Sunteți pe pagina 1din 29

KEYNOTE LECTURES

Saturday, November 17 2018, 09:30 – 10:30


Simion Mehedinți Amphitheater

Hydrological risks - floods and Riscurile hidrologice – inundații ZELENAKOVA Martina Technical University of Kosice
droughts - assessment and și secete – evaluare și
management in Slovakia management în Slovacia
Communicating heat and health Legătura dintre căldură și MATZARAKIS Andreas Research Center Human
aspects in different climate aspectele legate de sănătate în Biometeorology, German
environments diferite medii climatice Meteorological Service
Romanian geography before and Geografia românească înainte și TĂLÂNGĂ Cristian University of Bucharest, Faculty
after 1918. Documents and după anul 1918. Documente și of Geography
events evenimente.
Applied Geomorphology
Session 1: Saturday, November 17 2018, 11 – 13:30
Constantin Brătescu Amphitheater
Chairs: Laura Comănescu, Robert Dobre
Secretary: Marc Vodă
Oral Presentations
The geotouristic map in Babele- Harta geoturistică în arealul COMĂNESCU Laura, DOBRE University of Bucharest, Faculty
Caraiman area Babele- Caraiman Robert , NEDELEA Alexandru of Geography
Evaluation of Geomorphosites Evaluarea geomorfositurilor din VODĂ-MARC Ioan-Andrei, University of Bucharest, Faculty
from Caliman Mountains Munții Căliman OVREIU Adriana-Bianca, of Geography
BĂRSOIANU Andrei-Iulian,
NEDELEA Alexandru
Morphological and chemical Proprietăţile morfologice şi COSMESCU Vasile Octavian "Hariclea Darclee" Art College
properties of cernisols and chimice ale solului bălan Braila and "Nicolae Titulescu"
hidrisols in the area of Carcaliucarbonatic şi ale lacovistei din Technology College Însurăței
commune, Tulcea county arealul comunei Carcaliu, judeţul
Tulcea
Permafrost Distribution Modeling Modelarea Distribuției Spațiale a POPESCU Răzvan, University of Bucharest, Faculty
in Southern Carpathians Permafrostului din Carpații VÎRGHILEANU Marina, of Geography
Meridionali VESPREMEANU-STROE
Alfred, SĂVULESCU Ionuț,
CRUCERU Nicolae, VASILE
Mirela, MIHAI Bogdan,
NEDELEA Alexandru
Humanitarian Expedition Nepal Expediția umanitară Life for URSU Ionuț 1, MUNTEANU 1
University of Bucharest, Faculty
for Life 2018 - in the context of Nepal 2018 – în contextul Anca1, PETCU Alina2, LAZĂR of Geography, 2Volunteer for
the 2015 earthquake problematicilor generate de Ionela1, BUJOR Lăcrămiora2, Life Association, 3Ion Ciorăscu
cutremurul din 2015 PRUNDARU Marius 3 School Moroieni, Nicolae
Titulescu National College
Pucioasa
Explaining the fluvio-marine Explicarea interacţiunilor fluvio- ZĂINESCU Florin1, 1
University of Bucharest, Faculty
interactions and sediment budget marine şi a variabilităţii bugetelor VESPREMEANU-STROE of Geography, 2Aix Marseille
variability at the Sf. Gheorghe sedimentare din faţa gurii de Alfred1, TĂTUI Florin1, University
river mouth by using a simple varsare Sfântu Gheorghe folosind ANTHONY Edward2
Flood/Storm index and numerical un indice simplu
modelling Inundaţie/Furtună şi modelarea
numerică

Posters
Process of gully erossion in area Procesele de ravenare din spațiul ACHIM Florin University of Bucharest, Faculty
subcarpatian between Olt and subcarpatic dintre Olt și Topolog of Geography
Topolog rivers
Geomorphosites in South Geomorfositurile din Podişul RĂDULESCU Carmen Camelia, University of Bucharest, Faculty
Dobrogea Plateau Dobrogei de Sud GRECU Florina of Geography

Influence of litology on the relief Influența litologiei asupra SĂNDULACHE Iulian 1, 1


University of Bucharest, Faculty
in Bistrita Mountains (Eastern reliefului în Munții Bistriței SĂNDULACHE Cătălina 2, of Geography; 2”Mihai I”
Carpathians) (Carpații Orientali) ACHIM Florin 1 Technical College Bucharest.
Geomorphological mapping of a Cartografierea geomorfologică a OBOGEANU Miruna1, TÎRLĂ 1
University of Bucharest, Faculty
Carpathian glaciokarst island unei insule de glaciocarst carpatic Laura1, ŞANDRIC Ionuț1, of Geography; 2Research Institute
based on high-resolution terrain pe baza datelor topografice de COVALIOV Silviu2, of Danube Delta; 3Emil Racoviță
data înaltă rezoluție DRĂGUŞIN Virgil3,4, MIREA Institute of Speology, Bucharest;
Ionuț3, CRUCERU Nicolae3 4
Group of Underwater and
Spelological Explorations
Karst morphology around the Morfologia carstului din zona PARASCHIVESCU Ioan1, 1
University of Bucharest, Faculty
town of Mangalia orașului Mangalia DRĂGUŞIN Virgil2,3, of Geography; 2Emil Racoviță
COVALIOV Silviu4,CRUCERU Institute of Speology, Bucharest;
Nicolae2, MIREA Ionuț2, 3
Group of Underwater and
ŞANDRIC Ionuț1, TÎRLĂ Laura1 Speological Explorations;
4
Research Institute of Danube
Delta, Tulcea

Applied Geomorphology
Session 2: Saturday, November 17 2018, 15 – 17:30
Constantin Brătescu Amphitheater
Chairs: Floare Grecu, Mihaela Verga
Secretary: Andreea Marin
Oral Presentations
Nearshore sandbar crest position Extragerea poziţiei crestelor TĂTUI Florin1,2, CONSTANTIN 1
University of Bucharest, Faculty
retrieved from Sentinel 2 satellite barelor submerse din imaginile Sorin2,3 of Geography; 2Research Institute
images satelitare Sentinel 2 of the University of Bucharest;
3
Terrasigna SRL
PALEOGEOGRAPHIC Evoluţia paleogeografică a PREOTEASA Luminița1, 1
University of Bucharest, Faculty
TRANSFORMATIONS IN THE regiunii Enisala-Babadag (Delta VESPREMEANU-STROE of Geography; 2University of
ENISALA-BABADAG REGION Sudică) din neolitic şi până în Alfred1, PANAIOTU Cristian2, Bucharest, Faculty of Physics;
(SOUTHERN DANUBE DELTA timpurile moderne ROTARU Sabin3, ȚUȚUIANU 3
GEOECOMAR; 4Horia Hulubei
)SINCE THE NEOLITHIC TO Laurențiu1, SAVA Tiberiu4 Institute of Physics and Nuclear
MODERN PERIOD Engineering
Using morphological analisys to Rolul reliefului În identificare Andreea Andra-Topârceanu, University of Bucharest, Faculty
spot the Miocen sedimentary rezervelor de apă din VERGA Mihaela, MAFTEIU of Geography
water reserve sedimentarul miocen Mihai, MARINESCU Mihai
Geomorphological services Implementarea serviciilor DOBRE Robert, SĂVULESCU University of Bucharest, Faculty
implementation of in the phases geomorfologice în etapele de Ionuț, TEODOR Mădălina, ILIE of Geography
of major transport infrastructure realizare a proiectelor majore de Laurențiu
projects infrastructură de transport
The role of the geographer in Rolul geografului în realizarea DOBRE Robert, NEDELEA University of Bucharest, Faculty
achieving multi-criteria analysis Analizei Multi Criteriale (AMC) Alexandru, COMĂNESCU of Geography
(AMC) for territorial pentru proiectele de dezvoltare Laura, SĂVULESCU Ionuț
development projects teritorială
The Metropolitan Train - a Trenul Metropolitan – soluţie DOBRE Robert, TEODOR University of Bucharest, Faculty
modern solution for traffic modernă de descongestionare a Mădălina, PĂUNESCU Cosmin, of Geography
decongestion in the areas of the traficului în ariile marilor orașe PIC Mădălina
big cities

Posters
LONGITUDINAL MORPHODY Profilul longitudinal GRECU Florina1, VIŞAN 1
University of Bucharest, Faculty
NAMICS PROFILE OF morfodinamic al râului Buzău, Mircea1, BENABBAS Ch.2, of Geography, 2University of
BUZĂU sector transcarpatic DOBRE Robert1, TEODOR Constantine 3 Algeria
TRANSCARPATHIAN RIVER Mădălina1
Glacial valley cross-profile Morfologia profilelor PUTICI (PASCAL) Daniela University of Bucharest, Faculty
morphology - Făgăraș Mountains transversale a văilor glaciare - of Geography
Masivul Făgăraș
Rockfalls. The main Prăbușirile. Pricipalul proces NEDELCU Mihai - Claudiu University of Bucharest, Faculty
geomorphological process that geomorfologic care influențează of Geography
influences the construction of the construcția autostrăzii Pitești –
Pitesti - Sibiu highway the Olt Sibiu pe Valea Oltului.
Valley.
The conditionality ratio between Raportul de condiționalitate NEDELCU Mihai - Claudiu University of Bucharest, Faculty
the relief and the railway transport dintre relief și transportul pe cale of Geography
with special regarding to the ferata cu privire specială asupra
speed of the trains in the context vitezei de circulatie a trenurilor
of the liberalization of the railway în contextul liberalizării pieței de
passenger transport market tranport feroviar de călători
Applied geomorphology in Valențele turistice ale VERGA Mihaela, ANDRA- University of Bucharest, Faculty
tourism valorization of landforms elementelor de relief - repere TOPÎRCEANU Andreea, MARIN of Geography
- methodological aspects metodologice Andreea
GIS, Remote Sensing and Geotechnology
Teaching Geography between tradition and modernity
Saturday, November 17 2018, 11 – 13:30
Alexandru Roșu (406) Room
Chairs: Octavian Mândruț, Bogdan Mihai
Secretary: Marina Vîrghileanu
Oral Presentations
Using place names for the Utilizarea toponimiei în analiza BUTEREZ Cezar1, 1
University of Bucharest, Faculty
analysis of the late nineteenth vegetației forestiere de la sfârșitul VÎRGHILEANU Marina1, of Geography; 2Petroleum-Gas
century forest vegetation in secolului al XIX-lea în bazinul SĂVULESCU Ionuț1, MIHAI University of Ploiești, Faculty of
Vărbilău catchment area, hidrografic Vărbilău, România. Bogdan1, NEDELCU Adrian2 Economic Sciences
Romania.
Bucharest map, 1871 Harta București, 1871 CAZACU Cristian University of Bucharest, Faculty
of Geography
Râmnicu-Vâlcea, between Râmnicu-Vâlcea, între comunism DASCĂLU Gabriel University of Bucharest, Faculty
communism and democracy. și democrație. Modificările of Geography
Urban landscape changes from a peisajului urban dintr-o
GIS perspective perspectivă GIS
The deterministic method in the Analiza deterministă în evaluarea SILVAS George Catalin, University of Bucharest, Faculty
evaluation of landslide susceptibilităţii la alunecări de ARMAŞ Iuliana of Geography
susceptibility applied in Prahova teren aplicată pe Valea Prahovei
Valley
The spatial-temporal analysis of Analiza spațio-temporală a BUJOR Corneliu-Mihai University of Bucharest, Faculty
forest vegetation in the Iezer vegetației forestiere din Masivul of Geography
Massif, based on Landsat satellite Iezer, pe baza imaginilor
images satelitare Landsat
Agent-based modelling – a new Agent-based modelling – o nouă POPOVICI Diana University of Bucharest, Faculty
method for investigating metodă de cercetare pentru of Geography
environmental problems problemele de mediu
Teaching Geography in a Predarea geografiei într-o școală STOIAN Andrei-Irinel Mark Twain International School,
multicultural school in 21st multiculturală în secolul 21 Voluntari, Ilfov, Romania
Century
Simion Mehedinți - fondator al Simion Mehedinți - fondator al ENE Marian University of Bucharest, Faculty
învățământului superior geografic învățământului superior geografic of Geography
la Universitatea din București la Universitatea din București
New challenges in Geography Noi provocări în Curriculumul de MÂNDRUŢ Octavian The “Vasile Goldiş” Western
Curriculum: innovation, student- Geografie: inovare, demers University of Arad, Institute of
centered approach, curiosity and centrat pe elev, dezvoltarea Didactics
interest development, formative curiozităţii şi interesului,
assessment, inter and evaluarea formativă, inter şi
transdisciplinarity transdisciplinaritate

Posters
Analysis of active subsidiaries Analiza subsidentelor active în GLOD-LENDVAI Ana-Maria, University of Bucharest, Faculty
along the M5 subway line in lungul liniei de metrou M5 din GHEORGHE Mihaela of Geography
Bucharest Bucureşti
CadVer application for Aplicația CadVer pentru SCAUNAS Sofia, MERCIU University of Bucharest, Faculty
quantitative and qualitative evaluarea cantitativă și calitativă George-Laurențiu of Geography
assessment of trees and green a arborilor și spațiilor verzi.
spaces. . Case study of: district 1, Studiu de caz: sector 1, București
Bucharest
Brief history of professors and Profesori blăjeni de odinioară MĂNOIU Valentina-Mariana University of Bucharest, Faculty
nature lovers in Blaj and certain iubitori ai naturii și câteva of Geography
local specificities of nature aspecte ale ocrotirii naturii în
protection Blaj
Monitoring the weather and climate to reduce their impacts and effects
Saturday, November 17 2018, 11 – 13:30
George Vîlsan Amphitheater
Chairs: Adina Croitoru, Sorin Cheval
Secretary: Crina Radu
Oral Presentations
Synoptic conditions associated to Condiții sinoptice specifice SFÎCĂ Lucian1, CROITORU 1
Alexandru Ioan Cuza University
heat and cold waves in Romania valurilor de căldură și de frig în Adina-Eliza, HARPA Gabriela- from Iasi
România Victoria, PITICAR Adrian
Changes in parameters of the Schimbări în parametrii indicilor BANC Ștefana, SCRIPCĂ Babeș-Bolyai Unversity, Faculty
bioclimatic indices in Romania bioclimatici în România Andreea-Sabina, DOGARU of Geography, Cluj-Napoca;
Gabriela, CROITORU Adina- University of Medicine and
Eliza Pharmacy Iuliu Hațieganu Cluj-
Napoca
Projected changes in extreme Schimbări climatice viitoare în CROITORU Adina-Eliza, Babeș-Bolyai Unversity, Faculty
precipitation indices in Romania indicii de precipitații extreme în HARPA Gabriela-Victoria, of Geography Cluj-Napoca;
România HORVATH Csaba , DJURJEVIC University of Belgrade, Faculty
Vladimir of Physics, Institute of
Meteorology
The impact of climate change on Impactul schimbărilor climatice PRĂVĂLIE Remus, SÎRODOEV University of Bucharest, Faculty
maize agricultural yields in asupra randamentelor agricole de Igor, PATRICHE Cristian, of Geography; Romanian
Romania porumb din România ROŞCA Bogdan, PITICAR Academy, Iaşi Divison; Babeș-
Adrian, BANDOC Georgeta, Bolyai University, Faculty of
TIŞCOVSCHI Adrian, SFÎCĂ Geography; Alexandru Ioan Cuza
Lucian, IORDACHE Ștefan, University, Faculty of Geography
SIMION Bianca and Geology
Exploring the nuclear energy Explorarea trilemei energiei PRĂVĂLIE Remus, BANDOC University of Bucharest, Faculty
trilemma at global scale nucleare la scară globală Georgeta, MĂNOIU Valentina of Geography
Severe convection initiated on Convecție severă inițiată pe RADU Crina, MANTA Daniel- University of Bucharest, Faculty
sea breeze convergence frontul de briză marină Robert , TIŞCOVSCHI Adrian, of Geography
CĂRBUNARU Daniel
Ozone layer depletion. Factors Diminuarea stratului de Ozon, IPATE Ioana-Elena Design Analyst, MRP, tRIIO at
and effects Factori şi efecte SKANSKA PLC UK
The crop of flat oil in Romania, Cultura inului pentru ulei pe CONSTANTIN (OPREA) Dana University of Bucharest, Faculty
after the year 2000, in the context teritoriul României, după anul Maria, GRIGORE Elena, of Geography; USAMV
of the present climatic variability 2000, în contextul variabilității CHIURCIU Irina-Adriana Bucharest, Faculty of
climatice actuale Management, Economic
Engineering in Agriculture and
Rural Development

Valley-breeze characteristics in Caracteristici ale brizei de vale în MANTA Daniel-Robert, SFÂCĂ National Meteorological
Târgoviște area aria Municipiului Târgoviște Lucian, NIŢĂ Andrei, RADU Administration of Romania,
Crina Ministry of Environment;
Alexandru Ioan Cuza University
from Iasi; University of
Bucharest, Faculty of Geography
Reconstructing the climate of the Informații meteorologice în presa CHEVAL Sorin, HALIUC „Henri Coandă” Air Forces
19th century from newspaper scrisă românească din secolul al Aritina, ANTONESCU Bogdan, Academy Brașov, National
information XIX-lea (1885-1900) TIȘCOVSCHI Adrian, Meteorological Administration of
DUMITRESCU Alexandru, Romania
TĂTUI Florin, DOBRE Mihaela

Posters
CURRENT TRENDS IN Tendinţe climatice actuale în CARABLAISA Gheorghe Sorin, University of Bucharest, Faculty
CLIMATE OF THE SEVERIN depresiunea Severinului. Studiu OGLINDOIU Amalia Mihaela of Geography
DEPRESSION. CASE STYUDY de caz - Municipiul Drobeta
Turnu Severin
DROBETA TURNU SEVERIN
TOWN
A new tourist equation in Ciucaş O nouă ecuaţie turistică în Munţii GRIGORE Elena, IONAC University of Bucharest, Faculty
Mountains - the bioclimatic stress Ciucaş - stressul bioclimatic Nicoleta, SĂFTOIU Luminiţa, of Geography si Facultatea de
due to the cold and the security of datorat frigului şi securitatea CONSTANTIN (OPREA) Dana Administratie si Afaceri
the tourist activity and the activităţii turistice şi a Maria, TATU Florina,
excursionist excursionistului ARDELIAN Dan Vasile
Monitoring of solar radiation Monitorizarea radiaţiei solare în TANISLAV Danut, DUNEA Valahia University of Targoviste
interception in mountain arealul pajiştilor montane din Daniel, STOICA Alexandru
grasslands from Sirnea village, satul Sirnea, România
Romania
Unified hourly air temperature Set unificat de date orare de DUMITRESCU Alexandru, The Research Institute of the
dataset over Romania temperatura aerului pentru CHEVAL Sorin, DONCUTA University of Bucharest, National
teritoriul României Marilena Meteorological Administration of
Romania, Ministry of
Environment
Water – Society – Environment
Saturday, November 17 2018, 15 – 17:30
George Vîlsan Amphitheater
Chairs: Gheorghe Șerban, Liliana Zaharia
Secretary: Gabriela Moroșanu
Oral Presentations
The impact of extreme Impactul evenimentelor extreme MINEA Ionut, CROITORU ”Alexandru Ioan Cuza”
temperature and precipitation de temperatură şi precipitaţii Adina-Eliza, HORVATH Csaba University of Iasi, ”Babes-
events on water resources asupra resurselor de apă Bolyai” University of Cluj
Napoca
HOW DO WE DEVELOP Cum ne apărăm contra riscurilor BĂRBĂRIE Manuela Raluca, University of Bucharest, Faculty
HYDROLOGICAL hidrice? Prevenirea potopului BRATU Daria Petruţa, CĂLIN of Geography
RISKS?FLOOD PREVENTION prin luarea de măsuri de Bianca Ilinca
THROUGH RISK REDUCTION prevenire a riscului. Studiu de
MEASURES.CASE caz: Râul Ciorogârla
STUDY:CIOROGARLA RIVER
Water Resources from Romanian Resursele de apă din Bazinul ŞERBAN Gheorghe1, SABӐU 1
Babeş-Bolyai University,
Upper Tisa Watershed românesc al Tisei Superioare Daniel2, BĂTINAȘ Răzvan1, Faculty of Geography,
BREȚCAN Petre3, IGNAT 2
”Romanian Waters” National
Elena4 Administration - “Someș-Tisa”
Regional Water Branch, 3Valahia
University, Faculty of
Humanities - Department of
Geography, 4Coțofănești
Secondary School
Evolution or involution in Evoluție sau involuție în ZAHARIA Liliana, IOANA- University of Bucharest, Faculty
drinking-water supply in alimentarea cu apa potabilă în TOROIMAC Gabriela, of Geography
CIOBANU Raluca
Romania, in the post-communist România, în perioada post-
period? comunistă?
Relationship between the flood Relaţia dintre viituri şi depozitele MOROŞANU Gabriela 1
University of Bucharest, Faculty
events and streambank aluviale de mal: contribuţii ale Adina1,2,3, ZAHARIA Liliana1, of Geography; 2University of
sediments: towards the sub-bazinelor afluente bazinului BELLEUDY Philippe2, MINEA Grenoble Alpes, Institut of
contributing sub-catchments in râului Jiu Gabriel4, IOANA - TOROIMAC Environmental Geosciences;
the Jiu River Basin Gabriela1 3
Institute of Geography,
Romanian Academy; 4Institute of
Water Research and
Management, Romania
Developing an E-learning tool forDezvoltarea de instrumente on- MIHĂILESCU Simona, RADU Institute of Biology Bucharest,
Environmental Education for line pentru educaţie ecologică în Emilia, DUMITRACHE Cristina Romanian Academy
Primary and Secondary School in învăţământul primar şi gimnazial Alina, STRAT Daniela, GAVRIL
the Lower Danube Region – din regiunea Dunării Inferioare – Viorel Dumitru, SANDU Cristina
ELEDAN Project in Romania Proiectul ELEDAN în România
Conservation status of habitats of
Starea de conservare a habitatelor MIHĂILESCU Simona, Institute of Biology Bucharest,
community importance in de importanță comunitară din GHEORGHE Iuliana Florentina, Romanian Academy
Romania – gap analysis România - analiza datelor care STRAT Daniela
lipsesc
Evaluation of Soil Moisture Evaluarea performanței CIOBOTARU Nicu1,2; 1
University of Bucharest, Facluty
Accounting (SMA) semi- modelului hidrologic semi- ZAHARIA Liliana1; STELIAN of Geography, 2National Institute
distributed model performance by distribuit de determinare a Ion3; DEAK Gyorgy 2; MATEI for Research and Development in
conducting a global sensitivity umidității solului (Soil Moisture Monica2 Environmental Protection –
analysis in Șușița River Accounting - SMA) prin analiza Bucharest, 3Romanian Academy -
Catchment (Romania) senzitivității globale, în bazinul "Gheorghe Mihoc-Caius Iacob"
hidrologic Șușița (România) Institute of Mathematical
Statistics and Applied
Mathematics
The importance of the Importanța metodei cantitative în DIACONU Daniel Constantin, University of Bucharest, Faculty
quantitative method in the analiza fragmentării suprafețelor ION Andronache, SIMION of Geography
analysis of the fragmentation of forestiere Adrian Gabriel , VIŞAN Mircea
forest areas
Racer test aimed at investigating Un experiment de marcare a POVARĂ Ioan, CONSTANTIN Emil Racoviță Speleological
groundwater flow through circulaţiei subterane a apelor în Marin Institut
volcanic tuff tufuri vulcanice (Bilbor, judeţul
Harghita, Romania)

Posters
Aspects regarding the dynamics Aspecte privind dinamica albiilor LUPU Iulia1,2, PERJU Ruth1, 1
National Institute of Hydrology
of Bratia and Cârcinov riverbeds râurilor Bratia și Cârcinov LUPU Daniel3, ZAHARIA and Water Management,
Liliana2 2
University of Bucharest, Faculty
of Geography, 3Komora
Engineering
Evaluation of the groundwater Evaluarea calităţii apelor BREŢCAN Petre, TANISLAV Valahia University of Targoviste
quality in rural areas using subterane din zonele rurale Dănuţ, RĂDULESCU Cristiana,
Statistical and GIS analysis. Case folosind analiza statistică şi GIS. COSTACHE Andra,
study Studiu de caz SENCOVICI Mihaela
The estimation of Estimarea evapotranspiraţiei şi NECULAU Gianina, STAN National Institute of Hydrology
evapotranspiration rates and their impactul acesteia asupra Florentina Iuliana and Water Management,
impact on water volume of volumelor de apă din lacuri, în Bucharest, Romania
Romania lakes (Case study) România (Studii de caz)
Challenges of Environment and Human Dimension
Saturday, November 17 2018, 11 – 13:30
Tempus Room
Chairs: Daniela Strat, Athanasios Gavrilidis
Secretary: Iulia Miu
Oral Presentations
Electric mobility - numerical Mobilitatea electrică - evoluție POPA Vasile University of Bucharest, Faculty
evolution, influence factors and numerică, factori de influență și of Geography
development perspectives perspective de dezvoltare
Urban green infrastructures: the Infrastructuri verzi urbane: calea GAVRILIDIS Athanasios University of Bucharest, Faculty
challenging path from concept to de la concept la implementare Alexandru, POPA Ana Maria, of Geography
implementation NICULAE I.M., NIŢĂ Mihai
Răzvan
Green solutions inside residential Solutii verzi în interiorul spaţiilor POPA Ana Maria, IOJĂ Cristian University of Bucharest, Faculty
areas rezidenţiale Ioan, NIŢĂ Mihai Răzvan, of Geography
ONOSE Diana Andreea, HOSSU
Constantina Alina, BADIU
Denisa Lavinia
Data validation concerning Validarea datelor privind OLARIU Bogdan, SĂVULESCU University of Bucharest, Faculty
human-induced soil degradation degradarea antropică a solului în Ionuț, MIHAI Bogdan-Andrei of Geography
in Bucegi Natural Park, Parcul Natural Bucegi, Carpații
Romanian Carpathians României
Green spaces approaches in Abordari ale spaţiilor verzi în NIŢĂ Mihai Răzvan, IOJĂ University of Bucharest, Faculty
strategic environmental planning planificarea strategică de mediu Cristian Ioan, HOSSU of Geography
Constantina Alina
Role of agricultural land Evaluarea rolului abandonului GRĂDINARU Simona, NIŢĂ University of Bucharest, Faculty
abandonment in diminishing food activităților agricole în Mihai Răzvan, IOJĂ Cristian of Geography
provision capacity in urban and diminuarea capacității de Ioan, BADIU Denisa
peri-urban settings furnizare a hranei în zonele
urbane și peri-urbane
Spatial conservation prioritization Prioritizarea spațială a MIU Iulia University of Bucharest, Faculty
of Natura 2000 sites at national conservării siturilor Natura 2000 of Geography
level la nivel național
Identifying the needs of Identificarea nevoilor grupurilor ONOSE Diana Andreea, IOJĂ University of Bucharest, Faculty
vulnerable groups regarding the vulnerabile în relaţie cu Cristian Ioan, POPA Ana Maria, of Geography
access and use of urban green accesibilitatea şi utilizarea GAVRILIDIS Athanasios
infrastructures infrastructurilor verzi urbane Alexandru
The diversity of wetlands formed Diversitatea zonelor umede STRAT Daniela, MOGA Janos, University of Bucharest, Faculty
in the dolines from the Meledic formate în depresiunile carstice MIHĂILESCU Simona, of Geography, Eötvös Loránd
Plateau din platoul Meledic GHEORGHE Iuliana Florentina University Budapest, Institute of
Biology Bucharest, Ecological
University Bucharest

Posters
The Socio-economic elements Elemente socio-economice MOCANU Irena, MITRICĂ Institute of Geography,
exposed to the slopes instability- expuse riscului instabilităţii Bianca, JURCHESCU Marta, Romanian Academy
related risk in coal mining areas. versanţilor din arealele cu MOROŞANU Gabriela
Regional scale analysis exploatări carbonifere. Analiza la
scară regională
Recent Dynamics and Challenges of Territorial, Economic and Social Processes
Session 1: Saturday, November 17 2018, 11 – 13:30
Ion Conea Room
Chairs: Liliana Dumitrache, Mariana Nae
Secretary: Ana-Maria Taloș
Oral Presentations
Bucharest and its implications in Bucureştii şi implicaţiile sale în COMAN Mihaela University of Bucharest, Faculty
contemporary history istoria contemporană of Geography
Analyzing the concept of active Analiza conceptului de TALOŞ Ana-Maria , University of Bucharest, Faculty
ageing among elderly population îmbătrânire activă în rândul LEQUEUX-DINICĂ Ana-Irina , of Geography
in Bucharest (Romania) populaţiei vârstnice din Bucureşti PREDA Mihaela
THE INSIDE AND OUTSIDE Comunităţiile umane din MANEA Gabriela , ORBU Laura University of Bucharest, Faculty
HUMAN COMMUNITIES E OF perimetrul şi proximitatea Maria, VIJULIE Iuliana, of Geography
THE NATURAL PARK parcului natural Apuseni, între CUCULICI Roxana
APUSENI, BETWEEN avantajele patimoniale şi limitări
PATRIMONIAL economice
ADVANTAGES AND
ECONOMICAL LIMITATIONS
Bran-type architecture resilience Reziliența arhitecturii brănene și VIJULIE Iuliana, MATEI Elena , University of Bucharest, Faculty
and tourism infrastructure dezvoltarea infrastructurii MANEA Gabriela, CUCULICI of Geography
development in Moieciu de Sus turistice în cadrul așezării Roxana, MATEI Dorin,
village Moieciu de Sus MARECI Alina
Spatial impacts of envisioned Impactul teritorial al investițiilor EVA Mihail Alexandru Ioan Cuza University
investments in large scale road prevăzute în marile infrastructuri of Iasi
transport infrastructures in de transport rutier din România: o
Romania: a scenario-based simulare pe bază de scenarii a
simulation of their impact on impactului asupra coeziunii
territorial cohesion teritoriale
Walkability assesment of central Evaluarea amenajărilor pietonale MANEA Cosmina Andreea University of Bucharest, Faculty
area in Bucharest din zona centrala a Bucureștiului of Geography

Dwellings and less favoured Locuinţe şi clădiri rezidenţiale MOCANU Irena, MITRICĂ Institute of Geography,
residential buildings in the defavorizate din Valea Dunării Bianca , DAMIAN Nicoleta, Romanian Academy
Romanian Danube Valley. româneşti. Tipologii şi disparităţi ŞERBAN Paul , GRIGORESCU
Typologies and territorial teritoriale Ines , PERSU Mihaela ,
disparities SĂGEATĂ Radu
CHANGING ORAL HEALTH Schimbări în utilizarea serviciilor NAE Mariana, DUMITRACHE University of Bucharest, Faculty
CARE SYSTEM AND USE OF de sănătate orală în România Liliana , TALOŞ Ana Maria of Geography
SERVICES IN ROMANIA
DOES ROMANIAN HEALTH Îndeplineşte sistemul sanitar DUMITRACHE Liliana, NAE University of Bucharest, Faculty
CARE SYSTEM MEETS THE românesc principiile acoperirii Mariana, SIMION Gabriel of Geography
UNIVERSAL HEALTH universale?
COVERAGE PRINCIPLES?
Comparative analysis of the Analiza comparativă a IANOŞ Ioan, MERCIU Cristina, University of Bucharest, Faculty
cultural heritage elements in the elementelor de patrimoniu TĂLÂNGĂ Cristian, of Geography, University
South and South-Eastern Regions cultural în Regiunile Sud și Sud- SIRODOEV Igor, CERCLEUX Ovidius of Constanta
(Romania) Est (România) Loreta, PARASCHIV Mirela,
SECĂREANU George
Combining of open-source layers Combinarea layerelor open- SIMION Gabriel, University of Bucharest, Faculty
with census datasets: dasymetric source cu seturi de date de la DUMITRACHE Liliana, NAE of Geography
mapping of population density in recensăminte: Cartarea Mariana, ZAHARIA Florin,
post-socialist Bucharest dasymetrică a densității SIMION Oana
metropolitan region populației în Regiunea
metropolitană București-Ilfov
„Transport Network analysis” as „Analiza rețelei de transport” ca ZAHARIA Florin-Alexandru, University of Bucharest, Faculty
a tool in assessing accessibility to instrument în evaluarea DUMITRACHE Liliana, TALOȘ of Geography
emergency units in the hospitals accesibilităţii unităţilor de primiri Ana-Maria
of Bucharest urgenţe din spitalele din
Municipiul București
Posters
Human pressure upon the lower Presiunea umană asupra ZAMFIR Andreea-Gabriela, Faculty of SCIENCE,
sector of Jiu Corridor exerted sectorului inferior al coridorului BOENGIU Sandu Department of GEOGRAPHY,
through different ways of Jiului prin diferite moduri de University of CRAIOVA
agricultural land-use utilizare agricolă
The sigma convergence vs. the Covergenta sigma versus evoluția EVA Mihail, CORODESCU- Alexandru Ioan Cuza University
evolution of spatial patterns of tiparelor spațiale de inegalitate ROŞCA Ema, CEHAN of Iasi
regional inequalities. A case inter-regională. Un studiu de caz Alexandra
study on a panel of 20 countries asupra a 20 de state
Modification of the land use Modificarea structurii de utilizare OPREA Răzvan1, CUCULICI 1
University of Bucharest, Faculty
structure in the Dobrogea Plateau a terenurilor în Podişul Dobrogei Roxana1, OPREA Monica2 of Geography, 2"Marin Preda"
by the expansion of wind farms prin extinderea parcurilor eoliene Highschool Bucharest
Correlation between curriculum Corelaţia dintre curricula şi piaţa ZAMFIR Daniela, STOICA University of Bucharest, Faculty
and the labor market. Case study forţei de muncă. Studiu de caz Ilinca-Valentina, TĂLÂNGĂ of Geography
Territorial Planning specializarea Planificare Cristian
specialization teritorială
Demographic transformations Transformările demografice TEODORESCU Camelia, BIRA University of Bucharest, Faculty
due to population mobility in determinate de mobilitatea Nicoleta, TEODORESCU of Geography
Danubian towns populaţiei din oraşele dunărene Adelina, BECHERU Elena
Recent Dynamics and Challenges of Territorial, Economic and Social Processes
Session 2: Saturday, November 17 2018, 15 – 17:30
Ion Conea Room
Chairs: Cristian Tălângă, Aurel Gheorghilaș
Secretary: Theodor Cepraga
Oral Presentations
Reconstructing the administrative Reconstituirea geografiei BUTEREZ Cezar , CEPRAGA University of Bucharest, Faculty
geographies of Wallachia in the administrative a Țării Românești Theodor , RĂDUC Marius- of Geography
19th century. Databases, în secolul XIX. Baze de date, Andrei , DOCHIŢA Iulian , ILIE
ontologies and spatial analysis ontologii și analize spațiale Adriana , TONCEA Carmen
Local strategies for sustainable Strategii locale de dezvoltare TOBĂ Corina Chiscani School
development of communes in durabilă ale comunelor din
Braila County judeţul Brăila
The selling of State owned Vânzarea moșiilor Statului la CEPRAGA Theodor University of Bucharest, Faculty
domains at the end of the 19th sfârșitul secolului al XIX-lea. O of Geography
century. A new stage in the nouă etapă în popularea
population of Moldavia and Moldovei și Țării Românești
Wallachia
The use of GIS techniques in the Analiza capacităţii teoretice a GHEORGHILAŞ Aurel, University of Bucharest, Faculty
analysis of the theoretical market pieţei pentru turismul balnear în SUDITU Bogdan, TALOŞ Ana- of Geography
capacity for spa tourism in România, prin utilizarea Maria, ZAHARIA Florin-
Romania tehnicilor GIS Alexandru
The role of red tourism in tourism Rolul turismului roșu în CIREASA Cristina1, IRIMIA 1
University of Bucharest, Faculty
development in Sighetul dezvoltarea turismului în Sighetul Radu1, ŞANDRIC Ionuţ1,2, of Geography, 2Esri Romania
Marmației Marmației COMĂNESCU Laura1
Local development versus Dezvoltare locală versus protecția STOICA Ilinca-Valentina1, 1
University of Bucharest, Faculty
environment protection in Piatra mediului în Parcul Național MUNTEANU Anca1, ZAMFIR of Geography; 2Piatra Craiului
Craiului National Park? Case Piatra Craiului? Studiu de caz: Daniela1, VERGHELEȚ Mircea2 National Park Administration
study: Măgura village satul Măgura

The process of naturbanization Procesul de naturbanizare şi TULLA F. Antoni1, ZAMFIR 1


Universitat Autònoma de
and sustainable development. dezvoltarea durabilă. Studiu de Daniela2, STOICA Ilinca- Barcelona, Department of
Case study Comana Natural Park caz Parcul Natural Comana Valentina2, PALLARÈS- Geography, 2University of
BLANCH Marta3 Bucharest, Faculty of Geography,
3
Consorci Alt Urgell XXI,
Catalonia
Evolution of Oltenita Evoluţia Municipiului Olteniţa în CIUPALA Mihai Alexandru University of Bucharest, Faculty
Municipality in Cartographic documente cartografice of Geography
Documents
University cities from Romania - Orașele universitare din România MARIN Marian, CIOBOTARU University of Bucharest, Faculty
clusters of the creative economies - clustere de creativitate în profil Ana-Maria, VIȘAN Mircea of Geography
in territorial profile teritorial Cristian, PINTILII Radu-Daniel
The influence of smart city in Influenţa conceptului de smart PARASCHIV Bogdan University of Bucharest, Faculty
tourism city în turism of Geography
Maramures between tradition and Maramureş la graniţa dintre BRUMAR Alina, BOARCAS University of Bucharest, Faculty
modernity. Case study: Barsana- tradiţie şi modernitate. Studiu de Cristina of Geography
Sacel caz Bârsana-Săcel
Research challenges in a changing world – PhD Students Scientific Session
Session 1: Saturday, November 17 2018, 11 – 13:30
Vintilă Mihăilescu Amphitheater
Chairs: Daniel Peptenatu, Florin Tătui
Secretary: Raul Ilea
Oral Presentations
Considerations on prospects of Considerații privind perspectivele RADU Roxana-Andreea University of Bucharest, Faculty
the touristic valorization of the valorificării turistice a resurselor of Geography
paleochristian archaeological arheologice paleocreștine din
resources in Dobrogea Dobrogea
Assessing the environmental Analiza avizelor de mediu din MITINCU Cristina Gabriela University of Bucharest, Faculty
permits from the perspective of perspectiva potențialului de of Geography
promoting Nature-Based integrare a soluțiilor verzi
Solutions
Evaluating the cultural religious Evaluarea patrimoniului cultural GIUSCA Mădălina-Cristiana , University of Bucharest, Faculty
heritage by using GIS techniques religios prin utilizarea tehnicilor GHEORGHILAŞ Aurel of Geography
GIS
Air temperature as a risk and Temperatura aerului - Resursă și ILEA Raul-Gabriel, University of Bucharest, Faculty
resource in Brașov city area risc în arealul Municipiului ANTONESCU Marina-Aurelia of Geography
Brașov
Quantification of the adaptive Cuantificarea capacității GRECU Alexandra, DOBREA University of Bucharest, Faculty
capacity of territorial systems adaptative a sistemelor teritoriale Cătălin Răzvan, PAPUC Răzvan of Geography
with touristic function cu funcționalitate turistică Mihail, ANDRONACHE Ion

Quantitative analysis of the Analiza cantitativă a rețelei de LIXĂNDRESCU Gheorghe, University of Bucharest, Faculty
transport network from Romania transport din România TĂLÎNGĂ Cristian of Geography
Landslide Susceptibility Evaluarea susceptibilității la BĂRSOIANU Iulian-Andrei, University of Bucharest, Faculty
Assessment in the Drainage Area alunecările de teren în bazinul OVREIU Adriana-Bianca, of Geography
of Băiașu River hidrografic al Băiașului VODĂ-MARC Ioan-Andrei,
NEDELEA Alexandru
Assessment of geomorphosites Evaluarea geomorfositurilor din OVREIU Adriana-Bianca, University of Bucharest, Faculty
from Cozia Massif Masivul Cozia BĂRSOIANU Iulian-Andrei, of Geography
VODĂ-MARC Ioan-Andrei,
NEDELEA Alexandru,
COMĂNESCU Laura
Annual and seasonal movement Mișcarea anuală și sezonieră a POP Ioan Mihai1,2, BERECZKY 1
University of Bucharest, Faculty
of brown bears (Ursus arctos) in urșilor (Ursus arctos) în Carpații Leonardo2 , CHIRIAC Silviu3, of Geography, 2Asociatia pentru
the Romanian Eastern Orientali IOSIF Ruben2, NIŢĂ Andreea1, Conservarea Diversitatii
Carpathians POPESCU Viorel Dan1,4, Biologice (ACDB), 3Vrancea
ROZYLOWICZ Laurențiu1 Environmental Protection
Agency, 4Department of
Biological Sciences, Ohio
University
The dynamics of turnover in spa Dinamica cifrei de afaceri la GRECU Alexandra, DRĂGHICI University of Bucharest, Faculty
resorts from Romania nivel național în stațiunile Cristian, PINTILII Radu, JOIȚA of Geography
balneare din România Oana Elena, VLĂDUȚU Ionela
Bianca, VĂDANU Gabriela

Posters
Soyl modifications in the Izvorul Modificările solurilor din MUSCALU Ioana Monica University of Bucharest, Faculty
Muntelui area under the influence perimetrul lacului Izvorul of Geography
of degradation processes Muntelui sub influența proceselor
de degradare
Comparative analysis of the Analiza comparative a GLOD-LENDVAI Ana-Maria, University of Bucharest, Faculty
vulnerability of the subsidence vulnerabilitatii arealelor ARMAŞ Iuliana, GHEORGE of Geography
Mihaela
areas along the metro line M5 in subsidente din lungul liniei de
Bucharest metrou M5 din Bucuresti
Analysis of significant wave Analiza înălțimilor semnificative LUCA Eduard, BANDOC University of Bucharest, Faculty
heights for the Black Sea basin a valurilor din Bazinul Mări Georgeta of Geography
using AVISO satellite altimeter Negre utilizând datele satelitare
data altimetrice AVISO
Middle and Late Holocene paleo- Paleo-evoluţia regiunii Lacului ȚUȚUIANU Laurențiu și University of Bucharest, Faculty
evolution of the Brateș Lake area Brateș în Holocenul Mijlociu și VESPREMEANU-STROE of Geography
târziu Alfred
Assesment of the flash flood Analiza gradului de realizare a MIHALCEA Andreea, University of Bucharest, Faculty
warnings messages realization mesajelor de TUDORACHE Andreea - Violeta of Geography; Institutul National
atenționări/avertizări pentru de Hidrologie si Gospodarire a
viituri rapide Apelor
GEOCHEMISTRY OF THE Geochimia apei din Peștera IAMANDEI Ioana Mihaela; University of Bucharest, Faculty
WATER FROM THE ISVERNA Isverna MARIN Constantin of Geography; "Emil Racoviţă"
CAVE UNDERGROUND Institute of Speleology,
Romanian Academy
Research challenges in a changing world – PhD Students Scientific Session
Session 2: Saturday, November 17 2018, 15 – 17:30
Vintilă Mihăilescu Amphitheater
Chairs: Daniel Diaconu, Cristian Drăghici
Secretary: Andreea Karina Gruia
Oral Presentations
The impact of the European Impactul statutului de capitală MĂRUNȚELU Arina, TERIȘ University of Bucharest, Faculty
cultural capital status on the culturală europeană asupra Bogdan, GRUIA Andreea of Geography
structural dynamics of the dinamicii structurale a profilului Karina, GRECU Alexandra,
economic profile. Case Study - economic. Studiu de caz - PREDESCU Alisa
Sibiu City Municipiul Sibiu
The economic pressure on the Presiunea economică asupra CANDIT Oana, ȚĂRUȘ University of Bucharest, Faculty
forest fund in the Retezat- fondului forestier în Grupa Constantina, DRĂGHICI of Geography
Godeanu Mountains Group Retezat-Godeanu Cristian, ANDRONACHE Ion ,
CIOBOTARU Ana-Maria,
VIȘAN Mircea,
Land-use dynamics in pastoral Dinamica utilizării terenurilor în CALOTA Ana-Maria, PĂTRU- University of Bucharest, Faculty
landscape peisajul pastoral STUPARIU Ileana of Geography
Methodological aspects regarding Aspecte metodologice privind SIMION Adrian Gabriel, University of Bucharest, Faculty
the determination of the forest determinarea dinamicii forestiere ANDRONACHE Ion, LOGHIN of Geography
dynamics in the protected areas din ariile protejate ale Munţilor Vlad, PEPTENATU Daniel
of the Apuseni Mountains during Apuseni în perioada 2000 - 2017
2000 - 2017
Network Approaches for Abordări ale teoriei reţelelor MANOLACHE Steluţa, NIŢĂ University of Bucharest, Faculty
Understanding Protected Areas sociale pentru inţelegerea Andreea, ROZYLOWICZ of Geography
Governance in Romania guvernantei ariilor protejate în Laurenţiu, MIU Iulia,
România
CIOCANEA Cristiana,
POPESCU Viorel
THE TOURISTIC POTENTIAL Potențialul Turistic al IAMANDEI Ioana Mihaela University of Bucharest, Faculty
OF THE TOPOLNIȚA- complexului carstic Topolnița- of Geography
EPURAN KARST COMPLEX Epuran ca geomorfosit
AS A GEOMORPHOSITE
Changes of the coastal evolution Evoluţia costieră a Deltei Nilului PÎRVAN Marius , University of Bucharest, Faculty
patterns of the Nile delta: towards : atingerea unei noi faze de VESPREMEANU-STROE of Geography
a new equilibrium state? echilibru? Alfred
The specificity of the Specificitatea dezvoltării GRUIA Andreea Karina, MARIN University of Bucharest, Faculty
development of creative economiilor creative în România Marian, MĂRUNȚELU Arina, of Geography
economies in Romania TERIȘ Bogdan, PREDESCU
Alisa
The economic evolution of the Evoluția economică a comunei TENTIȘ-TĂNASE Marina; University of Bucharest, Faculty
commune of Joita, Giurgiu Joița, județ Giurgiu TENTIȘ Mihai, TĂLÂNGĂ of Geography
County Cristian
A first look into my research - first year doctoral students poster presentation competition
Saturday, November 17 2018, 15 – 17:30
Simion Mehedinți Amphitheater
Chairs: Iuliana Armaș, Ada Rosetti
Secretary: Alexandru Crăciun
Oral Presentations
Structural measures needed to Măsuri structurale necesare POPA Mihnea Cristian; University of Bucharest, Faculty
improve the wetland ecosystem îmbunătățirii ecosistemului zonei NEDELCU Iulia Daniela; of Geography, „Simion
of Lake Sec (SIRIU - umede Lacul Sec (SIRIU – DIACONU Daniel Constantin Mehedinți” Doctoral School
ROSCI0229) ROSCI0229)
Spatial distribution of cancer Distribuția spațială a incidenței NEDELCU Iulia Daniela, University of Bucharest, Faculty
incidence in Romania cancerului în România SIMION Adrian Gabriel, of Geography, „Simion
BURCEA Marin, PEPTENATU Mehedinți” Doctoral School
Daniel
Monitoring draught impact in Monitorizarea impactului secetei CHELU Alexandra University of Bucharest, Faculty
Arges river basin în bazinul hidrografic al Râului of Geography, „Simion
Argeş Mehedinți” Doctoral School
Integrated GIS , Remote Sensing Aplicaţii integrate GIS, GAURĂ Gabriel Georgel University of Bucharest, Faculty
and Digital Mapping teledetecție și cartografie digitală, of Geography, „Simion
applications, for analysis of land pentru analiza acoperirii/utilizării Mehedinți” Doctoral School
cover/land use in sandy areals in terenurilor în arealele cu nisipuri
Oltenia Plain din Câmpia Olteniei
Magurele town - between Orașul Măgurele - între oraș- PETRE Florin-Bogdan University of Bucharest, Faculty
satellite-town and scientific satelit și centru științific. Direcții of Geography, „Simion
centre. Directions of social- de dezvoltare socio-economică Mehedinți” Doctoral School
economic development
Questions concerning the Întrebări legate de istoria glacierii PĂTRULESCU (TOMA) Alina University of Bucharest, Faculty
glaciations history of Bucegi în Masivul Bucegi Maria of Geography, „Simion
Massif Mehedinți” Doctoral School
Geomorphological Condiționalități geomorfologice PĂUNESCU George Cosmin, University of Bucharest, Faculty
conditionalities for development pentru dezvoltarea infrastructurii DRĂGHICI Alexandru Traian of Geography, „Simion
of the high speed road rutiere de mare viteză. Studiu de Mehedinți” Doctoral School
infrastructure. Case study: Târgu caz: sectorul de autostradă Târgu
Secuiesc - Onești highway Secuiesc - Onești
Relief favorabilities and Favorabilități și restrictivități ale DRĂGHICI Alexandru Traian, University of Bucharest, Faculty
restrictions for the development reliefului pentru construcția unui PĂUNESCU George Cosmin of Geography, „Simion
of high speed road infrastructure drum expres între Drobeta-Turnu Mehedinți” Doctoral School
between Drobeta Turnu-Severin Severin și Mehadia
and Mehadia
The reclamation of the Carol I Recuperarea parcului Carol I BAZAC Dumitru University of Bucharest, Faculty
park of Geography, „Simion
Mehedinți” Doctoral School
The multidecadal spatial Analiza evoluției spațiale CRĂCIUN Alexandru University of Bucharest, Faculty
evolution analysis of multidecadale a terenurilor of Geography, „Simion
deforestation in Brașov and defrișate în județele Brașov și Mehedinți” Doctoral School
Prahova counties Prahova
Are there territorial disparities in Există disparități teritoriale în JOIȚA (CREȚU) Oana University of Bucharest, Faculty
the development of tourism in the dezvoltarea turismului în of Geography, „Simion
South-East Region of Romania? Regiunea de Dezvoltare Sud-Est? Mehedinți” Doctoral School
The highland valley of Prahova Sectorul montan al Văii Prahovei: MUSTĂȚEA Mihai University of Bucharest, Faculty
river: between uncontrolled între turism necontrolat, of Geography, „Simion
tourism, poor space management gestionare defectuoasă a spațiului Mehedinți” Doctoral School
and high conservation value și peisaj cu valoare ridicată de
landscape conservare
Selection criteria to identify Alegerea criteriilor de selectare a NICOLAIE Daniela University of Bucharest, Faculty
Romanian people of genius oamenilor de geniu din România of Geography, „Simion
through focus groups prin metoda Focus Group Mehedinți” Doctoral School
Relief of plains and tourism Relieful de câmpie și PĂUN (NACU) Dana University of Bucharest, Faculty
valorisation. Applications in the valorificarea turistică. Aplicații la of Geography, „Simion
Romanați Plain Câmpia Romanați Mehedinți” Doctoral School
Sustainability scale - Scara durabilității - ierarhizare și POPA Ana-Maria University of Bucharest, Faculty
classification and spatialisation spațializare of Geography, „Simion
Mehedinți” Doctoral School
Involvment of local communities Implicarea comunității locale în TRUȚESCU Marius University of Bucharest, Faculty
in restaurant services: case study cadrul serviciilor de alimentație of Geography, „Simion
of Băile Olănești resort publică: studiu de caz Stațiunea Mehedinți” Doctoral School
Băile Olănești
Geoturism in Carpathian and Geoturismul în zona carpatică și TUFĂNOIU Ionuț University of Bucharest, Faculty
Sub-Carpathian area of the subcarpatică a județului Vrancea of Geography, „Simion
Vrancea county Mehedinți” Doctoral School
The use of GIS techniques in Evaluarea accesibilității ZAHARIA Florin-Alexandru University of Bucharest, Faculty
assessing the populations`s populației la serviciile medicale of Geography, „Simion
accessibility to emergency de urgență prin utilizarea Mehedinți” Doctoral School
medical services in Bucharest tehnicilor GIS
Measurement of meat quality Determinarea gradului de CĂRĂMIZOIU Ștefan University of Bucharest, Faculty
prospețime în produsele of Geography, „Simion
alimentare din carne Mehedinți” Doctoral School