Sunteți pe pagina 1din 7

Materiale necesare: pix, riglă, creion, atlase școlare (la Geografia fizică; Geografia umană a lumii;

Geografia mediului).
Nr. Item Scor

1 Citiţi propoziţiile de mai jos. Dacă propoziția este adevărată, încercuiţi litera A, dacă
este falsă, încercuiţi litera F. Dacă aţi încercuit litera F, scrieţi pe liniile indicate
cuvintele care fac propoziţia adevărată, înlocuindu-le pe cele subliniate.

_____________ A F 1. Resursele funciare reprezintă totalitatea suprafețelor de L L


_____________ teren aflate în limitele unei unități teritoriale. 0 0
1 1
_____________ A F 2. Hazardurile reprezintă fenomene și procese ale naturii cu 2 2
_____________ potențial distructiv, care pot cauza considerabile pierderi 3 3
de vieți umane și pagube materiale în economia țărilor sau 4 4
regiunilor afectate.

2 În coloana A sunt indicate două zone termice, dar în coloana B sunt numerotate unele
caracteristici ale acestora. Scrieţi, pe liniile din coloana A, cifrele din coloana B,
corespunzător caracteristicilor indicate (cifrele pot fi scrise o singură dată).

Coloana A Coloana B L L
0 0
_____ Zona termică caldă 1. Ocupă spațiile dintre tropice și cercurile polare. 1 1
2. Permanent este cald. 2 2
_____ Zona termică temperată 3. Ocupă spațiile dintre tropice. 3 3
4. Bine se deosebesc anotimpurile. 4 4

3 Explicați factorii de dezvoltare a fitotehniei Japoniei, analizând harta economică:


a) identificați principala subramură a fitotehniei Japoniei –
_________________________________; L L
0 0
b) indicați unul dintre factorii care au determinat dezvoltarea acestei subramuri în 1 1
Japonia, explicați-l:

_____________________________________________________________________
L L
_____________________________________________________________________ 0 0
1 1
_____________________________________________________________________
2 2
____________________________________________________________________. 3 3

4 Explicați importanța apelor subterane:


a) indicați un exemplu privind importanța apelor subterane pentru natură, explicați-l:
_____________________________________________________________________
L L
_____________________________________________________________________
0 0
_____________________________________________________________________ 1 1
2 2
____________________________________________________________________;
3 3
b) indicați un exemplu privind importanța apelor subterane pentru viața omului,
explicați-l:
_____________________________________________________________________
L L
_____________________________________________________________________
0 0
_____________________________________________________________________ 1 1
2 2
____________________________________________________________________.
3 3

5 Descrieți degradarea biologică a solului:


a) indicați o formă de degradare biologică a solului – L L
0 0
____________________________________________________________________; 1 1
b) indicați o consecință a degradării biologice a solului, explicați-o:

_____________________________________________________________________ L L
0 0
_____________________________________________________________________
1 1
_____________________________________________________________________ 2 2
3 3
____________________________________________________________________;
c) indicați o măsură de prevenire a degradării biologice a solului –
____________________________________________________________________ L L
0 0
____________________________________________________________________.
2 2

6 Deduceți, care oraș este situat mai spre nord în raport cu celălalt – Chișinău ori
Beijing: L L
a) determinați latitudinea geografică a fiecărui oraș (doar în grade), aplicând rețeaua 0 0
de grade a hărții (eroare admisibilă ±1°): 1 1
2 2
- Chișinău ___________ lat. N; - Beijing ___________ lat. N;
L L
b) deduceți, care oraș este situat mai spre nord față de celălalt – 0 0
______________________________; 1 1

c) calculați, cu câți kilometri orașul indicat este situat mai spre nord în raport cu
celălalt, aplicând doar rețeaua de grade a hărții; efectuați toate calculele pe foaia de L L
test: 0 0
1 1
2 2
____________________________________________________________________.
7 Înscrieți în schemă denumirile rocilor enumerate, clasificându-le corespunzător
genezei lor:

granit, calcar, piatră ponce, bauxite.

L L
0 0
magmatice
R 1 1
o 2 2
c 3 3
i 4 4
sedimentare

8 Înscrieți în tabel denumirile statelor enumerate, clasificându-le în corespundere cu


apartenența lor la organizațiile de integrare economică indicate:

Canada,
Indonezia,
Venezuela, L L
România. 0 0
1 1
UE ASEAN NAFTA OPEC 2 2
3 3
4 4

9 Înscrieți în tabel denumirile formelor de relief indicate și a proceselor care le


formează, folosind imaginile:

Denumirile:

b) c) L L
a)
0 0
formelor de relief: 1 1
2 2
3 3
proceselor de 4 4
formare a 5 5
reliefului: 6 6
10 Analizați mersul anual al precipitațiilor atmosferice la latitudinea geografică a
orașului Londra, studiind climatograma:
a) deduceți cauza repartiției uniforme a
precipitațiilor atmosferice pe tot parcursul anului,
argumentați-o:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ L L
0 0
__________________________________________ 1 1
__________________________________________ 2 2
3 3
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________;
b) deduceți tipul de regim pluviometric al precipitațiilor atmosferice – L L
0 0
____________________________________.
2 2

11 Analizați structura populației economic active în diferite sectoare de activitate în


Germania și India, studiind diagramele:

Sectorul primar - 50%


Sectorul primar - 2%
Sectorul secundar - 27% Sectorul secundar -22%
Sectorul terțiar - 71% Sectorul terțiar - 28%

(a) (b)
Structura populației active în Germania (a) și India (b) L L
0 0
a) identificați țara în care predomină sectorul terțiar – _________________________; 1 1
b) indicați una dintre cauzele care, în opinia voastră, determină predominarea
sectorului terțiar în această țară, argumentați-o:

_____________________________________________________________________ L L
0 0
_____________________________________________________________________ 1 1
_____________________________________________________________________ 2 2
3 3
____________________________________________________________________;
c) identificați țara în care predomină sectorul primar – _______________________; L L
0 0
d) indicați una dintre cauzele care, în opinia voastră, determină predominarea sectoru- 1 1
lui primar în țara indicată, argumentați-o:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ L L
0 0
_____________________________________________________________________
1 1
____________________________________________________________________. 2 2
3 3

12 Argumentați dependența plantelor de condițiile climatice din mediul subpolar (de


tundră):
a) indicați un exemplu de adaptare a plantelor la condițiile climatice din mediul
subpolar, argumentați-o:

_____________________________________________________________________ L L
0 0
_____________________________________________________________________
1 1
_____________________________________________________________________ 2 2
3 3
____________________________________________________________________;
b) indicați denumirea unei specii de plantă reprezentativă pentru acest mediu – L L
0 0
____________________________.
1 1

13 Deduceți factorii de amplasare a ramurilor industriei constructoare de mașini și de


prelucrare a metalelor în Brazilia, folosind hărțile necesare:
a) deduceți unul dintre factorii de amplasare a industriei construcțiilor navale în
Brazilia, explicați-l:
_____________________________________________________________________
L L
_____________________________________________________________________
0 0
_____________________________________________________________________ 1 1
2 2
____________________________________________________________________;
3 3
b) deduceți unul dintre factorii de amplasare a industriei electrotehnice și electronice
în Brazilia, explicați-l:

_____________________________________________________________________
L L
_____________________________________________________________________
0 0
_____________________________________________________________________ 1 1
2 2
____________________________________________________________________.
3 3

14 Apreciați particularitățile indicate ale poziției economico-geografice a Statelor Unite


ale Americii, analizând hărțile necesare:
a) identificați o particularitate a poziției economico-geografice a Statelor Unite ale
Americii față de țările vecine, apreciați-o:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ L L
0 0
_____________________________________________________________________ 1 1
____________________________________________________________________; 2 2
3 3
b) identificați o particularitate a poziției economico-geografice a Statelor Unite ale
Americii față de bazele de materie primă, apreciați-o:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ L L
0 0
_____________________________________________________________________ 1 1
____________________________________________________________________. 2 2
3 3

15 Este cunoscut faptul că, în ultimul timp, în tot mai multe țări, populația
conștientizează rolul condițiilor climatice în viața omului, dar totuși, a apărut
problema modificărilor climatice la nivel global. Descrieți această problemă, folosind
algoritmul:
a) indicați una dintre cauzele apariției problemei modificărilor climatice globale,
explicați-o:
L L
_____________________________________________________________________ 0 0
1 1
_____________________________________________________________________
2 2
_____________________________________________________________________ 3 3
____________________________________________________________________;
b) indicați una dintre consecințele problemei modificărilor climatice globale,
explicați-o:
L L
_____________________________________________________________________ 0 0
1 1
_____________________________________________________________________
2 2
_____________________________________________________________________ 3 3
____________________________________________________________________;
c) propuneți o măsură care, în opinia voastră, ar soluționa problema modificărilor
climatice globale –
L L
_____________________________________________________________________ 0 0
2 2
____________________________________________________________________.
Total 80