Sunteți pe pagina 1din 4

DESCRIEREA. ADJECTIVUL.

GRADELE DE COMPARATIE

PLAN DE LECŢIE

DATA: 22 mai 2014


GRUP ȘCOLAR „DR. LAZĂR CHIRILĂ”, BAIA DE ARIEȘ
CLASA: a VI-a
PROFESORUL: Haiduc Valentina
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL: Test de evaluare – Descrierea. Adejectivul. Gradele de comparație
TIPUL LECŢIEI: Verificare și evaluare a cunoștințelor și deprinderilor
COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare dialogată şi
monologată;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse.
4. Utlizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu
scopuri diverse.
COMPETENŢE SPECIFICE:
- Identificarea valorilor morfologice ale unor cuvinte
- Recunoaşterea adjectivului și a gradelor de comparație ale acestuia
- Cunoaşterea funcțiilor sintactice și precizarea acestora
- Identificarea structurilor specifice descrierii
- Selectarea unor elemente de portret
- Realizarea unui portret
METODE DIDACTICE: lucrare scrisă, exerciţiul, analiza gramaticală, demonstraţia, eseul
RESURSE UMANE: 20 de elevi
MATERIAL DIDACTIC ŞI BIBLIOGRAFIC: fișe cu subiecte de teză
BIBLIOGRAFIE:
1. A. Stoica (coord.), Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru profesori, București, ProGnosis, 2001;
2. A. Stoica, Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Bucureşti, EdituraHumanitas Educaţional, 2003
3. Mihail Stan (coord.), Ghid de evaluare. Limba şi literatura română , Editura Aramis, 2001
4. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Învăţământ primar şi gimnazial ,
M.E.C., C.N.C., Bucureşti, Editura Aramis Print, 2002
5. Moţ, Mircea – Gramatica de la A la Z, 2003, Editura Paralela 45, Piteşti;
6. Rusu, Mina Maria, Cotoi, Geanina, Hăilă, Carmen Irina, Timingeriu, Mihaela – Exerciţii practice de limba română.
Competenţă şi performanţă în comunicare, Clasa a VI-a, Colecţia Foarte bine, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009
7. George Călinescu, Enigma Otiliei, Editura Litera, București, 2003.
DESCRIEREA. ADJECTIVUL. GRADELE DE COMPARATIE
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului Observaţii


Deschiderea În lecţia de astăzi vom realiza Conversaţia
cadrului tematic verificarea și evaluarea
cunoștințelor dobândite de voi în
cadrul unității Descrierea.
Adjectivul. Gradele de comparație.
Anunţarea Lecţia de astăzi are în vedere Conversaţia
obiectivelor verificarea și evaluarea
cunoștințelor dobândite de voi în
cadrul unității Descrierea.
Adjectivul. Gradele de comparație.

Profesorul le împarte fișele cu Elevii primesc fișele cu


subiectele de evaluare elevilor. subiectele de evaluare

Profesorul le explică elevilor ce au Explicaţia


de făcut.
Citiți cu atenție textul dat și toate
cerințele. Le puteți rezolva în orice
ordine doriți, cu condiția de a
preciza numărul fiecărui exercițiu
în dreptul rezolvării pe foaia de
răspuns.

Profesorul le dă câteva indicii,


lămuriri elevilor privitoare la
rezolvarea cerințelor, la timpul pe
care îl au la dispoziție și la modul
de lucru.
Elevii încep să lucreze
exercițiile de pe fișe.

După ce timpul s-a scurs,


elevii predau lucrările.

Reflecţie asupra Profesorul discută cu elevii


activităţii subiectele de la test, îi întreabă Conversația
dacă au întâmpinat dificultăți în Explicația
rezolvarea cerințelor și le explică
eventualele nelămuriri.

Elevii primesc baremul de


corectare și notare unde pot
observa cum se punctează fiecare
cerință corect rezolvată.
Temă
Fișele cu subiectele de evaluare
rămân ca temă pentru acasă.
DESCRIEREA. ADJECTIVUL. GRADELE DE COMPARATIE
TEST DE EVALUARE
Clasa a VI-a

SUBIECTUL I (60 de puncte)

Citeşte cu atenţie textul dat:

Fata părea de 18-19 ani. Faţa măslinie cu nasul mic şi ochii foarte albaştri arăta şi mai copilăroasă
între multele bucle şi gulerul de dantelă... În trupul subţiratic, cu oase delicate de ogar, de un stil perfect... era
o mare libertate de mişcări , de stăpânire desăvârşită de femeie… Acesta nu făcea niciun gest care să pară
îndrăzneţ, nu scotea nicio vorbă nechibzuită.. Ea acorda o deosebită atenție comportamentului său. Nimic în
purtarea Otiliei nu era agresiv sau arogant, gesturile şi cuvintele ei erau pline de graţie, însă totul respira de
multă inteligenţă. Otilia trăia cum cânta la pian, zguduitor şi delicat, într-un tumult de pasiuni.
Otilia amesteca o seriozitate rece, blazată cu cele mai teribile copilării...Uita repede răutăţile altora,
preferând să se bucure de viață.
(George Călinescu, Enigma Otiliei)

Rezolvă cerințele următoare:


1. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate. 8 puncte
2. Stabileşte funcţiile sintactice ale cuvintelor scrise cursiv din enunțul: Otilia amesteca o seriozitate rece cu
cele mai teribile copilării. 8 puncte
3. Identifică patru adjective având grade de comparație diferite și numește-le. 8 puncte
4. Selectează din textul dat patru pronume diferite si numește-le. 8 puncte
5. Menționează cazurile cuvintelor scrise îngroșat. 8 puncte
6. Transcrie două structuri specifice descrierii (substantiv + adjectiv) din textul dat. 8 puncte
7. Alcătuiește, in maximum 5 rânduri, portretul Otiliei. 12 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Pornind de la textul dat, alcătuiește o compunere descriptivă de 15-20 de rânduri în care să conturezi portretul
unei persoane dragi ție. În redactarea compunerii vei respecta convenţiile specifice unei descrieri (structuri de
tipul substantiv + adjectiv, figuri de stil) și elementele de portret (trăsături fizice, morale, comportament, ținută,
vorbire).

Oficiu 10 puncte
Succes!
DESCRIEREA. ADJECTIVUL. GRADELE DE COMPARATIE

TEST DE EVALUARE
Clasa a VI-a

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

SUBIECTUL I (60 de puncte)

1. Pentru precizarea corectă a valorii morfologice a fiecărui cuvânt subliniat 2p. 4x2p= 8 puncte
2. Pentru stabilirea corectă a fiecărei funcții sintactice 2p 4x2p=8 puncte
3. Pentru identificarea celor patru adjective având grade de comparație diferite – 4p și pentru numirea corectă a
gradelor de comparație – 4p. 2x4=8 puncte
4. Pentru selectarea din textul dat a patru pronume diferite – 4p si pentru numirea corectă – 4p. 2x4= 8 puncte
5. Pentru menționarea corectă a fiecărui caz al cuvintelor scrise îngroșat 2p. 4x2p=8 puncte
6. Pentru transcrierea unei structuri specifice descrierii (substantiv + adjectiv) din textul dat 4p. 2x4= 8 puncte
7. Pentru alcătuirea corectă a portretului Otiliei – 12 puncte, pentru formularea schematică a portretului – 6p,
pentru formularea confuză – 2p. 12 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


- Respectarea convențiilor descrierii 6 puncte
- Originaliate 6 puncte
- Stil și limbaj adecvat cerinței 6 puncte
- Prezentarea elementelor de portret 6 puncte
- Norme de ortografie, punctuație 4 puncte
- Încadrarea în numărul de rânduri, lizibilitate 2 puncte

Oficiu 10 puncte