Sunteți pe pagina 1din 89

PEDAGOGIE

SPORTIVĂ
SPORTIVĂ

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Obiect şi sarcini

Pedagogie – grec. PAIDEIA = creştere, formare


PAIS = copil, băiat
AGOGE = conducere

= acţiunea de coordonare şi educare a copilului

= ştiinţa care are ca domeniu de cercetare un


fenomen specific societăţii umane, şi anume
fenomenul educaţional.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Obiect şi sarcini

Pedagogia generală studiază legile educaţiei în


funcţie de specificul fiecărei orânduiri sociale →
legile obiective ale educaţiei în general şi aplicarea
lor la tipul societăţii la un moment dat; descoperă şi
formează legi obiective ale instrucţiei şi educaţiei
pentru formarea unui om folositor societăţii.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Obiect şi sarcini

Pedagogia este o disciplină ce studiază:


• problemele generale ale educaţiei;
• esenţa legilor ei;
• factorii dezvoltării personalităţii;
• probleme generale ale proceselor didactice;
• propune metode şi modalităţi de realizare ale
educaţiei intelectuale, morale, profesionale,
estetice, fizice;
• problema conducerii activităţii instructiv-
educaţionale.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Obiect şi sarcini

Caracteristicle educaţiei:

Este determinată de:


• condiţiile social-economice,
• de factura psihică a comunităţii,
• de tradiţii,
• de obiceiuri.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Obiect şi sarcini

Sec. XVI – XVII


– progresiştii – idei ce preconizau realismul dezvoltării
fizice şi psihice.

– J.J. Rousseau → concepţii referitoare la problema


educaţiei → apare şi se dezvoltă pedagogia → necesită
cunoaşterea fenomenului educaţiei.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Pedagogia s-a dezvoltat atât de mult încât a


dat naştere mai multor ramuri:
– pedagogie comparată – experimentală

– pedagogia vârstelor – preşcolar, şcolar, tineretului


universitar, vârstnicilor

– pedagogia aplicativă – artistică, sportivă, militară etc.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Pedagogia generală este disciplina care


studiază problema educaţiei şi instruirii, legile
ei, factorii formării şi dezvoltării personalităţii,
problemele generale ale procesului didactic,
propune metodele şi modalităţile de realizare
a educaţiei intelectuale, morale.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Pedagogia sportivă

Obiect şi sarcini → ramură a pedagogiei


generale care a apărut ca o formă ce se aplică în
procesul sportului. Această pedagogie a sportului
are un conţinut diferit faţă de pedagogie în general,
şi este diferită de pedagogia educaţiei fizice.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Pedagogia educaţiei fizice se ocupă de


aspectul pedagogiei de educaţie fizică în şcoli,
universităţi, în cadrul proceselor de învăţare.

Pedagogia sportului se ocupă de aspectele


pedagogice din cadrul procesului de pregătire a
sportivilor.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Fiind o ramură-mamă şi pentru a se încadra


între discipline, ea trebuie să îndeplinească unele
condiţii:

1. să aibă un obiect propriu de studiu


2. să aibă metode proprii
3. să aibă noţiuni bine conturate
4. să stabilească legi, norme, propuneri specifice
obiectului de studiu în urma verificărilor practice.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Pregătirea sportivă vizează perfecţionarea


capacităţilor fizice şi psihice ale sportivului prin
practicarea unui anumit sport. Ea caută ca în
procesul instructiv-educaţional să dezvolte la sportiv
cunoştinţe, priceperi, calităţi motrice, deprinderi
motrice, care să-l ajute la realizarea unor
performanţe în ramura de sport în care se
pregăteşte.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Componente:

 Educaţie

 Dezvoltare

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Componenta educaţie cuprinde un complex de


influenţe ce se exercită asupra sportivului conştient
şi organizat în scopul realizării acesteia (educaţia) +
autoeducaţia – în funcţie de vârstă, individualitate,
împrejurări.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Componenta dezvoltare este un proces mecanic şi se


realizează prijn trecerea de la o stare cantitativă veche
la alta nouă. Această dezvoltare urmăreşte dezvoltarea
fizică şi dezvoltarea psihică.
 dezvoltarea fizică a sportivului este un proces
 dezvoltarea psihică este un produs al creierului şi este
reprezentată de procesele cognitive, volitive şi însuşirile
psihice ale sportivului – temperament, aptitudini, caracter

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Între educaţie şi dezvoltare există


o relaţie reciproc complexă, care se
intercondiţionează. Toate acestea duc
la dezvoltarea proceselor fizice şi
psihice.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Educaţia intelectuală – cunoştinţe


cognitive, creează dezvoltarea gândirii
creatoare şi conştientizează diferitele
activităţi ale sportivului.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Educaţia morală – scop – pregătirea


sportivului pentru a-şi însuşi normele morale,
formarea convingerilor şi aptitudinilor de
conduită morală (comportament, manifestări).

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Educaţia estetică – antrenorul


dezvoltă la sportivi capacitatea
acestora de a aprecia frumosul.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Educaţia tehnologică

Educaţia prin sport

Educaţia religioasă

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Educaţia didactică
• teoria şi ştiinţa procesului de învăţare (a instruirii/
învăţării altora), învăţământ care se realizează
într-un sistem de educaţie;
• este procesul de învăţare printr-o tehnologie,
prin aplicarea unor principii şi mijloace didactice,
prin anumite forme de organizare a acestui
proces de bază a metodelor de evaluare.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Didactica sportului – proces de pregătire a


sportivului, care se desfăşoară atât printr-un proces
de instruire, cât şi de educare.

În didactica sportivă instrucţia şi educaţia se


întrepătrund reciproc, fiind un tot unitar.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Învăţarea – activitate comună sau individualizată


prin care antrenorul transmite cunoştinte, priceperi,
deprinderi sportivilor săi în conformitate cu scopul
şi obiectivele sportului respectiv.

Procesul de învăţare are două aspecte :


– predare
– însuşire

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice
Componentele procesului de învăţare şi educaţie

1. Cunoştinţele care reprezintă rezultatul gândirii şi oglindirii


în conştiinţa noastră a unor fenomene sau obiecte sub formă
de percepţii, reprezentări, noţiuni şi fenomene ale lumii
înconjurătoare.
În procesul de pregătire sportivă, cunoştinţele sunt căpătate
de către sportivi pe cale informaţională de la antrenor, prin
execuţia unor sportivi de performanţă, sau vizionării
competiţiilor (filme, poze, etc.)
Aceste informaţii pot avea un caracter general sau unul
special.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

2. A doua componentă – priceperile şi deprinderile motrice

Priceperi = posibilitatea sportivului de a reproduce în mod


conştient o anumită acţiune motrică în condiţii variabile.
Deprinderi motrice = formele automatizabile ale acţiunilor
motrice în procesul învăţării, capacitatea execuţiei – uşurinţa.

Dezvoltarea acestor priceperi şi deprinderi se face pe baza


“fenomenelor de iradiere” ale şcolilor care le folosesc în
antrenamentele sportive.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Deprinderi motrice:
• Mersul,
• Alergarea,
• Aruncarea,
• Săritura,
• Târârea, şi altele.

Unele deprinderi motrice pot avea influenţă


asupra altora care trebuie învăţate.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

3. Calităţile motrice (biomotrice) – absolut


necesare în procesul de instruire = aptitudini
specifice capacităţilor de mişcare ale omului.

Orice mişcare a omului se caracterizează prin


următoarele calităţi de bază:
a. forţă
b. viteză
c. rezistenţă
d. îndemânare

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

a. Forţa - calitate motrică a omului ce poate


fi definită ca posibilitatea sau capacitatea
sportivului de a învinge o rezistenţă exterioară
sau să acţioneze împotriva ei prin eforturi
musculare.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Calitatea motrică FORŢA este rezultatul


contracţiilor musculare – depinde de numărul şi
grosimea fibrelor musculare. Această însuşire
pe care o au sportivii ca această masă
musculară să fie cât mai convenabilă sportivului
şi cât mai capabilă de a dezvolta o forţă mare.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Forţa poate fi:


• forţă generală
• forţă specifică
• forţă combinată cu alte calităţi

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

b. Viteza. D.p.d.v. mecanic se defineşte ca


fiind spaţiul parcurs în unitatea de timp.
La baza oricărui tip de viteză stau
fenomenele fiziologice şi biochimice din
muşchi.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Viteza poate fi:


• de reacţie,
• de execuţie,
• de repetiţie.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

• Viteza de reacţie = viteza de a răspunde la


un excitant, timp de reacţie.

• Viteza de execuţie = viteza de a executa o


mişcare într-un timp cât mai scurt.

• Viteza de repetiţie = frecvenţa unor mişcări.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

c. Rezistenţa = calitatea de a efectua un


anumit efort pe o durată de timp îndelungată.
Are două aspecte: generală şi specifică.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Pentru educarea rezistenţei trebuie


ţinut seama de:
• intensitatea lucrului în antrenament
• durata intervalului de odihnă

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

d. Îndemânarea – capacitatea sportivului de a


efectua în mod raţional un exerciţiu fizic sau o
acţiune. Se spune despre un sportiv că este
îndemânatic dacă are capacitatea de a rezolva
cât mai îndemânatic, precis, corect şi cu
cheltuială minimă de energie a diferitelor sarcini
sau elemente tehnice.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Toate calităţile – proces unitar, căci atunci


când acţionăm asupra unei calităţi indirect
aceasta le influenţează şi pe celelalte.

Aceste calităţi se dezvoltă în timp diferit, în


corelaţie cu vârsta şi sexul.
– La băieţi 13-17 – forţă + rezistenţă
– La fete de la 15 în sus

=> Necesitatea de a dezvolta viteza şi îndemânarea-


trebuie să se asigure până la 13-14 ani.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Între deprinderile motrice şi calităţile motrice ->


corelaţie -> legătură logică -> interdependenţă.

În această interdependeţă, conţinutul îl constituie


calităţile motrice ce vor forma deprinderile -> anumite
calităţi nu se pot evidenţia decât prin intermediul unor
deprinderi, iar deprinderile -> dependente de nivelul
calităţii motrice.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Principiile didactice

Reprezintă o cerinţă obligatorie a activităţilor


de predare şi învăţare, este o generalizare a
acestora şi o generalizare a practicii de instruire
care trebuie să ţină seama de legile instruirii.
Ele reprezintă teze fundamentale după care
se conduce antrenorul în activitatea sa.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

I. Principiul participării conştiente şi active


- în procesul de antrenament, caracterul acestui
principiu este determinat în primul rând de modul în
care sportivii înţeleg scopul şi necesitatea exerciţiilor
fizice, utilitatea lor pentru practicarea unui sport.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

II. Principiul intuiţiei


- se formează la sportivi în imagini cât mai clare şi cât
mai vii a elementelor tehnice dintr-o ramură, probă
sau sport.
- foloseşte materiale intuitive -> programe, filme,
diagrame, exerciţii sportive.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

III. Principiul sistematizării şi continuităţii


- trebuie respectate: planificarea sistematică,
continuitatea în procesul de pregătire ce trebuie
gradată şi continuă.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

A se lua în seamă respectarea


următoarelor norme:
1. de la cunoscut la necunoscut
2. de la uşor la greu
3. de la simplu la comlpex.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

Ca reguli:
• caracterul succesiv şi continuu al învăţării trebuie
efectuat în timp
• la începutul învăţării să se înveţe esenţialul
(generalul), apoi să se treacă la fazele secundare
• să se asigure numărul de repetări, o justă alternare
între acţiune şi odihnă şi o dozare atentă a efortului
sportivului.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

IV. Principiul accesibilităţii şi individualizării


- în procesul de antrenament trebuie ca ceea ce
predăm sportivilor să fie accesibil, trebuie ţinut
seama de particularităţi: vârstă, sex, grad de
pregătire (elememente simple).

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Sistemul ştiinţelor pedagogice

V. Principiul însuşirii temeinice şi dependenţa


consolidării instruirii
- planificarea corectă
- efectuarea numărului necesar de repetări
- efectuarea permanentă a controlului consolidării
- norme şi probe de control → anunţate din timp
→ motivaţie şi antrenament.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

Definiţie:
Prin metode de pregătire în procesul de
antrenament înţelegem = modul de lucru folosit
de antrenori şi sportivi prin care sportivii îşi
însuşesc un sistem de cunoştinţe, îşi formează
şi îşi dezvoltă priceperi, deprinderi şi calităţi
motrice.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

În cadrul procesului de antrenament se disting 4 etape:

1. familiarizarea cu acţiunea motrică în curs de învăţare


2. învăţarea amănunţită a acţiunii motrice
3. consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor motrice
dobândite, precum şi a calităţilor motrice
4. analiza şi aprecierea rezultatelor.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

Concomitent cu metodele prezentate mai


sus se folosesc şi anumite procedee specifice
fiecărei ramuri de sport. Acestea sunt căi
asiguratoare pe care le foloseşte antrenorul în
scopul de a mări eficienţa unei sau altei
metode de lucru.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

În alegerea metodei şi procedeului de lucru trebuie


să se ţină seama de mai mulţi factori:
– Scopul şi sarcinile ce trebuie rezolvate în etapa respectivă a
procesului de învăţare
– Să se ţină seama de particularităţile colectivului sau ale
sportivului şi caracteristicle pderpinderilor de trebuie însuşite
– Să se ţină seama de condiţiile concrete de desfăşurare a
activităţilor şi de gradul de pregătire metodologică a
antrenorului

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

Metode moderne de predare/ instruire

300 ex. vs. 60 ex. (utile)


cantitativ vs. calitativ

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

Metode de instruire:
» verbale
» demonstrative
» practice
» moderne
» globale şi analitice
» pentru dezvoltarea calităţilor
motrice
“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA
Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

1. Metode verbale
Căile de bază prin care antrenorul transmite
cunoştinţe, priceperi şi deprinderi motrice sportivului
prin intermediul cuvintelor:
a) comunicările verbale (descrierea exerciţiului,
folosirea elementelor)
b) indicaţii verbale
– luarea punctului reper
– schimbarea liniei de observaţie
– indicaţii pentru dirijarea execuţiei

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

c) dispoziţia – forma prin care antrenorul organizează


desfăşurarea lecţiei şi începerea şi terminarea
execuţiei. Dispoziţia trebuie să fie clară, precisă şi
fermă.
d) comanda şi numărătoarea
e) convorbirea -> forma orală bazată pe întrebări şi
răspunsuri (-> sportivii de performanţă)
f) aprecierea execuţiei (bine, foarte bine)

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

2. Metode demonstrative
Definiţie: prin demonstraţie înţelegem arătarea
nemijlocită de către antrenor sau a unui
instructor a exerciţiilor pe care sportivii trebuie
să şi le însuşească cu ajutorul organelor de
simţ. De obicei metodele demonstrative se
folosesc împreună cu explicaţii.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

În demonstraţii folosim diferite mijloace


intuitive. Aceste mijloace intuitive sunt imaginile
pe care sportivii le memorează şi le păstrază.
Această intuiţie se face pe două căi:

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

a. Directă:
• a.1. demonstraţia antrenorului sau a sportivului fruntaş
• a.2. experienţa motrică anterioară a sportivului
• a.3. prin exerciţii de încercare, probă
• a.4. prin îngrădirea mişcărilor folosind diverse obiecte sau obstacole
• a.5. executarea cu ajutorul antrebnorului
• a.6. observarea şi controlul propriilor mişcări în oglindă
• a.7. cu ajutorul aparatelor ajutătoare
• a.8. cu partener pasiv sau activ
• a.9. prin observarea exercuţiei a altor sportivi, în special a maeştrilor
sportivi

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

b. Indirectă:
• b.1. planşe, kinograme
• b.2. mulaje
• b.3. tablă simplă sau magnetică
• b.4. fotografii
• b.5. DVD- uri, filme didactice, tv, radio

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

3. Metode practice
• Se exersează prin repetarea acţiunilor sau
calităţilor motrice cu scopul perfecţionării lor
în vederea atingerii măiestriei sportive.
• Urmăresc ca sportivii să-şi însuşească cât
mai corect diverse acţiuni motrice, diverse
deprinderi motrice.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

Executând aceste acţiuni repetate,


consolidate, spunem că s-a realizat
învăţarea prin această metodă practică
(număr mare de repetări, dar cu grijă
ca să nu se plictisească sportivul).

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

4. Metode globale sau analitice

4.1. Metoda globală -> în cazurile când


exerciţiul fizic este uşor sau poate fi
descompus în părţile sale componente.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

• Etape:
• antrenorul indică sportivilor să se concretizeze
şi să se concentreze asupra anumitor faze, cu
toate că exerciţiile se execută în întregul lor
• antrenorul recomandă executarea întregului
exerciţiu prin eliminarea detaliilor

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

4.2. Metoda învăţării analitice (fragmentarea)


Definiţie: însuşirea separată a acţiunilor motrice care
compun exerciţiul
Cu cât exerciţiul este mai complex şi mai dificil, cu
atât mai mult se impune folosirea metodei analitice.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

• Superioritatea acestei metode faţă de cea globală,


este că ea permite perfecţionarea separată a
diferitelor părţi ale exerciţiului fizic, dar are şi
dezavantajul că favorizează memorarea izolată a
unor elemente şi necesită mai mult timp de învăţare.
• În timpul folosirii metodei globale sau analitice trebuie
să prevenim şi să corectăm greşelile, să aflăm care
sunt cauzele care determină greşelile de execuţie.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

----> la antrenor:
• aplicarea de metode neadecvate
• lipsa tactului pedagogic
• pregătirea fizică generală slabă
• neîncrederea în forţele proprii
• calităţi motrice nedezvoltate
• greşeli din cauza bazei materiale

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

5. Metode moderne

5.1. Învăţarea programată – asigură caracterul


aplicativ – formativ al deprinderilor motrice şi
calităţilor fizice de bază.
- este o metodă de instruire orientată în
conformitate cu modelul cibernetic al procesului
de învăţare.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

Continuare:
- se asigură o participare activă şi independentă a
sportivilor pe parcursul tuturor verigilor lecţiei astfel încât
sportivul să fie capabil de a parcurge algoritmul (scheletul
de bază) al exerciţiului şi să se autocorecteze după ce a
consultat modelul ideal pe care şi-l propune de realizat.
~ algoritm realizat pe baza unui model ideal care ţine cont
de calităţile motrice specifice fiecărui individ ~

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

~ cei cu calităţi deosebite nu trebuie să fie ţinuţi împreună


cu masa – trebuie lucrat separat !!! -> program specific de
instruire individuală !!!
- eşalonarea materiei însuşite să se facă cu paşi mici ->
treptat şi succesiv, de la simplu la complex, uşor-greu,
cunoscut-necunoscut, juniori->tineret->seniori

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

5.2. Modelarea
- asigură aplicarea principiilor şi metodelor
cibernetice şi teoriei informaţiei, elementele şi
procesele de bază din probele sau ramurile
sportive pentru realizarea unei anumite
performanţe se folosesc modele.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

• -> prezentăm modelul ideal cu particularităţi psihofizice pe


care le au cei mai buni sportivi pe plan mondial
• -> aici folosim algoritmul didactic, care trebuie să aibă la
început un caracter general, iar mai apoi să indicăm un
complex de exerciţii necesar ramurii sportive respective.
• -> de asemenea, trebuie să avem clar stabilite finalităţile
pentru obţinerea rezultatului scontat.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

5.3. Problematizarea = o metodă care prin


descoperire caută să realizeze:
• învăţarea să se facă într-un cadru conflictual
creat în lecţii prin situaţii-problemă.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

5.4. Învăţarea prin descoperire: această metodă


constă în emiterea unor sarcini de lucru pentru
care sportivul foloseşte diferite metode instructive
sau prin analogie ajunge la descoperirea
adevărului -> a unor reguli

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

Lăsaţi sportivul să gândească !!!


Indicaţii numai la antrenament,
şi nu tot timpul !!!

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

6. Metode pt dezvoltarea calităţilor motrice


(biomotrice / psihomotrice)
- în marea performanţă sunt necesare dezvoltările
calităţilor motrice – ce se pot realiza prin metode
moderne şi prin pregătire. Aceste metode au devenit
instrumente obişnuite de lucru şi sunt accesibile
antrenorilor şi sportivilor.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

În mod convenţional ele pot fi împărţite


astfel:
a. metode pt dezvoltarea forţei şi detentei (viteză
+ forţă)
- met. contracţiilor izometrice (ridicare)
- met. contracţiilor izotonice (împingere)
- met. halterofilului
- met. culturistă

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

b. metode pt dezvoltarea rezistenţei


- met. antrenamentului variabil – cu varianta sa met. Farley
- met. Maraton
- met. antrenamentului cu intervale
c. metode pt dezvoltarea vitezei
- metoda antrenamentului cu repetări (atenţie la număr!!!)
d. metode pentru dezvoltarea îndemânării
- met. efecturării acţiunilor motrice cu uşurinţă în condiţii
constante sau îngreunate şi variabile

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Metode de instruire în procesul de
pregătire sportivă

e. metode pt dezvoltarea tuturor calităţilor


- met. antrenamentului în circuit
- met. antrenamentului psihotonic (met. Schultz) – met. prin care noi ne
comandăm singuri => putere de concentrare
(mobilizarea forţelor psihice ale individului)
- met. antrenamentului la altitudine: ozonificarea trupului, curăţarea
sângelui de toxine
- met. hatha-yoga – dă rezultate deosebite prin concentrarea deosebită
a psihicului, mobilizarea tuturor forţelor organismului pt realizarea
performanţelor sportivului
~ Prana-yama (exerciţii cu caracter respirator)
~ Asama (diferite poziţii)

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Lecţia de învăţare şi
pregătire sportivă

Formele de organizare a procesului de


învăţare şi educare în antrenamentul sportiv au
fost determinate de necesitatea predării
sistematice a deprinderilor şi dezvoltării
calităţilor fizice/ motrice a elementelor dintr-o
ramură sportivă corespunzătoare sarcinilor şi
obiectivelor urmărite.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Lecţia de învăţare şi
pregătire sportivă

Aceste forme sunt de două feluri:


• 1) Forme care se desfăşoară sub supravegherea
antrenorului
• a) lecţia de învăţare şi pregătire sportivă
• b) concursurile şi demonstraţiile
• 2) Forme ce se desfăşoară fără supravegherea
profesorului sau antrenorului
• a) practicarea independentă a unor exerciţii fizice
sau elemente dintr-o ramură de sport
• b) gimnastica de înviorare
“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA
Lecţia de învăţare şi
pregătire sportivă

Definiţie
Lecţia= forma de bază a organizării şi predării
exerciţiilor fizice, a unor elemente dintr-o ramură
de sport. Ea este o activitate comună antrenor-
sportiv ce se desfăşoară pentru îndeplinirea
aceluiaşi scop instructiv-educativ, încadrându-se
într-un program bine stabilit.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Lecţia de învăţare şi
pregătire sportivă

Elementele de bază ale Lecţiei:


• Conţinutul = totalitatea elementelor de bază a
exerciţiilor fizice care se includ într-o lecţie şi sunt
orientate către un anumit scop
• Forma = organizarea şi succesiunea într-un timp
determinat a părţilor lecţiei sau verigilor ei potrivit
scopului didactic urmărit.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Lecţia de învăţare şi
pregătire sportivă

În cadrul lecţiei de antrenament vom asigura


obiectivele fundamentale ale procesului de
învăţare/ instruire :
• comunicarea de noi cunoştinţe
• formarea de noi deprinderi sau priceperi motrice
• dezvoltarea calităţii motrice
• consolidarea acesteia
• verificarea lor periodică
• stimularea muncii independente

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Lecţia de învăţare şi
pregătire sportivă

Prin- structura lecţiei de antrenament


înţelegem organizarea şi succesiunea într-
un timp determinat a etapelor, momentelor,
părţilor ce se desfăşoară potrivit scopului
didactic urmărit.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Lecţia de învăţare şi
pregătire sportivă

Structura unei lecţii de antrenament cuprinde


anumite etape sau momente:
• momentul organizatoric
• pregătirea organismului pentru efort
• însuşirea, fixarea, perfecţionarea sau verificarea
priceperilor şi a deprinderilor motrice, precum şi
a dezvoltării calităţilor motrice.
• scăderea intensităţii efortului
• concluzii, indicaţii pentru munca independentă.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Lecţia de învăţare şi
pregătire sportivă

Timpul acordat acestor etape depinde


de durata lecţiei de antrenament.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Lecţia de învăţare şi
pregătire sportivă

Tipurile de lecţii de antrenament:

1) d.p.d.v. al orientării generale:


• lecţia de pregătire fizică generală ce urmăreşte
rezultatele unei dezvoltări fizice corecte şi optimizarea
capacităţii morfo-funcţionale a organismului.
• lecţia de antrenament propriu-zisă ce are ca scop
perfecţionarea într-o anumită ramură sau probă
sportivă

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Lecţia de învăţare şi
pregătire sportivă
2) d.p.d.v. al scopului lecţiei:
• lecţia introductivă = lecţia de prim contact cu colectivul
de sportivi
• lecţia de transmitere de noi cunoştinţe, prin care
urmărim însuşirea unor cunoştinţe, deprinderi şi
dezvoltarea unor calităţi motrice
• lecţii de tip mixt – care urmăresc pe lângă dezvoltarea
fizică, şi însuşirea şi deprinderea unor cunoştinţe,
deprinderi motrice
• lecţia de perfecţionare = urmăreşte perfecţionarea
cunoştinţelor, deprinderilor şi calităţii motrice
• lecţia de verificare – urmăreşte verificarea cunoştinţelor,
deprinderilor şi calităţii motrice însuşite.
“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA
Lecţia de învăţare şi
pregătire sportivă

O lecţie de antrenament are de regulă aprox.


100 de minute şi este împărţită pe etape:
• a. momentul organizatoric – 5 minute
• b. pregătirea organismului pt efort – 15-20 minute
• c. însuşirea/ dezvoltarea/ perfecţionarea priceperilor/
deprinderilor/ calităţii motrice – 50-60 minute
• d. scăderea intensităţii efortului – 10-15 minute
• e. concluzii / încurajări – 5 minute

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA


Lecţia de învăţare şi
pregătire sportivă

Cerinţele didactice ale Lecţiei de antrenament

• precizarea clară a temelor


• alegerea celor mai eficiente mijloace
• dozarea justă a valorilor şi intensităţii efortului
• asigurarea caracterului educativ al instruirii
• alegerea celor mai corespunzătoare metode
• folosirea raţională a timpului alocat lecţiei în vederea obţinerii
unei eficienţe optime
• stimularea talentelor şi activităţilor individuale
• strânsa corelare între volumul şi intensitatea lecţiei.

“Pedagogia Sportului” Dr.Alexandru ILIE, MBA