Sunteți pe pagina 1din 10

Audit intern de mediu – chestionar de audit

Cuprins

Legislaţie de mediu ....................................................... 2

Reducerea cantităţii de reziduuri menajere ....................... 2

Folosirea economică a consumabilelor.............................. 3

Reducerea consumului de energie electrică....................... 4

Promovarea produselor şi serviciilor ecologice ................... 4

Formarea unui comportament eco-conştient ..................... 5

Respectarea regulilor de protecţia muncii ......................... 6

Sistemul de management al mediului .............................. 6

1
Legislaţie de mediu
Element Capitol Etapă a SMM Cerinţa Da Nu Obs.
de sistem
auditat
4.3.2 Planificare Să existe
(ISO identificate
14000) prevederile legale
şi alte cerinţe de
mediu aplicabile
4.3.2 Planificare Să fie asigurat
(ISO accesul la aceste
14000) informaţii
4.3.2 Planificare Să fie cunoscute
(ISO cerinţele aplicabile
14000) departamentului/
comisiei
4.3.2 Planificare Şeful de
(ISO departament/
14000) comisie să
prelucreze cu întreg
personalul din
subordine cerinţele
aplicabile
4.3.2 Planificare Să existe un
(ISO procedeu pentru
14000) identificarea
cerinţelor legale de
mediu

Reducerea cantităţii de reziduuri menajere


4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe dovada
14000) şi derulare a desfăşurării că personalul din
subordine/ membrii
comisiei/ elevii
(după caz) sunt
instruiţi în legătură
cu deşeurile de
hârtie care se
colectează.
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe dovada
14000) şi derulare a desfăşurării că personalul de
curăţenie este
instruit în legătură
cu preluarea hârtiei
colectate din săli/
încăperi şi
depozitarea hârtiei
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe o cutie
14000) şi derulare a desfăşurării pentru deşeurile de
hârtie în fiecare

2
încăpere ce ţine de
departament/
cabinete profesori/
săli de clasă (după
caz).
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe contract
14000) şi derulare a desfăşurării cu o firmă pentru
preluarea
deşeurilor de
hârtie.
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe o decizie
14000) şi derulare a desfăşurării în legătură cu
persoana
responsabilă de
predarea către
firma specializată a
deşeurilor de hârtie
colectate.
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe o
14000) şi derulare a desfăşurării procedură de
urmărire a cantităţii
de reziduuri
menajere produse
de şcoală

Folosirea economică a consumabilelor


4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe o
14000) şi derulare a desfăşurării procedură de
urmărire a cantităţii
de hârtie
achiziţionată de
şcoală
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe o cutie de
14000) şi derulare a desfăşurării colectare a foilor de
hârtie ce pot fi
refolosite (rebuturi,
număr mai mare de
copii decât
necesar)
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe dovada
14000) şi derulare a desfăşurării utilizării
internetului ca
alternativă la
informaţii pe suport
de hârtie
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe dovada
14000) şi derulare a desfăşurării că personalul ce
utilizează copiatorul
ştie să fotocopieze
pe ambele părţi ale
foii de hârtie

3
Reducerea consumului de energie electrică
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe o
14000) şi derulare a desfăşurării procedură de
urmărire a
numărului de kW
consumaţi
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe dovada
14000) şi derulare a desfăşurării că personalul din
subordine/ membrii
comisiei/ elevii
(după caz) sunt
instruiţi în legătură
cu reducerea
consumului de
energie electrică
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe dovada
14000) şi derulare a desfăşurării de responsabilităţi
clare relativ la
reducerea
consumului de
energie electrică
(cine, când şi unde
închide
consumatorii de
energie electrică)

Promovarea produselor şi serviciilor ecologice


4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe dovada
14000) şi derulare a desfăşurării că persoana ce se
ocupă de achiziţii
are o listă de firme
ce comercializează
produse ecologice
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe dovada
14000) şi derulare a desfăşurării că se achiziţionează
produse ecologice,
sau dacă nu, să
existe o explicaţie
pentru aceasta.
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe dovada
14000) şi derulare a desfăşurării că persoanele ce
angajează
prestatori de
servicii sunt
interesate dacă
prestatorii de
servicii deţin
certificate de
mediu.

4
Formarea unui comportament eco-conştient
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe dovada
14000) şi derulare a desfăşurării că la nivelul fiecărei
clase dirigintele/
învăţătorul are ca
obiectiv formarea
unui comportament
eco-conştient
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe dovada
14000) şi derulare a desfăşurării că la nivelul fiecărei
clase dirigintele/
învăţătorul
derulează activităţi
pentru formarea
unui comportament
eco-conştient
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe dovada
14000) şi derulare a desfăşurării că la nivelul fiecărei
comisii metodice
există o modalitate
de a pune în
evidenţă lecţiile
care contribuie la
formarea unui
comportament eco-
conştient
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe dovada
14000) şi derulare a desfăşurării că diriginţii/
învăţătorii cunosc
regulile de conduită
pentru practicarea
civilizată a
turismului de către
elevi
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe dovada
14000) şi derulare a desfăşurării că diriginţii/
învăţătorii au
informat elevii în
legătură cu regulile
de conduită pentru
practicarea
civilizată a
turismului de către
elevi
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe dovada
14000) şi derulare a desfăşurării iniţierii şi derulării
unor proiecte cu
tematică de mediu
pentru şi cu elevi
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe dovada
14000) şi derulare a desfăşurării că diriginţii/

5
învăţătorii au
informat elevii în
legătură cu regulile
de desfăşurarea a
jocului Liga de
mediu

Respectarea regulilor de protecţia muncii


Implementare Să existe toată
şi derulare documentaţia de
PM şi PSI (inclusiv
plan de evacuare
pentru caz de
incendii)
Implementare Să existe dovada
şi derulare că întreg
personalul, elevii
(după caz) au fost
instruiţi în legătură
cu regulile de PM şi
PSI
Implementare Să existe dovada
şi derulare că locurile/
substanţele
periculoase sunt
marcate conform
legislaţiei în vigoare
4.4.7 (ISO Implementare Caz de Să fie analizate
14000) şi derulare urgenţă şi operaţille şi
măsuri activităţile pentru a
identificate
posibilele situaţii de
urgenţă.
4.4.7 (ISO Implementare Caz de Să existe listate
14000) şi derulare urgenţă şi situaţiile de
măsuri urgenţă.
4.4.7 (ISO Implementare Caz de Să existe dovada
14000) şi derulare urgenţă şi că personalul este
măsuri instruit pentru
acţionare în situaţii
de urgenţă.
4.4.7 (ISO Implementare Caz de Să existe un flux
14000) şi derulare urgenţă şi informaţional
măsuri documentat şi
cunoscut în caz de
acţionare în situaţii
de urgenţă.

Sistemul de management al mediului


4.2 (ISO Politica de Conţine principii
14000) mediu care să ghideze

6
acţiunea
4.2 (ISO Politica de Este disponibilă
14000) mediu pentru întregul
personal şi pentru
public
4.2 (ISO Politica de Conţine principiul
14000) mediu înbunătăţirii
continue
4.2 (ISO Politica de Conţine obligaţia de
14000) mediu a respecta legislaţia
de mediu
4.3.1 (ISO Planificare Să existe o metodă
14000) clară de abordare a
aspectelor de
mediu
4.3.1 (ISO Planificare Sunt identificate
14000) aspecte de mediu
proprii
4.3.1 (ISO Planificare Există o metodă de
14000) prioritizare a
aspectelor de
mediu
4.3.1 (ISO Planificare Aspectele de mediu
14000) semnificative sunt
controlate
EMAS La evaluarea
aspectelor de
mediu se iau în
considerare
condiţiile de
funcţionare
normale, condiţiile
de funcţionare din
vacanţe şi cele de
funcţionare speciale
4.3.3 (ISO Planificare Stabilirea de Să existe un proces
14000) scopuri şi de identificare a
obiective obiectivelor
generale şi
specifice de mediu
4.3.3 (ISO Planificare Stabilirea de Să existe corelare
14000) scopuri şi între obiectivele
obiective generale şi
specifice de mediu
şi politica de mediu
4.3.3 (ISO Planificare Stabilirea de Obiectivele
14000) scopuri şi generale şi
obiective specifice de mediu
să fie corelate cu
aspectele
semnificative de
mediu

7
4.3.4 (ISO Planificare Program de Să existe programe
14000) mediu pentru atingerea
scopurilor şi
obiectivelor de
mediu
EMAS Toţi angajaţii iau
parte la acest
proces de
îmbunătăţire a
impactului şcolii
asupra mediului
4.4.2 (ISO Implementare Formare Sunt identificate
14000) şi derulare necesităţile de
instruire
4.4.2 (ISO Implementare Formare Sunt luate măsuri
14000) şi derulare de formare/
informare a
angajaţilor/ elevilor
4.4.2 (ISO Implementare Formare şi Angajaţii/ elevii
14000) şi derulare conştientizare cunosc consecinţele
poluării mediului
4.4.2 (ISO Implementare Formare şi Angajaţii/ elevii
14001) şi derulare conştientizare sunt conştienţi de
importanţa
conformităţii cu
politica şi cerinţele
de mediu.
4.4.3 (ISO Implementare Comunicare Să fie definit clar
14000) şi derulare modul de
comunicare internă
privind sistemul de
management al
mediului
4.4.3 (ISO Implementare Comunicare Să existe
14000) şi derulare comunicare externă
proactivă
4.4.4 (ISO Implementare Documentare Există o
14000) şi derulare SSM documentaţie a
sistemului de
management al
mediului
4.4.4 (ISO Implementare Documentare Documentaţia
14000) şi derulare SSM sistermului de
management a
mediului să conţină
elemntele esenţiale
ale sistemului
4.4.4 (ISO Implementare Documentare Să existe control
14000) şi derulare SSM asupra
documentelor de
mediu interne
4.4.4 (ISO Implementare Documentare Să fie definite

8
14000) şi derulare SSM responsabilităţi
privind actualizarea
documentaţiei
sistemului de
management a
mediului
4.4.5 (ISO Implementare Adminstrarea Există o procedură
14000) şi derulare documentelor scrisă privind
managementul
documentelor
4.4.5 (ISO Implementare Adminstrarea Sunt stabilite
14000) şi derulare documentelor persoanele care pot
da decizii scrise
4.4.5 (ISO Implementare Adminstrarea Se poate
14000) şi derulare documentelor recunoaşte un
document scos din
uz/ înlocuit
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe o metodă
14000) şi derulare a desfăşurării clară de identiifcare
a activităţilor
generatoare de
ASM, în
concordanţă cu
obiectivele generale
şi specifice de
mediu.
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să fie cunoscută şi
14000) şi derulare a desfăşurării disponibilă lista
acestor activităţi la
compartimentele
vizate.
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe dovada
14000) şi derulare a desfăşurării ca aceste activităţi
sunt controlate.
4.4.6 (ISO Implementare Monitorizare Să existe dovada
14000) şi derulare a desfăşurării că obiectivele
specifice asociate
activităţilor
generatoare de
aspecte
semnificative de
mediu sunt
transpuse în acţiuni
4.5.1 (ISO Monitorizare Control şi Să fie identificate
14000) măsuri tipurile de
monitorizare
4.5.1 (ISO Monitorizare Control şi Să existe programe
14000) măsuri de monitorizare şi
măsurare şi să fie
urmărite
4.5.1 (ISO Monitorizare Control şi Şefii de
14000) măsuri departamente/

9
comisii să
monitorizeze
activităţile
generatoare de
aspecte
semnificative de
mediu din
departamentul
coordonat.
4.5.1 (ISO Monitorizare Control şi Să existe
14000) măsuri monitorizarea
conformităţii cu
legislaţia.
4.5.2 (ISO Neconformităţi Să existe definite
14000) şi acţiuni responsabilităţi
corective pentru identificarea
neconformităţilor
4.5.2 (ISO Neconformităţi Să existe definite
14000) şi acţiuni responsabilităţi
corective pentru tratarea
neconformităţilor
4.5.2 (ISO Neconformităţi Să existe definite
14000) şi acţiuni responsabilităţi
corective pentru iniţierea
acţiunilor corective
şi pentru analizarea
cauzelor ce au
determinat
neconformităţile
4.5.2 (ISO Neconformităţi Să existe definite
14000) şi acţiuni responsabilităţi
corective pentru modul de
rezolvare al
acţiunilor corective
4.5.2 (ISO Neconformităţi Să existe acţiuni
14000) şi acţiuni preventive
corective documentate.

Întocmit,
Echipa de mediu

10