Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 4 la S2.

18 A Initierea relatiei de afaceri si deschiderea conturilor pentru persoane juridice

Antet companie

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR SOCIETATII


............................................. SRL
J...................., CUI ....................
Numarul ….. din data de ................
Asociatii societatii comerciale ______________ S.R.L. inregistrata la Registrul Comertului sub numarul
______________, cod unic de inregistrare ______________, cu sediul in ______________, participanti la Adunarea
Generala a Asociatilor din data de ______________, convocata in conformitate cu prevederile actelor statutare,
reprezentand 100 % din capitalul social al societatii, prin (se vor enumera asociatii cu cotele procentuale de detinere
in capitalul social al societatii):
1. Pop Ioan ______________, domiciliat in _______, identificat prin _______, C.N.P. ______________ (daca e
cetatean roman/rezident), detinator al unui numar de ........ parti sociale, reprezentand ______% din capitalul social;
2. Pop Gheorghe______________, domiciliat in _______, identificat prin _______, C.N.P. ______________ (daca
e cetatean roman/rezident), detinator al unui numar de........parti sociale , reprezentand ______% din capitalul social;
au hotarat urmatoarele:
1. Deschiderea contului curent la Piraeus Bank Romania S.A.;
2. Acordarea dreptului de semnatura unica lui_____________, lui____________, lui__________, etc. pentru orice
operatiuni in relatia cu Banca, dispuse la ghiseele Bancii sau in orice alt mod (cum ar fi prin mijloace electronice),
inclusiv pentru incheierea documentelor contractuale in baza carora subscrisa va beneficia de produse si servicii
bancare, deschiderea si operarea serviciului winbank sau a oricarui alt serviciu de online banking oferit de banca,
semnarea oricarui contract referitor la serviciul winbank sau la oricare alt serviciu de online banking oferit de banca
etc;
3. In vederea deschiderii relatiei de cont cu banca in conformitate cu cele aratate mai sus, dreptul de a semna
documentatia aferenta deschiderii contului/conturilor susmentionate (incluzand fara limitare fisa specimenelor de
semnaturi si orice documente de intrare in relatii de afaceri cu banca) le este acordat dlui ____ si dlui ___, care vor
putea exercita numai impreuna [sau, dupa caz, separat] acest drept.
4. Prezentul mandat este considerat expres in conditiile art 2016 Cod Civil Roman, conform caruia mandatul se
intinde asupra tuturor actelor necesare executarii lui, chiar daca nu sunt mentionate in mod expres.
5. Orice revocare a prezentului mandat sau a persoanelor imputernicite va fi comunicata expres Bancii, printr-o
notificare transmisa in acest sens, prin posta insotita de o confirmare de primire, documentul de instiintare a revocarii
trebuind sa poarte numar de inregistrare in evidentele Bancii. Pana la comunicarea revocarii semnatura persoanelor
imputernicite fiind pe deplin opozabila Societatii.

Asociati:
______________ ______________

-1-
Anexa 4 la S2.18 A Initierea relatiei de afaceri si deschiderea conturilor pentru persoane juridice

Anexa 4.b: Model Decizie CA


Antet companie

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE/CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE AL SOCIETATII


............................................. S.A.
J...................., CUI ....................
Numarul ….. din data de ................
Administratorii/Membrii Consiliului de Supraveghere al societatii ______________ S.A. (denumita in continuare
„SOCIETATEA”) inregistrata la Registrul Comertului sub numarul ______________, cod unic de inregistrare
______________, cu sediul in ______________, participanti la sedinta Consiliului de Administratie/Consiliului de
Supraveghere din data de ______________, convocata in conformitate cu prevederile actelor statutare, la care au
participat 100 % din membrii Consiliului de Administratie/Consiliului de Supraveghere al societatii, si anume:
(se va completa in cazul asociatilor persoane juridice)
______________ reprezentata prin ______________, domiciliat in _______, identificat prin _______, C.N.P.
______________ (daca e cetatean roman/rezident), in baza procurii / hotararii A.G.A. nr.______ din data de
_________, reprezentand ______% din capitalul social;
______________ reprezentata prin ______________, domiciliat in _______, identificat prin _______, C.N.P.
______________ (daca e cetatean roman/rezident), in baza procurii / hotararii A.G.A. nr.______ din data de
_________, reprezentand ______% din capitalul social;
(se va completa in cazul asociatilor persoane fizice)

-2-
Anexa 4 la S2.18 A Initierea relatiei de afaceri si deschiderea conturilor pentru persoane juridice

______________ reprezentata prin ______________, domiciliat in _______, identificat prin _______, C.N.P.
______________ din data de _________, reprezentand ______% din capitalul social;
______________ reprezentata prin ______________, domiciliat in _______, identificat prin _______, C.N.P.
______________ (daca e cetatean roman/rezident), reprezentand ______% din capitalul social;
au hotarat urmatoarele:
1. Deschiderea unui cont curent in .../.../... la Piraeus Bank Romania S.A.;
2. Acordarea dreptului de semnatura unica lui_____________, lui____________, lui__________, etc. pentru orice
operatiuni in relatia cu Banca, dispuse la ghiseele Bancii sau in orice alt mod (cum ar fi prin mijloace electronice),
inclusiv pentru incheierea documentelor contractuale in baza carora subscrisa va beneficia de produse si servicii
bancare, deschiderea si operarea serviciului winbank sau a oricarui alt serviciu de online banking oferit de banca,
semnarea oricarui contract referitor la serviciul winbank sau la oricare alt serviciu de online banking oferit de banca
etc;
3. Acordarea dreptului de semnatura conjuncta de tip A lui___________, lui_____________, etc. si de tip B
lui______________, lui_________________, etc. pentru orice operatiuni in relatia cu Banca, dispuse la ghiseele
Bancii sau in orice alt mod (cum ar fi prin mijloace electronice), inclusiv pentru incheierea documentelor contractuale
in baza carora subscrisa va beneficia de produse si servicii bancare, deschiderea si operarea serviciului winbank
sau a oricarui alt serviciu de online banking oferit de banca, semnarea oricarui contract referitor la serviciul winbank
sau la oricare alt serviciu de online banking oferit de banca etc;
4. In afara limitarilor referitoare la semnatura conjuncta prevazute la punctul 4 de mai sus, dreptul de reprezentare
acordat prin prezenta Hotarare mai presupune urmatoarele limite:
... (in principal, probabil limite de suma) ...
5. In vederea deschiderii relatiei de cont cu banca in conformitate cu cele aratate mai sus, dreptul de a semna
documentatia aferenta deschiderii contului/conturilor susmentionate (incluzand fara limitare fisa specimenelor de
semnaturi si orice documente de intrare in relatii de afaceri cu banca) le este acordat dlui ____ si dlui ___, care vor
putea exercita numai impreuna [sau, dupa caz, separat] acest drept.
6. Prezentul mandat este considerat expres in conditiile art 2016 Cod Civil Roman, conform caruia mandatul se
intinde asupra tuturor actelor necesare executarii lui, chiar daca nu sunt mentionate in mod expres.
7. Orice revocare a prezentului mandat sau a persoanelor imputernicite va fi comunicata expres Bancii, printr-o
notificare transmisa in acest sens, prin posta insotita de o confirmare de primire, documentul de instiintare a revocarii
trebuind sa poarte numar de inregistrare in evidentele Bancii. Pana la comunicarea revocarii semnatura persoanelor
imputernicite fiind pe deplin opozabila Societatii.

Administratori/Membri ai Consiliului de Supraveghere:


______________ ______________
prin _______________ prin _______________

-3-