Sunteți pe pagina 1din 204

CARTE

DE

RUGĂCIUNI

- 1973 -
1
2
Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu,
milueşte-mă pe mine păcătosul.
3
„În Iordan botezîndu-Te Tu Doamne,
Închinarea Treimei s-a arătat".

4
„Cînd staţi şi vă rugaţi, iertaţi
orice aveţi asupra cuiva ca şi Tatăl
vostru, Cel din ceruri, să vă ierte
vouă greşalele voastre
(Marcu, cap. XI, vers. 25)

5
6
CARTE
DE

RUGĂCIUNI
Pentru folosul dreptcredincioşilor
creştini ortodocşi, culese din „Cartea
de Rugăciuni" aprobată de
SF. SINOD
al Bisericii Ortodoxe Române.
SE TIPĂREŞTE CU BINECUVÎNTAREA
PREA SFINŢITULUI
†lOSIF
EPISCOPUL EPARHIEI RÎMNICULUI ŞI ARGEŞULUI
7
8
Prea Sfîntă Născătoare de
Dumnezeu,
milueşte-ne pre noi.

9
10
RUGAŢI-VĂ UNII PENTRU
ALŢII!

„Rugăciunea este aripa credinţei,


roadă nădejdii, oglinda dragostei,
pecetea virtuţii şi zăvorul păcatului.
Ea este izvor nesecat de sfinţenie
şi de trăire creştinească; este pavăza
care ne ocroteşte de boldul ispitelor;
este cheia cu care deschidem porţile
cerului şi lăsăm să se coboare asupra
noastră harul lui Dumnezeu.
Rugăciunea îmbărbătează pe cel
deznădăjduit, ridică pe cel căzut,
mîngîie pe cel întristat, înviorează pe
cel obosit de povara vieţii, întoarce la
pocăinţă pe cel păcătos, întăreşte pe
cel îndoielnic în credinţă şi smereşte
11
pe cel trufaş; pe cel aspru îl
îmblînzeşte, pe cel pizmaş îl
potoleşte şi către lucrarea faptelor
bune pe toţi îi povăţuieşte".

† JUSTINIAN
PATRIARHUL BISERICII
ORTODOXE ROMÂNE

12
CUVÎNT CĂTRE CITITORI
Iubiţii mei fii şi fiice duhovniceşti

Plăcut este sufletului meu de a fi cu


voi în cit mai multe împrejurări, dar
a-ceasta este cu putinţă numai
arareori şi de aceea socotesc să pot
împlini această lipsă, hotărînd să se
tipărească, pentru folosul vostru
duhovnicesc şi pentru nelipsita
noastră veghere asupra sufletelor
voastre, această cărticică de
rugăciuni, pe care, rostindu-le cu
credinţă, cu smerenie, cu stăruinţă şi
13
cu dragoste, veţi primi de la
Dumnezeu mare şi multă milă.
Rugăciunea, dragii mei, este pentru
credincios o îndatorire pusă de Însuşi
Mîntuitorul Hristos, care zice: „Să
cuvine pururea a se ruga şi a nu se le-
nevi" (Luca XVII-1): şi iarăşi:
„Priveghiaţi şi vă rugaţi, ca să nu
cădeţi în ispită, căci duhul este
nepregetător, iar trupul neputincios"
(Matei XXVI-41).
Sfînta noastră Biserică, în cea dintîi
dintre cele nouă porunci - pe care le-
a aşezat pentru zidirea sufletească a
credincioşilor - ne îndatorează „a ne
ruga neîncetat", după îndemnul
Sfîntului Apostol Pavel.

14
Rugăciunea umple inima celui ce
se roagă, de mîngîieri sufleteşti şi de
o pace cu adevărat cerească. Ea este
scara pe care sufletul nostru se înalţă
pînă la cer şi, totodată, prin ea se
coboară cerul în sufletele noastre.
Sfîntul Ion Gură de Aur zice: „Cel
ce a învăţat a vorbi cu Dumnezeu
cum se cuvine, va ajunge asemenea
unui înger", iar Fericitul Augustin ne
spune că: „Cel ce ştie a se ruga bine,
acela ştie a trăi bine", căci acela va
împlini voia lui Dumnezeu şi, asupra
lui se vor pogorî îndrumările
Domnului.
Deci, vă îndemn din toată inima
mea, cea cu multă grijă pentru
sufletele voastre, să folosiţi această
15
cărticică şi vă pun îndatorirea de a
sfătui şi pe alţi credincioşi să o
folosească; să vă rugaţi neîncetat lui
Dumnezeu, la culcare, la trezire, în
casa voastră, pe ogorul vostru, în
biserici, pentru voi şi pentru alţii ca
să nu vă lipsiţi de mîngîierea şi de
înălţarea curată şi sfîntă, pe care
orice suflet de bun creştin o doreşte.
Am găsit că de folos vă vor fi şi pu-
ţinele „îndrumări folositoare",
aşezate la sfîrşitul cărţii, precum şi
îndemnul de a cinsti pe sfinţii al
căror sfinte moaşte se păstrează cu
evlavie în cuprinsul Eparhiei Noastre
şi de a îndrepta şi către ei rugăciunile
voastre, deoarece sfinţii sînt cei mai

16
buni mijlocitori între noi şi
Dumnezeu.
Fie-vă acestea spre mîntuirea
sufletelor voastre şi spre viaţă
rodnică: în fapte bune, în trăire de
înfrăţire între voi, în trăire de
dragoste a unuia către altul, către
aşezările noastre gospodăreşti, către
patria noastră şi de silinţi pentru
pacea a toată lumea.
Al vostru totdeauna rugător către
Dumnezeu, pentru sufletele voastre,

†IOSIF
EPISCOPUL EPARHIEI
RÎMNICULUI
ŞI ARGEŞULUI

17
18
Bunule creştin,
În fiecare zi, dimineaţa, după ce
te-ai spălat şi îmbrăcat, alungă,
pentru cîteva clipe, toate grijile
tale şi, cu credinţă şi smerenie,
fără grabă, îndreaptă ghidul tău
către Dumnezeu, rostind aceste
rugăciuni, pe care Sfînta noastră
Biserică le numeşte „rugăciuni
începătoare":
RUGĂCIUNILE DE FIECARE ZI
În numele Tatălui şi al Fiului şi
al Sfîntului Duh. Amin.
Slavă ţie Dumnezeul nostru,
slavă ţie.

19
Împărate ceresc, Mîngîietorule,
Duhul adevărului, Carele pretutin-
denea eşti toate le plineşti, Vistierul
bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă,
vino şi Te sălăşlueşte întru noi şi ne
curăţeşte pe noi de toată întinăciunea
şi mîntueşte, Bunule, sufletele
noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare,
Sfinte fără de moarte, milueşte-ne pe
noi (de 3 ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi
Sfîntului Duh şi acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.
Prea Sfîntă Treime, milueşte-ne
pe noi; Doamne, curăţeşte păcatele
noastre; Stăpîne, iartă fărădelegile
noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă
20
neputinţele noastre, pentru numele
Tău.
Doamne miluieşte, Doamne
miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă
Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh şi
acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în
ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie
Împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în
cer aşa şi pe pămînt. Pîinea noastră
cea de toate zilele dă-ne-o nouă
astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele
noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pre noi
în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
Veniţi să ne închinăm
Împăratului nostru Dumnezeu.
21
Veniţi să ne închinăm şi să
cădem la Hristos, Împăratul nostru
Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să
cădem la Însuşi Hristos Împăratul şi
Dumnezeul nostru.

După ce ai spus aceste


rugăciuni începătoare, rosteşte
dacă nu ai grabă şi pe cele ce
urmează:

Sculîndu-ne din somn cădem


către Tine, Bunule, şi cîntare
îngerească strigăm Ţie Puternice:
Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti Dumnezeule,
pentru Născătoarea de Dumnezeu,
milueşte-ne pe noi.

22
Slavă Tatălui şi Fiului şi
Sfîntului Duh.
Din pat şi din somn m-ai ridicat,
Doamne, mintea mea o luminează şi
inima şi buzele mele le deschide, ca
să Te laud pe Tine, Sfîntă Treime:
Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti Dumnezeule;
pentru Născătoarea de Dumnezeu,
milueşte-ne pe noi.
Şi acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.
Fără de veste Judecătorul va veni
şi ale fieştecăruia fapte se vor desco-
peri. Ci cu frică să strigăm în miezul
nopţii: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti Dumne-
zeule; pentru Născătoarea de
Dumnezeu, milueşte-ne pe noi.
Doamne milueşte, (de 12 ori).
23
RUGĂCIUNE CĂTRE SFÎNTA
TREIME
Din somn sculîndu-mă, mulţu-
mescu-ţi Ţie Prea Sfîntă Treime, că
pentru multă bunătatea Ta şi pentru
îndelungă, răbdarea Ţa, nu Te-ai
mîniat pe mine, leneşul şi păcătosul,
nici m-ai pierdut cu fărădelegile
mele, ci ai făcut iubire de oameni
după obiceiu; şi întru deznădăjduire
zăcînd eu, m-ai ridicat ca să mînec şi
să slăvesc puterea Ta. Deci, acum
luminează-mi ochii gîndului,
deschide-mi gura ca să învăţ
cuvintele Tale, să înţeleg poruncile
Tale, să fac voia Ta, să-Ţi cînt întru
mărturisirea inimii şi să laud prea
24
sfînt numele Tău: al Tatălui şi al
Fiului şi al Sfîntului Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Spune apoi Crezul, sau mărtu-
risirea de credinţă a creştinului
ortodox:

CREZUL

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl


atotţiitorul, făcătorul cerului şi al
pămîntului, văzutelor tuturor şi nevă-
zutelor.
Şi întru unul Domn Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, unul născut,
carele din Tatăl s-a născut mai
înainte de toţi vecii.

25
Lumină din Lumină, Dumnezeu
adevărat din Dumnezeu adevărat,
născut, nu făcut; cel de o fiinţă cu
Tatăl, prin carele toate s-au făcut.
Carele pentru noi oamenii şi
pentru a noastră mîntuire s-a pogorît
din ceruri şi s-a întrupat de la Duhul
Sfînt şi din Maria Fecioara şi s-a făcut
om.
Şi s-a răstignit pentru noi în
zilele lui Pilat din Pont şi a pătimit şi
s-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după
Scripturi.
Şi s-a suit la ceruri şi şade
deadreapta Tatălui.

26
Şi iarăşi va să vie cu mărire, să
judece viii şi morţii, a cărui
Împărăţie nu va avea sfîrşit.
Şi întru Duhul Sfînt, Domnul de
viaţă făcătorul, carele de la Tatăl
purcede, cela ce împreună cu Tatăl şi
cu Fiul este închinat şi mărit, carele a
grăit prin prooroci.
Întru una, sfîntă, sobornicească
şi apostolească Biserică.
Mărturisesc un Botez, întru
iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie.
Amin.
Şi urmează rugăciunea ta cu
aceiaşi smerenie:

27
RUGĂCIUNE CĂTRE
MÂNTUITORUL HRISTOS
Cela ce în toată vremea şi în tot
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti
închinat şi mărit, Hristoase
Dumnezule, îndelung răbdătorule,
mult milostive şi mult milosîrde;
Carele pe cei drepţi iubeşti şi pe
cei păcătoşi milueşti;
Carele pe toţi chemi la mîntuire
pentru făgăduinţa bunătăţilor ce vor
să fie;
Însuţi Doamne, primeşte şi
rugăciunile noastre în ceasul acesta şi
îndreptează viaţa noastră spre
poruncile Tale;
Sufletele noastre le sfinţeşte,
trupurile curăţeşte, cugetele îndrep-
28
tează, gîndurile curăţeşte şi ne
izbăveşte pe noi de tot necazul celor
rele şi al durerii.
Ocoleşte-ne pe noi cu Sfinţii Tăi
îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind
păziţi şi povăţuiţi, să ajungem la
unirea credinţei şi la cunoştinţa
slavei Tale celei neapropiate, că bine
cuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin.
Apoi :
Învredniceşte-ne Doamne, în
ziua aceasta, fără de păcat să ne
păzim noi! Bine eşti cuvîntat,
Doamne Dumnezeul părinţilor noştri
şi lăudat şi prea slăvit este numele
Tău în veci. Amin.

29
Fie, Doamne, mila Ta spre noi,
precum am nădăjduit întru Tine. Bine
eşti cuvîntat, Doamne, învaţă-mă
îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat,
Stăpîne, înţelepţeşte-mă cu
îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat
Sfinte, luminează-mă cu îndreptările
Tale. Doamne, mila Ta este in veac;
lucrurile mîinilor Tale nu le trece cu
vederea!.
Ţie se cuvine laudă, Ţie se
cuvine cîntare, Ţie slavă se cuvine;
Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
Pentru rugăciunile Sfinţilor
Părinţilor noştri, Doamne Iisuse

30
Hristoase, Dumnezeul nostru,
milueşte-ne pre noi. Amin.

31
RUGĂCIUNI LA VREMEA
MESEI

Înainte de a te aşeza la masă,


adu-ţi aminte de Cel ce ne dă
pîinea cea de toate zilele şi
chamă-L în ajutor, zicînd
rugăciunea:
Tatăl nostru, Carele eşti în
ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie
Împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în
32
cer aşa şi pe pămînt. Pîinea noastră
cea de toate zilele dă-ne-o nouă
astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele
noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pre noi
în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
În numele Tatălui şi al Fiului şi
al Sfîntului Duh. Amin.
După îndestularea ta cu hrana
cea pămîntească, nu pregeta a
mulţumi lui Dumnezeu şi rosteşte
această rugăciune:
Mulţumim Ţie Hristoase
Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe
noi de bunătăţile Tale cele
pămînteşti. Nu ne lipsi pe noi nici de
cereasca Ta Împărăţie ci, precum în
mijlocul ucenicilor Tăi ai venit,
33
Mîntuitorule, pace dîndu-le lor, vino
şi la noi şi ne mîntueşţe.
În numele Tatălui şi al Fiului şi
al Sfîntului Duh. Amin.
Seara, înainte de cină, rosteşte
rugăciunea aceasta:
Mînca-vor săracii şi 'se vor
sătura şi vor lăuda pe Domnul, iar cei
ce-L caută pe Dînsul, vii vor fi
inimile lor în veacul veacului.
În numele Tatălui şi al Fiului şi
al Sfîntului Duh. Amin.
Iar după cină,
Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne,
întru făpturile Tale şi întru lucrul mîi-
nilor Tale ne-am bucurat. Însemnatu-
s-a peste noi lumina feţii Tale,
34
Doamne. Dat-ai veselie în inima mea
din rodul grîului, al vinului şi al
untului de lemn, ce s-au înmulţit. Cu
pace mă voiu culca şi voi adormi, că
Tu, Doamne, în deosebi întru nădejde
m-ai aşezat.
În numele Tatălui şi al Fiului şi
al Sfîntului Duh. Amin.

35
RUGĂCIUNILE DE SEARĂ

Înainte de culcare,
încredinţează - prin rugăciune -
trupul şi sufletul tău, spre paza,
lui Dumnezeu, Prea Curatei Sale
Maici şi îngerului păzitor.
Zi mai întîi rugăciunile începă-
toare, ce le-ai rostit dimineaţa,
pag. x1-x2.
Apoi :
Psalmul 50.
Milueşte-mă, Dumnezeule, după
mila Ta şi după mulţimea jarurilor
36
Tale, şterge fărădelegea mea. Mai
vîrtos mă spală de fărădelegea mea şi
de păcatul meu mă curăţeşte,
Că fărădelegea mea eu o cunosc
şi păcatul meu înaintea mea este
pururea.
Ţie unuia am greşit şi rău
înaintea Ta am făcut.
Ca să te îndreptezi întru
cuvintele Tale şi să birueşti cînd vei
judeca Tu.
Că iată întru fărădelegi m-am
zămislit şi întru păcate m-a născut
maica mea.
Că iată adevărul ai iubit; cele
nearătate şi cele ascunse ale
înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie.

37
Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi
curăţi; spăla-mă-vei şi mai vîrtos
decît zăpada mă voiu albi.
Auzului meu vei da bucurie şi
veselie; bucura-se-vor oasele mele
cele smerite.
Întoarce faţa Ta de la păcatele
mele şi toate fărădelegile mele
şterge-le.
Inimă curată zideşte întru mine,
Dumnezeule; şi Duh drept înnoeşte
întru cele din lăuntru al mele.
Nu mă lepăda pe mine de la faţa
Ta şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de
la mine.
Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale
şi cu Duh stăpînitor mă întăreşte.

38
Învăţa-voiu pe cei fără de lege
căile Tale şi cei necredincioşi la Tine
se vor întoarce.
Izbăveşte-mă de sîngiuiri,
Dumnezeule, Dumnezeul mîntuirii
mele. Bucura-se-va limba mea de
dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei
deschide şi gura mea va vesti lauda
Ta.
Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi
dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu este duhul
umilit; inima înfrîntă şi smerită
Dumnezeu nu o va urgisi.
Fă bine, Doamne, întru
bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se
zidească zidurile Ierusalimului.
39
Atunci vei binevoi jertfa
dreptăţii, prinosul şi arderile de tot;
atunci vor pune pe altarul Tău viţei.
Rosteşte şi aceste tropare de
umilinţă:
Milueşte-ne pe noi, Doamne,
milueşte-ne pe noi, că nepricepîndu-
ne de nici un răspuns, această
rugăciune aducem Ţie, ca unui
Stăpîn, noi păcătoşii robii Tăi,
milueşte-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi
Sfîntului Duh.
Doamne, milueşte-ne pe noi că
întru Tine am nădăjduit; nu Te mînia
pe noi foarte, nici pomeni
fărădelegile noastre, ci caută şi acum
ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi
40
de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti
Dumnezeul nostru şi noi sîntem
poporul Tău, toţi lucrul mîinilor Tale
şi numele Tău chemăm.
Şi acum şi pururea şi în vecii ve-
cilor. Amin.
Uşa milostivirii deschide-o nouă
binecuvîntată Născătoare de Dum-
nezeu, ca să nu pierim cei ce
nădăjduim
întru Tine, ci să ne mîntuim prin Tine
din nevoi, că Tu eşti mîntuirea
neamului creştinesc.
Doamne milueşte (de 12 ori).

41
RUGĂCIUNE CĂTRE
DUMNEZEU TATĂL
A SFÎNTULUI MACARIE CEL
MARE

Dumnezeule veşnice şi Împărate


a toată făptura, cela ce m-ai în-
vrednicit a ajunge pînă întru acest
ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut
întru această zi, cu lucrul, cu cuvîntul
şi cu gîndul şi curăţeşte, Doamne,
smeritul meu suflet de toată
spurcăciunea trupului şi a sufletului.

42
Şi-mi dă, Doamne, întru această
noapte, a trece somnul în pace, ca
sculîndu-mă din ticălosul meu
aşternut, bine să plac prea sfîntului
Tău nume în toate zilele vieţii mele şi
să calc pe vrăjmaşii cei ce se luptă cu
mine, pe cei trupeşti şi pe cei fără de
trup.
Şi mă izbăveşte, Doamne, de
gîndurile cele deşarte, care mă spurcă
şi de poftele cele rele. Că a Ta este
Împărăţia, puterea şi slava a Tatălui şi
a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.

43
RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA
DOMNULUI

Prea curată şi binecuvîntată de


Dumnezeu Născătoare Marie, Maica
cea bună a Bunului Împărat, varsă
mila Fiului Tău şi Dumnezeului
nostru spre pătimaşul meu suflet şi,
cu rugăciunile Tale, mă îndreptează
spre fapte bune; ca cealaltă vreme a
vieţii mele fără de prihană să o trec şi
prin Tine raiul să dobîndesc, Fecioară

44
de Dumnezeu Născătoare, care eşti
una curată şi binecuvîntată.

RUGĂCIUNE CĂTRE ÎNGERUL


PĂZITOR

Îngerul lui Hristos, păzitorul


meu cel sfînt şi acoperitorul
sufletului şi al trupului meu, iartă-mi
toate cîte am greşit în ziua de astăzi
şi de toată viclenia vrăjmaşului meu
celui potrivnic mă izbăveşte; ca să nu
mînii nici cu un păcat pe Dumnezeul
meu, şi te roagă pentru mine,
păcătosul şi nevrednicul rob, ca să
mă arăţi vrednic bunătăţii şi milei
prea Sfintei Treimi şi Maicii

45
Domnului meu Iisus Hristos şi
tuturor sfinţilor.
Închină-te apoi cu evlavie, fă
semnul Sfintei Cruci pe perna
patului pe care ai să te culci.
Rostind apoi:
Cuvine-se, cu adevărat, să te
fericim pre tine, Născătoare de
Dumnezeu, cea pururea fericită şi
prea nevinovată şi Maica
Dumnezeului nostru.
Ceea ce eşti mai cinstită decît
Heruvimii şi mai slăvită fără de
asemănare decît Serafimii, care fără
stricăciune pre Dumnezeu Cuvîntul
ai născut; pre tine, cea cu adevărat
Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

46
Pentru rugăciunile Sfinţilor
Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hris-
toase, Dumnezeul nostru, milueşte-ne
pe noi. Amin.

47
RUGĂCIUNI
pe care trebuie să le rosteşti
cînd mergi la Sfînta slujbă, ce se
săvîrşeşte în biserică.
Cînd intri în biserică, se
cuvine să-ţi faci semnul Sfintei
Cruci şi cu multă evlavie, să spui
în gînd această rugăciune:
Intra-voi în casa Ta, Doamne,
închina-mă-voi în Sfîntă Biserica Ta;
Doamne, povăţueşte-mă cu dreptatea
48
Ta, pentru vrăjmaşii mei îndreptează
înaintea Ta calea mea.
Apoi rugăciunile începătoare:
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru…
Împărate ceresc… pag.19.
După aceasta, dacă ai venit la
biserică înainte de începerea
Sfintei Liturghii, mergi şi te
închină la Icoanele împărăteşti,
rostind, tot în gînd aceste
rugăciuni:
La Icoana Domnului Hristos:
Prea curatului Tău chip ne
închinăm, Bunule, cerşind iertarea
greşa-lelor noastre, Hristoase
Dumnezeule, că ai binevoit să te sui
cu trupul pe cruce, de bună voie.
Pentru aceasta, cu mulţumită strigăm
Ţie: Toate le-ai umplut de bucurie,
49
Mîntuitorul nostru, Tu care ai venit
să mîntuieşti lumea. Amin.

La Icoana Maicii Domnului:


Născătoare de Dumnezeu, ceea
ce eşti izvorul milei, învredniceşte-ne
pe noi milostivirii. Caută spre
poporul cel păcătos. Arată-ţi puterea
Ta ca totdeauna. Căci nădăjduind
întru Tine îţi strigăm, cum ţi-a strigat
oarecînd Gavriil, mai marele voevod
al celor fără de trupuri, bucură-te.

La Icoana Sfîntului
Ioan Botezătorul:
Sfinte Ioane Botezătorule şi
înainte Mergătorule al Domnului,

50
roagă-te lui Dumnezeu pentru noi,
păcătoşii.
La Icoana Sfinţilor Îngeri:
Mai marii cetelor celor fără de
trupuri, Mihaile şi Gavriile
Arhanghele, rugaţi-vă lui Dumnezeu
pentru noi, păcătoşii.

La Icoana Sfinţilor Apostoli:


Sfinţilor Apostoli şi Ucenici ai
Domnului, rugaţi-vă lui Hristos
pentru noi, păcătoşii.

La Icoana oricărui Sfînt:


Sfinte al lui Dumnezeu…
(numele sfîntului…) roagă-te pentru
noi păcătoşii.

51
La Iconostas:
Dumnezeule, curăţeşte-ne pre
noi, păcătoşii şi ne milueşte.
Apoi aşează-te la locul tău,
zicînd în gînd:
Slăvite-voi, Doamne, din toată
inima mea şi înaintea îngerilor Te voi
cînta, că ai ascultat toate graiurile
gurii mele.
Închina-mă-voi la biserica Ta cea
Sfîntă şi voi slăvi numele Tău, pentru
mila şi credincioşia Ta, că Ţi-ai prea
mărit peste tot numele Tău.
În timpul Sfintei Liturghii stai
liniştit la locul tău, cîntind împreună
cu ceilalţi, imnele şi răspunsurile
cuvenite.

52
După ieşirea cu Sfintele Daruri,
zi în gînd:
Pomeneşte-mă, Dumnezeule şi
pe mine, nevrednicul, întru Împărăţia
Ta.
Pomeneşte, Doamne, întru
Împărăţia Ta, pre toţi cei din casa şi
neamul meu (...aici îţi aminteşti de
toţi ai tăi: părinţi, rude, prieteni,
binefăcători...).
Pomeneşte, Doamne, întru
Împărăţia Ta, pe toţi cei mai înainte
adormiţi din neamul meu...
(pomeneşte pe cei morţi).
La sfîrşitnl Sfintei slujbe, după
ce te-ai miruit, ieşind din
biserică, zi rugăciunea aceasta:

53
Doamne, Dumnezeul meu, Ţie-
Ţi încredinţez toată viaţa mea şi pe
Tine Te rog, apără-mă, mîntueşte-mă
şi mă fă părtaş de îndrumarea Ta, dă-
mi mie îndreptarea vieţii şi purtare
înţeleaptă, dărueşte-mi sfîrşit
creştinesc, neruşinat şi paşnic şi mă
fereşte de toată răutatea şi bîntuirea
protivnicului. Iar în ziua înfricoşatei
Tale judecăţi, să-mi fii blînd mie,
robului Tău, şi să mă numeri pe mine
cu oile cele alese de-a-dreapta Ta, ca
împreună cu aceştia să Te slăvesc în
veci. Amin.

54
RUGĂCIUNI LA FELURITE
ÎMPREJURĂRI
Rugăciune înainte de spovedanie:
După cum creştine, îţi speli tru-
pul şi-1 primeneşti ca schimburi
curate, fă la fel şi cu sufletul tău:
spală-1 de păcate, prin sfînta
taină a spovedaniei şi-1 îmbracă
în haina curăţeniei. Este bine să
te spovedeşti cît mai des, ca să im
uiţi păcatele ce ai săvîrşit. Mai
ales trebuie a te spovedi în cele
patru posturi mari. Mărturiseşte
păcatele cu toată căinţa şi cu
zdrobire de inimă, luînd hotărîre
tare să nu mai păcătueşti. înainte
de a merge la preotul duhovnic,
55
spune rugăciunile începătoare
(pag. 19-32) şi apoi adaogă şi pe
acestea:
Doamne Iisuse Hristoase,
Dumnezeul meu, cela ce pentru
păcatele mele ai primit ocară pe
cruce şi chemi pe păcătoşi la Tine
zicînd: „Pe cel ce vine la mine nu-1
voi scoate afară", primeşte-mă şi pe
mine nevrednicul. Iartă-mi toate
păcatele mele şi-mi dă harul Tău şi
bine-cuvîntarea Ta, pentru mila Ta
cea mare şi nemăsurată: cu rugă-
ciunile prea curatei Maicii Tale şi ale
tuturor sfinţilor Tăi. Amin.
Trebuincios este ca mergînd
către scaunul spovedaniei, să-ţi
socoteşti cu amănuntul viaţa ca
nu cumva să fi săvîrşit vreunul

56
din păcatele grele sau să fi călcat
vreuna din învăţăturile dumne-
zeeşti sau bisericeşti, pe care le
arătăm mai departe, după „Cartea
de învăţătură creştină ortodoxă",
întocmită de Sfîntul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române şi
anume:

Cele 10 porunci dumnezeeşti


1. - Eu sînt Domnul Dumnezeul
tău; să nu ai alţi dumnezei afară de
mine.
2. - Să nu-ţi faci chip cioplit, nici
alia asemănare, şi să te închini lor.
3.- Să nu iei numele Domnului
Dumnezeului tău în deşert.
4.- Adu-ţi aminte de ziua Dom-
nului şi o cinsteşte pe ea.
5.- Cinsteşte pe tatăl tău şi pe
57
mama ta, ca bine să-ţi fie ţie şi mulţi
ani să trăieşti pe pămînt.
6.- Să nu ucizi.
7.- Să nu trăieşti în fărădelegi.
8.- Să nu furi.
9.- Să nu ridici mărturie minci-
noasă împotriva aproapelui tău.
10. - Să nu pofteşti nimic ce este
al aproapelui tău.

Cele 9 porunci bisericeşti


1. - Să ascultăm cu evlavie sfînta
Liturghie în fiecare duminică şi
sărbătoare.
2. - Să ţinem toate posturile de
peste an.
3. - Să cinstim feţele bisericeşti.

58
4. Să ne spovedim şi să ne împăr-
tăşim în fiecare din cele patru posturi
mari de peste an, ori dacă în fiecare
post nu putem, cel puţin odată pe an,
în postul Paştilor.
5. - Să ne rugăm pentru cei ce
stau în fruntea ţării.
6. - Să ţinem posturile pe care le-a
orînduit Episcopul sau Mitropolitul
locului în vreme de primejdii, de
boale sau necazuri.
7. - Să nu citim cărţi ereticeşti sau
ale sectarilor.
8. - Să nu înstrăinăm, nici să
folosim, spre scopuri streine,
lucrurile bisericeşti sau averea
bisericii.

59
9. - Să nu facem nunţi şi ospeţe
sau alte petreceri, în timpul
posturilor.

Păcatele cele mai grele:


cele împotriva Duhului Sfînt
1. - Necredinţa sau nepăsarea faţă
de Dumnezeu, cel în Treime mărit.
2. - Ura împotriva lui Dumnezeu.
3. - Deznădejdea în marea
milostivire a lui Dumnezeu şi în
purtarea lui de grijă faţă de noi, sau
prea mare încredere în atotbunătatea
lui Dumnezeu, încredere care te face
să săvîrşeşti fără contenire păcate,
socotind că Dumnezeu te va ierta
chiar dacă nu te îndrepţi.

60
Păcatele strigătoare la cer
1. - Uciderea (şi uciderea
pruncilor).
1. - Păcatele asemănătoare celor fă-
cute de cei din Sodoma şi Gomora.
2. - Oprirea plăţii lucrătorilor.
3. - Asuprirea văduvelor şi
orfanilor.
2. - Batjocorirea şi asuprirea părin-
ţilor.
Păcatele de căpetenie (tot grele)
1. - Mîndria.
2. - Iubirea de argint (de avuţii).
3. - Desfrînarea.
4. - Lăcomia.
5. - Pisma sau invidia!
6. - Mînia.
7. - Lenea.
61
Rugăciune după spovedanie
După ce te-ai spovedit şi ai do-
bîndit iertarea păcatelor tale, mul-
ţumeşte cu smerenie lui
Dumnezeu, rostind rugăciunea
aceasta:
Doamne Iisuse Hristoase,
Dumnezeul meu, mult milostive,
mulţumescu-Ţi că prin mărturisirea
mea cea către duhovnicescul meu
părinte, m-ai învrednicit pe mine
păcătosul să iau de la Tine iertarea
păcatelor mele, ca David cel care a
zis: ,,Juratu-m-am şi am pus ca să
62
păzesc judecăţile dreptăţii Tale".
Făgăduesc înaintea Ta, cu voinţa în-
treagă a sufletului meu, că mai bine
aleg să mor decît să mai fac de acum
înainte păcat de moarte şi să amărăsc
cu ceva bunătatea Ta cea
nemărginită. Dar de vreme ce voinţa
mea este neputincioasă de sine
singură şi fără de ajutorul Tău, ca să
rămîn pînă la sfîrşit neschimbat în
această hotărîre, dă-mi Doamne, ca
să petrec cealaltă vreme în pace şi
întru pocăinţă.şi să dobîndesc întru
această viaţă darul Tău, iar în cealaltă
fericirea de veci.
Pentru rugăciunile prea binecu-
vîntatei Maicii Tale şi ale tuturor
sfinţilor Tăi. Amin.
63
64
Rugăciuni la sfînta împărtăşanie

Hotărîndu-te, creştine, să te îm-


părtăşeşti cn Trupul şi Sîngele
Domnului, ca frică te apropie, să
nu te arzi, că foc este care arde pe
cei nevrednici.
De aceea, întîi te împacă cu cei
care te-au supărat sau i-ai supărat
cumva tu: alungă din sufletul tău
orice mînie şi orice duşmănie şi
apoi îndrăzneşte a te apropia de
Sfîntul Potir, după ce ai rostit
aceste rugăciuni:
În numele Tatălui… Împărate ce-
resc….....Sfinte Dumnezeule… Slavă
65
Tatălui… Prea Sfîntă Treime… Tatăl
nostru… Doamne milueşte (de 12
ori)… Veniţi să ne închinăm (de 3
ori)… Psalmul 50: Milueşte-mă
Dumnezeule… (caută-le la pag. 19)
şi apoi:
Crez, Doamne şi mărturisesc, că
Tu eşti cu adevărat Hristos Fiul lui
Dumnezeu Celui viu, carele ai venit
în lume să mîntueşti pe cei păcătoşi,
dintre care cel dintîi sînt eu. Încă cred
că acesta este Însuşi prea curat
Trupul Tău şi acesta Însuşi cinstit
Sîngele Tău. Deci mă rog Ţie,
milueşte-mă şi-mi iartă greşalele
mele cele de voie şi cele fără de voie;
cele cu cuvîntul sau cu lucrul, cu
ştiinţă sau cu neştiinţă; şi mă
66
învredniceşte, fără de osîndă, să mă
împărtăşesc cu Prea Curatele Tale
Taine, spre iertarea păcatelor şi spre
viaţa de veci.
Cinei Tale celei de taină, astăzi,
Fiule al lui Dumnezeu, părtaş mă
primeşte. Că nu voi spune
vrăjmaşilor Tăi taina Ta, nici sărutare
îţi voi da ca Iuda ci ca tîlharul
mărturisindu-mă strig către Tine:
Pomeneşte-mă, Doamne, întru Îm-
părăţia Ta.
Nu spre judecată sau spre osîndă
să-mi fie mie împărtăşirea sfintelor
Tale Taine, Doamne, ci spre
tămăduirea sufletului şi a trupului
meu. Amin.

67
68
După ce te-ai învrednicit a te
împărtăşi cu Trupul şi Sîngele
Domnului, nu pregeta a rosti cu
evlavie, aceste rugăciuni de
mulţumire ale Sfîntului Vasile cel
Mare.
Mulţumesc Ţie, Doamne
Dumnezeul meu, că nu m-ai lepădat
pe mine păcătosul, ci părtaş Sfintelor
Tale m-ai învrednicit a fi.
Mulţumescu-Ţi că pe mine
nevrednicul m-ai învrednicit a mă
69
împărtăşi cu prea curatele şi cereştile
Tale daruri.
Ci, Stăpîne iubitorule de oameni,
carele pentru noi ai murit şi ai înviat
şi ne-ai dăruit nouă aceste înfricoşate
şi de viaţă făcătoare Taine, spre
binefacerea şi sfinţirea sufletelor şi a
trupurilor noastre, dă să-mi fie şi mie
acestea spre tămăduirea sufletului şi
a trupului, spre alungarea a tot
potrivnicului, spre luminarea ochilor
inimii mele, spre împăcarea
sufleteştilor mele puteri, spre
credinţă neruşinată, spre dragoste ne-
făţarnică, spre împlinirea
înţelepciunii, spre paza poruncilor
Tale, spre adăugirea harului Tău cel
dumnezeesc şi spre unirea Împărăţiei
70
Tale. Ca întru sfinţenia Ta, cu acestea
fiind păzit, să pomenesc harul Tău
pururea şi să nu mai viez mie, ci Ţie,
Stăpînului nostru şi făcătorului de
bine. Şi aşa, ieşind dintru această
viaţă, întru nădejdea vieţii celei
veşnice, să ajung la odihna cea de-a
pururea, unde este glasul lăudătorilor
cel neîncetat şi dulceaţa cea fără de
sfîrşit a celor ce văd frumuseţea cea
nespusă a feţei Tale. Că Tu eşti
dorirea cea adevărată şi veselia
nespusă a celor ce Te iubesc,
Hristoase Dumnezeul nostru, şi pe
Tine Te laudă toată făptura în veci.
Amin.

71
RUGĂCIUNEA SFÎNTULUI
VASILE CEL MARE

Stăpîne Hristoase, Împăratul


veacurilor şi Făcătorul tuturor, mulţu-
mesc Ţie de toate bunătăţile cîte mi-
ai dat şi de împărtăşirea prea
curatelor şi de viaţă făcătoarelor Tale
Taine.
Deci, mă rog Ţie, Bunule şi
Iubitorule de oameni, păzeşte-mă sub
acoperămîntul Tău şi întru umbra
aripilor Tale, şi dărueşte-mi pînă la
suflarea cea mai de pe urmă în cuget
curat cu vrednicie, să mă împărtăşesc
72
cu Sfintele Tale, spre iertarea
păcatelor şi spre viaţa de veci. Că Tu
eşti pîinea vieţii, izvorul sfinţirii,
dătătorul bunătăţilor şi Ţie slavă înăl-
ţăm împreună şi Părintelui şi
Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNEA LUI
METAFRAST

Cel ce mi-ai dat mie de bună


voie hrană Trupul Tău, foc fiind,
carele arde pe cei nevrednici, să nu
mă arzi pe mine, Făcătorul meu, ci
mai vîrtos intră în alcătuirea
mădularelor mele şi în toate
încheieturile, în rărunchi şi în inimă.
73
Arde spinii tuturor păcatelor mele,
curăţeşte-mi sufletul, sfinţeşte-mi
gîndurile, întăreşte-mi încheieturile
împreună cu oasele, numărul drept al
celor cinci simţiri îl luminează. Peste
tot mă pătrunde cu frica Ta; pururea
mă acopere şi mă apără şi mă păzeşte
de tot lucrul şi cuvîntul pierzător de
suflet. Curăţeşte-mă, spală-mă şi mă
îndreptează. îmbunătăţeşte-mă,
înţelepţeşte-mă şi mă luminează.
Arată-mă sălaş numai Duhului Tău şi
să nu mai fiu sălaş păcatului; ci Ţie
casă, cu intrarea împărtăşirii. Ca de
foc să fugă de mine tot lucrul rău,
toată patima. Rugători aduc Ţie pe
toţi Sfinţii, pe mai marii cetelor fără
de trup, pe înainte Mergătorul Tău,
74
pe înţelepţii apostoli, şi cu aceştia şi
pe prea cinstita şi curata Maica Ta;
ale căror rugăciuni primeşte-le,
Milostive Hristoase al meu, iar pe
mine, fiu luminii mă fă. Că Tu singur
eşti Bunule, sfinţirea şi luminarea
sufletelor noastre şi Ţie după
cuviinţă, ca unui Dumnezeu şi
Stăpîn, slavă toţi îţi înălţăm în toate
zilele. Amin.

RUGĂCIUNEA SFÎNTULUI
CHIRIL AL ALEXANDRIEI

Trupul Tău cel sfînt, Doamne


Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-
mi fie mie spre viaţa de veci şi
Sîngele Tău cel scump, spre iertarea
75
păcatelor. Şi să-mi fie mie
împărtăşirea aceasta spre bucurie,
spre sănătate şi spre veselie. Şi la
înfricoşata şi a doua venire a Ta, mă
învredniceşte pe mine, păcătosul, să
stau deadreapta slavei Tale, pentru
rugăciunile prea curatei Maicii Tale
şi ale tuturor sfinţilor Tăi.

RUGĂCIUNEA DREPTULUI
SIMEON

Acum liberează pe robul Tău,


Stăpîne, după cuvîntul Tău, în pace;
că văzură ochii mei mîntuirea Ta pe
care o ai gătit înaintea feţii tuturor
popoarelor, lumină spre descoperirea

76
neamurilor şi slavă poporului Tău,
Israel. Amin.
Zi apoi:
Sfinte Dumnezeule… Prea Sfîntă
Treime… Tatăl nostru… Ceea ce eşti
mai cinstită… pag. 20.
În numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfîntului Duh. Amin.

77
RUGĂCIUNE ÎN SFÎNTUL ŞI
MARELE POST

În timpul Sfintului Marelui Post


al Paştilor pregăteşte-te pentru
slăvita sărbătoare a Învierii
Domnului, înfrînîndu-te de la
mîncările de dulce, de la băuturi
şi de la plăcerile lumeşti. Şi pe
lîngă rugăciunile de fiecare zi,
rosteşte în acelaş timp şi:

78
RUGĂCIUNEA SFÎNTULUI
EFREM SIRUL

Doamne şi Stăpînul vieţii mele,


duhul trîndăviei, al grijei de multe, al
iubirii de stăpînire şi al grăirii în
deşert, nu mi-l da mie (fă o metanie).
Iar duhul curăţeniei, al gîndului
smerit, al răbdării şi al dragostei,
dăruieşte-1 mie slugii Tale (metanie).
Aşa Doamne Împărate, dărueşte-
mi ca să-mi văd greşalele mele şi să
nu osîndesc pe fratele meu, că
binecuvîntat eşti în vecii vecilor.
Amin (metanie).

79
Rugăciune înainte de
începerea lucrului
Munca este o datorie sfîntă; ea
duce la îndestulare, la bună stare
şi linişte. Dar, pentru ca munca ta
să fie rodnică, în afară de braţul
sau mintea ta, cere şi ajutorul lui
Dumnezeu, care „toate le
plineşte", zicînd această
rugăciune:
Doamne Iisuse.Hristoase, Fiule,
Unul născut al Tatălui celui fără de
început, Tu eşti cela ce prin gura
proorocului Tău David ai zis: „Ieşi-
va omul la lucrul său şi la lucrarea sa
80
pînă seara". Tu ai zis şi prin gura
fericitului Pavel apostolul; „Cela ce
nu lucrează, să nu mănînce". Şi iarăşi
Tu însuţi ai zis: „Fără de mine nu
poţi face nimic".
Doamne, Doamne ascult din tot
sufletul şi din toată inima dumne-
zeeştile Tale cuvinte şi cu umilinţă
alerg la bunătatea Ta. Ajută-mi mie,
păcătosul, cu darul Tău, săvîrşesc
lucrul ce încep acum.
În numele Tatălui şi al Fiului şi
al Sfîntului Duh. Amin.

81
Rugăciune după sfîrşitul lucrului
Sfîrşind lucrul tău, mulţumeşte
lui Dumnezeu, care ţi-a dat
putere să-ţi împlineşti munca:
Doamne Iisuse Hristoase,
Dumnezeul nostru, Dumnezeule a
toată milostivirea şi îndurarea, care ai
nemăsurată milă, nespusă şi neajunsă
iubire de oameni, căzînd acum către
a Ta slavă cu frică şi cu cutremur,
aduc ţie mulţumire pentru
binefacerile de care m-ai învrednicit
pe mine, nevrednicul robul Tău. Te
slăvesc şi Te laud şi Te cînt ca pe un
Domn, Stăpîn şi Făcător de bine şi
iarăşi, căzînd înaintea Ta, îţi
mulţumesc şi cu smerenie mă rog
nemăsuratei şi negrăitei Tale
82
milostiviri, ca şi de acum înainte să-
mi dărueşti faceri de bine, ca să
sporesc în dragostea Ta şi a
aproapelui meu. Izbăveşte-mă de tot
răul şi necazul.
Dărueşte-mi linişte şi mă
învredniceşte în toate zilele vieţii
mele, totdeauna mulţumire să-Ţi
aduc şi să grăiesc şi să cînt cele prea
bune Tatălui şi Fiului şi Sfîntului
Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.

83
Rugăciunea soţilor,
unul pentru altul
Unirea soţilor, prin Sfînta Taină
a cununiei este binecuvîntată de
Dumnezeu. Soţii îşi datorează
dragoste şi sprijin între ei şi sînt
datori să se străduiască a vieţui
cu cinste şi a cere ajutorul lui
Dumnezeu pentru casa lor, pentru
copiii lor, precum şi unul pentru
altul.
De aceea este de folos ca soţul
să se roage pentru soţia sa, iar
aceasta pentru soţul ei, rostind
această rugăciune :
Doamne, Iisuse Hristoase,
Dumnezeul nostru, cela ce ne-ai
învăţat ca totdeauna să ne rugăm unul
pentru altul căci aşa vom împlini
84
legea Ta şi ne vom arăta vrednici de
mila Ta, caută cu îndurare şi păzeşte
de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi pe
soţul meu (soţia mea), pe care mi l-ai
dăruit (mi-ai dăruit-o) a petrece
împreună pînă la moarte. Dărueşte-i
sănătate şi deplină înţelepciune, ca
să-şi poată îndeplini datoriile sale,
după voia şi poruncile Tale. Fereşte-
l(o) de ispitele pe care n-ar fi în stare
să le poarte, întăreşte-l(o) în dreapta
credinţă şi în dragoste desăvîrşită, ca
să lucrăm împreună faptele bune şi să
tocmim viaţa noastră după sfintele
Tale aşezări şi porunci. Că a Ta este
stăpînirea şi puterea în veci. Amin.

85
Rugăciunea părinţilor
pentru copiii
Nu uitaţi nici o clipă grija pe
care o datoraţi copiilor voştri şi
cereţi, prin rugăciune smerită,
ajutorul Domnului pentru
creşterea, sănătatea şi fericirea
lor.
Doamne, Dumnezeul nostru,
cela ce cu înţelepciunea Ta ai zidit pe
om din ţărînă şi ai suflat în faţa lui
suflare de viaţă şi, binecuvîntîndu-1
ai zis: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi
umpleţi pămîntul"; iar la Cana
Galileii, prin Unul Născut Fiul Tău,
86
ai binecuvîntat nunta şi deci naşterea
de fii, cu multă umilinţă rog marea
Ta bunătate, ca neîncetat să reverşi
harul Tău şi să Te milostiveşti asupra
copiilor mei, pe care Tu ai binevoit să
mi-i dărueşti. Umple-i pe ei de
înţelepciune şi pricepere. Apără-i de
toate cursele vrăjmaşilor văzuţi şi ne-
văzuţi. Porunceşte îngerilor Tăi ca
totdeauna să fie călăuze şi
povăţuitorii lor spre toate faptele cele
bune, ca dea-pururea să Te poată
lăuda şi preamări în veci. Amin.

Rugăciunea celor ce merg


în călătorie

87
Doamne, Iisuse Hristoase,
Dumnezeul nostru, cela ce eşti calea,
adevărul şi viaţa şi ai călătorit
împreună cu sluga Ta Iosif, precum şi
cu cei doi ucenici care au mers la
Emaus, - însuţi Stăpîne călătoreşte şi
cu mine robul Tău, binecuvîntînd
călătoria mea. Trimite şi mie înger
păzitor ca lui Tobie, ca să-mi fie
povăţuitor şi păzitor şi să mă ferească
nevătămat de toată reaua întîmplare.
Şi, astfel cu pace, sănătate şi bună
sporire să mă întorc întru ale mele şi
toată viaţa mea să proslăvesc prea
cinstit şi de mare cuviinţă numele
Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al
Sfîntului Duh. Amin.

88
Rugăciune la necazuri şi supărări

Doamne, viforul necazurilor se


ridică asupra mea şi ape intrat-au
pînă la sufletul meu, dar întru Tine
este toată nădejdea mea. Tu cunoşti
pricina răului ce mă bîntuie. La Tine
perii capului meu sînt număraţi. La
Tine deci, scap şi pe Tine te rog să
depărtezi de la mine orice rău
pierzător de suflet şi să-mi ajuţi a
birui toate ispitele ce mă învăluesc.
Că Tu eşti întărirea, scăparea şi
izbăvitorul meu, Hristoase
Dumnezeule şi Ţie slavă înălţăm,
Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.
Amin.

89
Rugăciune de ziua numelui

Dumnezeule Prea Sfinte, cum


voi putea să-Ţi mulţumesc cu
vrednicie pentru viaţa ce mi-ai dat?
Tu m-ai scos din întunericul nefiinţei
şi viaţa mea este un dar al bunătăţii
Tale, care m-a păzit pînă acum, mă
sprijineşte în necazuri şi întîmpină
trebuinţele mele. Tu eşti Cela ce
priveghezi asupra mea, îndreptezi
paşii mei în calea binelui şi mă aperi
de ispite. Cînd mă rătăcesc, Tu mă
întorci în calea poruncilor Tale; cînd
mă poticnesc, Tu mă sprijineşti; cînd
cad, Tu mă ridici; şi cînd păcătuiesc,
Tu mă întorci şi-mi deschizi
părinteştile Tale braţe.
90
O, cît de multe sînt datoriile
mele către Tine, pentru că mi-ai dat
viaţă şi mi-ai dat în toate zilele
semne despre părinteasca Ta bunătate
şi îngrijire. Plin dar, de vie
recunoştinţă, Ţie îţi închin toate
zilele vieţii mele şi mai ales această
zi de sărbătoare pentru mine, şi mă
rog cu umilinţă, ca bunătatea Ta să
nu mă părăsească în tot timpul vieţii
mele, şi înţelepciunea Ta să mă
povăţuiască totdeauna în calea
binelui şi fericirii pentru rugăciunile
şi mijlocirile sfîntului (numele
sfîntului al cărui hram îl porţi) şi ale
Preacuratei Maicii Tale. Amin.

Rugăciune pentru
91
binefăcătorul tău

Dumnezeule al dragostei, Ţie îţi


sînt dator a mulţumi pentru dulcele
simţămînt al dragostei şi ocrotirii, de
care mă bucur. O, cela ce eşti izvorul
tuturor bunătăţilor, revarsă bine-
cuvîntarea şi binefacerile Tale peste
acela pe care inima mea îl cinsteşte şi
îl iubeşte, peste robul tău (numele
binefăcătorului). Apără-l de toate
primejdiile ce înconjoară viaţa
muritorilor de pe pămînt.
Fă să răsară asupra lui totdeauna
un soare strălucitor, ca să risipească
norii grijilor şi suferinţelor. Umple
inima lui de bucuria mîntuirii Tale.
Povăţueşte paşii lui în căi drepte, în
92
căile mîntuirii şi ale fericirii. Nu lăsa
ca apăsătoarele suferinţe să-i
înnoureze fruntea şi să-i amărască
inima. Nenorocirile lui să nu facă a
se pogorî lacrimi în ochii lui şi inima
lui să nu fie jertfă întristărilor. Fă ca
fiecare din zilele lui să fie o frumoasă
zi de primăvară, şi viaţa lui să se
asemene unui rîu limpede şi lin, ce
curge prin grădini înverzite şi prin
flori. Iar dacă va fi ameninţat de
nenorocire, fii apărătorul şi
ocrotitorul lui, precum el este
apărătorul meu. Ori în ce parte va
merge sau se va afla, umbreşte-1 cu
bunătatea şi apărarea Ta. Dă-i,
Dumnezeul meu, toate plăcerile şi
toate bucuriile iertate muritorilor care
93
păzesc poruncile Tale şi fac bine
deaproapelui lor. Îngerul Tău cel bun
să-1 însoţească şi să-1 păzească în
toată viaţa lui; şi după o viaţă lungă
plină de binefaceri şi fapte bune, să
se învrednicească a dobîndi
bunătăţile Tale cele de sfîrşit, gătite
pentru toţi cei ce lucrează virtutea.
Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU
OCÂRMUITORIl ŢĂRII

94
Doamne, Dumnezeul nostru,
Cela ce cu înţelepciunea Ta cîrmueşti
popoarele prin aleşii Tăi, Cela ce prin
Apostolul Tău Pavel ne-ai îndatorat
pe noi să facem rugăciuni „pentru toţi
cei ce sînt în dregătorii, ca să
petrecem viaţă lină, şi cu odihnă întru
toată buna credinţă şi curăţenie” şi tot
prin acest Sfînt Apostol ne-ai
poruncit ca „tot sufletul să se supună
stăpînirilor celor mai înalte, că nu
este stăpînire fără numai de la Dum-
nezeu şi stăpînirile care sînt, de la
Dumnezeu sînt rînduite'”.
Primeşte acum, îndurate,
rugăciunea smeritului meu suflet pe
care o fac pentru toţi ocîrmuitorii şi
slujitorii ţării mele şi cu umilinţă rog
95
marea Ta milostivire ca să le
dăruieşti lor Duhul cel sfint al
înţelepciunii şi al iubirii de oameni,
care întăreşte popoarele şi le înalţă.
Înoeşte în inimile judecătorilor Duhul
cel drept, care luminează şi învaţă tot
adevărul. Varsă în păstorii sufleteşti
ai poporului Tău, Duhul lepădării de
sine, pe care l-ai dat sfinţilor Tăi
ucenici şi apostoli, cînd i-ai trimis în
lume la propoveduire. Insuflă
ostaşilor noştri bărbăţie şi vitejie,
dragoste către Tine, către aproapele şi
către ţară.
Auzi-mă, Doamne, precum ai
auzit cu milă şi rugăciunile părinţilor
noştri, cînd chemau ei ajutorul şi
îndurările Tale asupra Ţării acesteia,
96
în care se preamăreşte numele Tău al
Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului
Duh. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU
BINEFACERILE PRIMITE DE
LA DUMNEZEU
Doamne, Iisuse Hristoase,
Dumnezeul nostru, Dumnezeule a
toată milostivirea şi îndurarea, care ai
nemăsurată milă, nespusă şi neajunsă
iubire de oameni, căzînd acum către
a Ta slavă, cu frică şi cu cutremur
aduc Ţie mulţumire pentru
binefacerile de care m-ai învrednicit
pe mine, nevrednicul Tău rob, Te
slăvesc, Te laud şi Te cînt ca pe un
Domn, Stăpîn şi Făcător de bine. Şi
97
iarăşi, căzînd înaintea Ta, îţi
mulţumesc şi cu smerenie mă rog
nemăsuratei şi negrăitei Tale
milostiviri, ca şi de acum înainte să-
mi dărueşti faceri de bine, ca să
sporesc în dragostea Ta şi a
aproapelui meu. Izbăveşte-mă de tot
răul şi necazul. Dărueşte-mi linişte şi
mă învredniceşte în toate zilele vieţii
mele, totdeauna mulţumire să-Ţi
aduc şi să grăesc şi să cînt cele prea
bune Tatălui şi Fiului şi Sfîntului
Duh, acum şi pururea şi vecii vecilor.
Amin.
CÎNTĂRI BISERICEŞTI PE
CARE ESTE BINE A LE
CUNOAŞTE TOT CREŞTINUL

98
La praznicile împărăteşti
Cîţi în Hristos v-aţi botezat, în
Hristos v-aţi şi-mbrăcat. Aliluia.
La zilele Sfintei Cruci
Crucii Tale ne închinăm Hris-
toase şi Sfîntă învierea Ta o lăudăm
şi o mărim.

La învierea Domnului
Hristos a înviat din morţi, cu
moartea pre moarte călcînd, şi celor
din mormînturi viaţă dăruindu-le.

La Naşterea Domnului
Naşterea Ta, Hristoase,
Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii
lumina cunoştinţei. Că întru dînsa cei
ce slujeau stelelor, de la stea s-au
99
învăţat să se închine Ţie, Soarelui
dreptăţii şi să Te cunoască pe Tine,
răsăritul cel de sus, Doamne, mărire
Ţie.

La Botezul Domnului
În Iordan botezîndu-Te Tu,
Doamne, închinarea Treimii s-a
arătat, că glasul Părintelui a
mărturisit Ţie, Fiu iubit pre Tine
numindu-Te. Şi Duhul în chip de
porumb, a adeverit întărirea
cuvîntului. Cel ce Te-ai arătat,
Hristoase, Dumnezeule şi lumea ai
luminat, mărire Ţie.

La sfinţirea aghiazmei mici


(Sfeştanie)
100
Mîntueşte, Doamne, poporul Tău
şi binecuvintează moştenirea Ta. Bi-
ruinţă binecredincioşilor creştini,
asupra celui potrivnic dărueşte. Şi cu
crucea Ta păzeşte pre poporul Tău.

101
SFINTE MOAŞTE AFLĂTOARE
ÎN CUPRINSUL EPARHIEI
RÎMNICULUI Şl ARGEŞULUI

În necazurile şi în neputinţele
noastre, de mult folos ne pot fi şi
mijlocirile Sfinţilor către Dumnezeu,
căci „mult poate rugăciunea dreptului
cea fierbinte”, după cum scrie Sfîntul
Apostol Iacov.
Tuturor sfinţilor este bine a ne
adresa cu rugăciuni, dar mai cu
osebire se cuvine a cinsti şi a cerceta
pe Sfinţii ale căror sfinte şi nestricate
trupuri se găsesc adăpostite în cu-
prinsul Eparhiei noastre, şi anume:
102
Sfînta Mare Muceniţă Filofteia, ale
Căreia Sfinte moaşte sînt aşezate în
minunata ctitorie a Voevodului
Neagoe Basarab, de la Curtea de
Argeş şi Sfîntul Grigorie Decapolitul
ale Căruia Sfinte moaşte sînt
aflătoare în Sfînta Mînăstire Bistriţa,
din judeţul Vîlcea.
Sfîntul Ioan Gură de Aur zice că:
„Sfintele moaşte îmbogăţesc pe
credincioşi cu binecuvîntări, cu
încredere, cu bărbăţie şi cu putere
duhovnicească”.

103
Viaţa Sfintei Mare Muceniţă
Filofteia

Sfînta Fecioară Filofteia s-a


născut în cetatea Tîrnova din
Bulgaria. Părinţii ei erau creştini şi se
îndeletniceau cu plugăria. Maica sa
era fără ştiinţă de carte, dar avea
sufletul împodobit cu bunătate şi cu
statornică şi curată credinţă în
Dumnezeu. Ea şi-a crescut copila în
dragoste către Hristos şi în păzirea
poruncilor dumnezeeşti, pe care le
aflase de la sfintele slujbe, unde era
nelipsită; a deprins-o să trăiască în
smerite rugăciuni, să se poarte după
cuviinţă, săvîrşind numai fapte bune
şi bine plăcute lui Dumnezeu. Dar
104
maica sa muri, lăsîndu-şi copila
singură, în fragedă vîrstă. Filofteia
urmă în totul, învăţăturile şi
deprinderile primite de la evlavioasa
ei maică; cerceta biserica, ascultînd.
cu, multă luare aminte dumnezeeştile
Scripturi, postea, se ruga lui
Dumnezeu fără încetare, îşi păzea
neîntinată curăţia trupească şi cea
sufletească, miluia pe săraci, săturînd
pe cei flămînzi, adăpînd pe cei
însetaţi şi îmbrăcînd pe cei goi. Toate
faptele acestea copila le săvîrşea cu
mare statornicie şi răbdare, simţindu-
şi sufletul fericit ori de cîte ori avea
prilejul să facă o faptă bună. Dar
vremea necazurilor s-a abătut şi
asupra fecioarei. Tatăl ei s-a căsătorit
105
din nou, luîndu-şi soţie o femeie rea,
mînioasă, pismaşă, sgîrcită şi
clevetitoare. Tînăra fecioară nu mai
putea acum să împlinească, după
voie, milosteniile pe care se
deprinsese a le săvîrşi. Cînd o vedea
că milueşte pe cei sărmani, mama ei
cea vitregă o bătea şi o pîra tatălui ei
că risipeşte agonisita casei. Cu toate
grelele pedepse ce primea, Sfînta nu
înceta a săvîrşi fapte bune, dînd celor
lipsiţi pînă şi hainele de pe ea, ori
rupînd cîte ceva din mîncarea pe care
era îndatorată să o ducă tatălui ei, la
cîmp. Acesta rămînea, de multe ori,
flămînd şi îşi certa soţia că nu-i
trimisese merinde îndeajuns.
Primind, însă, de la soaţă deplină
106
încredinţare că îi trimitea mîncare
destulă şi prinzînd unele bănuieli, a
hotărît să-şi pîndească fiica şi să vadă
cui împarte ea bucatele lui. Mergînd
deci la munca cîmpului, s-a ascuns
într-un loc de unde putea să vadă tot
ce se petrece în calea ei. Şi a văzut pe
fericita fecioară cum, — întîmpinată
fiind de cîţiva săraci, — le-a dăruit
din bucatele ce ducea. S-a înfuriat
cumplit şi alergînd la dînsa, a scos
toporul pe care-1 avea la brîu şi a
asvîrlit cu sete în fica lui, rănind-o
greu la un picior. Fecioara a căzut jos
şi în puţine clipe şi-a dat duhul în
mîinile Domnului, pe care ea îl iubise
din tot cugetul său, îndeplinindu-I
poruncile. O lumină strălucitoare a
107
împodobit trupul ei feciorelnic,
strălucind ca soarele.
Ticălosul părinte a fost cuprins
de spaimă, a alergat în cetate şi a
spus Arhiepiscopului şi mai marilor
dregători cele întîmplate. Şi mergînd
aceştia, cu mulţi preoţi şi cu mulţime
de credincioşi, au aflat trupul Sfintei
şi au făcut rugăciuni şi slujbe
îndelungate. Iar trupul fecioarei a
rămas nestricat şi neclintit din acel
loc multă vreme, pînă în zilele lui
Radu-Vodă domnul Ţării Româneşti.
în zilele acelea, în chip minunat, s-a
făcut cunoscută voia lui Dumnezeu,
ca acele sfinte moaşte sa fie aşezate
în biserica de la Curtea de Argeş.
Mergînd dreptcredinciosul voievod
108
cu alai mare la Dunăre, a primit racla
cu moaştele Sfintei Filofteia şi,
purtîndu-le ca pe nişte odoare de
mare preţ, le-a adus şi le-a rînduit, cu
cinste şi cu evlavie, în biserica zidită
de dînsul.

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÎNTA


MARE MUCENIŢÂ FILOFTEIA

Sfîntă mare muceniţă a lui Hristos,


Filofteie, ne rugăm ţie cu genunchii
plecaţi şi cu fierbinţi lacrimi. Adu-ţi
aminte de neputinţa firii omeneşti,
care cuprinde şi înfăşoară pe tot
muritorul, de la naştere întocmai ca
mrejele păianjenului. Intru aceste
mreje fiind căzuţi şi noi smeriţii, şi
109
neputînd scăpa de ele fără ajutorul lui
Dumnezeu, te rugăm pe tine să ne fii
mijlocitoare către Dînsul, căci El
însuşi te-a preamărit şi te-a trimis în
această ţară ca s-o aperi şi s-o păzeşti
de toate răutăţile; de desele răsboaie,
de morţile năprasnice, de eresurile
care se ridică şi umblă ca nişte
vînturi furtunoase să surpe Biserica,
maica noastră care cu darul lui
Dumnezeu şi cu rugăciunile tale stă
neclintită pînă astăzi.
Aşa sfîntă mare muceniţă a lui
Hristos, Filoftee, milostiveşte-te spre
lacrimile bătrînilor, spre suspinele
maicilor, spre cererile pruncilor şi
spre noi, care cădem cu genunchii e
plecate şi cerem, prin rugăciunile tale
110
cele sfinte ajutor şi mîntuire din
supărările ce ne cuprind. Căci ştim
Sfîntă muceniţă, că pentru păcatele
noastre pătimim acestea toate, adică:
boalele, sărăcia, prigoniri de vrăj-
maşi, neploaie la vreme şi alte
asemenea răutăţi. Pentru aceasta,
cădem la milostivirea ta, ca să nu
pătimească şi cei nevinovaţi pentru
noi. Fie-ţi milă şi te roagă lui
Dumnezeu pentru noi, ca să strigăm
ţie: Bucură-te Fecioară mare
muceniţă Filofteie. Amin.

Viaţa Sfînţului Grigorie


Decapolitul

111
Sfîntul Grigorie s-a născut între
anii 780—790 în cetatea Irinopolis,
din Isauria, provincie bizantină în
Asia Mică.
Părinţii săi Serghie şi Maria, l-au
crescut în dreapta credinţă creştină şi
s-au bucurat văzînd că, de mic copil,
fiul lor se arată înclinat spre cele
dumnezeeşti. Cînd a ajuns la vîrsta
tinereţii şi părinţii săi au voit să-1
însoare, Grigorie s-a despărţit de
rînduielile cele lumeşti şi a mers într-
o mînăstire în care se afla stareţ
Sfîntul Simion Mărturisitorul,
unchiul său după mamă. Acesta i-a
fost adevărat părinte duhovnicesc şi
cu dragoste l-a povăţuit pe calea
împlinirii pravilei călugăreşti.
112
Într-acea mînăstire a vieţuit
Sfîntul vreme de 14 ani, ostenindu-se
a deveni călugăr desăvîrşit, prin post
şi rugăciune fără preget. Primind
îndemn dumnezeesc să nu ţină sub
obroc lumina pe care o dobîndise
prin smerenia şi evlavia sa, ci să o
pună în sfeşnic, ca să lumineze
tuturor, a părăsit mînăstirea pentru a
merge în mijlocul credincioşilor din
sate şi oraşe, îmbărbătîndu-i în multe
necazuri şi prigoniri ce îndurau din
partea ereticilor pîngăritori de
icoane. Lungă şi plină de primejdii a
fost călătoria pe care a făcut-o Sfîntul
Grigorie, ajungînd pînă la Roma,
unde a zăbovit puţină vreme. A
plecat spre Silichia Siracuzei şi Idisa,
113
ajungînd la Solun, lîngă Biserica
Sfîntului Mina.
Aici a primit darul preoţiei şi
multe fapte minunate a săvîrşît, prin
puterea cea fără de margini a
credinţei. Mulţime de eretici a adus
pe calea credinţei celei adevărate şi
de mare folos s-a arătat tuturor
creştinilor din locurile pe care le-a
colindat. îmbolnăvindu-se şi simţind
că i se apropie sfîrşitul, a plecat la
Constantinopole, unde se află
Simeon, alături de care a mai trăit un
an de zile. Într-acel oraş s-a săvîrşit
cu pace într-o zi de 20 Noembrie,
cînd s-a statornicit şi praznicul său.
Trupul său a rămas nestricat şi s-
a dovedit purtător de minunate
114
daruri, pentru cei credincioşi. Pentru
aceea el a şi fost păstrat multă vreme
în mînăstirea în care se pristăvise.
Cărţile bisericeşti şi ştirile din
popor, ne arată că la aceste Sfinte
Moaşte, multe rînduri de călugări şi
creştini şi-au aflat mîngîierea şi
ajutor întru necazuri, greutăţi şi
dureri.
Căci în curgerea vremurilor,
lîngă Sfintele Altare îşi mai găsea
omul necăjit şi întristat, nedreptăţit şi
asuprit mîngîiere şi, alinare, sfat şi
ajutor, iar acestea erau mult sporite
lîngă Sf. Moaşte cele de Dumnezeu
păstrate nestricate, şi peste tot
pămîntul, pentru mîngîierea
credincioşilor, împrăştiate.
115
Dorind Barbu Craiovescu a-şi
împodobi ctitoria sa de la Bistriţa-
Vîlcii cu Sfintele Moaşte, mers-au
acum vreo 460 de ani la Ţarigrad.
Acolo, cu multe osteneli căutînd şi
cerutele cheltuieli făcînd, a aflat
despre viaţa neprihănită, despre
credinţa nestrămutată, despre rîvna
cea fierbinte, despre răbdarea cea
multă, despre evlavia cea
pustnicească, despre dragostea cea
nefăţarnică de pace, de adevăr şi de
dreptate, despre ajutorarea celor
săraci şi năpăstuiţi, despre hărnicia
cea silitoare, despre neadormirea
întru privegheri şi rugăciuni şi despre
iubirea cea aprinsă către Sfînta
Treime, cu care Sfîntul Grigorie
116
Decapolitul a fost de Dumnezeu
dăruit, pentru ostenelile, înfrînarea şi
nepătata sa curăţenie sufletească şi
trupească.
Şi despre minunile ce nu numai
în viaţa pămîntească cu rugăciunile
sale făcînd — ci şi după adormirea sa
— cu rugăciuni la Sfintele sale
Moaşte celor credincioşi
chivernisind, aflînd Craiovescu,
nimic nu i s-a părut prea greu pentru
a dobîndi şi a aduce la Mînăstirea sa
— în anul de la Hristos 1497, aceste
Sfinte Moaşte.
Mulţimile călugărilor la ucenicii
lor, oameni din neam în neam,
mulţimile de închinători din om în
om şi din sat în sat au dus vestea
117
despre minunile şi mîngîierile ce cu
rugăciunile Sfîntului Grigorie
Decapolitul se dobîndesc lîngă
Sfintele sale Moaşte din Mînăstirea
de la poalele stîncilor Arnotei din
Vîlcea şi astfel, vestirea lăţindu-se an
de an, sute şi sute de închinători —
de la vlădică pînă la opincă — luau
drumul Bistriţei Vîlcene ca să
îngenunche la Sfintele aceste Moaşte
şi de la Dumnezeu ajutor să
dobîndească.

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÎNTUL


GRIGORIE DECAPOLITUL

Prea Cuvioase Părinte Grigorie,


cela ce chip te-ai făcut înfrînării şi
118
prin Dumnezeiescul Duh pe toţi i-ai
luminat, tu pe care Biserica soare
luminos te cunoaşte, cela ce
alergarea dreptei credinţe ai săvîrşit,
cugetele celor răi credincioşi le-ai
mustrat, iar pe credincioşi cu po-
doabele faptelor bune şi cu razele
tămăduirilor îi luminezi, agoniseşte-
ne prin rugăcinile tale, de la
Dumnezeu, iertarea păcatelor,
curăţirea sufletelor, sfinţirea
gîndurilor, luminarea şi îndreptarea
simţurilor, făcîndu-ne val de bună
treabă şi arătîndu-ne sălaş numai
Duhului celui Sfînt, de care să fugă
toată patima şi tot lucrul cel rău al
întunericului. Amin.

119
Alăturea de aceşti sfinţi: Sfînta
Filofteia şi Sfîntul Grigorie
Decapolitul, noi, cei din Eparhia
Rîmnicului, nu trebuie să uităm a
aşeza şi pe Sfîntul Ierarh Calinic
de la Cernica cel care între anii
1850—1386, a păstorit pe
dreptcredincioşii Eparhiei
Rîmnicului, în calitate de
Episcop.
O cinste deosebită pentru Epar-
hia noastră şi, totodată, un mijlo-

120
citor mai mult, către Dumnezeu,
pentru noi.
Viaţa Sfîntului Ierarh
Calinic de la Cernica

Acest fericit părinte Calinie s-a


născut în oraşul Bucureşti, în ziua de
7 octombrie 1787, din părinţi romîni,
temători de Dumnezeu şi a primit la
sfîntul botez, numele de Constantin.
Cînd avea vîrsta de 20 de ani, la
18 martie 1807, tînărul Constantin
din îndemn lăuntric, şi-a îndreptat
paşii către M-tirea Cernica, din
apropiere, unde a fost primit cu
dragoste părintească de stareţul
Timotei. După un an de ascultare
duhovnicească şi de multe osteneli, a
121
fost tuns în călugărie, schimbîndu-şi
numele în Calinic. Peste o lună apoi
s-a învrednicit a fi hirotonit
Ierodiacon.
La mînăstirea Cernica a vieţuit
Sfîntul Calinic 43 de ani, nevoindu-
se zi şi noapte în post şi rugăciune, în
muncă şi smerenie, în răbdare şi
dragoste. Drept aceea după 5 ani de
slujire în treapta diaconiei, a primit şi
sfinţitorul dar al preoţiei, iar după alţi
cinci ani cu glas de obşte a fost ales
de sobor stareţ al chinoviei de la
Cernica, pe care a cîrmuit-o cu mare
iscusinţă timp de 31 de ani, săvîrşind
multe fapte încununate de laudă.
În anul 1850, Prea Cuviosul
Calinic a fost ales şi sfinţit Episcop
122
al Rîmnicului, unde a săvîrşit mari
fapte şi a împlinit multe din lipsurile
acestei Eparhii. Cu nespusă rîvnă şi
osteneală a zidit din temelie biserica
Episcopiei, împodobind-o cu
zugrăveală şi odoare scumpe şi a dat
viaţă nouă tiparniţei bisericeşti,
scoţînd la lumină multe cărţi de
slujbă şi de zidire sufletească. Dorul
de viaţă schimnicească 1-a îndemnat
să zidească o biserică la schitul
Frăsinei, şi toate chiliile din prejur,
pentru adăpostirea părinţilor dornici
să petreacă viaţa sihăstrească, după
pravila călugărilor din Muntele
Atonului, statornicită aici de acest
fericit ctitor.

123
Sfîntul Calinic a păstorit în
scaunul de la Rîmnic vreme de peste
16 ani după care, simţindu-se slăbit
de bătrîneţe şi bolnav fiind, a venit
iarăşi la Mînăstirea Cernica, unde a
mai trăit aproape un an, mutîndu-se
către Domnul în ziua de 11 aprilie
1868.
A fost îngropat, după a sa
dorinţă, în tinda bisericii Sfîntul
Gheorghe de la Cernica, ctitoria sa.
Cît timp a vieţuit pe pămînt,
Sfîntul Calinic a dus o viaţă aleasă şi
plăcută lui Dumnezeu. Călugăr fiind
s-a supus întru totul rînduielilor vieţii
mînăstireşti, trăind în sărăcie şi în
aspră înfrînare. Cei ce l-au cunoscut
spun că avea un trup firav şi era
124
senin la faţă. Umbla cu capul mereu
plecat, vorbea domol şi liniştit, iar la
fire era nespus de bun şi darnic faţă
de toţi.
Acest fel de viaţă a făcut din el
un vas ales al Domnului, împodobit
fiind şi cu darul facerii de minuni,
tămăduind bolnavi, cunoscînd
glasurile ascunse ale oamenilor,
sfîrşitul lor şi chiar al său. Apoi a fost
mîngîiere pentru săraci şi văduve,
căci tot ceeace a agonisit, a împărţit
cu milostivire întru faceri de bine.
Încă şi azi mult ajutor şi mare
folos dobîndesc toţi cei care au
credinţă şi năzuesc întru acest smerit
ales al Domnului.

125
Cu ale cărui sfinte rugăciuni,
Doamne milueşte-ne şi ne mîntueşte
pe noi. Amin.

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÎNTUL


IERARH CALINIC

Cu inimi smerite şi cu glasuri


nevrednice cutezăm a slăvi pe
Atotputernicul Dumnezeu, cel ce prin
darul şi iubirea Sa de oameni te-a
dăruit nouă fierbinte rugător, prea
Fericite Părinte Calinic, alesule între
Sfinţi; cu umilinţă şi cutremur ne
plecăm genunchii şi rugăciune
înălţăm ţie. Sfinte Ierarhe, ascultător
al Tatălui, următor al Fiului, alăută a
Sfîntului Duh, înger în trup, păzitor
126
al fecioriei, vistiernic al neaverii,
chip al smereniei; păzitor al inimilor,
luminător al minţilor, odrăslitor de
ucenici, păzitor al pravilelor,
chivernisitor al vieţii de obşte; ţie,
celui mare întru cuvioşie, puternic
întru postire, bogat întru milostenie,
dreptar al duhovniciei, ţie ne rugăm,
celui cu mintea şi inima plină de har,
pe tine te cinstim, la tine cădem
făcătorule de minuni şi tămăduitorule
al neputinţelor, povăţuitorule al
călugărilor şi cunună a ierarhilor. Fii
nouă mijlocitor la Bunul şi
Milostivul Dumnezeu, Cel în Treime
lăudat. Şi împărtăşit fiind luminii Lui
celei neînserate, roagă-L să păzească
obştea ta monahicească şi pe toţi
127
drept slăvitorii creştini: de foc, de
secetă, de potop, de grindină, de
cutremur, de molimă, de sabie, de
neiubire între fraţi şi de toată reaua
întîmplare; credinţa s-o întărească, cu
harul Său să ne acopere, pacea s-o
întemeeze şi pe toţi să ne mîntuiască
prin rugăciunile tale, Sfinte Ierarhe,
şi ale tuturor Sfinţilor. Amin.

ÎNDRUMĂRI FOLOSITOARE

Cînd şi cum facem semnul


crucii?

128
În timpul rugăciunii ne
închinăm, făcînd semnul Sfintei
Cruci.
Semnul Sfintei Cruci se face
astfel: îndoim înlăuntru şi lipim de
podul palmei drepte degetul mic şi
inelarul, apoi împreunăm la un loc
vîrfurile degetelor gros, arătător şi
mijlociu de la aceeaşi mînă şi cu ele
astfel împreunate ne însemnăm pe
frunte, pe piept, pe umărul drept şi pe
umărul stîng.
Orice rugăciune o începem cu
rostirea: „În numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfîntului Duh, Amin",
însoţind această rostire cu semnul
Sfintei cruci, astfel; Cînd zicem: „În
numele Tatălui...” ne însemnăm pe
129
frunte; cînd zicem: „Şi al Fiului...”,
ne însemnăm pe piept; cînd zicem:
„şi al Sfîntului Duh”, ne însemnăm
pe umărul drept, întîi şi apoi pe cel
stîng şi încheiem zicînd: „Amin”
Însemnarea cu semnul crucii este
o deprindere creştinească foarte
veche; chiar din timpul Sfinţilor
Apostoli.
Facem semnul crucii întovă-
răşind orice rugăciune rostită cu glas
tare sau în gînd; cînd trecem pe lîngă
biserică, pe lîngă o troiţă; cînd
începem şi cînd stîrşim un lucru.
Însemnîndu-ne cu semnul Sfintei
cruci dobîndim binecuvîntarea lui
Dumnezeu.

130
Sărbători legale
Toate duminicile de peste an.
1 ianuarie — Anul Nou.
1 şi 2 mai — ziua solidarităţii
internaţionale a celor ce
muncesc.
23 şi 24 august — ziua eliberării
Romîniei de sub jugul fascist.

Sărbători bisericeşti
Duminicile de peste an.
1 ianuarie — Tăierea împrejur a
Domnului nostru Iisus Hristos
şi Sfîntul Vasile cel Mare.
6 ianuarie — Botezul
Domnului sau Bobotează.
7 ianuarie — Sfîntul Ioan
Botezătorul.
131
2 februarie — Întîmpinarea
Domnului.
25 martie — Buna Vestire a
Maicii Domnului.
Cu dată schimbătoare — Intrarea
în Ierusalim a Domnului.
Cu dată schimbătoare —
Duminica învierii — Sfintele
Paşti.
23 aprilie — Sfîntul Mare
Mucenic Gheorghe.
Cu dată schimbătoare — Înălţarea
la cer a Domnului.
21 mai — Sfinţii împăraţi
Constantin şi Elena.
Cu dată schimbătoare —
Duminica Pogorîrii Duhului
Sfînt (Rusaliile).
132
Cu dată schimbătoare — (a doua
zi după Rusalii) Sfînta
Treime.
24 iunie — Naşterea Sfîntului
Ioan Botezătorul.
29 iunie — Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel.
20 iulie — Sfîntul Prooroc Ilie
Tesviteanul.
1 august — Scoaterea Sfintei
Cruci.
6 august — Schimbarea la faţă a
Domnului.
15 august — Adormirea Maicii
Domnului (Sfînta Măria
Mare).
29 august — Tăierea Capului
Sfîntului Ioan Botezătorul.
133
8 septembrie — Naşterea Maicii
Domnului (Sfînta Măria
Mica).
14 septembrie — Înălţarea Sf.
Cruci.
14 octombrie — Sfînta Cuvioasa
Parascheva (Vinerea cea
mare).
26 octombrie — Sfîntul Mare
Mucenic Dimitrie.
8 noiembrie — Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil.
21 noiembrie — Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului.
6 decembrie — Sfîntul Ierarh
Nicolae
25 decembrie — Naşterea
Domnului — Crăciunul.
134
26 decembrie — Soborul Maicii
Domnului.
27 decembrie — Sfîntul
Arhidiacon Ştefan.

Zile de post în cursul anului


Toate miercurile şi vinerile de
peste an, în afara celor de
„harţi".
5 ianuarie — (ajunul Bobotezei).
29 august — (Tăierea capului Sf.
Ioan Botezătorul)
14 septembrie — (înălţarea Sfintei
Cruci).

Cele patru posturi de peste an

135
Postul Paştilor (Păresimile), care
ţine şapte săptămîni şi stă în
legătură cu data Paştilor.
Postul Sfinţilor Apostoli sau al
Sîn-pietrului, începe din seara
Duminicii Tuturor Sfinţilor şi
ţine pînă la 29 iunie. Postul
Sfintei Marii — 1-14 august.
Postul Crăciunului — 15
noiembrie 24 decembrie.

Zile de post în care se mănîncă


untdelemn şi e deslegare la vin
În postul Paştilor: Sîmbăta şi Du-
minica, la 24 februarie, la 9
martie şi, la 25 martie, cînd
aceasta cade în Joia mare, în

136
Vinerea Patimilor sau în
Sîmbăta Paştilor.
În postul Crăciunului la 23 şi 30
noiembrie, 4, 5, 6, 9, 16 şi 20
decembrie (dacă aceste zile
cad lunea, marţea şi vinerea.

Zile de post în care e


dezlegare la peşte
În postul Paştilor la 25 martie şi
Duminica Floriilor.
În postul Sfintei Marii la 6 august.
În postul Crăciunului la 21
noiembrie (chiar dacă e
miercuri sau vineri 23 şi 30
noiembrie, 4, 5, 6, 9, 16 şi 20
decembrie (dacă aceste zile
cad marţea sau joia) şi în
137
zilele de luni, miercuri şi
vineri ale acestui post, cînd
cade hramul bisericii.

Zile de post în care se mănîncă


dulce (harţi)
Miercurile şi vinerile din
săptămîna Vameşului şi o
Fariseului, din săptămîna
brînzei (dezlegare numai
pentru ouă, brînză, lapte).
Săptămîna luminată, de la Rusalii
pînă în Duminica tuturor
Sfinţilor şi în cele dintre
Crăciun şi Bobotează, afară
de ajunul Bobotezei, cînd
postim; miercurile şi vinerile

138
în care cade Crăciunul şi
Bobotează, mîncăm de dulce.

Zile în care nu se fac nunţi


În zilele de miercuri şi vineri din
an.
În cele patru posturi de peste an.
În ajunul Praznicilor împărăteşti.
În săptămîna luminată (de la
Paşti pînă la Duminica Tomii).
În Duminica Rusaliilor.
La 29 august şi la 14 septembrie.
De la Crăciun pînă la Bobotează.

Zile de pomenirea morţilor


1. — Pomenirile obşteşti se fac:

139
a. — În sîmbăta lăsatului de sec
de carne, pentru postul
Paştilor.
b. — În sîmbăta din săptămîna a
doua, a treia, şi a patra din
postul Paştilor.
c. — În sîmbăta dinaintea
Rusaliilor.
2. — Pomenirile în urma morţii
cuiva (parastasele) se fac la 3,
la 9 şi la 40 zile după moarte,
la 3, la 6 şi la 9 luni, la 1 an
apoi în fiecare an pînă la 7
ani.

S I NAXAR
140
ADICĂ ÎNSEMNARE DESPRE
SFINŢII DE FESTE AN ŞI DESPRE
SĂRBĂTORILE CARE NU SE
MUTĂ

141
Crucii Tale ne închinăm Stăpîne şi
Sfîntă învierea Ta o lăudăm
şi o mărim.

142
LUNA IANUARIE
Are 31 de zile Ziua are 10 ceasuri
şi noaptea 14

1. (†)Tăierea împrejur a Domnului;


Sf. Vasîle
2. Sfinţii: Silvestru — Papa Romei şi
Serghie
3. Sf. Prooroc Maleahi; Mucenicul
Gordie
4. Soborul Sf. 70 de Apostoli; Cuviosul
Teoctist
5. Sf. Mucen.: Teopemt şi Teona (Aj.
Bobotezei)
6. (†) Botezul Domnului (Bobotează)
7. (†) Sf. Prooroc Ioan Botezătorul
8. Sf. Cuv. Gheorghe Hozevit, Domnica
şi Emilian

143
9. Sf. Mucenic Polieuct; Cuviosul Ev-
stratie
10. Sf. Grigorie al Nisei; Cuviosul
Dometian
11. † Sf. Cuviosul Teodosie cel Mare
12. Sf. Muceniţe: Tatiana şi Eutasia
13. Sf. Mucenici: Ermil şi Stratonic
14. Sf. Cuvioşi ucişi în Sinai şi Rait
15. Sf. Cuvioşi: Pavel Tebeul şi Ioan
Colibaşul
16. Închinarea Lanţului Sf. Apostol
Petru
17. † Sf. Preacuviosul Antonie cel Mare
18. † Sf. Atanasie şi Chiril, Patriarhii
Alexandriei
19. Sf. Cuvioşi: Macarie, Meletie şi
Marcu
20. † Sf. Preacuviosul Eftimie cel Mare

144
21. Sf. Maxim Mărturisitorul;
Mucenicul Neofit
22. Sf. Apostol Timoteiu; Cuviosul
Anastasie
23. Sf. Mucenici: Climent şi Agatanghel
24. Sf. Cuvioasă Xenia; Mucenicul
Vavila
25. † Sf. Grigorie Teologul
26. Sf. Cuvioşi: Xenofont, Maria,
Arcadie, Ioan
27. † Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură
de Aur
28. Sf. Cuvios Efrem Sirul
29. Aducerea moaştelor Sf. Ignatie
30. (†) S-ţii Trei Ierarhi: Vasile, Gri-
gorie şi Ioan
31. Sf. Mucenici Chir şi Ioan.

LUNA FEBRUARIE
145
Are 28 sau 29 de zile
Ziua are 11 ceasuri şi noaptea 13

1. Sf. Mucenic Trifon; Muceniţa


Perpetua
2. (†) Întîmpinarea Domnului
3. Sf. Simeon şi Ana proorociţă
4. Sf. Cuviosul Isidor; Sf. Mucenic
Avramie
5. Sf. Muceniţe: Agapia şi Teodula
6. Sf. Vucol; Mucenicii Iulian şi
Fausta
7. Sf. Partenie; 1003 mucenici din
Nicomidia
8. Sf. Mucenic Teodor Stratilat;
Prooroc Zaharia
9. Sf. Mucenici: Nichifor, Marcel,
Pangratie
146
10. †Sf. Mare Mucenic Haralambie,
Valentina
11. Sf. Mucenic Vlasie; Sf. Teodora
împărăteasa
12. Sf. Meletie al Antiohiei şi Mc.
Hristea
13. Sf. Martinian; Apostolii Achila
şi Priscila
14. Sf. Cuvioşi: Axentie, Maron,
Filimon
15. Sf. Apostol Onisim; Mucenicul
Maior
16. Sf. Pamfil, Valent şi Cuviosul
Flavian
17. Sf. Mucenic Teodor Tiron; Sf.
Mariamna
18. Sf. Leon Episcopul Romei;
Cuviosul Agapit
147
19. Sf. Apostol Arhip; Cuy.
Evghenie şi Macarie
20. Sf. Cuvioşi: Leon Episcopul şi
Visarion
21. Sf. Cuvios Timotei; Sf. Evstatie
22. Sf. Cuvioşi: Atanasie, Talasie şi
Limneu
23. † Sf. Mucenic Policarp; Sf.
Gorgonia
24. † Aflarea capului Sf. Ioan
Botezătorul
25. Sf. Tarasie; Mucenicul
Alexandru
26. Sf. Porfirie; Muceniţa Fotini
27. Sf. Cuvioşi: Procopie Decapo-
litul, Talaleu
28. Sf. Cuvioşi: Vasile şi Proterie;
Sf. Chira
148
29. Sf. Cuviosul Casian Romanul
(în anii bisecţi).

LUNA MARTIE
Are 31 de zile
Ziua are 12 ceasuri şi noaptea 12

1. Muceniţa Evdochia; Sf. Domnina


2. St. Mucenici: Teodot, Isihie, Nes-
tor
3. Sf. Mucenicii: Eutropiu, Cleonic,
Vasilic
4. Sf. Cuviosul Gherasim; Mucenicul
Pavel
5. Sf. Mucenic Conon; Muceniţa
Iraida

149
6. Sf. 42 de Mucenici din Amoreia;
Sf. Eufrosin
7. Sf. Mucenici: Efrem, Vasilevs,
Agatodor
8. Sf. Cuviosul Teofilact; Mucenicul
Dometie
9. † Sf. 40 de Mucenici din Cetatea
Sevastiei
10. Sf. Mucenici: Codrat, Ciprian,
Dionisie
11.Sf. Sofronie: Mucenicii: Trofin şi
Talu
12. Sf. Cuviosul Teotan; Sf. Grigorie
Dialogul
13. Aducerea moaştelor Sf. Nichifor
14. Sf. Cuviosul Benedict;
Mucenicul Alexandru

150
15. Sf. Mucenici: Agapie, Plisie,
Timolau
16. Sf. Mucenici: Savin, Papa,
Romano
17. Sf. Alexie omul lui Dumnezeu;
Mucenic Marin
18. Sf. Chiril, Arhiepiscopul
Ierusalimului
19. Sf. Mucenici: Hrisant şi Daria;
Muceniţa Haria
20. Sf. Cuvioşi ucişi în mînăstirea
Sf. Sava
21. Sf. Cuviosul Iacov; Sf. Toma
Serapion
22. Sf. Mucenic Vasile Preotul; Sf.
Drosida
23. Sf. Mucenic Nicon şi cu 199 de
ucenici
151
24. Sf. Cuviosul Artemon;
Mucenicul Luca
25. (†) Buna Vestire a Maicii
Domnului
26. Soborul Sf. Arhanghel Gavriil
27. Sf. Muceniţa Matroana;
Proorocul Anania
28. Sf. Cuviosul Ilarion; Mucenicii
Filit şi Lidia
29. Sf. Mucenici: Marcu Episcopul
şi Chiril
30. Sf. Cuviosul Ioan Scărarul
31. Sf. Mucenic Ipatie; Sf.
Veniamin

LUNA APRILIE
Are 30 de zile
152
Ziua are 13 ceasuri şi noaptea 11

1. Sf. Cuvioasa Maria Egipteanca


2. Sf. Cuviosul Tit; Mucenicii: Am-
fian şi Edesie
3. Sf. Cuviosul Nichita; Mucenic
Elpidifor
4. Sf. Cuviosul Iosif; Cuvioşii Zosi-
ma şi Platon
5. Sf. Muc: Claudie, Diodor, Sera -
pion, Nichior
6. Sf. Cuviosul Evtihie; Cuvioasa
Platonida
7. Sf. Mucenic Caliopie; Muceniţa
Achilina
8. Sf. Apostoli: Irodion, Agav, Rut,
Ermu

153
9. Sf. Mucenic Evpsihie; Cuviosul
Vadim
10. Sf. Mucenici: Terente, Pompie,
Sf. Dima
11. Sf. Muc. Antipa, Sf. Ierarh
Calinic - Cernica
12. Sf. Cuvioşi Vasile Episcopul,
Antusa
13. Sf. Mucenici: Artemon, Chinti-
lian şi Dada
14. Sf. Martin Papa Romei;
Muceniţa Tomaida
15. † Sf. Apostoli: Aristarh, Trofim
şi Pud;
16. (†) Sf. Muceniţe: Irina, Agapi,
Hionia
17. Sf. Mucenici: Simeon, Adela,
Adrian
154
18. Sf. Cuviosul Ioan; Mucenicul
Sava Gotul
19. Sf. Cuviosul Ioan Paleolavritul;
Sf. Gheorghe
20. † Sf. Cuviosul Teodor;
Mucenicul Anastasie
21. Sf. Mucenic Ianuarie; Muceniţa
Filipia
22. Sf. Cuviosul Teodor; Apostolul
Natanail
23. (†) Sf. Marele Mucenic
Gheorghe
24. † Sf. Mucenic Sava Stratilatul; Sf.
Elisaveta, Ilie Iorest, Sava
Brancovici
25. Sf. Apostol şi Evanghelist Marcu
26. Sf. Mucenici: Vasile al Amasiei;
Şf. Glafira
155
27. Sf. Simeon, Episcopul
Ierusalimului
28. Sf. Apostoli: Iason şi Sosipatru
29. Sf. 9 Mucenici din Cizic; Sf.
Memnon
30. Sf. Apostol Iacov Zeveaeu; Sf.
Donat

LUNA MAI
Are 31 de zile
Ziua are 14 ceasuri şi noaptea 10

1. Sf. Ieremia; Cuv. Iftimie, Ignatie,


Acachie
2. Aducerea moaştelor Sf. Atanasie
cel Mare
3. Sf. Mucenici Timotei şi Mavra; Sf.
Diodor
156
4. Sf. Muceniţă Pelaghia; Cuv. Ila-
rion cel nou
5. Sf. Marea Muceniţă Irina;
Mucenicul Gaian
6. Sf. şi Dreptul Iov; Cuvioşii
Mamant, Pahomie
7. Arătarea Sf. Cruci; Mucenicul
Acachie
8. † Sf. Ap. şi Ev. Ioan ; Sf. Arsenie
cel Mare
9. Sf. Prooroc Isaia; Mucenicul Hris-
tofor
10. Sf. Apostol Simon Zilotul;
Cuviosul Isihie
11. Sf. Mucenici: Mochie, Dioscur
12. † Sf. Epifanie; Sf. Gherasim; Sf.
Ioan valahul

157
13. Sf. Muceniţă Glicheria; Cuviosul
Serghie
14. Sf. Mucenici: Isidor şi Terapont
15. Sf. Cuviosul Pahomie cel Mare
16. Sf. Cuviosul Teodor Sfinţitul
17. Sf. Apostoli: Andronic şi Iunia
18. Sf. Mucenic Petru, Veniamin,
Hristina Fecioara
19. Sf. Mucenic Patrichie; Vluceniţa
Chiriachi
20. Sf. Mucenic Talaleu; Cuviosul
Marcu
21. (†) Împăraţii Constantin şi
Elena
22. Sf. Părinţi ai Soborului II
Ecumenic
23. Sf. Cuviosul Mihai
Mărturisitorul
158
24. Sf. Cuviosul Simeon; Muceniţă
Marciana
25. † A treia aflare a cap. Sf. Ioan
Botezătorul
26. Sf. Apostoli Carp şi Alfeu
27. Sf. Mucenici: Eladie, Terapont,
Alipie
28. Sf Cuvios Nichita; Muceniţă
Eliconida
29. Sf. Muceniţă Teodosia;
Mucenicul Olivian
30. Sf. Isachie; Cuviosul Varlaam,
Natalia
31. Sf Mucenic Ermie filosoful

LUNA IUNIE
Are 30 de zile
159
Ziua are 15 ceasuri şi noaptea 9

1. Sf. Muc. Iustin filosoful;


Mucenicul Firm
2. † Sf. Mucenic Ioan cel Nou de la
Suceava
3. Sf. Mucenici: Luchilian, Ipatie,
Paul, Paula
4. Sf. Mitrofan; Cuvioasa Sofia
5. Sf. Mucenici: Doroftei, Nicandru,
Leonid
6. Sf. Cuviosul Ilarion; Mucenicul
Ghelasie
7. Sf. Muceniţă Zenaida; Cuviosul
Antim
8. Sf. Muceniţă Caliopi; Cuvioasa
Melania

160
9. Sf. Muceniţe: Tecla, Mariamni,
Marta, Maria
10. Sf. Mucenici: Alexandru şi An-
tonina
11.Sf. Apostoli: Vartolomeu şi
Varnava
12. Sf. Cuviosul Onufrie şi Petru
Atonitul
13. Sf. Muceniţă Achilina;
Cuviosul Trifilie
14. Sf. Prooroc Elisei; Sf. Melodie
15. Sf. Prooroc Amos; Cuviosul
Ieronim
16. Sf. Cuviosul Tihon, Episcopul
Amatundei
17. Sf. Mucenici: Manuil, Savel,
Ismail

161
18. Sf. Mucenic Leontie; Cuviosul
Erasm
19. Sf. Apostol Iuda; Cuviosul
Paisie cel Mare
20. Sf. Mucenic Metodic; Cuviosul
Calist
21. Sf. Mucenici: Iulian, Afrodisie
22. Sf. Mucenici: Evsevie, Zinon şi
Zina
23. Sf. Muceniţă Agripina;
Mucenicul Aristocle
24. (†) Naşterea Sf. Ioan
Botezătorul
25. Sf. Muceniţă Fevronia;
Mucenicul Procopie
26. Sf. Cuviosul David din Tesa-
lonic

162
27. Sf. Cuviosul Samson;
Mucenicul Anect
28. Aflarea moaştelor Sf.
Mucenici: Chir şi Ioan
29. (†) Sf. Apostoli Petru şi Pavel
30. † Soborul celor 12 Sfinţi
Apostoli; Sf. Ier. Ghelasie de la
Râmeţ

LUNA IULIE
Are 31 de zile
Ziua are 14 ceasuri şi noaptea 10

1. † Sf. Mucenici Cosma şi Damian;


Sf. Mavrichiei; Sf. Ier. Leontie de
la Rădăuţi

163
2. † Aşezarea veşm. Maicii
Domnului în raclă; Sf. Voiev.
Ştefan cel Mare
3. Sf. Mucenic Iachint; Cuviosul
Anatolie
4. Sf. Andrei; Cuvioasa Marta,
Ciprila
5. † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul şi
ucenicii săi
6. † Sf. Cuv. Sisoie cel Mare;
Muceniţa Lucia
7. Sf. Cuv. Toma; Muceniţa Chiriachi
8. Sf. Mucenic Procopie; Muceniţa
Teodosia
9. Sf. Muc.: Pangratie, Chiril, Andrei
şi Prov
10. Sf. 45 de mucenici din Nico-
pole-Armenia
164
11. Sf. Marea Muceniţă Eufimia prea
lăudata
12. Sf. Mucenici: Proclu şi Ilarie;
Sf. Veronica
13. Soborul Arhanghel Mihail;
Mucenicul Ştefan
14. Sf. Apostol Achila; Mucenicii
Iust, Iraclie
15. Sf. Muc.: Chirie şi Iulita;
Cuviosul Iosif
16. † Sf. Muc.: Antinoghen, Avudim
şi Faust
17. Sf. 630 de Părinţi ai Soborului
IV; Sf. Marina
18. Sf. Mucenici: Emilian, Pavel,
Valentina
19. Sf. Cuvioasa Macrina; Cuviosul
Dia
165
20. (†) Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul
21. Sf. Cuviosul Simion; Proorocul
Iezechil
22. Sf. Mironosiţă Maria Magdalena
23. Aducerea moaştelor Sf. Mucenic
Foca
24. Sf. Muceniţă Cristina;
Mucenicul Ermoghen
25. Adormirea Sf. Ana; Cuv.
Olimpiada, Evpraxia
26. Sf. Mucenici: Ermolae, Ermip şi
Ermocrat
27. † Sf. Mucenic Pantelimon;
Cuvioasa Antuza
28. Sf. Apostoli: Prohor, Nicanor,
Timon, Parmena
29. Sf. Mucenici: Calinic, Teodota,
Mamant
166
30. Sf. Apostoli: Sila, Silvan,
Crescent, Andronic
31. Sf. Evdochim; Sf. Iosif cel din
Arimateia

LUNA AUGUST
Are 31 de zile
Ziua are 13 ceasuri şi noaptea 11

1. † Scoaterea Sf. Cruci; Sf. Mucen.


7 Macabei
2. Aducerea moaştelor Sf.
Arhidiacon Ştefan; Împăratul
Justinian
3. Sf. Cuvios Dalmat; Sf. Salomeia
mironosiţa
4. Sf. 7 tineri din Efes; Cuvioasa
Evdochia
167
5. † Sf. Mucenic Evsignie; Cuvioasa
Nona; Sf. Ioan Iacob de la
Neamţ
6. (†) Schimbarea la faţă a
Domnului
7. † Sf. Mucenici: Dometie, Narcis,
Potamia; Cuvioasa Teodora de la
Sihla
8. Sf. Cuvios Emilian; Mucenicul
Stirachie
9. Sf. Apostol Matia; Mucenicul
Antonin
10. Sf. Mucenici: Lavrentie, Xist şi
Ipolit
11.Sf. Evplu; Nifon Patriarhul
Constantinopolei
12. Sf. Mucenici Fotie şi Anichit,
Pamfil
168
13. Sf. Cuviosul Maxim
Mărturisitorul
14. Sf. Prooroc Miheia; Mucenicul
Ursichie
15. (†) Adormirea Maicii
Domnului
16. † Sf. Mucenici: Diomid, Alcibi-
ad, Stamatie; Sf. Mucenici Brân-
coveni
17. Sf. Mucenici: Miron, Straton,
Ciprian
18. Sf. Mucenici: Flor, Lavru, Polien
19. Sf. Mucenici: Andrei Stratilat,
Agapie, Tecla
20. Sf. Prooroc Samuil; Mucenicul
Iliodor
21. Sf Apostol Tadeu; Sf. Teoclita

169
22. Sf. Mucenici: Agatonic, Zotic,
Irineu, Or.
23. † Sf. Mucenic Lup; Cuviosul
Calinic
24. Mucenicii: Evtihie, Tation
25. Întoarcerea moaştelor Sf.
Apostol Vartolomeu
26. Sf. Mucenici: Adrian şi Natalia,
Atic
27. Sf. Cuviosul Pimen; Muceniţa
Evtalia
28. Sf. Cuviosul Moise Arapul; Sf.
Ana
29. (†) Tăierea Capului Sf. Ioan
Botezătorul
30. Sf. Alexandru; Cuv. Fantin, Ioan
şi Pavel cel nou

170
31. Aşezarea brîului Maicii
Domnului în raclă

LUNA SEPTEMBRIE
Are 30 de zile Ziua are 12 ceasuri şi
noaptea 12

1. † Cuv. Simion Stîlpnieul (încep.


an. biseric.)
2. Sf. Mucenic Mamant; Sf. Ioan
Pustnicul
3. Sf. Mucenic Antim; Mucenica
Vasilisa
4. Sf. Mucenici: Vavila, Ermionia,
Haritina
5. Sf. Prooroc Zaharia; Mucenicul
Urban

171
6. † Sf. Mucenici: Evdoxie, Zenon,
Macarie
7. Sf. Mucenic Sozont; Apostolii:
Evod şi Onisifor
8. (†) Naşterea Maicii Domnului
9. Sf. şi Drepţii Ioachim şi Ana
10. Sf. Muceniţe: Minodora,
Mitrodora, Nimfodora
11. Sf.Cuvioşi: Teodora şi Eufrosin
bucătarul
12. Sf. Mucenic Autonom; Sf.
Teodor Episcopul
13. Sf. Mucenici: Cornelie Sutaşul,
Leontie
14. (†) Înălţarea Sfintei Cruci
15. † Sf. Muc. Nichita, Iosif cel nou
de la Partoş

172
16. Sf. Marea Muceniţă Eufimia şi
Melitina
17. Sf. Muceniţe: Pistis, Elpis, Aga -
pi şi Sofia
18. Sf. Cuviosul Evmenie;
Muceniţa Ariadna
19. Sf. Mucenici: Trofim, Savatie,
Dorimedont
20. Sf. Mucenici Eustaţiu, Teopisti,
Agapie
21. Sf. Apostol Codrat; Proorocul
Iona
22. † Sf. Mucenici: Foca, Isaac şi Sf.
Martin
23. Zămislirea Sf. Ioan Botezătorul
24. † Sf. Marea Muceniţă Tecla; Sf.
Coprie

173
25. Sf. Cuvioasa Eufrosina;
Cuviosul Pafnutie
26. † Adormirea Sf. Ioan
Evanghelistul
27. † Sf. Ier. Antim Ivireanu; Sf.
Mucenic Calistrat; Muceniţa
Epiharia;
28. † Sf. Cuviosul Hariton;
Proorocul Varuh
29. Cuviosul Chiriac Sihastru; Sf.
Gudelia
30. Sf. Mucenici: Grigorie al
Armeniei, Ripsimia

174
LUNA OCTOMBRIE
Are 31 de zile Ziua are 11 ceasuri şi
noaptea 13

1. Apostol Anania; Cuviosul Roman


din Atos
2. Sf. Mucenici: Ciprian şi Justina;
Cuv. Teofil
3. Sf. Muc: Dionisie Ariopagitul,
Elefterie, Rustic
4. Sf. Ieroftei; Mucenicii: Avdact şi
Calistena
5. Sf. Muceniţe: Haritina, Mameliti
6. Sf. Apostol Toma; Muceniţa
Eroditida
7. Sf. Mucenici: Serghie şi Vach.
Policronie
8. Sf. Cuvioasa Pelaghia; Sf. Taisia
175
9. Sf. Apostol Iacob; Cuv. Andronic
şi Atanasia
10. Sf. Mucenici: Evlampie şi
Evlampia
11. Sf. Apostol Filip; Muceniţe :
Zenaida, Filonia
12. Sf. Mucenici: Prov. Tarah şi
Andronic
13. Sf. Mucenici: Carp, Papii,
Agatonic, Florentie
14. (†) Sf. Cuvioasa Maica
noastră Parascheva
15. Sf. Mucenic Luchian; Cuviosul
Vars
16. Sf. Mucenic Longhin Sutaşul;
Cuviosul Mal
17. Sf. Prooroc Osie; St. Andrei
Criteanul
176
18. Sf. Apostol şi Evanghelist Luca
19. Sf. Prooroc Ioil; Sf. Fefix preotul
20. Sf. Marele Mucenic Artemie
21. † Sf. Ilarion cel Mare, Visarion
Sarai, Sofronie de la Cioara,
Oprea Miclăuş
22. Sf. Averchie, făcătorul de minuni
23. Sf. Apostol Iacov, fratele
Domnului
24. Sf. Mucenic Areta; Cuviosul
Proclu
25. Sf. Mucenici: Marchian, Marti-
rie; Sf. Tavita
26. (†) Sf. Mucenic Dimitrie
27. (†) Sf. Mucenici: Dimitrie Ba-
sarabov şi Nestor
28. Sf. Muc.: Terentie, Neonila; Sf.
Firmilian
177
29. Sf. Marea Muceniţă Anastasia
Romana
30. Sf. Mucenici: Zenovie şi Ze-
novia, Evtropia
31. Sf. Apostoli: Stahie, Amplie,
Urban, Apelie

LUNA NOIEMBRIE
Are 30 de zile Ziua are 10 ceasuri şi
noaptea 14

1. Sf. Mucenici Cosma şi Damian;


Erminingheld
2. Sf. Mucenici: Achindin, Pigasie,
Elpidifor
3. Sf. Mucenici: Achepsima, Iosif şi
Aitala

178
4. Sf. Cuviosul Ioanichie cel Mare;
Sf. Nicandru
5. Sf. Mucenici: Galaction, Epistimi;
Sf. Silvan
6. Sf. Pavel Arhiepiscopul Constan-
tinopolei
7. Sf. 33 de Mucenici din Meletin;
Cuv. Lazăr
8. (†) Sf. Voevozi: Mihail, Gavriil şi
Rafail
9. Sf. Mucenici: Onisifor şi Profirie,
Artemon
10. St. Ap.: Olimpie, Rodion, Sosi -
patru şi Erast
11.Sf. Marele Mucenic Mina;
Muceniţa Ştefanida, Victor şi
Vichintie

179
12. Sf. Ioan Milostivul; Cuviosul
Nîl Pustnicul
13. † Sf. Ioan Gură de Aur al
Constantinopolei
14. † Apostol Filip; Sî. Grigorie
Palama
15. Sf. Mucenici: Gurie, Samona şi
Aviv
16. Sf. Apostol şi Evanghelist Matei
17. Sf. Grigorie; Cuviosul Lazăr
Zugravul
18. Sf. Mucenici: Platon, Roman,
Zachei
19. Sf. Prooroc Avdie; Mucenicul
Varlaam
20. † Sf. Grigorie Decapolitul;
Mucen. Anatolie

180
21. (†) Intrarea în Biserică a
Maicii Domnului
22. Sf. Apostoli: Filimon, Arhip; Sf.
Cecilia
23. † Sf. Amfilohie; Cuviosul Sisi-
nie
24. Sf. Mucenici: Ecaterina şi Mer-
curie
25. Sf. Clement Romanul şi Petru al
Alexandriei
26. Sf. Cuviosul Alipie Stîlpnicul,
Stelian
27. Sf. Mucenic Iacov Persul; Sf.
Onufrie
28. Sf. Cuviosul Ştefan cel Nou şi
Irinarh
29. Sf. Mucenici: Paramon, Filumen

181
30. (†) Sf. Apostol Andrei; St.
Frumentie

LUNA DECEMBRIE
Are 31 de zile Ziua are 9 ceasuri şi
noaptea 15

1. Sf. Prooroc Naum; Cuviosul Fila -


ret
2. Sf. Prooroc Avacum; Muceniţa
Miropi
3. † Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Ioan
Sihastrul; Cuv. Gheorghe de la
Cernica
4. (†) Sf. Muceniţă Varvara; Sf.
Ioan Damaschin
5. † Sf. Cuvios Sava Sfinţitul; Sf.
Anastasie
182
6. (†) Sf. Ierarh Nicolae, făcătorul
de minuni
7. † Sf. Cuviosul Ambrosie;
Muceniţa Filofteia
8. Sf. Cuviosul Patapie; Prea
Cuviosul Sofronie
9. Zămislirea Sf. Ana, mama Maicii
Domnului
10. Sf. Mucenici: Mina, Ermoghen,
Evgraf
11.Sf. Cuvios Daniil Stîlpnicul; Sf.
Varsava
12. (†) Sf. Ierarh Spiridon,
făcătorul de minuni
13. † Sf. Ier. Dosoftei, mitrop.
Moldovei; Sf. Mucenici: Evstratie,
Mardarie, Orest

183
14. † Sf. Mucenici: Tirs, Levchie,
Calinic
15. † Sf. Mucenici: Elefterie, Susa-
na, Vah şi Antia
16. Sf. Prooroc Agheu; Sf. Teofana
împărăteasa
17. Sf. Prooroc Daniil; Sf. Anania,
Azaria. Mişail
18. † Sf. Daniil Sihastrul; Sf.
Mucenic Sevastian; Sf. Metodie
19. Sf. Mucenic Bonifacie; Cuviosul
Grighentie
20. Sf. Mucenic Ignatie, purtătorul
de Dumnezeu
21. Sf. Mucenici: Iuliana, Temistocle
22. † Sf. Ier. Petru Movilă; Sf.
Muceniţă Anastasia; Mucenicul
Hrisogon
184
23. Sf. 10 Mucenici din Creta; Sf.
Naum
24. Sf. Cuvioasa Eugenia şi cele cu
dînsa
25. (†) Naşterea Domnului
(Crăciunul)
26. (†) Soborul Maicii Domnului;
Sf. Nicodim
27. (†) Sf. Arhidiacon Ştefan, întîiul
mucenic
28. Sf. 20000 de mucenici arşi în
Nicomidia
29. Sf. 14 000 de prunci ucişi de
Irod
30. Sf. Muceniţă Anisia; Cuvioasa
Teodora
31. Sf. Cuvioasa Melania Romana;
Sf. Zotic
185
POMELNIC

Vii Morţi

186
187
188
189
190
191
192
CUPRINSUL:

Rugaţi-vă unii pentru alţii, de Prea


Fericitul Justinian
Patriarhul României....................11
Cuvînt către cititori,
de P. S. Episcop Iosif..................13

Rugăciunile de fiecare zi
Rugăciunile începătoare................ 19
Rugăciunile către Sfînta Treime.....24
Simbolul credinţei — Crezul .........25
Rugăciune către
Mîntuitorul Hristos ....................28
Învredniceşte-ne Doamne...............29

Rugăciuni la vremea mesei


Tatăl nostru.....................................32
193
Mulţumim Ţie.................................33
Mînca-vor săracii............................34
Veselitu-ne-ai pre noi, Doamne......34

Rugăciunile de seară
Psalmul 50 — Milueşte-mă
Dumnezeule................................36
Tropare de umilinţă........................40
Rugăciune către
Dumnezeu -Tatăl.........................42
Rugăciune către Maica Domnului . 44
Rugăciune către îngerul Păzitor.....45

Rugăciuni cînd mergi la Sfînta Slujbă


Intra-voi în casa Ta, Doamne..........48
La Icoana Domnului Hristos..........49
La Icoana Maicii Domnului...........50
La Icoana Sf. Ioan Botezătorul.......50
La Icoana Sfinţilor îngeri...............51

194
La Icoana Sfinţilor Apostoli...........51
La Icoana oricărui Sfînt, ................51
La Iconostas....................................52
Slăvite-voi, Doamne.......................52
După ieşirea cu Sfintele Daruri......53
La sfîrşitul Sfintei Slujbe................53

Rugăciuni la felurite împrejurări


Rugăciune înainte de spovedanie...55
Cele 10 porunci dumnezeeşti.........57
Cele 9 porunci bisericeşti...............58
Păcatele cele mai grele: cele
împotriva Duhului Sfînt..............60
Păcatele strigătoare la Cer..............61
Păcatele de căpetenie......................61
Rugăciune către Domnul Hristos
(după spovedanie).......................62
Rugăciuni înainte şi după
Sf. Împărtăşanie .........................65

195
Rugăciunea Dreptului Simeon........76
Rugăciune în Sfîntul şi
Marele Post.................................78

Rugăciuni la diferite trebuinţe


Rugăciune înainte de
începerea lucrului.......................80
Rugăciune după sfîrşirea lucrului ..82
Rugăciunea soţilor unul
pentru altul..................................84
Rugăciunea părinţilor
pentru copii.................................86
Rugăciune pentru călătorie ............87
Rugăciune pentru necazuri
şi supărări ...................................89
Rugăciune de ziua numelui ...........90
Rugăciune pentru
binefăcătorul tău.........................91
Rugăciune pentru

196
ocârmuitorii ţării.........................94
Rugăciune pentru binefacerile
primite de la Dumnezeu .............97

Cîntări bisericeşti
La prasnicile împărăteşti ...............99
La zilele Sfintei Cruci.....................99
La învierea Domnului.....................99
La Naşterea Domnului....................99
La Botezul Domnului...................100
La Sfeştanie..................................100

Sfinte Moaşte, aflătoare în cuprinsul


Eparhiei Rîmnicului şi Argeşului
Viaţa Sfintei Mare
Muceniţă Filofteia ....................104
Rugăciune către Sf. Mare
Muceniţă Filofteia ....................109
Viaţa Sfîntului Grigorie

197
Decapolitul ...............................111
Rugăciune către Sfîntul Grigorie
Decapolitul ..............................118
Viaţa Sfîntului Calinic
de la Cernica ............................121
Rugăciune către Sfîntul Ierarh
Calinic.......................................126
Îndrumări folositoare....................128
Sărbători legale.............................131
Sărbători bisericeşti cu ţinere şi
sărbătorile Sfinţilor mai mari ...131
Zile de post în cursul anului.........135
Cele patru posturi de peste an.......135
Zile de post în care se mănîncă
untdelemn şi deslegare la vin....136
Zile de post în care e deslegare
la peşte......................................137
Zile de post în care se mănîncă
dulce (harţi)...............................138

198
Zilele în care nu se fac nunţi........139
Zilele de pomenirea morţilor........139
Sinaxarul.......................................140
Data Paştilor.................................189

199
CARTE DE RUGĂCIUNI

(Extrageri din tipărituri anterioare, ce se indică:)


„Rugaţi-vă unii pentru alţii" de Prea
Fericitul Justinian, Patriarhul
României — Carte de Rugăciuni a
Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române pag. VI.
1. Rugăciunile de fiecare zi: pag. 18,
19, 21, 22, 23, 26.
2.Rugăciunile la vremea mesei : pag.
19, 39, 40.
3.Rugăciunile de seara: pag. 20, 21,
41, 42, 45, 46, 53.
4. Rugăciunile cînd mergi la biserică:
pag. 97, 98, 101.
5. Rugăciunile la felurite împrejurări:
pag. 292, 293, 294, 298, 301, 308,
315, 316, 317, 318 şi din Liturghie.

200
6. Rugăciunile la diferite trebuinţe: pag.
37, 38, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 87, 89.
7. Cîntări bisericeşti: din cărţile de
slujbă bisericească.
8. Viaţa Sfintei Muceniţe Filofteia :
îndrumătorul Pastoral 1951 pag. 373.
9. Viaţa Sfîntului Grigorie Decapo-
litul: îndrumătorul Pastoral 1951,
pag. 354 şi din Revista Sf. Sinod B.
O. R. nr. 11, 12 din 1955.
10. Viaţa Sfîntului Calinic de la
Cernica : Din „Viaţa şi slujba Sf.
Ierarh Calinic de la Cernica"
Edit. Inst. Bibi. de misiune
ortodoxă 1957.
11. Îndrumări folositoare din „Cartea
de învăţătură creştină ortodoxă a
Sf. Sinod 1952.

201
202
SFÂNTA EPISCOPIE
A
RÂMNICULUI ŞI ARGEŞULUI

CARTE
DE
RUGĂCIUNI

S-ar putea să vă placă și