Sunteți pe pagina 1din 10

Rugăciune către Sfânta Mare Muceniță Fevronia

Sfântă Mare Mucenică, pleacă genunchii tăi cei duhovnicești către Dulcele Iisus, Mirele tău Cel dorit, în a
cărui cămară acum te veselești și roagă-L pe El, cu dragostea aceea cu care îl rugai în sfintele tale
nevoințe, să ne trimită și nouă, celor săraci și neputincioși, mila și Harul Său, spre ajutor în scârbele și
ispitele noastre, care de pretutindeni ne necăjesc pe noi.

Fii mijlocitoare către preasfânta și viața cea îngerească pe care ai avut-o pe pământ. Credem că la orice
mijlocire vei fi ascultată de Preabunul Dumnezeu, căci și tu ai plăcut Lui și ai păzit cu mare sfințenie
poruncile Lui. Și pentru dragostea Lui ți-ai pus sufletul tău și te-ai adus pe tine jertfă vie, neprihănită și
cuvântătoare. Deci, ca o slugă bună și preaînțeleaptă, multă îndrăzneală având către Stăpânul și
Dumnezeul nostru Îmblânzește-L pe El, ca nu cu a Sa dreaptă mânie să ne pedepsească pe noi, care în
toate zilele și ceasurile îl supărăm cu păcatele noastre, ci cu al Său dar și cu a Sa îndurare să ne ajute nouă
să facem voia Lui, spre a scăpa de veșnicile munci și a intra întru fericirea și veselia cea nemărginită.
Amin!

Rugaciunile incepatoare dupa care:

Condacul 1

Pe mlădiţele cele sfinţite ale lui Hristos, pe râurile înţelepciunii care cu curgerea faptelor celor bune au
veselit inimile credincioşilor, închipuind întrânsele râurile cele lin curgătoare ale Raiului, pe Sfinţii Petru
şi Fevronia, ocrotitorii căsătoriei să îi cinstim cu evlavie, plecând ramurile gândurilor noastre cu smerenie
şi înălţându-le mai apoi în cântări de : Aliluia !

Icosul 1

Cu întreagă înţelepciune vieţuind voi, Sfinţilor Petru şi Fevronia, dragostea cea duhovnicească dintre voi o
aţi întărit cu neîncetata rugăciune către Hristos, Cel Ce a binevoit a vă arăta pe voi icoană a iubirii
ziditoare a cetăţii mântuirii, pe care rugaţi-vă să o dobândească şi cei ce vă cinstesc pe voi aşa:

Bucuraţi-vă, flori cereşti ale Luminii;


Bucuraţi-vă, legătură nestricată a iubirii;
Bucuraţi-vă, coline ale Împărăţiei cerurilor;
Bucuraţi-vă, vase sfinţite cu untdelemnul înţelepciunii;
Bucuraţi-vă, peceţi nestricate ale curăţiei;
Bucuraţi-vă, cei ce v-aţi unit într-un gând spre desăvârşire;
Bucuraţi-vă, oglinzi sfinţite ale tainelor Duhului;
Bucuraţi-vă, făclii nestinse ale evlaviei;
Bucuraţi-vă, stele ce înfrumuseţează bolta Bisericii;
Bucuraţi-vă, pildă de iubire neclătinată de ispite;
Bucuraţi-vă, că pe Hristos aţi avut Povăţuitor;
Bucuraţi-vă, că aţi iubit viaţa întru nevoinţă pentru Adevăr;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Petru şi Fevronia, cununa cea tainică a credincioşilor bine plăcuţi Domnului !

Condacul 2

Domnitor al ţinutului Murom ai fost numit prin pronia dumnezeiască, Sfinte Petru, ca să călăuzeşti
poporul cel binecredincios către Împăratul vieţii, Cel căruia cetele îngereşti Îi cântă neîncetat: Aliluia !

Icosul 2

Începutul domniei tale Sfinte Petru, a fost pus sub semnul unei cumplite neputinţe a trupului, dar Domnul,
în înţelepciunea Sa de nepătruns, a îngăduit această boală, ca să te învrednicească de mare bucurie
sufletească; ca unul ce ai aflat acum îndrăzneală către Hristos, roagă-te să tămăduiască durerile noastre
trupeşti şi să ne unească pe toţi întru dragostea Lui desăvârşită, ca toţi într-un glas să-ţi cântăm aşa:

Bucură-te, că ai răbdat fără cârtire boala;


Bucură-te, că ai dus cu smerenie crucea neputinţei;
Bucură-te, că prin scurta durere Domnul ţi-a gătit veşnica bucurie;
Bucură-te, ancoră a nădejdilor dumnezeieşti;
Bucură-te, întărire a celor cuprinşi de neputinţă;
Bucură-te, piatră nesfărâmată a rugăciunii;
Bucură-te, căci toată nădejdea ţi-ai pus în mila Domnului;
Bucură-te, vas plin de mirul tainic al înţelepciunii;
Bucură-te, vrednic domnitor al Muromului;
Bucură-te, carte întru care s-a scris voia dumnezeiască;
Bucură-te, a credincioşilor apărător în primejdii;
Bucură-te, că ne ajuţi a ne păzi de cursele ispitelor;
Bucură-te, Sfinte Petru, piatră neclintită a mărturisirii iubirii lui Hristos !

Condacul 3

Tulburarea bolii trupeşti ai primit-o fără cârtire, toată nădejdea ta punându-o către Hristos, Cel Ce a auzit
suspinurile tale în patul durerii şi ţi le-a alinat cu cântări de: Aliluia !

Icosul 3

Unul dintre cei ce slujeau la curtea domnitorului auzise de fiica unui prisăcar ce era foarte iscusită în
vindecarea bolilor cu ierburi; chemată fiind în ajutorul tău Sfinte Petru, cu dragoste a venit să te ajute,
făcându-se pildă de bunătate celor ce o laudă aşa:

Bucură-te, că înţelepciunea ta ai pus-o în slujba binelui ;


Bucură-te, că eşti numărată cu doctorii fără de arginţi;
Bucură-te, bunătate ce covârşeşte hotarele firii;
Bucură-te, că numai cu ierburi vindecai neputinţele trupului;
Bucură-te, că ai căutat cu milă şi spre domnitorul încercat în boală;
Bucură-te, că Hristos te-a luminat ca să îl vindeci;
Bucură-te, că cele cereşti ai iubit mai mult decât lumea;
Bucură-te, că vârsta nu ţi-a fost piedică spre virtute;
Bucură-te, că bolile trupului le biruiai cu iscusinţa ta;
Bucură-te, că şi durerile noastre le risipeşti cu rugăciunea;
Bucură-te, că ţi-ai mutat dorirea la cele cereşti;
Bucură-te, oglindă a nevinovăţiei;
Bucură-te, Sfântă Fevronia, înţeleaptă călăuzitoare către Împărăţia cerurilor !

Condacul 4

Cu frumuseţea trupului şi mai ales cu smerenia duhului ai strălucit Sfântă Fevronia, având pentru aceasta
pururea asupra ta binecuvântarea lui Dumnezeu Căruia Îi cântai neîncetat cu mulţumire: Aliluia !
Icosul 4

Cu multă milostivire ai fost îngrijit Sfinte Petru, de fiica cea înţeleaptă a prisăcarului şi te-ai veselit cu
duhul văzându-o pe aceasta împodobită cu toată virtutea; dar şi tu cu evlavie şi recunoştiinţă ai mulţumit
Domnului pentru darul primit, iar noi îţi cântăm cu mulţumire pentru mijlocirea ta pentru noi aşa:

Bucură-te, că Domnul te-a luat sub aripile bunătăţii Sale;


Bucură-te, că te-ai învrednicit de cercetarea milei dumnezeieşti;
Bucură-te, că te-ai izbăvit din valurile bolii;
Bucură-te, luceafăr prea frumos al Înţelepciunii;
Bucură-te, că boala te-a dus pe cărarea bucuriei;
Bucură-te, că te-ai veselit de ajutorul fetei celei milostive;
Bucură-te, că ai biruit boala cea cumplită;
Bucură-te, că Hristos te-a încununat pentru răbdarea ta;
Bucură-te, risipirea întristării celor căzuţi;
Bucură-te, mângâierea celor asupriţi;
Bucură-te, raza bucuriei celor suferinzi;
Bucură-te, că Mântuitorul ţi-a revărsat râuri de tămăduiri;
Bucură-te, Sfinte Petru, piatră neclintită a mărturisirii iubirii lui Hristos !

Condacul 5

Cunoscând îndeaproape Sfinte Petru, frumuseţea cea sufletească a cinstitei Fevronia, a răsărit în inima ta
spicele dragostei celei adevărate pe care îngerii o binecuvintează, slăvind pe Ziditorul în cântări de:
Aliluia !

Icosul 5

Punând dragostea mai presus de toate, Sfântul Petru a voit a se căsători cu tine, înţeleaptă Fevronia, deşi
nu erai cheaghină, înfruntând toate reproşurile celor supuşi tradiţiei; iar noi, buna lui hotărâre lăudând, te
mărim pe tine cu laude ca acestea:
Bucură-te, vas al cucerniciei;
Bucură-te, că te-ai adăpat din înţelepciunea Duhului;
Bucură-te, că ai defăimat cugetările lumeşti;
Bucură-te, că Hristos ţi-a răsplătit smerenia cea multă;
Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi soţie domnitorului;
Bucură-te, că ai căutat mai întâi Împărăţia cerurilor;
Bucură-te, că te-ai ostenit pe căile Vieţii;
Bucură-te, că ai avut inimă milostivă spre toţi;
Bucură-te, că ai strălucit mai ales cu frumuseţea sufletului;
Bucură-te, palat veselitor al Stăpânului tuturor;
Bucură-te, oglindă a frumuseţilor Duhului;
Bucură-te, cununa celor iubitori de înţelepciune;
Bucură-te, Sfântă Fevronia, înţeleaptă călăuzitoare către Împărăţia cerurilor !

Condacul 6

Boierii cei plini de pizmă nu au suferit să te vadă pe tine Sfântă Fevronia, în cinstea de cheaghină, fiind
luată dintre oamenii de rând şi nu au ştiut să cânte Domnului cu mulţumire : Aliluia !

Icosul 6

Sufletul tău era sfâşiat de durere pentru răutatea boierilor Sfinte Petru, căci aceştia nu înţelegeau că
podoaba virtuţilor este de mai mare preţ la Dumnezeu decât moştenirea unui nume de cinste; însă noi,
lăudând buna ta înclinare a inimii, te cinstim cu aceste cununi de laude :

Bucură-te, că ai urmat cărarea voii dumnezeieşti;


Bucură-te, că mireasă plăcută Domnului ai ales;
Bucură-te, că ai lepădat sfatul cel rău al boierilor;
Bucură-te, că ai primit-o pe soţia ta ca pe un dar de la Domnul;
Bucură-te, că ai deschis ochii sufletului spre vederea adevărului;
Bucură-te, că ai trecut puntea dragostei celei adevărate;
Bucură-te, că ai ales calea căsătoriei spre sfinţire;
Bucură-te, că ai trecut peste ispitele vrăjmaşilor;
Bucură-te, că te-ai mirat de răutatea lor;
Bucură-te, că ai urmat până la capăt gândul cel bun;
Bucură-te, că te-ai împotrivit cugetelor omeneşti;
Bucură-te, că ai moştenit Împărăţia cea de sus;
Bucură-te, Sfinte Petru, piatră neclintită a mărturisirii iubirii lui Hristos !

Condacul 7

Boierii cei robiţi răutăţii ţi-au cerut ţie Sfinte Petru, să îţi părăseşti soţia, dar tu ascultând de legea
Domnului, te-ai împotrivit gândului celui rău, cântând lui Dumnezeu: Aliluia !

Icosul 7

Din cetate aţi fost izgoniţi ca nişte rău făcători, dar legătura dragostei dintre voi şi mai mult s-a întărit,
având pe Hristos pururea îndrumător pe căile vieţii; răbdarea ta lăudând Sfântă Fevronia, te mărim cu
cântări ca acestea:

Bucură-te, că dispreţul boierilor ai răbdat cu bunătate;


Bucură-te, că nu te-ai speriat de aspra prigonire;
Bucură-te, că ai luptat până la capăt pentru dragostea cea curată;
Bucură-te, că nu ai luat în seamă vorbele cele rele;
Bucură-te, că ai udat cu lacrimi floarea dragostei tale;
Bucură-te, că pe Hristos ai avut întărire;
Bucură-te, că nu ai vânat slava cea deşartă;
Bucură-te, că ai căutat dragostea cea duhovnicească;
Bucură-te, că deasupra răzbunării te-ai purtat;
Bucură-te, că Domnului ai înfăţişat durerile tale;
Bucură-te, că întristarea nu te-a biruit;
Bucură-te, pildă pentru soţiile cele înţelepte;
Bucură-te, Sfântă Fevronia, înţeleaptă călăuzitoare către Împărăţia cerurilor !

Condacul 8
Mâhnirea te-a cuprins pe tine Sfinte Petru, când ai văzut răutatea boierilor celor ce v-au scos afară din
cetatea, dar inima ta se veselea de înţeleptele cuvinte ale soţiei tale, care cânta Domnului: Aliluia !

Icosul 8

Într-o barcă aţi pornit la drum, călătorind pe marea învolburată a vieţii în aceeaşi barcă a iubirii celei
înfloritoare; iubirea ta cea neclintită faţă de soţie lăudam Sfinte Petru, cinstindu-te pe tine aşa:

Bucură-te, că ai preţuit mai mult iubirea soţiei;


Bucură-te, că poruncile lui Hristos ai păzit;
Bucură-te, că spinii prigonirii ai răbdat;
Bucură-te, că nu te-ai întristat de pierderea domniei;
Bucură-te, că dragostea soţiei mai mult ai preţuit;
Bucură-te, pildă de jertfă în urmarea pe Cruce;
Bucură-te, că îngerii te întăreau pe drumul pribegiei;
Bucură-te, că legiuita căsnicie ai iubit;
Bucură-te, că ai preţuit virtuţile Sfintei Fevronia;
Bucură-te, că nu te-ai lăsat biruit de slava omenească;
Bucură-te, că Domnul te-a cercetat întru mâhnirea ta;
Bucură-te, că ai stins focul durerii cu ale credinţei cuvinte;
Bucură-te, Sfinte Petru, piatră neclintită a mărturisirii iubirii lui Hristos !

Condacul 9

Pe soţul tău ai îmbărbătat cu înţelepte cuvinte Sfântă Fevronia, mângâind sufletul lui întristat de răutatea
boierilor, iar noi tăria ta duhovnicească mărind, cântăm Domnului: Aliluia !

Icosul 9

Înţeleptele tale cuvinte, cinstită Fevronia, ca o miere înţelegătoare s-au aşezat în fagurele sufletului soţului
tău, îndulcindu-i amărăciunea prigonirii; şi pe noi ne cercetează în durerile noastre cu rugăciunile tale, ca
să te cinstim cu dragoste aşa:
Bucură-te, că după cuvântul Domnului ai mângâiat pe soţul tău;
Bucură-te, sprijin neclintit al Sfântului Petru;
Bucură-te, comoară a dragostei celei adevărate;
Bucură-te, jertfă bine primită înaintea Domnului;
Bucură-te, cinstea soţului tău smerit;
Bucură-te, liman al celor înviforaţi;
Bucură-te, întărirea soţiilor celor credincioase;
Bucură-te, înţelepţirea cea tainică a fecioarelor;
Bucură-te, lumina călăuzitoare a celor încercaţi în ispite;
Bucură-te, că alungi norul ispitelor din familii;
Bucură-te, că eşti grabnică rugătoare în necazuri;
Bucură-te, că întăreşti dragostea binecuvântată dintre soţi ;
Bucură-te, Sfântă Fevronia, înţeleaptă călăuzitoare către Împărăţia cerurilor !

Condacul 10

Furtuna necazurilor s-a abătut asupra cetăţii Muromului din pricina nedreptăţii săvârşite de boieri, dar voi
în taină vă rugaţi Domnului ca să se descopere dreptatea dumnezeiască, strigând cu glasul inimii: Aliluia !

Icosul 10

Norodul cel mişcat de tristele întâmplări petrecute în cetate a pus necazurile pe seama nedreptăţii săvârşite
de boieri şi a cerut întoarcerea voastră la domnie; bucurându-ne de lucrarea dreptăţii dumnezeieşti, mult
răbdătorule Petru, pe tine te lăudăm aşa:

Bucură-te, că ai preţuit dragostea mai mult decât slava omenească;


Bucură-te, că te-ai întărit pe piatra răbdării;
Bucură-te, că aspre mustrări ai răbdat cu îngăduinţă;
Bucură-te, că ai înfruntat viforul prigonirii;
Bucură-te, că odihnă sufletului ai aflat lângă a ta soţie;
Bucură-te, icoană a jertfirii pentru cei căsătoriţi;
Bucură-te, liman al celor nedreptăţiţi;
Bucură-te, că de pocăinţa vrăjmaşilor te-ai bucurat;
Bucură-te, că ai fost iarăşi primit în cetate;
Bucură-te, pecete a dragostei celei bine roditoare;
Bucură-te, lumina celor prigoniţi;
Bucură-te, ruşinarea celor învechiţi în răutate;
Bucură-te, Sfinte Petru, piatră neclintită a mărturisirii iubirii lui Hristos !

Condacul 11

Cu slavă şi cinste, ca nişte biruitori întru răbdare, v-aţi întors în cetatea Muromului şi cu faptele
milosteniei aţi strălucit, cântând neîncetat Celui Milostiv cu dragoste: Aliluia !

Icosul 11

Iubirea voastră de săraci şi alergarea pe cărările virtuţii v-a arătat pe voi icoane ale frumuseţii
dumnezeieşti, cu razele căreia luminaţi-ne şi pe noi; iar tu, Sfântă Fevronia, primeşte de la noi
cununi de cântări ca acestea:

Bucură-te, slava Sfântului Petru;


Bucură-te, plinitoare osârdnică a poruncilor dumnezeieşti;
Bucură-te, că te-ai îngrijit de cei săraci;
Bucură-te, poarta de scăpare a celor necăjiţi;
Bucură-te, biruitoare desăvârşită asupra patimilor;
Bucură-te, că ai umplut pe cei săraci de bucurie;
Bucură-te, că ai mângâiat pe cei îndureraţi;
Bucură-te, candela cea nestinsă a credinţei;
Bucură-te, bucuria nevoitorilor pentru Hristos;
Bucură-te, căci cu dulci cuvinte ai alungat întristarea;
Bucură-te, că te-ai purtat deasupra valurilor ispitelor;
Bucură-te, povăţuitoare luminată a celor întunecaţi;
Bucură-te, Sfântă Fevronia, înţeleaptă călăuzitoare către Împărăţia cerurilor !

Condacul 12

Mai înainte de sfârşitul vostru pământesc, haina călugărească aţi îmbrăcat, râvnind a vă muta la cele
cereşti purtând haină albă a sufletului, prin care având asemănarea îngerească să cântaţi Domnului:
Aliluia!

Icosul 12
Întru aceeaşi zi şi în acelaşi sicriu aţi fost înmormântaţi, ca să vă înfăţişaţi Domnului uniţi cu legătura
iubirii, primind de la toţi cununi de laude ca acestea :

Bucuraţi-vă, rugători neîncetaţi pentru întărirea familiilor;


Bucuraţi-vă, solitorii noştrii către Părintele ceresc;
Bucuraţi-vă, cei ce mijlociţi pentru unirea noastră întru iubire;
Bucuraţi-vă, stele neapuse ale înţelepciunii cereşti;
Bucuraţi-vă, temelie a bucuriei noastre;
Bucuraţi-vă, pilde neîncetate de bunăcuviinţă;
Bucuraţi-vă, flori neveştejite ale Raiului;
Bucuraţi-vă, ocrotitorii tinerilor căsătoriţi;
Bucuraţi-vă, neîncetată pildă de jertfire plină de iubire;
Bucuraţi-vă, turnuri neclintite ale Împărăţiei;
Bucuraţi-vă, că acum vă desfătaţi întru lumina veşniciei;
Bucuraţi-vă, cărări sfinţite ale Adevărului;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Petru şi Fevronia, cununa cea tainică a credincioşilor bine plăcuţi Domnului !

Condacul 13

O, Sfinţilor Petru şi Fevronia, icoana iubirii jertfitoare, cei ce aţi păzit nestricată de mulţimea ispitelor
legătura dragostei voastre binecuvântate, întăriţi şi sufletele noastre pe piatra iubirii duhovniceşti, apăraţi
cetatea familiilor noastre de toată tulburarea vrăjmaşului, păzindu-ne de săgeţile ispitelor, ca să cântăm
fără încetare Domnului : Aliluia !