pe lângă funcţia principală de transmiterea sarcinilor de la intrarea I la ieşirea E(fig. 1.1) materializată de cele
două asamblări cu lonjeroanele şasiului autovehiculului, pentru noul produs se urmăreşte şi îndeplinirea
următoarelor funcţii auxiliare: respectarea prevederilor de interschimbabilitate cerute de standardele din domeniu;
respectarea condiţiilor de protecţie a omului şi mediului; diminuarea distrugerilor care ar putea apărea la coliziuni.
Pentru proiectarea de ansamblu a dispozitivului de remorcare (fig. 1.2)se impune personalizarea listei de
specificaţiicu următoarelecerinţe principale:
a. Forţele exterioare: FX , FY , FZ [N].
b. Tipul sarcinii: statică sau variabilă.
c. Restricţii dimnesionale x1>0, x2<0, x3 <0; y1 > 0; z1 < 0 sau z1 > 0, z2 > 0(fig. 1.2).
d. Condiţii de funcţionare: temperatura, caracteristicile mediului în care funcționează.
e. Condiţii constructive: interschimbabilitatea şi modularizarea.
f. Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia vieţii.

Fig. 1.1 –Vedere generalăa unui dispozitiv de remorcare integrat

În tabelul 1.1 se prezintă valorile parametrilor fizici şi geometrici impuse pentru o situaţie practică cerută.
Tab. 1.1 Valorile parametrilor fizici şi geometrici
Forţele exterioare [N] Coordonatele punctelor impuse [mm]
FX FY FZ X1 X2 X3 Y1 Z1 Z2
3550 350 750 70 -250 -450 450 250 150

II.SCHEMA STRUCTURAL-CONSTRUCTIVĂ
Din punct de vedere constructiv, dispozitivul de remorcare formează un ansamblu compus din
subansamble şi elemente constructive, identificabile cu uşurinţă în schema structural-constructivă din fig.
1.3.Ansamblul asociat interacţionează cu remorca prin intermediul unei cuple sferice prin elementul 1 (fig. 1.4) şi
cu lonjeroanele şasiului autovehiculului prin asamblări cu şuruburi cu elementul 3.
Subansamblele sunt structuri independente, care se evidenţiază printr-un grup compact compus, în
configuraţie minimală, din cel puţin două elemente constructive sau din alte subansamble şi elemente constructive,
în interacţiune permanentă, formate ţinându-se cont, cu precădere, de tehnologiile de montaj, de întreţinere şi de
exploatare.În cazul dispozitivului de remorcare din fig. 1.2 s-au definit subansamble având la bază structurile
compacte obţinute prin sudare. În figura 1.3 se prezintă, la general, structura constructivă şi o schema structural-
constructivă a dispozitivului de remorcare cu intrarea I, materializată printr-o cuplă (articulaţie) sferică, şi ieşirea
E, materializată printr-o asamblare cu şuruburi montate cu joc cu un suport fixat pe lonjeroanele şasiului.
Ansamblul dispozitivului de remorcare conţine elementele 1 şi 3 ce formează legăturile de intrare/ieşire şi
subansamblele S1, S2 … S5/S5’ formate din câte două elemente sudate. În schema structurală nu se evidenţiază
elementele de asamblare (bolţuri, şuruburi, şaibe) care se vor defini şi dimensiona odată cu proiectarea legăturilor
şi se vor evidenţia în desenul de ansamblu.
În tab. 1.2 se evidenţiază subansamblele şi elementele dispozitivului de remorcare precizându-se tipul, denumirea
şi subcapitolul în care se va trata proiectarea acestora. În tab. 1.3 În tab. 1.3 se evidenţiază legăturile nedemontabile
(îmbinări sudate) şi demontabile (asamblări filetate, prin bolţ, prin şuruburi) care urmează să fie proiectate in
continuare.

Fig. 1.2–Parametrii fizici şi geometrici impuşi

Fig. 1.3–Structura constructivă a dispozitivului de remorcare: a – integrată; b– explodată; c– schema


bloc

Tab. 1.2Subansamblele şi elementele dispozitivului de remorcare


Nr. Codul Codul Tratare în
Tipul Denumirea
crt. subans. elem. subcap.
1 A1 1 Coloană Cârlig de remorcare 2.1
2 4 Tirant Tirant superior 2.2
S1
3 5 Coloană Coloană de remorcare 2.3-2.6
4 6 Corp Corp coloană 2.3-2.6
S2
5 7 Tirant Tirant inferior 2.7-2.10
6 8 Corp Corp tirant inferior 2.7-2.10
S3
7 9 Flanşă Flanşă faţă 2.12, 2.13
8 10 Flanşă Flanşă spate 2.12, 2.13
S4 11 Bară Bară centrală 2.11, 2.14,
9
2.15
12 (12’) Coloană Coloană stânga/dreapta 2.11, 2.14,
10
S5 2.15, 2.17
11 13(13’) Tirant Tirant stânga/dreapta 2.16, 2.17,
12 A1 2 (2’) Suport Suport stânga/dreapta
3 (3’) Bară Tirant de rigidizare 2.18, 2.19
13 A1
stânga/dreapta

Tab. 1.3 Legăturile elementelor dispozitivului de remorcare


Nr. Tratare în
Codul Tipul Denumirea
crt. subcap.
1 I Demontabilă Asamblare sferică 2.1
2 1-4 (1-S1) Demontabilă Asamblare filetată 2.2.1
3 4-5 Nedemontabilă Îmbinare sudată 2.4
4 5-6 (S1-S2) Demontabilă Asamblare ţeavă-ţeavă pătrate 2.5
Asamblare cu bolţ
5 6-7 Nedemontabilă Îmbinare sudată 2.8
6 7-8 (S2-S3) Demontabilă Asamblare ţeavă-ţeavă pătrate 2.9
Asamblare cu bolţ
7 8-9 Nedemontabilă Îmbinare sudată 2.12
8 9-10 (S3-S4) Demontabilă Asamblare cu şuruburi 2.13
9 10-11 Nedemontabilă Îmbinare sudată 2.12
10 11-12 (S3-S4) Demontabilă Asamblare ţeavă-ţeavă pătrate 2.14
Asamblare cu bolţ
11 12-13 Nedemontabilă Îmbinare sudată 2.17
12 13-2 Demontabilă Asamblare cu şuruburi
13 13-3 Demontabilă Asamblare cu şurub 2.19
14 2-3 Demontabilă Asamblare cu şurub
15 E Demontabilă Asamblare cu şuruburi
2.PROIECTAREA ELEMENTELOR ŞI LEGĂTURILOR

2.1 PROIECTAREA ELEMENTULUI 1 (CÂRLIGUL DE REMORCARE)

I.Date de proiectare

Fig. 2.1 Schema functional-constructiva a elementelor de tip carlig de remorcare cu sfera drept: a -
ansamblu carlig-cupla; b - schema constructiva

Subema de proiectare
Să se proiecteze cârligul de remorcare, poziţia 1 cu funcţia principală de transmitere a sarcinilor
FX, FY şi FZ de la o cuplă de remorcare, poziţia 2, la elementul 4 din componenţa dispozitivului de
remorcare.
Lista de cerinţe
a Forţele exterioare: FX = 3550 N, FY = 350, FZ = 750 N; se calculează forţa transversală,
Ft=√𝐹𝑥 2 + 𝐹𝑦 2 = 3567. 212 N

b. Tipul sarcinii: statică


c. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată
d. Condiţii constructive: interschimbabilitate cu sistemele de cuplare existente
e. Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor,
protecţia vieţii
Obs. Cârligul de remorcare cu sferă drept, 1 se conecteză la cupla de remorcare 2 prin intermediul
mecanismului de blocare 3 care asigură contactul permanent al celor două componente pe suprafaţa
sferică.

II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologie


Deoarece cârligul de remorcare cu sferă drept este o piesă importantă în componenţa
dispozitivului se adoptă, oţel de calitate, C45, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2) cu 𝜎02 =
360 MPa si 𝜎r = 610 MPa.
Tensiunea limită de Rezistenţa
Materialul Tratamentul termic Duritatea [HB]
curgere la rupere
C45 (OLC45), SR
Îmbunătăţire (călire
EN 10025-2 260…300 02 = 360 MPa r = 610 MPa
şi revenire înaltă)
(STAS 500/2)
II.Adoptarea formelor constructive

Fig.2.2 Parametrii geometrici functionali si constructivi

Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive


- pentru asigurarea celor trei mişcări relative de rotaţie la unghiuri de rotire
0
de 30 se impune ca unghiul determinat de intersecţia sferei cu tija cârligului să fie aprox.
15o….25o;
- în vederea asigurării interschimbabilităţii cuplelor sferice de remorcare precum şi
7
modularizării constructive s-au dezvoltat dispozitive de cuplare cu diametrul sferei Ds ϵ {18,
5
2, 216} ţoli sau Ds ϵ {47,625; 50,8; 58,7375} mm.

IV. Adoptarea parametrilor geometrici funcţionali şi constructivi:


- diametrul sferei, Rs, pentru a respecta punctul b de mai sus, se adoptă în funcţie de
sarcina de tractare FX astfel: Ds = 50.8 mm, pentru FX < 1kN; Ds = 50,8 mm, pentru 1kN <FX <
2kN; Ds = 50.8 mm, pentru FX > 2kN; pentru cazul considerat, Ds= 50,8 mm;
- diametrul tijei, D, pentru a respecta punctul c de mai sus, se determină cu relaţia, D =
sin100 Ds; pentru cazul considerat D = sin20˚x50.8 = 17.375 mm; se adoptă D = 20 mm;
- l3 0,5D = 10mm.
Obs.
a. dimensiunile d, d1, d2 mm rezultă în urma proiectării asamblării cu şurub dintre
elementul 1 şi 4.
b. dimensiunea h precum şi l1 si l2 dependente de aceasta, rezultă în urma proiectării
elementului 4
V.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Fig.2.3 Model de calcul


Ipoteze de calcul:
- Modelul de calcul este o bară dreaptă încastrată, cu secţine circulară constantă de diametru
D, solicitată la tracţiune de forţa FZ, la încovoiere de forţa Ft şi la forfecare de forţa Ft.
- Se neglijează tensiunile de forfecare generate de eforturile tăietoare.
Date cunoscute:
- despre încărcare: Ft = 3567.212N – forţa transversală şi FZ = 750 N – forţa axială
aplicate static
- despre forme şi dimensiuni: bară circulară cu diametrul, D =20 mm;
- despre material: 02 = 360 MPa – tensiunea limită de curgere; c = 3…4 - coieficientul de
siguranţă; σat = σ02/c = 360/3…4 = 80…120 [MPa] – tensiunea admisibilă la tracţiune.
Relaţii de calcul:
- eforturi în secţiunea critică: 𝐹𝑥 =3550 N FZ = 750 N (efort axial); Mî = Ft l (efort
de încovoiere)
- condiţia de rezistenţă la tracţiune şi încovoiere în secţiunea critică A-B (în punctul B cele
două tensiuni au acelaşi sens),

;
- dimensionare, din relaţia urmatoare se determină lungimea,
𝜋𝐷 3 𝜎𝑎𝑡 𝐷 𝐹𝑧 𝐷𝑠
l= - = 21.492 mm; se adoptă conform l ≥ + (15…20)= 20 mm.
32𝐹𝑡 8 𝐹𝑡 2
VI.Proiectarea formei tehnologice
Adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:
- ca urmare a calculelor tirantului 4 se obţine grosimea acestuia, h = 20 mm şi
ţinând cont de înălţimea piuliţei (din STAS), M = 16 mm, şi grosimea şaibei plate (din
STAS), h = 2.5 mm şi a şaibei Grower (din STAS) g = 3,5 mm, se adoptă l2 = 45 mm şi l1 =
35 mm.
- prelucrarea cârligului de remorcare cu sferă drept se poate face prin strunjire;
- calitatea suprafeţelor Ra = 6,3 µm; calitatea suprafeţei sferice, deoarece această
formează împreună cu cupla de agăţare o articulaţie sferică, se adoptă Ra = 3,2 µm;
- pentru facilitarea prelucrării se practică găuri de centrare A2,5 (din STAS);
- deoarece elementul funcţionează în mediu corosiv (cu umezeală) şi pentru a se
asigura calitatea suprafeţei sferice pe toată perioada de funcţionare se va realiza protecţia
prin cromare
VII.Verificarea modelului cu pachetul performant MDESIGN
În acest caz, având în vedere că modelul de calcul este simplu atât ca încărcare precum şi ca formă
a secţiunii nu se impune verificarea cu pachetul de calcul MDESIGN.

2.2 PROIECTAREA ELEMENTULUI 4 (TIRANTUL SUPERIOR)


1. Date de proiectare

Fig.2.2.1 Schema functionala-constructiva a elementelor de tip tirant solicitat excentric: a –


subansmblu;
b – schema de incarcare
Subtema de proiectare
Să se proiecteze tirantul superior, poziţia 4 cu funcţia principală de transmitere a sarcinilor FX,
FY şi FZ de la cârligul de remorcare drept cu sferă, poziţia 2, la suportul 5.
Specificaţii impuse
a. Forţele exterioare: FX = 3550 N, FY = 350, FZ = 750 N acţioneză la distanţa L1 = 30 mm; se
calculează momentele în centrul găurii de trecere: MX4 = FY L1 = 19250 Nmm, MY4 =
FX L1 =195250 Nmm,
b. Tipul sarcinii: statică
c. Restricţii dimensionale: D1 = 20 mm; b > d2 = 34 mm; L2 = 70 mm
d. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40oC; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată
e. Condiţii constructive: material sudabil
f. Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii.
II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei
Deoarece tirantul este o piesă care se va suda se adoptă, S235, conform SR EN 10025-2 (STAS
500/2).
Tab2.2.1 Date despre material
Materialul Tensiunea Rezistenţa la
Tratamentul termic Duritatea [HB]
limită de curgere rupere
S235 (OL37),
SR EN 10025-2 (STAS - - 02 = 235 MPa r = 360 MPa
500/2)
III.Adoptarea formelor constructive

Fig.2.2.2 Parametrii geometrici, functionali si constructivi


Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive:
- se adopta semifabricat de tip oţel lat (platbandă) cu dimensiunile b şi h standard
Adoptarea parametrilor geometrici funcţionali şi constructivi:
- se adoptă b/h = 4;
- cota se va determina după dimensionarea elementului 5;

IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare


Fig. 2.2.3 Modelul de calcul
Solicitări şi ipoteze de calcul:
- modelul de calcul este o bară dreaptă încastrată, cu secţiune dreptunghiulară –
dimensiunile b şi h - solicitată la tracţiune de forţa FX ; la încovoiere oblică de sarcinile FZ,
FY şi MY4; la torsiune de momentul MX4; la forfecare de forţele FZ şi FY;
- elementele 4 şi 5 sunt asamblate prin sudare şi pentru calcul de dimensionare a
tirantului 4 se consideră că acesta este încastrat în centrul cordonului de sudură şi sectiunea
critică, A-A este dreptunghiulară cu dimensiunile b şi h;
- deoarece, modelul de dimensionare cu luarea în considerare a tuturor solicitărilor
este de complexitate mărită, în continuare, se adoptă un model simplificat care ia în considerare
solicitarea principală de încovoiere dată de forţa FZ şi momentul MY4; după determinarea
dimensiunilor prin rezolvarea modelului simplificat se va face verificarea cu modulul cu
pachetul MDESIGN (subcap. PRC-A.1.2.1.6)
Date cunoteute:
- despre încărcare: FX = 3550 N – forţă axială, FY = 350 N, FZ = 750 N – forţe transversale
şi MX4 = 19250 Nmm, MY4 = FX L1 = 195250 Nmm – momente de încovoiere concentrare,
aplicate static;
- despre formă şi dimensiuni: bară dreptunghiulară cu b/h = 4, b > d2 = 34 mm, D1 = 20
mm;
- despre material: 𝜎 02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere; c = 3…4 - coieficientul
de siguranţă; σat = σ02/c = 235/3…4 = 60…80 MPa – tensiunea admisibilă la tracţiune (se
adoptă, σat = 65 MPa); σaî = (1,05…1,1) σat - tensiunea admisibilă la încovoiere (se adoptă,
σaî = 70 MPa).
Relaţii de calcul:
- efortul de încovoiere în secţiunea critică (pentru modelul simplificat):
Mî max = MY4 + FZ L2 = 159000 Nmm;
- condiţia de rezistenţă la încovoiere în secţiunea critică,
𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥 𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥
𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑖 = = ≤ 𝜎𝑎𝑖
𝑊𝑧 𝑏ℎ ∗ ℎ
6
- dimensionare, ţinând cont că b = 4h, se determină lăţimea tirantului :
3 3𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥 3 3∗259250
ℎ=√ =√ =17.445mm
2𝜎𝑎𝑖 2∗70
si rezultă, b = 4 h = 80 mm; din STAS se adoptă semifabricat de tip platbandă (oţel lat) cu
b = 80 mm şi h = 20 mm.

V.Proiectarea formei tehnologice


Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:
- prelucrarea presupune frezarea porţunilor de cap şi găurirea;
- calitatea suprafeţelor prelucrate Ra = 12,5 µm;

Fig 2.2.4 Parametri geometrici de reprezentare

VI.Verificarea modelului cu pachetul performant MDESIGN


2.3 Proiectarea legaturii 1-4 (asamblare filetata)

I.DATE DE PROIECTARE
Să se proiecteze asamblarea cu şurub montat cu joc dintre cârligul de remorcare cu sferă
drept, poziţia 1 din fig. AFS-A.1.1.1 cu funcţia principală de transmitere prin frecare a
forţelor FX, FY şi FZ la suportul poziţia 4.
Specificaţii impuse:
a. Forţele exterioare: FX = 3550 N, FY = 350, FZ = 750 N; se calculează forţa
transversală, Ft=√𝐹𝑥2 + 𝐹𝑦2 = 3567.212 N
b. Tipul sarcinii: statică
c. Numărul de suprafeţe de frecare, i=1
d. Date despre asamblare (opţional): n = 1, numărul de şuruburi;
e. Tipul asamblării, şurub montat cu joc (transmiterea forţelor prin frecare)
f. Coeficientul de frecare dintre tablele asamblate, µ= 0,25
g. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40 oC
h. Condiţii constructive: interschimbabilitatea
i. Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea
materialelor,protecţia vieţii

2.3.1 Schema funcţional-constructivă


II.ALEGEREA MATERIALULUI, TRATAMENTELOR TERMICE ŞI
TEHNOLOGIEI
Porţiunea de şurub este corp comun cu corpul cârligului de remorcare cu sferă drept definit în
aplicaţia PRC-A.1.1.1 şi, deci, materialul este, oţel de calitate, C45, conform SR EN 10025-2
(STAS 500/2)

Tensiunea limită Tensiunea limită de


Materialul Tratamentul termic Duritatea [HB]
de curgere rupere, σ02
C45 (OLC45), SR
Îmbunătăţire (călire şi
EN 10025-2 (STAS 260…300 02 = 360 MPa r = 610 MPa
revenire înaltă)
500/2)
III.ADOPTAREA FORMELOR CONSTRUCTIVE
Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive:
- asamblarea presupune montajul porţiunii filetate cu joc şi menţinerea acestuia
pe durata funcţionării;
- pentru asigurarea strângerii asamblării se utilizează o şaibă plată cu diametrul
exterior mai mare ca diametrul gulerului, d2
Parametrii geometrici principali:
- diametrul nominal al filetului, d, din condiţii de interschimbabilitae şi
standardizare se adoptă filet metric
- diametrul găurii de trecere, D1, se adoptă din standarde

Fig 2.3.2 Parametrii geometrici ai asamblării


IV.DIMENSIONARE ŞI VERIFICARE
Ipoteze de calcul:
- modelul de calcul a şurubului este o bară dreaptă încastrată în corpul cârligului de
remorcare, cu secţiune circulară constantă de diametru d1 (diametrul interior al filetului),
solicitată la tracţiune de forţa axială, Faş.
- se neglijează momentul de torsiune care apare la strângerea asamblării şi, deci, şi
tensiunile de forfecare generate de eforturile tăietoare asociate;
Date cunoscute:
- despre încărcare: Ft = 3567.212 N – forţa transversală şi Fz =750 N – forţa axială,
aplicate static
- despre asamblare :i = 1, n = 1, µ = 0,25
- despre material : 02 = 360 MPa – tensiunea limită de curgere; c = 3…4 - coieficientul
de siguranţă; σat = σ02/c = 360/3…4 = 80…120 MPa – tensiunea admisibilă la tracţiune (se
consideră, σat = 100 MPa);
- tensiunea admisibilă a materialelor elementelor 1 şi 4 în contact σas = 60…90 MPa. (se
consideră, σas = 60 MPa).
Relaţii de calcul:
- forţa axială din şurub din condiţia de transmitere a forţei Ft prin frecare (Ft Ff, forţa de
frecare, subcap. AFS-T.1),
𝐹𝑡
𝐹𝑎𝑠−𝑡 =𝛽 𝜇𝑖𝑛 = 17836.059N (AFS-A.2.1.4.1)
- forţa axială totală din şurub (pentru cazul în care FZ acţionează înspre în sus),
𝐹𝑎𝑠 = 𝐹𝑎𝑠−𝑡 +𝐹𝑧 = 18586.059 N (AFS-A.2.1.4.2)
- din condiţia de rezistenţă la tracţiune a tijei filetate,
𝐹
𝜎𝑡 = 𝜋𝑑𝑎𝑠2 < 𝜎𝑎𝑡
1
4
se determină diametrul interior al filetului, (subcap. AFS-T.1),

4𝐹
𝑑1𝑛𝑒𝑐 =√𝜋𝜎𝑎𝑡
𝑎𝑠
= 15.383 mm.
din fer. AFS-P.1, se adoptă ( ) parametrii filetului: d1 = 15.383 mm, d2 = 16.701 mm, d =
18 mm (M18), p = 2 mm; se adoptă din fer. AFS-P.2 corelat cu dimensiunea filetului (M14)
diametrul găurii de trecere, D1 = 20 mm (execuţie mijlocie);
- din condiţia de rezistenţă la strivire a materialelor în zonele de contact dintre elementele
4 şi 1, respectiv 4 şi şaiba plată, apare presiunea,
se determină diametrul gulerului elementului 1, respectiv, diametrul exterior minim al şaibei
plate,
4𝐹𝑎𝑠
𝑑2 =√𝐷12 + =16.701 mm
𝜋𝜎𝑎𝑠
se adoptă, din fer. AFS-P.4, d2 = 28 mm

Fig 2.3.3 Modelul de calcul a asamblării


V. PROIECTAREA FORMEI TEHNOLOGICE
- cotele privind lungimile s-au determinat ţinând cont de grosimea piuliţei m = 14 mm (PRC-
P.2), şaiba plată, şaiba Grower şi elementului 4 care rezultă în urma calculului acestuia din
subcap. PRC-A.1.2.1;
- pentru a se facilita obţinerea perpendicularităţii suprafeţei frontale pe axa piesei se adoptă
raza de racordare R0,5;
- prelucrarea filetului se poate face aşchiere;
- calitatea suprafeţei Rz = 6,3 µm

Fig 2.3.4 Parametrii de reprezentare pe desen


.
VI.VERIFICAREA MODELULUI CU PACHETUL PERFORMANT MDESIGN
În acest caz, având în vedere că modelul de calcul este simplu atât ca încărcare precum ca şi
formă a secţiunii nu se impune verificarea cu pachetul de calcul MDESIGN.

2.4 PROIECTAREA ELEMENTELOR 5 ŞI 6


I.Date de proiectare

Fig.2.4.1 Schema functional-constructiva a elementului coloana superioara: a – intefrare in


ansamblul; b – schema de incarcare
Subtema de proiectare
Să se proiecteze coloana superioară, poziţia 5 cu funcţia principală de transmitere a sarcinilor FX,
FY şi FZ de la tirantul 4 la suportul 6 din componenţa subansamblului sudat S1 al dispozitivului de
remorcare.
Specificaţii impuse
a. Forţele exterioare: FX = 3550 N, FY = 350, FZ = 750 N acţioneză la distanţele L1=30 mm;
L2 =X1=70 mm; L3 =Z1=250 mm; se calculează momentele de încovoiere în centrul profilului
pătrat (îmbinarea sudată): MX5 = FY L1 = 19250Nmm, MY5 = FX L1 + FZ L2 = 247750 Nmm,
MZ5 = FY L2 = 24500Nmm.
b. Tipul sarcinii: static
c. Restricţii dimensionale: se va utiliza semifabricat din ţeavă pătrată, pentru care ţinând cont că
se îmbină prin sudare cu tirantul 4 de lăţime b = 80 mm , deci, din considerente de posibilitate a
aplicării cordonului de sudură de colţ, se impune ca latura, h < 50 mm;
d. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată
e. Condiţii constructive: interschimbabilitatea, modularizare
II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei
Deoarece suportul este o piesă care se va suda se adoptă, oţel S235 (OL37), conform SR EN 10025-
2 (STAS 500/2). 𝜎 02 = 235 MPa; 𝜎 r = 360 MPa;

Tabel 2.4.1

Tratamentul Tensiunea Rezistenţa la


Materialul Duritatea [HB]
termic limită de curgere rupere, σr
S235, SR
EN 10025-2
- - 02 = 235 MPa r = 360 MPa
(STAS
500/2)
III.Adoptarea formelor constructive

Fig.2.4.2 Parametri geometrici functionali si constructivi


Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive
- se va adopta, din considerente de greutate minimă, semifabricat din ţeavă pătrată;
- se va urmări ca dimensiunea ţevii pătrate să permită aplicarea cordonului de colţ la sudarea
cu elementul 4
Adoptarea parametrilor geometrici funcţionali şi constructivi:
- se adoptă din considerente de greutate redusă semifabricat din ţevă pătrată;
- lungimea L’3 = L3 – h =230 mm unde h=60 mm;

IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificar

Fig.2.3 Schema de calcul si diagramele de eforturi


Ipoteze de calcul şi solicitări:
- Transmiterea sarcinilor de la elementul 5 la elementul 6 se realizează prin contact direct şi
pentru calculul de dimensionare se consideră că acesta este încastrat în centrul corpului 6
- Modelul de calcul asociat coloanei 5 se consideră ca fiind o bară dreaptă cu secţiune pătrată
cu latura h5 şi grosimea t5 încastrată, solicitată la compresiune de forţa FZ ; la încovoiere
oblică de sarcinile FX, FY, MX5 şi MY5; la torsiune de momentul MZ5 şi la forfecare de forţele FX,
FY.
- Se neglijează efectele găurilor de fixare axială în corpul 6 cu bolţ.
- Deoarece, modelul de dimensionare cu luarea în considerare a tuturor solicitărilor este de
complexitate mărită, în continuare, se adoptă un model simplificat care ia în considerare
solicitarea principală de încovoiere dată de forţa FX şi momentul MY5;
- după determinarea dimensiunilor prin rezolvarea modelului simplificat şi calculul legăturii
de tip ţevă-ţeavă (din STAS) se va face verificarea cu pachetul MDESIGN cu luarea în
considerare a celor două ţevi 5, 6 (ca formând un bloc), situaţie ce corespunde mai bine cu
situaţia reală
Date cunoscute:
- despre forme şi dimensiuni: ţeavă pătrată cu h5 < 60 mm; 𝐿′3 =230 mm
- despre încărcare: FX = 3550N, FY = 350N, FZ = 750 N; MX5 = 19250Nmm,
MY5 =247750Nmm, MZ5 = 24500Nmm;
- despre material: 𝜎 02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere; c = 1,5…2,5 - coieficientul de
siguranţă; σac = σ02/c = 235/1,5…2,5 = 90…150 MPa –tensiunea admisibilă la tracţiune (se
adoptă, σat = 110 MPa)
Relaţii de calcul:
- efort de încovoiere în secţiunea critică (model simplificat):
Mî max = MY5 + FX L’3 = 1064250Nmm;
- condiţia de rezistenţă la încovoiere în secţiunea critică,
𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥 𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥
𝜎𝑚𝑎𝑥𝐴−𝐴 = 𝜎𝑖 = = 4 ≤ 𝜎𝑎𝑖
𝑊𝑧 ℎ5 (ℎ5 − 𝑡5 )4
12 − 12
ℎ5
12
- dimensionare, din ultima parte a relaţiei urmatoare, ţinând cont că, uzual pentru ţevile pătrate
standard, t/h = 0,05…0,15, (t/h = 0,1) se determină,
6𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥
ℎ5 = 3√ 𝑡5 4
= 55.266 mm
(1−(1− ) )𝜎𝑎𝑡
ℎ5

şi rezultă, t5 = 4.8 mm; din STAS se adoptă semifabricat ţeavă pătrată cu dimensiunile h5 = 60
mm şi t5 = 5 mm.
ℎ6 = ℎ5 + 2𝑡5
h6=60+2*5
h6=70
din STAS se adoptă semifabricat ţeavă pătrată cu dimensiunile h6 = 70 mm şi t6 = 7 mm.
V. Proiectarea formei tehnologice
Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:
- lungimea coloanei se va determina prin calculul lanţului de dimensiuni care implică
elementele 5 şi 6 poziţionate axial de bolţ; lungimea elementului 6, l6 = L = 100 mm;
- diametrul găurii de bolţ s-a determinat în urma calcului asamblării cu bolţ ;
- numărul de găuri şi deci cursa de reglare se va determina ţinând cont de încadrarea în
gabaritul dispozitivului pentru a nu se depăşi limita înferioară (aceasta se va determina de pe
desenul de ansamblu);
- rugozitatea de prelucrare Ra = 6,3 µm
VI.Verificarea modelului cu pachetul performant MDESIGN
2.5. PROIECTAREA LEGĂTURII 4-5 (ÎMBINARE SUDATĂ)

I.Date de proiectare

Fig.2.5.1 Schema functional-costructiva a imbinarii sudate: a – integrarea in ansamblu; b – schema de


incarcare

Subtema de proiectare
Să se proiecteze îmbinarea sudată a tirantului, 4, cu coloana 5 cu funcţia principală de transmitere
a sarcinilor: FX, FY, FZ, MX5, MY5, MZ5.
Specificaţii impuse:
a. Forţele exterioare: FX = 3550 N, FY = 350 N, FZ = 750 N acţioneză la distanţele L1 = 30 mm; L2 =
70 mm; se calculează momentele în centrul profilului cordonului de sudură (pătrat): MX5 =
FY L1 = 19250 Nmm, MY5 = FX L1 = 247750Nmm, MZ5 = FY L2 = 24500 Nmm,
b. Tipul sarcinii: statică
c. Date despre asamblare (opţional); tirantul este executat din platbandă b =80 mm şi h = 20 mm;
coloana 5 din ţeava pătrată cu dimensiunea h = 60 mm şi grosimea t = 5 mm;
c. Tipul îmbinării, sudură de colţ
d. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată
e. Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii
II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei
Elementele 4 şi 5 formează un subansamblu sudat şi, deci, pentru acestea s-a ales material
sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2). 02 = 235 MPa; r = 360 MPa;
Tabel 2.5.1
Tratamentul Tensiunea limită de
Materialul Duritatea [HB] Rezistenţa la rupere, σr
termic curgere
S235 (OL37), SR
EN 10025-2 - - 02 = 235 MPa r = 360 MPa
(STAS 500/2)

III.Adoptarea formelor constructive

Fig.2.5.2 Parametrii geometrici ai imbinarii


Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive
- se impune asigurarea perpendicularităţii celor două elemente
Parametrii geometrici principali
- grosimea cordonului de sudură a este ma mică decât grosimea peretelui ţevii
IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Fig.2.5.3 Schema de calcul

Ipoteze de calcul şi solicitări


- deoarece încărcarea exterioară este compusă din sarcini multiple şi modelul de calcul are
complexitate mărită pentru calculul clasic se consideră un model simplificat care ia în
considerare încărcarea cu forţele transversale FX şi FY
- tensiunile de forfecare sunt repartizate uniform pe lungimea cordonului în plan longitudinal
şi transversal
- se neglijează solicitările la încovoiere
Date cunoscute:
- despre încărcare: FX = 355 N,
- despre forme şi dimensiuni: cordonul sudat are forma pătrat cu latura, h = 60 mm;
- despre materiale: 𝜎 02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere a materialului ţevilor; 𝜎at =
80 MPa – tensiunea admisibilă la tracţiune; τafs = 0,65 𝜎 at = 50 MPa tensiunea admisibilă la
forfecare a sudurii
Relaţii de calcul:
- Condiţia de rezistenţă la forfecare a sudurii,
Tensiunile de forfecare datorate forţelor FX şi FY,
𝑭 𝑭𝑿
𝝉𝒇𝒔𝑭𝑿 = 𝑨𝒔 = 𝟒𝒂𝒉 ;
𝒔

𝑭 𝑭
𝝉𝒇𝒔𝑭𝒀 = 𝑨𝒔 = 𝟒𝒂𝒉
𝒀
≤ 𝝉𝒂𝒇𝒔 ;
𝒔

𝟏
𝝉𝒇𝒔 = √𝝉𝟐𝒇𝒔𝑭𝑿 + 𝝉𝟐𝒇𝒔𝑭𝒀 = 𝟒𝒂𝒉 √𝑭𝟐𝑿 + 𝑭𝟐𝒀 ≤ 𝝉𝒂𝒇𝒔 ; 𝝉𝒇𝒔 = 𝟕. 𝟒𝟑𝟐

- Dimensionare sudură
Din relaţia urmatoare se obţine grosimea cordonului de sudură,
√𝑭𝟐𝑿 +𝑭𝟐𝒀
𝒂= =0,297 mm.
𝟒𝒉𝝉𝒂𝒇𝒔

Se adoptă, din considerente tehnologice, grosimea cordonului de sudură, a= 2 mm

V. Proiectarea formei tehnologice


Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:
- sudura se va realza după contur închis;
- după sudare se va aplica tratament termic de recoacere de detensionare

Fig 2.5.4 Reprezentarea simplificat pe desen a îmbinării


VI.VERIFICAREA MODELULUI CU PACHETUL MDESIGN
2.6.1 PROIECTAREA LEGĂTURILOR 5-6 (ASAMBLARE ŢEAVĂ-ŢEAVĂ
PĂTRATĂ)

I.Date de proiectare

Fig.2.6.1 Schema functional-constructiva a ansamblarii teava-teava patrata: a - integrarea in


ansamblu; b – schema de incarcar
Subtema de proiectare
Să se proiecteze legătura (asamblarea) a două ţevi pătrate concentrice, poziţiile 5 şi 6 din fig. PRC-
A.2.1.1.1.1 cu funcţia principală de transmitere prin formă a sarcinilor: FX, FY, FZ, MX6, MY6, MZ6
Specificaţii impuse
a. Forţele exterioare: FX = 3550 N, FY = 350 N, FZ = 750 N acţioneză la distanţele L1 = 30 mm; L2 =
70 mm; L3 = 250 mm; se calculează momentele în centrul asamblării cu bolţ: MX6 = FY (L1 + L3)
= 106750 Nmm, MY6 = FX (L1 + L3)+ FZ L2 = 1135250 Nmm, MZ6 = FY L2 = 24500Nmm
b. Tipul sarcinii: statică
c. Date despre asamblare: ţeava pătrată interioară are dimensiunea h5 = 60 mm şi grosimea t = 6
mm (subcap. PRC-A.1.1.1);
d. Tipul legăturii (asamblării), cu contact conform
e. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată
f. Condiţii constructive: interschimbabilitatea şi modularizarea
g. Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii
II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei
Elementele 5 şi 6 sunt incluse în subansamble sudate şi deci pentru acestea s-a ales material
sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2). 02 = 235 MPa; r = 360 MPa;
Tabel 2.6.1
Tensiunea limită de Rezistenţa la rupere,
Materialul Tratamentul termic Duritatea [HB]
curgere σr
S235 (OL37),
SR EN 10025-2 - - 02 = 235 MPa r = 360 MPa
(STAS 500/2)

III.Adoptarea formelor constructive


Fig.2.6.2 Parametrii geometrici ai asamblarii
Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive
- pentru asigurarea funcţionării se impune realizarea contactului conform (pe suprafaţe mari)
dintre ţevile 5 şi 6 care se realizează prin montajul cu joc al acestora.
Adoptarea parametrilor geometrici funcţionali şi constructivi:
- ţeava pătrată interioară are dimensiunile h5 = 60 mm, t5 = 5 mm;
- pentru asigurarea contactului conform dintre ţevile pătrate interioară şi exterioară se adoptă
dimensiunile ţevii exterioare (din STAS), h6 = 70 mm şi grosimea t6 = 7 mm.
IV.Schma de calcul, dimensionare şi verificare

Fig.2.6.3 Schema si delul de calcul a asamblarii: a – schema incarcarii; b –distributiile presiunilor


generale de sarcini Fx si My6; c – distributiile presiunilor generale de sarcinile Fy si Mx6; d –
distributiile presiunilor generate de momentul de rasucire Mz6
Ipoteze de calcul şi solicitări :
- transmiterea forţelor FX, FY şi a momentelor MX6 şi MY6 de la ţeava 5 la ţeava 6 se face prin
contactul direct dintre cele două ţevi montate cu joc (distribuţie liniară a presiunilor de contact) după
suprafeţele dreptunghiulare I, II, III şi IV;
- transmiterea forţei FZ de la ţeava 5 la ţeava 6 se face printr-un bolţ montat cu joc în ţeava 5 şi cu
strângere mică în ţeava 6 ;
- Forţele FX şi FY generează pe suprafeţele de contact I şi, respectiv, II presiuni de
strivire (pFX, pFX) distribuite uniform;
- momentele MX6 şi MY6 generează pe suprafeţele de contact I, III şi, respectiv, II, IV presiuni de
strivire distribuite liniar cu maximele pmaxMX şi, respectiv, pmaxMY;
- momentul MZ6 generează pe suprafeţele de contact I, II, III şi IV presiuni de strivire distribuite
liniar cu maximul pmaxMZ;
- pentru calculul asamblării nu se consideră găurile pentru bolţ.
Date cunoscute:
- despre încărcare: FX = 3550 N, FY = 350 N – forţe normale, FZ = 750 N – forţă
axială; MX6 = 106750 Nmm, MY6 = 1135250 Nmm – momente transversale (de încovoiere),
MZ6 = 24500 Nmm – momentul axial (de torsiune)
- despre forme şi dimensiuni: dimensiunile alezajului pătrat, H = 70 mm, lungimea L = l6 cu
valoare necunoscută; grosimea ţevii interioare, t5 = 5 mm, şi respectiv exterioare t6 = 7 mm;
- despre materiale: 𝜎02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere a materialului ţevilor; σas =
60…80 MPa – tensiunea admisibilă la strivire (se adoptă, σas = 60 MPa); τaf = 50…60 MPa
tensiunea admisibilă la forfecare (se adoptă, τaf = 60 MPa)
Relaţii de calcul:
Presiuni de contact
- presiunile de contact pe suprafaţele I şi II generate de forţele FX şi respectiv FY (fig. PRC-
A.2.1.1.4.1,b,c) sunt:
𝑵 𝑭𝑿
𝑷𝑭𝑿 = = = 𝟎. 𝟖𝟒𝟓
𝑨 𝑯𝑳

𝑵 𝑭𝒀
𝑷𝑭𝒀 = = = 𝟎. 𝟎𝟖𝟑;
𝑨 𝑯𝑳

- presiunile maxime de contact pe suprafeţele I, III şi II, IV generate de momentele MY6 şi respectiv
MX6 (fig. PRC-A.2.1.1.4.1,b,c) sunt:
𝑴𝒀𝟔
𝑳
𝑵 𝑵𝑴𝒀 𝟑 𝟏𝟐𝑴𝒀𝟔
𝑷𝒎𝒂𝒙𝑴𝒀 = 𝟐 = 𝟐 =𝟐 = = 𝟓𝟒. 𝟎𝟔 ;
𝑨 𝑳 𝑳 𝑯𝑳𝟐
𝑯𝟐 𝑯𝟐
𝑴𝑿𝟔
𝑳
𝑵 𝑵𝑴𝑿 𝟑 𝟏𝟐𝑴𝑿𝟔
𝑷𝒎𝒂𝒙𝑴𝑿 = 𝟐 = 𝟐 =𝟐 = = 𝟓. 𝟎𝟖𝟑 ;
𝑨 𝑳 𝑳 𝑯𝑳𝟐
𝑯𝟐 𝑯𝟐

Condiţia de rezistenţă la strivire a asamblării ţevilor


Presiunile de contact maxime, obţinute prin însumarea presiunilor determinate de sarcinile exterioare,
se limitează la valoarea tensiunii admisibile de strivire a materialelor în contact,
𝜎𝑚𝑎𝑥 = max(𝑝𝑚𝑎𝑥4⁄𝐼 , 𝑝𝑚𝑎𝑥1⁄𝐼𝐼 ) = max(𝑝𝐹𝑋 + 𝑝𝑚𝑎𝑥𝑀𝑌 + 𝑝𝑚𝑎𝑥𝑀𝑧, 𝑝𝐹𝑌 + 𝑝𝑚𝑎𝑥𝑀𝑋 + 𝑝𝑚𝑎𝑥𝑀𝑧 ) =
𝑭𝑿 𝟏𝟐𝑴𝒀𝟔 𝟑𝑴 𝑭 𝟏𝟐𝑴 𝟑𝑴
max( + + 𝒁𝟔 , 𝒀+ 𝑿𝟔
+ 𝒁𝟔 ) ≤ 𝝈𝒂𝒔;
𝑯𝑳 𝑯𝑳𝟐 𝑳𝑯𝟐 𝑯𝑳 𝑯𝑳𝟐 𝑳𝑯𝟐
Din relaţia, PRC-A.2.1.1.4.7, considerând H cunoscut, se obţin ecuaţiile,
𝝈𝒂𝒔 𝑯𝟐 𝑳𝟐 − (𝑭𝑿 𝑯 + 𝟑𝑴𝒁𝟔 )𝑳 − 𝟏𝟐𝑯𝑴𝒀𝟔 = 𝟎
294000 𝐿2 -322000 L-885024000=0
𝐿′1 =54.321

𝝈𝒂𝒔 𝑯𝟐 𝑳𝟐 − (𝑭𝒀 𝑯 + 𝟑𝑴𝒁𝟔 )𝑳 − 𝟏𝟐𝑯𝑴𝑿𝟔 = 𝟎


294000 𝐿2 -98000L-82908000=0
𝐿′′1 =16.627

Se adopta L =60

V. Proiectarea formei tehnologice


Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:
- diametrul alezajului , D5 = mm se determină ca urmare a calculului asamblării cu bolţ
- gaura de bolţ se aplică la partea inferioară la distanţa 1,5D5;
- rugozitatea suprafeţelor frontale Ra = 6,3 µm; rugozitatea alezajului Ra = 3,2 µm
VI.VERIFICAREA MODELULUI CU PACHETUL MDESIGN
Verificarea modelului se face combinat cu modelul coloanei superioare în aplicaţia 2.4

2.7 .PROIECTAREA LEGĂTURII 5-6 (ASAMBLARE PRIN BOLŢ)


I.Date de proiectare
Fig.2.7.1 Schema functional-cosntructiva a asamblarii cu bolt cilindric a tevilor patrate concentrice: a
– integrarea in ansamblu; b – schema de incarcare
Subtema de proiectare
Să se proiecteze asamblarea) cu bolţ cilindric a două ţevi pătrate concentrice, poziţiile 5 şi 6
cu funcţia principală de transmitere prin formă a forţei .
Specificaţii impuse
a. Forţa exterioare: FZ = 750 N;
b. Tipul sarcinii: statică
c. Date despre ansamblare: ţeava pătrată interioară are dimensiunea
h5 =60mm şi grosimea t5 =5mm; ţeava pătrată exterioară are dimensiunea h6 =70 mm şi grosimea
t6 = 7 mm
d. Tipul legăturii (asamblării), cu contact conform
e. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu umezeală
avansată
f. Condiţii constructive: interschimbabilitatea şi modularizarea
g. Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii
II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei
Pentru elementele 5 şi 6 s-a ales material sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS
500/2). 𝜎 02 = 235 MPa; 𝜎 r = 360 MPa;
Bolţul se va executa din oţel pentru construcţii mecanice, E295 (SR EN 10025/2005). 𝜎 02 = 295 MPa;
𝜎 r = 390 MPa;
Tratamentul Tensiunea limită de Rezistenţa la
Materialul Duritatea [HB]
termic curgere rupere, σr
S235 (OL37),
SR EN 10025-2 - - 02 = 235 MPa r = 360 MPa
(STAS 500/2)
E295 (SR EN
- - 02 = 295 MPa r = 390 MPa
10025/2005)
III.Adoptarea formelor constructive

Fig.2.7.2 Parametrii geometrici ai asamblarii


Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive
- asamblarea cu bolţ se poziţionează la partea inferioară a ansamblului ţeavă-ţeavă 5-6;
- se va realiza asamblare transversală prin ambii pereţi a ţevilor
Parametrii geometrici principali
- D5 – diametrul bolţului (valoare standard);
- b5 – poziţia găurii în ţeava 5;
- b6 – poziţia găurii în ţeava ;
IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Fig.2.7.3 Schema de calcul

Ipoteze de calcul şi solicitări:


- forţa FZ se transmite prin formă (contact direct) de la ţeava 5 la bolţ prin două suprafeţe
semicilindrice pe care, datorită jocului existent mărit, se consideră ca apar presiuni de
strivire cu distribuţie cosnusoidală cu maximul p5 ;
- forţa FZ se transmite prin formă (contact direct) de la bolţ la ţeava 6, de asemenea, prin două
suprafeţe semicilindrice pe care, datorită jocului existent redus, se consideră că apar presiuni de strivire
cu distribuţie uniformă cu maximul p6 ;
Date cunoscute:
- despre încărcare, FZ = 750 N – forţa transverslă pe bolţ
- despre materiale: 𝜎 02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere a materialului
ţevii; σas =60…80 MPa – tensiunea admisibilă la strivire(se adoptă,σas =60 MPa pentru oţelul S235
cu limita la curgere mai mică); τaf =70 MPa tensiunea admisibilă la forfecare
Relaţii de calcul:
Condiţia de rezistenţă la strivire a asamblării cu bolţ
Presiunile maxime de contact pe suprafeţele bolţului se limitează se limitează la valoarea tensiunii
admisibile de strivire a materialelor în contact,
𝑭𝒁 𝑭𝒁
𝝈𝒎𝒂𝒙𝒃 = 𝒎𝒂𝒙(𝒑𝟓 , 𝒑𝟔 ) = 𝒎𝒂𝒙( , ) ≤ 𝝈𝒂𝒔
𝟎. 𝟖𝑫𝟓 𝑻𝟓 𝑫𝟓 𝑻𝟓

Dimensionare asamblare cu bolţ


Din relaţia urmatoare se obţine diametrul necesar al bolţului,
𝑭𝒁 𝑭𝒁
𝐷5𝑛𝑒𝑐 = max ( , ) = 𝒎𝒂𝒙(𝟐, 𝟑𝟒𝟒; 𝟏, 𝟖𝟕𝟓)
𝟎. 𝟖𝝈𝒂𝒔 𝒕𝟓 𝝈𝒂𝒔 𝒕𝟔

Se adoptă din considerente tehnologice, D5 = 10 mm.


Verificare bolţ la forfecare
𝑇 𝑭𝒁 4𝑭𝒁
𝜏𝑓 = = 2 = = 9.549𝑀𝑃𝑎 ≤ 80𝑀𝑃𝑎
𝐴𝑓 𝜋𝐷5 𝜋𝐷52
4
V. Proiectarea formei tehnologice
Alegerea bolţului: se va adopta una din variantele cu diametrul exterior al porţiunii cilindrice,
10h11 [mm]
Ajustaje şi toleranţe: H12/h10, pentru ţeava 6 şi bolţ; execuţie mijlocie a găurii din ţeava
5.
Rugozităti: alezajul din ţeava 6 se va aleza Ra = 3,2 µm; alezajul din ţeava 3 se va realiza prin
găurire, Ra = 6,3 µm.
Obs.
- bolţurile se execută în forma standard sau forme tipizate (;
- pentru asigurare se pot folosi şplinturi (din STAS), siguranţe elastice etc.;
- pentru împiedicarea deplasării axiale se pot folosi şaibe pentru bolţuri (din STAS)
VI.VERIFICAREA MODELULUI CU PACHETUL MDESIGN

2.8 PROIECTAREA ELEMENTELOR 7 ŞI 8 (TIRANT INFERIOR ŞI


CORP TIRANT INFERIOR)

I.Date de proiectar

Fig. 2.8.1 Schema functional-cosntructiva a asamblarii cu bolt cilindric a tevilor patrate concentrice: a
– integrarea in ansamblu; b – schema de incarcare
Subtema de proiectare
Să se proiecteze subansamblul tirant inferior şi corp tirant inferior, poziţiile 7 şi 8 din fig. PRC-
A.1.2.2.1.1 cu funcţia principalăde transmitere a sarcinilor FX, FY şi FZ de la cârligul de remorcare
drept cu sferă, poziţia 1, la flanşa 9.
Specificaţii impuse
a. Forţele exterioare: FX = 3550 N, FY = 350 N, FZ =750 N acţioneză la distanţele L1 = 30
mm; L2 = 70 mm; L3 = 250 mm; h6= 70 mm (determinat la calculul elementului 5, subcap. PEC-
A1.1.2); se calculează momentele în centrul găurii de trecere: MX7 = FY (L1+L3) =106750
Nmm, MZ7 = FY (L2 +h6/2) = 36750Nmm, MY7 = FX (L1 +L3) + FZ (L2 +h6/2) = 1161500 Nmm;
b. Tipul sarcinii: statică
c. Restricţii dimensionale: L4 = 250 mm; ţeava pătrată 7 se va suda în T pe corpul 6 şi se impune
ca latura pătratului, h7 < h6 = 70 mm;
d. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40oC; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată
e. Condiţii constructive: materiale sudabile
f. Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii.
II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei
Deoarece tirantul inferior precum şi corpul tirantului inferior sunt piese care se vor suda se
adoptă, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2). 𝜎 02 = 235 MPa; 𝜎 r = 360 MPa;
Tratamentul Tensiunea limită de
Materialul Duritatea [HB] Rezistenţa la rupere
termic curgere
S235 (OL37),
SR EN 10025-2 - - 𝜎 02 = 235 MPa 𝜎 r = 360 MPa
(STAS 500/2)

III.Adoptarea formelor constructive

Fig. 2.8.2 Parametrii geometrici, functionali si constructivi


Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive:
- se adopta semifabricate de tip ţevă pătrată standard cu laturile pătratelor h7 şi h8 şi grocimile
pereţilor t7 şi, respectiv, t8;
Adoptarea parametrilor geometrici funcţionali şi constructivi:
- se adoptă, x = 60 mm, conform unei evaluări aproximative a grosimilor elementelor 9, 10 şi
11
- lungimea 𝐿′4 = L4 – h5/2 –x = 250-30-60 = 160 mm;
- lungimea 𝐿′′4 = 𝐿′4 /2 = 80 mm;

IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Fig.2.7.3 Modelul de calcul


Solicitări şi ipoteze de calcul:
- modelul de calcul este o bară dreaptă încastrată, compusă din 2 ţevi pătrare- solicitată
la tracţiune de forţa FX ; laîncovoiere oblică de sarcinile FZ, FY şi MY4, MZ4; la torsiune de
momentul MX4; la forfecare de forţele FY şi FZ;
- elementele 7 şi 8 formează în zona mediană legătură ţevă-ţevă şi sunt fixate axial printr-o
asamblare cu bolţ;
- pentru calculul de rezistenţă se consideră că anasamblul celor două bare este încastrat în
centrul flanşei 9;
- deoarece, modelul de dimensionare cu luarea în considerare a tuturor solicitărilor este de
complexitate mărită, în continuare, se adoptă un model simplificat care ia în considerare
solicitarea principală de încovoiere dată de forţa FZ şi momentul MY7; după determinarea
dimensiunilor prin rezolvarea modelului simplificat se va face verificarea cu modulul cu
pachetul MDESIGN (subcap. PRC-A.1.2.2.2(
Date cunoscute (pentru modelul simplificat):
- despre încărcare: FZ = 750 N – forţă transversală şi MY7 = 1161500 Nmm – moment de
încovoiere concentrat, aplicate static;
- despre formă şi dimensiuni: ţeavă pătrată h7 x t7 are lungimea de încastrare, 𝐿′′4 =80 mm;
ţeavă pătrată h8 x t8 este încastrată la distanţa, 𝐿′4 = 160 mm; se impune, din considerente de
realizare a sudarii în T cu elementul 6, ca latura pătratului, h7 < h6= 70 mm;
- despre material: 𝜎02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere; c = 1,5…2,5 - coieficientul de
siguranţă; σac = σ02/c = 235/1,5…2,5 = 90…150 MPa – tensiunea admisibilă la tracţiune (se
adoptă, σat = 110 MPa)
Relaţii de calcul:
- eforturile de încovoiere în secţiunile critice (pentru modelul simplificat): Mî max S1 = MY7 +
FZ 𝐿′′4 = 1221500Nmm, în secţiunea S1; Mî max S2 = MY7 + FZ 𝐿′4 = 1281500 Nmm, în secţiunea
S2;
- condiţile de rezistenţă la încovoiere în secţiunile critice S1 şi S2,
𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥 𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥𝑆1
𝜎 𝑚𝑎𝑥𝑆1 = 𝜎𝑖 = = 4 = 16.444 ≤ 𝜎𝑎𝑡
𝑊𝑧 ℎ7 (ℎ7 − 𝑡7 )4
12 − 12
ℎ7
12
- dimensionare tirant inferior, 7, din ultima parte a relaţiei (PRC-A.1.2.2.4.1), ţinând cont
că, uzual pentru ţevile pătrate standard, t/h = 0,05…0,15, (t/h = 0,1) se determină,
6𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥𝑆1
ℎ7 = 3 = 57.864𝑚𝑚
√ 𝑡7 4
(1 − (1 − ) ) 𝜎𝑎𝑡
ℎ7
şi rezultă, t7 = 5 mm; din fer. PRC-M.2 se adoptă semifabricat ţeavă pătrată cu dimensiunile
h7 = 60 mm şi t7 = 6 mm; ţinând cont că ţeava 7 intră în ţeava 8 şi deci h8 = h7 + 2 t8= 60 + 2 t8;
considerţând ca pentru ţevile pătrate t/h = 0,05…0,15 rezultă h8 = 60.1…71,4; din fer. PRC-
M.2 se adoptă semifabricat ţeavă pătrată cu dimensiunile h8 = 70 mm şi t8 = 6 mm;
- verificare rezistenţă la încovoiere a corpului tirantului inferior, 8, conform relaţiei
𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥 𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥𝑆1
𝜎 𝑚𝑎𝑥𝑆2 = 𝜎𝑖 = = 4 = 11.822𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝜎𝑎𝑡 = 110 𝑀𝑃𝑎
𝑊𝑧 ℎ8 (ℎ8 − 𝑡8 )4
12 − 12
ℎ8
12

V. Proiectarea formei tehnologice


Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:
- lungimea elementului 7, numărul de găuri şi, deci, cursa de reglare se vor determina ţinând
cont de calculul asamblării ţeavă-ţevă calculată în subcap. PRC-A.2.1.2;
- diametrul găurii de bolţ s-a determinat în urma calcului asamblării cu bolţ în subcap. ASB-
A.2.2;
- rugozitatea de prelucrare, Ra = 6,3 µm

VI.VERIFICAREA MODELULUI CU PACHETUL MDESIGN


2.9 CALCULUL LEGATURII 6-7 ( IMBINARE SUDATA)

I.Date de proiectare
Fig.2.9.1 Schema functional-cosntructiva a asamblarii cu bolt cilindric a tevilor patrate concentrice: a
– integrarea in ansamblu; b – schema de incarcare

Subtema de proiectare
Să se proiecteze îmbinarea sudată a tirantului inferior, 7, cu corpul coloanei superioare 6 din fig.
SUD-A.1.1.2.1.1 cu funcţia principală de transmitere a sarcinilor: FX, FY, FZ, MX7, MY7, MZ7.
Specificaţii impuse:
a. Forţele exterioare: FX = 3550 N, FY = 350, FZ = 750 N acţioneză la distanţele L1 = 30 mm; L2 =
70 mm; L3 = 250 mm; h6 = 70 mm (determinat la calculul elementului 5, subcap. PRC-A1.1.2); se
calculează momentele în centrul găurii de trecere: MX7 = FY (L1+L3) =106750 Nmm, MZ7 =
FY(L2 +h6/2) = 70000 Nmm, MY7 = FX (L1 +L3) + FZ (L2 +h6/2) = 1236500 Nmm;
b. Tipul sarcinii: statică
c. Date despre asamblare; tirantul şi corpul tirantului superior sunt executate din ţeavă
pătrată cu dimensiunea h6 = 70 mm; h7= 60 mm şi grosimea t6 = t7 = 6 mm;
d. Tipul îmbinării, sudură de colţ
e. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată
f. Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii
II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei
Elementele 6 şi 7 formează un subansamblu sudat şi, deci, pentru acestea s-a ales material
sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2). 𝜎 02 = 235 MPa; 𝜎 r = 360 MPa
Tratamentul Tensiunea limită de Rezistenţa la rupere,
Materialul Duritatea [HB]
termic curgere σr
S235 (OL37), SR
EN 10025-2 - - 𝜎 02 = 235 MPa 𝜎 r = 360 MPa
(STAS 500/2)

III.Adoptarea formelor constructive

Fig.2.9.2 Parametrii geometrici ai imbinarii


Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive
- se impune asigurarea perpendicularităţii celor două elemente
Parametrii geometrici principali
- grosimea cordonului de sudură a este ma mică decât grosimea peretelui ţevii t6,7
IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Fig.2.9.3 Schema de calcul


Ipoteze de calcul şi solicitări
- deoarece încărcarea exterioară este compusă din sarcini multiple şi modelul de calcul are
complexitate mărită pentru calculul clasic se consideră un model simplificat care ia în
considerare încărcarea cu sarcinile maxime, forţa FX şi momentul MY7
- tensiunile de forfecare sunt repartizate uniform pe lungimea celor două cordoane de sudură
- se neglijează solicitările la încovoiere şi forfecare
Date cunoscute:
- despre încărcare: FX = 3550N, MY7 = 1236500 Nmm
- despre forme şi dimensiuni: cordonul sudură are forma pătrat cu latura, h = 60 mm;
- despre materiale: 𝜎 02 =235 MPa – tensiunea limită de curgere a materialului ţevilor; 𝜎 at = 80
MPa – tensiunea admisibilă la tracţiune; τafs = 0,65 τat = 50 MPa tensiunea admisibilă la
forfecare a sudurii
Relaţii de calcul:
- Condiţia de rezistenţă la forfecare a sudurii,
Tensiunile de forfecare datorate forţei FX şi momentului MY7,
𝑭𝒔 𝟎. 𝟕𝑭𝑿 𝑭𝒔 𝟎. 𝟕𝑴𝒀𝟕
𝝉𝒇𝒔𝑭 = = , 𝝉𝒇𝒔𝑴 = = = 𝟒𝟓. 𝟏𝟔𝟗
𝑨𝒔 𝟐𝒂𝒉 𝑨𝒔 𝒉𝒂𝒉
𝟎. 𝟕 𝑭𝑿 𝑴𝒀𝟕
𝝉𝒇𝒔 = 𝝉𝒇𝒔𝑭 + 𝝉𝒇𝒔𝑴 = ( + ) = 𝟒𝟗. 𝟑𝟏𝟏 ≤ 𝝉𝒂𝒇𝒔
𝒂𝒉 𝟐 𝒉
- Dimensionare sudură
Din relaţia, SUD-A.1.1.1.4.2, se obţine grosimea cordonului de sudură,

𝑭 𝑴
𝟎. 𝟕( 𝟐𝑿 + 𝒀𝟕 )
𝒂= 𝒉 = 𝟒. 𝟗𝟑𝟏 𝒎𝒎
𝒉𝝉𝒂𝒇𝒔
Se adoptă, din considerente tehnologice, grosimea cordonului de sudură, a = 5 mm.

V. Proiectarea formei tehnologice


Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:
- sudura se va realza după contur închis;
- după sudare se va aplica tratament termic de recoacere de detensionare

VI.Verificarea modelului cu pachetul performant MDESIGN


a. b.

c. d.
Distribuţii ale tensiunilor secţionale din încastrare: a- normale generate de Fx;b- de forfecare
generate de forţa Fy;c- de forfecare generate de forţa Fz; d- normale generate de momentul My;e-
normale generate de momentul Mz.

2.10 CALCULUL LEGATURII 7-8 ( ASAMBLARE TEAVA-TEAVA)

I.Date de proiectare

Fig.2.10.1 Schema functional-cosntructiva a asamblarii cu bolt cilindric a tevilor patrate concentrice:


a – integrarea in ansamblu; b – schema de incarcare
Subtema de proiectare
Să se proiecteze legătura (asamblarea) a două ţevi pătrate concentrice, poziţiile 7 şi 8 din fig. PRC-
A.2.1.2.1.1 cu funcţia principală de transmitere prin formă (contact) a sarcinilor: FX, FY,MX7, MY7,
MZ7.
Specificaţii impuse:
a. Forţele exterioare: FX = 3550 N, FY = 350 N, FZ = 750 N acţioneză la distanţele L1 = 30 mm;L2 =
70 mm; L3 = 250 mm; 𝐿′′′ 4 = 100 mm; se calculează momentele în centrul asamblării cu bolţ:
MX7 = FY (L1+L3) = 98000 Nmm, MZ7 = FY (L2 +h5/2+𝐿′′′ 4 ) = 70000 Nmm, MY7= FX (L1 +L3)
+ FZ (L2 +h6/2+𝐿′′′
4 ) = 1147750 Nmm;

b. Tipul sarcinii: statică


c. Date despre asamblare: ţeava pătrată interioară are dimensiunea h7 = 60 mm şi grosimea t7= 6
mm; ţeava pătrată exterioară are dimensiunea h8 = 70 mm şi grosimea t5 = 6 mm (subcap. PRC-
A.1.2.2);
d. Tipul legăturii (asamblării), cu contact conform
e. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată
f. Condiţii constructive: interschimbabilitatea şi modularizarea
g. Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii
II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei
Elementele 7 şi 8 sunt incluse în subansamble sudate şi deci pentru acestea s-a ales material
sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2). 𝜎 02 = 235 MPa; 𝜎 r = 360 MPa;
Tratamentul Tensiunea Rezistenţa la
Materialul Duritatea [HB]
termic limită de curgere rupere, σr
S235
(OL37), SR EN
- - 𝜎 02 = 235 MPa 𝜎 r = 360 MPa
10025-2 (STAS
500/2)

III.Adoptarea formelor constructive


Fig.2.10.2 Parametrii geometrici ai asamblarii
Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive
- pentru asigurarea funcţionării se impune realizarea contactului conform (pe suprafaţe mari)
dintre ţevile 7 şi 8 care se realizează prin montajul cu joc al acestora
Adoptarea parametrilor geometrici funcţionali şi constructivi:
- ţevile pătrate interioară şi exterioară, dimensionată în subcap. PRC-A.1.2.2, au dimensiunile:
h7 = 60 mm, t7 = 6 mm; h8 =70 mm, t8 = 7 mm;

IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Fig.2.10.3 Similitudinile modelelor de calcul: a – legatura dintre tevile 5 si 6; b – legaturile dintre


tevile 7 si 8
Legătura (asamblarea) dintre ţevile pătrate 7 şi 8 (fig. PRC-A.2.1.2.4.1,a) este similară cu legătura
dintre ţevile 5 şi 6 (fig. PRC-A.2.1.1.4.1,a) tratată în subcap. PRC-A.2.1.2 cu următoarele deosebiri:
- încărcările exterioare sunt: FY = 350 N, FZ = 750 N; MX7 = 106750 Nmm, MZ7 = 70000
Nmm, MY7 = 1236500 Nmm;
- dimensiunile alezajului pătrat, H = h7 = 60 mm, lungimea L = l8 cu valoare necunoscută;
grosimea ţevii interioare, t7 = 6 mm, şi respectiv exterioare t8 = 6 mm;
- sistemul de coordonate adoptat are axa axială X în loc de Z şi axa trnsversală Z în loc de X
Aceste deosebiri nu implică modificări ale modelului de calcul (subcap. PRC-A.2.1.2.4) şi deci, se
menţin aceleaşi ipoteze şi relaţii de dimensionare în care se modifică indicii asociaţi modificării
sistemului de coordonate (X → Z, Z → X) şi elementului de bază (6 → 7):
𝝈𝒂𝒔 𝑯𝟐 𝑳𝟐 − (𝑭𝒁 𝑯 + 𝟑𝑴𝑿𝟕 )𝑳 − 𝟏𝟐𝑯𝑴𝒀𝟕 = 𝟎
216000𝐿2 -341100L-831492000=0
L1=61.26
𝝈𝒂𝒔 𝑯𝟐 𝑳𝟐 − (𝑭𝒀 𝑯 + 𝟑𝑴𝑿𝟕 )𝑳 − 𝟏𝟐𝑯𝑴𝒁𝟕 = 𝟎
216000𝐿2 -317100L-50400000=0
L1=14.559
care după înlocuirea valorilor parametrilor cunoscuţi devin,
şi se adoptă L = 70 mm.
V. Proiectarea formei tehnologice
Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:
- diametrul alezajului , D5 = 10 mm se determină ca urmare a calculului asamblării cu bolţ din
subcap.
- gaura de bolţ se aplică la partea inferioară la distanţa 1,5D5;
- rugozitatea suprafeţelor frontale Ra = 6,3 µm; rugozitatea alezajului Ra = 3,2 µm
VI.VERIFICAREA MODELULUI CU PACHETUL MDESIGN
Verificarea modelului se face combinat cu modelul coloanei superioare în aplicaţia PRC-A.1.1.2
2.11 CALCULUL LEGATURII 7-8 (ASAMBLARE CU BOLT)
I.Date de proiectare

Fig.2.11.1 Schema functional-cosntructiva a asamblarii cu bolt cilindric a tevilor patrate concentrice:


a – integrarea in ansamblu; b – schema de incarcare

Subtema de proiectare
Să se proiecteze asamblarea) cu bolţ cilindric a două ţevi pătrate concentrice, poziţiile 7 şi 8 din
fig. ASB-A.2.1.1.1 cu funcţia principală de transmitereprin formă a forţei FX
Specificaţii impuse
a. Forţa exterioare: Fx = 3550 N;
b. Tipul sarcinii: statică
c. Date despre asamblare: ţeava pătrată interioară are dimensiunea h7 = 60 mm şi grosimea t7 = 6
mm (subcap. PRC-A.1.2.2); ţeava pătrată exterioară are dimensiunea h8 = 70 mm şi grosimea t8 =
6 mm (subcap. PRC-A.1.2.2);
d. Tipul legăturii (asamblării), cu contact conform
e. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu umezeală
avansată
f. Condiţii constructive: interschimbabilitatea şi modularizarea
g. Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii.

II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei


Pentru elementele 7 şi 8 s-a ales material sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS
500/2). 𝜎 02 = 235 MPa; 𝜎 r = 360 MPa;
Bolţul se va executa din oţel pentru construcţii mecanice, E295 (SR EN 10025/2005). 𝜎 02 =
295 MPa; 𝜎r = 390 MPa;
Tabel 2.11.1
Tensiunea
Tratamentul Rezistenţa la
Materialul Duritatea [HB] limită de
termic rupere, σr
curgere
S235
(OL37), SR EN 𝜎 02 = 235
- - 𝜎 r = 360 MPa
10025-2 (STAS MPa
500/2)
E295 (SR EN 𝜎 02 = 295
- - 𝜎 r = 390 MPa
10025/2005) MPa
III.Adoptarea formelor constructive

Fig.2.11.2 Parametrii geometrici ai asamblarii

Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive


- asamblarea cu bolţ se poziţionează în centrul asamblării ţeavă-ţeavă, 7-8;
- se va realiza asamblare transversală prin ambii pereţi a ţevilor
Parametrii geometrici principali
- D7 – diametrul bolţului (valoare standard);
- b7 – poziţia găurii în ţeava 7;
- b8 – poziţia găurii în ţeava 8

IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Fig.2.11.3 Schema de calcul


Ipoteze de calcul şi solicitări:
- forţa FX se transmite prin formă (contact direct) de la ţeava 7 la bolţ prin două suprafeţe
semicilindrice pe care, datorită jocului existent mărit, se consideră ca apar presiuni de
strivire cu distribuţie cosnusoidală cu maximul p7 (subcap. PRC-T.3.1.5.2.2);
- forţa FX se transmite prin formă (contact direct) de la bolţ la ţeava 8, de asemenea, prin două
suprafeţe semicilindrice pe care, datorită jocului existent redus, se consideră că aparpresiuni de
strivire cu distribuţie uniformă cu maximul p8 (subcap. PRC-T.3.1.5.2.2)
Date cunoscute:
- despre încărcare, FX = 3550 N – forţa transverslă pe bolţ
- despre materiale: σ02 =235 MPa – tensiunea limită de curgere a materialului ţevii; σas =
60…80 MPa – tensiunea admisibilă la strivire (se adoptă, σas = 60 MPa pentru oţelul S235 cu
limita la curgere mai mică); τaf = 70 MPa tensiunea admisibilă la forfecare
Relaţii de calcul:
Condiţia de rezistenţă la strivire a asamblării cu bolţ
Presiunile maxime de contact pe suprafeţele bolţului se limitează se limitează la valoarea tensiunii
admisibile de strivire a materialelor în contact,
𝑭𝒁 𝑭𝒁
𝝈𝒎𝒂𝒙𝒃 = 𝒎𝒂𝒙(𝒑𝟕 , 𝒑𝟖 ) = 𝒎𝒂𝒙( , ) ≤ 𝝈𝒂𝒔
𝟎. 𝟖𝑫𝟕 𝑻𝟕 𝑫𝟕 𝑻𝟕
Dimensionare asamblare cu bolţ
Din relaţia ASB-A.2.1.4.1 se obţine diametrul necesar al bolţului,
𝑭𝒁 𝑭𝒁
𝐷7𝑛𝑒𝑐 = max ( , ) = 𝒎𝒂𝒙(𝟐. 𝟔𝟎𝟒; 𝟐. 𝟎𝟖𝟑)
𝟎. 𝟖𝝈𝒂𝒔 𝒕𝟕 𝝈𝒂𝒔 𝒕𝟖
Se adoptă din considerente tehnologice, dar şi de interschimbabilitate, D7 = 10 mm.
Verificare bolţ la forfecare:
𝑇 𝑭𝒁 4𝑭𝒁
𝜏𝑓 = = 2 = = 9.549 ≤ 80𝑀𝑃𝑎
𝐴𝑓 𝜋𝐷5 𝜋𝐷52
4

V. Proiectarea formei tehnologice


Alegerea bolţului: se va adopta una din variantele din fig. ASB-A.2.2.5.2 cu diametrul exterior
al porţiunii cilindrice, 10h10 [mm]
Ajustaje şi toleranţe: H12/h10, pentru ţeava 8 şi bolţ; execuţie mijlocie a găurii din ţeava
7.
Rugozităti: alezajul din ţeava 8 se va aleza Ra = 3,2 µm; alezajul din ţeava 7 se va realiza prin
găurire, Ra = 6,3 µm.
Obs.
- bolţurile se execută în forma standard (fer. ASB-P.1 şi ASB-P.2) sau forme tipizate (fig.
ASB-A.2.2.5.2);
- pentru asigurare se pot folosi şplinturi (fer. ASB-P.3), siguranţe elastice (fig. ASB-A.2.2.5.2)
etc.;
- pentru împiedicarea deplasării axiale se pot folosi şaibe pentru bolţuri (fer. ASB-P.4)

VI.Verificarea modelului cu pachetul performant MDESIGN

a. b.

c. d.

e.
Distribuţii ale tensiunilor secţionale din încastrare: a- normale generate de Fx;b- de forfecare
generate de forţa Fy;c- de forfecare generate de forţa Fz; d- normale generate de momentul My;e-
normale generate de momentul Mz
2.12.CALCULUL ELEMENTELOR 11-12/12’(bara centrala si coloana stanga/dreapta)

I.Date de proiectare

Fig.2.12.1 Schema functional-cosntructiva a asamblarii cu bolt cilindric a tevilor patrate concentrice: a –


integrarea in ansamblu; b – schema de incarcare

Subtema de proiectare
Să se proiecteze subansamblul bară centrală şi coloane stânga/dreapta, poziţiile 11 şi 12/12’ din fig. PRC-
A.1.3.1.1.1 cu funcţia principală de transmitere a sarcinilor FX, FY şi FZ de la cârligul de remorcare drept cu
sferă, poziţia 1, la tiranţii 13/13’.
Specificaţii impuse:
a. Forţele exterioare: FX = 1750 N, FY = 550 N, FZ = 950 N acţioneză la distanţele L1 = 55 mm; L2 = 70
mm; L3 = 250 mm; L4 = 250 mm; se calculează momentele în centrul barei centrale:
MX11 = FY (L1+L3) = 106750 Nmm, MZ11 = FY (L2 + L4) = 112000Nmm, MY11 = FX (L1 +L3) + FZ (L2 +
L4) = 1322750 Nmm;
b. Tipul sarcinii: statică
c. Restricţii dimensionale: L5 = 450 mm; elementele 12/12’ şi 11 se vor executa din ţevi cu profil
pătrat care se vor asambla interior-exterior;
d. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40oC; mediu de lucru exterior cu umezelă avansată
e. Condiţii constructive: materiale sudabile
f. Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia vieţii.

II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei


Deoarece legăturile cu elementele adiacente sunt îmbinări prin sudare pentru bara centrală şi coloanele
stânga/dreapta se adoptă, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2). 𝜎02 = 235 MPa; 𝜎r = 360 MPa;

Tensiunea
Rezistenţa la
Materialul Tratamentul termic Duritatea [HB] limită de
rupere
curgere
S235 (OL37), SR
EN 10025-2 (STAS - - 02 = 235 MPa r = 360 MPa
500/2)

III.Adoptarea formelor constructive

Fig.2.12.2 Parametrii geometrici, functionali si constructivi

Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive:


- se adopta semifabricate de tip ţevă pătrată standardizată cu laturile pătratelor h 11 şi h12 şi grosimile
pereţilor t11 şi, respectiv, t12;
Adoptarea parametrilor geometrici funcţionali şi constructivi:
- se adoptă, 𝐿′5 = L5/2 = 225 mm;
IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Fig.2.12.3 Model de calcul

Ipoteze de calcul şi solicitări:


- modelul de calcul este o bară dreaptă rezemată la capete, compusă din 2 ţevi pătrare - solicitată
la tracţiune de forţa FY ; la încovoiere oblică de sarcinile FZ, FX şi MX11, MZ11; la torsiune de momentul
MY11; la forfecare de forţele FX şi FZ;
- elementele 11 şi 12/12’ formează legături ţevă-ţevă şi sunt fixate axial prin asamblări cu bolţ;
- pentru calculul de rezistenţă se consideră că ansamblul celor trei elemente este agăţat de tiranţii 13/13’;
- deoarece, modelul de dimensionare cu luarea în considerare a tuturor solicitărilor este de complexitate
mărită, în continuare, se adoptă un model simplificat care neglijează tensiunile generate de eforturile
axiale, tăietoare şi de momentul de torsiune ia în considerare solicitările de încovoiere generate de
momentele maxime ortogonale din plan orizontal şi vertical, MîmaxH şi respectiv, MîmaxV; după
determinarea dimensiunilor prin rezolvarea modelului simplificat se va face verificarea cu modulul cu
pachetul MDESIGN (subcap. PRC-A.1.2.2.6)

Date cunoscute (pentru modelul simplificat):


despre încărcare: FX = 1750 N, FY = 550 N, FZ = 950 N, MX11 = 167200 Nmm,
MZ11 = 170500Nmm, MY11 = 826500 Nmm, aplicate static;
- despre formă şi dimensiuni: ţeavă pătrată interioară cu dimensiunile, h12 x t12 are lungimea, L5 = 660
mm; ţeavă pătrată exterioară cu dimensiunile, h11 x t11 are aceaşi lungime, L5/2 = 225;
- despre material: σ02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere; c = 1,5…2,5 - coieficientul de
siguranţă; σac = σ02/c = 235/1,5…2,5 = 90…150 MPa – tensiunea admisibilă la tracţiune (se adoptă, σat =
100 MPa); σaî = (1,05…1,1) σat – tensiunea admisibilă la încovoiere (se adoptă, σaî = 110 MPa); τat =
40…80 MPa – tensiunea addmisibilă la torsiune
Relaţii de calcul:
- eforturile de încovoiere în secţiunile critice (pentru modelul simplificat):
MîmaxH = MZ11 + FX L5/2 = 910750 Nmm şi MîmaxV = MX11 + FZ L5/2 = 275500Nmm, în secţiunea S1; MîmaxH/2 =
455375 Nmm şi MîmaxV/2 = 137750 Nmm , în secţiunea S2;
- condiţile de rezistenţă la încovoiere în secţiunile critice S1 şi S2,
𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥𝐻 𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥𝑉 𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥𝐻+𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥𝑉
𝜎 𝑚𝑎𝑥𝑆1 = 𝜎𝑖𝑚𝑎𝑥𝐻 + 𝜎𝑖𝑚𝑎𝑥𝑉 = + = ℎ4 (ℎ −𝑡 )4 = 15.969𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝜎𝑎𝑖 ;
𝑊𝑧 𝑊𝑦 11 11 11
12 − 12
ℎ11
12
𝐻 𝑉
𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥 2 𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥 2 𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥𝐻+𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥𝑉
𝜎 𝑚𝑎𝑥𝑆2 = 𝜎𝑖𝑚𝑎𝑥𝐻 + 𝜎𝑖𝑚𝑎𝑥𝑉 = + = ℎ4 4 = 6.695𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝜎𝑎𝑖 ;
𝑊𝑧 𝑊𝑦 11 (ℎ12 −𝑡12)
12 − 12
ℎ12
12
- dimensionare bară centrală, 11, din ultima parte a relaţiei (PRC-A.1.3.1.4.1) ţinând cont că, uzual pentru
ţevile pătrate standard, t/h = 0,05…0,15, (t/h = 0,1) se determină,

3
6(𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥𝐻 + 𝑀𝑖𝑚𝑎𝑥𝑉)
ℎ11 = = 57.302 𝑚𝑚
√ 𝑡11 4
(1 − (1 − ) ) 𝜎𝑎𝑡
ℎ11

şi rezultă, t11 = 5,63 mm; din fer. PRC-M.2 se adoptă semifabricat ţeavă pătrată cu dimensiunile h 11 = 60
mm şi t11 = 6 mm; ţinând cont că ţeava 12 intră în ţeava 11 rezultă, h12 = h11 - 2 t11 = 50 mm;
- dimensionare coloană stânga/dreapta, 12/12’, din ultima parte a relaţiei (PRC-A.1.3.1.4.2) ţinând cont că,
h12 = 50 mm, din care t12 = 5 mm; din fer. PRC-M.2 se adoptă semifabricat ţeavă pătrată cu dimensiunile h12 =
50 mm şi t12 = 5 mm;
- verificarea rezistenţei la torsiune a coloanelor, 12/12’, conform relaţiei:
𝑀𝑡 𝑀𝑌11
𝜏𝑚𝑎𝑥 = = = 58.626𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝜏𝑎𝑡 = 40 … 80 𝑀𝑃𝑎
2Ω𝛿𝑚𝑖𝑛 2(ℎ12 − 𝑡12 )2 𝑡
2 12
V. Proiectarea formei tehnologice
Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:
- lungimea elementului 12, s-a determinat în subcap. ; numărul de găuri şi, deci, cursa de reglare se va
determina ţinând cont de calculul asamblării ţeavă-ţevă calculată în subcap.;
- diametrul găurii de bolţ s-a determinat în urma calcului asamblării cu bolţ în subcap. ASB-A.2.2;
- rugozitatea de prelucrare, Ra = 6,3 µm

VI.Verificarea modelului cu pachetul performant MDESIGN

Distribuţii ale tensiunilor secţionale din încastrare: a- normale generate de Fx;b- de forfecare generate de forţa
Fy;c- de forfecare generate de forţa Fz; d- normale generate de momentul My;e- normale generate de momentul
Mz.

2.13. CALCULUL LEGATURII 8-9 SI 10-11 ( IMBINARE SUDATA)

I.Date de proiectare

Fig.2.13.1 Schema functional-cosntructiva a imbinarii sudate – cazul 3 ( 6-7; 10-11)


Subtema de proiectare
Să se proiecteze îmbinările sudate a corpului tirantului inferior, 8, cu flanşa faţă 9 şi a flanşei 10 cu bara 11
(fig. SUD-A.1.1.3.1.1) cu funcţia principală de transmitere a sarcinilor: FX, FY, FZ, MX10, MY10, MZ10.
Specificaţii impuse:
a. Forţele exterioare: FX = 3550 N, FY = 550 N, FZ = 750 N acţioneză la distanţele L1 = 55 mm; L2 = 70
mm; L3 = 250 mm; L4 = 250 mm; y = h11 /2= 30 mm (subcap.) se calculează momentele în centrul flanşei
10:
MX10 = FY (L1+L3) = 106750Nmm, MZ10 = FY (L2 + L4) =112000Nmm, MY10 = FX (L1 +L3) + FZ (L2 +
L4 - y) = 1300250 Nmm;
b. Tipul sarcinii: statică
c. Restricţii dimensionale: se impune ca dimensiunile flanşelor asamblate să permită strângerea asamblării
cu chei standard respectând condiţia de gabarit minim;
d. Condiţii de funcţionare: coeficientul de frecare dintre flanşe, µ = 0,15…0,25 (frecare usată, oţel-oţel);
temperatura, T = - 30oC…40oC; mediu de lucru exterior cu umezelă avansată
e. Condiţii constructive: materiale sudabile
f. Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia vieţii.

II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei


Elementele 8, 9, 10 şi 11 formează un subansambluri sudate şi, deci, pentru acestea s-a ales material
sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2). σ 02 = 235 MPa; σ r = 360 MPa;
Tabel 2.13.1
Tensiunea
Rezistenţa la
Materialul Tratamentul termic Duritatea [HB] limită de
rupere, σr
curgere
S235 (OL37), SR
EN 10025-2 (STAS - - 02 = 235 MPa r = 360 MPa
500/2)

III.Adoptarea formelor constructive

Fig.2.13.2 Parametrii geometrici ai imbinarilor sudate

Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive


- se impune asigurarea perpendicularităţii elementelor sudate
Parametrii geometrici principali
- grosimea cordonului de sudură a este ma mică decât grosimea peretelui ţevii t8,11 = 6 mm
IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Fig.2.13.3 Schema de calcul


Ipoteze de calcul şi solicităr
- deoarece încărcarea exterioară este compusă din sarcini multiple şi modelul de calcul are complexitate
mărită pentru calculul clasic se consideră un model simplificat care ia în considerare încărcarea cu
sarcinile maxime, forţa FX şi momentul MY10
- tensiunile de forfecare sunt repartizate uniform pe lungimea celor două cordoane de sudură
- se neglijează solicitările la încovoiere şi forfecare

Date cunoscute:
- despre încărcare: FX = 1550 N, MY10 = 1300250 Nmm
- despre forme şi dimensiuni: cordonul sudură are forma pătrat cu latura, h = 60 mm;
- despre materiale: 𝜎 02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere a materialului ţevilor; 𝜎 at = 80 MPa –
tensiunea admisibilă la tracţiune; τafs = 0,65 𝜎at = 50 MPa tensiunea admisibilă la forfecare a sudurii

Relaţii de calcul:
Din relaţia, SUD-A.1.1.1.4.2, se obţine grosimea cordonului de sudură,
𝑭 𝑴
𝟎.𝟕( 𝑿 + 𝒀𝟏𝟎 )
𝒂= 𝟐 𝒉
=5.471 mm
𝒉𝝉𝒂𝒇𝒔
Se adoptă, din considerente tehnologice,grosimea cordonului de sudură, a =6mm

V. Proiectarea formei tehnologice

Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:


- sudura se va realza după contur închis;
- după sudare se va aplica tratament termic de recoacere de detensionare

VI. VERIFICAREA MODELULUI CU PACHETUL MDESIGN

a. b. c.

d. e. f.

2.14.CALCULUL LEGATURII 9-10 ( ASAMBLARE CU SURUBURI)


I.Date de proiectare

Fig.2.14.1 Schema functional-cosntructiva a asamblarii: a – integrarea in ansamblu; b – schema de incarcare

Subtema de proiectare
Să se proiecteze asamblarea cu şuruburi solicitate combinat (axial şi transversal) care leagă flanşa 9 de flanşa
10 din fig. AFS-A.2.1.1.1 cufuncţia principală de transmitere a sarcinilor FX, FY şi FZ de la cârligul de remorcare
drept cu sferă, poziţia 1, la bara centrală 10.

Specificaţii impuse:
a. Forţele exterioare: FX = 3550 N, FY = 550 N, FZ = 750 N acţioneză la distanţele L1 = 55 mm; L2 = 70
mm; L3 = 250 mm; L4 = 250 mm; y = h11 /2+ g9 + g10 = 30 + 8 +8 = 46 mm (subcap.) se calculează
momentele în centrul flanşei 9:
MX10 = FY (L1+L3) = 106750 Nmm, MZ10 = FY (L2 + L4) = 112000Nmm, MY10 = FX (L1 +L3) + FZ (L2 +
L4 - y) = 1300250 Nmm;
b. Tipul sarcinii: statică
c. Restricţii dimensionale: se impune ca dimensiunile flanşelor asamblate să permită strângerea asamblării
cu chei standard respectând condiţia de gabarit minim;
d. Condiţii de funcţionare: coieficientul de frecare dintre flanşe, µ = 0,15…0,25 (frecare usată, oţel-oţel);
temperatura, T = - 30oC…40oC; mediu de lucru exterior cu umezelă avansată
e. Condiţii constructive: materiale sudabile
f. Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia vieţii.
II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei
Se adoptă pentru şuruburi din materiale incluse în grupa de caracteristici 6.8 (subcap. AFS-T.5). 𝜎 02 =
480 MPa; 𝜎 r = 800 MPa;
Tensiunea
Rezistenţa la
Materialul Tratamentul termic Duritatea [HB] limită de
rupere
curgere
Grupa 6.8 - - 02 = 480 MPa r = 800 MPa

III.Adoptarea formelor constructive

Fig.2.14.2 Parametrii geometrici, functionali si constructive


Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive:
- dimensionarea flanşelor se va face din considerente de gabarit pentru a se permite sudarea corpului
tirantului 8 în zona centrală şi pentru a se putea strânge asamblarea cu cheia;

Adoptarea parametrilor geometrici funcţionali şi constructivi:

- pentru flanşele 9 şi 10 se adopta din fer. PRC-M.1 semifabricat de tip platbandă şi, ţinând cont că în
centru se va suda corpul tirantului (h8 + a ≈ 65 mm) şi spre exterior se va aloca spaţiu de acţiune a cheii
de fixare (≈ ∅28 mm, pentru şuruburi de până la M10), cu dimensiunea Lf = 100 mm 100 şi grosimea
g = 8 mm;
- găurile de trecere a şuruburilor cu diametrul D1 se vor dispune în colţurile unui pătrat cu latura L = 70
mm

IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Fig.2.14.3 Schema de calcul a fortelor din suruburi


Ipoteze de calcul şi solicitări:
- transmiterea sarcinilor de la flanşa 5 la flanşa 6 se face prin intermediultijelor celor patru şuruburi şi
prin filetele acestora; pentru calculul de dimensionare se impune identificarea asamblării cu şurub cea
mai solicitată prin bazat pe principiul superpoziţiei acţiunii forţelor;
- forţa FX solicită asamblarea axial centric; momentele MZ10 şi MY10solicită asamblarea axial excentric;
forţele FY, FZ şi momentul MX10solicită asamblarea transversal centric;
- şuruburile se montează cu joc şi solicitarea tijelor acestora este tracţiunea
- după dimensionarea şurubului cel mai solicitat se va face dimensionarea acestuia din condiţia de
rezistenţă a tijei şurubului şi apoi se va faceverificarea cu pachetul MDESIGN
Date cunoscute:
- despre forme şi dimensiuni: flanşa pătrată cu Lf = 100 mm; L = 85 mm; a = (Lf – L)/2 = 7,5; r1 = r2 =
r3 = r4 = 60 mm;
- despre încărcare: FX = 3550 N, FY = 550 N, FZ = 750 N; MX10 = 106750 Nmm, MZ10 = 112000
Nmm, MY10 = 1300250 Nmm;
- despre material: grupa caracteristicilor materialului 6.8, σ02 = 480 MPa – tensiunea limită de curgere; c
= 1,5…2,5 - coieficientul de siguranţă; σac = σ02/c = 480/1,5…2,5 = 190…320 MPa – tensiunea
admisibilă la tracţiune (se adoptă, σat = 200 MPa);
- depre frecare: coeficeientul de frecare de alunecare în filet, µ = 0,2; coeficeientul de frecare de
alunecare dintre piuliţă şi flanşa 10, µ1 = 0
Relaţii de calcul:
Calculul forţelor axiale din şuruburi corespunzător fiecărei încărcări
- forţele din şuruburi generate de forţa FX care solicită asamblarea axial centric:
𝑋𝐹 𝐹𝑋 𝑋 𝐹 𝐹𝑋 𝑋 𝐹 𝐹𝑋 𝑋 𝐹 𝐹𝑋
𝐹𝑎𝑠1 = = 881.5 𝑁; 𝐹𝑎𝑠2 = = 881.5𝑁; 𝐹𝑎𝑠3 = = 881.5𝑁; 𝐹𝑎𝑠4 = = 881.5 𝑁;
4 4 4 4
- forţele din şuruburi generate de momentul MZ10 care solicită asamblarea axial excentric:
𝑀 𝑀𝑍10 𝐿+𝑎 𝑀 𝑀𝑍10 𝑎
𝐹𝑎𝑠1𝑍10 = = 392.577 𝑁;𝐹𝑎𝑠2𝑍10 = = 69.278N;
2 𝐿2 +(𝐿+𝑎)2 2 𝐿2 +(𝐿+𝑎)2
𝑀 𝑀𝑍10 𝑎 𝑀 𝑀𝑍10 𝐿+𝑎
𝐹𝑎𝑠3𝑍10 = = 69.278 N;𝐹𝑎𝑠4𝑍10 = = 392.577𝑁;
2 𝐿2 +(𝐿+𝑎)2 2 𝐿2 +(𝐿+𝑎)2
- forţele din şuruburi generate de momentul MY10 care solicită asamblarea axial excentric
𝑀𝑌10 𝑀 𝐿+𝑎 𝑀𝑌10 𝑀 𝐿+𝑎
𝐹𝑎𝑠1 = 𝑌10 2 2 = 4557.577 𝑁;𝐹𝑎𝑠2 = 𝑌10 2 2 = 4557.577 𝑁;
2 𝐿 +(𝐿+𝑎) 2 𝐿 +(𝐿+𝑎)
𝑀 𝑀𝑌10 𝑎 𝑀 𝑀𝑌10 𝑎
𝐹𝑎𝑠3𝑌10 = = 804.278 𝑁;𝐹𝑎𝑠4𝑌10 = = 804.278𝑁;
2 𝐿2 +(𝐿+𝑎)2 2 𝐿2 +(𝐿+𝑎)2
- forţele din şuruburi generate de rezultanta forţelor FY şi FZ,, care solicită asamblarea transversal centric:
√𝐹𝑌2 +𝐹𝑍2 √𝐹𝑌2 +𝐹𝑍2
𝐹
𝑌𝑍 𝑌𝑍 𝐹
𝐹𝑎𝑠1 = = 1034.559 𝑁;𝐹𝑎𝑠2 = = 1034.559;
4𝜇 4𝜇
√𝐹𝑌2 +𝐹𝑍2 √𝐹𝑌2 +𝐹𝑍2
𝐹
𝑌𝑍 𝑌𝑍 𝐹
𝐹𝑎𝑠3 = = 1034.559 𝑁;𝐹𝑎𝑠4 = = 1034.559𝑁;
4𝜇 4𝜇
- forţele din şuruburi generate de momentul MX10 care solicită asamblarea transversal centric:
𝑀𝑥10 𝑟 1
𝐹𝑎𝑠1 = 𝑀𝑥10 2 2 1 2 2 = 2223.958 𝑁;
𝑟1 +𝑟2 +𝑟3 +𝑟4 𝜇
𝑀 𝑟1 1
𝐹𝑎𝑠2𝑥10 = 𝑀𝑥10 = 2223.958𝑁;
𝑟12 +𝑟22 +𝑟32 +𝑟42 𝜇
𝑀 𝑟1 1
𝐹𝑎𝑠3𝑥10 = 𝑀𝑥10 = 2223.958 𝑁;
𝑟12 +𝑟22 +𝑟32 +𝑟42 𝜇
𝑀 𝑟1 1
𝐹𝑎𝑠4𝑥10 = 𝑀𝑥10 = 2223.958 𝑁;
𝑟12 +𝑟22 +𝑟32 +𝑟42 𝜇
Calculul forţelor axiale totale din şuruburi:
𝐹𝑋 𝑀 𝑀 𝐹𝑌𝑍 𝑀
𝐹𝑎𝑠1 = 𝐹𝑎𝑠1 + 𝐹𝑎𝑠1𝑍10 +𝐹𝑎𝑠1𝑌10 +𝐹𝑎𝑠1 + 𝐹𝑎𝑠1𝑋10 = 9096.172 𝑁;
𝐹𝑋 𝑀 𝑀 𝐹𝑌𝑍 𝑀
𝐹𝑎𝑠2 = 𝐹𝑎𝑠2 + 𝐹𝑎𝑠2𝑍10 +𝐹𝑎𝑠2𝑌10 +𝐹𝑎𝑠2 + 𝐹𝑎𝑠2𝑋10 = 8772.873 𝑁;
𝐹𝑋 𝑀𝑍10 𝑀𝑌10 𝐹𝑌𝑍 𝑀
𝐹𝑎𝑠3 = 𝐹𝑎𝑠1 + 𝐹𝑎𝑠3 +𝐹𝑎𝑠3 +𝐹𝑎𝑠3 + 𝐹𝑎𝑠3𝑋10 = 5019.574 𝑁;
𝐹𝑋 𝑀 𝑀 𝐹𝑌𝑍 𝑀
𝐹𝑎𝑠4 = 𝐹𝑎𝑠1 + 𝐹𝑎𝑠4𝑍10 +𝐹𝑎𝑠4𝑌10 +𝐹𝑎𝑠4 + 𝐹𝑎𝑠4𝑋10 = 5342.873 𝑁;
Încărcarea maximă Faş = max( 𝐹𝑎𝑠1 , 𝐹𝑎𝑠2 , 𝐹𝑎𝑠3 , 𝐹𝑎𝑠4 ) = 9166.989𝑁 indică că şurubul 1 (fig. AFS-
A.2.1.4.1) este cel mai solicitat şi va fi dimensionat conform calculului de rezistenţă.
Calculul de rezistenţă
- dimensionarea şurubului cel mai solicitat din condiţiă de rezistenţă la tracţiune (tab. AFS-T.8.3.1.1)
presupune determinarea diametrului interor al filetului necesar,
4𝛽𝐹𝑎𝑠 4 ∗ 1.25 ∗ 130648.38
𝑑1𝑛𝑒𝑐 = √ =√ = 12.162 𝑚𝑚;
𝜋𝜎𝑎𝑡 3.15 ∗ 200
din fer. AFS-P.1, se adoptă (𝑑1 ≥ 𝑑1𝑛𝑒𝑐 ) parametrii filetului: d1 = 10.106 mm, d2 = 10.863mm, d = 12 mm (M12),
p = 1,75 mm; se adoptă din fer. AFS-P.2 corelat cu dimensiunea filetului (M12) diametrul găurii de trecere, D1 =
14 mm (execuţie mijlocie); se adoptă din fer. AFS-P.3 piuliţă M12 cu m = 10 mm şi S = 19 mm;

d2 μ
Mi = Fas tg(β2 ± arctg α )= 8683.268 Nmm
2 cos
2
Unde s-a considerat: β2 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑃⁄𝜋𝑑 )=3,03˚ unghiul mediu al filetului ,µ=0,2 coeficientul de frecare din
2

filet,𝛼=60˚unghiul prifilului fuletului metric =247.045≤ 𝜎𝑎𝑡 =200 MPa

-momentul la cheie

𝑀𝑚 =𝑀𝑖 + =31859.521Nmm
Unde se considera 𝜇1 =0,15coeficient de frecare dintre piulita si flans ape care se aseaza aceasta.
Obs.
- pentru calculul de rezistenţă s-a considerat cazul cel mai defavorabil care presupune acţiunea tuturor
forţelor exterioare pentru a se evita descărcarea asamblării şi deci neasigurarea condiţiei de transmitere a forţelor
FY şi FZ şi momentului MX10 prin frecare;
- deoarece s-a adoptat piuliţă cu filet standardizat nu a mai fost necesar calculul de rezistenţă a filetului,
acesta fiind îndeplinităă prin construcţie;
V. Proiectarea formei tehnologice
Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:
- cotele privind lungimile tijei filetate şi tijei şurubului s-au determinat ţinând cont de grosimea piuliţei, m =
8 mm (fer. AFS-P.3), şaiba plată (fer.AFS-P.4), şaiba Grower (fer. AFS-P.5);
- dimensiunile şurubului au fost preluate din fer. AFS-P.6;
- rugozitatea de prelucrare a alezajelor flanşelor 9 şi 10, Ra = 6,3 µm
Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:
- cotele privind lungimile tijei filetate şi tijei şurubului s-au determinat ţinând cont de grosimea piuliţei,
m = 10 mm (fer.AFS-P.3), şaiba plată (fer. AFS-P.4), şaiba Grower (fer. AFS-P.5);
- dimensiunile şurubului au fost preluate din fer. AFS-P.6;
- rugozitatea de prelucrare a alezajelor flanşelor 9 şi 10, Ra = 6,3 µm

2.15 CALCULUL LEGATURII 11-12/12’ (ASAMBLARE TEAVA-TEAVA)

I.Date de proiectare

Fig.2.15.1 Schema functional-cosntructiva a legaturilor teava teava cu profil patrat

Subtema de proiectare
Să se proiecteze legătura (asamblarea) ţevilor pătrate concentrice, poziţiile 11 şi 12 şi 11 şi 12’ din fig.
PRC-A.2.1.3.1.1 cufuncţia principală de transmitere prin formă (contact) a sarcinilor: FX, FY, MX11, MY11, MZ11.

Specificaţii impuse:
a. Forţele exterioare: FX = 3550 N, FY = 550 N, FZ = 750 N acţioneză la distanţele L1 = 55 mm; L2 = 70
mm; L3 = 250 mm; L4 = 250 mm; 𝐿′5 = 330 mm; se calculează forţele şi momentele în centrul asamblării
cu bolţ: FXs = FXd = FX/2 = 1775 N; FZs = FZd = FZ/2 = 375 N; MX11 = FY (L1+L3)/2 = 53375 Nmm, MZ11 =
FY (L2+ L4)/2 + FX 𝐿′5 /2 = 455375 Nmm, MY11 = FX (L1 +L3)/2 + FZ (L2 + L4)/2 = 661375 Nmm;
b. Tipul sarcinii: statică
c. Date despre asamblare: ţeava pătrată interioară are dimensiunea h12 = 50 mm şi grosimea t12 = 5 mm; ţeava
pătrată exterioară are dimensiunea h11 = 60mm şi grosimea t11 = 6 mm (subcap. PRC-A.1.2.2);
d. tipul legăturii (asamblării), cu contact conform
e. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu umezelă avansată
f. Condiţii constructive: interschimbabilitatea şi modularizarea;
g. Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia vieţii

II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei


Elementele 11 şi 12/12’ sunt incluse în subansamble sudate şi, deci, pentru acestea s-a ales material
sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2). σ 02 = 235 MPa; σ r = 360 MPa;

III.Adoptarea formelor constructive


Fig.2.15.2 Parametrii geometrici ai asamblarii

Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive


- pentru asigurarea funcţionării se impune realizarea contactului conform (pe suprafaţe mari) dintre ţevile 11
şi 12/12’ care se realizează prin montajul cu joc al acestora
Adoptarea parametrilor geometrici funcţionali şi constructivi:
- ţevile pătrate interioară şi exterioară, dimensionată în subcap. PRC-A.1.2.2, au dimensiunile: h11 =60 mm,
t11 = 6mm; h12 = 50 mm, t5 = 5 mm;
Obs.
- dimensiunile asamblării cu bolţ se vor determina similar ca în subcap. ASB-A.2.1.

IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare

Fig.2.15.3 Similitudiniile modelelor de calcul: a – legatura dintre tevile 5 si 6; b – legatura dintre tevile 11 si 12
Ipoteze şi relaţii de calcul:
Legătura (asamblarea) dintre ţevile pătrate 11 şi 12 (fig. PRC-A.2.1.3.4.1,a) este similară cu legătura dintre
ţevile 5 şi 6 (fig. PRC-A.2.1.1.4.1,a) tratată în subcap. PRC-A.2.1.2 cu următoarele deosebiri:
- încărcările exterioare sunt: FXs = 1775 N; FZs = 375 N; MX11 = 53375 Nmm, MZ11 = 455375
Nmm, MY11 = 661375 Nmm;
- dimensiunile alezajului pătrat, H = h7 = 60 mm, lungimea L = l11 cu valoare necunoscută; grosimea
ţevii interioare, t12 = 4 mm, şi respectiv exterioare t11 = 6 mm;
- sistemul de coordonate adoptat are axa axială Y în loc de Z şi axa trnsversală Z în loc de Y
Aceste deosebiri nu implică modificări ale modelului de calcul (subcap. PRC-A.2.1.2.4) şi deci, se menţin
aceleaşi ipoteze şi relaţii de dimensionare în care se modifică doar indicii asociaţi modificării sistemului de
coordonate (Y → Z, Z → Y) şi elementului de bază (6 → 11):
𝝈𝒂𝒔 𝑯𝟐 𝑳𝟐 − (𝑭𝑿𝒔 𝑯 + 𝟑𝑴𝒀𝟏𝟏 )𝑳 − 𝟏𝟐𝑯𝑴𝒁𝟏𝟏 = 𝟎
L=34.42
𝝈𝒂𝒔 𝑯𝟐 𝑳𝟐 − (𝑭𝒁𝒔 𝑯 + 𝟑𝑴𝒀𝟏𝟏 )𝑳 − 𝟏𝟐𝑯𝑴𝑿𝟏𝟏 = 𝟎
L=9.479
care după înlocuirea valorilor parametrilor cunoscuţi devin,
şi se adoptă L = l11 = 40 mm.

V. Proiectarea formei tehnologice


Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:
- diametrul alezajului , D5 = 10 mm se determină ca urmare a calculului asamblării cu bolţ din subcap. ASB-
A.2.1
- gaura de bolţ se aplică la partea inferioară la distanţa 1,5D5;
- ajustajul gaură-bolţ H12/h10;
- rugozitatea suprafeţelor frontale Ra = 6,3 µm; rugozitatea alezajului Ra = 3,2 µm
VI.Verificarea modelului cu pachetul performant MDESIGN

2.16.CALCULUL LEGATURII 11-12/12’ (ASAMBLARE CU BOLT)

I.Date de proiectare

Fig.2.16.1 Schema functional-cosntructiva a asamblarii cu bolt a tevilor patrate concentrice: a – integrarea in


ansamblu; b – schema de incarcare
Subtema de proiectare
Să se proiecteze asamblarea) cu bolţ cilindric a două ţevi pătrate concentrice, poziţiile 11 şi 12/12’ din fig.
ASB-A.2.3.1.1 cu funcţia principală de transmitere prin formă a forţei FYs

Specificaţii impuse
a. Forţa exterioare: FY =550 N; FYs = FY/2 = 275 N;
b. Tipul sarcinii: statică
c. Date despre asamblare: ţeava pătrată interioară are dimensiunea h12 = 50 mm şi grosimea t12 = 5 mm
(subcap. PRC-A.1.2.2); ţeava pătrată exterioară are dimensiunea h11 = 60 mm şi grosimea t11 = 6mm
(subcap. PRC-A.1.2.2);
d. Tipul legăturii (asamblării), cu contact conform
e. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu umezeală avansată
f. Condiţii constructive: interschimbabilitatea şi modularizarea
g. Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia vieţii
II.Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei
Pentru elementele 11 şi 12/12’ s-a ales material sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2).
σ 02 = 235 MPa; σ r = 360 MPa;
Bolţul se va executa din oţel pentru construcţii mecanice, E295 (SR EN 10025/2005). σ 02 = 295 MPa; σ r = 390
MPa;
III.Adoptarea formelor constructive

Fig.2.16.2 Parametrii geometrici ai asamblarii cu bolt

Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive


- asamblarea cu bolţ se poziţionează la cotele b11 şi b12 de capetele ţevilor 11 şi, respectiv, 12;
- se va realiza asamblare transversală prin ambii pereţi a ţevilor
Parametrii geometrici principali
- D – diametrul bolţului (valoare standard);
- b11 – poziţia găurii în ţeava 11;
- b12 – poziţia găurii în ţeava

IV.Schema de calcul, dimensionare şi verificare


Fig.2.16.3 Schema de calcul

Ipoteze de calcul şi solicitări:


- forţa FYs se transmite prin formă (contact direct) de la ţeava 12 la bolţ prin două suprafeţe semicilindrice pe
care, datorită jocului existent mărit, se consideră ca apar presiuni de strivire cu distribuţie cosnusoidală cu
maximul p12 (subcap. PRC-T.3.1.5.2.2);
- forţa FYs se transmite prin formă (contact direct) de la bolţ la ţeava 11, de asemenea, prin două suprafeţe
semicilindrice pe care, datorită jocului existent redus, se consideră că aparpresiuni de strivire cu distribuţie
uniformă cu maximul p11 (subcap. PRC-T.3.1.5.2.2)
Date cunoscute:
- despre încărcare, FYs = 275 N – forţa transverslă pe bolţ
- despre materiale: σ02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere a materialului ţevii; σas = 60…80
MPa – tensiunea admisibilă la strivire (se adoptă, σas = 60 MPa pentru oţelul S235 cu limita la curgere mai mică);
τaf = 70 MPa tensiunea admisibilă la forfeca
Relaţii de calcul:
Condiţia de rezistenţă la strivire a asamblării cu bolţ
Presiunile maxime de contact pe suprafeţele bolţului se limitează se limitează la valoarea tensiunii
admisibile de strivire a ma terialelor în contact,
𝑭𝒁 𝑭𝒁
𝝈𝒎𝒂𝒙𝒃 = 𝒎𝒂𝒙(𝒑𝟏𝟏 , 𝒑𝟏𝟐 ) = 𝒎𝒂𝒙( , ) ≤ 𝝈𝒂𝒔
𝟎. 𝟖𝑫𝟏𝟐 𝑻𝟏𝟐 𝑫𝟏𝟏 𝑻𝟏𝟏
Dimensionare asamblare cu bolt
Din relaţia ASB-A.2.1.4.1 se obţine diametrul necesar al bolţului,
𝑛𝑒𝑐
𝑭𝒁 𝑭𝒁
𝐷12 = max ( , ) = 𝒎𝒂𝒙(𝟑. 𝟏𝟐𝟓; 𝟐. 𝟎𝟖𝟑)
𝟎. 𝟖𝝈𝒂𝒔 𝒕𝟏𝟐 𝝈𝒂𝒔 𝒕𝟏𝟏
Se adoptă din considerente tehnologice, dar şi de interschimbabilitate, D 12 = 8 mm.
Verificare bolţ la forfecare:
𝑇 𝑭𝒁 4𝑭𝒁
𝜏𝑓 = = 2 = 2 = 14.921𝑀𝑃𝑎 ≤ 80𝑀𝑃𝑎
𝐴𝑓 𝜋𝐷12 𝜋𝐷12
4
V. Proiectarea formei tehnologice
Alegerea bolţului: se va adopta bolţ în forma standard (fer. ASB-P.1 şi ASB-P.2) cu diametrul exterior
al porţiunii cilindrice, 8h10 [mm]
Ajustaje şi toleranţe: H12/h10, pentru ţeava 11 şi bolţ; execuţie mijlocie a găurii din ţeava 12.
Rugozităti: alezajul din ţeava 11 se va aleza Ra = 3,2 µm; alezajul din ţeava 12 se va realiza prin
găurire, Ra= 6,3 µm.
Obs.
- pentru asigurare se pot folosi şplinturi (fer. ASB-P.3), siguranţe elastice (fig. ASB-A.2.2.5.2) etc.;
- pentru împiedicarea deplasării axiale se pot folosi şaibe pentru bolţuri (fer. ASB-P.4)
Bibliografie:

1.mg.rrv.ro

DESENE

S-ar putea să vă placă și