Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 3 sOciAl PAg. 2 AdministrAţie PAg.

2 cultură
Energeticienii de la termo- Deputatul Lucian Heiuş Muzeul din Deva
centrala Mintia au protes- l-a convocat la Comisia vernisează, luni,
tat, din nou, nemulţumiţi economică pe şeful ANAF, o expoziţie document
de faptul că Guvernul nu pentru a explica ce se despre participarea
precizează ce se va întâm- întâmplă cu Finanţele locuitorilor judeţului
pla cu acest producător de Publice. Hunedoara la Marea
energie electrică. Unire din 1918.

Fondat de Cornel POENAR

Târgul de Crăciun se va deschide la Deva


pe 28 noiembrie. /pag.16

Anul Xiii • nr. 590 • Apare 23 - 29 noiembrie 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

O femeie a dat 11.400 de Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI

euro pentru un bărbat te face mai frumoasă!


Câştigătoarele din această
săptămână sunt:

de pe internet • DĂNILĂ ELITA din Hunedoara


• BLIDAR DIANA-LUMINIŢA din Deva

/p.3

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci în ziare
locale
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, 37A •
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - ACTUALITATe 23 - 29 noIeMbrIe 2018

IMM-urile lăsate la voia sorţii după


desfiinţarea direcţiilor regionale fiscale
n Preşedintele ANAF chemat în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor pentru explicaţii.

Deva – Preşedintele Agen-


ţiei Naţionale de Administare
Fiscală (ANAF), Ionuţ Mişa, a
fost convocat, săptămâna vi-
itoare, la Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci a
Camerei Deputaţilor pentru a
da explicaţii în legătură cu
mai multe măsuri pe care le-
a luat în ultima perioadă şi
care lovesc atât în predictibil-
itatea mediului de afaceri, dar
şi în funcţionarii de la Fi-
nanţe.
Solicitarea ca preşedintele
ANAF să fie prezent la
comisie a fost formulată de
către deputatul hunedorean
Lucian Heiuş (PNL), acesta
cerând explicaţii despre cum
şi cine va administra relaţia
cu contribuabilii mijlocii,
situaţia funcţionarilor şi poz-
iţia ANAF faţă de desfiinţarea
direcţiilor regionale de fi-
nanţe.
“Prin modul în care dl. Finanţelor Publice. Dar, nu ştiu exact, astăzi, de cine a fost votat un proiect de lege fiinţate în anul 2013. Nimic
ministru Teodorovici con- funcţionarilor care lucrau la sunt administraţi. Nu ştiu de prin care se desfiinţează di- din aceşti paşi premergători
duce astăzi Ministerul de Fi- nivelul regiunilor la aceste unde să obţină un certificat recţiile regionale de finanţe. ai desfiinţării regiunii de fi-
nanţe, prin modul greşit în structuri de contribuabili mi- de atestare fiscală, o adever- „Este trecut de Senat un nanţe nu sunt făcuţi”, explică
care dl Ionuţ Mişa ges- jlocii, nici astăzi nu le este re- inţă de care au nevoie, nu pot proiect de lege prin care se parlamentarul liberal.
tionează toată activitatea din zolvată problema. Nu mai au să-şi facă rambursările de desfiinţează direcţiile re- În opinia acestuia, desfi-
ANAF s-au creat probleme nicio activitate, dar nici nu TVA pentru că aceşti doi oa- gionale ale finanţelor pu- inţarea direcţiilor regionale a
care afectează atât activitatea sunt redirecţionaţi spre alte meni care conduc destinele blice. În Regiunea de Vest finanţelor publice este o mă-
contribuabililor, cât şi activităţi din cadrul ANAF, financiare ale României nu au lucrează la Direcţia Region- sură fără sens, care nu
funcţionarii publici care lu- unde este nevoie de expe- gândit, până la capăt, acest ală de Finanţe un număr de răspunde unei organizări ad-
crează în ANAF. rienţa lor”, spune deputatul mecanism prin care se va 280 de oameni. Aceşti oamni ministrativ-teritoriale mo-
Lucian Heiuş. desfiinţa acesti contribuabili”, sunt în panică, nu ştiu ce se derne a României, Lucian
Desfiinţare Parlamentarul PNL sus- afirmă Lucian Heiuş. va întâmpla cu ei de la 1 ian-
Heiuş apreciind că peste
ţine că s-a ajuns în situaţia în uarie. Ar trebui să fie reîn-
De la 1 noiembrie au fost care contribuabilii mijlocii să Direcţiile fiinţate direcţiile judeţene câţiva ani se va impune re-
desfiinţate direcţiile regio- nu mai ştie de unde să obţină regionale ale finanţelor publice, ar tre- gionalizarea ţării pentru că
nale ale contribuabililor mij- actele necesare în desfăşu- bui să fie angajaţi alţi oameni altfel actualele structuri nu
locii, ei revenind la Pe de altă parte, deputatul vor mai răspunde cerinţelor
rarea activităţii. care să preia structurile ad-
administraţiile judeţene ale PNL atrage atenţia că la Senat europene.
„Contribuabilii, din păcate, ministrative care au fost des-

Expoziţie dedicată hunedorenilor prezenţi la Marea Unire


E
xpoziţia va fi Încheierea Primului Răz- al Marii Uniri.
vernisată luni, 26 boi Mondial și înfăptuirea „Drumul către Marea
noiembrie, la ora Marii Uniri reprezintă eveni- Unire, trecând prin Marele
12,00, în Sala şemineu- mente istorice cruciale trăite Război, este urmărit prin in-
lui din Palatul Magna de români în anul 1918. Des- termediul documentelor, fo-
Curia. fășurată pe cele două coordo- tografiilor vechi, decorațiilor,
Muzeul Civilizaţiei Dacice nate, expoziția marchează armelor, uniformelor sau
şi Romane Deva, cu sprijinul contribuția hunedorenilor la amintirilor hunedorenilor
Consiliului Județean Hune- aceste momente istorice care au participat la eveni-
doara, în colaborare cu Servi- unice, aducând în atenția mentele de acum o sută de
ciul Județean Hunedoara al publicului atât personalități ani, surse istorice remarca-
Arhivelor Naționale, vă invită din rândul elitelor, cât și eroi bile cu ajutorul cărora avem
la vernisajul expoziției „Ipos- modești, până acum anonimi. privilegiul de a recupera o
taze hunedorene din epopeea Cei pe care îi cunoaștem cu fărâmă din istoria eveni-
unității românești: 1918”. prilejul acestei expoziții au mentelor din preajma Marii
Evenimentul se înscrie în povești de viață reprezenta- Uniri, menționează organiza-
programul manifestărilor pe tive pentru majoritatea torul evenimentului”, Geor-
care Muzeul Civilizației românilor transilvăneni care geta Deju, şef Secția de
Dacice și Romane le-a dedi- au trăit experiența Primului Istorie și Artă a MCDR Deva.
cat, pe tot parcursul anului Război Mondial sau au avut Expoziția poate fi vizitată
2018, celebrării Centenarului bucuria de a fi parte din ex- în perioada 26 noiembrie
Marii Uniri. cepționalul eveniment istoric 2018 – 31 martie 2019
23 - 29 noiembrie 2018 ACTUALiTATe - 3

Cum se duc 11.400 de euro pe


un bărbat cunoscut pe internet
n Investiţia se ridică, la final, la 110 milioane euro. Pentru construcţie vor fi investiţi 125 milioane lei.

O
femeie din Petrila a
transferat peste
11.000 de euro în
conturile unui bărbat pe
care l-a cunoscut pe o
reţea de socializare şi
care a profitat de naivi-
tatea acesteia. Poliţiştii
efectuează cercetări sub
aspectul comiterii in-
fracţiunii de înşelăciune.
Petrila - O femeie în
vârstă de 68 de ani, din
oraşul Petrila, a fost înşelată
cu 11.400 de euro de un băr-
bat pe care l-a cunoscut doar
pe o reţea de socializare.
Bărbatul susţinea că ar fi
american şi i-a cerut femeii
bani în mai multe rânduri,
printr-un serviciu de trans-
fer bancar.
Femeia le-a relatat poli-
ţiştilor că bărbatul – despre
care crede că ar fi un
cetăţean american care ar
lucra în Siria - i-a promis că îi
va trimite acasă „o valiză septembrie, prin intermediul euro pe numele unei femei mai ținut legătura o perioadă citând şi recuperarea preju-
plină cu bani”, după care va unui serviciu de transfer din Franţa, 1.200 de euro pe pe rețeaua de socializare cu diciului (care se ridică la
veni și el în România. Pentru bancar. numele altei persoane din cetăţeanul străin, care i-a 11.400 de euro).
a evita plata unor pretinse Franța și 800 de euro pe nu- promis că îi va restitui banii În cauză, a fost întocmit
taxe vamale, cetăţeanul Scump, domle, mele altei femei, din Polonia, când va veni în România. dosar penal pentru săvâr-
străin i-a solicitat femeii să dar şi 8.200 de euro pe nu- Apoi, nu a mai putut fi con- şirea infracţiunii de înșelăci-
trimită unui curier, din
scump!
mele unui bărbat din In- tactat, motiv pentru care une, poliţiştii demarând
Franța, 1.200 de euro, cer- Ulterior, bărbatul a mai donezia. persoana vătămată și-a dat cercetări în vederea identi-
inţă pe care petrileanca a în- solicitat, prin acelaşi serviciu După ce a virat sumele de seama că a fost înşelată şi ficării autorilor şi a recu-
deplinit-o în data de 5 de transfer bancar, 1.200 de bani solicitate, petrileanca a s-a adresat polițiștilor, soli- perării prejudiciului.

Sindicatele de termocentrala Mintia,


un nou protest împotriva guvernului
Deva – Sindicaliştii de la
termocentrala Mintia au Termocentrala Mintia
protestat, din nou, nemulţu- Termocentrala Mintia numără acum 770 de angajaţi şi
miţi de lipsa de transparenţă face parte din Complexul Energetic Hunedoara alături de
a Guvernului în ceea ce Termocentrala Paroşeni şi minele Lupeni, Lonea, Livezeni
priveşte viitorul acestui pro- şi Vulcan.
ducător de energie electrică
şi termică. Sindicaliştii cer ca
grupurile 3 şi 4 să fie celor cinci grupuri energe- încât acestea să poată în-
menţinute în funcţiune pe tice”, a declarat preşedintele deplini condiţiile de mediu.
cărbune, până în anul 2030, Sindicatului Solidaritatea "Solicităm prezenţa la Ter-
iar acest lucru să fie cuprins Hunedoara, Cristian Iştoc. mocentrala Mintia a doamnei
Sindicatele de la Termo- prim-ministru Viorica Dăn- asupra pericolului că mu- bune, ca şi până acum, sau pe
în strategia energetică nicipiul Deva ar putea să gaz.
naţională. centrala Mintia îi solicită pre- cilă pentru garantarea de
rămână fără apă caldă şi căl- "Acuzăm lipsa de trans-
După mai multe ore petre- mierului Viorica Dăncilă să către Guvernul României că,
dură, în această perioadă a parenţă în ceea ce priveşte vi-
cute în frig, protestul a fost intervină în deblocarea situ- în cel mai scurt timp, va fi
anului, dacă Executivul nu dă itorul termocentralei. Nu ni
suspendat pentru două săp- aţiei cu care se confruntă elaborată Strategia pe termen
curs solicitărilor venite din se spune concret dacă rămân
tămâni. „Se suspendă protes- acest producător de energie scurt şi mediu prin care să funcţionăm pe cărbune sau
electrică şi termică, prin in- această termocentrală va re- partea angajaţilor Termocen-
tul pentru 15 zile, termen tralei Mintia. pe gaz. La Guvern ni se spune
până la care Guvernul va veni troducerea în strategia ener- aliza investiţiile necesare că vom funcţiona pe cărbune,
getică a României a pentru conformarea la condi- Sindicatele susţin că stra-
cu precizări clare privind tegia energetică a României în schimb, Ministerul Ener-
soarta CEH. Se va verifica şi grupurilor energetice 3 şi 4, ţiile de mediu a grupurilor 3 giei face demersuri să
nu prezintă explicit ce se va
corespondenţa dintre Minis- cu funcţionare pe cărbune, şi 4, cu funcţionare pe bază de funcţionăm pe gaz", a spus
întâmpla cu Termocentrala
terul Energiei şi Comisia Eu- precum şi asigurarea in- cărbune", a arătat Iştoc. Mintia şi dacă grupurile ener- preşedintele Sindicatului So-
ropeană, legată de lichidarea vestiţiilor necesare astfel Sindicatele atrag atenţia şi getice vor funcţiona pe căr- lidaritatea Hunedoara.
4 - FRUmUSeŢe 23 - 29 noIembRIe 2018

Învăţăm cum să avem


grijă de CICATRICI
C u toții ne amintim face ca să reducem la minim spargem crusta și să inter- tia sunt esențiali în procesul
juliturile din apariția unei cicatrici. Ceea venim negativ în procesul de de vindecare al pielii.
copilărie, ce trebuie să înțelegem, în vindecare. 7. Evită să expui rana la
ocazionalele tăieturi, primul rând, este că aspectul 3. Curățarea zonei se face soare;
zgârieturi sau “semne final pe care îl va avea cica- cu un produs blând. Nu avem 8. Bandajele trebuie
de bună purtare” așa tricea depinde direct de felul voie să folosim produse schimbate în fiecare seară.
cum le numeau părinții în care se vindecă rana. abrazive, dure. Rana trebuie menținută
noștri. Da, poate că pe Haideți să vedem câteva 4. Nu acoperi rana cu ban- umedă, atenție, nu udă. Dacă
vremea aceea părea trucuri simple prin care să daje groase. Bandajul trebuie locul este uscat și prezintă
distractiv, mai ales că se ne ajutăm pielea să se vin- să permită aerului să circule. mâncărimi, aplică încă un
vindecau repede. Dar dece. 5. Dacă suspectezi că ex- strat subțire de serum sau
adevărul este că, ma- 1. Avem grijă să nu ne istă riscul unei infecții, folo- cremă lejeră.
joritatea cicatricilor acoperim rana cu creme sau sește un antibacterian lichid, 9. NU îndepărtați crusta!
sunt semne care ne uleiuri. Pielea are nevoie să obținut de la farmacie. Dacă Acest obicei împiedică vin- măsurile necesare tratării
aducă aminte de trau- respire. Fluidul produs în roșeața se intensifică, sau decarea pielii. unei cicatrici, odată ce s-a
matisme fizice care, de mod natural de organism în dacă rana își schimbă cu- 10. Evită să folosești: vindecat, este posibil să vrei
cele mai multe ori, au jurul unei răni (cunoscut și loarea, se umflă sau săpun, produse parfumate să tratezi în continuare zona
avut efect și asupra ca exudat) este suficient de pulsează, consultă un medic. sau cu alcool, mentă, mentol, pentru a face cicatricea și
bunăstării noastre sine stătător pentru câteva 6. După o zi sau două, poți citrice sau eucalipt. Toate mai puțin vizibilă. Există
emoționale și psihice. zile. începe să aplici o cremă acestea provoacă iritație și câteva lucruri pe care le poți
Astăzi am ales să vă 2. Evităm să udăm zona hidratantă lejeră sau un înrăutățesc situația. face. Aplică un gel tratament
vorbesc despre ce putem afectată. Altfel riscăm să serum cu antioxidanți. Aceș- Chiar și atunci când iei pe bază de silicon sau ser cu
antioxidanți și ingrediente
reparatoare.
Întotdeauna tratează pie-
lea cu blândețe și protejează
cicatricea cu un produs de
protecție solară cu SPF +25.
De asemenea există o serie
de metode și proceduri der-
mato-estetice care pot ajuta
considerabil aspectului cica-
tricii. Un medic specialist
dermatolog te poate direc-
ționa către cea mai bună
soluție pentru problema ta.
Aș vrea să închei poate cu
cel mai important aspect al
problemei. În cazul în care ai
o cicatrice care îți aduce am-
inte de un moment traumati-
zant, dacă de fiecare dată
când te uiți la ea retrăiești o
întâmplare dureroasă, acesta
este semn de stres emoțional
și psihic. Și acest tip de cica-
trici au nevoie de îngrijire
specială. Vă rog să nu le
neglijați!
fB Talvescu Irina

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ....................................................................................................................

prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................…

Localitatea……….................................... Tel….................................................
23 - 29 noiembrie 2018 oPinii - 5

Vorbe grele
A
dministratorul pu- sunt buni”.
blic Costel Avram, Înțelegem că Bobora nu
care ia salariu de știe să conducă în mod per-
zeci de mii de lei din Con- formant Consiliul Județean
siliul Județean, aruncă Hunedoara și acum Costel
vorbe grele la adresa Avram a venit să reorga-
președintelui Bobora și a nizeze!Se poate să fi înțeles
angajaților instituției! noi greșit, poate Avram vrea
„Ne gândim foarte serios să „reorganizeze” și să își
la o modificare a organi- aducă el oamenii lui, ăia buni
gramei Consiliului Județean.” și responsabili și, de aceea îi
„Cei care nu sunt buni... vor va da afară pe actualii anga-
pleca!” „Răspunderea nu este jați sau vor pleca de „bună
pe măsura salariilor pe care voie” ca dl Dan Stoian.
le iau.” Poate Avram nu e prea
Acestea sunt câteva dintre priceput la vorbe (cu toate că
declarațiile belicoase ale ad- după traseul politic sinuos
ministratorului public într-o nu ar fi o variantă plauzibilă)
conferință de presă. și se exprimă ca de pe banca
Din aceste declarații nu de rezervă la rugby, încer-
putem înțelege decât că când să reorganizeze echipa
Avram dezvăluie faptul că în teren.
timp de mai bine de doi ani Ar mai fi ceva se spus, un
președintele Bobora nu a sfat pentru Mircea Bobora -
fost în stare să reorganizeze aveți grijă, domnule preșe-
instituțiile C.J. Că președin- dinte, că s-ar putea să fiți în
tele Bobora a plătit aiurea curând „reorganizat”! Dar ca
salarii grase angajaților lip- acest lucru să nu se întâmple,
siți de răspundere. Că aceștia vă rugăm să faceți public desfășurat-o de când este an- de un exemplu, de o com- să spuneți, „o cuantificare a
nu răspund pentru ceea ce salariul lui Costel Avram și gajat în această funcție. parație pentru a putea face, plusvalorii adusă de fiecare
fac și că, în realitate, ei „nu activitatea pe care acesta a Nu de alta, dar este nevoie cum vă place dumneavoastră angajat al instituției”!

Directorii instituțiilor statului iau lumină


de la “drăcuitorul” P.S.D.!
N
imic, absolut nimic interzis! teia fiind pur și simplu prigo-
nu mișcă în județ Doar că acest lucru nu se nit și amenințat cu demisia
fără știrea preșe- întâmplă de ieri, de azi, ci din dacă nu pune căpăstrul pe
dintelui P.S.D. Hunedoara, decembrie 2016, mai exact angajații cu preferințe li-
controversatul Laurențiu de când P.S.D. a câștigat berale, omul fiind aproape
Nistor! Dacă la Consiliul alegerile generale. Totuși, lu- de autodenunț de mai multe
Județean Bobora se crurile nu se limitează la un ori. În anumite situații ni-
dovedește un executant simplu „Bună ziua!”. meni nu se ascunde, iar di-
fidel al directivelor de Practic, pe lângă „Bună
partid, iar Avram (noul rectorii sunt convocați la
ziua!” mai există „bunul ședință, organele compe-
prieten al lui Nistor) a de-
venit vioara întâi și s-a mers” al anumitor instituții tente se pot autosesiza și pot
apucat de reorganizare, ale statului care e vegheat acționa fără grija de a da
lucrurile stau identic și în atent de marele drăcuitor al greș, ideală este perioada de
instituțiile deconcentrate. P.S.D. precampanie electorală,
Dacă aveți curiozitatea să Iar ca să dau și exemplu, când la partid ziua devine
vedeți o situație anormală, pot spune că am asistat la re- mai lungă, salutul mai apăsat
așezați-vă la o cafea pe zolvarea unei situații delicate și aproximativ egal.
terasa din fața teatrului într- în educație când absolut toți Iar ca să mă conformez di-
o zi de sâmbătă și veți avea cei implicați într-un mare rectivei de partid, îl citez pe
surpriza să constatați că zeci scandal au fost chemați „la drăcuitor: „Nimeni nu e pus
de directori „au treabă” la ordin”, muștruluiți bine și în- în funcție că e frumos sau
partid. vățați ce să spună presei. Un deștept, ci că a fost pus de
Da. Directorii instituțiilor alt exemplu ar fi implicarea partid, deci apropiați-vă de
statului sunt chemați să dea activă a unei mari instituții a el!”
„Bună ziua!” ori de câte ori statului în toate campaniile Pagină realizată de
este nevoie, ceea ce nu este electorale, directorul aces- Cristian GROS
6 - SPorT 23 - 29 noiembrie 2018

Gimnastică artistică: Gimnastele BASCHET:


Românca
de la Deva, medaliate la Sarah
naţionalele junioarelor Dumitrescu,
aproape
L
a Deva au fost pro-
gramate întrecerile de a juca
Campionatelor
naționale individuale ale în WNBA
junioarelor de la categori-
ile I, II și III, competiție
care a reunit peste 80 de
sportive calificate după
concursul pe echipe din
primăvara acestui an.
Reprezentantele clubului
gazdă CNS Cetate Deva au
evoluat la nivelul superior și
au adus la palmaresul clubu- puncte, înaintea gimnastei individual compus cât și Monica și Cristian Micu,
lui devean o adevărată salbă Erica Traicu(Dinamo Bu- toate finalele pe aparate iar la Adela Popa, Lucica Rusan,
de medalii, fiind de departe curesti) și surclasându-le pe junioare I nivel 5 (compo- Florin Cotuțiu, cu sprijinul
cele mai valoroase gimnaste colegele ei de club, Amalia nente ale lotului național de colegilor de la loturile aflate
la categoriile la care au Ghigoarță și Timea Crișan, junioare) a câștigat Silviana în pregătire la Deva , adică
evoluat. clasate pe locurile trei si Sfringu urmată de Ioana Nicolae Forminte, Raluca
Erica Gogoașă a dominat patru. Stănnciulescu la nivelul 6 de Bugner și Lucian Sandu.
întrecerile de la categoria ju- Surpriza a venit de la fi- concurs iar la nivel 5 a câști- La finalul întrecerilor am
nioarelor III, nivelul 2 de nalele pe aparate unde de- gat Maria Ceplinschi(toate le- cules cîteva declarații: Gina
competiție și a câștigat con- vencele au dominat gitimate la CS Farul Gogean-Groza a spus: A fost

S
cursul de la individual com- concursul. La sărituri și para- Constanța). Singura gimnastă un concurs bun pentru gim-
pus cu un total de 49.075 lele a câștigat Timea Crișan, de la CNS Cetate Deva, nastele din proiectul național. arah Dumitrescu
puncte, urmată în clasament (fata Anamariei
la bârnă s-a impus Ioana Dan- Valentina Borca s-a situat pe Mă bucur că au reușit să își
de patru gimnaste din Con- Prodan) este o
ciu iar Amalia Ghigoarță s-a locul VI la individual compus, facă exercițiile și că au cucerit fostă internaţională de
stanța.În finalele pe aparate situat pe locul al treilea. Fi- paralele și sol. mai multe medalii. Sper ca de tineret a României şi a
deveanca a câștigat întrecer- nala de la sol a avut un La o simplă analiză a aces- acum să aspire la rezultate cît avut o linie statistică
ile de la sărituri, bârnă și sol podium devean cu, în ordine, tor rezultate se poate con- mai bune. bună în cadrul com-
și s-a situat pe locul al treilea Amalia Ghigoarță, Timea stata că CNS Cetate Deva a Lucian Sandu-Am trecut petiţiilor de U16 şi U18
la paralele. Krisbai, Ioana Danciu urmate avut cele mai multe medalii un pic într-o altă etapă cu la turneele continen-
O altă reprezentantă a de Timea Crișan și Luana Șer- cucerite la această ediție a aceste gimnaste și sperăm ca tale. În ultimul sezon la
clubului Cetate Deva, Ioana bănescu. Campionatelor Naționale, viitorul gimnasticii românești IMG Academy a strâns
Danciu, a câștigat la mare Competiția de la junioare lucru pentru care merită fe- de aici să vină (nota red. ...de medii de 19 puncte, 8
luptă întrecerile de la indivi- II nivelul 4 a fost câștigată de licitați și antrenorii din colec- la grupul pregătit la Deva ) și recuperări şi 4 pase de-
dual compus la categoria ju- Ana Maria Bărbosu de la CSS tivul tehnicienilor de la Deva, în 2024 la Olimpiada de la cisive.
nioarelor II nivelul 3 de Focșani care a câștigat cinci după cum urmează: Gina Paris să avem și rezultate Echipa pentru care va
concurs cu un total de 51.025 medalii de aur, adică atât la Gogean-Groza, Liliana Cosma, bune. juca Sarah evoluează în Di-
vizia 1 a colegiilor ameri-
cane, nivelul cel mai înalt
Antrenori la... pregătire TENIS DE CÂMP: Simona al baschetului juvenil de
peste ocean, ultimul
Halep vrea... fără antrenor înainte de WNBA, cea mai
mare dorință a jucătoarei.
"Sunt bucuroasă că am
oportunitatea să practic
sportul pe care îl iubesc la
următorul nivel. Aş vrea să
le mulţumesc tuturor uni-
versităţilor care au vrut să
mă recruteze. Acestea
fiind spuse, sunt entuzias-
mată să vă anunţ că mi-am
Antrenorii de la C.S. CFR Fiorentinei, Fausto Garcea –
luat angajamentul să joc la
Simeria Dan Ardelean, Ci- lector de nivel internațional,

S
Universitatea din Missis-
prian Pepenar, Marius Opric, director al CT Atalanta din imona Halep, lider toare, vreau să merg singură sippi" a spus Sarah Du-
Constantin Vișan și Radu Toscana și ex. director al mondial WTA, a făcut la nişte turnee, să văd cum mitrescu.
Pleian au participat la Work- Academiei Empoli, Massimo un anunţ mai puţin va fi. Mă simt bine, am jucat La nivel de liceu în SUA
shop-ul Internațional privind Lucchesi – unul dintre cei aşteptat în legătură cu de două, trei ori , nu am avut sunt aproximativ 500 de
Metodologia de pregătire a mai influenți lector de fotbal participarea la turneele dureri dar nu am jucat la un mii de jucătoare de
copiilor și juniorilor care s-a din Europa și Andrea Bianchi din 2019. nivel maxim. Sper să fiu bine baschet, dar doar 1,8 %
desfăşurat în perioada 19-20 – tehnician al echipei U-14 Simona Halep nu s-a în- şi să nu mai am dureri", a de- ajung să joace în NCAA și
noiembrie 2018 la București CT Milan din Toscana. scris până acum la turneul clarat azi Simona Halep. doar 1.3 % primesc o
și au avut posibilitatea să se Participanții au beneficiat din Australia. Simona nu va Simona Halep şi Darren bursă. Sarah este a doua
informeze asupra acestor de posibilitatea de a fi avea niciun antrenor cel Cahill au întrerupt colabo- jucătoare din România,
metode de la Daniele Zini – prezenti la o serie de acti- puţin la începutul anului. rarea după trei ani, aus- după Cristina Ciocan, care
Cagliari, surpriza campionat- vități teoretice și practice "Sunt încă în vacanţă, m-am tralianul declarând că vrea joacă în conferința SEC din
ului U-15 din Italia, Luigi Del sustinute de lectorii invitați. gândit... dar nu voi avea să stea în 2019 mai mult cu NCAA.
Sordo – antrenor U-10 al antrenor perioada urmă- familia.
23 - 29 NOiemBrie 2018 SpOrT - 7

FOTBAL: Olimpiada Naţională a


Sportului Şcolar faza municipală
R
ecent s-au desfășurat și prof. Sirbu Marius
la Deva întrecerile În ceea ce privește com-
etapei municipale la petiția rezervată liceenilor,
fotbal băieţi, atât la nivel Olimpiada Națională a Sportu-
gimnazial, cât și la nivel lui Școlar, jocurile disputate au
liceal, întreceri din cadrul fost de un nivel superior, ma-
competiției Olimpiada
joritatea echipelor având elevi
națională a Sportului Școlar
cu finalizare la nivel care practică fotbalul de per-
național. formanță. Opt licee, repartizate
Olimpiada Națională a Gim- în 2 grupe, au oferit patru zile
naziilor, etapa municipală, a re- de jocuri spectaculoase.
unit la start 8 școli din Deva, iar Echipa de la CNS Cetate
după meciuri interesante des- Deva s-a calificat în finală unde
fășurate la nivelul grupelor, în a întâlnit formația celor de la
finala municipală întâlnindu-se CNT Transilvania. Jocul a fost
echipele Colegiului Național de un înalt nivel calitativ, fotbal-
Sportiv Cetate și cea a Colegiu- iștii de la Sportiv impunându-
lui Decebal Deva. Meciul a fost se în cele din urma cu scorul
la discreția fotbaliștilor de la final de 2-0, devenind și la nivel
Sportiv, care s-au impus cu liceal, campioni municipali.
scorul de 6-2, ei fiind noii cam- Lotul echipei campioane: care le-au promovat prin cât și sportiv, activitatea des- solide pentru sprijinirea, impli-
pioni municipali si calificați la Bacinschi A, Pieptea B, Terna E, aceste competitii. făşurată la nivelul claselor de carea și dezvoltarea activității
etapa judeteana. Vesa A, Kovacs Z, Tilea A, Gulas Ne bucurăm că la Colegiul fotbal reflectându-se și prin fotbalistice din liceu dar și din
Lotul echipei CNS Cetate C. Antrenori: prof. Marius Sirbu Național Sportiv tot mai mulți aceste rezultate deosebite. oraș în viitor”, a declarat prof.
Deva : Berindeie D, Tames R, și prof. Simina Daniel. elevi se indreaptă spre activi- Este o premieră, chiar și Marius Sirbu la finalul între-
Strugariu A, Ragman D., Rag- ,,Fair-play-ul , respectul, dis- tatea fotbalistică. Noi, ca profe- pentru noi, să câștigăm atât la cerilor.
man D., Voinea I, Mircea L. ciplina, competitivitatea dar și sori, le oferim un mediu în care gimnaziu cât și la liceu, aceste
Antrenori: prof. Simina Daniel colegialitatea sunt valori pe să se dezvolte atât educațional rezultate fiind argumente

Handbal: Etapa municipală Baschet


Un simerian
la gimnaziu si la liceu
la lotul
național U 17

D C
upă disputarea niza la Hunedoara în primă- Tânărul jucător de fot- ele două echipe de Duminică echipa CS Viito-
meciurilor din vara lui 2019. bal Raul Opric, legitimat la tineri juniori de la CS rul (copii 2003-2005) a par-
cadrul etapei mu- La nivelul liceelor finala s- CS CFR Simeria a fost con- Viitorul Deva au par- ticipat la o întânlire amicală la
nicipala la Olimpiada a disputat între CNS Cetate vocat la lotul național U-17 ticipat la un interesant invitația CS Atomic Blaj unde
Gimnazială baieti, echipa Deva si CN Decebal (echipă (jucători născuți în 2002) turneu de baschet organi- jucătorii deveni au dissputat
Școlii Generale Andrei Şa- pregătită de Georgeta Illeș) pentru dubla partidă ami- zat de Malembach un meci pe care l-au controlat
guna din Deva (prof. Ilona care a și câștigat întâlnirea cală pe care echipa națion- Baschet Club SebeȘ. și la final s-au impus cu 83-
Szemes) s-a clasat pe dar ambele formații sunt ca- ală a României o va disputa Turneul a fost important 65. S-au evidențiat: Eduard
locul I urmată de echipa lificate la etapa județeană contra Serbiei la Craiova. deoarece telentații Popa, Cristian Cristian, Răz-
de la CN Decebal Deva și programată în primăvară la Reuniunea jucătorilor sportivi din Deva au avut van Enea, Andrei Apostol, cei
cea de la CT Emil Hur- Petrosani. convocați la lotul U 17 se posibilitatea să evolueze
care au fost principalii marca-
muzescu. Vineri 23 noiembrie la va face în data de 26 alături de două echipe
puternice, cu tineri puter- tori din echipa deveană.
La fete a câștigat echipa sala CN Decebal Deva se va Noiembrie 2018 la Craiova. Să notăm că toți acești
de la Colegiul național Dece- Prima dintre cele două în- nici și ambițioși .
desfășura etapa municipală tineri jucători sunt pregătiți la
bal Deva(prof. Cosmin Hen- tâlniri amicale România – Matei Boboc, Vlad Ciripoiu,
la minihandbal mixt, o com- clubul Viitorul Deva de către
drea) urmată de Școala Serbia este programată pe Luca Cotuțiu, Ionuț Bucurean,
petiție interesantă, mult profesorii Cristian Manea și
Andrei Șaguna și CT Emil data de 27 Noiembrie Mario Popa Răzvan Moldovan
așteptată de tinerii din mu- Rodica Mercea, alături de
Hurmuzescu. Primele două 2018 de la ora 14:30, iar și Cezar Popa sunt doar
nicipiu. La ediția din acest an renumitul antrenor practi-
echipe clasate la faza muni- returul se va disputa pe 29 câțiva dintre sportivii deveni
sunt așteptate mai multe cian Alexandru Pihodi (Piho).
cipală vor participa la etapa Noiembrie 2018, de la ora care s-au evidențiat prin
echipe pregătite pentru a se
judeţeană care se va orga- 11:00. evoluția lor la acest turneu.
califica la etapa județeană.
8 - mAGAZin 23 - 29 noiembrie 2018

Tradiţii şi obiceiuri în Postul Crăciunului

n Cunoscut și respectat de către credincioșii din întreaga lume, Postul Crăciunului, care ține 40 de zile, ne pregătește
pentru primirea cum se cuvine a Mântuitorului Iisus. Pe toată perioada postului există anumite rânduieli bisericești,
tradiții și obiceiuri care trebuie respectate. Care sunt acestea, vom vedea în cele ce urmează.

Postul puse cu gura în jos, pentru ca Despre vreme se • Tot acum, se ung ușile, Pe 6 decembrie, de
Crăciunului toți ai casei să fie feriți de spune că: ferestrele cu usturoi, ca să nu Sfântul Nicolae
orice pagubă sau boală. • Dacă în Postul Crăci- pătrundă în case strigoii. • Se crede că dacă nu a
Amintește de postul patri- • La țară, femeile spală Vitele se apără cu mac și sare,
arhilor și drepților din unului e vreme moale, atunci nins, va fi iarnă grea și lungă.
vesela cu cenușă sau leșie, ca în primăvară, vor fi multe nu se mătură de teama lupi- • Copiii primesc dulciuri și
Vechiul Testament și de pos- să nu mai rămână nicio urmă lor și se fac vrăji de aflarea
tul lui Moise de pe Muntele ploi. încălțări de iarnă. În unele
de grăsimi sau de carne. ursitei, de noroc, de dragoste. zone din țară se formează
Sinai. După cum aceștia au • Tot acum încep șezăto-
postit în vederea venirii lui În 21 noiembrie Ceata Junilor, care își caută
rile, unde femeile și fetele De Sfânta Varvara, gazdă și începe repetarea co-
Mesia, tot astfel se cuvine să tinere se întâlnesc pentru • Când se sărbătorește In- 4 decembrie
întâmpinăm și noi Nașterea trarea în Biserică a Maicii linzilor pentru Crăciun.
lucru. În același timp, ele • Se pun crenguțe de pomi
lui Hristos. Hotărârea ca toți combină munca și distracția, Domnului, dacă este senin,
credincioșii să postească 40 soare, vara va fi secetoasă, iar fructiferi în apă. Se spune că, De Ignat,
pentru că, în șezători, se dacă înfloresc până la Florii, pe 20 decembrie
de zile s-a luat la Sinodul derulează și anumite obi- dacă ninge, iarna va fi grea.
• Tot atunci, se dau va fi un an mănos. • Nu se mai spală rufe
local din Constantinopol din ceiuri cu caracter distractiv.
pomeni cei înecaţi şi cei care • Nu se lucrează în mină, până la Bobotează, nu se mai
anul 1166. Înainte de acest
au murit fără lumină. De nu se folosesc lucruri negre, toarce, se taie porcii. Se crede
sinod, creștinii posteau Ritualurile magice
asemenea, se arde câte o ca să nu facă grânele tăciune. că vederea sângelui apără de
diferit: unii numai șapte zile,
Se practică pe toată pe- lumânare deoarece ”încep să Femeile nu țes, nu cos, nu boli, aduce noroc.
iar alții șase săptămâni.
rioada postului. Astfel, fetele lucreze fermecătoarele”. opăresc rufe, ca să nu se taie
nemăritate trebuie să adune și să nu se îmbolnăvească În Ajun de Crăciun
La începutul postului câte o surcină în fiecare zi de copiii. Nu se mănâncă po-
• Creștinii practică ritu- În ajunul Sfântului • Se începe orice lucru
post, iar în Ajunul Crăciu- Andrei, rumb, fasole sau dovleac, ca
aluri de purificare și spun nului vor fierbe crupe fără să nu se facă bube. Copiilor li pentru a avea spor la el peste
rugăciuni pentru iertarea pă- pe 29 noiembrie an, nu se dă din casă, se mă-
sare. După ce sunt fierte, cru- se fac cruci pe frunte și mâini
catelor. pele vor fi puse pe masă pen- • Dacă în această noapte cu miere și dovleac, ca să-i tură invers și nu se scoate
• De asemenea, se obiș- tru ca seara, venind umbra va fi cer senin și lună plină, apere de vărsat, se fac azime gunoiul, ca să nu se ducă
nuiește ca la intrarea în Pos- ursitorului lor, să aibă cu ce iarna va fi călduroasă, iar cu miere care se dau de po- norocul.
tul Crăciunului, după Lăsatul se ospăta. dacă sunt nori sau ploaie, mană. www.traditii-superstitii.ro
Secului, toate oalele să fie zăpezile vor fi mari. calendarulortodox.ro
23 - 29 noiembrie 2018 mAGAZin - 9

Virtuţile terapeutice ale hreanului


F
olosit ca remediu natu- foarte ușor de preparat. Este
ral din cele mai vechi nevoie de o rădăcină de hrean,
timpuri, hreanul este de aproximativ 10 cm, care se
considerat un antibiotic natu- spală bine și se dă prin răză-
ral de excepție, recomandat toarea fină. Se taie apoi trei felii
de medicina populară în de mere, care se zdrobesc și se
peste o sută de afecțiuni. În amestecă bine cu rădăcina rasă
scopuri terapeutice, de la de hrean. La amestecul obținut
hrean pot fi folosite atât se pune o linguriță de miere și
rădăcinile, cât și frunzele sau 100 grame vin de casă. Se va
florile.
obține astfel un amestec cu
densitate medie, care se va con-
Rădăcina suma numai dimineața, la micul
Este cea mai valoroasă parte dejun, pe o felie de pâine. Dar
a hreanului, nu numai din punct această rețetă ajunge doar pen-
de vedere gastronomic, dar și tru două zile. Dacă este necesar,
medicinal. Bogată în vitamina B se va prepara o altă doză, dar
și C, rădăcina de hrean conține numai după șapte zile.
substanțe antibiotice naturale
deosebit de utile sănătății noas- Pentru reglarea tranzi- ducă mai multă urină, ceea ce fierte timp de 5 minute, într-o
tre. Cercetătorii susțin că hre- tului intestinal duce la eliminarea bacteriilor cană de apă. Dintr-o astfel de in-
anul are de două ori mai multă din tractul urinar. În astfel de fuzie se va bea câte o cană de trei
Se poate prepara un vin
vitamina C decât lămâia. situații, se vor rade două ori pe zi, înainte de masă. Pentru
tonic, din rădăcina de hrean.
Astfel că, într-un kilogram de rădăcini de hrean, care se vor un gust mai bun, se poate
Florile vin roșu se vor pune 20 de lin- amesteca bine cu două linguri adăuga o linguriță de miere.
Sunt mici, de culoare albă. guri de hrean ras. Se lasă la de miere și o lingură de oțet.
Hreanul înflorește vara, din macerat 8-10 zile, după care Compoziția se ține într-un bor- Sucul din rădăcină cu
iunie până în august, iar din flo- lichidul se strecoară într-un re- can, la frigider, din care se va lua de hrean sfeclă roșie, hreanul având
rile sale se pot prepara ceaiuri cipient de sticlă, ferit de razele câte o lingură pe zi. Tratamen- Este foarte util în caz de si- efecte antibiotic puternice, ex-
împotriva răcelii. soarelui. Din lichidul obținut se tul se ține o lună, apoi se face nuzită. Pentru obținerea lui, se pectorante și bronhodilatoare.
iau câte 3-4 linguri pe zi, înain- pauză 2 săptămâni și poate fi va stoarce în storcătorul de
Frunzele de hrean tea meselor principale. În cazul asociat cu antibiotice naturale fructe o rădăcină de hrean. În Pentru uz extern
Se folosesc tocate, sub formă digestiei lente, sa va lua câte o sau de sinteză. sucul obținut, se pune aceeași Hreanul se folosește sub
de decoct, în caz de răceală. lingură de hrean în timpul cantitate de apă și 1-2 linguri suc formă de cataplasme. Inflamați-
meselor principale. Durerile în gât de lămâie. Utilizând un irigator ile articulare, nevralgiile inter-
Proprietăți terapeutice Specifice răcelilor, se pot special, cu sucul obținut se vor costale și durerile de cap sunt
Cu un gust aromat și iute, În cazul retenției de trata cu gargară din infuzie de face spălături nazale de 1-2 ori combătute de substanțele anti-
hreanul este folosit atât la gătit, lichide rădăcină de hrean, care se pe zi, până la ameliorarea simp- inflamatoare din hrean. În astfel
cât și ca preparat în medicina Fiind un foarte bun diuretic, prepară în felul următor: se tomelor. de situații, hreanul se rade pe o
naturistă. Potrivit terapeuților, consumul regulat de hrean, mai curăță și se rade o rădăcină de bucată de tifon, apoi cataplasma
hreanul tratează cu succes in- ales după orele după-amiezii. hrean de mărimea unui deget, În caz de tuse se va aplica pe zona afectată,
fecțiile respiratorii, sinuzita, Ajută mult în cazul bolnavilor peste care se toarnă 100 ml de lăsându-se timp de 30 de
Se vor lua 5-6 lingurițe de minute să acționeze. Tratamen-
tusea. De asemenea, remediile care au mâinile sau picioarele apă clocotită. Se lasă la infuzat sirop de hrean pe zi, care se
timp de 10 minute, după care se tul se repetă de 2-3 ori pe zi,
naturiste pe bază de hrean ajută umflate din cauza retenţiei de înghite încet, lăsându-l să până la dispariția senzației de
la detoxifierea organismului, re- apă. strecoară. Cu infuzia obținută se acționeze la nivelul gâtului. Supli- durere.
glează tensiunea arteriala, va face gargară, după fiecare mentar, se poate consuma o Important!
previn formarea cheagurilor de Infecţii urinare masă. Substanțele antibiotice salată de hrean cu sfeclă roșie, Hreanul este contraindicat
sânge și reduc riscul de infarct. (cistită), infecţii renale vor ameliora durerea și vor câte 50 de grame, de două ori pe celor care suferă de colon iri-
Întrucât hreanul are rol an- scădea inflamația. zi. tabil, ulcer gastric sau afecțiuni
Remedii naturiste tibacterian, acționând ca un an- tiroidiene. Sucul de hrean nu se
Pentru purificarea tibiotic natural, hreanul este În caz de răceală, nas În caz de bronșită cron- bea nediluat, deoarece poate
organismului foarte util în cazul infecțiilor înfundat, dureri de cap ica sau acută irita tractul digestiv.
Putem folosi un remediu urinare. Având rol diuretic, hre- Se prepară un decoct din o Se consumă 4-10 lingurițe de www.clickpentrufemei.ro
anul stimulează rinichii să pro- mână frunze de hrean tocate și hrean ras, simplu sau în salată www.sanatate.ro
10 - tIMp lIBER 23 - 29 NOIEMBRIE 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII ALTE RECOMANDĂRI: Minutul de umor


Vineri, 23 noiembrie • Mai multă atenție
PRIMA, ora 20,30, Secretul lui Nemesis - Ionele, care este capitala Australiei ?
PRO CINEMA, ora 22,15, Nașul (I) - Habar n-am !
- Atunci, mai multă atenție la geografie !
- Doamna învățătoare, o știți pe doamna
Sâmbătă, 24 noiembrie Mirela ?
TVR 2, ora 20,10, Eu, Tina Turner - Habar n-am !
PRO CINEMA, ora 22,15, Nașul (II) - Atunci, mai multă atenție la soțul dum-
neavoastră !
Duminică, 25 noiembrie
TVR 2, ora 20,10, Castelul con- • Discuție între prietene
Vai, draga mea, ce a slăbit soțul tău!
damnaților
– De la pescuit i se trage.
PRO CINEMA, ora 22,30, Nașul (III) – Nu știam, pescuitul slăbește?
– Sigur, dacă mănâncă ce prinde…
Luni, 26 noiembrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Lista • Doi polițiști pe stradă
NAȚIONAL TV, ora 21,00, Urmărit de – De ce îți tot freci mâinile?
– Că mi-e frig…
PRO CINEMA moarte
– Da’ de ce nu-ți bagi mâinile în buzunar?
– Acolo mi-s mănușile !
Marți, 27 noiembrie
Vineri, 23 noiembrie, ora 20,30,
PRO CINEMA, ora 20, 30, Nu da înapoi • Discuție între prieteni
SINGURATICUL TVR 2, ora 21,30, Oameni serioși – Prietene, n-am avut noroc cu nicio ne-
vastă!
Filmul spune povestea lui Ben Kalmen, un om de afaceri
Miercuri, 28 noiembrie – Cum așa?
puternic, care deținea un lanț de magazine ce comercializau
NAȚIONAL TV, ora 20,00, Ținta: Preșe- – Prima a fugit cu un italian…
automobile. Dar, lăcomia i-a generat o serie de probleme
legale, iar scandalul ce a urmat l-a lăsat fără loc de muncă. De – Și-a doua?
dintele
asemenea, numeroasele aventuri amoroase au accelerat – Nu vrea să fugă…
TVR 2, ora 21,30, Zorro
sfârșitul căsniciei cu soția sa, Nancy. Încercând să-și revină,
Ben se împrietenește cu Jordan, o femeie influentă, care îl • Două blonde stau de vorbă
poate reintroduce în afaceri, cu condiția ca el să o aducă pe Joi, 29 noiembrie Prima îi spune celeilalte:
fiica ei, Allysin, pe calea cea dreaptă. Situația se complică TVR 1, ora 21,00 Mihai Viteazul (I) – Știi, ieri mi-am făcut testul de sarcină!
atunci când Ben are o relație cu Allyson. Jordan află, iar TVR 2, ora 21,30, Destine în război Cealaltă, foarte curioasă:
șansele lui de a primi finanțarea dorită sunt spulberate. – Și au fost grele întrebările?

BERBEC TAUR GEMENI RAC


La începutul intervalului, este Aveți multe de rezolvat la ser- La serviciu lucrurile merg bine Vă îndreptați atenția asupra
posibil să vă confruntați cu viciu și trebuie să vă organizați dar nu vă bazați prea mult pe muncii, dar nu trebuie să vă

H
unele situații noi, apărute la mai bine timpul. Situația finan- sprijinul colegilor. Este momen- neglijați sănătatea. Rezolvați
locul de muncă. Sunt șanse să ciară este stabilă, veți face mai tul să semnați noi contracte și cu ușurință sarcinile de serviciu
vă remediați situația finan- multe plăți sau demersuri pen- să demarați proiecte în grup. și vă duceți la bun sfârșit toate
ciară și să luați totul de la tru achiziționarea unor bunuri. Nu faceți cumpărături inutile. planurile făcute. Dacă consi-

O capăt. Dacă veți comunica sin-


cer cu partenerul, va veni și lin-
iștea în cămin.
Dacă au fost probleme în cuplu,
acestea se vor remedia pe par-
cursul intervalului.
Cineva din trecutul vostru se în-
toarce, dar nu vă mai intere-
sează acea persoană.
derați că nu sunteți recompen-
sați pe măsura muncii voastre,
ar trebui să vă cereți drepturile.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
S-ar putea să puneți punct unui Calculați-vă cu atenție banii În domeniul profesional apar Dacă investiți cu atenție banii pe
proiect pe care-l aveți împre- pentru că, s-ar putea ca la finalul noi oportunități, dar nu trebuie care urmează să-i primiți în
ună cu prietenii sau să de- intervalului să apară o ofertă de să cereți o mărire de salariu sau această săptămână, surpriza va
marați altul nou. În ambele nerefuzat. Aveți ocazia să vă bu- promovări, pentru că nu este fi foarte mare. Energia de care

S cazuri, studiați cu atenție toate


datele și nu vă lăsați amăgiți de
împrejurări. Se anunță vești
curați de roadele muncii voastre
sau să demarați noi proiecte
profesionale. Plimbările în aer
momentul. Sunteți interesați de
începerea unor cursuri de
pregătire profesională, iar acest
dispuneți vă ajută să realizați lu-
cruri interesante. Relațiile cu
persoana iubită nu sunt așa cum

C
bune legate de bani. În liber vă ajută mult, așa că profi- lucru vă avantajează. Relația cu vă doriți. Dacă discutați deschis,
dragoste, ascultați-vă sufletul. tați de toate zilele frumoase. rudele se va îmbunătăți. lucrurile se pot schimba în bine.

O SĂGETĂTOR
Reușiți să duceți la bun sfârșit tot
ce v-ați propus, dacă vă ascultați
CAPRICORN
La serviciu primiți sarcini su-
plimentare, iar acest lucru vă
VĂRSĂTOR
Ar fi de dorit să nu intrați în con-
flict cu superiorii, mai ales acum,
PEŞTI
Vă îndreptați atenția spre sec-
torul profesional și faceți totul

P instinctul și nu vă luați după


ideile nimănui. Relațiile din sfera
profesională se pot deteriora,
mai ales că unii dintre colegi vă
nemulțumește. Gândiți-vă bine
dacă acceptați sau nu, dar nu
luați hotărâri pripite. S-ar
în preajma sărbătorilor de
iarnă. O sumă de bani pe care ați
investit-o într-un nou proiect, vă
pentru a vă consolida cariera.
Aveți ocazia să vă remarcați la
locul de muncă și trebuie să
putea ca o persoană din familie ajută să cumpărați lucrurile pe profitați de orice moment priel-
invidiază pentru realizările voas- să vă ajute financiar, astfel că, care vi le-ați dorit. Este posibil nic. Este bine să manifestați mai
tre. Nativii aflați într-o relație de veți reuși să vă achitați niște să începeți o aventură cu o per- multă discreția atunci când vă
lungă durată, o pot oficializa. datorii mai vechi. soană din anturajul vostru. propuneți să faceți ceva.
23 - 29 noieMbrie 2018 oPinii - 11

Caut un MCV serios


şi profesionist !
S
istemul totalitar este și marile puteri ale Europei, nainte, prin diverse manevre nomice. Am văzut la un post
terorism intelectual. care știu să-și apere intere- și jocuri de culise. Nouă ni se TV cum anumite persoane,
Dar un totalitarism sele. spune: nu vă apropiați de plătite de Soros, sunt în
nostim, ipocrit, insidios. Dar și cum, anumite per- Rusia, dar ei stau la rând, la funcții cheie, ca sa aducă
El urmărește să-l lase fără soane, care conduc anumite ușa lui Putin, având interese grave deservicii României.
glas pe cel care contra- țări, în străinătate sunt Unde s-a ajuns, de ce sun-
economice. Ni se spune să nu
zice,,să facă din el un ani- tem conduși tiranic, totalitar,
tratate exact ca cei care mergem în China, care este
mal bun de dus la tăiere”.
toarnă în pahare. Am văzut ,,alt dușman "al nostru, iar ei de oameni care nu cunosc re-
O sacrificare fără vărsare
de sânge dar cu rafale de plecăciunile cu care era în- toți se duc în China după in- alitățile românești. Numai și
cuvinte. Cuvintele bunei tâmpinat Vladimir Putin de terese. numai pentru interese eco-
conștiințe. Cuvinte mari, marile puteri europene. Noi nomice. Cum să desființezi nară, cu ajutorul unor oa-
care ucid. De Philipe suntem coada UE, unde ni se Unde s-a ajuns ?! hotărâri ale Parlamentului, meni puși în anumite funcții
Poindrom dictează să nu intram în con- CCR. etc. Atunci înțeleg cine la Bruxelles. Numai români
Cu MCV-ul a fost un circ
tact cu Rusia, China etc. Și conduce și ce interese se as- nu pot fi. Dar cine conduce
mediatic, crezându-se că
Lumea în care trăim noi executăm după bunul acest popor nu va înțelege cund în spate. Niciodată nu l- UE și cât de bine este UE con-
Este o dictatură perfectă, plac al UE . Mă întreb: de ce nimic. Am văzut parlamen- am crezut pe Dragnea când dusă?!
cu aparențe de democrație. mai votăm, de ce mai tari ai PNL cum votau contra auzeam de ,,stat paralel".
Am văzut acum la Paris ade- aruncăm banii pe fereastră, țării lor. Totul a fost un circ Acum încep să cred și eu de Al dumneavoastră
vărata față a unor conducă- când totul este o manipulare ieftin, orchestrat de Brux- existența lui, după raportul același
tori care, culmea, reprezintă perfidă. Se cunosc capii di- elles, pentru interese eco- MCV. Este o făcătură ordi- Prof Ioan Romeo Mânzală

"Steluţele dansului" - Concurs naţional de dans modern la Deva

S
âmbătă, 24 noiem- caţiei Naţionale, Inspec- modern de la palate şi
brie 2018, la ora 11, toratul Şcolar Judeţean Hu- cluburi ale copiilor din mai
în Sala Mare a Cen- nedoara, Direcţia Judeţeană multe judeţe ale ţării. Copiii
trului Cultural "Drăgan pentru Tineret şi Sport pasionati de dans modern se
Muntean" din Deva, va Hunedoara, Consiliul Jude- vor întrece pe scena Centru-
avea loc Ediţia a VIII-a a ţean Hunedoara, Primăria lui Cultural "Drăgan Mun-
Concursului Naţional de Municipiului Deva şi Centrul tean" în mai multe probe de
Dans Modern "Steluţele Cultural "Drăgan Muntean" dans modern, pe fiecare ca-
Dansului". Deva. Ca şi la ediţiile prece- tegorie de vârstă.
Organizatori: Palatul Co- dente, la concurs vor parti- Intrarea la eveniment este
piilor Deva, Ministerul Edu- cipa formaţii de dans liberă.
12 - CE gătIm îN wEEk-ENd? 23 - 29 NOIEmbrIE 2018

cIORbă DE spaNac OREz cu pRuNE uscaTE


INGREDIENTE INGREDIENTE
1 kg spanac, 2 cepe, 2 200 g orez cu bob rotund, 200 g prune uscate, două
morcovi, o rădăcină roșii în bulion, o ceapă, 4 ciuperci proaspete, 500 ml
pătrunjel, un păstârnac, supă de legume, o lingură de margarină, câteva fire de
2 cartofi, un pahar orez, pătrunjel, sare și piper.
3 căței usturoi, 3 linguri
ulei, o cană borș, două Mod de preparare:
linguri bulion, sare, Prunele se curăță de sâmburi și se taie mărunt. Roșiile
piper, o legătură leuș- se decojec și se mărunțesc. Se prepară o supă de legume
tean. din apă și concentrat. Separat, într-o cratiță, se topește
margarina și se pune ceapa la călit. Când a devenit sti-
Mod de preparare: cloasă, se adaugă orezul, iar după două-trei minute, ciu-
Spanacul se spală și se percile feliate.
pune la fiert. După câteva După ce se evaporă apa lăsată de ciuperci se adaugă
minute, se strecoară, se taie prunele, supa de legume și roșiile tăiate mărunt, iar com-
mărunt și se pune din nou la poziția se condimentează cu sare și piper. Ingredientele se
fiert în apă curată. Separat, Ingredientele se lasă la fiert câteva clocote, se presară mai fierb aproximativ 10 minute, iar după acest interval,
călim ceapa împreună cu aproximativ 10-15 minute, leușteanul tocat deasupra, se cratița se dă la cuptor pentru încă 20 de minute. Orezul se
morcovii, pătrunjelul și după care, se adaugă bu- stinge focul. Ciorba se acop- poate servi cu pătrunjel verde deasupra.
păstârnacul, date pe răză- lionul, uleiul, sarea și pipe- eră cu un capac, pentru ca
toarea mare. rul. aromele să se pătrundă, iar
La final, se pune orezul, Borșul se fierbe separat și după 15-20 de minute, poate
iar după un minut sau două, se toarnă în ciorbă, împre- fi servită.
ingredientele călite se toarnă ună cu usturoiul zdrobit.
peste spanacul care fierbe. După ce se lasă să mai dea www.crestinortodox.ro

pRăjITuRă cu MORcOvI șI MERE


Mod de preparare: Se pregătește o tavă ter- După coacere, prăjitura se lasă
Uleiul se pune într-un bol morezistentă, tapetată cu hâr- să se răcească, se porționează
mai mare, peste care se toarnă tie de copt, în care se toarnă și se pudrează cu zahăr.
zahărul. Se amestecă bine, compoziția omogenizată. Tava https://sfatulparintilor.ro
apoi, pe rând, se adaugă mor- se dă la cuptor, la o temper-
covul ras, merele, scorțișoara, atură potrivită astfel încât să INGREDIENTE
sucul și coaja rasă de porto- nu se ardă și se va ține 45-50
cală, făina împreună cu praful de minute. Se testează cu sco- o cană de morcovi rași,
de copt, iar al final, stafidele. bitoarea dacă este coaptă. o cană de mere rase, o
cană de zahăr, o cană de
ulei, 100 g stafide, trei căni
de făină, zeama și coaja de
la o portocală, 1-2 linguri
de scorțișoară, esență de
rom, un praf de copt.

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
23 - 29 noiembrie 2018 jocuri - 13

T - H - T - BACARA - BAZAR - FIN - FO - NASIC - LESIN - T - A - WATT - ARCA - A - E - TROMBON - APTI - POKER - II - O - AD - XA
Dezlegarea integramei - IA - MS - ABC - E - RAT - FIRAV - DISCO - O - IVI - R - AN - CODAS - HALO - RG - T - DI - O - OIER - PINACLE - A - B - SAC - AA - ASIA
din numărul trecut - CONCINA - EMIR - PA - RE - BELOTA - REA - M - BA - CA - TA - RA - SEPTIC
14 - MICA PUBLICITATE 23 - 29 NOIEMBRIE 2018

l Vând casă în comuna Zam, l Vând apartament 3 camere, l Vând casă în comuna Zam, două
IMOBILIARe 2 camere, renovată, căsuță de vară, Deva, Gojdu, parter înalt exterior, camere, balcon închis, mobilată, par-
l Vând casă, dependințe, teren fântână, curte, cablu TV, uși noi, CT, termopan, ușă metalică. Preț: chet, cablu, tv. fântână în curte, căsuță
3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele- pomi fructiferi, teren arabil 2900 46.000 euro, telefon: 0745.202.448. de vară, pomi fructiferi, teren arabil
fon: 0729.423.035. mp. Rog seriozitate, persoană fizică. l Vând apartament 2 camere, 2900 mp. Preț: 10.000 euro, negocia-
l Vând garsonieră Deva, et.2, 33 Preț: 15.000 euro, telefon: baie, bucătărie, holuri, cămară, bil. Telefon: 0733.832.559.
mp, CT, termopan, baie cu cabină de 0733.832.559. grădină, ușă metalică, gresie, faianță, l Vând casă, (la roșu), D+P+M, la
duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele- l Vând apartament 4 camere, parchet, mobilat, bloc de cărămidă, 15 km de Deva, în satul Bretelin, SC
fon: 0722.564.004. baie, bucătărie, balcon, CT, termopan, 40 mp, zonă centrală. Preț: 34.000 329. S.desf.412 mp, FS 1,6 m,
l Vând garsonieră în Deva, str. M termopan, pe mijloc, Deva, zona Lido. euro, telefon: 0726.475.016. teren 757 m, pretabil casă de locuit,
Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie, Preț: 44.500 euro, telefon: l Vând apartament 2 camere, casă de vacanță, pensiune etc.
8/24, gresie, faianță, termopan, uși, 0722.968.910. piață, parter înalt, balcon, CT, ușă Tel. 0751.462.085.
baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa- metalică, 50 mp. Preț: 40.000 euro,
l Vând casă cu grădină, 2470 l Vând apartament 2 camere,
rat, renovată recent, totul nou. Tele- telefon: 0725.452.888.
fon: 0724.786.105, 0772.082.324. mp, din cărămidă, pe fundație 60 mp, zonă centrală, etaj 3, cu patru
solidă din piatră, cu pivniță zidită l Vând apartament două nivele, balcon 6 mp. Deva,
l Vând casă în Deva, P+1+M, la în piatră, 3 camere mari (4x4) și loc camere, decomandat, ultracentral, AL. Crizantemelor, colț cu Zamfirescu.
roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700 pentru baie, sursă de apă proprie, Deva, etaj intermediar, 60 mp, ame- Telefon: 0720.843.289.
mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro, grădină cu pomi fructiferi, gard din
telefon: 0745.202.448. najări deosebite, vedere spectacu-
beton, anexe gospodărești, în satul l Proprietar, vând apartament
loasă în două părți, CT, termopan, uși
l Proprietar, vând apartament 3 Fizeș, comuna Băița, la 17 km. de interioare schimbate, ușă metalică, 2 camere, decomandat, în Brad, str.
camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp, Deva. Preț negociabil, telefon: General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48
gresie, faianță, parchet laminat. Preț:
mobilat, an construcție: 2007-2008, 0769.223.207, 0726.392.735.
41.000 euro, negociabil. Tel. mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro,
curte interioară privată, zona micul l Vând casă în Sâncrai, 3
0726.770.765. negociabil, telefon: 0729.025.887.
Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- camere, în roșu, două bucătării
fon: 0737.702.160. vechi, beci, fântână cu apă potabilă, l Vând casă în Chișcădaga, două l Vând casă în sat Pojoga
l Vând casă nouă în Deva, P+1, grajd mare, șură, alte anexe precum camere, hol, bucătărie de vară, beci, (4 km de la Zam), cu 2 camere,
160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, și pădure în composesorat. Preț: grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț: bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
garaj, beci, CT, termopan, totul nou, 25.000 euro, negociabil, telefon: 70.000 lei, telefon: 0725.452.878. 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal. 0254.730.209, 0760.193.089. l Proprietar, vând apartament 3 zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
Preț: 103.000 euro, telefon: l Vând casă, de cărămidă, camere, decomandat, în Dorobanți,
0725.452.888. Tel. 0769.897.804.
stâlpi beton, 4 camere, mobilate, hol central, 2 băi, 2 balcoane, cămară,
l Vând casă în Chișcădaga, la 12 parchet hol, gresie în baie, l Vând apartament două
beci, izolat exterior, CT, termopan,
km de Deva, 2 camere, hol, bucătărie bucătărie dublă 5/7 mp, salon renovat și utilat modern, totul la co- camere, posibilitate spaţiu comer-
de vară, grajd, curte și grădină, toate 11/6mp, cămară, baie, grădină 1 cial, salon coafor, cabinet medical.
mandă. Preț: 73.000 euro, telefon:
utilitățile. Preț: 70.000 lei, telefon: ha, în Bucova, C.S. lângă Hațeg sau Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
0745.202.448. 0772.185.332.
schimb cu apartament în Hune- Telefon: 0723.382.890.
l Vând urgent casă din cărămidă, doara sau Haţeg. Preț bun, ofer l Vând casă în Deva, 2 camere,
12 ari grădină, pomi fructiferi, apă bonus o grădină 0,5 ha, acte fun- baie, bucătărie, beci, garaj, izolată,
SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
curentă. Preț negociabil, telefon: ciare la zi. Preț: 22.000 euro, renovată, CT, termopan, 600 mp teren,
0748.557.794. tel.:0755.667.714, 0745.377.359. canalizare, apă gaz, în zonă bună. l Schimb apartament 2 camere,

l Vând casă de vacanță în Preț: 68.000 lei, tel. 0725.452.888. et.1, din cărămidă, izolat termic,
l Vând apartament 3 camere,
Săcărâmb, 20 km de Deva, 2 corpuri, în zonă centrală, Hunedoara, cu
Deva, piață, decomandat, A.C. 2 băi, l Vând apartament 2 camere,
3 camere, bucătărie, bie, beci, SC 170 asemănător în Deva sau Simeria.
CT, termopan, bucătărie mobilată. et.2, semidecomandat, termopan, ușă
mp, sobe teracotă, 1500 mp teren, Suport diferența de preț.
Preț: 55.000 euro, tel. metalică, renovat. Preț: 25.000 euro,
fântână. Preț: 34.000 euro, negocia- Telefon 0727.288.460.
0721.055.313. telefon: 0745.202.448.
bil, telefon: 0721.055.313.
l Vând apartament 2 camere,
l Vând apartament 2 camere, l Vând garsonieră Deva, zona ÎNCHIRIeRI
CT, termopan, ușă metalică, parțial elegant, cu suprafață generoasă Lido, et.1, cu balcon, 29 mp, CT,
l Ofer de închiriat apartament 3
mobilat. Deva, Micro 15. Preț: (55 mp), zonă liniștită și verde, cu termopan. Preț: 22.500 euro,
camere, Deva, zona piață, decoman-
24.000 euro, telefon: 0726.667.754. îmbunătățiri și finisaje deosebite. telefon: 0725.452.888.
dat, CT, termopan, mobilat și utilat
l Vând garsonieră Deva, bloc
Este situat la parter, cu balcon mare l Vând apartament 2 camere,
complet, pentru o familie cu serviciu.
nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon, și boxă, în spatele blocurilor turn din Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona
vecinătatea Pieții Arras. Preț: 250 euro/lună, telefon:
zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000 Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000
Preț: 43.000 euro, tel. 0722.327.148. euro, telefon: 0721.055.313. 0745.202.448.
euro, telefon: 0725.452.888.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
23 - 29 NOIEMBRIE 2018 MICA PUBLICITATE - 15

l Închiriez garsonieră Deva, zona l Vând 7 hectare de pădure, zona l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4 l Domn din Brad, distins, 63 de
Dorobanți. Preț: 100 euro, telefon: Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani uși, AF 2002, înmatriculat, stare foarte ani, caut o doamnă de vârstă apropi-
0724.578.929. vechime. Preț: 3200 euro/hectar. bună, direcție schimbată, consum ată pentru prietenie – căsătorie.
Telefon: 0721.055.313. foarte mic. Preț: 750 euro, telefon: Telefon: 0752.755.480.
l Închiriez garsonieră, Deva, str. 0754.377.359 sau 0755.667.714.
l Vând teren în Ghergheș, 10 km l Domn văduv, pensionar
Mărăști, parter, Deva. Preț 100 euro,
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, l Vând tractor U 650, remorcă 71/170/82, nefumător, nu consum
negociabil, telefon: 0730.106.589.
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri alcool, fără mașină, doresc să cunosc o
l Ofer pentru închiriere unei euro/mp, telefon: 0745.202.448. noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și doamnă singură. Tel. 0739.345.372.
familii cu serviciu, apartament 2 grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- l Pensionar, caut nevastă săracă,
l Vând teren în Sântuhalm,
camere, zona piață, Deva, CT, ter- fon: 0727.636.444. sănătoasă și frumoasă, să-mi fie lu-
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu
mopan, mobilat și utilat complet. utilități aproape. Preț: 5 euro/mp, mină-n casă. Asta mi-am dorit și-mi
l Vând Opel Astra, 1,7, Diesel,
Preț: 180 euro/lună, plus garanție. telefon: 0722.968.910. doresc, pe lume cât mai trăiesc.
caravan, Af 2002, stare bună, înma-
Telefon: 0725.452.888. Telefon: 0756.847.708.
l Vând 4905 mp teren intravilan,
triculat, CS, preț: 1700 euro, Fiat
l Ofer pentru închiriere aparta- Punto, 1,2 benzină, înmatriculat, stare l Domn, 84/174/74, serios, fără
cabană 70 mp, în comuna Gurasada,
ment trei camere, Deva, Cuza Vodă, bună, preț: 800 euro, negociabil. Tele- vicii, doresc să cunosc o doamnă de
ultracentral, utilități: apă curentă,
decomandat, CT, termopan, mobilat și fon: 0755.667.714. vârstă apropiată, fără vicii, aspect
curent electric 220 V și trifazic.
utilat complet, pentru o familie cu ser- Preț: 6 euro/mp, negociabil, telefon: plăcut, pentru prietenie. Telefon:
l Vând Renault Laguna, AF 2005,
viciu. Preț: 250 euro/lună, plus 0787.682.280. Diesel, gri-metalizat, actele la zi. 0766.410.201.
garanție. Telefon: 0721.055.313. Preț: 2600 E, negociabil.
l Vând teren intravilan, Cristur, PIERDERI
l Ofer pentru închiriere casă, pe partea dreaptă, 1890 mp, aproape Telefon: 0799.391.409.
l Pierdut certificat de înmatricu-
Deva, Progresului,70 mp, CT, ter- de șosea. Preț: 5 euro/mp, telefon: l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip lare pentru SC COMTOUR LOWE SRL,
mopan, mobilată și utilată, pentru 0735.923.683.
nou, motor 1388, benzină, 185.000 cu sediul în Deva, str. Sântuhalm, nr. 1,
persoane serioase sau firmă. km., de culoare neagră, 4 uși, înma-
l Vând teren intravilan, între jud. Hunedoara, J20/155/1991, elib-
Preț: 300 euro/lună plus garanție. case, localitatea Sântandrei, 1700 mp, triculat, AC, geamuri și oglinzi elec-
Telefon: 0745.202.448. FS 9 m, gard, 2 intrări, toate utilitățile. erat de ONRC Hunedoara. Se declară
trice, cârlig remorcare, proiectoare
Preț: 6 euro/mp, telefon: ceață, două chei cu telecomandă, nul..
l Ofer pentru închiriere garaj,
0745.202.448.
Deva, zona piață, pentru depozit sau stare foarte bună, proprietar. Preț: DIVERSE
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: 1650, negociabil, tel. 0751.813.770.
l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, l Vând haină din piele, trei sfer-
0722.968.910. FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- l Vând Opel Astra G, motor de turi, culoare vișinie, mărimea 42-46,
l Ofer pentru închiriere la per- torie auto sau depozit-magazin. Preț: 106 COP, an fabricație 2003, înma- de damă, și haină din piele, neagră,
soane serioase, cu serviciu, garsonieră 51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. triculat în 2016, stare perfectă, pentru bărbați, mărimea 50/52. Stare
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- 160.000 km., ținut în garaj. foarte bună. Telefon: 0728.160.401.
l Vând 2 ha teren arabil în Lunca
mopan, mobilată și utilată modern. Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit Se oferă și 8 cauciucuri cu genți l Vând 78 cărți de joc Tarot sau
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. în 5 loturi. Două sunt lângă râul Mureș, (vară-iarnă), perfectă stare. ghicit, plus un manual ghid, în stare
Telefon: 0727.974.306. iar trei lângă șoseaua veche, DN7. Preț 2900 euro, negociabil, excepțională, nefolosite. Preț: 300 lei,
l Închiriez spaţiu comercial în Preț: 1,3 lei/mp, tel.0737.702.160. telefon: 0720.692.501. telefon: 0728.355.149.
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, l Vând cavou de două persoane,
pretabil pentru bar, restaurant, l Vând teren intravilan, Luncoiu OFERTE DE SERVICIU cu capac, plăci, trotuar. Telefon:
magazin alimentar. Preţ avantajos. de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775,
0720.067.310. l Caut femeie pentru menaj și 0724.786.105.
Tel.: 0745.970.007. curățenie, o zi pe săptămână. l Vând sobă de gătit cu burlane
AUTO Telefon: 0756.847.708. emailate, 300 lei, dulap cu 4 uși, 320
TERENURI l Vând Citroen CT Diesel, 1400 l Schimb şi repar plase insecte lei, scaune cu spătar, preț pe bucată.
l Vând teren în localitatea cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, închidere pentru geamurile termopan. Tel. Telefon: 0748.557.794.
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara, centralizată, AC, funcțional, geamuri 0722.603.959.
l Vând fustă de piele, talia 32,
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate electrice. Preț: 1800 euro, telefon: l Pensionară, execut costume nouă. Preț: 55 lei, negociabil, telefon:
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: 0725.147.370. populare pentru copii. Tel.0753.128.090. 0725.483.189.
0745.202.448.
l Vând Dacia Sandero, motor 1,2, MATRIMONIALE l Vând garaj, Deva, Mărăști,
l Vând teren intravilan Deva, benzină, 75 CP, consum 5,5%, geamuri l Văduv, 76/170/70, doresc să spate D5, 21 mp, uși metalice. Preț:
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile, electrice, cauciucuri noi, 62.000 km, cunosc o doamnă de 60-68 de ani, 12.000 euro, telefon: 0722.564.004.
preț: 10.000 euro. Telefon: fabricație pentru Germania, înmatric- pentru prietenie-căsătorie. Telefon: l Vând pătul de porumb știuleți,
0726.770.765. ulată în august 2018, ITP valabil 0758.413.149. din metal, 3/0,80/2,40, sobă
2020. Preț negociabil, telefon:
l Vând 3,565 mp și casă, depend- l Doamnă serioasă, cu aparta- emailată de încălzit, la gaz sau
0724.246.514.
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis. ment și mașină, doresc să cunosc un butelie, 25/70/70, 2 fotolii, scaun
Telefon: 0729.423.035. l Vând Skoda Fabia break, cu domn manierat, nefumător, care nu auto pentru copii și masă alimen-
turelă electrică și haion, motor 1,4, 75 consumă alcool, să ne îngrijim la tație. Telefon: 0744.633.217.
l Vând teren în localitatea CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig bătrânețe. Vârsta domnului: între 63- l Vând 4 tablouri foarte vechi,
Archia, între case, 1400mp, FS 15 m, remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP 67 de ani. Aș prefera să aibă permis de de 50 și peste 100 de ani, goblen și
toate utilitățile. Preț: 10 euro/mp, valabil până în 2019. Preț negociabil, conducere. Telefon: 0799.391.409. pictură în ulei. Tel. 0728.355.149.
telefon: 0725.452.888. telefon: 0724.246.514.
l Vând teren intravilan Deva, l Vând VW Passat 2007, full, mer- Deva, 22 Decembrie, 37A •
zona Vulcan, 550 mp. Preț negociabil, ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: Tel. 0726 871 728
telefon: 0732.139.547 0742.074.855. www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - ActUAlitAte 23 - 29 noieMbRie 2018

Alpiniştii Alexandra şi Atelierul lui Moş Crăciun,


la Hunedoara
Dan Marcu vor să ridice
steagul României pe cel
mai înalt vârf din Uganda

Hunedoara - Primăria cu grupe de maximum 30


Municipiului Hunedoara or- de copii, însoțiți de un adult.
ganizează cea de-a VI-a ediție Programarea la atelier se
a „Atelierului lui Moș Crăciun face în baza unui formular, în
- atelier de creație pentru perioada 26 noiembrie – 5
copii”! Acesta se va desfășura decembrie 2018, în limita
în perioada 10-19 decembrie locurilor disponibile.
2018, la Galeria de Arte din Formularele se găsesc pe
plin de echipamente: haine municipiul Hunedoara. site-ul Primăriei Municipiu-
de munte, ham, coardă, Vor participa grupuri de lui Hunedoara www.primari-
colţari, piolet, bocanci, sac de copii cu vârsta între 5 și 10 ahunedoara.ro și se pot
dormit şi chiar şi cizme de ani. Cei mici vor crea orna- trimite până în data de

D
an şi Alexandra Centenarul Marii Uniri. cauciuc- pentru zonele mente de Crăciun. 05.12.2018 inclusiv, pe
Marcu vor pleca “Prima expediţie de anul mlăştinoase” spune Alexan- Fiecare atelier va avea o adresa de e-mail: comuni-
astăzi în expeditie acesta a fost în Turcia, pe dra Marcu. durată de aproximativ 40 care@primariahunedoara.ro.
spre vârful Margherita vârful Ararat, iar acum ne Muntii Rwenzori sau minute și se va face
Peak, cel mai înalt din dorim să sărbătorim Cente- Munţii Lunii-cum au fost
Uganda şi al treilea din
continentul african.
narul pe cel mai înalt vârf din
Uganda. Suntem sprijiniţi şi
menţionaţi de geograful
Ptolemeu, precizând că sunt
Târgul de Iarnă se deschide
Deva – O nouă provocare
se desfăşoară, pentru urmă-
anul acesta de Consiliul Jude- veşnic acoperiţi de zăpadă,
se află în Africa Ecuatorială,
la Deva în 28 noiembrie!
ţean, care ne oferă întreaga
toarele zece zile, în faţa uneia susţinere pentru a ajunge pe între Uganda şi Republica
dintre cele mai cunoscute vârf”, a declarat, înainte de Democratică Congo. Deşi dis-
echipe de alpinişti din Româ- plecare, Dan Marcu. tanţa până la Ecuator este de
nia. Alexandra şi Dan Marcu, „Eu de abia aştept! Va fi, cu numai 48 km, cele mai înalte
fiică şi tată, şi-au propus ca în siguranţă, o expediţie intere- vârfuri ale lanţului montan
acest an, chiar de 1 decem- santă şi provocatoare! Va tre- sunt în permanenţă acope-
brie, să fie pe cel mai înalt bui să mergem prin junglă, rite de zăpadă. Aceştia se află
vârf din Uganda, în Africa. mlaştină şi gheţar, pentru a într-o zona umedă şi sunt
Este felul lor de a sărbători ajunge pe vârf. Am un rucsac adesea învăluiţi de nori.

Deva - Primăria Municipiu- de artizanat, jucării şi biju-


lui Deva a început montarea terii.
căsuțelor din lemn pentru Târgul de Iarnă de la Deva
Târgul de Iarnă 2018, care va va include şi o zonă gastro-
avea loc în perioada 28 nomică, unde vizitatorii vor
noiembrie – 31 decembrie putea degusta preparate
2018, în Piaţa Unirii şi pe tradiţionale calde, ceai şi vin
Bulevardul 1 Decembrie 1918. fiert cu scorţişoară.
Timp de 34 de zile, între Atmosfera de sărbătoare va
orele 9:00-22:00, în centrul fi întregită de cântece de iarnă.
istoric al Devei vă aşteaptă 18 Pe scena din Piaţa Unirii vor
căsuţe din lemn şi rulote în avea loc concerte de muzică
ÎNCHIRIAZĂ care comercianţii vor oferi uşoară şi folclor susţinute de
TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE vizitatorilor produse specifice solişti şi ansambluri cunos-
sărbătorilor de iarnă – cute.
1,6 HA ŞI HALA PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP. preparate din carne şi lapte, Pe toată durata desfăşurării
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE siropuri şi dulceţuri, produse Târgului de Iarnă, organiza-
de patiserie, vinuri, produse torii vor oferi participanţilor la
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) Relaţii la telefon 0726219999 handmade, cadouri, orna- eveniment o mulţime de alte
mente şi decoraţiuni, produse surprize.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Cristian Gros, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!