Sunteți pe pagina 1din 120

INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEUL TEORETIC „ELIMUL NOU”

anul de studii 2016-2017

Ecaterina Moga
6/20/2017

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 1


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Coordonator:
Moga Ecaterina - directorul liceului, doctor în psihologie
Condrea Lilia – Director adj, Drd în istorie, Profesor istorie, grad didactic Superior

Redactare:
Livădaru Maria – profesor de Limbă și literatură română, grad didactic Superior
Papuc Veronica – profesor de Limbă și literatură română, grad didactic Superior

Machetare computerizată:
Carolina Cheptenari – învățător Informatică și Limbă engleză, grad didactic I

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine în exclusivitate autorului.

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

Raportul de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2016-2017 /


Direcţia Generală Educaţie, Tineret și Sport; coordonator știinţific: MOGA
Ecaterina – Chișinău

©Liceul Teoretic „ELIMUL NOU”

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 2


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

INTRODUCERE ……………………………………………………..………………………………………………………... 4
INFORMAȚII GENERALE, DATE DE IDENTIFICARE ……………………………………………………….………. 12
INFORMAȚII PRIVIND EFECTIVUL DE ELEVI …….……………………………………………………...……...…... 13
INFORMAȚII PRIVIND RESURSELE UMANE ………………………………………………………..…………………19
INFORMAȚII PRIVIND SPAȚIILE ȘCOLARE ………………………………………………..……………………….... 21
CURRICULUM ……………………………………………………………………………………..……………………...… 24
DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE ................................................................................................................. 24
REZULTATELE EVALUĂRII ELEVILOR …………………………………………………………..……………...…… .30
SITUAȚIA MEDIILOR GENERALE ………………………………………………………………..................................... 38
ANALIZA COMPARATIVĂ A NIVELULUI ACADEMIC ............................................................................................... 39
CONCLUZII …………………………………………………………….………………………………….…..…....……….. 68
INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ …………………….……………………….…………….…………….………..69
STANDARDE DE CALITATE ………………………………………………………………………………………...……. 71
ANALIZA S.W.O.T …………………………………………………………………….…………….……………….....….. 109
OBIECTIVE DE PERSPECTIVĂ ………………………………………………….………………………………..…….. 114
PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII ……………………………………………………...……………..……….. 115

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 3


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
INTRODUCERE
„Succesul este echivalentul cu împlinirea interioară,
care este rezultatul direct al satisfacției
de a ști că ai făcut tot ce ți-a stat în putință.”
Brian D. Biro
Evaluarea procesului instructiv-educativ în cadrul Instituției de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” constituie o dominantă, care ne
permite să punem baza unei noi proiectări și formularea de noi obiective în atingerea excelenței.
În procesul academic, în cadrul Instituției de Învățământ Liceul Teoretic „Elimul Nou”, tindem a ne focaliza atenția și a ne concentra efortul
nu numai asupra formării de competențe și asupra dezvoltării performanțelor la elevi., dar și echiparea lor pentru viață, prin formarea caracterului
acestora și dezvoltarea atitudinii de eficientizare a integrării lor în societate. Așadar, nu cât știe elevul ar trebui să ne preocupe, ci ne interesează ce
știe să facă, cum aplică știința, ce comportamente noi a învățat. Competența întruchipează dezirabilitatea și posibilitatea, conduita ce se așteaptă de
la cei formați. Performanța, în schimb, este competența interiorizată, concretizată, întruchipată în acte expresive. Competența este un indicator
pentru ceea ce trebuie să facă un elev, pe când performanța este măsura realizării efective a unei competențe.
Bunul simț, dar si cercetările în privința calității, în general, si a calității educației, în special, au dus la constatarea că oamenii înțeleg lucruri
diferite prin calitate. Conform dicționarelor generale, calitatea este definită drept un nivel sau grad de excelență, valoare sau merit, asociat unui
obiect, produs, serviciu sau persoană.
Sistemul educațional din instituție, care se axează pe acces, relevanță și calitate, are menirea să asigure valorificarea potențialului fiecărei
persoane și să educe un colectiv de profesori, angajați și elevi care să fie antrenați într-un proces competitiv corect și calitativ.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 4


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
Comisia de Evaluare, Inspecție şi Asigurare a Calității:
Tabelul 1. Comisia de Evaluare, Inspecție şi Asigurare a Calității
Nr. Numele, prenumele Structura reprezentării

1. Moga Ecaterina Director


2 Condrea Lilia Coordonator al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calității
4. Calancea Dina Profesor
5. Ţurcan Cristina Profesor
6. Cîrdei Nadea Consiliul Reprezentativ al Părinţilor
7. Valentina Moraru DGETS
8. Gajiu Ion Consiliul Elevilor

În cadrul Instituţiei de Învăţământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU”, cele trei forme de evaluare (predictivă, formativă, sumativă) se
urmăresc în desfășurarea activităţii didactice la nivelul următoarelor dimensiuni:
 cadre didactice;
 elevi;
 administraţie;
 activitatea departamentelor.
Fiecare din aceste patru aspecte au trecut prin cele trei forme de evaluare enunţate mai sus. Astfel, evaluarea în cadrul Liceului Teoretic
„ELIMUL NOU” se realizează prin intermediul următoarelor modalităţi:
Tabelul 2. Forme de evaluare internă

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 5


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
Forma de Elevi Cadrul managerial Cadre didactice Instituţia de Învăţământ
evaluare Administraţia
Evaluarea - testele de evaluare - pregătirea instituției - grila de evaluare propusă pentru - inspecţii din partea DGETS;
predictivă pe discipline de către noul an academic; cadrele didactice; - autoevaluarea activităţii;
iniţială
studiu; - constituirea comisiilor - verificarea suportului metodic de - autoevaluarea suportului
- discuţii şi observări de funcționalitate prin care dispune cadrul didactic; documentar;
realizate de diriginţi, direcţia implicarea elevilor, - amenajarea sălilor de clasa; - pregătirea instituţiei către noul
şcolii, psihologul şcolar; părinților, comunității; - elaborarea curriculumurilor an şcolar la fiecare dimensiune;
- evaluarea maturităţii şcolare disciplinare;
a elevilor din clasa 1;
- completarea fişelor de
caracterizare
psihopedagogică;
Evaluarea - testele proiectate pe - grile de evaluare și - controale frontale; - inspecţii, controale,
parcursul semestrului; autoevaluare; - controale tematice; autoevaluare, chestionare;
formativă
- concursuri şcolare; - ore demonstrative;
- olimpiade; - asistări la ore;
- implicarea în activităţile
ştiinţifico – metodice;
Evaluarea - teste de evaluare sumativă - evaluarea și - grila de evaluare a cadrului - autoevaluarea activităţii;
pe discipline; autoevaluarea didactic;
sumativă
- teze propuse de direcţia competențelor - analiza produsului activităţii;
instituţiei; manageriale; - analiza gradului de implicare a
- lucrări de verificare a cadrelor didactice în realizarea
capacităţilor propuse de obiectivelor intermediare ale
DGETS; instituţiei;
- chestionare, fişe de analiză; - portofoliile cadrelor didactice, a
- concursuri de evaluare; diriginţilor;
- portofoliile elevilor; - gradul de implicare în promovarea
- gradul de implicare în imaginii instituției la nivel local și
activitatea comunității internațional;
(biserică, activități sociale);
Evaluarea - fişele de caracterizare - evaluarea și - autoevaluarea activităţii; - autoevaluarea activităţii;

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 6


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
de bilanţ psihopedagogică; autoevaluarea
- fișe de autoevaluare a competențelor
aspectului atitudinal și a manageriale;
gradului de implicare.

Evaluarea realizată de către cadrul didactic se documentează conform următoarelor cerinţe:


 elaborarea descriptorilor de performanţă;
 indicarea strategiei didactice utilizate în cadrul evaluării;
 evidenţierea surselor bibliografice folosite în pregătirea suportului didactic pentru realizarea procesului de evaluare;
 nota informativă cu privire la modalitatea de realizare a evaluării în integritate;
 stabilirea procentajului pe conţinuturile ce vor fi evaluate oral şi scris;
 enumerarea obiectivelor de evaluare integral şi pe nivele de performanţă;
 întocmirea graficului cu standarde curriculare şi reuşita şcolară;
 elaborarea testului scris pe nivele, conform cerinţelor: obiective de evaluare, matrice de specificaţie, barem de corectare;
 analiza rezultatelor testului şi întocmirea raportului de activitate.
La început de an şcolar, dirigintele clasei, împreună cu psihologul şcolar, completează fişa de caracterizare psihopedagogică. Inițial, psihologul
evaluează maturitatea şcolară a elevilor înscrişi în clasa I-a.
La sfârşitul semestrului I şi II, dirigintele completează fişa cu priviri la comportamentul şi trăsăturile de caracter ale elevului, întocmite în baza
evaluărilor curente şi a fişelor de observaţii. La finele anului de studii, elevul primeşte fişa de evaluare, în care se includ notele la discipline,
portretul dezvoltativ, conduita şi frecvenţa pe parcursul anului de studiu. La finele anului de studiu este realizată o evaluare psihologică a elevilor
din clasa a 4-a şi a copiilor din grupa pregătitoare, care vor fi înscrişi în clasa I. Participarea la zilele speciale, concursuri şi olimpiadă, se evaluează
pe parcursul anului de studiu. Promovarea produsului activităţii elevilor se realizează prin editarea de reviste, expoziţii, activităţi extra-clasă,
activităţi de caritate. Tezele de la finele semestrului sunt propuse de către direcţia gimnaziului şi se realizează conform unui grafic stabilit pe şcoală.
Au fost urmărite în procesul de evaluare, realizarea următoarelor obiective generale:

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 7


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

1. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei analize autentice cu obiective strategice care să vizeze creşterea calităţii actului
educaţional şi implementarea valorilor educaţiei creştine.
2. Implementarea strategiilor, mecanismelor şi a procedurilor specifice managementului operaţional, care să producă creşterea eficienţei şi
funcţionalităţii structurilor şcolii.
3. Utilizarea eficientă a spaţiilor şcolare administrative şi auxiliare şi dezvoltarea acestora în vederea creşterii eficienţei actului educaţional.
4. Modernizarea bazei materiale şi a infrastructurii şcolare pentru asigurarea unui climat optim de desfăşurare a activităţii instructiv-educative;
5. Implementarea noilor prevederi metodologice referitoare la recrutarea resurselor umane în condiţiile descentralizării sistemului de
învăţământ şi crearea unui sistem de selecţie, angajare, mentorat şi formare continuă a personalului didactic, personalului didactic
auxiliar şi nedidactic.
6. Analiza Proiectului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei din Raportul de Evaluare internă a Calităţii şi remedierea problemelor în
conformitate cu obiectivele de îmbunătăţire propuse.
B. EFICACITATE INSTITUŢIONALĂ
7. Proiectarea şi formularea unei oferte educaţionale diverse şi implementarea unui curriculum adaptat nevoilor beneficiarilor educaţiei, mai
ales, la nivelul ofertei DGETS şi a programelor de formare extracurriculare şi extraşcolare.
8. Elaborarea unor programe de formare a elevilor, care să consolideze competenţele academice şi caracterul elevilor în direcţia
materializării Viziunii creştine a Instituţiei de Învăţământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU”.
9. Pregătirea, implementarea, organizarea şi monitorizarea continuării activității de învățare de către elevii absolvenți ai claselor a IX-a și a
XII-a.
10. Informarea şi formarea continuă a cadrelor didactice în scopul valorificării potenţialului şi stimulării creşterii calităţii profesionale, prin
aplicarea unor strategii centrate pe elev în procesul de predare - învăţare.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 8


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
11. Construirea unui proiect de buget adaptat nevoilor şi proiectelor de dezvoltare ale şcolii şi gestionarea eficientă a resurselor
financiare alocate de la buget, precum şi atragerea unor resurse extrabugetare.
C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
12. Implementarea strategiilor şi a procedurilor interne de evaluare a calităţii şcolii şi a tuturor măsurilor care asigură atingerea standardelor
calităţii în activitatea instructiv-educativă.
13. Elaborarea şi aplicarea unui sistem de proceduri cu privire la iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi a
activităţilor desfăşurate.
14. Crearea unui sistem de proceduri de monitorizare a evaluării pentru creşterea calităţii şi optimizarea procesului de evaluare a
activităţilor didactice.
15. Informarea, asistarea şi evaluarea personalului didactic, precum şi stimularea creşterii calităţii competenţelor ştiinţifice, psihopedagogice
şi metodice, prin aplicarea unor proceduri complexe multicriteriale de evaluare periodică .
16. Optimizarea accesului la resursele educaţionale şi asigurarea accesului la informaţiile cu privire la programele de studii pentru
persoanele şi instituţiile interesate.
17. Constituirea şi actualizarea bazei de date a şcolii legate de evaluarea internă a calităţii şi funcţionarea structurilor responsabile cu
evaluarea internă a calităţii.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 9


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
PARTEA I - INFORMAŢII GENERALE
A. DATE DE IDENTIFICARE:
Tabelul 3. Pașaportul instituției
Denumirea unităţii de învăţământ: Instituţia de Învăţământ
Liceul Teoretic „Elimul Nou”
Licenţa Nr. 016370
Acreditare Cerere de includere în listă
Localitate Chișinău
Adresa Str. Calea Ieşilor 59
Cod poştal 2069
Telefon 0 (22)74-54-34
E-mail info@elimulnou.md
Site-ul www.elimulnou.md
Niveluri de învățământ
 Preșcolar, Primar, Gimnazial, Liceal
Profiluri de studii existente  Program normal/ Program de dezvoltare artistică/ Religie/ Limbi străine
Detalii privind tipul unităţii de învăţământ  Unitate pentru învăţământul de masă
Forma de finanțare  Particular
Alternative educaționale/ Aspecte privind
Pedagogia creștină (integrare biblică), Instruire personalizată (diferențiată)
organizarea procesului de învățământ
Structura unităţii în raport cu limba de predare
în şcoală:  Româna
Limba de predare  Engleza, Germană, Rusa
Limba străină de studiere
Disciplini opţionale  Religia, Istoria religiei, Calculatorul

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 10


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
B. INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVUL DE ELEVI
Pe parcursul anului școlar 2016-2017
Tabelul 4. Contingentul de elevi/ date generale

Nivel de învăţământ Clasa/grupa Număr de clase Nr de copii Forma de Limba de predare


Nr de copii /elevi
/elevi la finele învăţământ
la început de an
anului
Preşcolar Mică 1 16 16 zi Română
Medie 1 16 16
Mare 1 19 20
Pregătitoare 1 20 21
Total
Primar Cl I 1 33 31 zi Română
Cl a II-a 1 21 21
Cl a III-a 1 21 21
Cl a IV-a 1 20 18
Total
Gimnazial Cl a V-a 1 21 20 zi Română
Cl a VI-a 1 19 20
Cl a VII-a 1 19 18
Cl a VIII-a 1 18 18
Cl a IX-a 1 20 20
Total
Liceal Cl a X-a R 1 20 19 zi Română
Cl a X-a U 1 21 20
Cl a XI-a R 1 22 20
Cl a XI-a U 1 20 20
Cl a XII-a R 1 16 16
Cl a XII-a U 1 13 13
Total 19 375 368
Total pe şcoală 19 375 368

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 11


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
La finele anului şcolar 2016 – 2017
Tabelul 5. Contingentul de elevi/ date generale
Nivel de Clasa/ De la CC Din oraş/ Familii Adoptaţi/
Fete
învăţământ grupa Nr Betania suburbii incomplete tutelă
Băieți
Preşcolar Mică 16 f - 10 b -6 1 13/3 1 -
Medie 16 f -10 b-6 - 13/3 - -
Mare 20 f – 8 b-12 - 14/6 - -
Pregătitoare 21 f – 10 b-11 - 19/2 1 -
Total 73 f –38 b - 35 1 59/14 2 -
Primar Cl I 31 f-14 b-17 - 24 -7 1 -
Cl a II-a 21 f-14 b-7 1 13-8 3 1
Cl a III-a 21 f-6 b-15 3 14-7 2 -
Cl a IV-a 18 f-8 b-10 - 16-2 1 -

Total 91 f –42 b - 25 4 67-24 7 1


Gimnazial Cl a V-a 20 f-10 b-10 - 12-8 2 -
Cl a VI-a 20 f-9 b-11 - 15-5 3 -
Cl a VII-a 18 f-5 b-13 - 14-4 - -
Cl a VIII-a 18 f-10 b-8 - 12-6 1 2
Cl a IX-a 20 f-7 b-13 - 18-2 4 -

Total 96 f –41 b - 55 71-25 10 2


Liceal Cl a X-a R 19 f-8 b-11 - 10-9 2 -
Cl a X-a U 20 f-16 b-4 - 3-17 - -
Cl a XI-a R 20 f-12 b-8 - 10-10 2 1
Cl a XI-a U 20 f-17 b-3 3 1-16 5 2
Cl a XII-a R 16 f-10 b-6 - 5-11 2 -
Cl a XII-a U 13 f-10 b-3 - 2-11 2 1
Total 108 f –73 b - 35 3 31-74 13 4

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 12


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Tabelul 6. Frecvența elevilor pe parcursul anului de studii 2016 - 2017


Nivel de Clasa/ grupa Motivate Nemotivate
învăţământ Nr. absențe

Preşcolar Mică 721 721 -


Medie 557 557 -
Mare 702 702 -
Pregătitoare 734 734 -
Total 2714 2714 -
Primar Cl I 1944 1944 -
Cl a II-a 818 818 -
Cl a III-a 1136 1071 65
Cl a IV-a 548 548 -
Total 4446 4381 65
Gimnazial Cl a V-a 738 719 19
Cl a VI-a 1649 1649 -
Cl a VII-a 886 694 192
Cl a VIII-a 824 758 66
Cl a IX-a 1738 1702 36
Total 5835 5532 313
Liceal Cl a X-a R 788 788 -
Cl a X-a U 1068 1068 -
Cl a XI-a R 1588 1286 302
Cl a XI-a U 1407 1323 84
Cl a XII-a R 936 936 -
Cl a XII-a U 834 790 44

Total 6621 6191 430

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 13


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
Procentul elevilor din clasa I:

Figura 1. Situația efectivului de elevi din clasa I-a

Tabelul 7. Frecvența grupei pregătitoare


Nr. Categorii Nr de copii
1. Au frecventat grupa pregătitoare în instituția noastră 18
2. Au frecventat grupa pregătitoare într-o altă instituție 14
3. Nu au frecventat nici un an din învăţământul preşcolar -

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 14


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Structura etnică a elevilor din şcoală:


Tabelul 7. Structura etnică a efectivului de copii
Moldoveni 347 Ruşi 2
Români 9 Ucraineni 5
Americani 3 Bulgari 2

Figura 2. Structura etnică a copiilor din instituție

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 15


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Structura efectivelor de elevi în funcţie de domiciliul acestora:


Tabelul 8. Ponderea elevilor după locul de trai
Nr. Categoria Nr de elevi
1. Ponderea elevilor din localitate /sector 168
2. Ponderea elevilor din alte localităţi care fac naveta zilnic 54
3. Ponderea elevilor din alte centre raionale 73

Figura 3. Ponderea elevilor după locul de trai

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 16


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE
PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE
Nume şi prenume director: Moga Ecaterina
Vechime în învăţământ: 17 ani
Vechime în conducere: 10 ani
Grad managerial: I
Grad didactic: Superior
Studii: postuniversitare, Magistru în Psihologie, Doctor în Psihologie, grad didactic Superior
Modalitatea de numire în funcţie: ordinul patronului
PERSONAL DIDACTIC
Tabelul 9. Personalul didactic angajat
Personal didactic angajat Total Educatori Preşcolar Gimnazial
Primar Liceal
Cadre didactice cu normă de bază 18
36 4 4
Cadre didactice angajate prin cumul 6
6 - -

Tabelul 10. Distribuţia de grade didactice a personalului didactic angajat


Număr personal didactic calificat Număr personal didactic fără titluri
Doctorat/ Masterat/ GRAD Gradul Gradul Cu alte titluri
doctoranzi MASTERANZI SUPERIOR didactic I didactic II
2 doctor conferențiar
5/4 23/4 7 12 13 1 campion mondial la triatlon
1 vicecampion european la tw

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 17


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
Tabelul 11. Distribuţia pe grupe de vechime
0-2 ani 2-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15 - 20 ani 20 ani
4 7 13 7 3 6

În conformitate cu planul de activitate al instituției pentru anul 2016-2017, au fost planificate controale interne: individuale, tematice,
selective, ce aveau ca obiectiv:
- Crearea premiselor necesare pentru predare – învățare - evaluare eficientă a elevilor;
- Adaptarea profesorului la particularităţile psihice şi de vârstă ale elevilor;
- Competenţa teoretică şi practică a profesorului;
- Abilitatea profesorului de a organiza lecție într-un ritm optim şi firesc;
- Capacitatea profesorului de a explica materia de predare și a stabili criterii de evaluare;
- Evaluarea răspunsurilor elevilor;
- Coparticiparea elevilor la alegerea conținuturilor și la organizarea demersului acțional.
Evaluarea s-a realizat prin:
 verificarea proiectelor zilnice, asistări la ore, portofoliile profesorilor, urmărirea ritmicităţii notării şi efectuarea unor analize comparative;
 aprecierea calității de predare în conformitate cu grila de evaluare a cadrelor didactice.
S-a ajuns la următoarele rezultate:
Tabelul 12. Evaluarea cadrelor didactice

NIVEL Superior Bun Mediu Inferior


Pers.
didactic
Educatori 2 2 - -
Învăţători 10 1 - -
Profesori 18 6 1 -

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 18


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV)
Secretar – 2
Contabil – 1
Inspector pe cadre – 1

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE


Tabelul 13. Pașaportul tehnic al instituției
Clădirea care adăposteşte ciclul Clădirea care adăposteşte ciclul gimnazial şi
CRITERII
preşcolar şi primar liceal
Anul în care a fost dată în folosinţă 1999 2010

Materialul din care este zidită clădirea


Construcţie din zid de cărămidă Zid de fortun

Suprafaţa totală – 1367,2 mp Suprafaţa totală – 2164 mp


Suprafaţa desfăşurată a clădirii Suprafaţa sălilor de clasă –794 mp
Suprafaţa sălilor de clasă – 720 mp

Prezenţa în unitate a următoarelor Spaţii de învăţământ Spaţii de învăţământ


Săli de clasă - 12 Săli de clasă - 11
spaţii
Cabinete - 2 Laborator - 3
Laborator – 2 Atelier – 1
Atelier - 1 Cabinete - 7
Sală de sport - 1 Sală de sport - 1
Spaţii auxiliare Spaţii auxiliare
Sală de festivităţi - 1 Sală multimedia -1
Cancelarie - 1 Cancelarie - 1

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 19


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
Cabinet metodic - 1 Cabinet metodic - 1
Bibliotecă - 1 Bibliotecă - 1
Sală de lectură – 1 Sală de lectură - 1
Sală de veselă - 1 Sală de veselă - 1
Sală de mese - 1 Sală de mese - 1
Bucătărie - 1 Bucătărie - 1
Cabinet medical - 1 Cabinet medical – 1

Situaţia juridică a clădirii  în proprietate  în proprietate


Unitatea funcţionează în spaţii:
Elemente de dotare  Bună  Bună
Starea mobilierului şcolar mese – 112 mese – 303
scaune – 227 scaune – 759
dulapuri – 66 dulapuri – 40
Biblioteca şcolară garderobe – 41 garderobe-2
fond de carte: fond de carte :
Total: 7988 Total: 7325
Dotarea cu mobilierul necesar Manuale: 401 exemplare Manuale: 1807 exemplare
Literatura artistică: 5080 exemplare Literatura artistică: 5518 exemplare
Sală de calculatoare Numărul total de calculatoare /generaţia – 46
Numărul total de calculatoare /generaţia – Numărul de calculatoare utilizate de elevi – 20
13 Numărul de calculatoare utilizate de către
Dotarea cu calculatoare administraţia şcolii – 3
Numărul de calculatoare utilizate de Existenţa conectării la internet - da
elevi – 10 Numărul de copiatoare – 1

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 20


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
Numărul de calculatoare utilizate de către Videoproiector – 1
administraţia şcolii – 3 Casetofon – 1
Existenţa conectării la internet - da Printer – 3
Numărul de copiatoare – 2 Televizor - 13
Videoproiector – 1
Dotarea cu alte mijloace tehnice Monitoare – 11
Casetofon – 1
Printer - 2

Specialist psiholog cu norma - 1 Specialist psiholog cu norma 1


Cabinet de asistenţă psihopedagogică
Logoped - 1
Cabinet de asistenţă medicală
Asistentă medicală cu normă întreagă Asistentă medicală, norma: 0,5
Cantină
cu 130 de locuri în sala de mese cu 370 de locuri în sala de mese

CURRICULUM
Instituţia de Învăţământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” funcţionează într-un singur schimb (1schimb), durata orei de curs fiind de 45 de
minute, iar a pauzelor de 10 minute (pauza mică) şi 20 de minute (pauza mare). Activitatea se desfășoară în două blocuri.
Curriculum utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.
Realizarea la nivel a conținutului curriculumului asigură relevanță pentru dezvoltarea și afirmarea personală și socială a beneficiarilor
procesului educațional.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 21


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
PARTEA a II-a
DESCRIEREA ACTIVITĂŢIILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE
1. Îmbunătăţirea activităţii manageriale
Directorul şcolii a iniţiat şi a coordonat o activitate complexă, antrenând atât cadrele didactice, cât și elevii, părinții și membrii comunității
în:
 Elaborarea de Planuri Operaţionale ale şcolii;
 Elaborarea Planului Managerial pentru anul şcolar 2016-2017;
 Întocmirea documentelor strategice ale diverselor controale tematice;
 Realizarea documentelor specifice de proiectare a activităţilor didactice;
 Încheierea și demararea parteneriatelor cu părinţii elevilor din instituţie, cu instituţii de învățământ din țară și din afara ţării – World Teach
România, World Teach Republica Moldova, ACSI Europa, Centrul de Cultură și Creație FINEAS, Biserica FILADELFIA, Consulatul
American, Biblioteca pentru copii „Ion Creangă”, ALC –American Language Center ADVANSED, Asociația de Literație, România, Sewen
Hills International School; Liceul „Ion Luca Caragiale” din Orhei; Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație, București;
 Elaborarea strategiei şi a Planului Operaţional pentru ridicarea nivelului profesional al cadrelor didactice şi nivelul academic - atitudinal al
elevilor;
 Întocmirea fişei postului specifice fiecărui angajat şi oferirea instructajelor pentru tot personalul didactic, auxiliar şi nedidactic al şcolii;
 Implementarea proiectelor „DISCIPLINĂ PLUS”, „PROFESOR PLUS”, „DIRIGINTE PLUS”, Grupul de creație, Clubul Tinerilor
Specialiști;
 Organizarea şi desfăşurarea calitativă a celei de-a XIII-a ediţii a CONFERINŢEI PEDAGOGILOR CREŞTINI DIN REPUBLICA
MOLDOVA;
 Implicarea în organizarea Conferinței Municipale „ACCES, RELEVANȚĂ ȘI CALITATE”;
 Implicarea în organizarea Conferinței Municipale „Dialoguri Chișinăuiene”;

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 22


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
 Organizarea Seminarului Municipal pentru Directorii din municipiul Chișinău;
 Organizarea Taberei pentru Profesori „Excelență PLUS” la Sucevița, România;
 Elaborarea Raportului de evaluare a calităţii;
 S-a lucrat intens asupra procesului de mentorare pe trepte şi nivele atât cu echipa managerială, cât şi cu cea de elevi şi părinţi;
 S-a realizat un training de dezvoltare personală și profesională a cadrelor didactice;
 S-au realizat cursuri de certificare pentru cadrele didactice din instituție ca și Formatori pentru adulți și certificare pentru Managementul
proiectelor educaționale de intenție;
 S-a intensificat lucrul de publicare a articolelor metodice și științifice.
2. Îmbunătăţirea calităţii spaţiilor şcolare
Au fost zugrăvite următoarele spaţii şcolare:
 sălile de clasă, cabinete, laboratoare, biblioteca, grupele de grădiniță, dormitoarele, holurile, sala de lectură, biblioteca, cabinetul metodic,
cabinetul psihologului, etc.
 au fost efectuate lucrări de remobilare şi echipare didactică a ambelor clădiri;
 a fost creat şi amenajat spaţiul pentru copiii de la grădiniţă;
 s-a finalizat aranjarea sălii de sport în blocul de studii pentru gimnaziu și liceu;
 au fost procurate seturi de literatură pentru biblioteca instituției.
3. Îmbunătăţirea calităţii dotărilor materiale şi a mijloacelor didactice
 procurarea planşelor şi mulajelor necesare, la nivel de cabinete şi catedre;
 asigurarea cabinetului metodic cu videoproiector şi calculator;
 elaborarea listelor cu utilaje, ustensile, suporturi didactice necesare pentru liceu;
 au fost achiziționate calculatoare mai moderne pentru orele de informatică;
 cabinetele au fost dotate cu calculatoare;

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 23


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
 s-a reamenajat încă un cabinet de matematică, unul de limbă română şi unul de limbi străine;
 au fost procurate 8 ecrane Tv pentru cabinete;
4. Îmbunătăţirea calităţii dotărilor cu tehnologia informatică şi de comunicare
 lucrul asupra site-lui instituţiei și a paginii de FB;
 elaborarea catalogului onlain;
 conexiunea prin wireless la internet, în ambele clădiri;
 asigurarea cadrelor didactice cu rețea Bluetooth de internet;
 elaborarea listelor cu tehnologii necesare pentru liceu;
 asigurarea telecomunicaţiilor interne şi externe.
5. Creşterea calităţii formării continue a personalului didactic
Profesorii noştri au participat în anul şcolar 2016-2017 la mai multe Programe de Formare continuă:
 Sesiuni de prezentare de comunicări ştiinţifice;
 Masterat;
 Doctorat;
 Programul de formare prin grade didactice;
 Susţinerea gradului didactic I;
 Susţinerea gradului didactic II;
 Ssusţinerea gradului didactic Superior;
 Programul de Formare "Profesor Plus";
 Programul de Formare "Diriginte Plus";
 Programul de mentorat "Profesor Plus";
 Programul de inter-asistenţe a profesorilor şcolii;

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 24


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
 Participarea ca și formatori prin colaborare cu Centrul Pro Didactica, Institutul de Științe ale Educației;
 Au fost formatori pentru studenți din Institutul Pedagogic Ion Creangă, USM, UPT,
 Experți în activitatea de lucru pe lângă Ministerul Educației, ;
 Editarea articolelor ştiinţifico - metodice;
 Elaborarea pliantului metodic al instituţiei și a mapei;
 Sistematizarea produsului activităţii elevilor şi a cadrelor didactice;
 Realizarea seminariilor metodice etc.
 Cadrele didactice au participat la diverse întruniri și activități metodice la nivel de DGETS;
 Am colaborat cu Centrul PRO Didactica, prin cursurile de formare a cadrelor didactice din instituție și a cadrelor manageriale;
 Am intensificat colaborarea cu partenerii de la WorldTeach MD, CCC Fineas, CC Pro Didactica, Facultatea de Istorie de la Institutul
Pedagogic Ion Creangă, USM, UPT, Seven Hills International School din Iași, Centrul de Excelență din Chișinău, Altair;
 Am lucrat asupra elaborării unei noi strategii de asimilare și promovare a instituției la diverse nivele;
 Cadrele didactice și elevii au participat la diverse activități în vederea promovării a imaginii instituției.

6. Creşterea calităţii şi diversităţii programelor educative de formare extracurriculare şi extraşcolare oferite elevilor.
PROGRAM FORMARE ELEVI:
 Programul de formare - "Consiliere şi orientare"- dirigenţie;
 Programul de formare "Disciplină Plus";
 Programe de formare extracurriculare;
 Programul Devoțional;
 Programul Excursiei de primăvară ;
 Programul de consiliere;

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 25


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
 Programul de consultaţii - matematică, l. română, istorie, geografie etc;
 Programul de activitate în afara şcolii;
 Program de activitate academică prelungită;
 Program de prezentare a instituţiei în ţară şi peste hotare;
 Activitatea parlamentului şcolar;
 Participări în cadrul programelor TV;
 Implicarea în activitatea bisericii locale;
 Extinderea programelor sociale – azilul de bătrâni, instituţii din municipiu;
 Programul de promovare a instituției.
8. Creşterea calităţii curriculum-ului şi a ofertei educaţionale a şcolii
 A avut loc o creştere calitativă şi o diversificare a ofertei şcolii;
 A fost realizat un pliant de prezentare a activităţii, ce a fost trimis părinţilor elevilor, care împreuna cu elevii au trebuit să completeze fişele
de opţiuni, alegându-şi domeniile de activitate extracurriculară;
 S-au organizat diverse concursuri academice şi artistice („Primul sunet”, „excursie informativă ÎN LUMEA CĂRŢILOR”,
„SĂRBĂTOAREA BOBOCILOR”, „STARTURI VESELE ALĂTURI DE PĂRINŢI”, „SĂRBĂTOAREA SECERIŞULUI”, „CONCURS
- sunt binecrescut”, „S-a născut Mesia”, „Ziua Mamelor”, „Ziua Tăticilor”, „Ziua Bunicilor”, „Ziua Ştiinţei”, „EXPOZIŢII DE LUCRĂRI
ARTISTICE”, „Performanţă plus”, „Ziua Filologului”, „Ziua Calculatorului”, „Ziua Limbii engleze”, „Ziua Bibliei”, Activitate literar -
artistică – În lumea Poveştilor, „Starturi vesele”, „Sărbătoarea Învierii”, „Ziua Doamnelor și a Domnișoarelor”, „Itinerar prin LOGOS”,
„Ziua elevilor”, „Ziua Sănătăţii”, „Concurs – Cel mai activ cititor”, „Starturi vesele”, „Ziua Ecologiei”, Ziua Profesorilor, ZIUA ELEVILOR,
Activitatea Liceul citește o carte, Conferința elevilor la Budapesta, Graduarea etc.)
 Participarea elevilor la concursul sportiv – Stadionul DINAMO, Activitate literar – artistică, Biblioteca Ion Creangă, Concursuri municipale,
Proiect pentru ultima săptămână de şcoală cu genericul: Nu pentru școală învățăm, dar pentru viaţă!

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 26


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
 Este atestată o mai bună politică de promovare a ofertei educaţionale prin participarea şcolii la diverse activităţi propuse de DGETS.
 Şcoala a realizat un pliant de prezentare generală a şcolii „Echipare pentru viață!” care a oferit informaţii mult mai detaliate asupra
Curriculumului şi a ofertei educaţionale.
 Au fost realizate mai multe spoturi publicitare, videoclipuri ce prezintă activitatea instituţiei;
 Au fost expediate felicitări personalizate pentru părinți, oaspeți, cadre didactice la diferite evenimente,
 Agenda cadrelor didactice;
 Au fost elaborate Curricula la decizia școlii, cu acordul DGETS la orele opționale:
- L. Engleză, Chimie, Informatică, Istoria religiei, Etică;
9. Creşterea calităţii performanțelor şcolare şi extraşcolare ale elevilor
- Şcoala a participat la foarte multe programe, proiecte extraşcolare;
- Olimpiade şi concursuri şcolare organizate de DGETS;
- Expoziţii internaţionale – SUA, România;
- Programul ACCES;
- Proiecte de colaborare - parteneriat cu şcoli din România;
- Participare la concursuri municipale și internaționale;
- Conferința internațională Budapesta.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 27


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
PARTEA a III - a.
REZULTATELE EVALUĂRII ELEVILOR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017
REUȘITA EFECTIVULUI DE ELEVI PE CLASE
Distribuţia elevilor în funcţie de mediile/ calificativele la sfârşitul anului şcolar pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal:
Tabelul 14. Rezultatele elevilor
Clasa / Nivelul Fruntaşi Eminenţi
I - 5 24
II - 3 15
III – 3 10
IV – 2 15
V– 6 2
VI – 5 3
VII – 3 1
VIII – 2 2
IX – 4 1
XR- 6 3
XU- 7 1
XI R - 6 2
XI U - 2 3
XII R - 7 1
XII U - 3 5
Total : 64 88

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 28


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 29


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Figura 4. Analiza comparativă a reușitelor elevilor

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 30


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
EVALUAREA EXTERNĂ PE TREPTE DE STUDII
TREAPTA PRIMARĂ
Tabelul 15. Rezultate la evaluarea naţională, la nivel de treaptă primară
Nr. Note 10 9 8 7 6 5 Media Calitatea Reușita
elevilor
Limba română 14 3 1 - - - 9,72 100% 100 %
Matematica 10 4 3 1 - - 9,27 94 % 100 %

Figura 5. Analiza comparativă a rezultatelor evaluării finale la treapta primară


De o importanță majoră sunt rezultatele înregistrate de elevi în urma probelor de evaluare propuse de Agenția Națională pentru Curriculum
și Evaluare. Astfel, la nivelul treptei primare observăm o descreștere semnificativă comparativ cu anul precedent. Rezultatul general de la 8,95 la
9,49, este o creștere semnificativă, constituind unul din argumentele ce demonstrează calitatea actului educațional. Astfel, toți elevii au susținut cu

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 31


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
note bune și foarte bune testele de capacitate la treapta primară, demonstrată printr-o o reușită de 100% și calitatea de 97%.
TREAPTA GIMNAZIALĂ
Tabelul 16. Rezultatele la examenele de absolvire a gimnaziului
10 9 8 7 6 5 Media Calitatea Reușita
Limba română 0 0 10 8 2 0 7,40
50,00 100%
Matematica 4 4 4 7 1 0 8,20 60,00 100%

Istoria 0 2 12 4 2 0 7,00 70,00 100%

Tabelul 17. Nota generală la examenele de absolvire la nivelul treptei gimnaziale


Sub 5 5,00-5,99 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-10
- - 4 6 9 1

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 32


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Figura 6. Analiza comparativă a rezultatelor evaluării finale la treapta gimnazială

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 33


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
TREAPTA LICEALĂ
Rezultate la examenele de absolvire a liceului:
Tabelul 18. Rezultatele clasei a XII-a, profil Real
10 9 8 7 6 5 4 3 Media Calitatea Reușita

Limba 0 2 8 5 1 0 0 0 7,68 62% 100%


română
Limba engleză 0 2 5 6 2 1 0 0 7,31 44% 100%

Matematica 0 2 3 4 4 3 0 0 6,81 31% 100%

Geografia 0 0 10 1 0 0 0 0 7,90 91% 100%

Chimia 0 2 3 0 0 0 0 0 8,40 100% 100%

Tabelul 19. Rezultatele clasei a XII-a, profil Umanist


10 9 8 7 6 5 4 3 Media Calitatea Reușita
Limba 0 1 7 5 0 0 0 0 7,69 62% 100%
română
Limba 2 1 5 2 3 0 0 0 7,76 62% 100%
engleză
Istoria 0 0 4 8 1 0 0 0 7,23 31% 100%
Geografia 0 0 1 1 1 0 0 0 7,00 33% 100%
Chimia 4 2 3 1 0 0 0 0 8,90 90% 100%

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 34


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
Tabelul 20. Nota generală la examenele de absolvire la nivelul treptei liceale
5,00-5,99 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-10
0 3 18 7 1

Figura 7. Analiza comparativă a rezultatelor evaluării finale la treapta liceală


Comparativ cu anul precedent, examenele de absolvire pentru treapta de liceu au demonstrat anumite performanțe și atingerea unor
expectanțe veridice, înregistrând o promovare de 100% și un nivel academic de 7,62 – nivel academic în creștere în raport cu anii precedenți. Ne
propunem pentru aul viitor o revizuire a modalităților de evaluare și a procesului de implementare a strategiilor educaționale și de învățare eficientă,
astfel ca rezultatul final al examenelor de BAC 2018 să atinge-m nivelul academic - 8.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 35


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

ÎNMATRICULAREA ELEVILOR, PROMOȚIA 2016-2017 DUPĂ ABSOLVIRE:


Tabelul 21. Absolvenții treptei liceale

Buget/
Nr. Absolventul Universitatea Facultatea
Contract
1. Ceban Svetlana UTM Contabilitate contract
2. Coptu Ana-Maria USM Psihologie buget
3. Gaina Nicoleta UTM Informatică contract
4. Gonța Valeria Universitatea de Medicină Medicină Generală contract
Izbeșciuc Nadejda Universitatea tehnică,
5. buget
ROMĂNIA
6. Podoleanu Cătălina Universitatea de Medicină Stomatologie contract
Prisac Daniela Universitatea din
7. Cadastru buget
Oradea/România
Germania,
8. Procopenco Valeriu Economie proces de admitere
Universitatea ,,GHOETE”
Roga Alex Universitatea „A. Cuza”,
9. Mecanică buget
România/Iași
10. Roga Dana USM . Limbi Străine buget
Suruceanu Ana Universitatea de Economie,
11. buget
România /Oradea
12. Școlnic Artur USM Informatică aplicată buget
13. Șoilițî Daniela Universitatea de Medicină Medicină Generală contract
Vacarciuc Ion Universitatea de Medicină,
14. Medicină Generală buget
ROMĂNIA/GALAȚI
Zelencov Cristian Germania, admiterea se face
15. DREPT
Universitatea ,,GHOETE” mai târziu
Zelencov Tony-Mark Germania, admiterea se face
16. Economie
Universitatea ,,GHOETE mai târziu
17. Banu Alina Academia de Arte Regie buget

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 36


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

18. Bulgaru Daniel Universitatea Emanuel - Oradea Management contract


Chicerman Lucia Universitatea de Medicină -
19. Stomatologie contract
Chişinău
Perlog Olga Universitatea de Medicină -
20. Medicină generală buget
Chişinău
Cîrdei Otilia USM
21. Drept buget
Zlatan Dorian Laguna University
22. IT(Tenerife) buget
Postică Rodica USM
23. Limbi străine contract
24. Tcaciuc Elena LCC International University – International business 10% contract
25. Grosu Lucia Universitatea Romano-, România Americana, Management contract
Cătălina Madan Stagiere în Germania
26. buget
Culicovschi Mihaela Stagiere în Germania
27. buget
28. Dunas David SUA, Taylor University-Upland,USA, Business and Management buget
29. Starașciuc Maria USM Asistența socială buget

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 37


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Tabelul 22. Absolvenții treptei gimnaziale

Nr. Absolventul Liceu Colegiu Peste hotare


1. Blajin Cristina Colegiul pedagogic ,,Mateevici,,
2. Braga Daniel Liceul Teoretic,,Elimul Nou,,
3. Caragia Vlada Liceul Teoretic,,Elimul Nou,,
4. Ciobanu Dan Liceul Teoretic,,Elimul Nou,,
5. Corabieru Mihai Liceul Teoretic,,Elimul Nou,,
6. Covalenco Ruvim Liceul Teoretic,,Elimul Nou,,
7. Grăjdaru Sorin Liceul Teoretic,,Elimul Nou,,
8. Guma Doru Liceul Teoretic,,Elimul Nou,,
9. Guţulenco Samuel Liceul Teoretic,,Elimul Nou,,
10. Ivtodi Vladislav Liceul Teoretic,,Elimul Nou,,
11. Lozan Anastasia Liceul Teoretic,,Elimul Nou,,
12. Merineanu Ana Liceul Teoretic,,Elimul Nou,,
13. Moisei Rut Liceul Teoretic,,Elimul Nou,,
14. Repeahova Andreea Colegiul Pedagogic ,,Mateevici,,
15. Robu Emanuel Liceul Teoretic,,Elimul Nou,,
16. Socol Valeriu Liceul Teoretic,,Elimul Nou,,
17. Şcolnic Lia Liceul Teoretic,,Elimul Nou,,
18. Tcaci Dan Liceul Teoretic,,Elimul Nou,,
19. Ticlenco Dan Liceul Teoretic,,Elimul Nou,,
20. Velixar Alexandru -

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 38


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

SITUAȚIA MEDIILOR GENERALE ÎN LICEUL TEORETIC „ELIMUL NOU” PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017
Tabelul 23. Nivelul academic pe trepte și disciplini

Educaţie muzicală

Educația civică
Limba română

Educaţia fizică

Media pe clasă
Istoria Religiei
Limba engleză

Lit. universală
L. Germana
Matematică

Informatică
Limba rusă

tehnologică
Geografie

Arta plcă

Educaţie
Biologie

Chimia

Istoria
Ştiinţe

Fizică
Clasa I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Clasa a II-a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Clasa a III-a 8.20 8.66 - 8.50 9.04 - - - - - - 9.76 9.85 - 9.52 9.60 - - - 9.141
Clasa a IV-a 8.68 9.00 - 9.21 9.05 - - - 8.63 - 9.83 10.00 - 9.55 9.77 - - - 9.302
Clasa a V-a 8.19 8.81 8.32 7.74 8.21 - - - 8.61 7.86 - 9.33 9.56 9.20 8.83 8.45 9.25 - - 8.643
Clasa a VI-a 8.12 8.66 8.38 8.01 - 8.30 7.78 - 8.21 7.65 - 9.38 9.58 9.16 8.90 8.71 8.84 - - 8.549
Clasa a VII-a 7.88 8.53 8.15 7.40 - 8.19 7.22 8.12 8.29 8.03 - 9.53 9.61 9.06 9.10 8.57 8.98 - - 8.444
Clasa a VIII-a 8.23 8.84 8.08 7.75 - 8.71 8.07 8.07 8.56 8.65 - 9.75 9.57 9.22 8.83 9.14 - - 8.676
Clasa a IX-a 8.31 8.44 8.32 7.14 - 8.36 7.46 7.92 8.50 7.68 - - - 8.54 9.54 9.00 9.06 - - 8.328
Clasa a X-a U 8.08 8.47 - 7.70 - 8.79 8.08 8.28 8.48 7.92 - - - 9.06 - 9.27 9.53 9.15 9.63 8.649
Clasa a X-a R 8.58 9.00 - 8.45 - 8.86 8.55 9.16 8.82 8.64 - - - 9.03 - 9.69 9.38 - - 8.924
Clasa a XI-a U 8.03 8.44 - 7.62 - 8.42 7.82 7.74 8.03 7.77 - - - 8.43 - 9.14 9.66 8.50 9.07 8.359
Clasa a XI-a R 8.03 8.52 - 8.11 - 8.80 8.25 8.80 8.26 8.32 - - - 8.65 - 9.12 9.35 - - 8.565
Clasa a XII-a U 8.84 8.65 - 8.72 - 9.22 9.14 9.22 9.04 8.54 - - - 9.18 - 9.51 9.87 9.03 9.63 9.122
Clasa a XII-a R 8.23 8.45 - 8.00 - 9.22 8.60 9.09 9.18 8.98 - - - 9.00 - 9.56 9.89 - - 8.927
Cl. II-IV 8.44 8.83 - 8.86 9.05 - - - - 8.63 - 9.80 9.93 - 9.54 9.69 - - 9.22
Cl. V-IX 8.15 8.66 8.25 7.61 8.21 8.39 7.63 8.04 8.43 7.97 - 9.50 9.58 9.11 9.12 8.71 9.05 - - 8.53
Cl. X-a-XII 8.30 8.59 - 8.10 - 8.89 8.41 8.72 8.64 8.36 - - - 8.89 - 9.38 9.61 8.89 9.44 8.76

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 39


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

PARTEA a IV - a.
ANALIZA COMPARATIVĂ A NIVELULUI ACADEMIC PE DISCIPLINI PE PARCURSUL A 5 ANI
Analiza rezultatelor academice pentru ultimii cinci ani, treapta primară

Realizând o analiză calitativă a rezultatelor academice pe discipline la nivelul treptei primare, constatăm o menținere a nivelului calității
în mod particular. La disciplinele în care predau învățătorii la clasă atestăm rezultate ce depășesc nivelul academic de 8, iar la specialiști
predomină nivelul academic mai sus de 9, rezultatele sunt reflectate în diagramele de mai jos.

Figura 8 Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele III-a - IV-a

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 40


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Figura 9. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele III-a - IV-a


Astfel, la Limba română şi Matematică se observă menţinerea la o treaptă înaltă a nivelului academic, fapt datorat metodelor activ-
participative utilizate în procesul de instruire. În ultimii cinci ani, nivelul de 8,9 la limba română este cel mai înalt, anul precedent de studii la
limba română, elevii claselor a III-a – a IV-a, au acumulat nivelul 8,44. La matematică se observă menținerea nivelului academic din ultimul an,
și anume a nivelului academic 8,86, fiind cel mai înalt din ultimii cinci ani academici.
La disciplina Limba engleză este înregistrat un nivel academic mai scăzut, comparativ cu anul precedent – de la 8,96 la 8,83. La
disciplina Științe rezultatul academic la nivel de treaptă este, în acest an de 9,05 rezultatele frumoase se datorează utilizării materialului didactic
modern și captivant pentru elevi.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 41


Figura 10. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele III-a - IV-a

Figura 11. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele III-a - IV-a

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 42


La disciplina Istorie se observă o ușoară descreștere, elevii clasei a IV-a înregistrând nivelul de 8,63. Cadrul didactic a reușit să motiveze
contingentul de elevi și să-i ajute să se implice activ în procesul de descoperire a evenimentelor istorice.

Figura 12. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasa a III-a - a IV-a


La disciplina Educația muzicală elevii înregistrează performanțe vizibile – 9,80, fapt ce se confirmă prin produsul activităților
elevilor,prin dorința lor de a-și exprima emoțiile prin note muzicale și prin implicarea în activitățile extracurriculare.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 43


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Figura 13. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a III-a - a IV-a


La obiectele Educaţia plastică atestăm creșterea nivelului academic fiind unul dintre cele mai înalte în ultimii cinic ani– 9,93, fapt ce se
datorează motivării elevilor de către profesor, ambianței și confortului din sala de clasă,care stimulează creativitatea.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 44


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Figura 14. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a III-a – a IV-a


La educația tehnologică nivelul academic – 9,54 înregistrează o mică scădere, dar nu una considerabilă. Produsul activităților elevilor
reflectat în expozițiile organizate confirmă calitatea rezultatelor înregistrate.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 45


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Figura 15. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a III-a - a IV-a


La Educaţia fizică se observă o creştere în ultimii ani, datorită faptului că s-a asigurat necesarul de inventar sportiv și grație
autoperfecționării continue a cadrului didactic, nivel academic 9,69. Astfel, rămâne uimitor faptul că elevii sunt motivați și doresc să ducă un
mod sănătos de viață.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 46


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Figura 16. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a III-a - a IV-a


Cadrele didactice bine pregătite, axându-se pe instruirea individualizată, creează un mediu propice de dezvoltare și asigură o armonie în
colaborarea școală – familie, astfel reușind să atingă performanțe înalte la nivelul acestei trepte de instruire.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 47


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Figura 17. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele I-a – IV-a


La nivelul treptei primare, media este de 9,22, fiind într-o descreștere nesemnificativă comparativ cu anul precedent, dar de o valoare
foarte înaltă. Cadrele didactice bine pregătite, axându-se pe instruirea individualizată, creează un mediu propice de dezvoltare și asigură o
armonie în colaborarea școală – familie, astfel reușind să atingă performanțe la nivelul acestei trepte de instruire.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 48


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

La nivelul treptei gimnaziale și de liceu, s-a realizat o analiză comparativă a rezultatelor academice ale elevilor.
Rezultatele înalte de peste 9,5 înregistrate la disciplinele Educație muzicală, Educație tehnologică, Educație artistico - plastică, sunt
evocate de produsul elevilor reflectat în activitățile extracurriculare, activitățile de voluntariat, participarea la concursurile municipale și
internaționale, cât și în decorul instituției reprezentat pin expozițiile lucrărilor de artă ale elevilor.

Figura 18. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a V - IX –a

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 49


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

La obiectele Educaţia plastică atestăm descreșterea nivelului academic, dar nu una considerabilă, elevii vin cu
plăcere la ore, fapt ce se datorează motivării elevilor de către profesor, ambianței și confortului din sala de clasă, care
stimulează creativitatea.

Figura 19. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a V - IX –a

La Educaţia fizică la clasele a V- a IX-a înregistrează o mică scădere , dar nu una considerabilă. Este asigurat necesarul de

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 50


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

inventar sportiv și elevii sunt motivați și doresc să ducă un mod sănătos de viață.

Figura 20. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a X - XII-a


La Educaţia fizică la clasele a X-a - a XII-a se observă o creştere în ultimii ani, datorită faptului că s-a asigurat necesarul de inventar sportiv și
grație autoperfecționării continue a cadrului didactic. Astfel, rămâne uimitor faptul că elevii sunt motivați și doresc să ducă un mod sănătos de viață.
Comisia metodică „Științe Exacte” cuprinde următoarele discipline: matematica, biologia, chimia, fizica și informatica. A fost sesizată o
ușoară creștere a rezultatelor obținute la disciplinele respective în ultimii cinci ani, atât la treapta gimnazială cât și cea liceală. Rezultatele la
matematică, treapta liceală, pentru anul 2014-2015 sunt în scădere cu 0.54 față de anul 2013 -2014, deoarece în anul 2014-2015 elevii au primit
note doar la testele sumative, ceea ce a dus la scăderea mediei. În anul 2015 – 2016 s-a înregistrat o ușoară creștere față de anul 2014-2015 datorită

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 51


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
proiectelor la matematică pe care le-au avut elevii pe parcursul anului, astfel având șansa să obțină note bune, iar în anul 2016-2017 se observă o
creștere de 0,5 ceea ce se datorează unui contingent de elevi mai bun.
Nivelul academic la informatică al elevilor claselor a X - XII-a s-a ridicat în ultimul an de studiu datorită schimbării stilului și a metodelor de
predare a profesorului , precum și orientării praxiologice a conținuturilor curriculare. Progresul academic a fost influențat benefic și de faptul că a
fost procurată tehnică modernă, corespunzătoare standardelor tehnologice din prezent.
La disciplina biologie, la clasele gimnaziale, am constatat o creștere moderată a mediei începând cu anul 2013, deoarece s-a schimbat
contingentul de elevi, de asemenea unele unități de învățare prezintă un interes mai sporit, iar altele - mai puțin și implicarea elevilor este diferită.
Referitor la media generală a claselor de liceu, se observă o mică scădere în anul 2014-2015, motivul este același – colectivul de elevi divers de la
un an la altul, apoi din 2015 până în 2017 rezultatele elevilor se majorează.
La disciplina fizica la clasele gimnaziale în general rezultatele sunt stabile, dar din anul 2015-2016 se denotă un progres ușor grație
contingentului de elevi mai bun. În clasele de liceu, rezultate variază între 8,3 și 8,9., motivul principal fiind că elevii claselor a X-a, vin cu diverse
nivele de pregătire.
Rezultatele la Chimie atât la treapta liceală cât și la treapta gimnazială evoluează , lucru care ne bucură. Temeiul avansării este că cea mai
mare parte din elevi au un interes sporit pentru această disciplină,de aici derivă rezultatele bune și foarte bune la BAC.
Succesul la Comisia metodică Științe Exacte este determinat de următorii factori: profesori motivați și calificați, din punct de vedere academic
și metodic, colaborarea cadrelor didactice, elevi fundamentați să învețe, perfecționarea continuă (traininguri, obținerea gradului didactic) a
profesorilor, ore suplimentare, utilizarea metodelor si mijloacelor didactice moderne.
Se recomandă, în vederea menținerii și chiar creșterii rezultatelor; lucrul individualizat ţinând cont de particularităţile individuale și de
vârstă ale elevilor, monitorizarea lucrului în caietele elevilor şi portofoliile acestora, utilizarea amplă a tehnologiilor informaționale la lecții,
colaborarea intensă cu părinții, motivarea elevilor pentru a se implica în procesul instructiv-educativ.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 52


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Figura 21. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a V- IX -a

Figura 22. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a X - XII -a

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 53


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Figura 23. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a X - XII –a

Fig 24. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a V - IX –a

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 54


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Figura 25. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a V - IX-a

Figura 26. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a X - XII-a

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 55


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Figura 27. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a VI - IX-a

Figura 28. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a X - XII –a


Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 56
Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Figura 29. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a VII - IX-a

Figura 30. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a X - XII -a


Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 57
Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Figura 31. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a V - IX -a

Figura 32. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a X - XII -a

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 58


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Figura 33. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a X - XII –a

Figura 34. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a V - IX -a

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 59


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
Pe parcursul anilor 2012-2017 profesorii de la secția Limbi Moderne, 6 profesori, au predat următoarele limbi: engleza (treapta gimnazială
și liceală), germana (treapta liceala), rusa (treapta gimnazială). Analiza comparată a rezultatelor academice reflectă o creștere continuă (rezultatele
oscilând intre 8.01-8.89). Schimbarea nesemnificativă de la un an la altul ar putea fi explicata prin contingentul de elevi (capacități individuale) și
fluctuația lor. Comparativ cu anul 2015-16, în anul 2016-17 se observă o creștere la toate limbile și treptele, cu excepția limbii ruse (a se vedea
graficele).
Succesul este determinat de următorii factori: cadre didactice calificate, motivația cadrelor didactice, motivația elevilor, perfecționarea
continua (traininguri, obținerea sau confirmarea gradului didactic), ore suplimentare din oficiul instituției, utilizarea metodelor si mijloacelor
didactice moderne, în special a mijloacelor media, o buna planificare, monitorizarea și încurajarea continuă din partea administrației, lucrul pe
aspecte si pe subgrupe, participarea activă la olimpiade și concursuri, lectura individuală.
Se recomandă, în vederea menținerii și chiar a creșterii rezultatelor: intensificarea lucrului individualizat, utilizarea mai amplă a
tehnologiilor informaționale la lecții, asigurarea inter - și intra - disciplinarității, asistări reciproce la ore, cursuri de perfecționare, colaborare mai
intensă cu părinții, schimb de experiență, plecări peste hotare, lecturi individuale și în grup, cursuri de limbă la necesitate.

Figura 35. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a V- IX-a

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 60


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Figura 36. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a X - XII-a


Rezultatele obținute la limba română în ultimii cinci ani la treapta școlară gimnazială sunt în creștere, una substanțiala, dacă luăm în
considerație faptul că anul acesta mediile au fost calculate cu sutimi, fără a se rotunji, aceasta explicându-se prin faptul că toate clasele gimnaziale
sunt produsul instituției noastre, ai cărei profesori sunt interesați de progresul fiecărui elev, abordându-i individual prin particularizarea învățării și
ajutându-i să-și valorifice la maximum potențialul de la an la an. Un alt factor semnificativ este implicarea atitudinală a părinților în obținerea
performanțelor copiilor lor, această abordare colaborativă îi motivează și-i încurajează foarte mult pe elevi să-și valorifice la maximum capacitățile.
La liceu rezultatele sunt, de asemenea, într-o ușoară creștere. În clasa a X-a elevii vin din diferite localități, eventual, cu diverse nivele de
pregătire, care sunt o consecință a școlilor comasate, a lipsei de cadre calificate, a lipsei părinților etc. Recuperarea golurilor din materia studiată nu
se reușește integral, întrucât Curricula liceală are ca bază Curricula gimnazială, iar ca finalitate - alte dimensiuni de realizat, astfel, acest impact se
oglindește relevant din an în an tot mai evident. Dacă urmărim fiecare din cele patru promoții de BAC, în mod separat, se constată un coeficient
diferit, dar de creștere, care se datorează, indiscutabil, muncii asiduie a elevilor, motivați de profesorii competenți și orelor suplimentare oferite
special pentru pregătirea de examenele de bacalaureat.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 61


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
În vederea realizării exigențelor examenelor de BAC, profesorul urmărește evaluarea obiectivă a nivelului de cunoștințe, capacități,
competențe ale elevului, astfel, avem elevi care vin cu note maxime, dar care nu se adeveresc. Noul colectiv de profesori și elevi, la fel, constituie
un factor decisiv în reușita academică a elevului. Progresul tehnologic își lasă vădit amprenta pe ultimele generații, acesta răpindu-le timpul pentru
lectură și scrisul manual, care devin un aspect de lucru motivațional prioritar la aria Limbă și comunicare, dar implementarea Proiectelor „Pauza de
lectură” și „Liceul citește o carte” constituie un catalizator motivațional relevant în acest sens. iar lecturile de valoare spre care sunt ghidați de către
profesori, dar și de părinți, sunt un factor substanțial de dezvoltare a gândirii, a limbajului și un context ideal de opinare și de echipare a tinerilor
pentru viață, ceea ce urmărim în procesul de formare a acestora.

Figura 37. Analiza comparativă a rezultatelor academic la în clasele a V - IX –a

Conform figurii de mai sus se observă o fluctuație a nivelului academic la disciplina Istoria românilor și universală la treapta gimnazială,
anul de studii 2016 – 2017 a înregistrat o mică descreștere, aceasta se datorează fluctuației imprevizibile a elevilor și a implicării noului cadru
didactic, care a necesitat o adaptare și o cunoaștere a elevilor și a nivelului de pregătire a acestora.
.
Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 62
Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Figura 38. Analiza comparativă a rezultatelor academice la în clasele a X - XII –a


Pentru treapta liceală se observă o mica creștere a nivelului academic la istoria românilor și universală în ultimii doi ani, aceasta se
datorează unui interes mai sporit față de disciplina respectivă, o bună motivare și o încurajare din partea profesorilor, astfel, elevii au un interes mai
sporit pentru cunoaștere și reușită academică.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 63


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Figura 39. Analiza comparativă a rezultatelor academice la în clasele a X - XII –a


Nivelul academic la educația civică pentru treapta liceală înregistrează o creștere în ultimii doi ani, unul dintre factori este implicarea
elevilor în activități de voluntariat și cele cu caracter caritabil. Aici au posibilitatea de a își expune părerile și punctele de vedere sunt liberi să își
manifeste calitățile și valorile personale, unde sunt evaluați și încurajați pentru a le dezvolta și a crește în spirit național. Elevii se prezintă mai
interesați pentru promovarea calităților de cetățean și persoană de influență în societate, în scopul schimbării spre bine a acesteia.
La treapta gimnazială se înregistrează o mica creștere a nivelului academic pentru ultimul an de studii, acest fapt se datorează implementării
metodelor de evaluare eficiente, care oferă o imagine mai clară de cunoaștere a reușitelor academic ale elevilor, de asemenea elevii sunt stimulați și
motivați pentru pregătirea sistematică a temelor numărându-se încurajarea acestora.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 64


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Figura 42. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a V - IX –a

Figura 43. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele a X - XII - a

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 65


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
Creșterea nivelului academic pentru anul de studii 2016 – 2017 se datorează selecției mai rigide a elevilor și admiterea acestora; selectarea
metodelor interactive de lucru și combinarea eficientă cu cele tradiționale; crearea unui climat de lucru bazat pe relații de respect reciproc și pe
principiile democratice.

Figura 44. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele I-IV

Rezultatele academice la treapta gimnazială, în ultimii cinci ani, oscilează ușor în conformitate cu anumiți factori obiectivi, cum ar fi: cazuri
de fluctuație moderată a elevilor dar și a cadrelor didactice, exodul părinților în străinătate și lipsa supravegherii, care, la această etapă de școlaritate,
este fundamentală. Factorul decisiv în descreșterea indicelui de reușită academică în ultimul an de studii este faptul că mediile semestriale și anuale
au fost calculate după alt criteriu de evaluare, nu s-au rotunjit, dar au fost scoase cu sutimi.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 66


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Figura 45. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele V-IX

Pentru treapta de liceu, media de 8,76 este un indicator al performanței academice a elevilor drept rezultat al activității colaborative dintre
toate subdiviziunile implicate: Comisii metodice, departamente, diriginți, părinți pentru motivarea elevilor întru valorificarea la maximum a
potențialului fiecăruia pentru obținerea performanțelor academice. Competența profesională a cadrelor didactice, menținută prin autoperfecționare și
formare continuă, a contribuit la motivarea intrinsecă și la menținerea interesului pentru studiile de calitate ale elevilor din instituție. Nivelul dat
intră în intervalul de veridicitate, prin comparație cu rezultatele de la BAC.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 67


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Figura 46. Analiza comparativă a rezultatelor academice în clasele X- XII


Esenţial este faptul că pentru a tinde spre excelenţă şi a realiza eficace un management al calităţii, este indispensabil necesar de a analiza
situaţia academică pe parcursul a câtorva ani, lucru care permite proiectarea sau reproiectarea obiectivelor prioritare şi de referinţă pentru
perspectivă în scopul formării de competențe.
Analizând comparativ rezultatele academice la nivel de şcoală pe ultimii cinci ani pentru treapta primară, gimnazială și liceală vizibil este
faptul că nivelul academic este menținut la parametri înalți. La treapta de liceu se observă un rezultat calitativ, semnificativ, în ultimii cinci ani.
Cadrele didactice bine pregătite, axându-se pe instruirea individualizată, creează un mediu propice de dezvoltare și asigură o armonie în
colaborarea școală – familie, astfel, reușind să atingă performanțe înalte la nivelul acestei trepte de instruire.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 68


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Factorii succesului:
 Colaborarea eficientă în cadrul Comisiei metodice și cu echipa managerială;
 Atmosfera prietenoasă, spiritul de echipa în cadrul colectivului;
 Implementarea practică a conceptului de mentorat;
 Elevii, în mare măsură, respectă valorile creștine, ceea ce ușurează lucrul în raport cu disciplina;
 Comunicarea eficientă și abordarea diverselor probleme profesionale și metodologice în cadrul consiliilor metodice și profesorale;
 Ore suplimentare pentru extinderea materiei și acoperirea unor carențe în cunoștințele elevilor;
 Sprijinul administraţiei în procurarea materialelor didactice necesare;
 Implicarea profesorilor în pregătirea elevilor pentru olimpiade;
 Zile oferite pentru recuperarea forțelor intelectuale (în vacanțe);
 Discutarea problemelor/aspectelor profesionale în cadrul consiliilor profesorale și metodice;
 Formarea continua prin cursuri de perfecționare organizate în cadrul liceului;
Sugestii de perspectiva pentru menținerea și creșterea rezultatelor:
 Schimbul de experiență cu alte cadre didactice din instituțiile de peste hotare;
 Trasarea priorităților și motivarea elevilor de a realiza unele conținuturi fără funcționalitate practică, dar stipulate în programa curriculară;
 Exprimarea corecta în scris a elevilor;
 Lucrul diferențiat cu elevii dotați și cu cei nevoi speciale să fie mai evident prin prezentare;
 Lichidarea carențelor majore în materia de studiu, care sunt foarte greu de recuperat (uneori chiar imposibil);
 Îmbunătățirea nivelului de comunicare cu părinții.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 69


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
PARTEA a V - a. CONCLUZII
Pe parcursul anului școlar 2016-2017 se observă o creștere eficientă a rezultatelor academice ale elevilor.
Progresul rezultatelor academice înregistrate se datorează mai multor factori:
 Lucrul individualizat al cadrelor didactice cu elevii;
 Perfecţionarea şi autoperfecţionarea sistematică a cadrelor didactice prin participarea la seminare, conferinţe, întruniri metodice, activitatea
dimensiunilor metodice în cadrul instituţiei, colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, asistări la ore, acordarea serviciului de consiliere
metodică;
 Extinderea programului de dezvoltare a competențelor elevilor.
Regresul la unele discipline este cauzat de:
 Fluctuația în colectivul clasei, elevi cu o slabă pregătire și cu capacități joase, transferați din alte instituții;
 Fluctuația de cadre didactice la unele discipline;
 Lipsa programului prelungit;
 Plecarea părinților peste hotare;
 Copii din familii social vulnerabile care nu sunt verificați de către părinți.
Se propune:
 Intensificarea lucrului individualizat al cadrelor didactice în scopul ameliorării situaţiei academice pe disciplinele şcolare care regresează sau
staţionează;
 Lucrul individualizat cu elevii cu capacităţi intelectuale înalte, medii și CES;
 Studierea gradului de motivare a elevilor în scopul antrenării şi implicării calitative în actul de învăţare;
 Redescoperirea potențialului individual al elevilor și încurajarea dezvoltării aptitudinilor elevilor;
 Analiza şi implementarea unui program de îmbunătăţire a calităţii instruirii;
 Aplicarea programului de dezvoltare academică pentru clasele absolvente;
 Participarea intensă a elevilor şi a colectivului profesoral la concursurile municipale, republicane şi internaţionale pentru anul de studii
Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 70
Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
2016 – 2017;
 Revizuirea sistemului de evaluare a instituției.
Privitor la analiza rezultatelor examenelor de absolvire în ultimii cinci ani, avem următorul tablou:
 Succesele elevilor, prezentate prin mediile la evaluările finale, reprezintă un indice de calitate. Totuși este necesară revizuirea strategiei de
pregătire pentru examenele finale, lucru care trebuie realizat până la 1 septembrie 2017.

PARTEA a VI-a NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ


Nr. Indicatori de performanță Nesatisfăcător Satisfăcător Bine Foarte bine Excelent
crt.
DOMENIUL A. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ
a) Structuri instituționale, administrative și manageriale
1. Existența, structura și conținutul documentelor proiective (proiectul de X
dezvoltare și planul de implementare)
2. Organizarea internă a unității de învățământ X
3. Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă și externă X
4. Funcționarea curentă a unității de învățământ X
5. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi X
6. Asigurarea securității tuturor celor implicați în activitatea școlară în X
timpul desfășurării programului
b) Baza materială
7. Existența și caracteristica spațiilor școlare X
8. Dotarea spațiilor școlare X
9. Accesibilitatea spațiilor școlare X
10. Utilizarea spațiilor școlare X
11. Existența, caracteristicile și funcționalitatea spațiilor administrative. X
12. Accesibilitatea spațiilor auxiliare X
13. Utilizarea spațiilor auxiliare X
14. Dotarea cu mijloace de învățământ și cu auxiliare curriculare X
15. Existența și dezvoltarea fondului bibliotecii școlare, a centrului de X
informare și documentare
Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 71
Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
16. Dotarea cu tehnologie informatică și de comunicare X
17. Accesibilitatea echipamentelor, a materialelor, a mijloacelor de X
învățământ și a auxiliarelor curriculare
18. Procurarea și utilizarea documentelor școlare și a actelor de studii. X
c) Resurse umane
19. Managementul personalului didactic și de conducere X
20. Managementul personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic. X
DOMENIUL B. EFICACITATEA EDUCAȚIONALĂ
a) Conținutul programelor de studii
21. Definirea și promovarea ofertei educaționale X
22. Existența parteneriatelor cu reprezentanți ai comunității X
23. Proiectarea curriculumului X

24. Realizarea curriculumului X


b) Rezultatele învățării
25. Evaluarea rezultatelor școlare X
26. Evaluarea rezultatelor activităților extracurriculare X
c) Activități de cercetare științifică sau metodică
27. Activitatea științifică X
28. Activitatea metodică a cadrelor didactice X

DOMENIUL C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII

a) Strategii și procedee pentru asigurarea calității


29. Existența și aplicarea procedurilor de autoevaluare instituțională X
30. Existența și aplicarea procedurilor interne de asigurare a calității X
31. Dezvoltarea profesională a personalului. X
b) Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și activităților desfășurate
32. Revizuirea ofertei educaționale și a proiectului de dezvoltare X
c) Proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral
33. Evaluarea calității activității corpului profesoral X
d) Accesibilitatea resurselor adecvate învățării și informării

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 72


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
34. Optimizarea accesului la resursele educaționale X
35. Asigurarea accesului la oferta educațională a școlii X
e) Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației
36. Constituirea și funcționarea structurilor responsabile cu evaluarea internă X
a calității.

PARTEA a VII-a NIVEL DE REALIZARE A STANDARDELOR DE CALITATE DIN PERSPECTIVA ȘCOLII


PRIETENOASE COPILULUI
Dovezi Nivel de realizare
Domeniul/ indicatori lipsă parțial bine Dezv
0 1 2 3
Dimensiunea 1. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE

Standard 1.1 Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor elevilor.

Management:
1) Buletin de verificare metrologică 0 1 2 3
1.1.1 Administrația instituției de învățământ deține 2) Act de cercetare tehnică a coșurilor de fum și 0 1 2 3
documentația tehnică, sanitaro-igienică și medicală, prin care se atestă pregătirea școlii canalelor de ventilație.
pentru desfășurarea procesului educațional. 3) Act al serviciului apărării împotriva incendiilor. 0 1 2 3
4) Autorizația sanitară de funcționare a instituției. 0 1 2 3

5) Act de constatare a gradului de pregătire tehnică 0 1 2 3


pentru funcționarea sistemelor de gaze.

6) Registre medicale cu date despre starea de 0 1 2 3


sănătate a elevilor.
7) Forme statistice. 0 1 2 3
1) Planuri de acțiuni comune cu APL. 0 1 2 3
1.1.2 Instituția de învățământ colaborează cu autoritatea publică locală, cu respectarea 2) Comisariatul de Poliție. 0 1 2 3
atribuțiilor stabilite de lege pentru fiecare parte, pentru asigurarea securității și 3) Direcția Situații Excepționale 0 1 2 3

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 73


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
siguranței elevilor. 4) Planul de activitate a Consiliului de 0 1 2 3
Administrație (CA).
5) Procese-verbale ale ședințelor CA. 0 1 2 3
1)Prevederi în PDL. 0 1 2 3
1.1.3 Administrația instituției de învățământ asigură paza și securitatea școlii și a teritoriului 2)Prevederi în Regulamentul de ordine interioară. 0 1 2 3
adiacent acesteia. 3)Ordinul directorului cu privire la angajarea
personalului de pază. 0 1 2 3
4)Contract cu Serviciul de Stat / personalul de pază 0 1 2 3

5) Fișe de post pentru personalul de pază. 0 1 2 3

6) Graficul de serviciu al personalului de pază. 0 1 2 3

7) Gard, poartă. 0 1 2 3
8) Camere video. 0 1 2 3
1)PDI (componenta strategică și operațională). 0 1 2 3
1.1.4 Administrația instituției de învățământ, cu sprijinul structurilor asociative ale părinților
și elevilor (consiliile sau alte structuri) monitorizează respectarea normelor igienico-
2) Prevederi în Planul de activitate a Consiliului 0 1 2 3
sanitare.
părinților (CP), Consiliului elevilor (CE).

3) Procese-verbale ale CA, CP, CE. 0 1 2 3


4)Rapoarte 0 1 2 3
1)Ordine ale directorului cu privire la avertizarea 0 1 2 3
1.1.5 Administrația instituției de învățământ asigură siguranța tuturor elevilor pe toată durata elevilor despre regulile de securitate ale activității
programului școlar și la toate activitățile școlare și extrașcolare realizate, inclusiv în școlare, extrașcolare.
timpul transportului elevilor (dacă este cazul).

2)Panouri de afișaj cu informații relevante 0 1 2 3


siguranței.
3) Plan de evacuare. 0 1 2 3
5) Rapoarte. 0 1 2 3
6) Chestionare, anchete pentru elevi/ părinți. 0 1 2 3

1.1.6 Administrația instituției de învățământ elaborează un orar echilibrat, flexibil în care 1) Orar echilibrat, unde disciplinele exacte 0 1 2 3
disciplinele exacte alternează cu cele umanistice, artistice, tehnologice și cele sportive și alternează cu celelalte.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 74


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
asigură raportul optim între timpul instruirii formale și cel al instruirii nonformale, între 2) Orar flexibil, unde Educația fizică, Educația 0 1 2 3
timpul de învățare și timpul de recreere. muzicală, Educația plastică, Educația tehnologică
nu se proiectează, în orar, la începutul zilei.
3)Testele de evaluare/tezele sunt repartizate 0 1 2 3
uniform, nu mai mult de 1 per zi.

4) Orarul sunetelor reglementat. 0 1 2 3

Capacitate instituțională:
1)Nr. de locuri de lucru la mese/ bănci 0 1 2 3
1.1.7 Instituția de învățământ asigură fiecărui elev din școală un loc bun în bancă \ la masă, corespunzător numărului de elevi, la clasă.
corespunzător taliei sale, acuității vizuale și auditive, particularităților psihofiziologice
individuale. 2)Clase dotate cu mobilier corespunzător ciclului 0 1 2 3
primar și gimnazial/ liceal.

3)Act de predare-primire a băncilor și scaunelor, 0 1 2 3


pentru clasa de elevi.

4)Registrul clasei / Caietul dirigintelui. 0 1 2 3

1.1.8 Instituția de învățământ asigură echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile și 1)Caiet de inventariere. 0 1 2 3
materialele de sprijin pentru laboratoarele de fizică și chimie, pentru sălile de studiu la 2) Registrul de evidență a utilajelor, dispozitivelor,
biologie și informatică, pentru ateliere de educație tehnologică, pentru sala de sport și ustensilelor și materialelor de sprijin la:
terenul sportiv, în concordanță cu talia elevilor, parametrii sanitaro-igienici și termenele Chimie
de valabilitate, cerințele de securitate și normele sanitare. 0 1 2 3

Biologie 0 1 2 3
Fizică 0 1 2 3
Informatică 0 1 2 3
Educația tehnologică 0 1 2 3
Educația fizică 0 1 2 3
3) Demersuri de solicitare. 0 1 2 3
4) Mese și scaune corespunzătoare înălțimii 0 1 2 3
elevilor.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 75


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
5)Locurile de lucru cu construcție specifică 0 1 2 3
cerințelor disciplinei de studiu și sanitaro-igienice.

6 Certificat de valabilitate a reactivelor chimice. 0 1 2 3

1)Pașaportul sanitar. 0 1 2 3
1.1.9 Instituția de învățământ asigură spații pentru prepararea și servirea hranei care
2)Cartele tehnologice. 0 1 2 3
corespund normelor sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea,
funcționalitatea li confortul elevilor. 3) Lista produselor interzise 0 1 2 3
4) Fișele examenelor medicale ale angajaților 0 1 2 3
cantinei.
5) Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare a 0 1 2 3
infecțiilor intestinale.
6) Registrul de evidență a materiei prime rebutate. 0 1 2 3

7) Registrul de rebutare a bucăților gata. 0 1 2 3

8) Registrul de evidență a sănătății. 0 1 2 3


9)Lista de acumulare a produselor alimentare. 0 1 2 3

10)Încăpere pentru prelucrarea materiei prime. 0 1 2 3

11) Camera frigorifică. 0 1 2 3

12)Sufrageria prevede nu mai puțin de 250 locuri. 0 1 2 3

1.1.10 Instituția de învățământ dispune de blocuri sanitare (toalete, lavoare dotate cu apă caldă, 1)WC-uri separate pentru băieți și fete, în incinta 0 1 2 3
săpun și uscător electric pentru mâini). instituției, o oală de closet la 30 de elevi.

2) Lavoare, unul la 60 de elevi. 0 1 2 3

3) Apă caldă și săpun. 0 1 2 3

4)Uscător electric pentru mâini. 0 1 2 3

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 76


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
5) Duș separat pentru băieți și fete 0 1 2 3

6)Vestiare separate pentru băieți și fete. 0 1 2 3

1)Stingătoare cu termene de valabilitate actuale / 0 1 2 3


1.1.11 Instituția de învățământ dispune de mijloace antiincendiare și ieșire de rezervă. lăzi cu nisip, lopată și căldare.

2) Ieșire de rezervă din instituție. 0 1 2 3

1)Boxă de plângeri, reclamații, sugestii. 0 1 2 3


1.1.12 Instituția de învățământ dispune de proceduri de înregistrare, cercetare și rezolvare a
plângerilor / reclamațiilor elevilor, personalului didactic, familiei etc. cu referire la
2)Mapă pentru stocarea plângerilor și a 0 1 2 3
încălcarea drepturilor privind siguranța și protecția în școală sau pe teritoriul adiacent.
explicațiilor.
3)Registrul / Cartea pentru plângeri, reclamații, 0 1 2 3
sugestii.
4)Procese-verbale ale CA, CP, CE. 0 1 2 3

5)Rezultate a chestionărilor, anchetărilor de 0 1 2 3


referință.
6)Decizii / Ordine ale directorului. 0 1 2 3
Curriculum / proces educațional:
1)Înregistrări în Caietul dirigintelui / Registrului de 0 1 2 3
1.1.13 Cadrele didactice desfășoară, cu elevii, activități ce vizează învățarea și respectarea clasă.
regulilor de circulație rutieră, a tehnicii securității în mediul școlar și cotidian, de 2)Listele cu semnăturile elevilor
prevenire a situațiilor de risc (inundații, incendii, cutremure etc.) și de acordare a referitoare la tehnica securității în școală (la orele 0 1 2 3
primului ajutor. de fizică, chimie, educație tehnologică).

3)Planul de activitate a directorului adjunct pentru 0 1 2 3


educație.

4)Proiecte didactice. 0 1 2 3
5)Procese-verbale. 0 1 2 3
6)Informații plasate pe site-ul instituției / panoul de 0 1 2 3
afișaj.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 77


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
7)Poze de la activități. 0 1 2 3

1)Planul controalelor tematice. 0 1 2 3

2)Planul de activitate CA. 0 1 2 3


1.1.14 Fiecare copil beneficiază de o rație alimentară care acoperă normele fiziologice de
consum pe zi, în conformitate cu legislația sanitară în vigoare. 3)Planul de activitate a asistentului medical. 0 1 2 3

4)Procese-verbale. 0 1 2 3
5)Fișa tehnologică. 0 1 2 3

6)Meniurile. 0 1 2 3
7)Fișe de analiză. 0 1 2 3
8)Chestionare / anchete pentru elevi, părinți. 0 1 2 3

Standard 1.2 Instituția de învățământ dezvoltă parteneriate comunitare în vederea


protecției integrității fizice și psihice a fiecărui copil.

Management:
1)PDI. 0 1 2 3
1.2.1 Administrația instituției de învățământ colaborează cu părinții elevilor, sau, după caz, cu 2)Plan de acțiuni de prevenire / de intervenție în 0 1 2 3
tutorii / reprezentanții lor legali, cu autoritatea publică locală și cu celelalte instituții cu cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al
atribuții legale în acest sens, în aplicarea procedurii legale de organizare instituțională și copilului.
de intervenție a lucrătorilor instituției de învățământ în cazurile de abuz, neglijare,
exploatare, trafic al copilului.
3)Demersuri către APL, Comisariatul de poliție. 0 1 2 3

4)Procese-verbale ale ședințelor CA, CP, CE. 0 1 2 3

5)Lista membrilor comisiei obștești pentru protecția 0 1 2 3


socială.
1.2.2 Administrația instituției de învățământ informează personalul, elevii, părinții sau, după 1)Informații pe panoul de afișaj/ site-ul 0 1 2 3
caz, tutorii / reprezentanții legalo asupra procedurii legale de organizare instituțională și instituției/gazda/revista instituției.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 78


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
de intervenție a lucrătorilor instituției de învățământ în cazurile de abuz, neglijare 2)Prevederi de referință în planurile de activitate a 0 1 2 3
exploatare, trafic al copilului. CP, CA, CP, CE pentru combaterea/ profilaxia
infracțiunilor.

3)Procese-verbale ale ședințelor CP, CA, cu părinții 0 1 2 3


și cu elevii.
4)Prevederi de referință în Planul de activitate a 0 1 2 3
Consiliului Local.
5)Procese-verbale ale ședințelor Consiliului Local. 0 1 2 3

6)Listele participanților la seminare / mese rotunde. 0 1 2 3

7)Proiecte didactice. 0 1 2 3
8)Registrul clasei / Agenda Dirigintelui. 0 1 2 3

9)Fotografii de la activități de informare. 0 1 2 3

10)Informații în mass-media/ radio/ TV locale. 0 1 2 3

Capacitate instituțională:
1.2.3 Instituția de învățământ dispune de personal format pentru aplicarea procedurii legale de 1)Certificate despre formarea de referință, în 0 1 2 3
organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituției de învățământ în dosarul angajatului.
cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. 2)Lista participanților la formarea de referință, cu
semnătură.
1)Demersuri/scrisori către resursă. 0 1 2 3
1.2.4 Instituția de învățământ folosește, în funcție de nevoi, resursele existente în comunitate
2)Mesaje e-mail. 0 1 2 3
(cum ar fi serviciile de sprijin familial, asistenți parentali profesioniști etc.) pentru
asigurarea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui copil. 3)Registrul cu adresările telefonice. 0 1 2 3

Curriculum / proces educațional:


1.2.5. Cadrele didactice realizează activități de prevenire și combatere a violenței în 1)Prevederile de referință în planul de activitate ale 0 1 2 3
școală (în rândurile elevilor, a relațiilor elev-elev, elev-cadru didactic, elev- directorului adjunct pentru educație/diriginte.
personal auxiliar etc.)
2)Odine ale directorului. 0 1 2 3
3)Planul de activitate cu elevii cu comportament 0 1 2 3
deviant/Listele.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 79


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
4)Proiecte didactice ale orei de dirigenție / activitate 0 1 2 3
extrașcolară.
5)Agenda dirigintelui /Registrul de clasă. 0 1 2 3

6)Fotografii de la activități 0 1 2 3
7)Informații pe site-ul instituției, mass-media, TV 0 1 2 3
local.
1.2.6. Cadrele didactice colaborează cu părinții elevilor, sau, după caz, cu tutorii / 1)Planul de activitate a dirigintelui. 0 1 2 3
reprezentanții lor legali, cu autoritatea publică locală și cu celelalte instituții cu 2)Agenda dirigintelui / Registrul clasei. 0 1 2 3
atribuții legale în acest sens în activitățile de prevenire și combatere a violenței în
școală
3)Procese-verbale ale ședințelor. 0 1 2 3
1.2.7. Copiii au acces la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice, 1)Plan de activitate a Centrului de resurse / 0 1 2 3
mintale și emoționale (cum ar fi: Centre de resurse; Servicii de consiliere școlară și Serviciul de consiliere școlară și de integrare în
de integrare în viața socială; Serviciul psihologic școlar; Serviciul de supraveghere viața socială / Serviciul psihologic școlar / Serviciul
și menținere a sănătății etc.). de supraveghere și menținere a sănătății.

2)Dosarele elevilor. 0 1 2 3
3)Fișe de evidență. 0 1 2 3
4)Orarul prestărilor serviciilor. 0 1 2 3
5)Program personalizat de intervenție. 0 1 2 3

6)Raport de evaluare comportamentală. 0 1 2 3

7)Plan educațional individualizat. 0 1 2 3

8) Fie de monitorizare a copiilor. 0 1 2 3

9)Fișe de evaluare a activităților cu părinții. 0 1 2 3

10)Lucrări efectuate de către elevi. 0 1 2 3


11)Fotografii de la activități. 0 1 2 3

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 80


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
1.2.8. Personalul instituției de învățământ, elevii și, după caz, părinții, tutorii / 1)Plan de acțiuni de referință 0 1 2 3
reprezentanții legali, autoritatea publică locală și celelalte instituții cu atribuții
2)Ordinele de referință ale directorului. 0 1 2 3
legale în acest sens sunt implicați sistematic în campaniile de prevenire a
comportamentelor dăunătoare sănătății (cum ar fi campaniile antitabac, antidrog,
antialcool etc.). 3)Demersuri către parteneri. 0 1 2 3
4)Informații pe panoul de afișaj, site-ul instituției, 0 1 2 3
flyere publicitare.

5)Postere / desene /colaje / eseuri / poezii ale 0 1 2 3


elevilor.
6)Diplome de participare. 0 1 2 3
7)fotografii de la activități. 0 1 2 3
8)Chestionare /Anchete / interviuri. 0 1 2 3

1.3. Instituția de învățământ oferă servicii de suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață.
Management:
1.3.1. Administrația instituției de învățământ colaborează cu părinții elevilor, sau, după 1)PDI. 0 1 2 3
caz, cu tutorii / reprezentanții lor legali, cu serviciile publice de sănătate și cu
2)Materiale demonstrative de activitate cu părinții. 0 1 2 3
celelalte instituții cu atribuții legale în acest sens, în promovarea valorii sănătății
fizice și mentale, stilului sănătos de viață în instituție și comunitate.
3)Demersuri/scrisori. 0 1 2 3
4)Informații pe panoul de afișaj / site-ul instituției / 0 1 2 3
mass-media, TV.
5)Fotografii. 0 1 2 3
1.3.2. Administrația instituției de învățământ asigură accesul permanent al elevilor / 1)PDI. 0 1 2 3
copiilor la servicii medicale printr-un cabinet propriu sau pe baza unor acorduri de 2)Programul de activitate al serviciului medical. 0 1 2 3
asistență cu unități medicale.
3)Registrul medical. 0 1 2 3
4)informații pe panoul de afișaj / site-ul instituției. 0 1 2 3

5)Chestionare/anchete/interviuri. 0 1 2 3

Capacitate instituțională:
1.3.3. Instituția de învățământ dispune de condiții fizice, resurse materiale și resurse 1)Cabinetul psihologului. 0 1 2 3
metodologice pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale copiilor (după 2)Planul de activitate a psihologului. 0 1 2 3
caz, mese rotunde, seminare, trening-uri, concursuri, sesiuni de terapie

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 81


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
educațională etc.). 3)Fișe de evidență ale elevilor (la psiholog). 0 1 2 3

4)Portofoliile copiilor (la psiholog). 0 1 2 3


5)Design-ul trening-ului. 0 1 2 3
6)Procese-verbale. 0 1 2 3
7)Informații pe panoul de afișaj / site-ul instituției. 0 1 2 3

1.3.4. Cadrele didactice, prin orele de dirigenție și activități extracurriculare, încurajează 1)Proiectarea de lungă durată a orelor de dirigenție. 0 1 2 3
și sprijină copiii să manifeste inițiativă și să realizeze activități de promovare a
modului sănătos de viață, de prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri etc. 2)Boxă de sugestii ale elevilor, la clasă. 0 1 2 3

3)Bancă de date cu referire la inițiativele elevilor, la 0 1 2 3


clasă.
4)Procese-verbale ale ședințelor organului de 0 1 2 3
autoconducere a clasei, cu decizii formulate.

5)Agenda dirigintelui. 0 1 2 3
6)Informații pe panoul de afișaj al clasei. 0 1 2 3

1.3.5. Cadrele didactice iau măsuri de ameliorare și de prevenire a surmenajului și de 1)Registrul clasei. 0 1 2 3
profilaxie a stresului psihosomatic pe parcursul procesului educațional. 2)Dozarea temelor pentru acasă, în agendele 0 1 2 3
elevilor.
3)Adresări către psiholog / medic, invitații la 0 1 2 3
ședințele cu elevii.
4)Prevederi de referință în planul de activitate 0 1 2 3
educativă a dirigintelui.

5)Procese-verbale ale ședințelor cu părinții. 0 1 2 3

6)Chestionare, teste, anchete, fișe de evaluare, la 0 1 2 3


clasă.
7)Rapoarte de activitate a diriginților. 0 1 2 3

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 82


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
8)Portofoliile cadrelor didactice. 0 1 2 3

1.3.6. Elevii au acces la programe educative ce promovează modul sănătos de viață: 1)Orarul lecțiilor. 0 1 2 3
educație pentru sănătate, educație nutrițională, educație sexuală etc., prin 2)Cererile elevilor pentru opționale. 0 1 2 3
curriculum la decizi școlii / disciplinele opționale.
3)Ordinile directorului. 0 1 2 3
4)Procese-verbale ale Consiliului profesoral. 0 1 2 3

5)Registrul clasei/ 0 1 2 3
Agenda directorului.
6)Chestionare, anchete, interviuri cu elevii. 0 1 2 3

7)Expoziții de referință cu lucrări ale elevilor. 0 1 2 3

Dimensiunea 2. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ

2.1. Copiii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare.
Management:
2.1.1. Administrația instituției de învățământ are definite, în planul strategic și planul 1)Mecanisme de asigurare în planul strategic și 0 1 2 3
operațional de dezvoltare, mecanisme de asigurare a participării elevilor la soluționarea operațional:
problemelor și luarea deciziilor care vizează direct viața lor școlară.  Proiectarea / organizarea activităților ce
confirmă participarea elevilor la
soluționarea problemelor.

2)Interviuri individuale cu elevii. 0 1 2 3

3)Procese verbale ale Consiliilor profesorale și de 0 1 2 3


Administrație.
4)Cota parte a elevilor în Consiliile profesorale și de 0 1 2 3
Administrație.
5)Consiliul elevilor. 0 1 2 3

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 83


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
2.1.2. Administrația instituției de învățământ oferă tuturor elevilor școlii informații complete 1)Infrastructura informațională a instituției: 0 1 2 3
și în timp util (prin afișare, tipărire, mijloace electronice sau orice alte mijloace) pe  Panou de afișaj;
subiecte ce țin de interesul lor imediat, referitoare la aspectele vieții școlare și  Pagina web a școlii;
extrașcolare (politici educaționale, statutul școlii, structură, obiective și proceduri  E-mail-ul instituției / site-ul școlii;
școlare, modificări care apar pe parcursul anului școlar etc.).  Publicații periodice / buletine informative,
 Post radio / TV instituționale /local;
 Acces on-line la informația relevantă și a
camerelor video;
 Informări scrise;

2)Consultații individuale. 0 1 2 3
2.1.3. Administrația instituției de învățământ are elaborate instrumente care asigură 1)Chestionar adresat elevilor. 0 1 2 3
valorizarea opiniilor, inițiativelor, propunerilor elevilor în procesul de luare a deciziilor 2)Observarea directă a modului de organizare. 0 1 2 3
ce vizează aspectele vieții lor școlare.
3)Chestionarea prin sondaj a elevilor despre modul 0 1 2 3
de organizare, de luare a deciziilor, de raportare.

4)Analiza rezultatelor activității elevilor. 0 1 2 3

5)Rapoarte ale activității elevilor. 0 1 2 3


6)Feedback-ul elevilor / comentarii pe pagina 0 1 2 3
instituției cu referire la anumite subiecte,
evenimente etc.
7)posterul de opinii / boxa de opinii și sugestii etc. 0 1 2 3

Capacitatea instituțională:

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 84


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
2.1.4. Instituția de învățământ dispune de mijloace de comunicare (mass-media școlară panoul 1)Mijloace de comunicare scrise (sondaje, panoul 0 1 2 3
de afișaj, sistemul de informare publică, sondaje, expunerea și argumentarea opiniilor în de afișaj, sistemul de informare publică, ziar, fax,
timpul orelor, discuții etc.), prin intermediul cărora elevii își pot exprima opinia cu scrisori, mesaje).
privire la toate aspectele de interes.

2)Mijloace de comunicare on-line: site-ul, Blog-ul 0 1 2 3


etc.
3)Mijloace de comunicare orale: discuții individuale 0 1 2 3
cu elevii, expunerea și argumentarea opiniilor în
timpul orelor etc.

2.1.5. În instituția de învățământ există o structură asociativă a elevilor (consiliu sau altă 1)Acte ce vizează activitatea consiliului elevilor / 0 1 2 3
formă), aleasă în mod democratic și auto-organizată (cu liderii aleși, întâlniri regulate, asociația elevilor / parlamentul elevilor etc.
planuri proprii de acțiune), care participă la luarea deciziilor cu privire la toate
problemele de interes pentru elevi.
2)Programul de activitate al Consiliului de elevi / 0 1 2 3
Parlamentul școlar.

3)Planuri proprii de acțiune. 0 1 2 3


2.1.6. Instituția de învățământ aplică proceduri specifice, accesibile și transparente de 1)Interviuri, chestionare, focus grupuri organizate 0 1 2 3
participare a elevilor în rezolvarea problemelor la nivel de lasă și la nivel de școală. cu participarea elevilor.
2)Analiza rezultatelor activității elevilor. 0 1 2 3

3)Chestionarea prin sondaj a elevilor despre modul 0 1 2 3


de organizare, de luare a deciziilor, de raportare.

4)Ora de dirigenție / de clasă. 0 1 2 3

Curriculum / proces educațional:


2.1.7. Cadrele didactice încurajează participarea elevilor ala soluționarea problemelor la nivel 1)Asistența la ore. 0 1 2 3
de clasă și la nivel de școală.
2)Activități ale elevilor: colectarea donațiilor, 0 1 2 3
voluntariat etc.
3)Chestionarea elevilor. 0 1 2 3
4)Implicarea elevilor în proiecte. 0 1 2 3
2.1.8. Elevii, în cadrul orelor și activităților educaționale, își exprimă opinia referitor la 1)Chestionar, interviu, focus grupuri. 0 1 2 3
demersul educațional realizat.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 85


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
2)Înregistrări video, comentarii pe site. 0 1 2 3

3)Rapoarte de autoevaluare. 0 1 2 3
4)Observarea și analiza activităților educaționale 0 1 2 3
(afișe, diplome, certificate, materiale, produse
realizate etc.)

5)Opinii exprimare în cadrul orelor / activităților. 0 1 2 3

2.1.9. Cadrele didactice încurajează elevii să participe la formularea obiectivelor lecțiilor. 1)Asistența la ore. 0 1 2 3
2)participarea la activități. 0 1 2 3
3)Chestionarea elevilor. 0 1 2 3
4)Observarea directă a aceluiași cadru didactic la 0 1 2 3
mai multe lecții.
2.1.10. Cadrele didactice implică sistematic elevii în evaluarea propriului progres școlar. 1)Progresul continuu concretizat în instrumente 0 1 2 3
măsurabile:
 Cataloage;
 Diplome la olimpiade / concursuri;
2)Asistența la orele de evaluare (referențialul de 0 1 2 3
evaluare).

3)Asistența la ore (consemnarea evaluării formative, 0 1 2 3


continue).
4)Aplicarea evaluărilor la decizia administrației / 0 1 2 3
direcție de învățământ / minister.

5)Chestionarea cadrelor didactice. 0 1 2 3


6)Concursuri interne cu premii pentru elevi. 0 1 2 3

7)Fișa de autoevaluare. 0 1 2 3

2.2. Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în procesul decizional
Management:

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 86


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
2.2.1. Administrația instituției de învățământ are elaborat un set de proceduri democratice de 1)Regulamentului intern de organizare și 0 1 2 3
delegare, promovare a părinților în structurile decizionale ale școlii și le aplică funcționare a școlii.
consecvent.
2)Interviuri, chestionare, focus, grupuri realizate cu 0 1 2 3
reprezentanți ai cadrelor didactice, elevilor,
părinților, ai comunității.

3)Includerea părinților în componența consiliului 0 1 2 3


profesoral și de administrație.

2.2.2. Administrația instituției de învățământ are elaborate proceduri de informare periodică a 0 1 2 3


părinților, sau, după caz, tutorilor / reprezentanților legali, despre rezultatele copiilor lor 1)Rețele de informare / colaborare școală-familie;
la nivel de clasă și / sau școală, prin diferite mijloace.  Pagina web a școlii;
 Post radio/TV propriu;
 Publicații periodice/ buletine informative;
 Însemnări în agenda elevului;
 Acces on-line la informația relevantă și a
camerelor video;
 Informări scrise;

2)Consultații individuale. 0 1 2 3

2.2.3. Administrația instituției de învățământ are elaborate proceduri privind participarea 1)Interviuri, chestionare, focus grupuri realizate cu 0 1 2 3
părinților sau, după caz, tutorilor / reprezentanților legali, la îmbunătățirea rezultatelor reprezentanți ai părinților și cu alți reprezentanți.
școlare și asigurarea progresului școlar.
2)Ședințe cu părinții. 0 1 2 3
3)Activități care atestă comunicarea formală cu 0 1 2 3
instituții și grupuri semnificative de interes.

2.2.4. Administrația instituției de învățământ are încheiate acorduri de parteneriat și furnizează 1)Acorduri parteneriat. 0 1 2 3
evidențe privind colaborarea cu reprezentanții comunității, pe baza interesului superior 2)Protocoale. 0 1 2 3
al copilului. 3)Convenții. 0 1 2 3

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 87


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
4)Articole de presă. 0 1 2 3
5)Fotografii. 0 1 2 3
6)Înregistrări video. 0 1 2 3
2.2.5. Administrația instituției d învățământ promovează participarea comunității (agenții 1)Plan strategic, plan operațional. 0 1 2 3
economici, serviciile publice, ONG, voluntari etc.) la îmbunătățirea condițiilor de
2)Contract cu parteneriat. 0 1 2 3
învățare, odihnă și relaxare și petrecere a timpului liber pentru copii.
3) Interviuri, reportaje, articole în presă. 0 1 2 3

4)Lista de achiziții. 0 1 2 3
5)Activități voluntariat. 0 1 2 3
6)Proiecte cu participarea comunității. 0 1 2 3

7)Scrisori de mulțumire. 0 1 2 3
8)Pliante, felicitări etc. 0 1 2 3

Capacitatea instituțională:
2.2.6. Instituția de învățământ are un consiliu de administrație cu reprezentanți ai părinților, ai 1)Planul activității consiliului de administrație 0 1 2 3
autorității administrației publice locale, ai elevilor din clasele liceale, care ia decizii și (componența consiliului).
activează în baza unui plan coordonat orientat spre asigurarea educației de calitate
pentru toți copiii.
2)Procese-verbale ale Consiliului de administrație. 0 1 2 3

3)Interviu individual / de grup cu părinți, / 0 1 2 3


autoritățile administrației publice locale / elevi.

4)Altele. 0 1 2 3
2.2.7. În instituția de învățământ există o structură asociativă a părinților (consiliu sau altă 1)Consiliul / asociația părinților. 0 1 2 3
formă), aleasă în mod democratic și auto-organizată (cu liderii aleși, întâlniri regulate, 2)Procese verbale ale ședințelor cu părinții. 0 1 2 3
planuri proprii de acțiune), care participă la luarea deciziilor cu privire la toate
problemele ce vizează educația copiilor.
3)Planuri de acțiune. 0 1 2 3
4)Interviuri individuale cu părinții, feedback-uri, 0 1 2 3
comentarii.
5)Pagina web, pliante. 0 1 2 3
6)Regulamentul intern. 0 1 2 3

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 88


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
7)Fotografii, înregistrări video, etc. ale activităților 0 1 2 3
desfășurate de părinți.

2.2.8. Instituția de învățământ dispune de mijloace de comunicare (mass-media școlară, 1)Mijloace de comunicare scrise (sondaje, panoul 0 1 2 3
panoul de afișaj, sistemul de informare publică, sondaje, discuții etc.), prin intermediul de afișaj, sistemul de informare publică, ziar, fax,
cărora părinții își pot exprima opinia cu privire la toate aspectele de interes. scrisori, mesaje).
2)Mijloace de comunicare on-line: Blog-ul. etc. 0 1 2 3

3)Mijloace de comunicare orale: discuții individuale 0 1 2 3


cu elevii, expunerea și argumentarea opiniilor în
timpul orelor.

2.2.9. Instituția de învățământ creează, la necesitate, grupuri intersectoriale de intervenție din 1)Lista grupurilor intersectoriale. 0 1 2 3
care fac parte reprezentanți ai școlii, familiei și comunității, care activează în bază de 2)Proiecte operaționale de soluționare a 0 1 2 3
proiecte operaționale de soluționare a problemelor identificate (înmatricularea copiilor, problemelor identificate:
combaterea absenteismului și abandonului școlar, combaterea violenței și abuzului față
 Activități ecologice;
de copii, activității ecologice, asistență persoanelor în etate etc.).
 Activități de asistență a persoanelor în
etate;
 Activități de comunicare etc.

3)Acte ce confirmă acțiuni de combatere a 0 1 2 3


absenteismului și a abandonului școlar, de
combatere a violenței și abuzului față de copii.

Curriculum / proces educațional:


2.2.10. Structurile asociative ale părinților și elevilor (consiliile sau alte structuri), precum și 1)Proiect de dezvoltare a școlii. 0 1 2 3
instituțiile partenere din comunitate participă la elaborarea documentelor programatice
2)Plan de activitate al școlii etc. 0 1 2 3
(proiect de dezvoltare, plan de activitate etc.) ale școlii.
3)Interviuri individuale cu părinții. 0 1 2 3
4)Procesele-verbale ale ședințelor cu părinții. 0 1 2 3

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 89


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
5)Activități de comunicare cu partenerii din 0 1 2 3
comunitate și cu alte grupuri semnificative de
interese.

6)Pagina web, pliante, fotografii etc. 0 1 2 3

2.2.11. Cadrele didactice realizează sistematic activității de pedagogizare a părinților privind 1)Planificarea activităților de pedagogizare cu 0 1 2 3
educația copiilor lor, în baza unui plan elaborat. părinții.
2)Portofoliile cadrelor didactice. 0 1 2 3
3)Ședințele cu părinții. 0 1 2 3
4)Procese-verbale ale ședințelor cu părinții. 0 1 2 3

2.2.12. Cadrele didactice încurajează părinții să se implice în calitate de 1)Prelegeri pe un anumit subiect sau vizite la locul 0 1 2 3
persoană-resursă în procesul educațional (de exemplu, prelegeri pe un anumit subiect de muncă al părinților.
sau vizite la locul de muncă al părinților) și în activități extracurriculare (de exemplu
pregătirea evenimentelor, organizarea excursiilor, activităților pe interese etc.).
2)Evenimente,organizarea excursiilor, activităților 0 1 2 3
pe interese.
3)Activități extracurriculare: afișe, diplome, 0 1 2 3
medalii, fotografii, articole de presă, premii, etc.

4)Înregistrări / consemnări ale rezultatelor la 0 1 2 3


activitățile extracurriculare (fotografii, filme, etc.)

2.3. Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să conviețuiască într-o societate interculturală bazată pe democrație
Management:
2.3.1. Administrația instituției de învățământ promovează respectul diversității culturale, 1)Planul managerial al instituției de învățământ. 0 1 2 3
etnice, lingvistice, religioase prin actele reglatorii și prin activitățile pe care le
organizează și / sau la care participă școala. 2)Activități de promovare a diversității culturale, 0 1 2 3
etnice, lingvistice, religioase.

3)Acte reglatorii. 0 1 2 3

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 90


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
4)Vizita în școală a persoanelor din comunitate de 0 1 2 3
diferite etnii.
diverselor sărbători.
5)Activități organizate în cadrul discipline. 0 1 2 3

6)Decada activităților pe 0 1 2 3

2.3.2. Administrația instituției de învățământ colectează feedback-ul din partea partenerilor 1)Feedback-uri online, directe din partea 0 1 2 3
din comunitate privind respectarea principiilor democratice. comunității.
2)Comentarii, discuții cu membrii comunității. 0 1 2 3

3)Activități realizate în parteneriat cu instituții 0 1 2 3


reprezentative din comunitate (biserică, autoritățile
sanitare, poliție, inspecția muncii etc.)

4)Activități didactice și extracurriculare organizate 0 1 2 3


de autoritățile locale sau de alți reprezentanți ai
comunității (cu resurse materiale, umane,
informaționale, acces la spații și facilități etc.)

5)Altele. 0 1 2 3
1)Fișe de monitorizare privind respectarea 0 1 2 3
2.3.3. Administrația instituției de învățământ monitorizează respectarea diversității culturale, diversității culturale, etnice, lingvistice, religioase în
etnice, lingvistice, religioase în toate activitățile desfășurate în școală. școală.

2)Activități educaționale privind respectarea 0 1 2 3


diversității culturale, etnice, lingvistice, religioase în
școală.

3)Interviuri / chestionare aplicate elevilor, 0 1 2 3


părinților, cadrelor didactice.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 91


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
4)Discuții individuale cu elevii, părinții, cadrele 0 1 2 3
didactice.
Capacitate instituțională:
1)Pagina web a școlii. 0 1 2 3
2.3.4. Instituția de învățământ se adresează în mod egal elevilor de diferite etnii și culturi în
2)Publicații periodice / buletine informative. 0 1 2 3
mijloace promoționale / de informare (mass-media școlară, panoul de afișaj, sistemul de
informare publică, pagina web etc.).
3)Post radio/ TV propriu. 0 1 2 3
4)Comunicare prin SMS. 0 1 2 3
5)Acces on-line la informația relevantă și a 0 1 2 3
camerelor video.
6)Informări scrise. 0 1 2 3
7)Consultații individuale. 0 1 2 3
1)Servicii educaționale suplimentare (de educație a 0 1 2 3
2.3.5. Instituția de învățământ creează toate condițiile pentru ca elevii să comunice în limba adulților, conferințe, prezentări etc.) în limba
română și să învețe limba etniei majoritare din comunitatea respectivă. română/ limba etniei majoritare din comunitatea
respectivă).

2)Resurse informaționale în limba română/ limba 0 1 2 3


etniei majoritare din comunitatea respectivă.

1)Planul strategic al instituției de învățământ 0 1 2 3


2.3.6. Planul strategic și cel operațional al instituției de învățământ cuprinde ținte și activități
specifice diferitelor comunități culturale, etnice, lingvistice, religioase, precum și
2)Planul operațional al instituției de învățământ 0 1 2 3
activități de combatere a stereotipurilor și prejudecăților, cu participarea cadrelor
didactice, elevilor, părinților și altor membri ai comunității.
3)Proiect/ plan de activități specifice diferitelor 0 1 2 3
comunități culturale, etnice, lingvistice, religioase
prin postere, gazete de perete, fotografii, expoziții
etc.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 92


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
4)Afișarea, în școală, a rezultatelor diferitelor 0 1 2 3
activități specifice diferitor comunități culturale,
etnice, lingvistice, religioase prin postere, gazete de
perete, fotografii, expoziții etc.

Curriculum / proces educațional


1)Activități/evenimente cu tematica respectivă. 0 1 2 3

2.3.7. Elevii demonstrează cunoașterea și respectarea culturii și tradițiilor proprii, culturii și


tradițiilor altor comunități etnice din Republica Moldova, indiferent de grupul etnic de 2)Portofolii ale cadrelor didactice. 0 1 2 3
care aparțin și indiferent de limba de studiu. 3)Portofolii ale elevilor, 0 1 2 3
4)Diplome de participare la diferite concursuri cu 0 1 2 3
tematica respectivă.
5)Certificate de participare la diferite concursuri/ 0 1 2 3
festivaluri etc.
6)Consemnări ale rezultatelor obținute de elevi în 0 1 2 3
mass-media.
1)Simbolurile statale în instituția de învățământ. 0 1 2 3

2.3.8. Cadrele didactice promovează respectul valorilor naționale și ale minorităților etnice,
religioase sau de altă natură în activitățile curriculare și extracurriculare. 2)Planificări ale cadrelor didactice pentru 0 1 2 3
desfășurarea orelor de tematică propusă.

3)Portofoliile cadrelor didactice / catedrei / școlii. 0 1 2 3

4)Afișe. Diplome, fotografii, articole de presă etc. 0 1 2 3

5)Înregistrări/ consemnări ale rezultatelor la 0 1 2 3


activitățile curriculare și extracurriculare în
promovarea respectului valorilor naționale și ale
minorităților etnice, religioase.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 93


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
1)Resurse și materiale care promovează 0 1 2 3
interculturalitatea în contextul unei societăți
2.3.9. Cadrele didactice pun la dispoziția elevilor, familiilor acestora și altor membri ai democratice.
comunității resurse și materiale care promovează interculturalitatea în contextul unei
societăți democratice.
2)Portofolii ale profesorilor și elevilor, 0 1 2 3

3)Diplome de participare la diferite concursuri cu 0 1 2 3


tematica dată.
4)Certificate de participare la diferite concursuri. 0 1 2 3

5)Diplomă de participare la festivalul etniilor. 0 1 2 3

1)Activități organizatorice cu ocazia sărbătorilor. 0 1 2 3

2.3.10. Cadrele didactice organizează spațiul educațional încât să faciliteze comunicarea și


2)Diplome de participare la diferite concursuri, 0 1 2 3
colaborarea între copiii de diferită origine etnică și culturală.

3)Certificate de participare la diferite concursuri. 0 1 2 3

4)Afișarea, în școală, a rezultatelor diferitelor 0 1 2 3


activități specifice copiilor de diferită origine etnică
și culturală.

5)Asistențe la ore. 0 1 2 3
6)Chestionare aplicate elevilor, părinților. 0 1 2 3

7)Discuții individuale. 0 1 2 3
Dimensiunea 3. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ

3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, origine și stare socială, apartenență politică sau religioasă, stare a sănătății și creează condiții
optime pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în cadrul procesului educațional

Management:

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 94


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
1)Planul strategic și cel operațional al instituției de 0 1 2 3
învățământ conține scopuri, activități care se
3.1.1. Planul strategic și cel operațional a instituției de învățământ cuprinde ținte și activități bazează pe principiul Educației pentru TOȚI.
specifice de aplicare a politicii statului cu privire la educația incluzivă.

2)Extrasele din Planul strategic și cel operațional al 0 1 2 3


instituției de învățământ cu privire la educația
incluzivă sunt afișate în loc vizibil.

3)Rezultatele chestionării elevilor, angajaților 0 1 2 3


instituției, părinților elevilor privind implementarea
în cadrul instituției a educației incluzive.

1)Ordin cu privire la crearea Centrelor de resursă 0 1 2 3


pentru educația incluzivă în cadrul instituției de
3.1.2. Administrația instituției de învățământ creează structuri, mecanisme și proceduri de învățământ.
sprijin pentru procesul de înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor.
2)Ordin cu privire la instituirea cadrului didactic de 0 1 2 3
sprijin responsabil pentru coordonarea activității
Centrului de resursă pentru educația incluzivă.

3)Ordin cu privire la angajarea cadrului didactic de 0 1 2 3


sprijin pentru facilitarea incluziunilor școlare a 10
copii cu dizabilități ușoare sau moderate sau a 5
copii cu dizabilități severe, profunde sau asociate.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 95


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
4)rezultatele observării privind crearea în instituția 0 1 2 3
de învățământ a serviciilor de sprijin pentru copiii
cu CES și dotarea acesteia cu echipamentul necesar
pentru susținerea și favorizarea educației incluzive a
copiilor cu dizabilități.

1)Participarea cel puțin a 80% dintre cadrele 0 1 2 3


didactice, în ultimii 5 ani, la programele de formare
3.1.3. Administrația instituției de învățământ planifică, asigură și evaluează formarea continuă profesională continuă în domeniul educației
a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive. incluzive.

2)Rezultatele participării cadrelor didactice la 0 1 2 3


activitățile de formare și dezvoltare profesională în
domeniul educației incluzive care certifică
oportunitatea pentru a lucra cu copiii cu diferite
tipuri de dizabilități: dizabilitatea de auz,
dizabilitatea de vedere, dizabilitatea fizică,
dizabilitatea intelectuală etc., în dependență de
necesitatea la nivel de instituția de învățământ.

1)Organigrama instituției de învățământ conține 0 1 2 3


structurile de sprijin (Centul de Resursă pentru
3.2.4. Administrația instituției de învățământ elaborează documente manageriale care reflectă educația Incluzivă, Comisia Multidisciplinară
asigurarea serviciilor de sprijin pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES). Intrașcolară, cadru didactic de sprijin, etc.) instituite
în cadrul instituției în sprijinul educației incluzive.

2)Planul strategic și cel operațional al instituției de 0 1 2 3


învățământ conține stipulări privind asigurarea

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 96


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
designului universal și acomodărilor universale a
condițiilor adecvate pentru accesul fizic al copilului
cu CES la mediul școlar (rampe de acces,
ascensoare, grupuri sanitare etc.)

3.1.5. Administrația instituției de învățământ și structurile create în acest sens elaborează 1)Parteneriate stabilite dintre instituția de 0 1 2 3
mecanisme de identificare, evidență și sprijin pentru elevii cu cerințe educaționale învățământ, instituțiile preșcolare, asistența socială,
speciale (CES). centrul medicilor de familie în scopul identificării
copiilor cu CES în comunitate.
Capacitate
3.1.6. Instituția de învățământ are o bază de date a tuturor copiilor de vârstă școlară din 1)Informațiile privind toți copii de vârstă școlară 0 1 2 3
comunitate, inclusiv a celor CES și privind evoluțiile demografice și perspectivele de din comunitate, inclusiv a celor cu CES. Lista
școlarizare pentru următorii 5 ani. copiilor în situație de risc (conform Legii nr.140 din
14.06.2013.)
3.1.7. Instituția de învățământ dispune de evidențe clare despre elevii înmatriculați, inclusiv 1)Informație cu privire la copiii de vârstă școlară 0 1 2 3
privind mediul familial și condițiile de viață. din comunitate, inclusiv a celor cu CES dezagregate
după formularul statistic SGL 1.
3.1.8. Instituția de învățământ monitorizează înscrierea copiilor din comunitate la școală și 1)Registre care conțin evidențe privind frecventarea 0 1 2 3
frecventarea regulată de către ei a acesteia. regulată a elevilor cu CES a instituției de
învățământ.
3.1.9. Instituția de învățământ desfășoară diverse activități (campanii, vizite la familii, 1)Proiecte educaționale, materiale cu privire la 0 1 2 3
colaborează cu instituțiile relevante, APL-urile, părinții, ONG-urile și mass-media) activități realizate în parteneriat cu alți actori
pentru a asigura înmatricularea și participarea tuturor elevilor din comunitate la procesul relevanți (instituția de învățământ, asistența socială,
de educație. APL) pentru înmatricularea tuturor copiilor din
comunitatea în procesul educațional.
3.1.10. În instituția de învățământ funcționează Comisia Multidisciplinară Intrașcolară cu 1)Ordin de constituire a Comisiei Multidisciplinare 0 1 2 3
atribuțiile stabilite de lege. Intrașcolare.
2)procese-verbale ale ședințelor Comisiei 0 1 2 3
multidisciplinare intrașcolare.

3)Registrul de evidență a proceselor verbale. 0 1 2 3

4)Acordul părinților pentru evaluarea copiilor. 0 1 2 3

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 97


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
3.1.11. Instituția de învățământ monitorizează înregistrarea și evidența datelor privind progresul 1)Planuri educaționale individualizate elaborate 0 1 2 3
și dezvoltarea fiecărui elev. pentru fiecare elev cu cerințe educaționale speciale
din instituție de învățământ care necesită conform
raportului Serviciului de Asistență Psihopedagogică
de individualizarea procesului educațional.

2)Planurile educaționale individualizate sunt 0 1 2 3


întocmite în conformitate cu procesurile aprobate.

3)Planurile educaționale individualizate sunt 0 1 2 3


monitorizate cel puțin o dată la jumătate de an.

4)Fiecare copil cu CES din instituția de învățământ 0 1 2 3


dispune de condiții specifice și individualizate
pentru evaluarea finală și certificare în conformitate
cu cerințele educaționale speciale.

5)Rezultatul analizei interviurilor realizate cu 0 1 2 3


elevii, părinții elevilor cu CES.

3.1.12. Instituția de învățământ face referire la logopezi, psihologi, psihopedagogi etc. pentru 1)Numărul de cazuri referite de către Comisia 0 1 2 3
asigurarea serviciilor de sprijin în funcție de necesitățile copiilor cu cerințe educaționale Multidisciplinară Intrașcolară la Serviciul de
speciale. Asistență Psihopedagogică raional/municipal.
Curriculum / proces educațional:
3.2.4. Cadrele didactice folosesc materialele didactice existente, în concordanță cu nevoile 1)Rezultatele analizei lecțiilor, activităților 0 1 2 3
specifice ale elevilor. extrașcolare, altor activități organizate în cadrul
instituției de învățământ.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 98


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
2)Rezultatele analizei Fondului bibliotecii cu 0 1 2 3
referire la materialele didactice, acte normative
privind implementarea educației incluzive.

3.2.5. Fiecare copil cu cerințe educaționale speciale are, după caz, în funcție de recomandările 1)PEI elaborat în conformitate cu Structura – Model 0 1 2 3
SAP, un plan educațional individualizat, curriculum adaptat și / sau alte măsuri și și Ghidul de implementare aprobat prin Ordinul ME
servicii de sprijin. Nr. 952 din 06.12.2011.
3.2.6. Copiii cu dizabilități severe, în condițiile legii, beneficiază de asistent personal care 1)Ordin de angajare a asistentului personal (HG Nr. 0 1 2 3
presează servicii individualizate necesare mobilității și satisfacerii necesităților de bază.
351 pentru aprobarea Regulamentului privind
redirecționarea resurselor financiare în cadrul
reformării instituțiilor rezidențiale).
3.2. Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive, nediscriminatorii și respectă diferențele individuale Nivel de realizare
Management:
3.2.1. Administrația instituției de învățământ dispune de mecanisme pentru identificarea și 1)Regulamentul de activitate a instituției, 0 1 2 3
combaterea oricăror forme de discriminare. Contractele de muncă și fișele de post ale
angajaților conțin stipulări privind obligativitatea
sesizării cazurilor de violență,
neglijare, exploatare și trafic al copilului.

2)Procese verbale ale Consiliului Profesoral privind 0 1 2 3


organizarea ședințelor de informare a tuturor
angajaților instituției (cel puțin 1 ședință) privind
procedura de identificare, înregistrare și evaluare
inițială a cazurilor suspecte de violență, neglijare,
exploatare și trafic al copilului.

3)Fișa de sesizare, formularele-tip, registre (În cazul 0 1 2 3


existenței formelor de discriminare).

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 99


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
3.2.2. Planurile strategice și operaționale ale instituției de învățământ (inclusiv ale structurilor 1)Planul strategic și cel operațional al instituției de 0 1 2 3
asociative ale părinților și elevilor) promovează diversitatea. învățământ conțin activități privind dezvoltarea
comunicării, modalității de ajutorare reciprocă, a
toleranței, precum și promovarea interacțiunilor
interpersonale bazate pe respect reciproc și
acceptarea diferențelor.

2)Planul strategic și cel operațional al instituției de 0 1 2 3


învățământ conțin activități planificate cu părinții

3)Planul operațional al instituției de învățământ


conțin activități de comunicare și relaționare cu
familia copilului cu CES pentru implicarea în
realizarea PEI.

3.2.3. Planurile strategice și operaționale ale instituției de învățământ (inclusiv ale structurilor 1)Analiza SWOT, procese verbale ale Consiliului 0 1 2 3
asociative ale părinților și elevilor) cuprind, după caz, programe, măsuri și activității car Profesional, Consiliul de Administrație privind
au ca țintă educația incluzivă și nevoile copiilor cu cerințe educaționale speciale. organizarea autoevaluării participative în
planificarea strategică și operațională a instituției de
învățământ (cu implicarea cadrelor didaactice4,
personalului de suport, cadrele auxiliare, părinților,
elevilor, membrilor comunității).
Capacitate instituțională:
3.2.4. Instituția de învățământ dispune de proceduri de prevenire, identificare, semnalare, 1)Ordin de angajare a unei persoane desemnate din 0 1 2 3
evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare. rândul membrilor administrației instituției în calitate
de coordonator al activității de prevenire,
identificare, raportare, referire și asistență în
cazurile de violență față de copii.
3.2.5. Instituția de învățământ informează personalul, copiii și reprezentanților lor legali (prin 1)Rezultatele chestionării elevilor, părinților privind 0 1 2 3
modalități accesibile) cu privire la procedurile de prevenire, identificare, semnalare, ședințele de informare a copiilor și părinților,
evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare. persoanelor în grija cărora se află copiii, membrilor
comunității privind modul de sesizare a cazurilor
suspecte de violență, neglijare, exploatare și trafic al
copiilor, precum și cadrul legal în domeniu.
3.2.6. Instituția de învățământ formează colective școlare în mod eficient, asigurându-se 1)Ordin cu privire la numărul copiilor cu CES 0 1 2 3

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 100


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
respectarea diferențelor individuale și a cerințelor legale privind constituirea claselor. distribuiți proporțional în clase în cadrul instituției
de învățământ. (Nu mai mult de 2 copii cu CES într-
o clasă, în dependență de tipul de dezabilitate).
Curriculum / proces educațional:
3.2.7. Cadrele didactice aplică, în mod diferențiat, curriculumul pentru copiii cu cerințe 1)Număr copii care au trecut de la Curriculumul 0 1 2 3
educaționale speciale conform recomandărilor SAP (prin plan educațional adaptat la Curriculumul general.
individualizat, curriculum adaptat și / sau alte măsuri și servicii de sprijin).
3.2.8. Cadrele didactice tratează copiii în mod echitabil, adaptând cerințele la posibilitățile și 1)Rezultatele observării privind desfășurarea orelor 0 1 2 3
nevoile individuale. la clasă, activităților extrașcolare, activităților
educaționale desfășurate la Centrul de Resursă
pentru educația incluzivă cu participarea elevilor cu
CES și a copiilor normativi.
3.2.9. Cadrele didactice evaluează progresul școlar al copilului cu cerințe educaționale 1)Rezultatele analizei privind aplicarea 0 1 2 3
speciale, stabilind oportunități de evaluare finală și certificare a acestuia. autoevaluării elevilor, evaluărilor formative și ale
feedback-ului pentru optimizarea procesului de
învățare.

2)Date privind progresul și dezvoltarea elevilor 0 1 2 3


stocate.
3)Rezultatele chestionării părinților privind 0 1 2 3
informarea elevilor și părinților, incluziv ai celor cu
CES privind progresul realizat și rezultatele școlare.

3.2.10. Copiii recunosc situațiile de discriminare și le aduc la cunoștință cadrelor didactice și 1)Boxă în cadrul instituției pentru raportarea 0 1 2 3
administrației instituției de învățământ. cazurilor de violență, neglijare, exploatare și trafic
din partea semenilor și adulților.

2)Ordin privind desemnarea unei persoane 0 1 2 3


responsabilă de analiza contestațiilor / reclamațiilor
din boxă.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 101


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
3)Materiale cu privire la organizarea a cel puțin 0 1 2 3
unui seminar privind procedurile de prevenire,
identificare, semnalare, evaluare și soluționarea
suspiciunilor sau acuzațiilor de abuz / neglijență a
copiilor.

3.3. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil.


Management:
3.3.1. Administrația instituției de învățământ utilizează toate resursele instituționale 1)Rezultatele analizei lecției, activităților 0 1 2 3
disponibile pentru asigurarea unui mediu accesibil și sigur pentru fiecare copil (inclusiv extrașcolare, altor activități organizate în cadrul
pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și cei capabili de performanțe superioare). instituției pentru asigurarea unui mediu accesibil și
sigur pentru fiecare copil.

2)Rezultatele chestionării elevilor, părinților 0 1 2 3


elevilor privind asigurarea unui mediu accesibil și
sigur pentru fiecare copil.

3.3.2. Planurile strategice și operaționale ale instituției de învățământ (inclusiv ale structurilor
1)Planurile strategice și operaționale ale instituției 0 1 2 3
asociative ale părinților și elevilor) cuprind programe și măsuri privind asigurarea unuide învățământ conțin programe și masuri privind
mediu accesibil și sigur pentru fiecare copil (inclusiv pentru copiii cu cerințe administrarea eficientă a clădirilor și a terenurilor în
educaționale speciale și cei capabilii de performanțe superioare). care își desfășoară activitatea unității de învățământ,
astfel încât elevii să aibă acces la toate resursele și
facilitățile (educație, reabilitare, relații sociale).
3.3.3. Administrația instituției de învățământ identifică, procură și utilizează resurse noi în 1)Acte privind cheltuielile de întreținere a 0 1 2 3
vederea asigurării unui mediu accesibil pentru fiecare copil (inclusiv pentru copiii cu serviciilor de educație incluzivă conform legislației.
cerințe educaționale speciale și cei capabili de performanțe superioare.)

2)Bugetul instituției de învățământ cuprinde 0 1 2 3


prevederile educației incluzive și cuprinde toate
sursele de finanțare.

3.3.4. Administrația instituției de învățământ asigură protecția datelor cu caracter personal și 1)Regulamentul de ordine interioară a instituției 0 1 2 3
asigură accesul, conform legii, la datele de interes public. conține stipulări privind protecția datelor cu caracter
personal.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 102


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
Capacitate instituțională:
3.3.5. Instituția de învățământ asigură un mediu accesibil pentru incluziunea tuturor copiilor. 1)Rezultatele observării privind asigurarea unui 0 1 2 3
mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor
(adaptări ale blocului sanitar, adaptările intrărilor,
pante de acces); spații de deplasare și locuri de
recreare sigure pentru toți copiii, inclusiv pentru cei
cu CES; transport pentru deplasarea copiilor cu
dezabilități fizice.

2)Rezultatele observării privind adaptarea 0 1 2 3


rezonabilă a condițiilor de învățare la nevoile
individuale ale elevilor cu CES.

3.3.6. Instituția de învățământ dispune de spații destinate procesului educațional, dotate în 1)Rezultatele observării privind adaptarea 0 1 2 3
conformitate cu nivelul de școlarizare, profilul unității de învățământ general, rezonabil rezonabilă a condițiilor de învățare la nevilor
accesibile pentru toți copiii, inclusiv pentru cei cu cerințe educaționale speciale (rampe individuale ale persoanelor cu dezabilități.
pentru saunele cu rotile, bare de sprijin și orientare, dublarea informației sonore cu cea 2)Rezultatele observării privind facilitarea învățării 0 1 2 3
vizuală etc.). modurilor alternative de comunicare, a caracterelor
Braille, a sistemelor alternative de scriere, de
orientare, a aptitudinilor motrice, precum și
facilitarea sprijinului reciproc și îndrumării
reciproce între persoanele cu aceleași probleme.

3.3.7. Spațiile instituțiilor de învățământ pot fi localizate ușor prin semnalizarea lor 1)Rezultatele observării privind semnalizarea 0 1 2 3
corespunzătoare. spațiilor instituțiilor de învățământ.
3.3.8. Instituția de învățământ are spațiu destinate serviciilor de sprijin, realizate, amenajate, 1)Rezultatele observării privind adaptările necesare 0 1 2 3
dotate3 și adaptate în concordanță cu natura și ponderea activităților și cu neviule (adaptările blocului sanitar, adaptările intrărilor,
generale și speciale ale copiilor. pante de acces, bare de acces) care asigură
securitatea copiilor cu CES.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 103


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
2)Rezultatele observării privind aplicarea de către 0 1 2 3
cadrele didactice a mijloacelor de învățământ și
auxiliarelor curriculare conform nivelului de
școlarizare, planul de învățământ prognozat/ realizat
și necesităților educaționale ale copiilor.

3.3.9. Cadrele didactice utilizează tehnologiile informaționale și de comunicare adaptate la 1)Rezultatele observării privind existența unei 0 1 2 3
necesitățile tuturor elevilor, inclusiv ale elevilor cu cerințe educaționale speciale. tehnologii informatice și de comunicare (o rețea
funcțională de calculatoare( adaptată la necesitățile
tuturor elevilor, inclusiv a elevilor cu CES.

2)Rezultatele observării privind conectarea la 0 1 2 3


Internet a rețelei de calculatoare.

3)Rezultatele observării privind accesul tuturor 0 1 2 3


elevilor, inclusiv al elevilor cu CES și al cadrelor
didactice la rețeaua de calculatoare pentru
documentare și informare în timpul și n afara orelor
de profil din programul școlar.

4)Rezultatele observării privind posibilitatea 0 1 2 3


utilizării tehnologiilor informaționale pentru elevii
cu CES.

5)Rezultatele observării privind posibilitatea 0 1 2 3


dublării informației prin ajustarea sonoră sau
vizuală pentru elevii cu CES, care au deficiențe
senzoriale.

Dimensiunea 4. EFICIENȚA EDUCAȚIONALĂ

4.1. Instituția de învățământ creează condiții de organizare a unui proces educațional de calitate.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 104


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
Management: Dovezi/surse Nivel de realizare

4.1.1. Planurile strategice și operaționale ale instituției de învățământ (inclusiv ale structurilor 1)Proiect de dezvoltare. 0 1 2 3
asociative ale părinților și elevilor) sunt explicit orientate spre asigurarea calității 2)Planul anual. 0 1 2 3
educației.
3)Programe operaționale. 0 1 2 3
4)Scopurile. Obiectivele și activitățile reflectă toate 0 1 2 3
domeniile vieții școlare.

4.1.2. Activitățile planificate în planurile strategice și operaționale ale instituției de învățământ 1)Realizarea integrală a obiectivelor și activităților 0 1 2 3
(inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și elevilor) sunt realizate efectiv. din Proiectul de dezvoltare și Planul anual.
2)Programele operaționale. 0 1 2 3
3)Note informative. 0 1 2 3
4)Rapoarte de activitate. 0 1 2 3
5)Procese-verbale ale catedrelor, CP. 0 1 2 3

4.1.3. Administrația instituției de învățământ elaborează și aplică un mecanism de 1)Planul anual. 0 1 2 3


monitorizare / automonitorizare a eficienței educaționale în instituție. 2)Programe operaționale. 0 1 2 3
3)Ordin cu privire la constituirea comisiei de 0 1 2 3
autoevaluare periodică a eficienței activităților
educaționale promovate.

4)Proceduri interne de monitorizare și revizuire a 0 1 2 3


planurilor anuale, operaționale / manageriale.

5)Măsuri de îmbunătățire a proceselor ce 0 1 2 3


demonstrează abateri de la obiective.

6)Plan de îmbunătățire. 0 1 2 3
7)Note informative. 0 1 2 3
8)Rapoarte de activitate. 0 1 2 3
9)Procesele-verbale ale CP. 0 1 2 3

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 105


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
4.1.4. Consiliul de Administrație promovează un model eficient de comunicare internă și 1)Proceduri de evaluare sistematică a satisfacției 0 1 2 3
externă cu privire la calitatea serviciilor prestate. educabililor, părinților, personalului și altor
beneficiari relevanți.

2)Site-ul instituției cu informații accesibile pentru 0 1 2 3


orice persoană interesată despre rezultatele elevilor
și performanțele instituției.
3)Aviziere cu informații relevante despre serviciile
educaționale prestate de instituția de învățământ.
4)Feedback-ul de la beneficiarii relevanți. 0 1 2 3

5)Chestionare. 0 1 2 3

6)Procese-verbale. 0 1 2 3

7)Planuri de îmbunătățire. 0 1 2 3
Capacitate instituțională:
4.1.5. Infrastructura instituției de învățământ asigură organizarea procesului educațional în 1)Contracte cu diverși furnizori. 0 1 2 3
raport cu obiectivele și misiunea acesteia.
2)Analize a raportului număr de copii, număr de 0 1 2 3
săli de clasă.
3)Echipament special pentru elevii cu CES. 0 1 2 3

4)Număr de mese, scaune; gradul de corespundere 0 1 2 3


cu particularitățile anatomo-fiziologice ale copiilor,

5)Numărul și tipul spațiilor școlare corespunde în 0 1 2 3


raport cu profilul unității de învățământ și numărul
total de elevi.

6)Spațiile școlare accesibile pentru toți elevii, 0 1 2 3


inclusiv pentru cei cu noi speciale.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 106


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
4.1.6. Instituția de învățământ dispune de echipamentele, materialele și auxiliarele curriculare 1)Mijloace de învățământ și auxiliare curriculare 0 1 2 3
necesare aplicării curriculumului național, inclusiv a componentelor raionale și școlare adecvate profilului și specializărilor calificărilor
ale acestuia, curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate. profesional existente în oferta educațională.

2)Portofoliile cadrelor didactice. 0 1 2 3


3)Fond de carte/ fond de material
informatic și audio-video modern, adecvat 0 1 2 3
numărului de elevi, profilului și specializărilor/
calificărilor profesionale oferite.

4)Inventarul bibliotecii școlare. 0 1 2 3


5)Lista de achiziții. 0 1 2 3
6)Contracte de achiziții eficiente a fondului de carte 0 1 2 3
și a fondului de material informatic și audio-video.

7)Facturile fiscale sau alte documente de achiziție a 0 1 2 3


echipamentelor.

8)Contractul de conectare la Internet, abonamentele 0 1 2 3


sau alte documente care probează accesul la TIC și
Internet.

9)Echipamentele, materialele, mijloacele de 0 1 2 3


învățământ și auxiliare curriculare adaptate la
nevoile speciale identificate.

10)Interviuri/ chestionare completate de cadrele 0 1 2 3


didactice, elevi și părinți.

11)Liste de achiziții pe ultimii ani – echipamente și 0 1 2 3


soft-uri educaționale.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 107


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
12)Planificări ale cadrelor didactice pentru 0 1 2 3
desfășurarea unor ore folosind TIC.

4.1.7. Instituția de învățământ este încadrată cu personal didactic și auxiliar, calificat conform 1)Regulament de ordine internă. 0 1 2 3
normativelor în vigoare. 2)Dosarul cu ordine internă.
3)Statele de funcții cu necesarul de personal 0 1 2 3
didactic și cel auxiliar calificat acoperit în proporție
de minim 85%.

4)Dosare personale – dovezi privind angajarea, 0 1 2 3


promovarea pregătirea psihopedagogică și de
specialitate conform prevederilor normativelor în
vigoare.

5)Documente privind normarea activității 0 1 2 3


personalului.
6)Contante de muncă. 0 1 2 3
7)Fișe și alte documente de evaluare. 0 1 2 3

8)Interviuri/ chestionare aplicate personalului, 0 1 2 3


managerilor cu privire la gestionarea documentelor
de personal.

Dimensiunea 4. EFICIENȚA EDUCAȚIONALĂ

5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile echității de gen.
Management: Dovezi/ surse Nivel de realizare

5.1.1. Planurile strategice și operaționale ale instituției de învățământ (inclusiv ale structurilor 1)Programele elaborate. 0 1 2 3
asociative ale părinților și elevilor) cuprind, după caz, programe, măsuri și activități de
2)Planuri strategice și operaționale. 0 1 2 3
prevenire discriminării de gen.
3)Activități realizate. 0 1 2 3
4)Reflectate în planurile și rapoartele administrației. 0 1 2 3

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 108


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
5.1.2. Administrația instituției de învățământ asigură echitatea de gen în activitățile curriculare 1)Raportul dintre băieți și fete, reflectat în agenda 0 1 2 3
și extracurriculare. dirigintelui.
2)Participarea la activități și 0 1 2 3
organele școlare.
3)Rezultatele chestionarelor realizate cu elevii și, 0 1 2 3
părinții.

4)Rapoartele administrației. 0 1 2 3

5.1.3. Administrația instituției de învățământ oferă tuturor elevilor școlii și părinților sau, 1)Afișe, broșuri pentru părinți și elevi. 0 1 2 3
după caz, tutorilor / reprezentanților legali, informații complete și în timp util (prin
afișare, tipărire, mijloace electronice sau orice alte mijloace) privind politicile,
programele și activitățile de promovare a echității de gen. 2)Informație reflectată pe site-ul instituției. 0 1 2 3

3)Informație reflectată în rapoartele administrației, 0 1 2 3


discuții cu elevii și părinții.

5.1.4. Administrația instituției de învățământ promovează și diseminează bunele practici în 1)Informație reflectată în tematica seminarelor 0 1 2 3
asigurarea echității de gen. metodologice.
2)Chestionare pentru profesori. 0 1 2 3
3)Lecții promovate pentru diseminarea experienței. 0 1 2 3

4)Fixare în planuri și rapoarte. 0 1 2 3

5.1.5. Administrația instituției de învățământ asigură copiilor, cadrelor didactice și părinților 1)Informație din planurile și rapoartele consilierului 0 1 2 3
servicii de consiliere și orientare în domeniul comunicării și interrelaționării genurilor. școlar și cele ale administrației.

2)Informație reflectată în chestionarele promovate 0 1 2 3


cu părinții și elevii.

Capacitate instituțională:
5.1.6. Instituția de învățământ asigură formarea cadrelor didactice în privința echității de gen. 1)Numărul de cadre didactice formate la cursuri de 0 1 2 3
formare continuă.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 109


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
2)Activități de formare reflectate în planul de 0 1 2 3
formare continuă a profesorilor și în planurile și
rapoartele administrației.

3)Seminarele metodologice promovate. 0 1 2 3

5.1.7. Consiliul administrativ planifică resurse necesare pentru procurarea materialelor 1)Planul consiliului administrativ. 0 1 2 3
didactice și organizarea activităților care promovează echitatea de gen.
5.1.8. Instituția de învățământ asigură spațiile școlare adecvate particularităților de gen. 1)Garderobe separate la sala de sport. 0 1 2 3

2)Veceuri amenajate pentru ambele genuri. 0 1 2 3

Curriculum / proces educațional:


5.1.9. Cadrele didactice demonstrează comportament nediscriminatoriu în raport cu genul. 1)Chestionare promovate cu părinții și elevii. 0 1 2 3

2)Discuții cu administrația instituției. 0 1 2 3

5.1.10. Elevii, indiferent de gen, sunt familiarizați cu concepte-cheie ale educației sensibile la 1)Măsuri reflectate în agenda dirigintelui, în 0 1 2 3
gen. planurile și rapoartele administrației.
5.1.11. Elevii, indiferent de gen, sesizează și acționează împotriva prejudecăților și 1)Discuții cu elevii și cu părinții. 0 1 2 3
stereotipurilor de gen.
2)Rezultatele chestionarelor realizate cu părinții și 0 1 2 3
elevii.
5.1.12. Părinții sau, după caz, tutorii / reprezentanții legali, participă la activitățile cu teme 1)Informația reflectată în rapoartele diriginților și a 0 1 2 3
privind echitatea de gen. administrației, în chestionarele promovate cu
părinții.
5.1.13. Cadrele didactice aplică în procesul educațional metodologii didactice care încurajează, 1)Informație obținută prin asistarea la lecții, discuții 0 1 2 3
sprijină și stimulează participarea echitabilă atât a fetelor, cât și a băieților. cu cadrele didactice și aplicând chestionare
părinților și elevilor.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 110


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

PARTEA a VIII-a ANALIZA S.W.O.T GENERALĂ


Puncte tari:
 Structura organizatorică actuală care permite desfăşurarea unui proces educaţional – instructiv formativ eficient;
 Competenţa managerială a echipei de conducere, care prin metode şi tehnici utilizate, urmăreşte continuu eficientizarea procesului
educaţional şi managerial;
 Deschiderea spre schimbare şi inovaţie a conducerii instituţiei şi a colectivului didactic;
 Dotarea materială şi metodică înaltă a instituţiei;
 Oferta educaţională şi extracurriculară variată a instituţiei;
 Deschiderea şi disponibilitatea pentru colaborare cu comunitatea locală, instituţii (de stat/particulare/ONG) naţionale şi internaţionale;
 Climatul de ordine şi disciplină în cadrul colectivului;
 Facilităţi pentru perfecţionarea personalului didactic, didactic auxiliar şi administrativ;
 Generalizarea utilizării calculatorului şi conectarea la Internet;
 Stimularea şi motivarea personalului instituţiei la realizarea obiectivelor planului managerial şi de dezvoltare pe termen mediu;
 Planul de dezvoltare este elaborat realist, urmărind realizarea unui cadru educaţional de calitate şi performant;
 Activitatea de calitate a cadrelor didactice și a şefilor de catedră;
 Structurarea eficientă a activităţii metodice la nivel de instituţie;
 Autoperfecţionarea continuă a cadrelor didactice (grade didactice, masterate, doctorate);
 Parteneriatul eficient cu părinţii;
 Implicarea membrilor colectivului în diverse comisii republicane (Consiliul olimpic, examen de evaluare, clasa a IX -a), de recenzie și
avizare a manualelor școlare; de elaborare a testelor; - Secția Limbă și literatură română, Științe Exacte, Limbi străine;
 Proiectarea activității instituției, pe arii și secții, calendaristică conform cerințelor actuale;
Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 111
Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
 Climat psihologic optim, colaborare eficientă;
Puncte slabe:
 Managementul mediu la unele arii, comisii şi unele compartimente;
 Utilizarea insuficientă a bazei materiale în procesul didactic;
 Insuficienta participare a personalului didactic şi a elevilor la diferite proiecte şcolare şi comunitare;
 Rezultate bune, sporadice, obţinute de elevi la olimpiadele şcolare şi concursurile extraşcolare;
 Lipsa de personal calificat în unele sfere (menajere, bibliotecar).

Oportunit ăţ i:
 Îmbunătăţirea imaginii pozitive a instituţiei pe plan local şi naţional;
 Realizarea unei comunicări eficiente interne şi externe;
 Editarea lucrărilor metodico – ştiinţifice a cadrelor didactice;
 Colaborarea cu membrii DGETS, ME şi alte instituţii acreditate;
 Perfecţionarea personalului instituţiei;
 Îmbunătăţirea structurii formative a ofertei educaţionale;
 Dezvoltarea unor proiecte de parteneriat;
Constrângeri şi ameninţări:
 Concurenţa instituţiilor private;
 Insuficienta colaborare şi lipsa de credibilitate din partea organelor de conducere municipale şi republicane;
 Fluctuaţia cadrelor didactice.

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 112


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
PARTEA a IX-a ANALIZA S.W.O.T PE DOMENII
realizată de cadre didactice/ elevi/ părinți/ parteneri/ echipa managerială

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Constrângeri


Elevi  Sunt din familii creștine și au
valori mari (majoritatea)
 Confundă biserica cu școala (diferențierea
de statut)
 De a studia la o școală
creștină
 Constrânși de programele
sistemului
 Au motivația de a învăța  Decalajul de contigent  Profesori calificați, sufletiști  Sistemul educațional este
 Au parte de cadre didactice  Nu respectă statutul de elev, comparându-se  Ore suplimentare depășit de realitățile
calificate și cu suflet cu profesorii  Pregătire pentru BAC tehnologiilor avansate
 Apreciază profesorii, valorifică  La liceu nu se face selecția  Vor deveni personalități  Orarul zilei (16:00)
(unii)  Superficialitate competente  Instruirea modulară (unele
 Un mediu sănătos  Vocabular  Școala după standard obiecte)
 Domină bunul simț  Disciplină la ore European  Petrecerea timpului
 Participă la timpul devoțional  Inundați cu teme pentru acasă  Studierea limbii engleze cu dezorganizat
(organizează) specialiști din afară
 Participă la activitățile
extracurriculare
 Nu fug de la ore ( distanța mare
până la oraș)
 Instruirea modulară ( unele
discipline )
 Vin cu potențial academic înalt
 Dezvoltarea colectivelor unite
 Responsabili

Cadru 

Grad didactic
Autoinstruirea continua


Iresponsabili (nepunctuali) unii
Surmenați


Creșterea continua
Parteneriat


Insuficiență de timp
Schimb de experiență
didactic 

Tineri cu perspectivă
Uniți conform principiilor creștine


Managementul timpului
Puțină colaborare cu părinții – cadre


Seminare
Ieșiri peste hotare


Lipsa timpului de comunicare
Planificarea timpului
 Disciplinați, punctuali didactice  Formatori naționali  Timp insuficient petrecut în
( majoritatea)  Lipsa zilei metodice  Implementarea de proiecte familie
 Lucrează cu dedicare  Atitudinea în dependență de situație educaționale  Lipsa zilei metodice
 Persistă o atmosferă lucrativă,  Motivați spre creștere  Plafonarea – lipsa motivației
plină de dragoste  Fiecare poate deveni un lider
 Ieșiri – coeziunea colectivului prin  Schimb de experiență/
excursii promovarea experienței
 Cooperare, colaborare, încurajare,  Grade didactice , titluri
altruiști științifice

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 113


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

Director 

Tendință spre excelență
Competent, inteligent, exemplu de
 Sunt momente când deleagă altora lucruri pe
care alții nu le pot face….
 Lucrează cu o echipă
competentă
 Distanța de la blocul central la
liceu este mare, ceea ce nu
disciplină, consecvent în ceea ce  Rar e în blocul de sus  Are o echipă ascultătoare, permite să aibă o imagine
face  Nu are ore supusă, receptivă reală a lucrurilor
 Tânără  Răbdare  Este implicate în activitățile  Birocrație
 Cu inițiativă, acaparează idei noi  Suprasolicitată ministerului  Uneori dublează lucrul
 Nu înțelege și este binevoitoare  În lanțul de comunicare (director – director  De a avea o echipă cu  Suprasolicitarea acelorași
 Deschisă spre inovație adjunct – șeful catedrei – cadru didactic) se aceleași valori și principii oameni
 Flexibilă pierde informația morale
 Lider bun, știe să susțină  Învoirea persoanelor, dar directorii adjunct  De a învăța de la unii
persoanele, dar știe să disciplineze! nu sunt informați profesori
 Știe să scoată lucrurile în evidență
 Știe să mustre inteligent
 Aduce plăcinte la consiliu
 Exigentă, cu simțul măsurii
 Nu tolerează indisciplina
 Acționează în baza viziunii biblice
 Facilitate activitatea profesorilor
printr-un plan funcțional , ce
constituie un ghid

Părinți  Majoritatea sunt receptivi și


deschiși spre colaborare


Așteptări prea multe (uneori)
Unii părinți pun pe umerii școlii întreaga
 Competența profesională
care poate a fi utilî


Suprasolicitare de informații
Cerințe înalte la note
 Mulțumiți pentru instituția în care educație a elevului instituției  Independența
studiază copii lor.  Neglijarea agendelor  Colaborarea pîrinte cadru  Supraprotectori
 Se implică și colaborează cu  În unele cazuri sunt subectivi și neglijenți didactic  Impun ideile , dar nu acceptă
cadrele didactice  Uniii părinți nu se implică, alții peste hotare.  Punte pentru evanghelizare realitatea
 Unii sunt surse de idei  Distanța traseului pînă la liceu  Extinderea reclamei  Dificultatea de a se deplasa la
 Au parte de diriginți excelenți  Exagerarea unor lucruri instituției sediul liceal și gimnazial
 Foarte mulți sunt membri în  Prea puține vizite la ore  Asigurarea unei continuități  Primesc informații de la copii
biserică ( pot colabora în zidirea  Supărari neîntemeiate în generații și promotori ai distorsionate
spiritual a copiilor) viziunii școlii  Taxe mari
 Acceptă viziunea școlii  Interesul părinților față de
 Vor avea informație onlain rezultatele copiilor
 Posibilitatea de a asista la lecție  Profesorii sunt dispuși să
discute cu părinții

Personal  Mâncare caldă, gustoasă și la timp


( nu totdeauna)


Nu avem menajeră la liceu
Ajutorii de educatori nu sunt punctuali


personal auxiliar creștin
creează o atmosferă benefică


orarul transportului
nemulțumiri la bucătărie
auxiliar 

Avem mini-magazin
Avem izolator 
(unii)
Lipsa apei de băut la elevi 
de lucru
avându-i pe ei în școală îi
 nu se acoperă lucrurile cu
dragoste
 Este curat  Ajutorii de educatori nu răspund necesității putem învăța pe copii să  nu se reușește comunicarea cu
 Colaborare cu personalul didactic de a se implica în activitățile educatorului. respecte, să învețe avantajele personalul auxiliar
 Sunt persoane de încredere ,  Lipsa persoanelor de schimb în cazul unei noi meserii
empatice îmbolnăvirii unuia din ei.  menținerea curățeniei și
 Clădire nouă, caldă, curată.  Nu sunt menajere la liceu crearea condițiilor pentru
 Miroase urât în bucătărie desfășurarea cu succes

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 114


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

activității a cadrelor
didactice ( grădiniță)
 uneori ne oferă o lecție de
viață /relaționare

Dezvoltarea  Asigurarea cu materiale didactice


necesare


Lipsa bazinului
Program unic pentru grădiniță


Parteneriate
Colaborare între colegi
 Finanțe și timp pentru a
realiza mai multe activități
instituției  Clase modernizate  Dependența de specialiști (grădiniță)  Promovarea cadrelor la grad  Orarul activităților întrerupt
 Disciplinare  Profesorii competenți angajați prin cumul –  Probarea reciprocă a de specialiști
 Organizarea seminarilor/un orarul se pliază conform programului lor competențelor profesionale  Locația liceului
colectiv competent  Lipsa schimbului de experiență cu alte state  Posibilitatea de a promova  Lipsa zilei metodice
 Creștere profesională și personală din lume viziunea școlii în context  Nemulțumirea, cârtirea ,
deschiși  Spațiul municipal oftatul
 Deschis spre inovații, proiecte  Nu toți profesorii cunosc limba engleză  Tot ce este nou este la noi  Suprapunerea orelor de după
 Atitudinea pozitivă și optimistă a  Cabinete mici la chimie și fizică  Universitatea în construcție masa cu activități
administrației  Aer închis la informatică  Excursii extracurriculare și consilii
 Baza materială finanțată  Imprimante , videoproiectoare și alte  Avem uși deschise noi,  Nu întotdeauna avem o
 Posibilitatea de colaborare mijloace TIC –lipsesc parteneriate noi activitate potrivită
internațională  DUMNEZEU este cu noi
 Parteneriate

Baza 

Material didactice
Corespunde cerințelor modern , ale
 Boxe, vidioproiector în grupa de grădiniță,
prelungitor, printer color
 Mediul favorabil pentru
creșterea profesională


Mulți copii în grupă
Dulapuri pentru fiecare copil
tehnico - 
generațiilor
Profesorii sunt competenți să


Insuficiența resurselor
Insuficiența tehnicii ce nu permite tuturor


Facilitarea predării
Cadre competente


Scaune de același fel
Lipsa mijloacelor tehnice în
materială utilizeze tehnologiile
informaționale la ore 
cadrelor didactice să le utilizeze
Nu este ordine
 Dorință !!!! Muzică clasică –
la pauze
fiecare cabinet
 Miroase urît în bucătărie
 Literatura didactică  Nu există în toate clasele proiector,  De inițiere corectă a copiilor  Organizarea ordinei generale
computer, printer pentru toți profesorii în tehnologii informaționale  Bucătărie și veceu pentru
 Nu este suport tehnic pentru catalogul prin orele opționale profesori
online  Nu corespunde ceea ce se
 Tehnică invechită predă la școală cu softurile și
 Atelier pentru baieți SO care o posedă
 Calculator în clasă, acces la internet pentru calculatoarele de acasă
registru onlin

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 115


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017

PARTEA a X-a OBIECTIVE DE PERSPECTIV Ă


- Elaborarea documentației şcolare pentru anul de studii 2017- 2018;
- Elaborarea PLANULUI DE ACTIVITATE PETNRU ANUL 2016 – 2017;
- Elaborarea PLANULUI COMPLEX DE ACTIVITATE PENTRU FIECARE SUBDIVIZIUNE ȘCOLARĂ;
- Completarea documentaţiei şcolare conform nomenclatorului;
- Elaborarea (REVIZUIREA) fişelor de post pentru fiecare categorie de angajaţi;
- Completarea statusului de personal cu personal didactic şi auxiliar;
- Organizarea concursului de ocupare a locurilor vacante de către cadre didactice la disciplinele: chimie, istorie, educator, logoped, profesor
de limbă engleză, învățător la clasele primare;
- Numirea diriginţilor pentru fiecare clasă;
- Angajarea personalului auxiliar necesar;
- Amenajarea unui cabinet de calculatoare performant;
- Dotarea cu echipament;
- Completarea claselor cu elevi;
- Completarea claselor ce dispun de locuri cu elevi, după solicitările părinţilor;
- Înscrierea copiilor la grădiniţă;
- Organizarea concursului de înscriere a elevilor la treapta liceală;
- Pregătirea instituţiei pentru noul an şcolar;
- Finalizarea reparaţiei în sălile de studii pentru treapta preşcolară şi primară;
- Procurarea materialelor necesare pentru fiecare subdiviziune;
- Amenajarea spaţiilor didactice şi nedidactice pentru buna funcţionare a instituţiei;
- Procurarea literaturii necesare pentru bibliotecă și cabinetul metodic;
Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 116
Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
- Amenajarea holurilor;
- Trecerea controlului medical al angajaţilor;
- Obţinerea autorizaţiei sanitare;
- Elaborarea unei strategii de evaluare pentru treapta liceală;
- Elaborarea unei structuri eficiente de lucru la nivel de cadre didactice, în scopul formării și autodezvoltării.

PARTEA a XI-a PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII EDUCAȚIEI ÎN ANUL ȘCOLAR 2017- 2018
DIRECȚII DE ACȚIUNI NECESARE RESPONSABILI MONITORIZARE ȘI EVALUARE
ORIENTARE
Îmbunătățirea - Informarea părinților și elevilor privitor la conținutul Psihologul - Rapoarte la consiliile metodice și de
calității serviciilor procedurii de consiliere și orientare; școlar administrație;
de consiliere și - Invitarea personalităților în cadrul activităților cu scopul - Chestionare, fișe, anchete;
orientare școlară orientării profesionale; Director adj pe Întocmirea dosarelor elevilor
pentru elevii și - Investigarea anumitor probleme prin chestionare, anchete; educație Procese verbale ale activităților
părinții din -Organizarea de seminarii, ore informative – tematice, pentru
instituție elevi și părinți; Diriginții
- Implementarea serviciului de consiliere psihologică și
consiliere spirituală;
- Extinderea parteneriatului cu părinții la nivel de clasă și
instituție;

Formarea - Organizarea trainingurilor tematice; Profesor de - Evidența schimbărilor calitative în


caracterului - Desfășurarea eficientă a timpului devoțional; Religie comportamentul elevilor;
moral spiritual la - Desfășurarea calitativă a orelor de Religie; - Relatarea mărturiilor, experiențelor
elevi, - Organizarea periodică a secțiilor metodice, a zilelor de post și Responsabilii de personale ale elevilor.
consolidarea rugăciune; Comisii
relațiilor - Organizarea excursiilor, picnicurilor, ieșirilor colective etc. metodice
hristocentrice la
nivel de colectiv

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 117


Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
de elevi și de Diriginții
profesori

Dezvoltarea - Funcționarea grupului muzical; Director adjunct Desfășurarea activităților extracurriculare


artistică și etică a - Dezvoltarea grupului instrumental; pe educație
elevilor - Extinderea lucrării corului de copii; Profesor muzică,
- Organizarea diverselor activități și concursuri școlare; Arte
- Organizarea orelor de pian pentru copiii cu performanțe la
muzică; PSIHOLOG
- Activitatea Parlamentului Școlar; ȘCOLAR
- Dezvoltarea activităților pe interese.

Creșterea calității - Evidența reușitei individuale a elevilor prin măsurarea Metodist Rapoartele de activitate la finele anului școlar,
evaluării succesului sau insuccesului școlar; semestre.
rezultatelor - Implementarea unor noi procedee de evaluare a produsului Responsabilii de Rezultatele probelor de evaluare.
elevilor activității elevilor; Comisii
- Participarea la seminarii referitor la procesul de evaluare metodice
calitativă și obiectivă a elevilor;
- Analiza periodică a rezultatelor elevilor; Director adjunct
- Oferirea de premii și remunerări pentru rezultate înalte la
învățătură, concursuri și olimpiade școlare;
- Funcționalitatea portofoliilor elevilor și a aplicării proiectelor;
- Organizarea activităților de cercetare pentru elevi.

Îmbunătățirea - Selectarea tuturor materialelor electronice, vidio, fișe, poze, Prof de inform Amenajarea cabinetului metodic;
gradului de etc. privitor la activitatea din școală; Secretariatul Arhivarea computerizată a materialelor și
colectare - Lucrul cu informația pentru revista școlii, situl instituției; datelor.
sistematică a - elaborarea revistei electronice a instituției; Panourile din instituție.
informației - Participarea la programe TV.
relevante privind
activitatea
instructiv –
educativă la nivel
de instituție
Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 118
Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
Creșterea - Continuarea studiilor postuniversitare și de doctorat al Director adjunct Raportul privitor la Perfecționarea continuă a
gradului de cadrelor didactice; cadrelor didactice.
implicare a - Susținerea gradelor științifice și a gradelor didactice și Metodist Portofoliul cadrului didactic.
cadrelor didactice manageriale;
în activitățile - Publicarea articolelor științifice și metodologice în reviste și Responsabilii de
metodico – ziare de specialitate; Comisii
științifice. - Participarea la conferințe, simpozioane, seminarii; metodice
- Organizarea de seminarii, ore metodice, consilii, conferințe;
- Participarea șa cursurile de formare;
- Exercitarea rolului de mentor!
Creșterea - Dezvoltarea lucrului individualizat cu elevii, pe nivele de Cadrele Rezultatele concursurilor, premii, diplome.
continuă a performanță; didactice
performanțelor - Axarea pe formarea de competențe;
școlare obținute - Pregătirea elevilor pentru olimpiadele școlare; Responsabilii de
de către elevi. --Participarea elevilor la diverse concursuri internaționale și Comisii
naționale; metodice

Implicarea - Constituirea CCF la nivel de instituție; Director adjunct Raport de activitate a părinților.
părinților în - Organizarea diverselor seminarii tematice pentru părinți; pentru educație
dezvoltarea - Participarea la diverse activități extracurriculare la nivel de Diriginții
activităților instituție și clasă;
educaționale la Îmbunătățirea nivelului de comunicare cu părinții.
nivel de instituție
Promovarea - Implicarea cadrelor didactice în organizarea și desfășurarea Echipa Raport de activitate a activităților
imaginii diverselor seminarii, conferințe, simpozioane, la nivel intern și managerială
instituției pe plan extern;
extern și intern - Participarea elevilor la concursuri naționale, internaționale,
olimpiade școlare;
Extinderea - Încheierea de parteneriate cu instituții de peste hotare; Echipa Funcționalitatea parteneriatelor
parteneriatelor de - Extinderea colaborării între elevi și cadre didactice, din managerială
colaborare la diferite instituții din America, România, Germania, Olanda etc.
nivel național și - Participarea la diverse concursuri naționale și internaționale;
internațional.
Îmbunătățirea - Reamenajarea sălii de sport pentru grădiniță și ciclul primar; Echipa Pașaportizarea instituției
Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 119
Raport de evaluare internă a calității, anul școlar 2016-2017
bazei tehnico – - Crearea colțului de joacă pentru copiii de grădiniță; administrativă
materiale a - Procurarea suportului didactic și metodologic pentru
instituției și a cabinetele de limbă engleză, limba română, matematică,
fondului de carte. chimie, etc;
- Achiziționarea de literatură pentru bibliotecă;
- Construirea terenului de joacă pentru copii.

PENTRU TOATE DOAMNE-ȚI MUL ȚUMIM!

Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „ELIMUL NOU” Page 120