Sunteți pe pagina 1din 25

Anexa 1 la schema de ajutor de minimis

CONŢINUT
PLAN AFACERI

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului


Start –up Nation

 Notă:

Planul de afaceri este parte integranta din procedura de implementare a proiectului.


Necompletarea explicită a tuturor câmpurilor conduce la respingerea proiectului.
Exactitatea, veridicitatea și corectitudinea informațiilor completate și încărcate in aplicația
programului sunt responsabilitatea integrală și exclusivă a persoanei / societății care este
desemnată cu elaborarea completarea și depunerea online a planului de afaceri.

1
1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE
1
21. Numele firmei: RGD FRESH SRL
32. Codul unic de înregistrare: 39358510
43. Forma juridică de constituire: SRL
54. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului: J26/767/16.05.2018

65. Adresa, telefon/fax, e-mail ale societatii:075000000


76. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este:4312
Producție Se punctează cu 30 puncte
Servicii, inclusiv industriile creative definite
conform HG. 859/2014* Se punctează cu 30 puncte
Comerț și alte activități Se punctează cu 10 puncte
1
27. Codul CAEN al activităţii pentru care solicita finantare : 4312

8. Valoarea capitalului social: 200

19. Natura capitalului social:1

Natura capitalului social (%) Actionar persoană Actionar persoană


fizică (%) juridică (%)
Român 100% 0%
Străin 0% 0%

10. Asociaţi, acţionari:2


Numele şi prenumele/Denumire CNP Domiciliu / sediul Pondere în Capital
societăţii social %
Raita Ioana

11. Administratori

Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Cod Numeric Personal / Cod Unic de
1
Societățile care au în structura acționariatului persoane juridice nu sunt eligibile in cadrul programului start-up nation.
2
Societățile care au în structura acționariatului persoane juridice nu sunt eligibile in cadrul programului start-up nation.
2
Înregistrare
Raita Ioana

12. Persoane de contact responsabile de elaborarea și implementarea proiectului :

Denumire Adresă e-mail Telefon Numele Telefon


persoanei persoană
desemnate desemnată
Societatea SC RGD
beneficiară FRESH SRL
(obligatoriu)
Societatea SC BEST
care asigura STRUCTURAL
consultanță SRL
pentru
elaborarea
proiectului
(daca este
cazul)

13. Categorie IMM


Microîntreprindere
Mica
Mijlocie

Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii.

14. Prezentarea societăţilor din grup: Daca societatea aplicanta face parte dintr-un grup, pentru fiecare
societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicita
AFN- Dacă este cazul-.

Se descarcă Cererea tip de acord de principiu pentru finantare (Anexa 3), se completează, semnează şi
se urcă cu browse.
Se descarcă Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
(Anexa 5 obligatoriu si Anexa 6 după caz- (daca mai aveti alte firme) , se completează, semnează şi se
urcă în aplicaţie )
3
Se descarcă Declaraţia de minimis (Anexa 2) se completează, semnează şi se urcă în aplicaţie
Se încarcă în aplicație BI/CI și CUI solicitant.
Se încarcă în aplicație împuternicirea - Dacă este cazul-.

2. VIZIUNE, STRATEGIE

În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:

A.

Întrebare Răspuns
Care este domeniul pentru care solicitați finanțare?
S.C. RGD FRESH S.R.L. isi desfasoara
activitatea in domeniul constructiilor, si presteaza
si activitati de terasare si pregatire a terenului
corespunzatoare codului CAEN 4312.
Lucrarile executate de firma noastra sunt de stricta
necesitate in pregatirea terenului in vederea
realizarii constructiilor industriale si civile acestea
constand in :
- defrisarea mecanizata a terenului
- curatirea (dezafectarea ) terenului
- saparea si indepartarea stratului vegetal
- lucrari de mutare a pamantului: excavatii,
umplere, nivelarea si imprejmuirea
amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea
pietrelor.
- indepartarea surplusului de pamant
-executarea drenurilor (scurgerilor) pentru
amplasamentul cladirilor
-executarea canalelor de scurgere pentru terenuri
agricole si forestiere
Care este locația (previzionată) unde va fi Echipamentele ce urmeaza a se achizitiona prin
implementat proiectul? proiect vor fi parcate pe un teren cu suprafata de
1000 mp, cu destinatia parcare auto, inchiriat de
S.C. RGD FRESH SRL, situat in orasul Ludus.
Care este esența afacerii dumneavoastră? In urma realizarii acestei investitii prin achizitia
achipamentelor, S.C. RGD FRESH S.R.L va
executa lucrari de pregatire a terenului, cu
echipamente proprii, reducand astfel cheltuielile
societatii.
Ce anume va genera bani și profit?

 Menționați alte elemente relevante care duc la succesul afacerii dumneavoastră.

4
Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă, materiale, băneşti și
informaționale pentru realizarea obiectivelor propuse.
- viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor;
- identificarea misiunii întreprinderii;
- examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung.

Viziunea firmei
Promtitudinea si seriozitatea cu care trateaza fiecare client si proiect recomanda societatea. Tehnologiile
pe care le va implementa vor fi aceleasi care vor da valoarea lucrarilor de pregatire a terenului in vederea
realizarii constructiilor, dar prin prezentul proiect vom reusi sa micsoram costurile de productie datorita
faptului ca nu va fi nevoie sa inchiriem utilajele destinate acestei activitati (situatia actuala).

Misiunea firmei
Firma se va implica intotdeauna in implementarea tehnologiilor de varf si va respecta intotdeauna
principiul „Calitatea este pe primul loc” un blazon nelipsit de langa numele organizatiei. Declaratia de
misiune a societatii: „Calitate si seriozitate”.

Perspective: In vara anului 2019, dupa implementarea prezentului proiect, vom incerca sa achizitionam
si alte echipamente pentru desfasurarea activitatilor complementare constructiilor, proiect pe care il vom
realiza in regie proprie.
Aceste investitii au fost planificate dupa o analiza foarte atenta a pietei si chiar daca planul strategic va
suferi modificari datorita unor factori externi, liniile mari de strategie ale organizatiei sunt trasate.
Din punct de vedere tehnic cele doua investitii sunt independente, nefiind conditionate una de existenta
celeilalte, iar ordinea lor de executie este dictata de stringenta dezvoltarii pe partea lucrarilor de pregatire a
terenului in vederea realizarii constructiilor, a utilizarii eficiente a resurselor fizice existente pe piata
constructiilor rezidentiale si nerezidentiale. Astfel, vom reusi sa crestem veniturile societatii si de a
ramane astfel pe aceasta piata.
Din punct de vedere financiar investitiile sunt legate intre ele, deoarece realizarea primei investitii va
genera resursele proprii financiare pentru realizarea celei de-a doua investitii.

B.
 Unde vrei să ajungi în următorul an. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiective UM N+1
Cifra de afaceri LEI 156000
Profit LEI 41004
Număr de salariaţi Număr mediu 3
anual de angajați

C.
 Activităţi necesare implementarii proiectului.3
3
În termen de maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile.
Nicio cheltuială efectuată/factură fiscală emisă/contract, cu excepția cheltuielilor cu consultanța sau cheltuielile
financiare aferente creditelor/garanțiilor, efectuate înaintea intrării în vigoare a acordului de finanțare NU ESTE
5
Menționați unde și cum va fi asigurată locația de Echipamentele ce urmeaza a se achizitiona prin
desfășurare a proiectului (prestarea activității la proiect vor fi parcate pe un teren cu suprafata de
terți, asigurarea spaţiului de productie / comercial 1000 mp, cu destinatia parcare auto, inchiriat de
prin achiziţie / închiriere, elaborare proiecte tehnice, S.C. RGD FRESH SRL, situat in orasul Ludus.
obţinere avize, acorduri, autorizaţii necesare dacă e
cazul amenajare spațiu, etc.)
Precizați cum veți asigura recrutarea / selecţia și Prin realizarea investitiei si implementarea acestui
angajare personalului necesar - inclusiv instruirea
proiect societatea va achizitiona echipamente si va
acestuia. angaja personal pentru a putea realiza lucrarile cu
echipamente proprii.
Dupa implementarea proiectului, personalul nou,
va fi selectat şi angajat pe baza unor evaluari ce au
in vedere criterii bine definite. Totodata, vor fi
efectuate evaluari periodice ale activitatii
angajatilor, pe baza carora este promovat sau nu
personalul din anumite functii. In functie de
necesarul de instruire identificat, sunt alocate
resurse pentru efectuarea de cursuri, stagii de
pregatire, training, participari la seminarii,
conferinte, etc. Se incurajeaza initiativa,
implicarea si profesionalismul, la toate nivelele
ierarhice.
Salarizarea personalului se face pe baza
contractului individual de munca. Intentia firmei in
ceea ce priveste personalul este de marire a
eficientei acestuia pe diferite cai:
- Instruirea personalului prin cursuri de
specialitate;
- Salariul a fost astfel stabilit incat sa
reprezinte o motivaţie pentru salariati.
- Conditiile de munca vor fi asigurate
conform prevederilor legislative, oamenii isi
desfasoara activitatea intr-o atmosfera buna,
curatenia si dotarile la locul de munca sunt de
asemenea peste medie.
- Echipamentele de protectie sunt asigurate de
firma pentru toti angajatii sai.
La interviurile de angajare se va respecta principiul
egalitatii de sanse, se vor exclude orice privilegii si
discriminari. Candidatii vor avea acces liber la toate
etapele procesului de angajare, fara nici o deosebire,
excludere, restrictie sau preferinta pe baza de rasa,
nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala,
sau apartenenta la o categorie defavorizata, varsta,
sex, sau orientale sexuala. Se va incuraja angajarea
localnicilor, inclusiv a grupurilor defavorizate.
Cum veți asigura aprovizionarea cu materii prime, Odata cu implementarea proiectului, prin achizitia
ELIGIBILĂ.

6
materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea de echipamente tehnologice, combustibilii si
condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc. cu intretinerea se vor face de catre S.C. RGD FRESH
precizarea surselor de finanțare pentru acestea. S.R.L.
Combustibilii se vor achizitiona de la statiile de
carburanti din zonele in care vom realiza lucrari, iar
intretinerea echipamentelor va fi facut pe baza unor
contracte de service incheiate cu unitati specializate
din zona Ludus-Mures.
Precizam ca ,datorita faptului ca toate utilajele vor
fi noi,ingloband tehnologie de ultima
generatie,cheltuielile cu intretinerea vor fi minime.
In domeniul constructiilor,la contractarea lucrarilor
se percepe un avans,valoarea acestuia fiind
calculata astfel incat sa acopere cheltuielile.
De asemenea,desi societatea dispune de fonduri
proprii suficiente,dupa implementarea proiectului,se
va incerca achizitionarea unei linii de credit la una
dintre bancile partenere.
Ce alte activități considerați relevante pentru Activitatile proiectului vor consta in principal in
implementarea proiectului dumneavoastră, care este derularea procedurii de achizitie a mijloacelor de
calendarul de implementare, ce costuri implică și productie necesare desfasurari procesului
cum le veți asigura finanțarea? tehnologic, angajarea personalului si depunerea
documentatiei de decont pentru decontarea
cheltuielilor proiectului.
1.Pregatirea documentatiei de achizitie -Se va
intocmi caietul de sarcini, fisele cu caracterisiticile
tehnice pentru echipamentele ce urmeaza se
achizitiona prin proiect.
2.Desfasurarea procedurii de achizitie – Se vor
trimite trei invitatii de participare catre trei furnizori
diferiti.
Se vor analiza ofertele primite, se va face selectia
castigatorului cu care se va semna contractul de
achizitie.
3.Livrarea, receptia si punerea in functiune a
echipamentelor - Echipamentele se vor livra in baza
contractului semnat, se va face receptia acestora si
se vor pune in functiune la sediul beneficiarului
4.Recrutare si selectie personal - Se vor face
cunoscute prin mijloace media si AJOFM cerintele
pentru posturile pe care se vor angaja persoane, se
va face selectia candidatilor si se vor semna
contractele individuale de munca.
5.Intocmire si transmitere cerere-tip de eliberare a
alocaţiei financiare nerambursabile– dupa
terminarea tuturor activitatilor din cadrul proiectului
pana cel tarziu la finalul trimestrului 3din 2019, se
va intocmi dosarul de decont in 2 exemplare: 1
original si 1 fotocopie certificata si se va transmite
catre OTIMMC.
7
Realizarea proiectului necesita parcurgerea
armatoarelor activitati:
1. Organizarea procedurii de achizitie – dupa
semnarea acordului de finatare;
2. Achizitie si punere in functiune echipamente
– dupa semnarea contractelor de achizitii;
3. Recrutare si selectie personal – in maxim 1
an de la semnarea acordului de finatare.
4. Intocmirea si depunerea Cererii de eliberare
AFN – dupa terminarea tuturor activitatilor din
cadrul proiectului in maxim 1 an de la semnarea
acordului de finatare, dar nu mai tarziu de 29
septembrie a anului urmator intrarii in vigoare a
acordului de finatare.
Resursele financiare necesare parcurgerii acestor
etape vor fi asigurate fie prin utilizarea resurselor
societatii,fie prin accesarea creditului punte asigurat
de una dintre bancile partenere.

3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ

3. Resurse umane

3.1. Management
Management:

Nume şi prenume şi vârsta Funcţia în societate şi Experienţa în Studii/Specializări cu impact


principalele domeniu asupra afacerii propuse
responsabilităţi pe scurt
Raita Ioana Administrator 3 ani

Reprezentant legal :
Nume si prenume M/F vârsta
Raita Ioana

Număr de locuri de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată ce urmează a fi create


după intrarea în vigoare a acordului de finanțare:

Total 3

8
* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma întreagă pe perioadă
nedeterminată pana la momentul plății ultimei cereri de plată/ rambursare.
Se va calcula automat de către aplicaţie:
X ≥ 2 = 10 puncte

Loc de munca ocupat de persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/șomeri:

Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate*/ absolvent după anul
2012/șomer:
DA (1 loc) NU

Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/
șomeri 3

Observaţii:
Se acordă 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus create ocupat de 1
persoana defavorizata*/ absolvent după anul 2012/șomer
* definite conform Hotărârii de Guvern nr. 784/2018 HG nr. 784/2018 - pentru stabilirea unor măsuri
necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor.

Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri se va


prezenta pana la momentul platii ultimei cereri de plată/rambursare.

Prin absolvent după anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 1.01.2013 cu diploma(adeverinta) sau
certificat de absolvire pentru studii conform legii educatiei naționale nr. 1/2011.
4. PREZENTAREA PROIECTULUI
4.1 Descrierea proiectului de investiţii
Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului
de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru
realizarea acestuia.

In urma realizarii acestei investitii prin achizitia achipamentelor, S.C. RGD FRESH S.R.L va executa in
lucrari de pregatire a terenului, aferente cod CAEN 4312 Lucrari de pregatire a terenului Aceasta
clasa include: -curatarea amplasamentelor -lucrari de mutare a pamantului: excavatii, umplere, nivelarea si
imprejmuirea amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, dinamitari etc. -pregatirea
santierelor pentru exploatari miniere: -indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si
pregatire a santierelor miniere, cu exceptia amplasamentelor in al caror subsol se afla zacaminte de petrol
si de gaze naturale Aceasta clasa include de asemenea: -executarea drenurilor (scurgerilor) pentru
amplasamentul cladirilor -executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere Aceasta
clasa exclude: -lucrari de foraj pentru extractia petrolului sau a gazului, vezi 0610, 0620 -decontaminarea
solului, vezi 3900 -forarea puturilor de apa, vezi 4221 -saparea puturilor, vezi 4399
Lucrarile de pregatire a terenului sunt lucrari care se executa inainte de executia unor constructii si dupa
realizarea acestora.
Lucrarile executate inainte de realizarea constructiei consatau din:
Defrisarea mecanizata a terenului
Curatirea (dezafectarea ) terenului
Saparea si indepartarea stratului vegetal

9
In cadrul acestor lucrari se indeparteaza de pe teren a tufisurilor, arbustilor, arborilor, a radacinilor,
cioatelor si a altor materiale lemnoase, care prin ramanerea lor in pamant, prin putrezire, ar produce goluri
ce pot constitui surese de infiltrare a apelor, sau tasari neuniforme care pot avea consecinte grave asupra
constructiilor.
In cadrul lucrarilor de curatire a terenului se indeparteaza crengile, cioatele si radacinile scoase din
pamant si se indeparteaza pietrele de dimensiuni aflate la suprafata terenului.In acelasi timp se face
saparea si indepartarea vegetatiei de balta si a deseurilor.
Saparea si indepartarea stratului vegetal este necesara din considerente tehnologice, caracteristicile
fizico-mecanice ale pamantului vegetal fiind improprii utilizarii lui in procesele de constructie, dar este
necesara si din considerente economice, deoarece stratul vegetal constituie o valoare financiara.
Procesul se realizeaza cu excavatoare, buldoexcavatoare, mini dumpere, miniexcavatoare si cilindrii
compactori/vibratori.
Dupa realizarea constructiei sunt necesare lucrari care constau in
- indepartarea surpulsului de pamant
- nivelarea si compactarera terenului in vederea pregatirii terenului pentru constructii, alei, spatii verzi,
etc.
Indepartarea surplusului de pamant se face pentru a elibera ternul din jurul constructiei de pamantul
rezultat in urma sapaturilor pentru fundatii si eventual a pamantului in plus adus pentru umpluturi.
Dupa indepartarea pamantului este necesara o nivelare si o compactare a spatiului din jurul constructiei
pentru amenajarile ulterioare: constructii rezidentiale sau nerezidentiale, alei, spatii verzi etc.
Aceste lucrari se executa cu excavatoare,incarcatoare frontale, buldozere, minidumpere, cilindrii
compactori/vibratori si mijloace de transport.
Lucrarile executate de S.C. RGD FRESH S.R.L. sunt calitativ superioare celor executate de competitori
datorita exigentei administratorului si profesionalismului angajatilor.
In urma realizarii investitiei va executa lucrari de pregatire a terenului, reducand gradul de dependenta in
ceea ce priveate echipamentele folosite si forta de munca, personalul deservent al acestora, societatea
asigurandu-si echipamentele si forta de munca proprii necesare realizarii acestor lucrari.
In desfasurarea acestei activitati materiile prime necesare sunt practic inexistente, exista totusi produse
care sunt necesare functionarii echipamentelor utilizate, cum ar fi piesele de schimb si carburantii.

10
Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate Miniexcavator JMK-
în cadrul proiectului si activităţile firmei Optionale miniecavator:
pentru care sunt necesare fiecare dintre -burghiu gropi stalpi-845 euro
acestea. -extensie brat-179 euro
-dinte gheara-115 euro
-cupa lata-340 euro
-furci-525 euro

Drujba-616 euro
Miniincarcator -24801 euro
Placa compactoare-1552 euro
Masina de sapat santuri-2744 euro
Consultanta-1702 euro
Prezentaţi detaliat fluxul activității pentru In cadrul lucrarilor de curatire a terenului
care se solicită finanțare şi principalele utilaje se indeparteaza crengile, cioatele si radacinile
şi echipamente utilizate, precum și integrarea scoase din pamant si se indeparteaza pietrele
echipamentelor achiziționate prin program în de dimensiuni aflate la suprafata terenului.In
fluxul activității. acelasi timp se face saparea si indepartarea
vegetatiei de balta si a deseurilor.
Saparea si indepartarea stratului vegetal
este necesara din considerente tehnologice,
caracteristicile fizico-mecanice ale
pamantului vegetal fiind improprii utilizarii
lui in procesele de constructie, dar este
necesara si din considerente economice,
deoarece stratul vegetal constituie o valoare
financiara.
Procesul se realizeaza cu excavatoare,
buldoexcavatoare, mini dumpere,
miniexcavatoare si cilindrii
compactori/vibratori.
Dupa realizarea constructiei sunt necesare
lucrari care constau in
- indepartarea surpulsului de pamant
- nivelarea si compactarera terenului in
vederea pregatirii terenului pentru
constructii, alei, spatii verzi, etc.
Indepartarea surplusului de pamant se face
pentru a elibera ternul din jurul constructiei
de pamantul rezultat in urma sapaturilor
pentru fundatii si eventual a pamantului in
plus adus pentru umpluturi.
Dupa indepartarea pamantului este
necesara o nivelare si o compactare a
spatiului din jurul constructiei pentru
amenajarile ulterioare: constructii
rezidentiale sau nerezidentiale, alei, spatii
verzi etc.

11
Aceste lucrari se executa cu
excavatoare,incarcatoare frontale, buldozere,
minidumpere, cilindrii
compactori/vibratori,Placi compactoare.
Descrieți rolul si importanta elementelor de Miniexcavator JMK-9114 euro
cost pentru care solicitati finantare . Optionale miniecavator:
-burghiu gropi stalpi-845 euro
-extensie brat-179 euro
-dinte gheara-115 euro
-cupa lata-340 euro
-furci-525 euro
Se folosesc pentru saparea terenului,executia de
santuri,degajarea radacinilor,etc.
Drujba-616 euro
Se foloseste pentru eliminarea stratului
vegetal(arbori,arbusti, etc)
Miniincarcator -24801 euro
Se foloseste pentru degajarea terenului si
eliminarea resturilor rezultate din nivelarea
terenului,indepartarea surplusului de pamant.
Placa compactoare
Se foloseste pentru compactarea terenului

Masina de sapat santuri-2744 euro


Se foloseste pentru saparea santurilor necesare
fundatiilor ,instalatiilor exterioare,etc.

Cum veți asigura , dacă este cazul, celelalte Pentru executarea lucrarilor de pregatire a
echipamente necesare fluxului tehnologic, terenului in conditii optime mai sunt necesare
echipamente care nu fac obiectul achizitiei unelte de
prin proiect dar care sunt necesare pentru mana(sape,lopeti,tarnacoape,echipamente de
obtinerea produsului/serviciului descris in protectie,etc.).Acestea vor fi achizitionate din
planul de afaceri.4 fonduri proprii.

4.2 Locaţie proiect

Sediul social: Judet Mures Localitate Ludus Adresa

Regiune de dezvoltare: centru

Urban / rural

12
Locația implementarii proiectului5:

Regiune de dezvoltare: Centru


Judet Mures Adresa Orasul Ludus

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat la adresa se va preciza
doar localitatea.

Urban / rural

Sediul social si locația implementării proiectului se află în localități (rural sau urban) din județele în care
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4

Sediul social si locația implementării proiectului se află în localități (rural sau urban) din județele în care
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori ≥4
Se va puncta conform tabelului de mai jos:

Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr


1 20
de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr
2 5
de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4

Pentru obtinerea punctajului, atat sediul social cat si locatia implementarii trebuie sa se afle în tipul de
localitate pentru care a optat. De asemenea, până la finalizarea implementării proiectului, sediul social și
locația implementării trebuie menținute în tipul de localități pentru care a obținut punctaj.

TIPUL SOCIETĂȚII

PLĂTITOARE DE TVA

NEPLĂTITOARE DE TVA

4.3 Dimensionare valoare de investiţie

Nr. Element de investiţie/ Număr Valoare Valoarea Valoare


Crt. Cheltuieli operationale Bucăţi unitara totală eligibila Codul de
Denumire Fără TVA fara TVA - clasificare
-lei- lei
ACTIVE CORPORALE 1
1.1 Echipamente
tehnologice*, inclusiv
echipamente IT,
55
Locația implementăriui proiectului, la momentul completării planului de afaceri, este orientativă, solicitantul putând să o
modifice până la plata ultimului dosar de decont când trebuie să autorizeze activitatea economică pentru care a solicitat
finanțare la punctul de lucru declarat sau la terți, fără a modifica zona pentru care a obținut punctaj.
13
elevatoare,
încărcătoare
1 Miniexcavator JMK- 1
9114 euro
Optionale
miniecavator:
-burghiu gropi
stalpi-845 euro
-extensie brat-179
euro
-dinte gheara-115
euro
-cupa lata-340 euro
-furci-525 euro
2 Drujba
3 Placa compactoare
4 Masina sapat santuri
1.2 TVA
2.1 Autoutilitare și
autovehicule cu
destinație specială, cu
excepţia vehiculelor
simbol G, conform
Ordinului MLPTL
211/2003 cu
modificările şi
completările
ulterioare
2.2 TVA
3.1 Mobilier, aparatură
birotică şi sisteme de
protecţie a valorilor
umane şi materiale
3.2 TVA
3.3 Două plăci
informative
programul de
finanțare Start-up
Nation, maxim 500
lei.
3.4 TVA
4.1 Instalaţii/echipamente
specifice în scopul
obţinerii unei
economii de energie
4.2 TVA
5.1 Instalaţii de încălzire
sau climatizare
5.2 TVA
14
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1
ACTIVE CORPORALE 2
6.1 Spaţii de lucru, spaţii
de producţie şi spaţii
pentru prestări
servicii şi comerţ
6.2 TVA

7.1 Autoturisme,
autobuze, microbuze,
biciclete, mopede,
motociclete, Kart,
ATV, rulote cu sau
fără motor , remorci
și semiremorci,
platforme, izoterme și
frigorifice, doc
plutitor, șalupe
maritime pentru
călători, ambarcaţii
fluviale de agrement,
aparate de zbor,
7.2 TVA

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE

ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1


8.1 Salarii, utilități,
chirii, servicii de
contabilitate
8.2 TVA
9.1 Pagină web pentru
prezentarea și
promovarea activităţii
inclusive cheltuieli de
promovare on-line si
cheltuieli înregistrare
fără hosting.
9.2 TVA
10.1 Brevete de inventie,
francize, etichetare
ecologică

15
10.2 TVA
11.1 Cursuri de dezvoltare
a abilităţilor
antreprenoriale
11.2 TVA
12.1 Consultanţă 6480
12.2 TVA 1520
13.1 Software-uri necesare
desfăşurării
activităţii, inclusiv
licenţe și software
pentru comerţul on-
line
13.2 TVA
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 1
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
14.1 Cheltuieli financiare
aferente
creditelor/garanțiilor
obținute pentru
creditele contractate
de beneficiari în
vederea realizării
planurilor de
investiții acceptate în
cadrul programului,
pentru solicitanții
care utilizează credit
pentru implementarea
proiectului.
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 1 + 2
TOTAL GENERAL
Procent echipamente tehnologice si Se calculeaza automat astfel:
software pentru punctaj (1.1+1.2+4.1+4.2+5.1+5.2+13.1
+13.2)/ TOTAL GENERAL
Procent active corporale 1 Se calculeaza automat astfel:
SUBTOTAL ACTIVE
CORPORALE 1/ (TOTAL
GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2-
SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2)
Procent active necorporale si alte cheltuieli Se calculeaza automat astfel:
1 SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE SI ALTE
16
CHELTUIELI 1/ (TOTAL
GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2 -
SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2)

Notă:
- La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile;
- Se vor ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului
(oferte emise de furnizor/producator, print screen din magazin online etc. );
-* Prin echipamente tehnologice conform grilei de punctaj se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1,
2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate.

4.4. Plan de finanţare a proiectului


a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:
Sursa de finanţare
RON %
Ajutor de minimis 199999.1 100%
Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei) 0 0%
TOTAL valoare de investiţie 100%

Punctaj:

- Pentru calculul echipamentelor tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității din valoarea
planului de afaceri se adună punctul 1 (1.1+1.2) cu 4 (4.1+4.2) cu 5 (5.1+5.2) și cu punctul 13 (13.1+13.2-
Software-uri necesare desfăşurării activităţii, inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line ) și se
calculează procentul din total cheltuieli eligibile.

Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu
60% din valoarea planului de afaceri:

DA NU

Se va puncta 10 puncte opţiunea DA

Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu
50% din valoarea planului de afaceri:

DA NU

Se va puncta 5 puncte opţiunea DA

Acționarii/ asociații solicitantului au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate
comercială care a fost în declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2014, 2015, 2016, 2017,
2018)

17
DA NU

Se va puncta 25 puncte opțiunea NU

5. ANALIZA PIETEI

5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei


Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite de
concurenţă).
Lucrarile executate de S.C. RGD FRESH S.R.L. sunt si vor fi calitativ superioare celor executate de
competitori datorita exigentei si profesionalismului atat administratorului cat si a personalului specializat
in asemenea lucrari.
In urma realizarii investitiei vor executa lucrari de pregatire a terenului, reducand gradul de
dependenta in ceea ce priveate echipamentele folosite si forta de munca, personalul deservent al acestora,
societatea asigurandu-si echipamentele si forta de munca proprii necesare realizarii acestor lucrari.
Dupa finalizarea investitiei societatea va dispune de o serie de avantaje competitive, printre care :
- Calitatea serviciilor oferite, asigurata prin utilizarea unor echipamente tehnologice noi, moderne,
performante si prin profesionalismul personalului actual si cel ce va fi angajat.
- Prin echipamentele utilizate avem un avantaj competitiv fata de ceilalti concurenti prin tehnologia
de ultima ora furnizata si productivitatea mult marita fata de utilajele clasice.
- Promptitudinea cu care facem fata oricarei solicitari;
- Modalitatea de rezolvare rapida a oricarei probleme care apare in cursul fluxului tehnologic,
datorita supravegherii exercitate de managerul organizatiei;
- Garantia pretului fix.
- Durata redusa de executie - fara stresul santierului de constructie
- Costuri de intretinere mici
- Clientul poate urmari si supraveghea personal etapele constructive.

5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu

Activitatea firmei se incadreaza in sfera constructiilor rezidentiale si nerezidentiale.


Aria geografica de acoperire a produsului este foarte mare, societatea prestand aceste activitati
oriunde este solicitat in tara, dar cu precadere (aproximativ 50% din lucrari) in zona judetului Mures.
Societatea noastra isi desfasoara activitatea cu precadere in judetul Mures, avand clienti traditionali (agenti
economici si autoritati locale) si clienti noi (societati comerciale si institutii publice infiintate in ultimul deceniu),
pentru care realizam lucrari de constructii conforme cu documentatia de executie si la nivelul calitativ prevazut de
lege.
In anul 2017 s-a produs o stabilizare a pietei constructiilor la nivelul valorilor peste cele de dinainte de 2015, iar
datele inregistrate in trimestrul al III lea din 2018 indica o revenire a economiei, astfel se constata o crestere usoara
a lucrarilor de constructii fata de anul 2017.
Avand in vedere aceste semne bune aparute in anul 2018 preconizam o crestere a pietei constructiilor in anii ce
urmeaza, ceea ce va duce la o crestere a cererilor in ceea ce priveste lucrarile de pregatire a terenului.
In ceea ce priveste potentialii clienti acestia vor fi reprezentati tot de segmentul persoane fizice si juridice din
regiune care vor executa lucrari de constructii civile si industriale in perioada urmatoare.

18
Segmentul de clienti la care se adreseaza serviciile oferite de societatea noastra sunt persoane fizice, persoane
juridice dar si lucrari publice. Necesitatea activitatii de pregatire a terenului in vederea constructiei este direct
proportionala cu piata de constructii imobiliare noi, fiind o activitati interdependente. Deasemeni lucrarile publice
ce au in vedere amenajari sau infiintari de parcuri de agrement fac parte din acelasi segment caruia ii sunt adresate
serviciile oferite de noi.
Dupa finalizarea investitiei privind achizitia de utilaje, societatea va dispune de o serie de avantaje competitive,
printre care:
Calitatea serviciilor oferite, asigurata prin utilizarea unor echipamente tehnologice noi, moderne, performante si
prin profesionalismul personalului ce va fi angajat;
Productivitatea mult marita fata de utilajele clasice.
In domeniul de activitate in care ne desfasuram activitatea, acela de constructii rezidentiale si nerezidentiale, care
se desfasoara pe teren la beneficiar, canalul de distributie este format din prestatorul de servicii si client, fara
intermediari. Din acest motiv, folosindu-ne de feed-back-ul direct oferit de clienti, vom putea mari volumul
vanzarilor de servicii si vom putea aduce imbunatatiri serviciilor oferite: politica de preturi, nivelul de servicii,
modernizarea tehnologiilor. Contactele interpersonale sunt esentiale in distribuirea unui serviciu, de aceea toti
angajatii vor avea un comportament ireprosabil. De asemenea, dat fiind faptul ca activitatea propriu zisa se
desfasoara pe teren la beneficiar, nu putem vorbi despre un canal de distributie.
Pentru o mai bună cunoaştere a produselor socitetatii pe piaţă se vor face acţiuni de publicitate cum ar fi:
apariţia în mai multe reviste de specialitate, crearea unui web site de prezentare si crearea de legături cu webiste-uri
de profil, realizarea unui nume de marcă al serviciilor companiei care să fie prezente pe toate mijloacele de
publicitate, conştientizarea clienţilor asupra calităţii serviciilor prin distribuirea de pliante şi broşuri explicative în
care să fie detaliate etapele procesului tehnologic, utilajele şi materiile prime folosite producerea de bunuri.
Se va crea o imagine nouă a companiei prin amplasarea de panouri publicitare în zone de interes pentru firme dar
şi pentru clienţii finali. Acestea vor conţine mesaje cu sigla , domeniul de activitate şi numărul de telefon, dar şi
promovarea companiei în acest domeniu.

Eforturile de promovare ale firmei se axeaza pe doua directii majore: o campanie de publicitate in mass-media
locala si regionala care sa scoata in evidenta o campanie de vanzari personale menite sa creasca numarul de contacte
al factorilor de decizie din cadrul firmei cu parteneri potentiali din mediul de afaceri atat autohton cat si strain.
Aceasta campanie vizeaza cresterea gradului de interactiune cu factorii de decizie din firme similare sau
complementare din domeniul constructiilor pentru a realiza strategii comune in ofertarea lucrarilor realizate din
fonduri publice.
Campania de publicitate in mass-media locala si centrala va creste vizibilitatea firmei pe piata locala si regionala si
va reintari alegerea pe care partenerii si clientii firmei au facut-o colaborand cu aceasta. Aceasta strategie va duce la
cresterea numarului de contracte de lucrari de amenajare a terenului si cresterea numarului de clienti.

Riscurile identificate de noi care ar putea sa afecteze mersul normal al afacerii sunt cele legate de recesiunea
economica care ar afecta si activitatea de constructii si posibilitatea de a intra in incapacitate de plata a unor
persoana juridice si fizice carora le vom executa lucrari de pregatire a terenului.

19
Pentru a diminua efectul riscurilor identificate mai sus vom avea grija ca in contractele incheiate cu beneficiarii sa
fie prevazute clauze acoperitoare in aceste sens cum ar fi plati in avans si alte garantii.
Un alt risc ar fi modificarile legislative care sa aiba un efect negativ asupra desfasurarii normale a afacerii.Din
pacate acest risc nu poate fi contracarat fiind independent de noi.

5.2.1. Produsul nou


Descrierea exactă a produsului/serviciilor (se va completa secțiunea aferenta domeniului economic
pentru care se solicită finanțare – producție/comerț/servicii cuprinzând date estimative pentru un
exercițiu financiar de 1 an calendaristic după finalizarea implementării proiectului):

Domeniul de activitate Produsul Prețul unitar Cantitatea anuală Venituri totale anuale
estimată a fi estimate a fi realizate
comercializată din activitatea propusă
- în cazul Produsul 1....
produselor
finite Produsul 2....
prezentaţi pe
scurt o Produsul 3....
descriere
fizică, ......
caracteristici
tehnice,
performanţe,
utilităţi, căror
nevoi răspund,
etc.

- în cazul
serviciilor,
descrieţi
trăsăturile
caracteristice
ale acestora, în
aşa fel încât să
se înţeleagă la
ce servesc
serviciile
prestate de dvs.

20
1 Decopertare strat 15 ron/mp
vegetal
2 Sapaturi generale 50 ron/mc
pamant
3 Sapaturi fundatii 14ron/ml
pana la 1,5 m
adancime
4 Sapaturi santuri 17ron/ml
pentru captare apa
la 1,2
madancime+astupat
, nivelat si
compactat
5 Sapaturi dren 10 ron/ml
6 Compactare 6 ron/mp
pamant sau
umpluturi
7 Nivelare si 9 ron/mp
amenajare terenuri
8 Amenajare acces, 150 ron/ml
drumuri etc- sapat,
nivelat strat pietris,
purtare pamant si
pietris, nivelare si
compactare

- în cazul Produsul 1....


comerţului,
precizaţi Produsul 2....
grupele de
produse ce le Produsul 3....
veţi vinde şi
aria de ......
valorificare,
dacă vânzarea
este cu
amănuntul sau
cu ridicata şi
dacă veţi
furniza servicii
specifice (post
vânzare,
transport,
garanţie,
reparaţii etc);6

6
în cazul comerţului în magazine nespecializate sau care oferă o gamă larga de produse, vor fi precizate doar grupele de
produse si veniturile totale anuale estimate a fi realizate din activitatea propusă fară a mai completa coloanele 2 și 3.
21
6. PROIECŢII FINANCIARE

6.1 Cheltuielile anuale si veniturile vor fi disponibile la descărcare din aplicație în forma modelelor de mai
jos, se vor completa in fisierul de tip editabil și se vor urca în aplicație completate.

CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE/EXPLOATARE:


Detaliaţi cheltuielile directe şi indirecte anuale ale activităţii ce se va desfăşura în urma implementării
proiectului la capacitatea maximă
Suma – Lei
Cheltuieli de producţie/exploatare %
N+1
Materii prime -
Materiale auxiliare 5000
Manoperă directă (salarii + taxe şi contribuţii sociale) 72396
Energie, alte utilităţi 600
Subansamble -
Servicii sau lucrări subcontractate 12000
Alte cheltuieli directe -
Cheltuieli de producţie indirecte -
Administraţie / Management 7600
Cheltuieli de Birou / Secretariat 2000
Cheltuieli de Transport (transport intern, manipularea produselor în cadrul activităţii şi
18000
cu ce forţe se realizează)
Cheltuieli de protecţia muncii şi a mediului 1000
Alte cheltuieli indirecte -
TOTAL 114996+3600

7.4. VENITURI ANUALE PRECONIZATE:


(Detaliaţi volumul vânzărilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea
proiectului la capacitatea maximă a echipamentelor)

Vânzări la capacitatea maximă Pondere în


vânzările totale
Decopertare strat vegetal 15600 10%
Sapaturi generale pamant 23400 15%
Sapaturi fundatii pana la 1,5 m adancime 31200 20%
Sapaturi santuri pentru captare apa la 1,2 madancime+astupat , nivelat si compactat 23400 15%
Sapaturi dren 7800 5%

22
Compactare pamant sau umpluturi 7800 5%
Nivelare si amenajare terenuri 15600 10%
Amenajare acces, drumuri etc- sapat, nivelat strat pietris, purtare pamant si pietris,
nivelare si compactare 31200 20%
TOTAL 156000

Atenție!!!
La prima cerere de plată/rambursare, beneficiarul este obligat să deconteze integral activele corporale și
software-ul necesar desfășurării activității.

23
GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri

Nr.
Criterii Punctaj
crt.
Domeniul de activitate
A 1 Producţie 30
Servicii, inclusiv industriile creative definite conform HG.
2 30
859/2014*
3 Comerţ şi alte activităţi 10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată
nedeterminată în cadrul întreprinderii
Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe
B 1 durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă 10
de cel prevăzut la art. 4 alin. (1)
Cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană
2 5
defavorizată/absolvent după anul 2012/şomer
Densitate IMM
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care
C 1 20
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care
2 5
număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4
Criterii aferente investiţiei
Echipamente tehnologice şi software-uri necesare
D 1 desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 10
60% din valoarea planului de afaceri
Echipamente tehnologice şi software-uri necesare
2 desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 5
50% din valoarea planului de afaceri
Criterii aferente asociaților/ acționarilor
Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut
calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate
E 1 25
comercială care a fost în declarată în insolvență sau
faliment în ultimii 5 ani (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

** Notă: Pentru evaluarea criteriului Număr de IMM/ 100 locuitori, Municipiul București este asimilat și
va fi tratat ca un județ.

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.


Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.
Selectarea și contractarea proiectelor se va face după urmatorul algoritm:

24
- Pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului
obținut. La punctaje egale va prevala:

o numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;


o numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane
defavorizate/absolvenţi după anul 2012/şomeri;
o punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea
totală a proiectului (secțiunea D din criteriile de evaluare);
o data şi ora înscrierii în program.

25