Sunteți pe pagina 1din 25

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr.

3/2016

STRATEGII DIDACTICE MODERNE. MODERN TEACHING STRATEGIES.


METODE INTERACTIVE DE INTERACTIVE TEACHING METHODS
PREDARE – ÎNVĂŢARE - EVALUARE - LEARNING - EVALUATION

Amelia Georgiana Boncea, profesor PhD university professor Amelia


universitar doctor Georgiana Boncea

Universitatea „Constantin Brancusi‟ din „Constantin Brancusi‟ University in Targu-


Targu-Jiu, Departamentul pentru Pregătirea Jiu, Department for Didactic Staff Training
Personalului Didactic

Abstract: The evolution of society as a


Abstract: Evoluţia societăţii în ansamblul whole, the evolution of the sciences as the engine
său, evoluţia ştiinţelor ca motor al dezvoltării of its development could not take place without
acesteia nu putea avea loc fară schimbările de the changes of approach in the education
abordare în ştiinţele educaţiei. Drept urmare, sciences. As a result, science and the art of
ştiinţa şi arta de a învăţa pe alţii, de a-i învăţa să teaching others, teach them to learn, but above all
înveţe dar mai ales de a insufla dragoste pentru to instil love for knowledge followed and at the
cunoaştere a urmat şi în aceleşi timp a deteminat same time devised the evolution of mankind. The
evoluţia omenirii. Ştiinţele educaţiei în sciences of education in their entirety but also
integralitatea lor dar şi separat, principiile şi separately, the principles and methods by which
metodele prin care societatea la un anumit society at a certain moment of its evolution
moment al evoluţiei sale consideră şi acceptă să consider and accept to form the new generation
formeze noua generaţie (şi nu numai) sunt (and not only) are the most conclusive expression
expresia cea mai concludentă a viziunii despre of the vision of man and his future projection.
om şi proiecţia lui viitoare. Keywords: didactics, strategies,learning,
Cuvinte cheie: didactică, strategii, evaluation, teaching
învăţare, evaluare, predare

From the point of view of the teaching


Din punct de vedere al didacticii distinguishing the next paradigm change:
distingem următoarele schimbări de
paradigmă:
 Traditional didactics
- teaching - content
 Didactica tradiţională – predare – taught;
conţinut predat;
 Modern diddactics - teaching and
 Didactica modernă - predare-învăţare learning - content
– conţinut predat şi învăţat; taught and learnt;
 Post-modern or
 Didactica post-modernă sau curricular didactics
curriculară [Competenţe-conţinuturi- [Skills-contents-methods and
metode şi strategii-evaluare] – strategies-evaluation] - teaching-
predare-învăţare-evaluare – conţinut learning-evaluation - content-
predat-învăţat-evaluat. taught-learnt-evaluated.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
26
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

1. De ce strategii interactive ? 1. Why interactive strategies?

Imperativul calităţii în educaţie obligă The imperative of quality in education obliges


la o reconsiderare a demersului educaţional the teacher's educational approach to be
al profesorului, astfel încât strategiile reconsidered so that the didactic strategies
didactice elaborate să fie centrate pe învăţare developed are focused on learning and the
şi, respectiv, pe cel care învaţă. learner, respectively.
In order to ensure the development
Pentru a asigura dezvoltarea şi
and valorisation of their cognitive, emotional
valorificarea resurselor lor cognitive,
and acting resources, in order to "instrument"
afective şi acţionale, pentru a-i
them for optimal adaptation and insertion in
„instrumenta” în vederea adaptării şi inserţiei
the socio-professional environment, it is
optime în mediul socio- profesional, este
essential to build teaching strategies based on
esenţială construirea unor strategii didactice
action, application, research and
bazate pe acţiune, aplicare, cercetare,
experimentation. In this way, students will be
experimentare. Astfel, li se va crea elevilor
given the opportunity to practice quality
ocazia de a practica o învăţare de calitate, de
learning, to make sustainable purchases,
a realiza achiziţii durabile, susceptibile de a
likely to be used and transferred in various
fi utilizate şi transferate în diverse contexte
instructional contexts and beyond. With
instrucţionale şi nu numai. Beneficiind de o
competent guidance, with the support of
îndrumare competentă, având suportul unor
teachers who respect them and are
profesori care îi respectă şi sunt interesaţi
continuously interested in improving their
continuu de ameliorarea nivelului lor de
level of purchasing and skills, students will be
achiziţii şi competenţe, elevii vor avea
able to achieve learning objectives and
posibilitatea să realizeze obiectivele învăţării
successfully complete this work. In addition,
şi să finalizeze cu succes această activitate.
their chances of social success will increase
În plus, şi şansele lor de reuşită socială vor
considerably.
spori considerabil.
Interactive teaching strategies
Strategiile didactice interactive promote active learning, involve sustained
promovează o învăţare activă, implică o collaboration between students who,
colaborare susţinută între elevi care, organized into microgroups, work together to
organizaţi în microgrupuri, lucrează achieve pre-established goals. The teaching
împreună pentru realizarea unor obiective environment places the emphasis not on the
prestabilite. Cadrul didactic plasează accentul role of informational messaging speaker, but
nu pe rolul de difuzor de mesaje on the roles of organizer, facilitator and
informaţionale, ci pe rolurile de organizator, mediator of learning activities. The didactic
facilitator şi mediator al activităţilor de approach is designed so that it does not have
învăţare. Demersul didactic este conceput the teacher, but the pupil. The role of the
astfel încât nu îl mai are în centru pe teacher remains a capital, but by renouncing
profesor, ci pe elev. Rolul profesorului the old, rigid and uniform educational
rămâne unul capital, însă, renunţând la practices, he becomes the organizer of a
vechile practici educaţionale rigide şi learning environment tailored to the
uniforme, el devine organizator al unui peculiarities and needs of the beneficiaries,
mediu de învăţare adaptat particularităţilor facilitating the learning process and
şi nevoilor beneficiarilor, facilitând procesul developing skills. Designing and delivering
învăţării şi dezvoltarea competenţelor. teaching-learning-evaluation activities based
Proiectând şi realizând activităţi de predare- on interactive didactic strategies, the didactic
învăţare-evaluare bazate pe strategii didactice framework offers students multiple

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
27
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

interactive, cadrul didactic oferă elevilor opportunities to get involved in their own
multiple ocazii de a se implica în procesul training process, to freely express their ideas,
propriei formări, de a-şi exprima în mod liber opinions, and face them Colleagues, to
ideile, opiniile şi de a le confrunta cu cele ale develop their metacognitive skills.
colegilor, de a-şi dezvolta competenţele The teacher's perception of the pupils
metacognitive. thus undergoes radical transformations: the
student's image - passive information,
Percepţia cadrului didactic asupra "prefabricated" knowledge is replaced by the
elevilor suportă deci transformări radicale: image of the active learner, motivated to
imaginea elevului - receptor pasiv de practice authentic learning, to form specific
informaţii, de cunoştinţe „prefabricate” este information processing skills, generation Of
înlocuită cu imaginea elevului activ, motivat new knowledge, of their application in
să practice o învăţare autentică, să-şi formeze different contexts, etc.
competenţe specifice de procesare a What was a fundamental objective of
informaţiilor, de generare de noi cunoştinţe, school education - transmission and
de aplicare a acestora în diferite contexte etc.. accumulation of knowledge - is a second step
when it is desired to promote at this level a
Ceea ce reprezenta un obiectiv
culture of quality. Now, the focus is on how
fundamental al educaţiei şcolare -
assimilated information is processed,
transmiterea, respectiv acumularea de
structured, interpreted and used in various
cunoştinţe - trece în plan secund atunci când
situations. Thus students acquire solid skills,
se doreşte promovarea, la acest nivel, a unei
but also the confidence that they will prove to
culturi a calităţii. Acum, accentul este plasat
be operational and will serve them authenticly
pe modul în care informaţiile asimilate sunt
in various life contexts.
prelucrate, structurate, interpretate şi utilizate
Interactive didactic strategies have a
în situaţii variate. Astfel elevii dobândesc
decisive role in instructive-educational
competenţe solide, dar şi încrederea că
activity, being present at all stages of its
acestea se vor dovedi operaţionale şi le vor
conception and effective realization:
servi în mod autentic în diverse contexte de
a. design, when the teacher, referring to the
viaţă.
other components of the educational process
Strategiile didactice interactive au un (objectives, content, time, organization, etc.),
rol determinant în activitatea instructiv- develops the optimal didactic strategy;
educativă, fiind prezente în toate etapele b. in the effective phase of the activity - the
conceperii şi realizării efective a acesteia: didactic strategy becomes a concrete
a. proiectării, atunci când profesorul, instrument that allows the achievement of the
raportându-se la celelalte componente ale proposed objectives;
procesului de învăţământ (obiective, c. in the (self) evaluation phase, along with
conţinuturi, timp, forme de organizare etc.), other components of the educational process,
elaborează strategia didactică optimă; the didactic strategy becomes the "object" of
b. în faza de desfăşurare efectivă the teacher's assessment, according to the
c. a activităţii – strategia didactică results obtained, its quality and degree of
devine un instrument concret care permite correspondence with the finalities, content,
realizarea obiectivelor propuse; forms To organize the educational process.
d. în faza (auto)evaluării, alături de alte The implementation of a quality
componente ale procesului de învăţământ, management system in pre-university
strategia didactică devine “obiect” al education therefore calls for the organization
evaluării profesorului, apreciindu-se, în of an "interactive" learning environment to
funcţie de rezultatele obţinute, calitatea facilitate pupils' participation in their own

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
28
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

acesteia şi gradul de corespondenţă cu training process.


finalităţile, conţinutul, formele de organizare Interactive didactic strategies have
a procesului de învăţământ. obvious formative effects, which does not
Implementarea unui sistem de exclude the possibility of manifesting their
management al calităţii în învăţământul limits, provided that the teacher does not have
preuniversitar reclamă deci necesitatea strong competencies to apply them in the
organizării unui mediu de învăţare stimulativ, educational practice.
„interactiv”, care să faciliteze participarea Educational practices of actively
elevilor la procesul propriei formări. teaching and stimulating the pupil's / student's
Strategiile didactice interactive au creative potential are part of the aims of
efecte formative evidente, aspect care nu modernist and postmodernist pedagogy,
exclude şi posibilitatea manifestării unor cooperation and reflection on learning.
limite ale acestora, în condiţiile în care Specific interactive instruction is the learning
profesorul nu deţine solide competenţe de interrelation that is set between students and
aplicare a acestora în practica educaţională. teachers as well as student learners. The
Practicile educative de predare active and creative work of the student is
activizantă şi de stimulare a potenţialului based on knowledge building, idea
creativ al elevului/studentului se înscriu în restructuring, rethinking thinking,
dezideratele pedagogiei moderniste şi metacognition. The acquisition of
postmoderniste, de cooperare şi reflexie metacognitive strategies aims at reflecting on
asupra învăţării. Specific instruirii interactive the learner's own identity, as a subject of
este interrelaţia de învăţare care se stabileşte learning, by analyzing the needs and
atât între elevi şi profesori cât şi între elev- educational expectations of his / her interests,
elev. Munca activă şi creativă a elevului are in accordance with his / her particular
la bază procedee de construcţie a cunoaşterii, cognitive, practical and intellectual and
de restructurare a ideilor, de regândire a physical effort. Metacognition also involves
gândirii, metacogniţia. Însuşirea strategiilor analyzing the degree of difficulty of learning
metacognitive are în vedere reflectarea tasks and timely strategies to deal effectively
din partea elevului asupra propriei identităţi, with them.
ca subiect al învăţării, efectuând analize de Learning learning - a desideratum of
nevoi şi aşteptări educaţionale proprii postmodernist education - involves
intereselor sale, în concordanţă cu interactivity and creativity in adopting
particularităţile şi posibilităţile cognitive, strategies that require metacognitive
practice şi efort intelectual şi fizic de care engagement and metacognitive attitudes, as
dispune. Metacogniţia presupune în plus well as an interest in continuous
analiza gradului de dificultate a sarcinilor de improvement. The active and creative attitude
învăţare şi a strategiilor oportune de of students is a consequence of both the
rezolvare eficientă a acestora. teaching style of the teacher and the student's
Învăţărea învăţării – deziderat al habit of referring to the task. By asking for
educaţiei postmoderniste – presupune answers to a problem, by organizing
interactivitate şi creativitate în adoptarea information and training activities for students
unor strategii care să solicite implicarea / students, by focusing on the development of
în sarcină şi o atitudine metacognitivă de cognitive-applied processes, etc., the teacher
învăţare şi cunoaştere precum şi interesul de influences the active and creative behavior of
a te perfecţiona continuu. Atitudinea activă şi the student.
creatoare a elevilor este o consecinţă atât a
stilului de predare al profesorului cât şi a 2. The role of interactive teaching
obişnuinţei elevului de a se raporta la sarcină. strategies in teaching, learning, evaluation

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
29
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

Prin felul în care solicită răspunsuri la o The didactic strategy is the effective
problemă, prin felul în care organizează way in which the teacher helps students to
activităţile de informare şi de formare ale gain access to knowledge and to develop their
elevilor/studenţilor, prin accentul pe care îl intellectual abilities, skills, skills, skills,
pune pe dezvoltarea proceselor cognitiv- feelings and emotions. It consists of a
aplicative etc., profesorul influenţează complex and circular ensemble of
comportamentul activ şi creativ al elevului. complementary methods, techniques, means
of education and forms of organization of the
2. Rolul strategiilor didactice activity, on which the teacher develops a
interactive în procesele de working plan with the pupils, in order to
predare, învăţare, evaluare achieve the efficiency of learning.
In developing this work plan, the teacher
Strategia didactică este modalitatea takes into account a number of factors that
eficientă prin care profesorul îi ajută pe elevi condition the good performance of teaching /
să acceadă la cunoaştere şi să-şi dezvolte learning / assessment, student, curriculum,
capacităţile intelectuale, priceperile, school organization, and even the teacher
deprinderile, aptitudinile, sentimentele şi himself.
emoţiile. Ea se constituie dintr-un ansamblu It is important that the teacher
complex şi circular de metode, tehnici, foresees the involvement of students in the
mijloace de învăţământ şi forme de realization of this work plan, as active
organizare a activităţii, complementare, pe subjects that contribute to building their own
baza cărora profesorul elaborează un plan de knowledge. The didactic strategy - in a
lucru cu elevii, în vederea realizării cu postmodern vision - is thus the fruit of a
eficienţă a învăţării. collaborative participation of the teacher with
În elaborarea acestui plan de lucru, the pupils, completing their work plan with
profesorul ţine cont de o serie de factori their own interests, wishes for knowledge and
care condiţionează buna desfăşurare a intellectual activity. Thus, they can express
acţiunilor de predare/învăţare/evaluare, their desire to learn through co-operation,
variabile ce ţin de elev, de curriculum, de teamwork, collectively or individually, they
organizarea şcolară şi chiar de profesorul can opt for certain teaching materials to use,
însuşi. for certain methods, techniques or working
Important este ca profesorul să methods. By giving them the opportunity to
prevadă implicarea elevilor în realizarea make such choices, the teacher contributes to
acestui plan de lucru, în calitate de increasing the activism and development of
subiecţi activi ce contribuie la construirea the creativity of their own disciples, and the
propriei cunoaşteri. Strategia didactică – în didactic strategy, stemming from the
viziune postmodernistă – devine astfel rodul harmonious combination of all the actors
unei participări colaborative desfăşurate de involved, can successfully lead to the
profesor împreună cu elevii, aceştia achievement of the proposed goals, learning.
completând planul de lucru cu propriile And not every learning, but a thorough one,
interese, dorinţe de cunoaştere şi de activitate which is related to reality, to the interests and
intelectuală. Astfel, aceştia pot să-şi needs of the students, is useful and it is
manifeste dorinţa de a învăţa prin cooperare, realized by the participation of each student in
în echipă, colectiv sau individual, pot să the process of building their own
opteze pentru anumite materiale didactice pe understanding.
care să le folosească, pentru anumite metode, In this respect, Ioan Cerghit points
tehnici sau procedee de lucru. Dându-le out that "the strategies outline the practical
şansa de a face astfel de opţiuni, profesorul ways to achieve the intended goal and have

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
30
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

contribuie la creşterea activismului şi a the value of working tools" (2002, p.273). He


dezvoltării creativităţii propriilor discipoli, attributes to the concept of didactic strategy
iar strategia didactică, izvorâtă din four connotations that are mutually exclusive:
combinarea armonioasă a tuturor factorilor • "integrative approach and action";
implicaţi, poate conduce cu succes către • "procedural structure";
atingerea dezideratelor propuse, în primul • "chain of decisions";
rând către asigurarea învăţării. Şi nu orice • "an optimal interaction between teaching
învăţare, ci una temeinică, care are legătură strategies and learning strategies" (Idem 274)
cu realitatea, cu interesele şi nevoile elevilor, The same author regards the didactic
este utilă şi se realizează prin participarea strategies as:
fiecărui elev în procesul constituirii propriilor - "adopting a certain approach to learning (by
înţelegeri. problem, heuristic, algorithmic, factual -
În acest sens, Ioan Cerghit subliniază experimental, etc.);
faptul că “strategiile schiţează evantaiul - "option for a certain way of combining
modalităţilor practice de atingere a ţintei methods, methods, means of education, forms
prevăzute şi au valoarea unor instrumente de of student organization";
lucru.” (2002, p.273). El atribuie conceptului - "programming mode (selection, ordering
de strategie didactică patru conotaţii care se and hierarchy) in an optimal sequence of
întregesc reciproc: phases and stages (events) of the process of
 “mod integrativ de abordare şi the lesson" (1983, p. 59); By indicating an
acţiune”; indicative direction of the optimal route to
 “structură procedurală”; achieving the objectives, teaching strategies
 “înlănţuire de decizii”; are characterized by flexibility, adapting to
 “o interacţiune optimă între situations and conditions spontaneously
strategii de predare şi strategii emerged.
de învăţare”(Idem. p. 274) This adaptive restructuring largely
Acelaşi autor priveşte strategiile depends on the creativity and spontaneity of
didactice ca: the teacher, on his ability to quickly spot
-“adoptare a unui anumit mod de weaknesses and to fix errors in a timely
abordare a învăţării (prin problematizare, manner.
euristică, algoritmizată, factual –
experimentală etc.); 3. Didactic methodology between tradition
-“opţiune pentru un anumit mod de and innovation
combinare a metodelor, procedeelor,
mijloacelor de învăţământ, formelor de Prerequisites for the use of methods
organizare a elevilor”; in current training systems should be reported
-“mod de programare (selectare, ordonare şi to post-modern didactics that highlight the
ierarhizare) într-o succesiune optimă a link between the three components of the
fazelor şi etapelor (evenimentelor) proprii learning process: teaching-learning-
procesului de desfăşurare a lecţiei date” assessment, and learning theories, which are
(1983, p. 59); Indicând un sens orientativ al the foundation of the training systems.
traseului optim de parcurs în atingerea Training means selecting, arranging,
obiectivelor strategiile didactice se balancing, connecting and putting into
caracterizează prin flexibilitate , practice the following four categories of
adaptându-se la situaţiile şi condiţiile apărute components:
spontan.  The objectives of the training
Această restructurare adaptativă  The contents
depinde în mare măsură de creativitatea şi de  Strategies and methods

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
31
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

spontaneitatea cadrului didactic, de  Evaluation


capacitatea acestuia de a sesiza rapid (Do not confuse the term and goal concept
punctele slabe şi de a remedia în timp util with its use in terms of scientific and
erorile. pedagogical language (eg long-term, short-
term objectives, reference, operational,
3. Metodologia didactică între tradiţie specific objectives) Of pedagogical objectives
şi inovaţie specific to the learning theory formulated by
BS Bloom.)
Premisele utilizării metodelor în The effectiveness of the teaching
cadrul sistemelor de instruire actuale trebuie method is revealed to the extent that it has
raportate la didactica post-modernă care transforming qualities, being understood as
subliniază legătura dintre cele trei the way the teacher uses to get students to
componente ale procesului de învăţământ: find their own way to build their own
predare – învăţare - evaluare, şi teoriile knowledge. Thus, the student becomes aware
învăţării, care reprezintă fundamentele not only of the content of a field, but also
sistemelor de instruire. experiences the emotion of studying it,
Instruirea înseamnă modul de motivating his choices, and making a
selectare, aranjare, echilibrare, conectare şi thorough learning.
transpunere în practică a următoarelor patru When choosing a didactic method,
categorii de componente: the teacher intends to achieve well-defined,
- Obiectivele instruirii specified and concretized goals in the form of
- Conţinuturile objectives. Exposure methods (eg, story,
description, explanation, lecture, training,
- Strategiile şi metodele course, etc.) have the advantage of presenting
the contents of a large number of auditors, in
- Evaluarea a relatively short time, focusing on the
essential elements. The role of the teacher in
(A nu se confunda termenul şi conceptul de this case is limited to the emitter / transmitter
obiectiv cu utilizarea acestuia din punct de of the educational message. But the key is
vedere al limbajului ştiinţific şi pedagogic how to capture and maintain the interest and
(de ex. obiective de lungă durată, de scurtă focus of students during the exposure. A
durată, obiective cadru, de referinţă, condition for the effectiveness of exponential
operaţionale, specifice) cu metoda instruirii methods is to adapt the language to the
pe bază de obiective pedagogice, specifică particularities of the audience, using a
teoriei învăţării formulată de către B.S. common repertoire.
Bloom.) In the case of using an interactive
Eficienţa metodei didactice este relevată methodology, the roles of the teacher are
în măsura în care are calităţi transformatoare, diversified, enriched, so that he becomes an
fiind înţeleasă drept modalitatea folosită de animator, counselor, moderator, participant
profesor pentru a-i determina pe elevi să with his students to solve the problems, even
găsească ei înşişi calea proprie de urmat în a member of the working teams. It increases
vederea construirii propriei cunoaşteri. Astfel the degree of activism and involvement of the
elevul devine conştient nu numai de student in the activity, from the simple
conţinutul unui domeniu ci trăieşte şi receiver to the active participant. Interactivity
emoţia de a-l studia, motivându-şi also implies a positive attitude towards human
alegerile, realizând o învăţare temeinică. relationships, the importance of teamwork
Atunci când alege o metodă didactică, and an openness to co-operation, an attitude
profesorul are în vedere realizarea unor of supporting the ideas that emerged through

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
32
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

finalităţi bine precizate, specificate şi collaboration with others. It also specifies


concretizate sub formă de obiective. interactive teaching methods and multi-
Metodele expozitive (de exemplu: relationship between teacher and pupils,
povestirea, descrierea, explicaţia, between pupil and colleagues, on the one
prelegerea, instructajul, cursul etc.) au hand, pupils and content on the other.
avantajul prezentării conţinuturilor unui Exposure methods do not require exchanges
număr mare de auditori, într-un timp relativ between educational agents, being
scurt, cu accent pe elementele esenţiale. unidirectional, the message only moving from
Rolul profesorului în acest caz se rezumă la the transmitting teacher to the receiving
cel de emiţător/transmiţător al mesajului student.
educaţional. Esenţială este însă modalitatea în In addition to achieving cognitive
care reuşeşte să capteze şi să menţină goals (stimulating higher cognitive processes,
interesul şi atenţia concentrată a elevilor pe developing the capacity to link knowledge
parcursul expunerii. O condiţie a eficienţei between them and creating conceptual
metodelor de tip expozitiv o constituie networks, developing multiple intelligences,
adaptarea limbajului la particularităţile etc.), interactive methodology aims to achieve
auditoriului, folosind un repertoriu comun. socio-emotional goals Communication,
În cazul folosirii unei metodologii interpersonal and intrapersonal dialogue,
interactive, rolurile cadrului didactic se stimulation of self-confidence, stimulation of
diversifică, se îmbogăţesc, astfel că el devine reflection capacities on own learning
animator, consilier, moderator, participant approaches - metacognition and inter-human
alături de elevii săi la soluţionarea relations, etc.)
problemelor, chiar membru în echipele de There is a close relationship between
lucru. Creşte gradul de activism şi de the organization and structuring of the
implicare a elevului la activitate, de la informational content, the level of abstraction
simplu receptor la participant activ. and generalization of knowledge, their
Interactivitatea presupune şi o atitudine metering and methodological processing in
pozitivă faţă de relaţiile umane, faţă de the textbooks and the methodological
importanţa muncii în echipă şi o deschidere decisions made by the teacher. The
faţă de cooperare, o atitudine de susţinere a traditional, linear manner, mainly based on
ideilor apărute prin colaborarea cu ceilalţi. the presentation, description and
Specifică metodelor didactice interactive este exemplification of the contents, requires the
şi multirelaţionalitatea între profesor şi elevi, use of traditional and often passive methods
între elev şi colegii săi, pe de o parte, dintre (methods of oral and continuous exposure of
elevi şi conţinut pe de altă parte. Metodele knowledge, demonstration, exemplification,
expozitive nu solicită schimburi între agenţii etc.) in the process of transmitting and
educaţionali, fiind unidirecţionale, mesajul assimilation of knowledge. . If the decision of
circulând doar dinspre profesorul – emiţător the teacher aims at presenting the information
către elevul – receptor. in an actively problematic way, requiring the
Metodologia interactivă ţinteşte, pe direct participation of the students in the
lângă realizarea obiectivelor de ordin rediscovery of the knowledge, then the
cognitiv (stimularea proceselor cognitive methodology used also involves the active
superioare, dezvoltarea capacităţii de a lega and interactive methods (problem, discovery,
cunoştinţele între ele şi de a crea reţele collaboration, case study, mutual learning,
conceptuale, dezvoltarea inteligenţelor etc.)
multiple etc.) şi atingerea obiectivelor de Exponential communication of
ordin socio- afectiv (dezvoltarea capacităţilor knowledge has the advantage of shortening
de comunicare, de dialogare interpersonală şi the way of access to cultural values, to

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
33
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

intrapersonală, stimularea încrederii în sine, scientific knowledge that is more difficult to


stimularea capacităţilor de reflectare asupra access by other methods. Modern education
proprilor demersuri de învăţăre – places emphasis on the student's position as
metacogniţia şi asupra relaţiilor interumane the active subject of his own training, on
etc.) discovery and research, on creation, on the
Există o relaţie strânsă între restoration of the researcher's scientific career
organizarea şi structurarea conţinutului path, but often requires a longer time that
informaţional, nivelul de abstractizare şi does not overlap with the available school
generalizare a cunoştinţelor, dozarea şi time . The informative flags of the exhibition
prelucrarea metodologică a acestora în methods give them a viable position in the
manualele şcolare şi luarea unor decizii teaching methods as, in a relatively short
metodologice din partea profesorului. time, a single teacher can transmit a large
Maniera tradiţională, lineară, bazată cu amount of data to a collectivity. This emerges
precădere pe prezentarea, descrierea, as a necessity especially in the context of the
exemplificarea conţinuturilor impune cu information explosion, accelerating the pace
precădere în procesul de transmitere – of cultural development and the emergence of
asimilare a cunoştinţelor folosirea metodelor new discoveries, which is reflected in the
tradiţionale şi de multe ori pasive (metode increased volume of knowledge contained in
de expunere orală şi continuă a school curricula and textbooks. Another
cunoştinţelor, demonstraţia, exemplificarea advantage of the exponential methods is that
etc.). Dacă decizia cadrului didactic vizează there are also truths that can not be subject to
prezentarea informaţiilor într-o manieră direct student verification.
activ-problematizantă, impunând participarea On the other hand, expo type
directă a elevilor în redescoperirea communication, by itself providing a shorter
cunoştinţelor, atunci şi metodologia learning path, may have the disadvantage of
utilizată implică metodele active şi formalism, superficiality or lack of
interactive (problematizarea, descoperirea, operationality, the student acquiring a rich
colaborarea, studiul de caz, învăţarea bag of knowledge that does not find the
reciprocă, etc.) correspondent in practice or Which he does
Comunicarea expozitivă a not know how to use them. It has the teacher's
cunoştinţelor are avantajul că scurtează mastery of how he can deliver the formative
drumul de acces la valorile culturii, la valency exposure methods, motivating
cunoaşterea ştiinţifică care este mai greu students to actively receive messages through
accesibilă prin alte metode. Învăţământul personal processing and original rendering.
modern pune accent pe poziţia elevului The method itself is not criticized, but the
ca subiect activ al propriei formări, pe way in which the student is asked to respond
descoperire şi cercetare, pe creaţie, pe to the learning requirements and tasks. In
refacerea parcursului ştiinţific în laborator al situations where the teacher chooses to
cercetătorului, însă de multe ori, acestea convey to his students "ready-made"
necesită un timp mai îndelungat care nu se knowledge and combines this with an
suprapune cu timpul şcolar disponibil. authoritative style requiring their reproduction
Valenţele informative ale metodelor in the same manner as they were taught, the
expozitive le conferă acestora o poziţie dogmatism and rigidity specific to a based
viabilă în ansamblul metodelor didactice, education On memory and reproduction,
deoarece, într-un timp relativ scurt, un lacking the formative-educational aspects that
singur profesor poate transmite unei are meant to stimulate thinking and its
colectivităţi o cantitate mare de date. Acest operations (analysis, synthesis, abstraction,
lucru apare ca o necesitate mai ales în generalization, materialization), imagination,

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
34
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

condiţiile exploziei informaţionale, a creativity.


accelerării ritmului de dezvoltare culturală şi At the same time, interactive
a apariţiilor de noi descoperiri, fapt ce se methods emphasize the formative-educational
reflectă în volumul sporit de cunoştinţe aspect of personality development by
cuprins în programele şi manualele şcolare. providing opportunities to discover and
Un alt avantaj al metodelor expozitive îl validate in practice both theoretical
constituie faptul că exsită şi adevăruri care nu knowledge and social opportunities for the
pot fi supuse unei verificări directe din partea development of character traits, will and
elevilor. perseverance.
Pe de altă parte, comunicarea de tip The specificity of group interactive
expozitiv, prin însăşi faptul că oferă o cale methods is that they promote the interaction
mai scurtă de învăţare, poate avea between the minds of the participants, their
dezavantajul formalismului, al personalities, leading to more active learning
superficialităţii sau al lipsei operaţionalităţii, and obvious results. This type of interactivity
elevul acumulând un bogat bagaj de determines the learner's identification with the
cunoştinţe ce nu-şi găsesc corespondentul în learning situation in which he / she is trained,
practică sau pe care nu ştie cum să le which leads them to transform them into
folosească. Ţine de măiestria cadrului masters of their own transformations and
didactic felul în care va reuşi să confere training.
metodelor expozitive valenţe formative, Under the conditions of performing
motivând elevii să recepţioneze activ simple tasks, group activity is stimulating,
mesajele, prin prelucrare personală şi redare generating contagious behavior and
originală. Nu metoda în sine este criticată, ci competitive endeavor; In solving complex
modul în care este aplicată şi maniera în care tasks, solving problems, obtaining the right
este solicitat elevul să răspundă cerinţelor şi solution is facilitated by the issuance of
sarcinilor de învăţare. În situaţiile în care multiple and varied assumptions. Interaction
cadrul didactic alege să transmită elevilor săi stimulates the effort and productivity of the
cunoştinţe „de-a gata elaborate” şi combină individual and is important for self-discovery
acest fapt cu un stil autoritar prin care of their own capabilities and limits, for self-
impune reproducerea acestora în aceeaşi evaluation. There is a dynamic intergroup
manieră în care ele au fost predate, intervine with favorable influences in the personality
dogmatismul şi rigiditatea specifice unui plan, and the team-workers are able to apply
învăţământ bazat pe memorizare şi and synthesize knowledge in various and
reproducere, lipsit de aspectele formativ- complex ways, while learning more solidly
educative ce au în vedere stimularea gândirii than in individual work. In this way students
şi a operaţiilor ei (analiza, sinteza, develop their ability to work together as an
abstractizarea, generalizarea, concretizarea), important part of life and their future
a imaginaţiei, a creativităţii. professional work. The group gives a sense of
În acelaşi timp, metodele interactive trust, security and mutual engagement of the
accentuează latura formativ-educativă de members that leads to the disappearance of
dezvoltare a personalităţii atât prin oferirea the fear of failure and the courage to take the
de ocazii de a descoperi şi a valida în practică risk, minimizing the phenomenon of
cunoştinţele teoretice cât şi prin emotional blockage of creativity. Teamwork
oportunităţile sociale de dezvoltarea a gives students the opportunity to share their
trăsăturilor de caracter, de voinţă şi opinions, experiences, ideas, personal work
persverenţă. strategies, information; Interrelations among
Specificul metodelor interactive de group members, emulation increase interest in
grup este faptul că ele promovează a given theme or task, motivating students to

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
35
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

interacţiunea dintre minţile participanţilor, learn.


dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare On the other hand, interactive
mai activă şi cu rezultate evidente. Acest tip methods require some longer timeframe than
de interactivitate determină identificarea the exponential ones (eg: student thinking
elevului cu situaţia de învăţare în care acesta time, interrelation time, exposure time of
este antrenat, ceea ce duce la transformarea individual and common ideas, evaluation
acestora în stăpânii propriilor transformări şi time, etc.), certain skills Of students working
formări. together, socializing, communicating and
În condiţiile îndeplinirii unor sarcini interrelated, as well as adequate material
simple, activitatea de grup este stimulativă, resources. From the teacher's point of view,
generând un comportament contagios şi o interactive teaching methods may require
strădanie competitivă; în rezolvarea more than just other types of effort, designing
sarcinilor complexe, rezolvarea de probleme, and carefully correlating resources in
obţinerea soluţiei corecte e facilitată de accordance with methods, techniques, and
emiterea de ipoteze multiple şi variate. organizational grouping of learners to keep
Interacţiunea stimulează efortul şi the pupils' interest constantly for longer
productivitatea individului şi este activity.
importantă pentru autodescoperirea In the absence of this interest in
propriilor capacităţi şi limite, pentru student participation to collaborate and work
autoevaluare. Există o dinamică intergrupală together, interactive methods do not meet the
cu influenţe favorabile în planul requirements of efficiency and effectiveness
personalităţii, iar subiecţii care lucrează în desired. Taking into account that the purpose
echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze of interactivity is to stimulate participation in
cunoştinţele în moduri variate şi complexe, interactions and to find solutions through co-
învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât operation, the means of education must be
în cazul lucrului individual. În acest fel se factors in supporting group work and
dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra stimulating individual and collective learning.
împreună ce se constituie într-o componentă Lack of adequate material resources can lead
importantă pentru viaţă şi pentru activitatea to renunciation and discomfort with unwanted
lor profesională viitoare. Grupul dă un effects on learning.
sentiment de încredere, de siguranţă şi de Post-modern didactics leads to the
antrenare reciprocă a membrilor ce duce la following paradigm changes in the classroom
dispariţia fricii de eşec şi curajul de a-şi management, according to table 1 - Towards
asuma riscul, reducând la minim fenomenul the pupil class perspectives – attached at the
blocajului emoţional al creativităţii. Lucrul în end of the paper.
echipă oferă elevilor posibilitatea de a-şi
împărtăşi părerile, experienţa, ideile, 4. Learning theories. Behaviorism -
strategiile personale de lucru, informaţiile; Constructivism – Cognitivism
interrelaţiile dintre membrii grupului,
emulaţia sporesc interesul pentru o temă sau In psychology and education, learning is
o sarcină dată, motivând elevii pentru commonly defined as a process that integrates
învăţare. cognitive, emotional and environmental
Pe de altă parte, metodele interactive influences into the acquisition, development,
solicită anumite condiţii de timp mai and production of changes in knowledge,
îndelungat faţă de cele expozitive (de habits, values and points of view about
exemplu: timp de gândire acordat elevilor, existence. Explanations of what happens
timp de interrelaţionare, timp de expunerea a when learning takes place are provided by
ideilor individuale şi comune, timp de learning theories. A learning theory is an

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
36
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

evaluare etc.), anumite aptitudini ale elevilor attempt to describe and explain how people
de lucrul în colaborare, dorinţă de learn, which also contributes to understanding
socializare, capacităţi de comunicare şi the inherent nature of this process.
interrelaţionare, precum şi resurse materiale Learning theories do not provide us with
adecvate. Din partea profesorului, metodele solutions, but instead help us to focus on
didactice interactive necesită poate mai mult those important variables in building an
decât alte tipuri, un efort de proiectare şi optimal solution.
corelare atentă a resurselor în concordanţă cu Theories of learning help us in at
metodele, tehnicile şi forma de organizare least two ways:
grupală a elevilor, pentru a menţine constant - gives us a vocabulary and a conceptual
şi pentru mai mult timp interesul elevilor structure for interpreting the learning
pentru activitate. examples that we observe and face;
În lipsa acestui interes de - gives us the conceptual and practical
participare din partea elevilor pentru a framework in which we can seek
colabora şi a lucra împreună, metodele solutions.
interactive nu-şi satisfac condiţiile de Learning theories lie in three broad
eficienţă şi de eficacitate dorite. Ţinând cont categories or philosophical structures:
că scopul interactivităţii este cel de stimulare - behaviorism
a participării la interacţiuni şi la găsirea unor - constructivism
soluţii prin cooperare, mijloacele de - cognitivism
învăţământ trebuie să se constituie în factori Behaviorism (aims to lead learning
de sprijinire a lucrului în grup şi de to new forms of behavior)
stimulare a învăţării individuale şi Constructivism seeks to build
colective. Lipsa resurselor materiale knowledge based on previous experience and
adecvate poate conduce la renunţări şi la data acquired by the subject. Variants of
disconfort cu efecte nedorite asupra învăţării. constructivism, such as socio-structuralism,
Didactica post-modernă determină highlight the role of the social, family
anumite schimbări de paradigmă la nivelul environment, the role of individuals and
managementului clasei de elevi, conform society, the community due to the functions
tabelului 1 – perspective asupra clasei de of communication they hold and the
elevi - ataşat la finalul lucrării. mobilization of this function that is wise. The
word is a carrier of d3 information of various
4.Teorii ale învăţării. Behaviorismul – types, meanings and functional schemes is
Constructivismul – Cognitivismul considered to be the intermediate between the
subject and the person with whom he
În psihologie şi educaţie, învăţarea communicates. Representative is Russian
este în mod obişnuit definită ca un proces psychologist Lev Vigotsky.
care integrează influenţele cognitive, Cognitivism emphasizes the
emoţionale şi de mediu în dobândirea, importance of the practical application of the
dezvoltarea şi producerea schimbărilor learning outcomes, the theoretical and
asupra cunoaşterii, deprinderilor, valorilor şi practical acquisitions that the subject realizes.
punctelor de vedere despre existenţă. The cognitivist approach refers to
Explicitările despre ceea ce se întâmplă philosophical guidelines from antiquity.
atunci când învăţarea are loc sunt oferite de For example. Know yourself (Parmen
către teoriile învăţării. O teorie a învăţarii ide), as well as education according to skills
este o încercare de a descrie şi explica modul and practical skills or how to educate children
cum oamenii învaţă, care, totodată, (Thomas Morus utopia or Thomaso
contribuie la înţelegerea inerenţei acestui Campanella's Sunset City) (see table 2

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
37
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

proces. Comparative perspective on the three currents


Teoriile învăţării nu ne oferă soluţii, of thinking)
în schimb ne ajută să ne îndreptăm atenţia The methodological suggestions refer to
asupra acelor variabile importante în the way in which the didactic activity is
construirea unei soluţii optime. organized in order to train the students in the
Teoriile învăţării ne ajută în cel puţin competences formulated in the curriculum.
două moduri: Valorisation of key competences and ensuring
- ne oferă un vocabular şi o structură their transferability at the level of different
conceptuală pentru interpretarea exemplelor activities (school and extra-curricular),
de învăţare pe care le observă şi cu care ne considering the pupil as a subject of
confruntăm; instructive-educational activity and its
- ne oferă cadrul conceptual şi practic în care orientation towards the formation of specific
putem căuta soluţii. competences, accentuating the practical-
Teoriile învăţării sunt situate în trei applicative character of the disciplineand
mari categorii sau structuri filosofice: respecting the exigencies of the sustainable
- behaviorismul learning, which:
- constructivismul • use of didactic strategies focusing on: the
- cognitivismul progressive building of knowledge and the
Behaviorismul (urmăreşte ca continuous strengthening of capacities; The
învăţarea să conducă la noi forme de flexibility of the approaches and the
comportament). Constructivismul urmăreşte differentiated course; Cultivating the student's
realizarea cunoaşterii pe baza experienţei şi ability to self-assess, the reflexive spirit and
datelor anterioare dobândite de către subiect. self-exigency; Coherence and inter- and
Variantele constructivismului precum transdisciplinary approaches;
socioconstructivismul pun în evidenţă rolul • use of active methods (eg discovery,
pe care îl are mediul social, familial, rolul pe problem-based learning, cooperative learning,
care îl au indivizii şi societatea, comunitatea case study, simulation, role play, logical
datorită funcţiilor comunicării pe care acştia analysis of a text, debate), which contributes
la deţin şi a mobilului acestei funcţii care este to the development of communication
cuvăntul. Cuvăntul este purtator d3 capacity, Critical, tolerant, open and creative
informaţie de diferite tipuri, de sensuri şi în spirit, creating an educational framework
schemele funcţioale este considerat a fi designed to encourage positive social
intermediarul între subiect şi persoana cu interaction, intrinsic motivation, engaging the
care acesta comunică. Reprezentantul learner in the process of learning and
este psihologul rus Lev Vîgotsky. acquiring the skills to participate actively in
Cognitivismul subliniază importanţa the social space (see table 3 - Table 3 Holist
aplicării practice a rezultatelor învăţării, a approach to the problemation).
achiziţiilor teoretice şi practice pe care le There are many classifications of the
realizează subiectul. Abordarea cognitivistă methods, but the reason we chose the problem
face trimitere la orientări filosofice încă din is the addressability of this method to the
antichitate. De exemplu cunoaste-te pe tine higher processes of thinking.
însuţi ( Parmen ide), precum şi educarea în Unlike algorithms based on algorithms
funcţie de abilităţi şi de deprinderile practice that lead to familiarity with observing
sau la felul cum trebuie educaţi copii (utopia working rules, working steps and developing
lui Thomas Morus, sau Cetatea soarelui lui linear, convergent thinking, problem-solving
Thomaso Campanella) (vezi tabelul 2 - aims to develop divergent critical thinking
Perspectiva comparativa asupra celor trei and creativity.
curente de gandire). The model can be applied to any method

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
38
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

Sugestiile metodologice au în vedere (see table 4 - Recommended model for


modul de organizare a activităţii didactice în designing the use of a teaching method).
vederea formării la elevi a competenţelor
formulate în programa şcolară. BIBLIOGRAPHY:
Valorizarea competenţelor-cheie şi
asigurarea transferabilităţii acestora la nivelul 1. Vrtop Sorin-Avram: Pedagogical
diferitelor activităţi(şcolare şi extraşcolare), practice book for Level I and Level II
considerarea elevului ca subiect al activităţii of the psycho-pedagogical program
instructiv-educative şi orientarea acesteia for the certification of the teaching
spre formarea competenţelor specifice, profession through the Department for
accentuarea caracterului practic-aplicativ al Teaching Staff Training. Academica
disciplineipresupun respectarea unor exigenţe Brâncuşi Publishing House, Târgu-Jiu,
ale învăţării durabile, printre care: 2012 ISBN 978 -973-144-539-7, Third
• utilizarea unor strategii didactice care să Edition
pună accent pe: construcţia progresivă a
cunoştinţelor şi consolidarea continuă a 2. John Cerghit - Alternative and
capacităţilor; flexibilitatea abordărilor şi complementary training systems.
parcursul diferenţiat; cultivarea capacităţii Structures, styles and strategies.
elevului de a se autoevalua, a spiritului Aramis Publishing House, Bucharest,
reflexiv şi autoexigenţei; coerenţă şi abordări 2002.
inter- şi transdisciplinare;
• utilizarea unor metode active (de exemplu, 3. Ioan Cerghit - Methods of education.
învăţarea prin descoperire, învăţarea Polirom Publishing House, Iaşi, 2004.
problematizată, învăţarea prin cooperare,
studiul de caz, simularea, jocul de roluri, 4. Ioan Cerghit, Ioan Neacşu, Ion Negreţ
analiza logică a unui text, dezbaterea), care Dobridor, Ion Ovidiu Pânişoară -
contribuie la dezvoltarea capacităţii de Pedagogical lectures. Polirom
comunicare, de manifestare a spiritului critic, Publishing House, Iaşi.
tolerant, deschis şi creativ, la crearea acelui
cadru educaţional menit să încurajeze 5. Sorin Cristea - Dictionary of
interacţiuneasocială pozitivă, motivaţia pedagogical terms. Ed. D.P.,
intrinsecă, angajarea elevului în procesul de Bucharest, 2000.
învăţare şi de dobândire a competenţelor de
participare activă în spaţiul social (vezi 6. Sorin Cristea - Theories of Learning.
tabelul 3 - Abordarea holista a Training models. Didactic and
problematizarii). Pedagogical Publishing House R.A.,
Există multe clasificări ale Bucharest, 2005.
metodelor, dar motivul pentru care am ales 7. Sorin Cristea - Pedagogical
problematizarea este adresabilitatea acestei Curriculum. Didactic and Pedagogical
metode la procesele superioare ale gândirii. Publishing House, Bucharest, 2006.
Spre deosebire de metodele pe bază
de algoritmi care au ca scop şi conduc la 8. Romitã Iucu - School education.
familiarizarea cu respectarea regulilor de Theoretical and applicative
lucru, a etapelor de lucru şia care dezvoltă perspectives. Ed. Polirom, Iasi, 2002.
gândirea liniară, convergentă,
problematizarea are ca scop instrucţional 9. Elena Joita - Cognitive Education.
dezvoltarea gîăndirii critice divergente şi a Polirom Publishing House, Iasi,
creativităţii. Modelul poate fi aplicat la orice

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
39
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

metodă (vezi tabelul 4 – Model recomandat 10. Elena Joita - Constructivist training -
pentru proiectarea utilizării unei metode an alternative. Fundamentals.
didactice). Strategy. Aramis Publishing House,
2006.
BIBLIOGRAFIE:
11. Ioan Neacsu - Training and learning.
1. Vîrtop Sorin-Avram: Caiet de Scientific Ed., Bucharest, 1990.
practică pedagogică pentru Nivelul I
şi Nivelul al II-lea (liceal) al 12. N. Mitrofan - Pedagogical aptitude,
programului psihopedagogic în Didactic and Pedagogical Ed., 1988.
vederea certificării pentru profesia
didactică prin Departamentul pentru 13. Ion Negreţ-Dobridor - Didactica
Pregătirea Personalului Didactic. Nova. Aramis Publishing House, 2005
Editura Academica Brâncuşi, Târgu-
Jiu, 2012 ISBN 978 -973-144-539-7, 1. VOLUME: "EDUCATION AND
Ediţia a III-a DEVELOPMENT"
Editors: Valentin Dogaru-Ulieru, Luminiţa
2. Ioan Cerghit – Sisteme de instruire Drăghicescu
alternative şi complementare. Project Manual / POSDRU / 87 / 1.3 / S /
Structuri, stiluri şi strategii. Editura 62651
Aramis, Bucuresti, 2002. ISBN 978- 606-8229-05-8 code National
Library 371
3. Ioan Cerghit – Metode de învăţământ.
Publishing: Foundation - Scrisul Românesc
Editura Polirom, Iaşi, 2004.
Publishing House, Craiova. August 2011
4. Ioan Cerghit, Ioan Neacşu, Ion Negreţ Module A: Curriculum abilitation
Dobridor, Ion Ovidiu Pânişoară – I.Education in the Knowledge Society, pp. 19-
Prelegeri pedagogice. Editura 42
Polirom, Iaşi. II. Fundamentals of curriculum design pp. 43-
90
5. Sorin Cristea- Dicţionar de termeni Module B: Differential training
pedagogici. Ed. D.P., Bucureşti, III. Intelligence and Differential Training, pp.
2000. 313-330
6. Sorin Cristea – Teorii ale învăţării.
Modele de instruire. Editura
Didactică şi Pedagogică R.A.,
Bucureşti, 2005.
7. Sorin Cristea – Curriculum
Pedagogic. Editura Didfactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2006.
8. Romiţă Iucu – Instruirea şcolară.
Perspective teoretice şi aplicative.
Ed. Polirom, Iaşi, 2002.
9. Elena Joiţa – Educaţia cognitivă.
Editura Polirom, Iaşi,

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
40
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

10. Elena Joiţa - Instruirea


constructivistă – o alternativă.
Fundamente. Strategii. Editura
Aramis, 2006.
11. Ioan Neacsu – Instruire si invatare.
Ed. Stiintifică, Bucureşti, 1990.
12. N. Mitrofan- Aptitudinea pedagogica,
Ed. Didactică şi Pedagogică, 1988.
13. Ion Negreţ-Dobridor – Didactica
Nova. Editura Aramis, 2005
1. VOLUMUL: “EDUCAŢIE ŞI
DEZVOLTARE”

Editors: Valentin Dogaru-Ulieru, Luminiţa


Drăghicescu
Manualul proiectului/ POSDRU / 87/
1.3/S/ 62651
ISBN 978- 606-8229-05-8 cod Biblioteca
Naţională 371
Publishing: Fundaţia - Editura Scrisul
Românesc, Craiova. August 2011
Modulul A : Curriculum abilitation
I .Educaţia în societatea cunoaşterii pag. 19-
42
II. Fundamentele proiectării curriculare pag.
43-90
Modulul B: Instruire diferenţiată
III. Inteligenţă şi instruire diferenţiată pag.
313-330

TABEL 1 PERSPECTIVE ASUPRA CLASEI DE ELEVI

Perspectiva clasică Perspectiva romantică Perspectiva post-


modernă
Clasă de predare Învăţare individualizată Abordare a clasei aproape
flexibilă
Stil autocratic Atmosferă degajată Participativă

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
41
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

Conservator Abdicare Liberală


Accent pe disciplina predată Subliniază metoda Subliniază procesul de
învăţare
Rolul profesorului este Domină rolul elevului-centrată Centrată pe investigare-
dominant pe elev cercetare
Materiale ajutătoare pentru Audio-vizuale Resurse pentru învăţare
predare
Disciplină Libertate Experienţă
Deprinderi Descoperire Creativitate
Abordare activă Reactivă Transactivă
Siguranţă Confuză Probabilitate
Competitivă Cooperare Creştere-dezvoltare
Activitate didactică orientată Orientată înspre sine Realizare de sine
înspre alţii
Disciplină Libertate Responsabilitate
A face lucruri la solicitarea A face lucruri pentru A face lucruri cu
cadrului didactic (ajutorul)
După Davies , I.K., Objectives in Curriculum Design.New York, McGrawHill. Citat în Louis
Cohen and Lawrence Manion(2002), A Guide to Teaching Practice, Routledge, London, 3rd
Edition. pag.23.

TABLE 1 TOWARDS THE PUPIL CLASS PERSPECTIVES

Classic Perspective Romantic Perspective Post-modern Perspective


Teaching class Individual learning Almost flexible approach
of the class
Autocratic style Relaxed atmosphere Active
Conservative Abdication Liberal
Accent on the subject taught Underlines method Underlines the process of
teaching
The role of the teacher is The role of the pupil is dominant Focused on investigation-
dominant – student-centred research
Aids for teaching Audio-visual Learning resources
Discipline Liberty Experience
Skills Discovery Creativity
Active approach Reactive Transactive
Safety Confused Probability
Competitive Cooperation Growing-development
Teaching oriented towards Self-directed Self-achievement
others
Discipline Liberty Responsability
Doing things at the teacher's Doing things for Doing things with (the
request help of)

after Davies, I.K., Objectives in Curriculum Design.New York, McGraw Hill. Quoted in

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
42
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

Louis Cohen and Lawrence Manion (2002), A Guide to Teaching Practice, Routledge,
London, 3rd Edition. page 23.

Tabel 2 PERSPECTIVA COMPARATIVA ASUPRA CELOR TREI CURENTE DE


GANDIRE

Behaviorismul Constructivismul Cognitivismul


Învăţarea se manifestă prin Învăţarea este un proces în Primele schimbări şi
schimbări în comportament. care cel care învaţă activ provocări aduse
construieşte noi idei sau behaviorismului au fost cele
concepte pe baza experienţei din partea psihologiei de tip
curente şi a cunoaşterii gestalt (Bode, 1929).
anterioare Psihologi din cadrul acestei
orientări au propus analiza
principiilor şi nu a factorilor
izolaţi. Aceste puncte de
vedere au fost incluse apoi în
ceea ce au devenit teoriile
cognitive.
Mediul modelează Constructivismul are multe - sistemul de organizare al
comportamentul. variante precum: învăţarea memoriei este un
activă, învăţarea prin procesor activ de
descoperire, construirea informaţie
cunoaşterii. Aspecte - cunoaşterea dobândită
constructiviste se găsesc în anterior are un rol
învăţarea dirijată, învăţarea important în învăţare
experienţială, practica
reflexivă.
Principiul contingenţei şi al Constructivismul social Teoriile cognitive depăşesc
întăririi sunt centrale pentru subliniază faptul că limitele referitoare la analiza
explicarea învăţării cunoaşterea se realizează comportamentului propus de
atunci când individul se behaviorism prin explicarea
implică în mod social, prin învăţarii pe baza proceselor
intermediul comunicării şi al care au loc în creier.
activităţilor de rezolvare a
unor probleme şi sarcini
comune.
Învăţarea este achiziţionarea Indiferent de varianta de Teoriile constructiviste sunt
unui nou comportament prin constructivism, acesta preocupate de transferul
intermediul condiţionării promovează libertatea de cunoaşterii şi deprinderilor
explorare a celui care învaţă dincolo de situaţia iniţială de
în cadrul unei structuri învăţare. Din aceste motive
organizate. Profesorul este acordată o mare
acţionează ca un facilitator al importanţă prezentării
cunoaşterii care încurajează informaţiilor din perspective
grupul educaţional să multiple, utilizarea unei
descopere principii pentru diversităţi de studii de caz

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
43
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

sine şi să construiască care să conţină o multitudine


cunoaşterea pe baza de exemple. Teoriile
rezolvării de probleme reale. cognitiviste afirmă, de
asemenea, că învăţarea
eficientă şi efectivă depinde
de contextul învăţării, motiv
pentru care instruirea trebuie
să fie foarte specifică.
Totodată este relevantă
construirea cunoaşterii în
sensul că cei care învaţă
trebuie să aibă posibilitatea
de a-şi dezvolta propria
reprezentare a datelor pentru
a putea învăţa eficient şi
adecvat.
Reprezentanţi: B.F.Skinner, Reprezentanţi: B.S. Bruner, Teoriile cognitiviste au la
Edward Thorndike, Toman, baza teorii constructiviste
Guthrie, Hull precum cele formulate de
Condiţionarea clasică: către Bruner, Ausubel, J.
I.Pavlov Piaget.
Condiţionarea operantă:
B.S.Skinner (S-R)

Table 2 COMPARATIVE PERSPECTIVE ON THE THREE CURRENTS OF


THINKING

Behaviorism Constructivism Cognitivism


Learning is manifested by Learning is a process in The first changes and
changes in behavior. which the learner actively challenges to behaviorism
builds new ideas or concepts were those of gestalt
based on current experience psychology (Bode, 1929).
and prior knowledge Psychologists in this
guideline proposed the
analysis of principles and not
of isolated factors. These
views were then included in
what became cognitive
theories.
The environment shapes the Constructivism has many - The memory organization
behaviour. variants such as active system is an active
learning, discovery learning, information processor
building knowledge. - Knowledge previously
Constructivist aspects are acquired has an important
found in guided learning, role in learning

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
44
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

experiential learning,
reflexive practice.
The principle of contingency Social constructivism Cognitive theories go beyond
and reinforcement is central emphasizes that knowledge is the boundaries of behavioral
to explaining learning achieved when the individual behavioral analysis by
engages in a social way explaining learning based on
through communication and the processes that take place
activities to solve common in the brain.
problems and tasks.
Learning is the acquisition of Whatever the constructivism, Constructivist theories are
new behavior through it promotes the freedom of concerned with the transfer of
conditioning exploration of the learner knowledge and skills beyond
within an organized structure. the initial learning situation.
The teacher acts as a For these reasons, it is of
facilitator of knowledge that great importance to
encourages the educational presenting information from
group to discover principles multiple perspectives, using a
for oneself and build variety of case studies that
knowledge based on real contain a multitude of
problem solving. examples. Cognitive theories
also state that effective and
effective learning depends on
the context of learning, which
is why training needs to be
very specific. At the same
time, it is relevant to build
knowledge in the sense that
learners need to be able to
develop their own data
representation so that they
can learn effectively and
appropriately.
Representatives: B.F.Skinner, Cognitivist theories are based
Edward Thorndike, Toman, on constructivist theories as
Guthrie, Hull Representatives: B.S. Bruner, formulated by Bruner,
Classical conditioning: Ausubel, J. Piaget.
I.Pavlov
Operating Condition: B.S.
Skinner (S-R)

Tabel 3 ABORDAREA HOLISTA A PROBLEMATIZARII

PROBLEMATIZAREA CONDIŢII DE ELEVII SUNT PUŞI ÎN


EFICIENŢĂ SITUAŢIA
Problematizarea este modalitatea Găsirea de soluţii noi la o - de predare prin introducerea
de a crea în mintea întrebare, situaţie-problemă; de întrebări problemă şi

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
45
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

elevului(studentului) o stare -formulare şi rezolvare de sprijinirea rezolvării acesteia;


(situaţie), conflictuală (critică ipoteze; - de învăţare problematizată
sau de nelinişte) intelectuală - construirea problemei pe cu reactualizarea şi
pozitivă, determinată de baza contradicţiei dintre restructurarea cunoştinţelor,
necesitatea cunoaşterii unui cunoaşterea anterioară şi cu identificarea
obiect, fenoment, proces sau a prezentă; contradicţiilor, cu analiza
rezolvării unei probleme - necesitatea restructurării problemei în variante de
teoretice sau practice pe cale experienţei şi cunoştinţelor; rezolvare, cu verificarea şi
logico-matematică sau - crearea unui obstacol în evaluarea soluţiilo,
experimentală. calea cunoaşterii creativitater;
Problematizarea este o metodă obişnuite(problema - de îmbinare a rezolvării
cu caracter activ-participativ, constituite un obstacol în euristice cu cea algoritmică;
formativ, euristic, capabilă să calea gândirii); - de combinarea cu alte
determine activitatea individuală, - prezentarea condiţiilor, metode;
independentă, să antreneze şi să mijloacelor, nivelului, - de activizare prin folosirea
dezvolte capacităţi, imaginaţia, planului de rezolvare; raţionamentelor(inductive,
gândirea logică, convergentă, - respectarea etapelor deductive, transductive),
divergentă, productivă, creativă, învăţării; asociaţiilor după diferite
formularea de ipoteze şi găsirea - evitarea confuziilor între criterii, analogii, modificări,
de soluţii de rezolvare/aplicare. problematizare şi exerciţiul simplificări;
Tipuri de problematizare: de creativitate, formularea - de diversificare a
a) Întrebarea – simplă de întrebări, de contradicţiilor posibile între
problemă comparaţii, de aplicaţii, cunoştinţele anterioare şi cele
b) Problema rezolvarea prin mai multe căi noi, între diferitele nivele de
c) Situaţie-problemă cunoscute; cunoaştere, între
Etapele problematizării: - asigurarea materialelor şi concepţia(iile) anterioare şi
a)crearea/alegerea tipului de suporturilor didactice cea nouă(cele noi); între
problemă /problematizare; adecvate şi necesare. teorie şi practică;
b) reorganizarea fondului PROFESORUL SE AFLĂ - de alegere / verificare/
aperceptiv, dobândirea de noi ÎN SITUAŢIA : evaluare a soluţiei- soluţiilor
date şi restructurare a celor vechi - de a alege/ propune situaţii corecte dintr-o succesiune
în raport de datele noi într-un problemă conform dată / propusă
sistem unitar adecvat rezolvarării obiectivelor programei /elaborată(aflată);
tipului de problemă; analitice respectând - de aplicare şi verificare a
c) stabilirea/elaborarea principiile didactice soluţiei/soluţiilor;
variantelor informative sau (particularităţile de vârstă, - de diversificare a rezolvării
acţionale de rezolvare şi alegerea predare - învăţare de la contradicţiei prin asociaţie de
soluţiei optime; simplu la complex, de la idei, analize, încercări
d) verificarea experimentală a particular la general, de la succesive;
soluţiei elaborate/alese. general la particular, învăţării - de antrenare-participare a
\Bibliografie : active şi temeinice, etc.); elevului în formularea
IoanBontaş.(1994).Pedagogie.Bu- de a sprijini şi conduce noua problemei pe baza
cureşti: Editura ALL. ( Metodeleînvăţare pe baza materialului anterior;
de învăţământ pag. 143-190). problematizării şi îmbinând - de găsire de către elev a
Elena Joiţa.(2002). Educaţia problematizarea cu alte materialului necesar
cognitivă. Iaşi: Editura metode; rezolvării după formularea-
Polirom.(pag. 143-154) - de a utiliza material didactic enunţarea problemei;
adecvat; - de utilizare a suporturilor

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
46
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

- de a conduce noua învăţare didactice şi a mijloacelor


diferenţiat în funcţie de didactice adecvate pentru
particularităţile clasei de elaborarea şi verificarea
elevi, specificul lecţiei, etc. soluţiei;
- de a evalua modul de - de comunicare şi prezentare
respectare a algoritmului de a soluţiei elaborate;
lucru, al etapelor rezolvării, al - de adecvare, dezvoltare şi
verificării soluţiilor, al consolidare a stilului de
evaluării soluţiilor; învăţare.
- de a încuraja activitatea de
rezolvare independentă sau în
grup a elevilor;
- de a observa ritmul de lucru
şi ritmul /nivelul de
cunoaştere/înţelegere/analiză
/
aplicare/sinteză/evaluare/crea
tivitate;
- de adecvare a stilului de
predare la stilul de învăţare al
elevilor.

Table 3 HOLIST APPROACH OF PROBLEMATIZATION

PROBLEMATIZATION CONDITIONS OF PUPILS ARE PUT IN


EFFICIENCY THE SITUATION OF
Problematization is the way to create Finding new solutions to a - teaching by introducing
in the mind of the pupil (student) a question, situation-problem; problem questions and
positive, conflicting (critical or - formulating and solving helping to solve it;
unrestrained) intellectual state, hypotheses; - problematic learning with
determined by the need to know an - Building the problem based the updating and
object, a phenomenon, a process, or on the contradiction between restructuring of knowledge,
to solve a theoretical or practical past and present knowledge; identifying contradictions,
problem in a logical- Mathematical - the need to restructure analyzing the problem in
or experimental. experience and knowledge; solving variants, verifying
Problem is a method of active, - creating an obstacle to and evaluating solutions,
participative, formative, heuristic common knowledge (the creativity;
character, able to determine problem posed an obstacle to - combining heuristic and
individual, independent activity, to thinking); algorithmic solution;
train and develop capacities, - presentation of the - combining with other
imagination, logical thinking, conditions, means, level, methods;
convergent, divergent, productive, solving plan; - activation by using
creative, hypothesis formulation and - respecting the learning reasoning (inductive,
finding solutions solution / stages; deductive, transductive),
application. - avoiding confusion between associations according to
Types of issues: problem-solving and creativity different criteria, analogies,
a) Question-problem exercises, simple wording of modifications,

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
47
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

b) The question of questions, comparisons, simplifications;


c) Situation problem applications, solving through - to diversify the possible
Stages of Problem: several known ways; contradictions between past
A) creating / choosing the type of - ensuring the appropriate and and new knowledge,
problem / problem; necessary teaching materials between different levels of
B) reorganizing the aperceptive fund, and materials. knowledge, between the
acquiring new data and restructuring THE TEACHER IS IN THE previous and the new (new)
the old ones in relation to the new SITUATION: conception (s); Between
data in a unitary system adequate to - to choose / propose theory and practice;
solving the type of problem; problematic situations - to choose / verify / evaluate
C) establishing / developing the according to the objectives of the solution - the correct
informative or actional solutions to the analytical program solutions from a given /
be solved and choosing the optimal respecting the didactic proposed / elaborated
solution; principles (age specifics, sequence (found);
D) experimental verification of the teaching - learning from - applying and verifying the
elaborated / chosen solution. simple to complex, from solution (s);
\ Bibliography: private to general, from - to diversify the solution of
IoanBontaş (1994) general to particular, active the contradiction by
.Pedagogie.Bucureşti: ALL and solid learning, etc.); association of ideas,
Publishing House. (Methods of - to support and lead new analyzes, successive
Education, pp. 143-190). learning based on problem- attempts;
Elena Joita (2002). Cognitive solving and combining - student involvement and
education. Iasi: Polirom Publishing problem-solving with other participation in formulating
House (pages 143-154) methods; the problem based on the
- to use appropriate teaching previous material;
material; - finding by the student the
- to lead the new differentiated material needed to solve
learning according to the after the wording-
particularities of the pupil enunciation of the problem;
class, the specific of the - the use of teaching aids and
lesson, etc. teaching tools appropriate
- to evaluate the way of for the development and
observing the working verification of the solution;
algorithm, the stages of the - communication and
solution, the solution presentation of the
verification, the evaluation of developed solution;
the solutions; - the adequacy, development
- to encourage independent or and consolidation of the
group work of students; learning style.
- to observe the rhythm of
work and the rhythm / level of
knowledge / understanding /
analysis / application /
synthesis / evaluation /
creativity;
- the suitability of the teaching
style to the pupils' learning
style.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
48
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

Tabel 4 MODEL RECOMANDAT PENTRU PROIECTAREA UTILIZARII UNEI


METODE DIDACTICE

Fişa de analiză şi aplicare a unei metode didactice de predare-învăţare


Denumirea metodei........................
Caracteristici generale şi particularităţi ale metodei:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________
Tipul de lecţie în cadrul căreia este utilizată metoda:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______
Elevul este pus în situaţia:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________
Profesorul se află în situaţia:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________
Materiale didacitce şi auxiliare necesare pentru aplicarea metodei:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________
Observaţii ale cursantului:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________
Ce am învăţat referitor la utilizarea şi aplicarea metodei............. la disciplina de
predare:

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
49
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016

Table 4 RECOMMENDED MODEL FOR DESIGNING THE USE OF A TEACHING


METHOD
Analysis and application of a teaching-learning teaching method
Method name ........................
General features and features of the method:
The type of lesson in which the method is used:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______
The student is put in the situation:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________
The teacher is in the situation:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________
Teaching and auxiliary materials required to apply the method:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________
Student's observations:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________
What I have learned about the use and application of the method ............. to the teaching
discipline:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Education Sciences Series, Issue 3/2016
50

S-ar putea să vă placă și