Sunteți pe pagina 1din 136
Da, Maurice J. EUs este profesor de prihologe Ia Rutgers Univesity gun expert reeunoseat in resale rea problemelr legate de cop de educa Sriven B. Tonias, doctor in priboogis, director al Centrului de dezvoltare a copllelat ga famiiet din Moeritown, New Jersey, eaten expert in probleme pring demolive cop pias sche rte de defi de ateni/hiperactviate Di. BRIAN. FRIEDLANDER este creator de programe pe cakelaor patologyeolar in New Jersey. Programe Ssle au fost de ajator makor clei educitors, Maurice J. Elias, Steven E. Tobias, Brian S. Friedlander Inteligenta emotionala in educatia copiilor Cuvint inainte de DANIEL GOLEMAN Traducere de ANDREEA ROSEMARIE LUTIC Codes BUCURESTI, 2002 ‘ Mulyumiri fi mulgumesc familiei mele pentru ei s-a impicat cu dezordinea pe care activitatea mea literati 0 erceazd in viaya noastra, in camera noastra de zi si in sufrageria noastra, Sofia mea, Ellen, este partenerul mea in cresterea copiilor si in toate colelalte de peste 348 de luni, iae sprijinul ci neobosit, smi ajutd si merg inainte. De asemenea, vreau si le mulyumese colegilor mei de la Asociatia pentru Progresul Invayimninta- lui Social si Emotional, cu care lucrez in continuare pentru a aplica principiile inteligenyei emotionale in domeniul edu- catiei; membrilor harnici gi dedicat ai Sectici de Rezolvare a Problemelor Sociale de Ia UMDNJ; extraordinarilor profe- sori de inteligenta emotionala de la renumitele scoli Highland Park, Piscataway, Berkeley Heights si Cape May. Courthouse din New Jersey; Institucului Copiilor din Verona, New Jersey, si Kiryat Ono din districtul scolar me- tropolitan din Tel Aviv; studemtlor gi absolventilor de la Rutgers, unde am avut privilegiul si predau gi si acord asis- tenti in ultimele doua decenii; si celor patru colegi torul deosebigi, cu care sper si-mi continuu colaborarea multé vreme de acum incolo: Ed Dunkelblau, Tom Schuyler, Linda Bruene-Butler si Bernie Novick. Imi sint prieteni pe vieya, iar implicarea lor in ceea ce priveste copiii si crearea uunor relayi sincere i profunde cu oamenii mi-a propus stan darde pe care mi straduiese continu sé le respect. ME Deicrierea CIP a Bibliotecii Nationale -ELIAS, MAURICE Inteligenta emotional in edveaiacopilor; ‘ead. Androea Rosemarie Lie Bucuresti: Curr Vecke Publishing, 2002 1272 ps 20cm (Familia la CurteaVeche; 16) ‘Tic orig (eng): Emotionally Inelgent Parenting ISBN 973-8356-69°5, 1. Tobias, Seven E 1 Piedlander, Brian S. WL Loti, Andeeea Rosemarie (ead) isesm7 ‘Copets clei de DAN STANCTU MAURICE J. ELIAS EMOTIONALLY INTELLIGENT PARENTING Hora to Raise a Self Disciplined, Responsible, Scilly Skilled Child ‘Copyright © 1999 by Mausice J. Elst, Steven E.Tobias, Brian S. Friedlander Published by arrangements with Crown Publishing Group (© Canes Veehe Publishing, 2002, entra precentayersune cominescd ISBN 975-835669-5 “Tpografa MULTIPRINT lsi Copiilor mei, Sara Elizabeth si Samara Alexandra. M-ati Snvigat foarte mult despre ce inseamna si fii parinte si mi-agi ‘mbogititviaya mai mult decft pot spune fn euvinte. ME Copiilor mei, Meg si Gillian, gi generatiei voastre. Incere ‘siemi folosesc inteligenta emotionala si sa-i invat gi pe altii acest lueru, pentru ca lumea pe care 0 veti mosteni, voi si se- ‘meni vostri, si fie sigurd, si vi ingelegeti bine intre voi gi si averi o viayd implinita. SET Cu dragoste, in amintirea mamei mele, Marylin Friedlan- der, care mi-a aratat importanta iubirii neconditionate, a fa- miliei si a faptului de a invita, Chiar si fara a mai fi Iingé ‘mine, continui si-mi dai inspiratie cétre noi culmi. BSE