Sunteți pe pagina 1din 13

FLORENTINA GATBINA$U ELENA-u rrANA cAlsl Nngu

VALERTA rAngnnr IOANA CHELARU

NE IUCAM $I CORECTAM VORBIREA

GHID PENTRU DEZVOLTAREA $r CORECTAREA VORBTRTT


PENTRU CADRE DIDACTICE, TAruNlI $I $COLARII MICI

CAIETUL ELEVUTUI

ffiffiffiffiffiffiffi
CUPRINS

Capitolul l. Ghidul pentru educatori gi plrinli ........... 6


1.1. Principalele tulburiri de vorbire ale qcolarului mic 6

1.2. Auzfonematic Ai elemente de congtientizare fonologici..............:............... ..... 14


1.3. Ne jucim gi exerslm la gcoall gi acas6...... ................... 16
a) Jocuri qi exercilii pentru corectarea pronunliei gi dezvoltarea comunic[rii ................. 16

b) Exercifii rimate pentru copii isteli ........ 28

Fiqi de notare pentru proba de depistare a tulburlrilor de pronunlie ............ 62


1.3. Ne jucim gi exersim la gcoali gi acasi

a) focuri Ei exercilii pentru corectarea pronunliei gi dezvoltarea comunicdrii

V[ propunem in continuare cdteva sugestii de jocuri didactice 9i


exercilii individuale ce pot fl utilizate cu succes in activitd,tile din c1as5,
acasS sau la cabinetul logopedic. Ele au fost concepute pornind de la :..,.::. ..!

obiectivele enumerate mai jos qi urmdrind exersarea pronunliei sunetelor ce


potfiafectateinaceastl etapdadezvoltdrii .

Obiective urmdrite prin jocurile, exerciliile gi flqele de lucru propuse:

1. Conqtientizarca cuvOntului in propozifie

2. Congtientizarea propozigiei

3. Conqtientizarearimei L.
4. Conqtienti zarea sllabei in cuvdnt
':''

5. Conqtientizarea sunetului in cuvdnt

Procedeele prin care se vor atinge aceste obiective sunt acliuni de


recunoaqtere, identiflcare, segmentare, eliminare, addagare, contopire, ames-
tecare a structurilor eviden{iate de fiecare obiectiv in parte (propozifie,
cuvdnt, silab6, sunet).

Legendd

R
Jocuri pentru clasd
+
Exerciliu individual pentru acasd

1. Con;tientizarea cuvAntului in propozitie


Sesizarea cuvdntului ca unitate lingvistic5 cu sens este un obiectiv important
de atins in cadrul exerci{iilor de analizd qi sintez[ fonematicd. Incepem cu acest obiec-
tiv respect0nd principiul ontologic al dezvoltdrii comunic[rii. Vorbim despre comu-
nicare atunci cdnd copilul reuqeqte s[ foloseascI, in context adecvat, unitAli [ngvistice
cu sens adicd cuvinte. Finalit{ile acestei etape sunt: sesizarea cuvdntului in cadrul unui
mesaj simplu, :utilizarea adecvatd a cuvintelor ?n contexte diferite, pronun{area corecti
a cuvintelor.
Jocul 1: Ciiutlm cuvinte

Scop: antrenarea atenfiei auditive, recunoaqterea cuvdntului ca entitatea lingvisticd purtltoare de


sens, pronunlia corect6 a sunetelor

Des crier e u j o c ului/A ctivitate a :


- se impart jetoane din anexd qi fiecare copil va denumi imaginea pe care a primit-o;
- se enun{E pe r6nd propoziliile de mai jos qi dupd fiecare propozilie enunfat[ copiii care
defin jetoanele cu imaginile corespondente le vor depune, grupate, pe mdsuld sau in
doud buzundraqe transparente (suporturi transparente pentru CD) fixate pe un panou
de plutd, denumind cuvintele.

l. Pisica std pe masI.


2. in sac este un stilou.
3. Pe scaun este un steag.
4. Strugurele este in sacosI.
5. $oricelul roade caqcaval.
6. Ursul trage o sanie.
7. in coq este un cocoq.
8. in vazl sunt zorele
9. Biscuifii au ciocolatl.
10. Bicicleta are lan{ul rupt.
11. Morcovul fierbe in cratifi.
T2.incasI este un covor ro$u.
13. Sticla are dopul scos.

Material didactic:unpanou de plutd, jetoane cu imagini din anex6: PISICA, MASA, SAC, STILOU,
SCATIN, STEAG, STRUGURE, SACO$A, $ORICEL, CA$CAVAL, URS, SANIE, CO$, COCO$,
YAZA, ZORELE, BISCUITI, CIoCoLATA, nICICTETA, LANT, MoRCoY CRATITA, CASA,
COVOR, STICLA, DOP

Exerci{iu individual pentru acasr: Crutrm cuvinte


G
Scop: antrenarea atenliei auditive, recunoaqterea cuvdntului ca entitatea lingvistic6 purtdtoare de
sens, pronunlia corectd a sunetelor

D e s c ri e r e a j oc ul uilA c tiv itate a :


- i se dau copilului jetoane din anexd qi copilul va denumi imaginile pe care le-a primit;
- p[rintele enunf[ pe r6nd propoziliile de mai sus qi dupl fiecare propozilie enunfatd
copilul va alege jetoanele cu imaginile corespondente cu propozi\ia qi le va depune,
grupate, pe mlsufd sau pe un panou din plut6, denumind cuvintele.

Material didactic:jetoane cu imagini, lista de propozilii, un panou de pluti


Jocut 2: Schimbim cuvintele
&
Scop: stabilirea pozi\iei cuvdntului in propozi{ie, educarea memoriei auditive qi vizuale

D es crierea j o c ului/Activitate a :
Etapa I:
- se alege o propozi{ie (de ex. MA$INAMERGE PE $OSEA) qi se delimiteazd cuvintele
care o compun;
- fiecare copil va primi (in grij6) un cuvdnt (pentru etapa preabecedard se pot folosi
jetoane cu imagini, iar dupd invdfarea cititului jetoane cu cuvintele scrise);
- copiii se aqazd astfel inc0t sd se construiascd propozilia; se lin de mdnd suger6nd astfel
ideea de unitate a enunfului;
- apoi li se va cere copiilor sd schimbe locul intre ei qi sd spund din nou ce cuvint
reprezint[ fiecare.
Se poate obline:
. MERGE MA$INA $OSEA PE o $OSEA MA$INA PE MERGE
o PE MASINA SOSEA MERGE o MERGE PE MASINA SOSEA
Etapa 2:
* pe rAnd, unul dintre copii iese din gir qi se reconstituie toate enunfurile, se evidenfiaz[
enunfurile'cu sens;
- de exemplu, se retrage cuv6ntul $OSEA, se obline variarrta MA$INAMERGE PE;
- Copiii trebuie sE rlspundd la intreblrile:
- Ce cuvdnt lipseSte? ($OSEA)
- Ce cuvdnt putem sd punem tn locfdrd sd schimbdm sensul? (STRADA)
Material didactic: nu necesitd

Jocul 3: Formim propozifii

Scop: formarea de propozilii, conqtientizarca numdrului de cuvinte dintr-o propozilie

D es crierea j o c ului/Activitate a :
- infa\a clasei se agazd un panou de plutd cu buzunare aqezate pe 4 coloane;

- deasupra fiecdrei coloane de buzunare sunt afiqate cifre de la2la 5;


- pe o mdsuJ6 aldtwatd este agezat oufa[ain jos un teanc de jetoane cu imagini-acJiune;
- pe rdnd, flecare copil vine lapanou, trage un jeton, formeazd, o propozi{iepebaza
imaginii (singur sau ajutat prin intrebiri), numird (pe degefele) cuvintele din propozi{ie
qi aqazd imaginea in buzunarul de sub cifra corespvnzdtoare numIrului de. cuvinte
identificate in propozilie;
- jocul se incheie cdnd toate jetoanele au fost aqezate in buzunarele potrivite sau c6nd
tofi copiii au alcituit o propozi{ie.
Etapa extinsd:
- la inceput, li se solicitd copiilor si formeze propozifii alcdtuite din cdt mai puline
cuvinte (2, apoi 3) qi, in funclie de performanfa grupei, se creqte numdrul de cuvinte
din propozilie atit cit permite imaginea, folosind intrebdri ajutdtoare;
- imaginile care genereazf, propozifii mai mari de 5 cuvinte sunt grupate pe m[su![
separat.

Material didactic: panou de plutd cu buzunare pe 4 coloane qi un set de jetoane cu imagini-acliune

Exerci{iu individual pentru acasii: Formlm propozifii

Scop: formarea de propozilii, conqtientizarea numdrului de cuvinte dintr-o propozifie

D es crterea j o c ul ui/A ctivitate a :


- copilului i se dau jetoane cu imagini-acliune gi este rugat sI aleagd qi sd rdspund[ la
intrebarea: CE FACE?;
- dupd fiecare r6spuns, copilul trebuie sd identifice cuvintele din propozifie, s[ le numere
(ridicind c0te un deget pentru fiecare cuv6nt) qi sd aqezejetonul in coqulefuVcutiuta pe
caf,e se afl[ lipit numlrul corespunz6tor.

Etopa ertinsd:
* La inceput i se soliciti copilului sd formeze propozifii alc[tuite din c6t mai pu{ine
cuvinte (2, apoi 3) qi, in funclie de performanfa copilului, se creqte num[ru] de cuvinte
din propozifie, at0t cf;t permite imaginea, folosind intreb[ri ajutltoare;
- imaginile care genereazi propozilii mai mari de 5 cuvinte sunt grupate pe mdsuf[
separat.

Material didactic:4coqule{e/cutii pe care sunt lipite numere de la 2-5 gi un set de jetoane cu imagini-
acfiune

2. Congtientizarea propozitiei
Acest obiectiv urmlregte formarea qi dezvoltare a capacitdlii copilului de a recunoaqte, iden-
tifica, alcltui gi manipula propozilii. Este foarte important ca la inceputul activitS{ii sI le explicdm
copiilor ce este propozilia gi sd exemplific6m, pornind de la propoziliiformate din dou[ cuvinte, apoi
din trei gi patru cuvinte fErE elemente de rela{ie. in acelaqi mod (incepdnd cu unul, apoi doud, trei),
introducem treptat gi cuvintele de leg6tur6.
cAPrrotu'lo,
ETU L ETEVU tu I
',:.**ll&e &
:,34'
,5' :i+g'

'- i;,: a'

Fiqele din acest capitol au caracter formativ - ele urm[resc formarea 1 .. , qii:::;.!1'

abilit[filor de pronun{ie corect6, de aralizd qi sintezd fonematicd a silabei qi .t.t*' :ji.: ..


sunetului, de corelafie a sunetului cu semnul grafic, de sesizare a rimei, de it: r:ii 1a1:,-
r -.&
diferenfiere fonematicl a sunetelor cu zond comun[ de articulare, de coordonare s
+l-
'!&
oculo-motorie. $. .i;
-€-., * r

Obiective vizate

- analizacuvintelor in propozifie: copilul - analiza sunetului in cuv6n!; copilul


trebuie sd denumeascd imaginile qi sI febuie sd denumeasc[ imaginile, s[ caute
' spune cdte cuvinte se aud in propozijie; qi s[ simbolizeze pozilia sunetelor in
cuvdnt;
- conqtientizarea rimei: copilul trebuie .
s[ pun6 in corespondenlE imaginile ale - labirintul sunetelor: copilul denumeqte
clror denumiriimeazd; imaginile qi le pune in coresponden!6
dupl sunetul final care trebuie sd repre-
- anal\za silabei in cuvdnt: copilul trebuie zinte sunetul ini,tial alceluilalt cuvdnt.
sd denumeascd imaginile, s[ caute qi sI
numere silabele din cuv6nt; sI asocieze
imaginile dupd silabe;

Materialul verbal
.49
qi imagistic utllizat este specific pentru sunetele critice ca qi mecanism de
pronuntle.
Figa 1

Obiectiv: conqtientizarea cuvdntului in propozilie


Cerin{I: formeazdpropozilii r6spunzdnd la intrebarea CE FACE ...? Coloreazd, atdtea inimioare
cuvinte ar e pr opozilia.

--A"A"A"A, 9q2999

.."-r\"r("r("r(--,

tr[ Obiectiv: conqtientizarea cuvdntului in propozilie


Cerinfii: formeazdpropozifii rdspttnzdnd la intrebarea CE ARE. ..? Coloreazd atdtea inimioare
cite cuvinte are propozi[ia.
&

q2q2999 J(-A-A" .,

q2q2q29q2 t.-A-A-4"4-,
Figa 2
ff uuecuv: conquenuzarea cuvantulur rn propozye
UC..infI: formeazdpropozilii rispunzind la intrebarea CUM ESTE? Coloreazd atateainimioare
cite cuvinte are propozilia.

.."A-A"A-I(, ..-A-A-A-/(,

.."A"4-A-A,

fJ} Oniectiv: conqtientizarea cuvintului in propozilie


ft a;.intI,-for*"-a propozilii rdspunzdnd la inffebarea UNDE ESTE? Coloreazd, atilteainimioare
propozif,a.
cdte cuvinte are

.."4-A)(" .,

.."A-A-A-A, .."4-A-A-A,
Figa 3
Obiectiv: congtientizarea cuvdntului in propozifie
Cerin{[: ascult6 prop onqiile, caut5 imaginile a ciror denumire o aun qi incercuieqte-le sau coloreazd.

o Maqina merge pe strad6. o Pisica aleargd goricelul.


. C[felul latrdtare. . Calul trage un car mare.
o Casa este curat[. o Mingea este in coq.

i,*
V,-^4
/-i-*
Fige pentru iocul:
,,Gisegte gi potrive;te rima" - Figa 1

:e se pot
Fige pentru jocul:
,rGisegte gi potrivegte rima" - Figa 2

3
Fige pentru jocul:
,rGisegte ;i potrivegte rima" - Figa 3

S-ar putea să vă placă și