Sunteți pe pagina 1din 49

, ;

DOBROGEI
• I
, # ~

: (1:, \

CONTRIBUTIUNI LA A~EZARILE TATARILOR


'~I TURCILOR I T DOBROGEA r.:
,

l
, .
• 1920
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
. ,

, tONT~IBUTIUNI
LA . \

STUDIUL A~EZARILOR TATARILO'R


. .
~I. TURCILOR
.
IN ~ .,
DOBROGEA *).


Elemcntul eel mai numeros care a ponulat Dobrogca Intre
vcacurile XV ~i XIX, imprimandu-i un annmit caracter particular in
cciace priveste dezvoltarea ei, ~i c~r~ a lasat pn foarte mare numar
de numiri ,topic,!) cu caracter speqiaI turanic, estc elementul mu- ....--1

sulman tdtaro-turc. '. ; OJ \

Asezarca acestui clement itl tinuturile dobrogcne nu estc docat


un fragment din marca opera. de colonizare care s'a facut in pcnin-
sula balcanica, dupa cc Iormatiunilc politice creatine ~i-;n perdut
indcpcndenta lor, fiind substituite de noua putere osmaua, Aceasts,
«olouizare a fost mai puternica in regiunea Bulgariei rasaritenc ~i
a Iitoralului Marci-Ncgre, Intinzandu-se astfcl s-i asupra Deliorma-
nului ~i Dobroqei pana la gurile Dunarii. '_

.* **
,
. .. • I ;", f

Cu mult inainte de stabilirea dcfinitiva ~i de cxtindcrca pu-


tcrii turcesti in Europa, Dobrogea cunoaste 0 prima a~ezarJ os-
1unl:1ie. -,
Dupa ce Mihail Paleologul,
~
refugiat In. curtea Sclqiucixilor
.
~i
poi tntors inapoi la Constantinopol, isi lnccpusc 'domnin en inte-
eictor al dinastiei Palcologilor, scotflnd ochii legitimului mostenitor
1 tronului, loan fiul lui Laskaris, - doi din .marii dcmnitnri ai

*) In acest articol urmarim numai asezarile turco-tatarc, meant) abs-


tractiune de !?tkilc cc pomencsc pe Romani, sau alte neamuri. \

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


.....
..,.._.,..... .
'lui· ~]i-Beha-dar, cautftnd sa..:..RiOOieze"pc sultan
nium ·~i nereusind.. s'au tndreptat .sprc Constantinop~l, punan.au-so
la dispozitiunea imparat\1Iui -de -acolo . .' ':, ." .
C:l~tigftnd cateva vietorii in slujba tmparatului prirr par-tile
n~llgarici, ei au 'Ob~inl1t perrnisiunea sa-~i aseze cetele de Turcmeni,
, "'~
de cari crau ,iu$oti\.i, pc un <iurt+.: Asezarea 'acestor familii in
numar de 10-20.000 s'a .facut sub conducerea lui Saltllk-dede, in
, anul 1263; venin~ .~in N icomedia, pri~· Sctlt~ri s' au. stabilit. in
Dobro<Yc..'l.·
b " . . .. .
,II ••
" •

Bizuindu-se pc numarul ~i vitej in accstora, un fugar selgiucid,


Aseddin Eeikarus, care fusese constrans de fratele sau Rokneddin
J{.iligiarslan sa se refugieze in Constantinopol ~i sa-i lase acestuia
tronnl, concepn planul, - sub mflucnta lui Ali-Behadar, - sa puna
mann pc tronul imparatului din Constantinopol, Tradat de un Grec,
. confidentul sau, Asscdin Keikavus impreuna cu. familia lui si unii
sfetnici este aruncat in tnchisoare, iar altii sunt ucisi in greIe ehinuri.
Din indemnul lui Rokneddin Kiligiarslan, fratele lui Aseddin,
Berke ..san, seful Tatarilor din III iac, trecu Dunarea pe ghin.ta
~{ inainta pana sub zidurile utinopolului, de unde lu~{ pc
Asecldin care f..ngise In A.ino",. nd I-se inapoi cu dansul, Ber-
ke~an transporta en cl, i[ toaUl colonia turceasea dill
Dobrogea 1).
.
ell armate_ numai, Tor·· intr. ra mai tnainte de annl 1389,
'anni luptci dela CoSSO\-O in obrogea ~i pe Ianga. ~armurilc Duqarii
langa Silistra ~i ...-icopo e
Hamnler, crede ....in nnnl 1391, dupa ce .l"okatmitci: hanul
Tat.1.riei marl, fu~e e zdrobit aproape :en dcsitvar$irc de catre Ti-

l mnrchan, iAr tara


}{ipciac, pc armlodona partile
brogca 3).
di trusa, avu' loc navalirea---T.atarilor
Dunarii,
-;.
il;]3~sarabin.

( 1n 14~ sultanul ~lahomed, in campania pc eare.~trepri:lde_


,
~L
din,.,
in Do-

impotnya lui ]\Iireea, intare9te loealitatca !en£ __Saleh, langa -satul


. romfuese -I~nisaTa de astazi, in marginea laeullli Razil:n ~i in apro-
i piercn. llabadagnlui, preCll111 ~i I~ac~, Sag;:il1z, la cellnni bun vad
'de tree ere peste Dnnare, odata cu transformarea G inrgiullli intr'llll
! cuib tll~'CCSC, ea ~i a BQ.polci mici sau TurnuIlli.fu aceste ceta~i\
\::;e a~eaza, Osma.ni ....
ca str~j:ri, iar i~ ...j/u~ul lor, cu timpul ~neepu. sa.
~e dcsvolte 0 Vlata spcClala care avu Cil Ul'mare 0' inmul~rc a ele-
mentnlL1i tnr('('sc 4). . ,
I
(
,
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta ..
-~ .. ~
-~~iunea-lui Nladlsl;V; regele Un~ei;'~=::l'n4(.tcrmina~
ell grozava Infrangere dela Varna,' ;£acand vizibilar slaba pozitiune .
a Turcilof\ in Bulgaria raSaritealia, sugera ideia unei: puternice colo- .
nizari' cu elemente musulmane·...
.
r! •
. .: Acessta colonizare, inceputa 'pentru tinutul Filipopolului ~i 'a
.
Stara-Zagorei cu colonisti din provincia Saruchan ri Lidiei, 'in vre-
mea .sultanului Mu~I (1362-1389)' '~( continuata sub Baiazid .1
(1389-1402) pentru regiunea dintre -Adrianopol i.si S.tara-Planina:,
s'a Intins treptat-treptat ~i dealungul . coastelor l\1arii-N ogre vana
la gurile Dunarii, coprinzsnd astfel ~i fostele posesiuni de odinioara
ale lui Dobrotici. t9~onizarea pornita din motive s~~egice_ a avut
ca nrnlarctormarea unei masse eompacte de populatiunc turceasca
in regiunile pomcnite, Inabusind ~i stanjenind desvoltarea istorica
a ,Po~ula~illnilor printre care s'a introdus acest nou ,element ~train 5).:),.....
Andreas 'del Palaqqio, nn rnartor ocular al luptei dela Varna, ~
ne infa?~eaza aceasta provincie ca un <desertum>, pustiu, care nu
trebuic interpretat in sensul unci ·Iipse desavarsite de populatie ec
totusi exista in numar mic, fiind fermata din Vlahi, Cumani, .Greci
A,iBulgari. Ch~ar dupa -1444, e~lonizarea turceasca nu era inca asa
de puternica, caci Donado: da Lexxe, care ia parte .Ia expeditiunea
dela. sfar~~tul lui M~ lmpotrivn lui f;)tefan eel Mare, arata
ca drumul dela Varna si pAna In Dunare l:;l_{acut -sultanul tn 7.ece
-
zile, surerina lipsa--tuturor
- --------_
cclor necc ...are unci armate, din cauza
ioC'Urilor salbatecc ~i Depopulate. Expedi ionarii crau ncvoiti sa faca
sapaturi in nisipul de pe mari;nea 'marii, pentru ca s~-~i potolcasca
setea eu apa ee ie~ea in acele gauri; sa-~i aeopcrc caii ~i vaselc tn
care-~i preparau mancar~a, .impotriva. I~custelor carl ,emu n~a de /.
muIte, incAt formau nouri ee intunecau soarele, iar· cAnd sc a~ezau.
jos, Ie rodeau steagurile, sacii dc merinde, etc. -Drumul nu-l facc~u . ~
de~At in timpul noptii 6). '. ,'. • , . ,./~
.1

(AHituri cu ace~ti coloni~ti turci, adu~i din Anadolia, au m~i I


fost a§ezati in Dobrogca ~i ~Ei_i din llartile sndicc ale Basal1!~i(~i lIfo
~i din. nordnl M:u:ei-~ cn cari s'a m~i colonizat ro~iuncn.'~ar~
darulm., a Zagorci bu g - Sagrn Turcllor - ~eslll tntIns If thbes-
(Filipopole), cat eva distrlctc' din Tesalia E?i regiun'en Uskiubului
(Scopiei). . . .' . "
. A~ezAndu-se lao Dunarea de jos ~i in ~rQgcH, Tablrii crall t
de cel mai marc ajutor sultanului in toate expcai~lunilc razboinice~ \
caci ei tdiiau desp~rtiti de grup~l eel mare tataresc, intr'un fel de- :-

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


; •. •
\
.',
..

• .
'
f

~~
'{i'
~
-:;,

;
neatamarc.: calcnnd ~l pradc1n<) mereu

I tntrcaga . d.~Ville"la inccpntu 1 .acestui vcac,


sarabici, g rala tatarc!tscJ!.:.}De nceia era sistem
~ara. dintre Prut ~i .Nistru, dnr chiar ~i nceia
Nord pfma .la Hotin 7): . .

Dela tnceputulvvcncului
'><. nl XVI-Ie::., iiyoarcle
s'eama, tncep a-i pomcnl, sub numclc de (Jjy:lari Dol» - .:
tari Dobricxenses. \ en -atacaud ~i pustiind margiriele ace .
f(\1 !.r~lumarul cclor 30.000, cari navalcsc in Polonia Ji1 anul 15
(fprind ~i Tat(u·i Dobroaeni. Acestia din urma .cran ndusi
\\'>'onexul ·Ta717"ic ~i trei .mii dintre dtll1~ii: ncocupati en alta e
. ·se. tincau dccat de priizi si [afuri S).
'': ''1_P:''ll1a In croiarcn ~~glerbegatlll11i de Silistra, Tntarii din
( : ~)rogca en. r;:i cci din 'B.ug·cacul Bnsarabiei sudicc, tincau de ~~L-
It begul de RnmelinJ Tatnrii-;.dobrogcni dcci nu aveau 0 organizntiuuc
11\ i~·dc~e.nde~~a ~:;. cci din provinciile 1anului, ci crau supusi direct
I . administratiurrii
,---_ ... _.. ...
otom::.ne.:h)..... . .
Relatiunile - de"c1W1torie de~. sf.i r$itl1l ye~~!Jlui.a1 _ "'~J-I~
ne arata in unanimitate, ca majoritatea populatiunii tinutului de
care ne ocupiun, era fornla~ !3Ll'~t:~'i, c~ locuian ell
deosebire mijlocul .I)obroge!:jincepfu'ii din regiuuea Bab::.dagnlui
mai cu scalll~, ~lcolffiJl·li1na.u-se nstfel puna in. regiunca I)cli-or-
manulni ~i mai departc in Bulgaria rasariteana .. Dupa toatc proba-
bi~iH\tilc ~i dupa ~esturile satelor' !itarc;.ti de astazi, TH'tarii locuiau
mai eu seanla t~llrile.i..e ~ iar Tllrcii pilrtile ili::.i paduroaEe
--.
sau pc ,litQJ.nlnI ~n(rei N cgre, impin!!tmd spre Dllnare popllla~illnca
\~~'\ ronH\~c::.sca, cfll:e incepe-sa fie c:i ea pomenita mai des' la incc:ptitul
I.
. vcacnlui al X·V1I-Iea. .
\
• Palll Giorgiu, cnrc calatore~te prin 1590, ne da 0 intcrc~nnt:
.... ,I , ....... ___.. ..... '''"

~escl'icJ'e
, a Dobrogei. I)ll pa cc arata cn aceast'il rcgiune este -::~1"'" .
~i"£ara nici nn fel de "C'getatic nrborifera. - din care eauza !ocu·

itorii se ser\'c~e dc tizic ea sa fnca focul - i-;i dUl)a ce face cu- j

nOscllt ea s~ si lllte 0 marc Iipsa de ~pa, trccahd 1:1 dcscriere:l


ctnografica, adauga cit accasta ~ara e ]ocuita pc - -~ _.... - milrii
malul de
- __ .....___
..?r('~tini, in tinuturile: Charar, ~I::.lllch,-Costa;:'l., ~l:lngalia, Irosto,
HilCic ~i 'Varna; in Orachovera, Ca\·arno, Corbir, Eiherren::., Franga,
N ovos~llo ~i a'alatta, ~ocuiall ~i crc~tini ~i' Turci, afara de Balcic
nnde se aflatl lllllnai crc~tini; mijlocnl p~ovinelel «in terra fcrma»,
... ~- ... < , ......... _"-"

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta ,J


~ - -=--.::!:_.:..._---_" ::_-- :__.=.,..--~ - ~ ...~
-

-:-
..
..-.;. •

...

......
'.,

-~--
-"".
;:.a.....
\...""111<!: ,.
-

-,-:_
....;7::!·".~;:<; '~';"-:;,~.
- -

.:""'-~
~
-... ~
.... _ ~
~
~~~~~
,...,-:.: .-1;::-: .,j;
•• + r~
:r. -
...,
•.. _,.,.-
-,,-----:....-~
.
.1ii'r"'~
.., -:"' .......... - .. ~
~
~
_ _
~~
_

., - .. -, F··...__ -. . ~. '.. - , .
11. ()CUpaU "-Tureii ·in "urmatoarele 1inuturi: Z'atuchio, Baba, Carassui]
-Cassasui, Pastarghi $i ·Provadia. '", ; .
, ·Din· aceasta rezlllta 'ca 'regi'unea' interl~ard a Dobrogei: dela
.Babadag in jos si liaua la Bazargic, era ocupata numai de.elementul
rurco'::'liifur~..~ .~'.,.- , .
;., , '. . ... "
. .' ,
_-.. - I

. 'Dupa ce Paul 'Giorgiu arata ~. \'c:~n?a~te .bine .Bulgaria §i


.starca-crcstinilor de acolo, de oarece a call1torit mult, - <cu care
'prilej am dobandit tn ace a . parte cunostinte despre .. tara .3ulgariei
~i despre situatiunea crestinilor, ca ~i despre obiceiurile turce~ti~-
spune ca starea elcmentului crestin, anterioara anului ~590, nu
rmai era aceias ~i dnpa aceasta data. Viata cumpatata de Dlai inaintc.
:a ienicerilor incepuse a fi· uitata ~i pari'isita, iar in locul ci aparuse
trainl cornod ~i pHn de placeri al familiei, din' care cauztl. cre~tinii
, incepusera a fi apasati" de grele dad cafara ·de muncile pe cari
·er:ut obliga~i sa Ie indeplincasca». ~Iai constata .ca «ieniceI'ii, de
cari sunt pline tonto ..,ntele ~i tinuturile din Rrilgaria» erall mult
llu~i numero~i in .1590 dCGac Inni innaintc, cand nnmarul lor era ..
ioarte :r;edus .10). . -, .
InformaVuniIc lui Paul Giorgiu. sunt con~plectate de aIte .~tiri
x-din annl 11>96, Jlrintre eari en aeeia a lui Jj!!aI'CQ- Venin' clitre do-
gelc de "\r ene~in, in care se spune ca, su conducerea. unui fratcJ/
,a~!lnnul11i tatar~~s_ s'a~l:~c~~~~!n:_ D?bro~~}~~~:OO?' "ac~Tatarl ~"ce]t..
-trcu<l.u numard.lll pra!lle pe can Ie faeeau ,1n ~lnuturlle veClne:' -
Ace~ti Tutari intarhiu . lllllnarul locuitorilor :£urci, - «Tih'{]g£sche
Inu-ohner» pe cari ve~ti din 1587-1599 ni-i indica in inod foarte
-precis Cil. locuiau in Dobrogea, uude crau ataca~i de Cazaci, care-i
,.,Juan ~i pe ei in robie, cum .s'a. intAmplat in 1587, cand Babadagul,
«castel turcese:F>,a fost distrus' de clltre ace~tia, tot· ceiace s'a Jar'
'_gasit, impreuna Cll. copii ~i £enleilc, a fost Juat de navi'ilitori 11).
Dousa, in annI 1597, in drlltnuI spre Constantinopol,' trece
lJe In Ismail, ora~ foarte bogat ii1 pescarii, rclatand C<~ a vazut
«sate InuIte unde oamenii locuesc in bordee subterane~;' sate
'Jocuitc «de oameni foarte urati Cll un earacter nestatornic, Yicl~'ln
~i prefacut»J
. La innapoiere . dilatorul, urmand· drumul 'pe llscat, vcde it
par-tile ,Provadiei cre~tini ce locuiau in ni~te case in cari put€at
sa intre numai. pe branei.
Trecand pc Ia «Bazargieum» 'in , vreme de iarna - era 1:.
in
"

12 Decembrie - lsi , urnleazlf clilatoria tovadlsia


, unor 'I'urel,_
. ~
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta or
:,.....~- ......
-,.j.,;ilt_ •• .:
~~~"r? c ~~;';; .. i" ., ~:;
.... .. ~~""
"'"
•• ,
.. . " ... _ ........ -,... t! ; . .»,
. ".

~tt~=,;~abatu: ..ora~~r ,C~r4Su::~,(;ams.p'e,,:un~ei:t:~!!.4§.1~it2z


l intra tn ctl.ID-piaintin_sa. \?e ~ari'lo~l\iitQrii,l) ,numeau < Tatar~l~i
I,' • :N umele deci arat&'--ea locuitori pe. Tatari in ,aceste-p~i.,
"'PQ~~», t,.
- 8 •

II Ajungand Ia <Babam>, Ba.badag, nu-i gase~te de cat ruinelc dQ'


I oarece 0 navalire 'a Cazacilor, ~2..~7J n dis.trus_gse eu desavA!:§ir:.e..
. De ac'fl)i-in . satul ,Monaster' (Ml1nastit;ea . sau Niculitelul de
mai tarziu) nume ee ar indica 'un-.sat de crestini - trecu .Dunarca
pe la <satul Obluczica sau cum 11numesc 'I'urcii.Baczy> (Isaccea).12) ..
""fo: «In campurile cele lntinse ale Dobroaei, peste Dunare, ee se
intind dela, .Marea-N eagdi spre U ngaria, ~i dela Dunare pana' la
Provadia 'Bulgariei, pe unde· este locu1 de trecere al ambasadorilor
~i negustorilor Poloniei, cand se due Ia ConstantinopoI, sunt , asezati
cu Iocuinta ~in dese, dar miserabile sate, peste sase mii de Tatari,
amestecaii cu TurC1', indatorati de a sta gata Ia orice porunca a. I

sultanului turcese, dar mni cu seama ies la caste, sau mai bine lao
prada en hanuI, principele hoardei tatarice> ..
rf '. Aceasta scum descriere etnografica a Dobrogei, din 1599, ne-
tl -arata in mood precis prezenta clemcntului turco-tatar acolo. 13).: (,
""A In preajma anului 1600, e yorba in Dobrogea de 0 popula~unc,
sau mai bine zis qe 0 categorie militara, formata din cAc'anxii»"
carl dupa ·a£irmat.iun~le scriitorului c~unt agricul~ori:. ~l obligati in I
.. acela~ timp, in virtutca unor anurnite ~cutiri, 'sa in. parte la razboaier,
, Alaturi .de dan?ij se mai l!~Lea inca ",reo 2000 de c Gibeli'»
adcca oameni imbracati in zalc, Jocuind cIa .ruinelc zidului care se
intinde in regiunea ~ogdiana, dela ora~ul ilistra?i pAna la .Oons- '
tanta, care este .13. Marea Neagdi:. 1').
In legatura ell apari~iune.a Achingiilor la marginile impara~iei
turce~ti ~i deci ~i in Dobrogea, Drioov ercde ca aceasta aeezare de'
clemente militare eu caracter de populatiunc' ,stabila in sate, cu,
gospodurii ~i familii intemeiate, dateaza din timpu1 sultanului Murat
1I (1574-1595). JIn a doua jumatate a veacului al XV1, ienicerii
inmultindu-se in hrare rnumar "i atingand cifra de 30-40,OOQ,- au \'
inceput sa se rascoalc ~i sa fadi tul_burari in Oonstantinopol.. 8u1-.r
'tannl s'a hotarat atunci ca sa lndeparte7.e aceste clemente turbu-
1ct')tc din rc~edinta sa, fixfindu-i rnai eu seama in pr~ovinciile de
. :"U"ginc, unde ei au inccput sa se easatoreasca· ~i in vremurile de ..
'. i~te au inccput sa .se.lllgrijc:lsca.de hrana familiilor lor ?i de tntre-.·
. ,erea &ospodariilor. pe atnllci datea.'?a a~ezarea unui numar de
liccri, ca populatiune stabila, in Dobrogea, DeIiorman ~i Gorilovo 15)•
• I

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


. ,...
.. '-:-
-
~!i.a:.:_~ __ . .:!:.., -
..~~~~--- -;-"""'- rr-
~':;
~.:~J.:,~ ~ _- • ~.' •• .:.. ••• :..--., •• "'":-- •• --.---~
~~~!l."_.~~l"..~.~_k_
.. ;;;"-"*'\l
.. ._...... "'..... ...- _. i"::{ -=:!.._ - ...-~ .. _
~r,
,. ~.
, ,~ ....._.. );.

." --;~ ...
~\
__ . ~.:7;"1-T- +:+ __ ~':\o.~. b""':t:,;.~
-J"""!~ _ ) .. .... ;- ~"' ~__... ....-.... - - ..... • ~ ...~ ~~'¥_.;. ..._a....'!n"1-4~~ ......~
b

- ~ .::F.ie}•.,:}~~Ta~!i:ai~ID~~9:¥9g~a1imult decat. Turcii, €rau ~o~i:{e·;tem"':"'''''~i ~


tin :,i~uturile .veCine~;~n::,cauza salbatecului :-'ohiceili'-de' 'a' i~a ~i robi; ,,; ~<'.
'..pe, la~ga.ja£urile celelalte pe carl: lE:~' faceau .. 'Nu ' sunt putine vestile ,_.' ,'.
. -dela ':sfA~~itul veacului al.~X VI ,~l Inceputul celui 'de al ,XVII; cari ,.'
-povestesc pomenind .~U' '~roaz~ numarul mare de robi luati de 'I'atarii : '.'
.dobrogeni, robi carl 'se gaseau .din belsug in Dobrogea, ajungand de
.acl. t>ana ~i In .eaaele 'Publice \din-Constantinopol. Stdibatand "toate
jinformntiuuile din 'aceaata epoca, a(lica' 'Sfar~itul veacului al XVI ¢
'in,ceputrui celui urmator,: constatam ca elementul turco-tatar se men-
1ine n~\ntrerupt in, Dobrcgea, -ba ehiar se inmulteste, fara ca t~tll~i
·sa putem ~ti macar cu aproxima~ie care va fi fost numarul pe care-l
--atingea, din ,cauza variatelor cifre pe carl le gasim in izvoare· 16). ';-,
Dintre cele doua categorii de "Tatari, Gebeli-Tatar' ~i lYlotras- x,;
.Tatar, can OCluau in 0 rogea, cei dintai inca5.:'\u dela robii adu~i , "
-jn aceasta provincie 0 dare' D~mita cispenge" t dare care mai tarziu' "
;a f~st trecuta in -{olosul vist~erii ¥irii 17). .
.. Bazargicul ne apare. in . 1612, la negustorul italian Tnmmas
.,;Al~er 1" ca un. ora~, e urc.i _i .:citta dei Turchi", - fara ea _..sa
:mai avem dela dAnsul alte' l~forma~lunl ctnografice despre Dobrogea, .'"
'-de~l din enumararea unor localitati ea c arages" <Bulbul." cKa_
radschik:t, prin care a trecut cklatoru1. ~e yede ca,racterul particular
;turanic al llnci parti din provincie le).
. In luptele cari se dau: in anul 1624: intre ~ahinghirai, unnl 'f-..
fdin hanii tatare~ti ~in Crimeia, ~i Cantemir un alt ~ef tataresc,
tdupa. ce , primul pusti~. CU ,Tatarii sai mal-urile Dunaru, Akkernianul, .
{Chilia, Ismailul ~i Giurgiul ~i vOl sa puna mana ~i pe Babadag, ii
I .aparu iuainte . . Cantemir Cll 30.000 cTafa,.i dt"n Tafa1'ia dobrogeana

J ~i din regiunea dobroqeand" ~i-l batu atat de cumplit, incat Dunarea


I'curgea satula de sange tataresc 19}.
" , Cel care ne in£ati~eaza in mod com plect ~i cu nlulte ~i foarte._ " ,
interesante amanunte Dobrogea In mijlocul veactilui a1 XVII, e~te
,-calatorul turc E1.oliia Celebt'.
Insemnarile lui au servit Cc1. izYoare foarle pre~ioase lui Hammer
.pentru istoria imperiului otoman ~i prin urmare autenticitatea ~i
boga~ia, informa\iunilor lui nu pot £i puse la nici 0 indo~ala, avandu-se "-
un vedere ca Hammer a fost un adAnc cunoscator al istoriei turce~ti,
..al limbilor, orientale ~i un sigur stapanitor al tuturor izvoarelor ce-l
..eala:iIziau in aceasta .~aterie 20). . ' " ...
Plecand dela Constantinopol in anul 1651 '~i trecalld prin

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


:;;;:'..J,.......
_ ...-
...
_,
""

,_
~if#iIi:. ,.. _. ~

~
" .. '"(""

$,;.
"I'

~
~

• _.,.. ._'" t.
... """

...;;. *.
-_
'-;-. n-~'-"'":;,,!""''''

• .:
.,. ·..r·
" ~
~r"'",.
.~..rn
•••
: ";


,17
'~
#'O ~ ~.....,_

• ._..
~....
__

..
._ ..... ~

D~:~:~!;:.~::~:~d::~:
Sistov ....
i
Nicopole, se Intoaroe Ta :Sil1.st~a.. ,.;' '-' ". f' '. '.t... ~ I ~ \ ....

Ceiace ne povesteste, atunci cand face ealatoria; prin Dobrogea, '


este foarte pretios pentru a.:ne putea da seama de infa~i~area etno- .
grafica a provinciei de care ne ocupam, > .. ; i ~'.' . . \..' "j .• ,

I \lov-\i.!11ng~ji .apare :ca. <un .~ar'q port>, ca ·u~ oras foarte.vcchiu


vazarldu-se si atunci Ia poarta orasului fundamente. de . cetate si
l. ca un oras <frumos si tnfloritor>, c'vaQqJ~ (pr.QP_ri.~t~!!.~<;L~st- ~ra
\' ~stJ~), fiind resedinta de plasa., \ _~.eza~;-:-, .:eu pai~ .:~~(un --venit ~'e
'trei sute de accele), 'si facea parte din'j
-vilaietul ..Dobrogea-
Y .,
Silistra.·
.~lal~,avea 'sel"dar cornuual {comandantul ieniceriIor}; ,1'!luldesib (in ~e-. '
chime primaL ~i $cf de politic, acu~ p.erceptor); :~i,.suba$d (agent
" insarcinat eu strangerea dijmei). Populatiu:Q.ea. ora~ului ,era ~ormata
, din multi negus~}li 'ee traiau in case solide de_:.teaE!..a__9~zacilor.::
AHtturi de ace~ti negustori - a dtror .na~ionalitate n'o putCI1l
~ti - ~e afIau mulp Greci ~i EYrei. ~rajoritatca aianilor 0 formau
Lax£i «ai dtrot parinti a~ fost robi». - \ . .
M ultc proeese se' ivesc mai eu seama intre Lazi ~i Evrei, ~ari
se judcca dupa legile ~erialle. Ora., ul are 0 gcamie «cu rnul~i ·ere.- ·
dincio~i», cum nu e a)ta. in aceste par\i, ~apte ~coli primare, trei
hanuri,: vre'o trei·. sute de pd£valii, un mic be~":sten" (praviUie. 'pe.
ambele laturi ale strazii, deasupra dircia existii un singur aeoperi~),.
o. baie mica, ~apte cafe~ele, 'vre-o 300 dcpozite langa, ..port §i aIte-
local uri, l\1angalia fiind un centrn cornereia1..
. ,. ·Numarul t>ravaliilor, magaziilor $i ~colilor nu e exagerat, dki
mai departe el adauga e~ «in raport ell ora~u], pr,uvaljile ~u~t putine,.
caci portul e mare ~i se cxpediaza prin el ccreale· pentru Cons-
tantinopol». In imprejurimile lui sunt vii ~i gradini" iar in partea
;'. vestica se afla chiar 0 techea, «l\luehar<}m, Ba.bu»,., casa de ruga-
ciuni a dilugarilor dervi~i. i . :)' ::. :-
I)upa ce d,cscrie satu(' Giui'Un'll~'i,'e~ '~ra zahnlic (propriehl e-
fe~dala) eu 0 suta SIe.cas~ 9i 0 geamie, .locuit numai de ?nUSUll1za7 •
~i unde apa se seoate cu caii din put~i adinci de optzeci de CQ it
ne spune ceva despre productivitatea. Dobrogei, unde bun a-OatiL
dintr'o kila se recolte:lIdi 50-60, 'ceiace £a~e ca populatiunea sa nu
refuze plata' zecimilor' «zaitniifor»." .
In privinta populatiunei Ewliia aram clar, ea dupa ce B~iazid
a cucerit, accste
.~ parti.
- deIa ~-__._ -._ TTalahi, $i Moldo1Jeni, coloniza
Bulgar£,

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


;- ...

-
~_~.1.: .... .~-_,,--~...-~

:.,....:::=:~~:=-:' l ~=.
,.,. ~--:... ,-.,;. -- _.... ...""_..__~ •..a--
...-,.,., - ...,lCT";, .._... . ~47T97f7 ......~4~ ~
___ _ .. :- ....... " ... :.-')" .. ..,.'" ::~....- .. .... ~ IF.)i; .. ~ ... 17 .......... -

_~ ~ .. ~ ._~." t __ , ... _ ~._,A..~' ',. • • /'l t

-= • ;iiei:iso-ldai~iFi~rinKd01i£':i)in7I,fuerti~i~area.ac~sfu~fi!fMdaH~~rr~
_ ...
=-=.., - .~.. ..... _ .. ' ;
~ . ..o, 'r~ ~)·
..
- :carl
l

rv-alahii au rezultat Oitacii; 'Hi'~Vre'me~'caIatoriei' lui,'--locl1iau mal • ,,.


, " " ". ,

-cn seama interiorul Dobrogei. Limba 'acestora p'rezi~ta .particularitati . '/'


'Pe can- Ew]ii~, ,:','desigur\ 'un 'bun'" cunosclitor af 'li.~bei--turcesti, le ,
,I

gase~te mult deosebite de limba comuna turca '*). I \,

j LEwliia Celebi face deosebire intre cdobrogeiu:';, ~i <deliormanlii» t ': ~

cari,' de~) voinici si curagiosi, totusi sunt -,,cpopoar:e.,,·deo~ebi~»,. t '",:"


Tatari nu par :sa .fi fest nici .unul din' .aceste .doua .neamuri, de '_,
oarcce ol fa~e -'.totdeallna mentiune chnd.'e vorba despre acestia, '
. '~ius'tendje», in care suntem dusi ac~m'" nu e uri, ora~ prea
bogat ~l prea frumos, d~ oarece a fost de multe ori 'p..mpaL~e
Cazaci. Este caza~ d'ep'inzhnd de Cerna- V oda din ,vilaetul Silistrei,
0' suta cincizeci de case acoperite eli olane ,~f scAnduri sub~iri
..
eu inca 0 mahala b geamie cmiC<l dar frumoasal) la.nga port ~i 1
.. , ._-
<!fttc-va pravalii. Navalirile tatare~ti umpluse de groaza pe locuitorii
t~1rgul~. Traditi~n~a pe care 0 i~trebuin eaza Ewliia ~ izvor infor-
math", 'spune cit s'a sapat ai~i 1un val, ce Jega Cerna- Voda eu Cons-
tan~, tr~ns£or~~,n'd ~'st£e~·regiupea Babadagului. Tulcei ~~localitatea. ~><:/
Be~tepe intr'o 'insula~ Cu 'pi~tr~ acestui \11. an fost cladite satele
Jin apropierea lui. " , . i.] ,
Dela' cI{iustendjel) s]!.~ ~I&~rnharman. se trece. printr'un sat
t.ltaril.SC -\ numele nu' ni-l irldica -. compus din doua sute de I
.....t '," ..
~asc cu' gean~ie .~i me~id. . -: r ~ . •
{Caraq_EmanuI -" care ~upa Ewliin. Gelebi ~si are numele, dela
c:hannanul» sfAntnlui 'Sara-Sal~c B.ei, a fost odinioara port. Cetatea ~
~ezata ,pe.'.malul marii ·"cla' bra~ul Dunarei., avea, 0 ~orm~ patrata
G.ucrata in. 'piat~a; i,ntarita' ell ~apte turn~ri de tipul «b~l~mcz:. (ca-
librn mate),' cd 0 circum£eten~a de' 0 mie de "pa~i"~p~inzand in
mijlocul ei numai douazeci de case, fiind cladita ca sa aperc aceste
pai\i de atacurilc :'Cazacilor. -: «De cand ~:'a £ac~t! ~ceasta cctate,
~------~------
.. ,.*) Aeeste expresiuni Bunt: .llc~er = pepene gaIb~n ;'he~erc~ -:- pepellC verde';
.ciogaci = soa.re; calaie ' roabli; eat'ra ' ada (imperativu~ deia ,a aducc); paital=
m'{mz; paitala act -== ada'pi man'zul; copain = limba' ta; , ~t'apairv= ce sa luerez;
defche = fata unei roabe: '1necec_li= ciuma; h iurec .."ciciulli; 0' c beni = ~teap-
{a-rna; aidi ver, = spune-l; -ociac ., Joe; chioin = vatra; ociac, cavra = ada foe;
.J.;e,,:cmec ,=' ilieul tau;. aidi ,'vereim == 8a-l spun; 's'eleam, hindam = salut voua,
, ..... ".

ewrbagi 'ne ~iar, aida ~ spu~e 'ee luereaza agalele (stapari'ii) ..'tale,; takirle = eu
.9manare,; ~ikias{oldum m'am lnjbolnavit; iundum ,blonu dar' ,.:fuanzul iepci =
lnel,e; pCf-ital (jjedi.;::= stuful ,cailor; Cidi 'car = e bun; cadei~lli;'m~rD'al .numc de om.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


... ...
aid '~'-}i Babadag .rin se mai ivesc.Caeacir: _~ Orasul facea parte-
din 'cazaua Babadagului, -vilaetul Silistrei \~i avca .trei sute de 'case-
<acoperite 'cu.' olane ~i scanduri 'subtiri.j. 0 ; geamie labga port ~i
saptczeci pana la optzeci de hanuri negustorcsti pline Cll tot felul
de marfuri>. . f
J.. .', . ..;
.
:"",'

Clima e grea, apa se bea din Dunare, caci unul din cele cincii
brato ale ei, .cel mai mic, care se, presupune sa fi fost .£aeu~ din
-timpul dorninatiunei crestinilor.ve al Carahar~anului. "
Spre Babadag, se trece prin satul Oicrticci, bogat, avand 0'
suta de case, eu geamie si cu zaimlic ~i _renumit pe~ntru pepenii,
buni si gustosi
, . cari se cultiv aici 21).
, Descrierca \«marel~ o~...) B: b:ldng-!,dupa Ewliia Celebi, e foarte-
I interesanta ~i ne arata ca si in e) en. si in cclelalte par~i ale Do-
. brogei, elementul mahomeclan era eel mai numeros. ,Ora~ul dest fusese
de mai multe ori atacat ~i deva de Oazaci, totusi avea acum 0
populatiune a~\a de .numeroasa - numarul nu ni-l da -, tncat pentru
trebuintele acestei multimi era ne oie de trei gcamii, multe mescide,
sau case de rugaciuni in cari , .n nu se oficiaza nici un ser-
vlcin, trei seminarii, douazeci de i prim are, opt hanuri, trei biti
pub lice, vre~o ~aptezeci partieulare "t e nouazeci de pravalii fara..
bezisten. Cele mai multe din aces ii erau clatine~ti::., adiea
raguzane, ~i in ele so ·vindeau sto uri i~, ge~i. Avea' opt ca-
fenele, eateva tabiidirii - credem u deasem~nea raguzane -
~i unsprezeee teehele, (schituri) pen 91Sl.

Prin urmare un mare centru comercial ~i religios.' Ora~ul 00-


prindea trei mii de cladiri cu un ... '1', npoi saraie inalte' cu doua
...... .-.._....,_." -- ...... '
- etaje, ~i alte CRse. EI era re~ediD c.:ldiului spahiilor, a serdaruhn.
ie~lce~esct al ~eikul- islamului. a nacAbului ~crifian (l'eprezentantu!:
~erifilor din :rvleca), a muhtesibului si a chehaiei comunale., Ca pro-
. duse particulare Ewliia amintc-:te cstrugurii, pa.nea alba, laptcJe aeru
~i mustul pe care-l beau Tiitarii ~i care e renumit».
Ora~ul era inUirit la apu:- cu 0 mica ,cetayuie dimasa, neis-
prlivita, .iar ,In dlsarit de eetatea. Enisala «unde traese numai ciobani»_
'Babadagul era has de pa~a ~i voivodalAc' *).
Satele cari'intrau in eircuDlseriptia lui e~~u in numar d~ 0 suta **}.-

.). Venit particular al Sultanului cedat de acesta.' vt~umii vizir sau 'a1tcniva (1)·
"-) CiWitorul noteaza urmatoarr.le ~ate" prin "cl:lic" st umblat ca sa 'is. 'pfO-
ducte.: Hergheledji (1), Siubinlilas (?)rChiuciu~Sara, {?),'Dolic (?), Sapangia (Saban--
ria), Agighiol (Hagighiol), Sara-nasuh (Sari-nasuf), Oara-Habil (Caraibil), Ahmed--
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
... --
_ ..... _. ~~1 - "a..Z
t 13
- _--1
_::t'-~

~--=~-=--;'=-.. ",,"~....,.-=+-~:--A:~:7 t ~ ._ ,
rtr_ r t .' .

. .LIfolte di!i BeeGtes~


v - _ r.

de$i all _fost pira:slte; de· musulnianz' In' r

etite randuri ill timpul' razboaelor,,- exista cu aceleasi numiri ~i


~. Ele me dovedesc ~i mai mult, prin ·caracterul lor turanic; ca
el: ineeput au fost intemeiate de populatiune musulrnaSi, care s'a
asezat cea dintai Intr'o regiune goala si nepopulata, dupa cum am·
vazut ..ca apare centrul Dobrogei l~ sf~~itul veacului al XV-lea.
~ Crestini se pare ca existau in' oraselul Astrabad care, Intins
poalele 'unui deal, era resedinta agalei ienicerilor ~i a subasei,
nvand gradini, vii, cinci sute de case frumoase ell olane ~i scan-
-duri -subtiri, hanuri, carciume, bragagcrii. Musulmanii erau putini,
Oraselul avea <multe "biserici .
.De aid prin CRate infforitoarc si bogate>. se ajunge in ora~elul
Oara-Bturatlii, asezat lntr'nn )'~ 1ntins, ~i locuit numai de Tdtari,
ell Q mie .de case, 0 .geamie acoperi eu scanduri subtiri, doua
hanuri, zece pravalii ~i trei scoli primare .
.JIn, alt orasel tn interiorul Dobr o:ei.e ~ssu '(azi .M2gidi~)
care i~i trage numele -dela ~~Ja~rinile ee ~e formeaza pe vale cand

Faea (intre Caraibil ~i Caliea, aeoio unde • - deaIul SarigbioIului,la sud


de eota 82, in marginea .baItilor e'e se d l Razim F;i unde se vede
..astazi veehiul eimitir tureese.losemnai .4.1. ~ punet se aDa ~i pe
harta: Zu,r Ubersicht der Kriegs- O) 'Tat - I d Russen u,ld dl"ll
Tiirken .. Ein Auszug aus dem General :1.n I ,T Bllittern, St. Pe-
-tersbourg 1854 J; Tcd.ar-a;a,murl{ [Ceamurr '1] .... - "biol fSarighiol], Coneaz
lCongazJ, Hagilari lHagilar], Tereselnie lT~ -(1), .... bant (~albantl, Cazal-
Hissar (1), Camber [Camber], Armutli [_ rm K ca (?), Bas-Chiupriu (?),
Bahsais (1), Hinelli [Cinelil,. At~agea [Atm :ucurlu-ova [Ciucurova], Ca-
tala· Dere [C~taloi 1], Eschi-Baba [Esehi-bah ], . de us (?), Csigtai de jos (?),
1io traducere romaneasea,1, ·Gargala.e de Stl3:, G ae de jos {traducere roma-
neasca, cele doua Gorgalaee" de astiizil, Dem -en de ;06 (traducere romaoeasea ?]f
Deli-A.li (?)/ Sioelii (1)1 Liufti,i-Bei (?), Turco-Ci murli [una din Ceamurliile de
1 ..... C' ,

.astazil, Aiela-Rei (?), Arnautlii (?), Hagi-Iv3.Z ( ), Cazaldja-Veli (1), Casamdja [Ca-
simeea], Caeiamae [Caeiarnac], ;Eschi (1), Cudji-Rei (1), Uzun-Inchan (1); Tarac-
Sofu (1)). Culeli (?); Ghevgherlii (?), Chirecilie (?), Ciuneari (1), Caradjic-ehioi (?)',
Or~lul Ester-Buiue '(poate Esterull, pazarlii [pazarliaJ, Bi~_Oa~la (1), Dana:
Hagi (1), Ora.~lul Kara:MuratJii [CaramuratJ, Chiustelii (1), Carastai (1), bUr-
baolar{1), Hodja-Ali l'lr,-Cara-Cuiuulrn (?), Cieracci [Cieraccilt Seih-Arnan (?), A~-
Ta~a-A.gaI [r~au1.1], -Sueara (?): Ta.,.~-AgUl_ [Tru,aul], 4-rn::tutlii t?), Mustah-Fa-
.z:1nIJJ:--Caraharman-Cale (1), Sul~'-6arapilltlii [Carapelit], Iuvagi-Abdul- 4

ban (1)1' Techcri- Verdi_[Tari-verdi], Cogelae lCogelaG], ·Aid~ (1), Sara~hioi [Sari-
-ehioi], Caranas11h rC~ran~ut], .Casaplii (Cas.aVehiol 1J,' i:>iug~.engii (1); ~fulari (?),
-Gani-Budjal (1.), ·.Caramao_:_renisala-Cale tEnisalii:J),' Iaila {IauaJ•.~ Inehan-
~me [Ioan-·Cis~el. ." -' ,..... ."
• ." • " .. .. ". " .. • • • .:. ...... • ....... :":.: ; I .1 I : ,~,.' • _"

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta ..


~-- -- ----- _-" -----
.... ~
. . ~
...
\'"acia Dllnarea, fieAndU-:£$e,:>!lpa~:neag~~""7~~~~t~.lr.-~Y.€~~:-;~ie;'.!
e case <acoperite eu ol~nc. '~i:·~eft~d'uri»,· 0_gcarn~e ~~ica ·d~r ·f~'u-o.
___ as& __ • 0 bale, sapte' seoli l;~imare·, sapte de;ozitc:~ do. .apa .pe care·~
0

primcau printr'uu 'ca'~al' co~venea ~ . I


din. Dunare, ·.doua ·caf~nele, doua.
I

~valii cu vopsele ~'i' alte _vie-o· .49-50 ..'pr~hTalii, fiind trnpartit in,
. • I ", •• , •

trei mahalale. Se gaseau ~i multe '. ..femei cantarete <ghivendii>,


.

blau din casa in casa' '~l· 'cantari~obiceiu care mi se socotea en rusinos ..


.
ce . um-.

~f ulte casnicii s'au stricat din aceasta pricina ..nira ca totus]. accasta.
deprindere ·sa se .poata ~ta ~ili. ..,... "-. . ~' .' .
~ferga~d mai departe spre .sud prin satel~ Biulbiulii (azi Biulbiul]
Farnadjic, (?) Diuqhendjilar, (?) Ciardaclii (f>} ~i Oasaplii. (?), E"'liia ~
Celeb! trccu in tinutul Baznrgicului 22). ,
'~I~ 1654' Paul de AlCJ}J observa In Constanta, in Dobrogea, ca
aceasta ·tar~ a [ost colonixata dupa supuncrea ei C'l4 Tdtari malic-
7nedani, adica Turcomani din Asia, in. locuZ· crestinilor alunga# de
aici de suliG:TJ,ul },{aho17wd. Coloni~tii provcniau din Caramania ~i
par"\.ile'·.A.le.p~11ui.A~eza·r~~ .noului clelT1cnt strain s'a, facllt «ca sa
intarcasca malurile ~cini~ii, in c~ntra inimicilor sai cte$tini, caci c· .
o provillcie margina~a, $i ca sa intareas~a hota~ul Rurnelici care e
opusa Dun.arei,' l\foldoYci. ~i Valahiei. Toate locuintcle lor (ale co-
loni?til9r) sunt pe malurilc Dunarci ~i sunt clildite din lemn ~i;
trestie» 23).. _ -
\/
, Stdibati1nd D6brogea, in drum spre Constantinopol,·' ambasa.-
dorul rege~ui Poloniei, I~G;Z~tinul ae Kulmie, pe Ia annl .~ men-
~ioneaza ~ai intai Isaccea, unde cea mai marc· pal~te· din locuitori
sunt G1'~ci, Armcni, Bulgari, EtTei ~i Turci «avand d6l1a ·m·oschei
acoperite cu plumb, multe -pr,avalii sarace ~i unde «nu~·~e va~nra
in ora~ scla"i» de oar~ce .rfuse·s~ra aseun$i., ., ,
Dupa ce ramase' <> zi [1(j'~nliel «i:illga un sat 11llmit; 'Catana'
(poate Cataloi), intrc', !(ltp1~.~,»,~ intra in ·Babn, o'ra~ care ave'a, patru
mosche_i ~i 0 muI~ime "de case zidite «ora~ul ~iind d~stul· de ',illare,
agezat . intre munti, dar fara zidnd,· $i ,nici in'taritllri·· i·mprcjur»
Stdlzile erau .
pavate, ·dat ...stramte~ r~· ..
orRR',.,s~' gaseau' multi, sclavi ;
: '

,insu~i diHitorul nostril cnmpari:\ 1111u1.. ..: ; , ~" '


. «In a.~e~( ·tirg ...~~ .·.~ede, ·,~~·are'a ,Ne~gri\».· I)incolo de or~9'
.«este un ll~ic paraia$. unde ·s.e tre~e pe ~/n, pod de piatrd;' de' acoli)·
,t12cepe regiunea·. Dobrogea, uilde. ·sii1~t"dd'l!a side 'de· sat~ in car£ lo~
cuesc Tdtai·ii. Sunt· 0 ··!Sllta ·9inpi~eci de bocri '... pe car; ~i. ii..
nul)1e~c'.·
timari; ei"·sunt aic" ..dte~v~
mi( ~J~tru 'ca sa prade '~i sa, ia robi»', .

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


.= ~
• • -- .. •• ...;,-:::::... - .. ..,__ _........... :w

I ~- ,..- ~

~piC..:~;:~m::=.l_ft:~azargt -,_.~r-lbatu. unuatoarelc Iocalitati :-:~;MfjU~~~~


",,-_J' , cInanchari» de uude . trecu prin mijlocnl unui sat-de Tatari': ,t
~~rwcti~ si de aici prin <Carasopt> asezat pc Iac~~Qa..::..._:_~
~nu departe de :\Iarea ~ eagra, prin «U souualymarif, <fC('tnale» . t • I

u li~ sat care npartinea fratelui vizirului defunct ~i unde se . .


o frumoasa moschee si un palat frumos san serai ~i mult,
eact se indreapta catre rcgiunea Deliormanului, . ,. }- .
Tonta regiunea Dobrogci, adauga el, e lipsita cn dcsavarsirc
apa.
urc ~i se gaseste eu' foartc' multa greutate ¥4).
In aceiasi vreme Cornelio J.lfa{Jl2i nu cunoa~tct in Dobrogea t
' pe' Tdiari 25).
...._'..........
C'l72 temir, printrc informntiuuilo pe cari lo da. asupra Dobrogei
ca: locnitorii ei suut de origiua Turd si au venit aici din
dar astazi se numcsc Citaki si sunt renumiti prin singulara
o..pitalitate> 26).
Cantemir relateaza, un fapt, povestit de gazduitorul lui -din
I Alibegu [Alibci-chioi], Jcarc, ne arata pana la eviden~a. cit _. ...:".
tinii trebuc sa fi fost n tinjCr.o~i ill D~brogea, de oa.rccc sarbatorilc-~ ~
...tine eran observatc chiat de ditre Turci. Accst turc bogat ii "'- '_ ;._
ori~c9te lui Cantemir di ci ~crbcaza pc Sf. I?oca, de oarece se
DlllllCgtC',din stt:abuni ea llltr'un an Tllrcii au trimis in acea zi' - . .
lucru ((.pe lucratorii ('re\-:tini~, dc~l ace~tia au -refuzat la inceput .
lucreze in acea zi, ~i dt mi fost aprinse carele cu grau la in ..
cere spre casa,' de ditre l.!-ll oin batran. Focul a n~istuit nu numai
eIt' care .indircate, dar intinz~ndll-se mai de parte au ars ~i granele
. . l' I
n crau carate aeasa. . . . .. , .
De atllnci ~i Turcii 'serbe~za, ell aceia~i rcligiozitate, -ea' ~i
€{tinii sarbatorea Sf. Foca *).
y. Iubitorul de antichitati ta J.~fottraye cunoa~te in treccrea Iu t '
rin aeeste parti "la anu11714 'c, Qar.assou~, sat m~re «unde eumpara/
a un {Jrec doua meualii»,. apoi Alibechioi c:alt sat nlai mi_g\:t -.
---=.. giali, _«care nU'cste Inai mare.: toatc trei eu case rele» T~i Babrr c:targ
arc ~i £rumos» de unde, lasand drumul care dnce la Isaccca sprc
umga, trccu prin Tulcea «sat a7Qzat, pe o. ridicatura, In pieioarele
Cut este un mic fort cu ~apte turnuri~ tocmai., pc . un bra~ al
# t ~ .. .
*) D. Cantemir, l~tol'ia impcriului ofoman, Bucur~ti 1877 pag. 309 nota 123:
: AceastA legenda. circula ~i astiizi printre Romanii din Dobrogca, dici am
uzit-o ~i eu povestWi de un Roman 'in Comuna Sarinasuf, judo Tulcca, care era
.gi,nar din oahu Calica, acel~~. ju'det. .

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


Dtih1trli :, ~;;
·popula~.iunei dinspre Dobrogea, se. tndrepta in calatoria sa, mai
departe la Ismail 2,7)." , .
): Insirqnd localitatile TulbdJl, Babbadach, Kaybaly, 0:..'f!!!:.C!:lf~JV,
~i Kabady 'din provincia dobrogcanii, prin .cad a trecut in anii
1737-1'/38, ~i raportandu-se la popnlatiune, Jean Bell d' .Antirmony
adauga ca <Bulgarii urmeaza ritul grecesc si locuesc cea mai mare
parte in sate j orasele in general (c vorba in acest loc de Tulcea).,
sunt locuitado-Turci>. ,,~
Fata de alte inform a iuni etoografice din aproape aceiasi vreme
din cari rczulta ca satelc ob gei coprindeau 0 puternica popu-
[atiune
. rurala. rnusulmana, n iunea c<llatorulni pomcnit mal sus
ni se pare nu tocmai intemei ci uperficiala.
». Prin Bulbuler, Karamer Giuvernler, Michmandar, Mangnr,
13olgar, Bosmanze, Bulbuler, c: t re este' turcosc> i~i face ~rum
Boscouich, in provincia noastra In nul 1762. Intalnind localitatile
Karas~~i Lefze ajunge la Bnltazi c ioi sat care avea doua grupuri
de case: «in una din aceste m ezi locuesc Turci si in ccalalta
crestini Bulgari ~;
Trecand prirrtr'o campic nee iva a. acoperita cu scaeti ~i
e~l de tnaltimea omului, ajunae rn-IGoj_ «s~t ~_~gn·~. I;-
'drllmul spre Macin tntalneste satele Daqachioi <sat marc compus
din trci sute de case, atAt Turei t· Buloari» Taschburun «for-
mat din cinei ~eci ·de cnse turce:-ti , i bulcrare;:;ti»
~'J si .apoi 0 localitato
pc care n"o nume~te ~i ai carei locui(,ori c \~orbiau· limba val aha:. ,
~i Jcnikioi «un' dttlln de cincizcci nDa In :;aizcei dc cas~~.
Pe. malurile Dunarei gasc~te un sat numit Jfocrova care «in
limba slava .inscamna um~da», difcrite Oi(tilil.:-uri ~i 1n sfar~it «Mac-
zn» en «case bune ~i e{iteva moschcc eu minaretelc lor 29)~.
. '.
* '" •
Urmarind
mai departe in veacul al XVIII, soarta acestui
clement, in provincia dobrogeana constatam\ ca el se men~ine ·in
mod. precumpanitor. Pe unele har~l geogra.fice intAlnim insemnat
peste intreaga provineie: «Tatars de Dobrutx» sau «Dobruxische •
.Tatarei» ~O). ;.
~t~.~. D.ke~ r~££0i
~i }sac~e~_ erau, locuite n~~rnai _de_.
dupa cat reiese, din in£orma~iuoilc' ace.lll~a~ ·dilator . ~i Sulina;,'a\"~a
tot 0 astfel de popula~iune. 21). . ' ... ,.': '. , .. : .. ". j •
.. ....... -........ ..... _ _,_.,-
4
,.._ --- - --

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


-
I
_... __ ...-- - ~
~!±¥d U{ "'sfft:q;it~\~eacfrTiiiJaI·.;xVI~I -lea ' ,~iJlleepmul ~~,,~fti!r.fS-~~

Dobrogea tmprenna cupopulatiunea locuitoare intr'ansa a avut fcarte


. ~ .
_"" ..
'" .
mult de .suferit .din pricina necontenitclor rasboaie, :dinkg RJ]~j. ~i-
Turci, cari 'Incepuserii inca din ).7S&,Lo~u~torii au: pa!asit-o in ne-
numarate randuri Hlsfind satele pustii j chiar cele cari mai ramasese
populate erau foarte rari, a~a ca de-abia sc. puteau. intAlnl iei ~i ~olo
la mari distante. ,U nole din satele -parasite. fusese. cu ...desavAr~ire
distruse, af?a ea atunci cand ,cci plecnti s'ar fi rclntors.: trebuiau ',sa
le faca din nou 32).
X Dupa razboiul dela 1828-1 29 mai ell seama, tntrcaga Do-
, , -
broge nu numara dedit aproximntiv rre-o 4o.0QQ de -locuitori, dupa
ceiace ne arnta .statistica ~arei .ha~i, nude satele sunt In- '
sernnate cu numarul de' case, pe . Ie avcau atunci ; uncle .din
cele locuite poarta de asemcnea indies tiunea daca locuitorii erau
crestini sau mahomedani. .. I

Pe langa aceasta avern indi e ocalitatile ramase pustii


dupa aceste rasboaie, putcin~ 3stfe redern care era situatiunea
populatiunei atunei. Ceia 'ee - putern constata cste ea multe sate pc ~
cnri le-arn vazut populate d~~.+ur i T t~ ri sunt acum pustii.·
Ru~ii au, transpor.tat eu da~~ii, J in eu
.. ~boaelor, din .. Dobrogea I
nu numai pe Bulgarii cari 'Veilial! .. end din ·p~r~ile Bulgariei
rasaritenc, ci mai ell seama pc T· - c: ri veniscra odinioara in
)
Dobrogea din par~ile Crimeiei 33).
~ llL1850 <l:aproape jum~tatc di Dobrogei sunt .OSi , '7
....
nknlai - Turcii de rasa ~i de Ii \

c TU,fcii ocupau eoastele ~r rii- _--


ar Tatarn interioruI. Tatarii alun~ i
B asarab ia. Dupa cader~ '_,.1Is m-a-:-iZ:-u-:l:-":"·
-'------:----::---.,..........;=---:----
ronixat Dobrogea: . ;, '"
eIn mm. muite randuri ~iin in de 44 ani, au 'parasit tara
~ri. Acei cari s'au intors du u timul disboi, au oenpat ca-
l lele cele mai fertile. Aeeasta co 0 iz re a tinutului de Tatari, a
nt Dobrogei numele d~, e Tara Taiarilor .. 34). I" ; , : - ," •

~ N umarul' Tatarilor carl au t"ecut Dunarea ,i~pra9tiindll-se'.in !

Dobrogea ~i in toata Bulg ia sant€ana ar fi fost de,~ ~.O~5)~


"'-.Hart~ etnografiea a lui I. Jonescu, anexata la ·ruGai'd sa
cExturs'ion agricole dans ..la llia'ine. de la .J)obroudja.,,', nc ara.ta ea
T arcH locuiau, numai ei, in -urmatoarele sate: -. ~. ,. ,_ :i.
Adamkeulise, . Polouktseheu, Berindje, ·.K:\l~aboik,. , Kokardi6,
2
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
D tchou,' AiaKadjKeui,··IM)\lfiinlar,'4f\tljSnUinrK"0t5a.di11i!·Bo~~clteui,
~ t

fourfatlar, Meemeltcha, Tatladjak, 'I'ouala.: Assitolikeni, Tchirgueuli,


Lasmaa-Iessi, Baltadjechti, Hirsowa, Saticheui, Anad01icheui, Palaz,
Icmct, Karaerman, Kassimtcha, ~ Troumbetcba, Alifaki; Kaialidcr-
Hadji-Orner, Eskibaba, Daoulcha, Kirgilar, Ak-punar, Yailla, Djafer-
Tslam, Akadin, Kerenik, Guetchetou. " . ~.
Amesteeati cu alte nntionalitati Turcii se ~ai gaseau ~i in .
nrmatoarele sate: .
Kiatchpunar [jumatatc Turci, [umatate Bulgari], Kiosseler [doua
par\i Bulgari, 'una Turci] Alakmoutkoissi [jumatate Turci jumatate
Tatari], Perikli [jumatate Romani jumatate Turd], Karanasiu [doua
parti Bulgari, una Turd], -odjalak [trei pih1i Tatari, una Turd],
-.
Turkrimlik [jumatate Rom . iumiitate Turd], Ouroumbey [doua
parti Turci, una Romanil K ~ [dona parti Bulgari, una Turd],
Baba [0 parte Bulgari, una R::n ".::i una Turci], Kafsanlar [ju-
matate Romani, jumatate Tu " Kamena [doua parF Bugari ~i una
Turd], Ortacheui [jumatate si jumatate Turd], Tcherna
[dona parti Bulgari, una Turci . bantcha [0 parte Romani, trei
Turci], Teresenik [jumatate Ro iurnatate Turd], Tchelik liu-
matatc Romani, jumatate Turci i [jumatatc Romani, jumatate
Turd], Matschin [doua trcimj Tnrc" 1- lOS RomAni], Frekatzei [ju-
matate Romani, jumatate Tur i]. ehn [dona p?irti Bulgari una
Romani ~i una Turd], Kischla H te Romani jumatate Turci] , _
Saktscha [0 treime Turci, una R " ~i Ull. BnlgariJ.
In a1 doilea rand dupa T oei ri oeupau cele mai nume-
l'oase 'Sate crau Tata1~ii. Ei se n 'o_uri in urmatoarele localita~i:
Jdm1s; Enibubal,' Osmanf~ "bulbul K.'lrakeui, Boaztch~k,
Deftchca. D6kouzolu. U mourlclu • d n:cha, .A.lakap, Borlak, ruort-
chisme, I{apouciji, Bilaltar, Dan <. Karamourat, I{odjali, Sudga--
rali, Tehekirds~hi,-1inrgalik, r' gik! Ister, Pazan1i, Guelendjik, ~
Tchatal-Onnan, Kerechlk, Terziche ~ Kartal, Tatar-Rimlik, Dugo,-!:
indji, Inantchichmi, Koutchoukeui. _feemelcha, .Karapellel, Saraincc,
Arildar, Chem~hiler, I{oiounpnnar Rahman, Ramaz;~n, I~al£a, Aigura~
met, Testelnell, Kaniboudjak. Topalouo, Armoutli, 'l"aL'lr-Petschencki,
l[o:1gaz, Ienikeui, H.'ldjilar. .
Amestecati eu· .'lIte na~ionalita~i, in afara de Tnrci, ~i cari s'au
aratat· 'rnai .inainte, Tutarii sc mai aflau inca in satelc: Tari-cerdi
I'jumatate hulgari, jumat'lw Tatari], Karnber [dona parti Ta:ta'ri. ~i
una Bulgaril.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta .. ....

.... .
. ~'
1 Tul cea ... f ~
0' "
"- .. 1 ~

2 Isaccea .: .• ". ':


"3 Macin 0 : ", • •

4 Harsova ,., ' ... \;' .. . • •


• • " t' ;..... ('.

5 Baba • II 0" ~ •

6 Kustendje 0' •
• - #."

7 Mangalia . '.
8 Balcic ~ . .
9 Bazargic .; . 0 • •

c..;
,

Total . 388 I:~...,._-
:4.800 J _
_- 2.225"
.. I ••

Tatarii ca pastori erau mai mul nomazi, iar. atunci r


fixau intr'un 10c forman sate compnse ~din' colibe sau case mici; t
Inalte de doi .sau trci metri ~i on ..truite din gard d'e nuele, 'lipite' .:.-..
eu balega de .v~c~~ .Acop~ri~urir emu in general din stuf sau- :~4!.~ P~f~
mant' ~i numai prin partiie Tuldei se Intrebuintau tiglele 36).. _'.':, .
v In 1856 Turcii locuiau tn istrictnl Cqnstanto, urmatoarele sate " ,
i orase ; Kustendje, Anadolchioi, Pall Lasmalessi, Tekirgueul, Asi~': . -'
dolue, Mohkamedje, Asandje, l\Iour4au Kubadin, Koeardja, Ienidja '
Burandja, Adamkelisse, Jousufanlar _ ul chova, Ta lisriia n, Bulutch,: '.
Arabadji. .,' ' f • ~ • • S.. ".,'
...' Tatarii "se afla~ in: Nadartcha acapou, Omurtcha, .t{;_ndek,:;. .:
?"arak~ui, l\!!!.hm®.dk.Jmi, Idris, E~;-Bu]b..u, Eni-Bulbul. " '~
y !b.wjL~~sboiul Crimeii; Tatarii carl luasera parte la el, nemai ~
imtind~-se bine ~colo'; a~ 'trecut in Dobrogea, intemeind o~a~cltiI ,I ,',~
cgiriia, in onoarea 'sultanului Abdul-. £egid, eu 0 .popu1at.iuDc de
i2.000l0euitori. Ubicini, dupa i:n·oare ruse?ti, eval~iaza la 112.000 ,
e indivizi numarul· . acelora. cari au Iu, t parte
, . in aceasta noua cmi-
rntiune 37) •
. In legatura eu 3.eeast.1. nona a-;:czare.a Tatarilor in Dobrogca
• \~cm pr('~ioasele marturii ale nnui martor care' a participat la accasUi
i1ffilgrarc. . ,
Tatarnl Suleirnan jlfenlibai, care lni-a' povestit 'cck ce ur-
lileaza are Yar3ta de 75 de ani si tdtef:;te inca'in satril Caraibil din 1 .,
I
.Judetul Tlllcea. _

"

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


-
-

- .r: -
_'t ~ .:

,.-
'" ,.

!-
:t:..:r-~ •.
'~
....
-IIj c·
~ .._:_
...
! ~~.r~
--:;_
,-I_._~

--. ....""."",~~
__
...'"'''·......~~,~;!.~ ..~ _. !!...; :..!_-:~
:....._!'.~';f.:Jl-
.:.f ... j,-"i
~_~~t;_~
..
.._;"t',~~ ... .2;"~ ~1:,,'
~ t:
~_:;r, ., "\' , ' ~"".''''' ..r.¥.~- ...~~~, ';'j~~' -~;1'J' .,.-
Povestitorul'nleti
• . • '~'1''j
-·riven ;,atU)1~r.\Yarsta- ·:a(~~lo.~l~;~f;~r:·.~~so"-,
\~.I_ ....:"-:s" 1_, ... }I ..... E':I!:~.t';,.I ..,. _ ......,...,","'. ".
7'1&:

cut 111 ~atiile ..:.q~J,m~~~~


,~.u:~~~.:.uu~a
.anr~a~1~U~~~:~,~P.~1~:',~.·
',1
,"
. -. '" '..l • , !.
I.' '. "
:z
\

.. ~~. Qh .~~ ~~~~I '¢~: ~~t..e


..·:·:I'~~'~';.·'·
> _. . .-,
t
,'("~~R-,~:~~Ji~~-~P. ,.99R.;~ ',.\~tP:\i:'-/ "f-:, ,< •.' \ ~

[!E~~~~,ri~t, ~~~pa .razboiul .Crimeii ,- dupa bu:t~flt.nu'l or..4rn~J~~i,}.


'- urn spune ~1, ~. sa" 's.~ ~a0 ~ecru~ri 'i>~ntru" oastea rllspa§~. ~i
1 rintrc -acesti. Ta~a~i,cari fusese .scutiti l?aI?-a" acum de .acest tribut ,
~atre imparr~tii~;:~aft'l!,ii', 'di~' Crimeia -, ~~:in"in~e~nur' ~i ',s,,~ ~prf~' ~,
~i~nl, ~9r~1. ~i mat~,~,~li ,n1 ~l!rcllor,-. -'-'.. s'au hotar{lt~:;~~~,,' s,~.~t~m~~ :.
in, iI?p~~ti,a, ~urceil~c~J " . .,.' ,'; '.,":" " _.. ' c.. :
;F..ill1isani turci,::,:a~'
t ~.~ t
i'Cl~Qit
.,
astiel sa .dcterl'ninc'·',tiil
.
Pl~tp~C cu~';' I J. • -. ~ ~

l'cnt, ,de enli~are Plii~~,re ncc~ti T~tari. "'.' - ",:,.' .1

; ,~~~portati pc, :'fapoar,c pt- o~ Ia Cons~n~{\ nl~ 'q~;d~~arca~i


in Dobrog~a' 'pe toamna ~i npoi. porni~i in spre' Q.ordul pobrogei
~h~ng'{lnd

·~p~.csiflr~~tni"il~i 'Octontbric in ID'arelc sat gagautEtsc Be~.:. '
~ I' I . . LA

('lauL" unde cn ajutorlll


""t>o= . .
angiiriilor,
'
fiicnte de populat.iuncn crc~tina de,
vr,in imprejurjmi, li s'a, iacut ,bordcic in una din" marginile ,acestui,
~at. ,II). ace&te bor.dCie -au stat ton ~ inrna aceea; iar tot ceia ce Ii
~l:a.·.n.cce&~ ,ca lcmtl,e: etc., ..erall ~ ~Ltr.~ locuitorli c~C)'ti~i.
(lin: ,8.lltelc 'mcgie~c,. dupa porunC4'\ in deapr.oape 'supra~eghere~,
~dmi~i~.tFa~iullci otomanc -din Dob ea. In pri~av'ara" anului. ~r,,:,
lBator ali fost tra~spor.ta~i ·~t de ditrc GU2'alltij din B~aut ~i 10-
~uit9rii satclor
, , vccinc,.in c6tul 13u,geaculni, adicil. in rcgiunea copr:insa,;' '

ll)trc brat~ll ·Sf., G hcolwghc ~i· mare c be Rnzim, rcgiunc care,'


<~npa.lnartnrisirca po~estitorulni no .. nl, era a roape pt~stic, c~ci I

<lela· satclc 'de nstazi ~Calien. Ri ~~ari_ iol cart existau cn. sate . marl' . ,

lo~uite dc~~Romrtni, ~u' S,C .•lnai inm nro nici un sat Heolo undc astazI" ~'
!':n~t localitatilc.! Caraibil,' Sarin~ L Beibugcac, !\Iorughiol; In' 'Du- ..."
'lU\~~atccrall, dnpa. S}»"lsclc Ini.~num . ciltCya ensc de 'Jlrotani, dupa
(~n~l) put·inl Rom:lni' so :Ji:li!sean inc:- ~I )fnlun1l9in, ]le~tepe ~.i ~falcoci.
Prislava :l.\r(_~:'t '2-:-5 case ..i P.~rrtaV1'O-O 19 locuilltc de pesc.ari.
" ~ l)(\~llurile C'uirri.ec mc[;,clic, ' care ~c gil'sea
, . era Il flC llClitc ttl .c:--:-- - dea.-
. '
:-:I'm('nca Ri 1)(' injlltele
J "
dC!1ltll·i n :-cpr, ...\eolo U1}(lc' C nstil7.i ()lln:l~'- "

:'~'lll ~i in parten. <in nplls a satll ui B('~tcp(', cxista~i' JliLdHl'i 'mario

Adn~i in, ~otul Bn.g(·:'tc'lllui; acc~ti' Tatari an fost n~c;'aV P(~


lli~tc ~(JJ{r::fi", intcmiincin-"<'· "'!1((·lc Caraibil, Snrina;:-lrf, Beibugeac l;il
~lm:.nghi()l. (';1. IlU cxi4:m :;;i :--porindu-:::;c priJi )l'('zcnta lor sttSci.t-
cioasclc a~czari, deh Dll~~1\·(,\c. , }Ia llnndia ~i ., Bc~tcp(': Prctutindent ,

uude· ~'all SUtbilit Ii s'an Hicnt bordeic ~i , Ii r-:'an ~ldu::; lrmucle nc-
('(~S:lrr, (lr lo('uitl)l"ii ~~t('lol' C~1irn, Srlri:.rhio1. ('t('.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


~' '-;'::'_:::.c: .!, ,:Z:::!1 . - 1, '_-; 454 . ~ !)£ 23
tUrCesC h:~ ~-~A!:e'~-unfb'"rt-de :fieCare..:..c_as~:A.~a-uIia-_-:---:...
r--~r-i~~~~~,'t£"lnt1\ ~~.m..et.r.ii satelor,:.:diWcest 4rc;~l>~~-·-. .
elementul romfu1es~ a" iricepnt .~ ,;s~ 1nniuIt~~asca 'e1'sa ~ ~
~eze in aceleasi sate' .k'latUri' .d~ ei," pr~cu~ ';~i~.!.Bulgarli':~cari,lu,- ( ::: ,~"
• .~ • .J ... '" ... •
' * , ..
,.. •

cepusera sa ,?ina in acest col]..: de llrin _Beidaut, Babadag, Potur,.;· .


• • • • "'1 .

· Tat...'lrii . simtindu-se din ee ill ee mni ·.stingheJj~i. In acest mediu de


populatiune .crestina, se ridicau -ducandu-se 1'n <Dobrcgoa>, '~diea tn
;regi u'iien jtidc'~'tlui . Con stan ~a, .~n.1
. ,....
p?ll-tilC
'<riulg~ncl rasaritene,
.,., . . . \" i .,.
sa{l
· chiar in mai lndepartatc rcgiunj ale imparaliei turcesti .unde 'se
· silnt~a~ .mai bine Intr'o. puternica masa turco-ti(ta,ra.. .
Suleiman Mcnlibai, imi adnugii, ca ceia ce se vede ast;1zi In
: acens~~ 'regillne en elc'mcnt citar, estc aproapc nimic £ata' de nu-.
..... 1 mare
rnaru ''', care s a a~ezat in acea vrcme. !
,
A~a numai se ponte explica prczcn~a accstlli. element hiti-'~
regiunc err.re era insemnat1i cn pustiita pe harta .ctnogfaficll ·a'.iui .>
1~ Io'nes~~, in' unul 1850. .. '.~;; :;"
Povcstioorul nostru, observa, "altc transportnri de T~t.u.i I

din Crimeia s'nu :\$€L'lt in ,«Dohrogc.a ndicK in intitlsuriIe jude~lihii


· Constanta~ _. . .
Le Jea.n local1zea±a flcmentnl turc in valea Bab~dag~lui, flJ- -~ ...
_. 1 '
imprejurimilc . lIiir~o\Yei $i . in :lIte;,c,,"tte\'":.pnncte izolate, ia'r pc ccl -
t;'it,arasc ni-l aram en' intinz<1ndu-sc in e ntrnl Dobrogei ~i scobo-;;; ,
nlndu':se foarte pll~in Ia stid ~dC' ,'alul u! 'nrnbn. Tat'lrii sc oC.tipan :. > •
fonrtc putin eu ngricultura;' indelc -Clre:l Jor de predilectic era
cf(.~terca
,
~iteJor 38). ..- J. '
Ei stateall ,sub - aseuIL'1rca unni I. an
l'r:h.iat(1,l-Qrman 39),_pc car~ irH~a...Alb ni-l nrnh'1 locuind in Alcapo-, ~
~i-~i pastrau cadii lor proprii, nerecuno ~lndaIt:i. nntoritilte snpcrloara
oto~11n.na afara de nceia n, Pa~ei-mneltir din RlliCiuc, In vrcmca. c:'lnd
Pc\ters' facC"l dtHltoria lui' prin Dobrofrc.a nccasta. atltonOl.11~e !1u mai
exista 40}.
.' ,
It, 1·: l)c,i.eJ's .ccrccbllld })ohr ge. intrC' anii 1,865-1]6.1, :irati'(
cif Tatarii, Id'enian regi~lnen parnin ..nllli, 'J'a:;-:alli-Casimcen, care '5(\
vars.l in laclll f'n:;-:nnl la (\:11)l11 l\fidia, dcaillngnl vaii Cal':tsu, intin-
Zcllldu-s<, chiar t;i l:t ~l1d de :tccn~ta rcgitllle .~i OCllPUlld un' ~inut d('
40 utile patratc. La marc ajllll!!CaU ._.
b. \ sud df ' I~ara-Ol'rnall, amc~-
'tecandlH:;c en :o;atC'lc' bu)gill'e~ti cc se 'in£iril)an atune], dar·'foa.rtc
rar tdiilld {'u ci fa .UIl loe., iar ~prc sud sntc1e lor oeolcan limanul
'r~~aul' ~i beul Caual:a. p~lfla]a PaJas. Gr~nita \·c~tica SC' Hisa 11/2
"
," ,.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


.."":'.....-..r:.~_---.,~ """'- _.._. "C" -- ~ ............ - --., •

• • • " ....... ' <I .. ".~,

ermnnVa ras~rit de HAr~'ova;~incoI1jurn~:Al1~~Bair;~ intAlilea.-'


_.......
...~~"O.&laCebilichioi ~i c~prindea CQ. 0' cotitW=i . mare-r:sa ~: (te ~.
- ~esideMahmudchioi.iSpaapunar;
......__ . . ".
Cocargca ..,.~i:altele
,'I
...',\-. ;'.
~
l -,
,
:•
':n-~
Spre ·sUd gran~a se intindea spre Bazargie' in ~i~utul ma-
medan ~i bulgar,' indoindu-se foarte nebo~rat ~i disparand Inspre'
;(c1~ marii. .. ",..' . "',
• ,,""'. 11 ., \- 4

. l~icl( credea '011"emigrnrea Tatarllor ~n 9.ri~eb, ,I in _D9;- .


brogca' ar fi ntins cifra de' 60.000 suflete,' dintre cari [umatate au
niurit de hoii, pentru eomb~acarorn guvernul otoman s'~·.,Ingrijit, ~
- ~ • • t

sa aduca doetori, ...tabilindu-i in centrcle bantuite de cpideinii.' ,. I

Aceasta emigrare tatarcasea a ames~ceat pe v~hi~ J;atari' cq!\


no~ eolo~i?ti .ridi ndu- e a..tfcl numarul populatiunei del~ ,20£, l~ 1_
500. pe 0 mila. patrn a. • Dl tecul se. putea obscrva. mai bine in -\, '

orn~ul ~legidia, unde een era ocupat de


, vechii 'I'atari,. en. negustori.
sau' chiar agrieultori, L'l .. V li i locuiau in llumeroascle eolibe'
dela 'periferia ,t~rgll,! oru i ~ .-DOC yeniti s'au st~eeurat ~i s'atl~ .
a$czat in toute satelc dIan . Ia Ra~oya .,i dela Cara-
O·rman pana In ~lalunudia --
nOll a san au inceput sa populczc
)

lei ~i colo au intcmei


uncle din ccle parasite in u -elor dizboaie dcla inceputui.
veaeului. .
',' Ir:_l)wna rat, 'odjp_i_o_ara---r~--:_
noua pOI)ulatiune til a - .
in aral a sud, de. D.aeni ~i i
In Dunavat, spnhe .Pc taronice, cad eu m{indric~
1)urtau inCc~in nas Inari ine} 3) .
..., C::;~Turcii se gasea~- intr un mai lnie, urlnand' numai in ru.
doilea. rand ea populatiunc ~ina, Const~ntalUlegi~ia_
In Babadag nU!llarul Tatarilor· Tu~cilor era cam dcoi)otriy3 .
..AJ11estceati cu Tatari, m . Eulgari sau "en Hoii oa.spe~i.
:n tinutului dobrogean, Cerkezi~ prau Turei in satele ee urnleaza: .
. Greei, Cerna, IIancia~c.1. eu 15 cas~ loeuite de Turci ~i
BuIgari, Aepunar ~i Ortachioi, intre ~Iacin ~i Babadag, IIassanlar,.
Rahman, Ali-faki l;Ii altele in re~iunca snd-vestica de~lurilor ~abadag":".
~H(cin, Baltage~ti eu 15 c.'l~e illree~ti, 35 tatare~ti :;:i 67 cereheze,
Terdisehioi, Satisehioi :;i nltele la sud-yest de Hfir?oya, An~dol ~r
Karachioi la nord' de ~Ibt.'ll1ta,Asiduluc In sudul aecluia~ 'ora9•.
. 'Petcrs cuno~$te en locuite l)nrhai. de Tnrci, satcl~ T(;:alatdlfi~
, C-drgeZar
f:.l , 1:1 ,·c:..t de Babailag.
, • ; !
. I"
..
"

Biblioteca Judeteana "


„Ioan N. Roman” Constanta
,.
.TOTAL, r ',,',. , '
I ,

, .. Nemusul- ,

,
_, .
'f: . .
,

Kazaua TulGea . _,.. 7.713 , ' ",9.132 ,"


N ahia 'Isaccea ·.-;\,Y:.:':'~ l_ , 2.649 .. _ ,2.68
;; .. - .,' ,l:J" - '. -- ..
'I{ill'a~'" , 15,011 '30.717,
» -}.fahmudia ~~~ . ~ 8.93.! 15.058·
Kazaua Sene (Cerna- V ocla) 3m 16.251·
!.' ,Babadag. _ .;. 3.672 : 15.9~8
"Mucin .'.". • ," 90a
',II -
,

" Const;wta
\ ~ f.
1 12,831 I

\ ,. ,IIan;ova ~ . . . 3.993 " I


. .. ,

It 'MeO'I'dl'a
...~ ~ , '" '. ~"
3.013
3.705
, . :-, ~!otal.... ~. --:-;;----
111.481
""~ v : ,~ .... '. J
...
' ":,.-1 .
.Kazaua Varna:' .' ~~ : . .
'.)11 ',; Provadia .. :. ~. 13.172
»,_ ~'Balcic"
:. '''_',t. • ;, .l4.~OO
, ~ . Baza),g'ic.;,,:: if.
., » "' 'M ,anga I'la>... ',' ....
" '.Tot:a(.'
.. '

• • i ,. I \.. • 'l' •

.- Jireeek in ~876~ constata ca massa Tatarilor ' se afla" in Do~


-brooea de nord, nude -se stabilise in numar de peste ,50000. T" , .. 1
v • t" , Ur.CH -
se gaseau mal mult lU sudul Dobrogei -45).' ,- , , " ( " . ,,': ~
_._ ,'Dupa,' doi an~.·'nlIm'al, in 18?8, ~]te info;ma~uni ar~ta'ca Ta~rii
..
'In .numar ,de~, formau nlajoritatea ..l'elativ~ ,~' popuiati~nei di[:
Dobr~g:~, unde ocupau un t€ritorill~Opatruzeci -ae-mi[~
~l~atrat€. ~i ~e, ~c,~pal~ eu. ~{llg~ria, ere~tera .cailor ~i cami~el~r -~i' , I,

,fa:e~u transporturIle de mariun din J~u_~.4".ultarii spre litoralul '. '


Marll-N egre. .
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
~~~"~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~~~-~~~~~~~~~.'
,.'
" Ncmusul-
N umele Cazalelor
mam

Tulcea .• ' • 2.838 15.426 ,18.264


~ 68 ' 0.366
Isaccea . . 5.298
Kilia .. '.' . ; 31.412 aO.lJ22 61.434
Sulina . . 31.900 602 .32.502
Mahmudia . ~,21B . , 17.8~8 30.116
-
Babadag . 0 24.6b2 , ~.
'\
; 7:344 " 31.996 r

24.044 ,
Macin , .
Constanta
26
34:· 2.790
1.818
5.196 . 25.862
7.9a6
~aI1lova • 39 ,
326 1.700 I
2.026
Megidia • 56 ,
4,38~ 2.626 7.010
.-
", : 'Total 'general.' 2"il I 134,662 ' 87.900 ~ 222.562 '
, I")

, :"'. Prin urmare din to tal u I de 222.562 de suflctc, majoritatea, -


in numar de 134.662, 0 forman musul manii.· ".
. I"
" ,...
'- Statistica lui Bieloscrkorici nu coprinde nidi un T'urc, nici un
Ccrkez, ci de-abin. cati-va Tat:U'i can pcntru tot sangiacntul Tulcei, ,
abia atingeau ?ifra' de 131 capi de familie, grupati in modul urmator :
pcntru jud, Tulcca: districtul Tulcea, corcspunzator eu plasa Tulcea
avea 127 fa!pilii: ~i .diqtriGtul' Bal>adflg 3 familii, reprezcntand l~ 0/0 ~
din' populatiunea 'judetului 49). '.. ~ .~
, -Din "tabloul .statistic anexnt .la sfar~itul :Jqprarei baronului i
d'Hooquer, l'n _,1879~' rezulta urmatoarea r~pnrtitic,.a"clcmcntului tur=-
ccsc ~~ tataresc in Dobrogea: . . '( " .~.: " " .. '..
Orasul, Tulcea : Tatari 224,. Turci .300; ( .. ~. 1-

" Districtul Tulcen : Tatari 464, Turci 520;


:t Babadag : »', 516, »' '119~
{.» .Constanta">. 4624, »;' 1388 . 'j"

» Ccrnavodn- Harsova Tatnri 180, Turd 264, 1 .',


:t :MJicin: Tatari 3.04, Turci 1052: ,.
,
'»'., 112, . 96;
,
:t " Sulin-a; »
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
.....
Turci 'latari TOTAL

PIasa Babadag
~ Tulcea .
,. Miicin..
» Sulina... 43
Orasul Mahmudia
'Isnccea..
»

., :
.."....... -
~ Total. 510

Din 0 in 1879, pentru judetul


rezulta ca Turcii erau In ulnar d 11 0 de capi de farnilie eu un ." ' ..
proeent de 8.8 % ~i Tatarii milii eu un pro cent de ~.2 0/0
din tctalul popnlatiunci judetului c: IDP'eaeifra de 13.555 familii 52).
In 1880 eifra generala ~~
pen 1 oti Tatani din Dobrogca era ..
de 29.476 53). " : .,. ".:.oj
'Elementul ccl mai numeros tureo-tatar se afla in judo 'Cons-
tanta, unde pHi~ile Constanta, Megidi: si Mangalia eran Tocuitc in "',
mare majoritate do populatiune tatai"d ycnita intre"1~-1856~·. J ~
" Eran relativ numorosi Tatarii in pl~ile Harsova ~i Silistra-N oua .
.., ~ Populatiunea tnr,ca propriu zisa locuia in deosebi plasa Silistra- ~~.u
N oua unde se gaseau numerosi in sntele : Ghiul:egea ~i Tekeclzi,()'1'. 1_ .-

In plasa ltlangalia,' sate exclusiv turccsti erau : Hoscad/in; Acargea,


Vallal?', Dauach'ioi,' ltfustafaci, Icrebiler,' Oarachioi, .Am~.aci. In
plasa Constan~a, numai satele Tlasiduluc ~i Laxmaliale se putcau
'I' •

numi turcc, pe eAtid ,..in plasilo Megidia ~i Harsova populatiunea


turca loeuia la un loe cu eea tatara, forrnand
. totusi, totdeauna mil-
halale deoscbite.·
Citra' totala era 14.947 su£lete· Turci '~i 22.584 T~tari 64).
In ~inutul Dobroge~-Noua, Jireeek arata eR in annl 188'1 clc- "
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
...
T U,R C I'
.
Anull881
I Anui 1888

Balcic
.. 40.0 . 38.8 , '"-
" Dobrici 55.3 _ 53.1
Silistra 33.1 2?5
Bazaurt . 75.2 . - .. ~ ~,
.. Chaskioi . 83.9 ~
Kurt-bunar ' 81.1
A kkadan lnr 90.1
Tutrakan . . .. 61.4 64.8
,>
. Balbunar 78.7 70.4
Bjala . . 42.6 31.'~
I

Pentru vechea Dobroge ro . easca, -tn ariu) 1882, ci£~'~lc ur-


matoare arata numiirul TUfCi or Ti'itarilor: judo Tulcea 9300 o

Turci §i 8530 Tatari, iar judo a 14.947 Turci ~i ,22.584


1a"''''tarl. 56) . ,
.
Pentru iutervalul 1n 0- .
ementul turco-tatar, ,raman.e
,
nproape stationar, in judo mici variatiuni ici si colo
dupa cum se 'ponte vedca blou 57)•.

·T TATAR'!
.
1880 11 1880 11890 11~ I 1902

_;
PIasa Constanta' . 1.649j 1.635 1.549 6.060 ()~083 8.052 f.503
Harsova 1.240' 6{~ 971 1.437 2.286 1.466 1.305
:t

:t Mangalia .
· 2.122: I.S2f) 1.507 9.101 8.621 8.848 7.865
'» Megidia
·. 298: 451l 1.080 5.517 6.473 6.461 5.029
» Silistra- N oua 5.812 3.42S 2.601 2.400 1.383 2.219 1.704 1.156
"
Total.
·. ' . 11.1261 8.0141 7.920 7.507 23.498 25~682 26.531 21.858
- r' "_ : .,
Dupa aceiasi situatiune a judo Constanta din 1904 numarul
total in anul 1902 al Turcilor era 1.,507, jar al Tatarilor de de
21.867, 'pentru .. intregul judet, repartizati pe -_comune dupa felul .:
cum se afla in~irati in tabloul urrnator : '
.' .
..
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
TATARI
._
4~.;:
~U!{ELE SATELOR _f: ....
I

,.. c
c::.><d ~I ORA~ELOR o~
~
W~
... 3'6
III:
8

Agigea ~"" ", 12


Haziduluc • lGU
Or. Constanta Laz-rnahale . 19
Teehirghiol • 90
Caraharman 290,1-----
Pelctlia PIasa. Harsovu
Traian .. Calia . . .
Oorugea • '.
Haidar ••.
Caramurat . _ ahornetcea
ahman . . • •
Carol I .. . Rsmazanchioi ~
Dorocantu-z,

Caracoium
Cavargic ..
Oicraccl . .
Cogealia .'.
Mamaia ..
Palazu mic .
'Tasaul " .

Cobadin .
Gargalac- marc
Gargalac-rnic .
~ahman .

Murfatlar . Capugiu
Cartel . ·· -.
Nazarcea .V.
Ornurcea • • • •
Erchesek
...Iuslubei .
· .. -
Muslui .
Pantelimoti' . ·· -
267

Palaz mare. • 65 ' 7


Anadolchioi ·· .Satischioi '. •
158 Siriu . .· 5 259
_.
.Canara .v.
Horoslar" ..' ··· _. "
23 Tcrzi chi oi • . .
--:w
52
699

.
211 Topalu •
Boascic
··.. 5 ,'_

Ghelengie . · · ·
Estern . .. 61
pazarlia. · ·· · 217 10
-. ·
Seremct . · 74 Dueran
··· 94
446 16
.Topolog
• t""
,
.. .' ·
'

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


..
... "'.' .
~ 'TURCI< T.ATA:nI~'

NUM.ELE SATELOR ';;' t: . NUMELE SATELO:R


~I ORA~ELOR' a~
::s ... ,
. $1 ORA~ELOR
I
. ' .

lh ..

""
Fagara.,u- ~ ou ~ Casteel • '. . 123 2
~ Ul umbei : . • . Buiuc-Enghez . . ,13 7 206 " 9
'.' --r3 7 3i9 11
, Plasu l\Inngnlia Ascilar '. , . . . ,,197
Baspunar ..
Agemler •. Oopucci •• ]
Cioban-Isa: . Gheringec . 32 401 ,G
Sofular Haidarchioi
6
Azaplar . . 2
Carachioi .
Eribiler • • • . Carliehioi •
Mustafaci ••. Mutatan-mare '.
» -rolC 1
Alibei-chioi . Urluchioi
Iu: urat . . • . 64 3(6
Calfa-chioi .
.. Canli-Cincur - , 61,3 17
Car.roraer . . 88
Cerchez-chioi Abdulah 37
Douluchioi Ebechioi .. -80 196
Docuzaci . Osmanfaca 242
Mamuslia 5~6
-Ghiuvenlia
387 15

Cavaclar :Mangen - Punar


Perveli .' . '!- 474
'Tuzl 105 36 57
105 36 5i:Sl'---II
Bectcr
Cazil-Murat Acbasi 190
Merdeveli -Po Caricula . 3
Terzi- V'eli Hagilar .. 240
Ilanlflc , . 10 19
Sarighiol , . .' .' 149
Acarzea 1

Cadichioi. 7 10
Casimcea .
11 7 Yang-ca.-Punar: "
Chirazi .. 62
Deli-'Cruoi 10 Tatlageac-rnare.
59 Tatlageac-mic •
.Hoscadiu •
'Papucci .• f
VaJala .• '. 37 Topraisari . r
114,--".1.,--1
17
,.PIasa 'Medgidia ;
Alpzac.~ •• 141 I

EdilcbiOl· .• 8 '"Alacap . iJ •
En ge- Mahale 17 -Oheostel .. ..
Uzun.lar ': . . ,.~ - .Docuzol . .
" .. ,, ' " , I ,' ..
.. '.(. :- "
( "

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


. -
:BiuI-BiuI'mare Seimenii-mari .' •
. ~ . 'mic.· Seimenii-mici L •
1---1---11---1
Endecarachioi . .
Turc-M:urfnt Baltagest! .
Chiorcismc
Sarnge ..
r~aul .. . Taspunsr .
Carabaca' •
Caugagi .
Kertic- Puuar

Caratai . .
Hagi-Cabul .

Adam Klissi
A rnbagi •
Enigea ••
Iusfanar : .
Iulciova . Beili
olucci ... Dernircea .
Bugeac .. '
Canlia . .
Oaranlac . .
Curu-Orman
1

..... Dobromir diu


i
1-,-6-,1 Dobromir din

Carvari-mare .....
Rasova. Carvan-mic .
Vlahchioi : Velichioi '.
,
. AI.;.,

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta •


" '
I -c,
, . . I
0
~ .r: •...
e
~UMELF'SATELOR !tI.UMELE' SATELOR
'"2-::: .~.: -- ~.:
-
, !

I ~T OlU~ELOR .~I O:aA.~ELOR v ~~


0- c.>d Z.,; ......
__ ~~
=' ~
>5S eL':;
)C-

. ..:'
- ,
"
,r-
.. - 0
00_
0 x

.-
" II'}
"
0 (.)

'

, ' ..Cara-Amat ... ,:' . .


..,-' B~imnai-. ' . '.
,Cuzgun , . " Cara-aci . . .
Urluia , . Dumircea
. Hairanchioi .
Enisenlia . Skender' .
Bazargbian
Oiucur-chioi
• # ..,

Nastradin n-Iarleanu .
Techechioi
Oltina
Garlita . , Ca.~la
. Galita .

! '
-Ostrov
: Cuiugiuc 139
! Esechioi 151 Parachioi
290'_'!_'!·H---=-~I--1
*." .:
, '

Calaici , . .323 Regep-Cuius


Ghiuvegea 33 Techederesi .

Coslugea
356 ~~j "\

Parjoaia . '.

.=>=ll :-1-'
Lipnita . Saru Nou
,
TOT'AJ.J {'}ENErtAV',

, I
T U R C I
"
TART
P LA S'A
Cct.ll.tcniro-
mani .
Supusi
s t r a ill i
Ceta.teni
nH\ni
ro-I su'plt~j ,
s t r ii i n i
,

...
'

, Constanta . , 1.017 532 5.897 ' 60s,


Harsova . · . ., 733 248 1.270 30
Mangalia . 1.304: 203 7.552 322
. -.. ')Iedgidia
,
. . . . . ., · 914 166 . 4.972 57
; Silistra- X oua .:. ., ~ ~ I·' •
'2.303 47 1.156.
Tbtal . '. · '. . 0.311 1.196 ,20,847
.
J
,.1_.O~O
'7.507 21.867 "
, '"
, In judetul . Tuleea numarul '['ureilor, in, anul '1904, era de
3351 de suflete, iar eel al Tatarilor de 2160 de suflete, reprezen-
tand cei dintai un procent de 2.48 0/0. iar ceilalti 1.59 ,0/0 din to-
talul populatiunei ace~tui judet care atingea cifra de :1$6'.213 Sl1-
flete. ::,ReI>artitiunea lor era dupa CUI~ urmeaza:
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta

, .
, ,.
t>J~ASA :;.;r CO){uNA '

. PIasa Babadag
;.' . ,
. PIasa Sullna ,)

1 Alibe-chioi . 252 1 Chili a-Veche


2 Arrnutlia .
I

30 22 2 Caraorman •
,3 Sfistofca ••
·3 Atmagea • ·· 1t< .4 Satu·~Tou :.
'4 Babadag .' . ··· 5 sr~. Gheorghe
5 Baschi-oi . : ·
6 Beidaud
7 Canl~-bugeac .
····· ,~'
6 Suliu • . . .
'Total .
2 Caraman-chioi
-9 Caranasuf .....
. ~..
10 Casap-chioi . ·
11 Casimcea • · · ·
12 Oeamurli de jos .
· PI
13 Ceamnrli de sus'
14 Oincnrova · ·
,
15 Cogelac
16 Congaz · ·. ·
·· ·
17 Enisala
18 Jurilofca. .
· ·
19 N8Jban't '.
-
20 ~ rta -chioi
21 otur ..
· ·
77
22 Sari-chioi
23 Slav1\ Rusa
24 Tosof
25 Zebil _r-. · ·
I,
Total.
. .. . -
Plasn ![acill
Balabancea . Total. I.
525
,
2 Carcaliu · · .. ,.;
· - .~
~ Carjelari · ·
4 Cerna
5 Coiumpunnr 0.
· ··
S Greci · · 15
7 Isaccea . ',
8 Jijila Reeapitulntle,
.9 Luncavita
0 1\Dicin · · :-44 -...1
9::>
1 PIasa Babadag l.lG7 L172
1 Pecineaga ·. 1.544 200
12 Pisica · · .. ~ 2 »
'. Macin "
a » Sulina .
, 196 3
13 Satu-Nou
14 Turcoai~ . · · ·· 8 4 ,» Tulcea .
e Orasul Tulcea · .. 2]6
'22h
5~5
200
15 Vacarcl1l , 2
· 3.i551 2.1(.)0
Total. 1.544 2()O .- Total .
"

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


~ " !.' -1'(,
. ~.....
~..,-=__
~ .;(
._ ~ /IrV' •

.. ~
• _.A~-:--~
.....
,.._
- J.;. ...L

A
• ~
'4;f
"':-y

..
~-
'!'7..
~
~.
.,
<
L.-:~
.. ~
_

~; .. ..- ,- ~ .. - ........... ~. ~ .....~ -.. ...;;=..:~


...J:--~:~...:Ini"'!·t905 ~i~.n: )fitf·~;sta~a~3.2()8 -"-Tl{~l~ 7.~45
r'~" "I'urci, 'iar i.ii judo ·.Tulcea 2.160 TaL1~ si 3']5i ~~~'gi
~~: ~
,- In J910(',~tatistica pentru
judetul Constanta ~asc~te ca Tnrcii
,~r~~ "in~~numar~de'!..6.766 ~i Tatatii in Damar de 21.li59, ]a cari s'ar'
I

putea adauga .suma de .~.34:3r ce reprezinta pe .Tiganii ··.·Turci .~i


t

-crestini 59). -.).. ," t • ...... .. ~ ••

- 'Pentru jilCle~,iil TU'lcca \ cxpunerea 'sit'uatiu'n~i judetnlui din'


I 1913 arata cjfra de 4~341 Turci, 1.706,. Tatari ,~i 584 Tigani turci 6~).
Reccnsamsntul bulgn~ din 1910 stabilise -pentru jud. Durostor
I ·~i Caliacra, cad formcaza a -t..~ii noua Dobroge romAncnsc.a, 'numarnl
de 10~.830 de Turc('~i 11.584 de T3:tari. 'Ei Ioculau m'ai en seama:
partes de apus a ~inutnhii, unde in uncle pat:~i se aflau in rnase
cornpacte, ca Intre Balabanlar, A kkadanlar, Kurtbunar si no'ua £ron-
tiera rom·Ana-bulgara. ....\_cc.'l;- rcgiune din noua J}obroge roma-
ncasca facc parte din ccn rol rcgiunii J)eliormanului, ~inut pi'1-
duros, care incepand din \- Beli-Lom, aproape de R'l zgrnd ,
Be continua ciltre sud pan!i n va)ca ralllui Provadia' innaintc de
~tlmla ~i In nord pana it J'1e· Dnp~ cum am nriU:at niWi sus,
aeest tuiut a fast f rt nie coloni'zat ell Turci explicAndu-se
asHel predoluinare: e . mu~ulman inca ~i astazi .
.cTurcii din De io 0 cuti sub numele general de Iuruci,
Be disting prin statum or ta ~i Ilrin constitutia lor ",pntcrnica.
Pentru aceastn. popula~iun I"'l v~cina ii nume~te «Gadjali",
cuvant ture care inscmne.m Incni pnternici". .
Elolnentul
, tllrc' era nlai nUnlc.ro' inca innaintc de 1877. ])upa
aecasta • data i ~i
~
mai ell scam~
.
in arlul 1881 un £oartc mnre numar
,de Turei an emigrat din ace:l 1 :lrte; in. locnl lor au ycnit nulgnri.
l ' fie din partile Traciei turee .. i. ic din partilc Dobrogei ycehi
rom{\nc 61).' ,
Chinr 111ai t,lrziu di~tricteJ(' cari o£ercau cdc mai eompacte
mase de Turd eran: l3nlcic: I obriei. l~nrtbnnar, ..,. Silistrn Tur-
ttl <-':lia 62). , ',: .~. .; . ~
l;Jtimn. stati~t.icu rOlll~llle:l:--ca dill 1913, .con~tata cit totallli
l)OpulutillJlci lnlH:;t1]mane atillgcn pentl'll intrc~iga l)obl'og-(' y('che
rom~l.na cifra de .41.442 :'lIfleh', reprC'7.cnb1nd 105)0/0 din tnblnl
populatiunci, descompununclll-se in 2J .~50 Tatari ('U [>.(ju/o ~i 20.092
Tlll'd en procC'ntul de 5.30/0. (hlP~L l~rm~Uornl tabloll (13): '

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


.
1 Tulcea.
· .. .... U70
2 Babadag • .... 349
3 Chilia-Veche
_ 4 Isaccea
e Mahmudia
G Macin .·
7 Sulina .·
Dobrogca

in mnb 1

- -
- c
;;..
~
'i:
I n

1 Tiital'i
~) Turei .

/
Pcntru judetul Duro ..tor. - ciici 0 sitfintinnc complr-ctit n jn-
. Cnlincrn
. dr-tulni . nu no-n putut sta In Indcman« - dam tabloul ~ ur-
JIlaior, dl1pH care so ponte mni Line urmari numilrul ~rIocalitlitilc .
.clorncutului ctuic care ne illtCl'('~c:ud~,in nnnl 1914;' .

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


, ; '..

"
.4

'

, .
.! ,. .. ' PIasa' snistra~
:..,.,.

\
,', ...
'" III;

, phisa ~·llolmu'~lat ','


. '., . -. .. ~.' ',:... .
",
... ...
"
'.
"
I
;
"
" ,',{ ( ,'''\~ " ,

3 1 Aidemir ',.', . " .: -: ~


) Alfatar :;..:. ,~';. ,
:1401, . -.
2 Babuc '. . ..'~, .~ : .
:-3 Calipetrova .. " ~ . ~ - 0
- 2
3
Balabanlar .'. ,:~ ",
Bozna .". ..', '
5.46]
3.169 ,
,~t '

1.005 - 4 Cocin a. .:.' . . . 1.896 -i " --


4 Cainargeaua-~are .
'5 -mica . 1.0,19 5 Doimuslar '. .. '.,' . , 2.763
6 A Schi101' ':,',' • '" ",'
, •
:,.. I • • I .

,'"
'6 Caraorman ' ,,: ". '.
). \ \ 343
, 7 Ohiose- Aidin '~". ,.', .' 979 . 179 . 7 Popina " :, '1. ." "'_..- •
76 ,8 Srebarna . ) rrr:

'8 Pandicli .', ,0' '. '


o'
. , 1---
, ,3.08~ 176 9 Vetrin a "',,
t
13.()3~ 140'..
...
, ,
. '. ,.. ~" ., 1

,
. ',. ,

t' PIasa. Turtucaia '. '1 ~ • '," , •

PIasa Sars~nlar
139
..1 'Antimova
'2 Belies . . 26 43
1 Ahmatlar :' 3.337 I
. -\

,'3,Covangilar 3.383 2 Astvat-chioi 2.887


" 4 Dcnizler 0
979 ',3 At·chloi . . . 1.086
,5 Senova . , , . '691 4 Atmageaua-talareasca 2.815
'6 Satul-vechiu',. 5 Cadi-chioi . , . . , 204
J Tur~mil .. 2.59z 6 Chiose-Abdi '. 3.408
1---
" 8.044 43 7 Garvan ..... ,- .,,
~ , \ 8 Rahova de jos . . 1.246
'9 Sarsanlar :" . 2,871
PIasa ,i"cadftlliar 10 Vishioi .• ,. ','. 1.917
,
"4"
-, "

19.701
i A cannnlar , . .
2 Doccelar . , , .
3 l~ahman A~iclar
4 Siniru-_~ou .
1 Silistra (ora!?) " ,.'. 5,960
[>Sungurl'lr 2.962
6 Uzul·chioi "
2 Turt'ucaia (ora~) : " 1---1
8.92~ '"'
~<l •• , •
. ..'~ .{.

, ,,)..' '

I • Tablou ~e llumih~
~ ~.' ~
locnitorilor Turc,i' ~i,Tatarf'i)e:
. .... , ....
illtr~g1l1
..
.in1e~D~osfA)r
.. .,' ' , .." .,

t
,

"
..
.. .
,',

, '
I
. .' , . .
Nc. ]Ocw";dlor
pe comune .
1'0. ]oe~;too';lor
'
.})c comUllC Tot.al general
urbano' "ruralc
. ~ ; .'
,. , _ " ". ,'''';
_.
,

,
.. , , .. ",

1 Turci . . . .. . . . .. .. .. .. .. "
8.922 63:632 72.554
Tatari . . . . . . -
_
-
.,
704 704
2 "
~ '()4.33G 73.258
, '8.922' ,
"

.
-
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta 'i
/
'~ {ora~ : ..
. .; Sat... 4
2.050
19.159
4.900
10.033
~ , Total . 21.209 14.U33
:t
221 .
-: O{ Oras T·
Sat.:.: 920
2.64~
2.511
- Total. 1.141 5.159
1
Total general . 22.350 20.092

9.419
2.957
12.376
"

.166.224 ..

. ~ . '
. .
, . "Calculand dupa acest titbfOU
procentul' pe care-l reprezinta
iin I fiecare .[udet, gasim 'urplatba ele cifre : , '.
, Jud. Tulcea: Tata~'i 0.7' % , Turci 3.0 0/0
>>> Constan ta : -!1 0.1 0/0, » 7.").0/0
» Caliacra: f » I 6.2 0/0, » 38.2 0/0
Durostori "> 2.2 % ~. ~ 71.2 0/0

" . * *. * . • '.

'Pu ternicul element de .colonizare, musulman, asczandu-se mai:;-:


-cu deosebire in rasaritul, centrul ~i sudul .Dobrogei, regiuni ce ..vor .--
fi fost atunci slab populate} a 'imprimat toponimiei ~obroiei;~~ ~~
. caracter aproape cu desavarsire .turanic. .' ,.. -.
Ceace 'cste mai car~ctcristic e faptul ca nu gasim 'dccat foarfe ...."..._.....
rar resturile 'vechilor numiri d~ localitati dint epoca romana sau
bizantina, CUIll e cazul mai frequent· in pro-tile' Rumeliei sau ale
Tracici mijlocii ~i rasaritcne. Lipsa unor :astfel de . resturi topice,
• ~ I I •

I""chiar sub cea mai barbara forma, .reprezentata ,prin .graiul turco-
taiH'll', ne-ar face sa credem ca
numele unor. astfel de localitati din
.cpoci mai .vechi .Incepusera ~a .fie parasite sauuitate cu desav~~ire
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta .. .
" .. "
i
... ~~' t..~ _' _ • ' , ~,:. _ _ __ ~___

~'7;:'" ~:: ~ ..• ..........- --W E tn - •- ." -~... • • ". M::.::.1:!!.~"~


".din:;cn.~:~...tot.:'in~i.~¢ar~i r~lipse-;:ile·~~p?Ia~.iu!le -in ',:remea ..cln~ e e--
mentul osmanlau .se- i1geaza"'puternic ~~i":defiri~tiv in -p~f1ile de, odi-
nioara ale Scythiei minor:-,~ :,.,\ "~"<.j':,;' .:' " .' ,~.' 0-

: : ' Di~ 'e~i~ 3.77,6. n'U1ni~i to·p~b'~,.· '))ob,t'og~i. y~ehi: diotic cari alq
367 sunt '~u~e t'
'sat'e~ ... • • ."
'de
~e)efalte~.3'.409- 'subt nume de vai, coline,: iat, j~'" ~ ". I· # •

dealuri, lacuri, rauri, balti etc.,' 2.338 Bunt. nume turco-tatare, repre-
··,zentAnd..astfel un procent' de. 61.89 ~/Q din .~otah~l numirilor. topo-
'a
.~·imi~e int~egei riobrbg~' ve~hi -:~~~~arie~ti'.:_:~o'eotin'dn-se aceasta
.cifra dupa harm cea mai arnanuntita, adica la scara 1/10.000 _. ceiace
, ~-. , . .. ;

ne 'arata ca nproape trei sferturi din" totalul acestor' numiri se


0

datorcste nseziirilor elcmentului de care nc ocupam 65). ', '. ' .


Uneori sc intrepuin'~eaza'.n~miri de,'pasa~'i pentru insemna a
o loealitate en: ". ,. " ..
. ~' .
Atmadjea [pasare de prada, uliu] sat in' judo Tulcea ;
Balabancea [erete; balaban nomd'un epevier ou faucon blanc a tete
, epaisse ;], sat in judo Tulcea la sud-vest de Nicolitel :
Biubiil [privighetoare], dona sate in judo Const.."lnta; ~;~
Ouxg7Jn lcorb] sat in judo Constan~a; .._ .....: ......, ..~.
C~rtal f vultur] ;:It in judo Constanta Ia :rasarit de Har~ova;'- .< ,

GmAualac [ciorariet doua 5."tte in judo Constan~.a: Gargalficul mare ~i


Gargnltlcul ruie sau cum sunt inscmnate pe alte' har~i: Ta~ar
, ~argalAe 9i Bulgar-Gargall1c j , .' I

Palax {clo~dl ~i uneori insemne:lza ~i puiu] sat In. Dord de Constanta;


....
-. Se in~~llnesc uneori numiri topice in stransa legatura cu numele
de arbori sau plante: l •

Armutlia
[poate in legatnra ~u armud = padil sat in j.ud. Tulcea..
Ia nord-vest de Rabadag; . ,',,' .
Cara-agari [etimologic Inseamna: copacul negru; ulm], sat in judo
Caliacra la sud-vest de °Bazargic; .
.. 0, ~ ..... ~_""'
Kyzil-agaci [Copacii ro~i]; . . I: "'u. ... .

Cavaelar ~i Ca1.'acl£ .[plopiiJ .


CiNe [pe l:1oga semnificatia de otel, mai ar~ ~i pe .aceia de (raga
9i buta.~, eu cari credem ca e mai in strAnsa lcgatura localitatea
. Oilic din judo Tuleeal; .',' _
Ghelingic' [lalea salbateca, dede~el; uneori insemneaza ~i nevastlli~],
,~" se· gase~te satul·cu ·acest nume la .$ud, -de satul Pantelimooul
de jos in jude Constan~a: . '~. " .
Or·man [padure], e ·intrebuin~t des: in. :'eompuo,ere Cll ..'lite yorbe:
(41~a-,Or__rpan (pad urea neagra], Ce.atal-·Orman' [padurea despicata],. °
,Deli-Orman [padurea 'Debuna1 ,etc; , ~~
p'elit sau Pelid [iosem,neaza .stejar], e .',tiltrebuin~at 'sub forma Carar'
" ,pel£t (stejarul negru], sat in jQ,d ..) Constanta ~i Durostor i
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
"

........
-
--
-
~"
~. ' ....
•. -
._ ..,.
"";''";;"
....
"... ...lr'.J
~::J"
, .... ,~~~~~~~ . . =._..,,_-__:., .....
,·:~~..:1vie] de ;und~-;~iJzum~?nil:.{dea4&l ~eUJlli afll deal ~ti"'-:ices~.~~~
.f ~nume.Ia .cota 194 -iritre-J -Slava-ruea ~i Slava-cerkeza, . hl'tnl la .
rasarit. de Cataloi intre eotele 141-202, iar altul la. apus de .,;

... satul Camber intre" cotele 214-193. Se mai, gasesc tnca 'in
., Dobrogea 0 multime de localitati eu acest nume, ceiace Insem-
neaza ea eultura vitei de vie era raspandita odinioara in
Dobrogea... .., .
. ..
. U nele sate ne arata ocupatiunile san alte particularitati nle
, ' • I

'!loeuitorilor:
Axaplar [satul Aza~ilorJ, localitate in jud.· Constanta 1.'1rasarit de
Mangalia : .
Arabaqilar [harabagiil loc: litate pe soseaua Silistra-Turtucaia ;
Basarqhian r
negustorul] -at] ngr Cuzgun, judo Constanta;
Calfa Ibaiat] at in pl.isa IHar;oya ; . r-;--
Capugi r portar], sat in plasa Harsova, com.' Siriu: .
. . Oasap-chioi [satul macelarilor] pc mnlul laculuiRazim intre Snriurt._
-' ~i Caranasuf ; .
Cdrjelari [satul CarjaIiilor?] Iocalitate in judo Tulcea la rasarit de
, Pecineaga ., 1
.1 rl 1I '

Caucaqi f zurbagii sau hart:lg6~ii] sat in plasa Megidia, judo Constanta ,j.::.:_
Covangilar [crescatorii dcl albino, apicultorii). sat in jnd. Durostor ; - -
Dulqher [tamplar) sat in jud.· Constanta; - '.
Hamamgia [aceia care \ine 0, baie] sat in judo TllIcc:l;
Xi'radji [ehirigii, ncei cad fa~ dirau~erie] sat in judo Const..1.n~a:
Nalbanl lpotcovnrul]' sat in Jud. Tnleea;
Odagii leei e!lri ~in odai] sat' judo Durostor; _ in
Terzi-chioi [satul eroitorilor], sat in judo Constanta ]a rasarit-sud
de Har:;ova; .
Deas~mene~ -in legatura en nnimalcle e intalncsc' numiri de
10caIit~ti printre cari lnsemnam: ~

Aigtir-Amet (Amct arma arul] in :nd. Tuleea Ia rasarit de #

. Ostrov; yorb~ ;:e n rebuintem i cn nume de persoana.


- Cara- Coci [berbecii negri SRU 0 ia' l"'lbatedi: 8'vispoli), sat la sud-vest
. - de Ae&dAnlar, in judo Diuost<>r;. _ - - ---....
......
, Coiu7n-punar .[fantana oii], sat mic Ia nord de Aigar-Amet in _judo
Tuleea:
Coiu1n-tepe ldealul oii] _
Congaz. 1:viermele ,de gunoi: Conguz = 1fistkafer (Gymnopleurus)],
sat iIi judo ,Tuleea la nord de Babadag;
. Ozl7t·bunar [£antana' 'lupu lui], sat pe ~os'Caua Silistra-Bazargic; ,
.T_au$an [iepurile], leota 170 Ia sud-vest 'de satul Coiumpunar judo
'rllleca; Se inta~ne~tc ~i in multt~ eompuse.
Teke . [tapul; . sub: forma' Tekke inseamna manastire de dcrvi~i] se
gas esc vai inscmnate Cll acest' nume; .. '
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
_- .. .... -"'- ..
~ ~ _...,\_
. "
...... -_ ... - -' -
~ . i

Tckir i V['eki,.: i~lseamn'~\ iu§}'i mr~an~f:l~ioft\'J::


.. >·;dlfJlrg'1l!f'f)l [lac;U'lui
. sau ochiana (un £el de peste micl], Inc la sud de- Constauta"L.
.. . .
J~i:
'

, Se ~asesc' coprinsc ltl'numiri cnte Qdntit populatiunile pe'


cari asezarea Tut:trilor san Turcilor le va £i tntalnit aici sau cari
vor fi avut oarccnri legaturi caracteristicc cu accste loeuri. Asa :I ,

b nnaoara.·
v v '
..
Anadol-chioi [satu 1. 'Anad~le~ilorJ lfinga Constanta;
Arnaui-chioi [sntul Arnautilor sau ...\lbanezilor]
Bulqar-Arnsali, snt "disparut : astazi, existent insa pe marea harta
rusensca a razbonolor din 1828-1829, ny:'tnd mai putin dcb curti;:
Lax-moltala Imahalaua Lazilor] sat in judo onstanta :
Urum-bei [princcpcle grec; caci Urum sc lutrcbuinteaza in limba
turca ca sa numcnsca -populatiunc grcac~. cf. Jirccek in. Archae-
oloqiscli - ephiqraph, Mittheilunqe» X p. 169], sat in judo
Tulcca; .
Vlah-bair, Vlali-chioi, o movila, 0 padure ...i nil sat; tonto asezatc
pe malnl Dunarei intre Ra~oya si satele _ urleanu-..Aliman;
...;Vlahlar [Vlahii] sat situat putin mai a ...ud de Ekrcnc 66) .. ! ..
~
---rUncori iaul cc insemneaza d nmjri c turcc ti intrcbuin~~c en
numiri topicc:
.'
Ac-bunar r fttntAna . d. Tulcea, In sud-cst de Cerna;'
Accic-tepe [dcalnl I de argint]1 la sud de Isaccea; .
Alh1n-tepe [dcalul de:t uJ ell arama], deal care con~iue -mine
, de cnprn in . d. Tulcen;
Baba-dag [mnn c momlui], in judo Tuicea; 1

Bair [mo,·ilfi] c pu ..ele lui: Cara-bai1· movila ncagra] langa


Duna, Ta.~-bair [moy-ila de piatral;
Bas-bunar [ n c:'petcnieil sat in judo Tulcen, pIasa Babadag:,
intrc To i ....
lava-rl1sa; .
Ba., -chio· petenici], in judo Tnlcea In. nord-v-est de Bahadag;
.'

) A~i cativ, termeni in strans rapor't en pastoritul, arata ca. ocup~-


tiunea pa~toTitului n arut un rol inscmnat in viata coloni~tilor Turd ~i Tiitari
din Dobrt'lgen. ,
. Cele catevn numiri amil'ltite mai sus impreuna. cu, 0 multi me' de loca1it~ti
Carl se gasesc in Dobrogea ~i eari' poartii. numele de ci1~lij [ce inseamna 'pc llmga
clocuinta de iarna~ 1Vintc~\-'\'ohnung ·cf. Yamb~,'Y, Die primitive Oultur des Turko-
tatarischen Volkcs pg. ,20, ~i ..lieu de campemellt et de. vaine puture pour les .
bestiaux ,pendant l'hivcr», Barbier de jfeyna"d 1: e. II, 594], ne trimit Ia viata
nontadului ratacitor, care izblt' de insu~irile' n'aturale ale -fiecarei loealita~i Ie, ~i'
,

num~tc cu termcnii in legatura ..eu aceste caracteristice. A~a c cazul a~zarilor"


ungur~ti in pustia Tisei, a Romanilor macedoneni ce-~i ilUmesc locurile dups
. ~chetre. (stanci) lehiatra laie] dupa livezi, dupa lunci, dupa cfahtane» ~i c~ipote».
ti tot asemenea '(n. inMmpJat ell Ta:taru din Bugci:tc.
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
- ~ ..
l3alidge$ti [dcia -1)am:lg~~~~( abile san toper] ~'Sat.J.!!:.:j1._!~':~·
.. Constantn ; . ,. ,.' ; i}' .. ' !.', ·.··f to'· ~ '. -~
Bei-buqeac [cotul bciului] sat ln. plasa Tulcea-ind .. Tulcea : ~~~~ia'5":~
Boqax 19atlej, varsnre 1 dcnumirea gurilor Dunarii la varsarea lor;:
Buqeac [colt, unghiu] sat in 'judo Constanta, la nord de Ostrov
deal in fatn Gnlntilcr ; :
Bunar lfftnttllla] intrebuiutat· mai DHIIt in cuvinte compuse;
Burun [nns, cap, promontoriu] intrebuintat mai mnlt ,in vorbe
, ~ compuse en Tn..-burun [enp 'de pintra], promontoriu in lacul
. Razim, Utnga J rilofca':
r(Jdi-ed,~'l(l lel::-ln ca - Ilui] . i Chrt/i-chioi fsatni chodiului]:
Oaceamac ItC"':lI~: in' Trtari)or de nzi eli n Dobrogca insca m na .
si mamuljO"aJ. Cn imcca-Pantclirnonul
l~ de SlIS;
Caira~ [tci'cn alun mi{] n nordul Comunei Snrinasuf ; .-.;\"i
Odmbv {din forma ambers: c: it e mn ehilimbar?] sat-In nord-4...-
c....t de Babadng ;
Canarit (abator, rnacclaric : mai r. reori n ..eamn: stanca] sat In nord ..
vest de Consta ntn ;
Calaici [servitor, rob] at veche a
Dobrogei, in jude
. Constantn : .
Caralar [ncgrefej sat ]a
Cara-su r apa neagra i
ClIemanlaT [nrca~ii? (j e
Ceatal [furcli], ]ocali i 10 C
Cd$la r stanaJ sat in judo Tn} rlb 0\'". ;
Ceair Ifanca~al, intrcbuintnt p ntrll numiri. c • i·
G.ealll1lrl£a [glodariile] satd in 5od. Tulce..-"l:
Cherhani/ [locul undc se a.dll.co 'pc~telc .,.i se .. reaza], nUlncle punc-
telor de 'pesdiri(! dil) delta; . c·
Chioi [.s~tJ .inh:(\~nintat inlfo~F~i multe (,.ol~lpn..e cn: .Anadol ....
ch~o~1' ,.:.
:t\ hbCl-('}nol,
.
C:u';Huan-chiol,
Orman ehl01, Octa-eluOl, Bn~·chlOl, Cala.-cluol.
f'ns:ai)-chioi, Ccan~-chioi, 'colen-chioi,
. ..~
Oc'lrhi- .;_--:.
chioi, Cuciuc-ehioi, 1Dere-chioi, DUlla-chioi, Emir-ehioi, Eni- ~ ~
chioi, ITairan-ehioj, "Icnidze-ehioi, Eschi-chioi, l{ujubei-ehioi,. ,.:::.
I~3rassll-chioi, l{arnyeli-chioi, Kunldza-chioi, Kadi-chioi, Lnz-:";
chioi, lvIahmut-chioi. . ~-1eidan-('hioi, . ~ransir-chioi, S~ri-chioi,
Sa.ti~-chioi, Terzi-chjoi, U sat-chioi. etc. . ,.. .. ""'"""~
. .. .
.
~

]{otU. Aceste cOllsideratiuni de natura


" ( , ,
topi~a ne siles,c sa creden; c~ ORma~~lr~)j=_i
din Dobrogea la inceput se ocupau mult I?i eu l;astoritul, petrecand "amI

in corturi de pftsla ce puteau adaposti 14-16 famHii, iar ianla in case de:
lcmn cut se poate de proaste dupa cum ne informeaza. ~i Paul de Alep (I. C. pg. 42) i
«Toate locuintele lor sunt pe malurilc Dunarii ~isunt cl~dite din lemn ~i trestii-,
nctinuuu niciodnta Ia Iocuinte m~i. fru~o~c: ~i· ~ai ~.ol{d~,ha 'chiar, chabotnicii
mUBulruani i~i bateau joe de nebunia ~i v:anitatea, cr~~if!iJor, aceste ~capre. ~i
cmnimutell, cari pareau ca-~i cUidesc locuintc pentru Ye:}nicia interzisil oamenilor-.

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


.~ ~~..~ _, \~ ~ _.~ ~ • _:_ "' -c- ~ ...,
..... ~., .• ~ ...
- ,t
~~-.--~;_ ... • "J' 'T. -I ..
.. • .. I - ...._..-
I ,; '.,.f • "' ~. .-;...:;..

I "()ui-u-cUlac~ (valea1~eaca] [culae ~-ure~h~: ~-rfV;ii:'ic~'Tu)~~ecr.!"v~i~


in "plasa M ezidia • \ ,,'. -~~ _. - .." ~-:
',1:">' "
Dedi: [bunic] In compuse ca Bairam-dede [sarbatoarea bunicului]:
.Dere [vale] intrebuintat mai -ales in compunere ;
.Deruent [stramtoare]: . .,", - .
Gaidar [cruzii, perfizii, tradatorii]. ; . , . .
()}zece! [trecere] -localitate in fata Brailei, in judo Tulcea;
IGh~{Jl [lac, balta] tntrebuintat intr'o multime de compuse ca: Adje.-
.: " gh1:ot [lacul sarnd. Sari-ohiol . [lacul galben], }.1oru-ghiol [lacul
albastru], TeJ.cir-qhioi [lacul Tui TekirJ;' ,
Ohiuceoea [ses Intins] sat in judo Constanta ; ',.
Hagilar [pelerinii] sa in judo Tulcea,;. ._ '
Llasarltic (fortarea mica] ,
.Hisar [fortli.reR\a intaritura]. tntrcbuintat in' compuse 'en Toprak-
. issar [Iocul intltrit] sat in judo Constanta; , ,
Iaila [locllin~a san tabadt de vara 1 sat in plasa Macin, pli.rau pe
tritorul acelui sat, Itula-Lair, deal pe teritorul comunei Babadag:
Ieui [nouj.tntrebuintat foarte des in eompuse ea Ieni-chioi [satul-nou]:
.Ierkessel: [~razd~ {Erdeinschnitt)J sat in judo Constanta ; ,
lit = an ['a1"a-bi-yU = an de 354 zile; ar fi oare numele satului I

;;,~ Cal"a'ibil din COnlUna Sa:rinasuf,


judo Tulcea?l ::
Jrnan-ci$me (ce~meaua imanului], sat in judo Tulcea. Iurt [pamant
de locuit] in compuse ea Sal·i-iul't pamant galben] sat in r
judo Tulcea; ....
Mandra [fArla, stana lbercail, parc d~ betail cf, Barlfier de Meynard
k.. 1. c. I. 721J locali~te deasupra t)atului Agighiol, inspre Eni-
-f:. chioi, judo Tulcea; 'I '

Me$elic [dela mesi'ale = tufan, lumini~] numele unei m,ici padurici


l~nfl:a ,Be~-tepe;' . ." j

.Megidia lnumita de Sultanul Abdnl- {~gid, (glorioasa) tArg in jnd. j

. Constanva ; .
Oi-ta [mijlocl in eompuse c.a Orla-chiai f sa-tul din -:mijloc] sat in
judo Tuleea;
Pazarl1'a [tArg] sat in iud, Const'Ulta; .'
PotUJ' lindoiturli, cnta a renulni; uneori inseamna ~i pantalonil
sat in j ud, Tulcea;
Rah1Jzan [pomnnagiu, milog], snt in judo Constan~a:.
Ramazan [sarbatoarea] intrebuintat in coinpu~,e ca Ramaxan-f!hiO'l';
.Seinzen?: [0' parte din ieniceri purtau acest nume *] sat in' judo
Consta.nta pe malul Dunarii.' , , '. 1 .' ,. '

:Sara-nasuf -, [nisip galben], sat, ,in judo Tuleea' ca ~i Cal'a-nasuf


{nisip negru];
•• ,. t
\t.: '

*) N. Iorga.
Istoria at'matei ,.()manc~ti Bucur~ti 1919 vul. II p~ f25
"Ilota 2: cHi [Semeni] sunt natio.ne Thracum collecti pedites, audax et expeditum,
"Verum jncon~tan~, ac seditiosum .mi~iti,ae ge?us~.. ~" ._
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
'. . .
malul Marci-Negre :
ungurescul Varos] .sat ~langiit._ . _J ;~_ •

".._. "
. "fIf
" .~
..

t
.
J'...
'.

..
\'..

.
I'
f)'

t'
~..... "')..,
..
" •

Xu pu iue
glC san lar
8ofular, Singurlar etc.
dealungul coastelor _wi"-_-

Intregul conglomerat Jobrogea c astazi Intr'o-


complecta decadere
Ducand 0 ria a rIte clemente ale pOpl1-:-~ = -
latiunei, e silit chinr ri n mentin~ fcl de~-":'.:r.~:·"";-,
intr'nn
. .vrezerva care-l impedicll ea r acti y 9i de progres, In.
""·'1"!'11·
In .... eiei dobrogene. Desi li s'~~~
ce priveste regularea ' vietei .; \
e dansii , in conf(Jrmitat~·. e.:

cu prescriptiunile lor religil)llsc totusi pare ea se sirnt stingheriti __ "


. si _de aceiu ln annmite iritcn~te nu emigrat, ~i emigrenza, ~ ducftn'_,,: '
-du-se ~ln -Tllrria. europcnua suu asia . -.
Locnind in sate lipsitc. de oriee vegctatic,. Tatarii ~ai· nles" .' .
ocupa tinuturi a.scmanatoare celor din stepa, pe cand Ttircii sunt, ".
~ asezati, in judetul: Tulcea mai ell o_cbirc, in regiunea dealurilo'r~i· --=~, .
.padurilor. Refract3'ri noilor conditiuni de via~a mpderna, -ei~e .oc!lP~__
- Inca in mod rudiment'lr cu plngaria ~i cre~t~rea vitelor; cu-~d~a-~ .
. - sebire a cailor; Turcii din ora~e se lndeletnicesc ~i eli negustot1u:.- ,. • • -"-t'~_;;.:.r.

A'stazi atAt Turcii cat ~i Tatarii sunt un el~ment, Ipn~ni~i_


onest,' care este amenin~'lt sa. se .stinga lnc~tul ·cu tncetru, -.UW~~: ~
par'ca declinul pe ~re £ataJitatea Ii 1-a harazit ~i:~icl-' ~a .'~i in ~~
fosta impara~ie turceasea a~a de putcrnica ~i de amenin~atoare 0--
dinioara. , .... ,.,
'
"

, I ..
.. . ~ .'. '. •••• _. • !. : ......
, :.;' ...... :.. .., " •

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


- - \
.' -. . .J~1.
~"''''
.-..".. ,
-~ -..
=-
'J,~~
• ~
~,,-
.. "
_. •
........ r .-"
".. .. """ .. ~ _
- --
~~
~-!ft"~~--
~ __ _ ~
"r-." "'
..:.;
e-e
.~~"J.~.. •
q".~-_~---=
---;-~
t-- ."~ .;--.".,5.!:-
-:--:,r;. ~~
~;r"""'.jOl _...
1.-

. :~O\....:r.....J.: -...
t, , u
.&

_.~~._r.;..a~

• zr ...~, .... WI/•. :.. .~-:;:~~~.r.I;'!;''1.i1 •• 7.:.'~.O ......"';;,-<t.; "~"';"~(."; ... ;,.t."'~l-',*"'~·~"~"':;·~~
0- ....... /"'~_ ........ J .. I.~ .J,-' \ .... ~ ..

.. \<"~ ... ~~\·!,


raa


. '"'l- ., '....!#'_.
e, :) ......

.4' t...
- ('I • ","
.. r":'
fo
;: ..
NOT· E. . ".,-..,.
-
i.,« ':'~ .: t
~).;r. ~
1." -": ~ •• ., : -,.: :
-.
~
l'·-"""'· ",
"~..

.. 1) .Hammer-Purqstall, Geschichte der :g~l~ .Horde tn Kiptsehak das ist


der'~Mong()len j,1' Russland Pesth 1840:p. 17~, 1179-:-180'Hammer-Ioseph; Gesc~ichte
. des osmanischen Reiches Pesth (erste Ausgab~).'vol. I. pg. 121; vol. ~II pg. 202
~. 7~9-800; vol. YIII pg. 254 j Ibidem •.. (zweite verbesserte 4uflage) Pesth 1836
vol. I pg. 117; I" -, :~" -,,) . ',", ' ... ,; ':' "... , 0

- •• '. II' .~ •
.. I;~·
'j •

C. Jirecil, Ge3chirhte der Bulgaren _pag:; 380, (dupa Hamme~}." .


. ! Asupra inmormantarii lui Ssaltukdede.la Babadag, . exista traditiune:l ~i
:in
veacul al XVII] clci Evleia Celebi"t\mint~te :despre ea.' - ':'
!) • -. lorga, Gescldchte des r1J,miinischen Volke.s ',I 281. ~
... ') Ho.gi-Cc.lfa Tab. cronol. anno, 793 (, .1391) apud: Joseph von Hamme'",
Oesch. 0 m. Reiche.s (183~) vol. I pg. 187.'., . '0 ~

4) • -: Iorga, Oesch d. OSn2. Reiches vol.' I. p. '375; N. Iorga, Gesch. d.


-rum. l"olkes I. p, 3031 II p. 388· N. IOIga, Chil'ia ~i Oetatea Alba p. 69-70; .
D. Onciul, Mircea eel Btitriin (cuvantarc comemo~ativi( la cinci sute de ani dela
moartea lui, Bllcur~ti 1918 nota 29.
Chronica dell' origine e p1'ogressi della cassa ottomana composta da Said-ino
Turco eccellentissimo -llistorieo in lingua turca. Parte prima.... Tradotta' da
vin¢enzo Brotulti Ragusco .... Yiena 1649 pg. 343-344: ~
. cQuidi ~tjtose arrivu alia ripa del Danubio. Onde Fesercito vittorioso
d'ordine Recio - rill Itra band del Danubio, e scoi~e la Valachia.
De tliu ordino, c.he ri del d to flume £abricassero un gran citta
~hiamata jer-ghioschi (= Giu~o'. Et anoo feee rest4urare c rinovare Ie Fortezze
<Ii Sachgi (= Saccea) e di Ien1'-&la (S n-Giorcio.
. In tanto gl'exursori ottomnni ccheg_~ata]n Valachia, e menati VIa fan-
dulii beli come il sole, e fanciuli ~~he comme la rosa; sene ritornarono con
varie spoglie alta Corte Regia:.. \
6) G. Miletici, Das OstbulgariscJu in Schriften der Balkan-Commission
der ~iserlichen Akademie .'Vien (1903) [linguisticche' Abtheihmgl col. 12;
C. .Jrecek, Das Fii,rstentllum ..Bulgarf,en pag. 140; J..-' Iorga Geseh. d. ()SPn.
Reichis. 'J. pag. 207, 259, 260, 460; ,.,'" 1

G. Hertxberg, D'ie' Ethnographie der 13alkan~Halbillsel im 14 'iau/ Hi 1(1"1'-


lwndert in Peterman's 1Iitthcilungen 1878 (24 Banch pg. -1~6, 133-134; O.
,Jirecek,' Etnograficesl~i promenen'ia va 'Bii!.(/G.1·idow oC;lOvarzieto' na /{niojestfJoto
In Sborlli/; (Sofia) V pg~ 501, 50!; M. i·~1Jj·ino~;·,IstoJ'iaesko" oSlJcailenie 'l'itrlia 0

.statist il:ala fla narodnostitea va istocinata, caSta na :Biilga1'skoto Kniajestvoto in


Perwdicesko Spl:Sanie (1884) .vIII pag. ?3: ",','" '
C, Jireu.k, Einige Bemerkltng~n uber (ike Ub~r:restc de,' Petsehenegen 'lind
0- 'Kumanen, in Sitzber d. Ron. b5hmischen Ges~llschaft der Wissenschaften (phi-
.' .' . 10sophische-historische-philblQgische Classe)' i884, p. '18 tiota. -
O. J£recek in .Archiiologisclz-epigrap!l.tsche Mitiheitu.rigen X (1886) p. 130. I

... 8J Donado. da L~tXe, Historia ·Turehesca '(13.00.,-1514) publicata ad notatii,


i.mpreuna eu 0 introd~('ere ~c ~., Urst;l (cd. ,Academiei Ro man e) 1919. (Vezi.
'intro'duccre pag. XLIV -XLV ~i in text, paQ;. 86-87: «Hor~, leva~o il campo-
sequitando l'arena oveno spinza di mare maggiore dove havessi'mo gOranfortuna
~t disagi, primo per non es~r
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
ni ville ni ..habitationi per spatio di due buone vi
- ;t-::~="""~' __
-""_! '" -:.!"= \' :iv" [ ' .. : -
-- .... -~ --- . ;--..,...,..__ • _.....-# ~1-"·1 ~ ... . ." -:"\... ~ -== .... ~..,~~
gi6mate...!dal"- Cruitello ~ ai'iia::iif' ~i !.at~diJin'sll . Danubio per- 8 ·-gio·r1a.te~f.:.: -=-- --
'pin, :Ii .trooa ne gente- et i~cht"~fatic"'¥; privi" d'acqne dolci.tdove n'haveSsi~o' ~:#'E"
gran disagio eher per porechi giorni 'non' havesaimo-altra "-acqua;dleT quells del ":'¥".
mare, dove facevano duUe buse nella salbia apresso la riva del mare iet di '
quells bevevano, et cosl ne havevano, ch'altra aequa non' si 'potevs .trovare,
, ..Item in questo discrto, '1,"{ quale 'si ehiama 'Abroxit fossimo assaltati da
quantits di cavalette grosse. incangiate, berettine et rosse che tanta. quantita !ne
sequitava, che non ~ cosa che si
-pctesse 'creder da chi non I'ha VIS to. Erano si
gran nuvole di que1le locuste ch'oscuravano il sole. et quando si mettevano a
terra rosegavano sin ale paviglioni, i sachi da biscotti le. sesse : da capo,' non si
poteva cucinare, che come erano' ;iiissoperte Ie pignatte erano \piene di qucste .... _....,..-;,;. ...
animali. Li' cavalli non si poteva tenere ch'era forza di continuo tener Ie sachete
, al muso, et coverti tutti si all'crechie si che 'per queste stavano, serrati nelli
,._paviglioni et Is notte Chvaleamo.·.:, . " ' .....
,,: Quando fossemo por una #?:ibrnata appresso ttn ramo del Danuhio, il':\ ..~
eampo feee tra il di et la nott,e due a1l9~giamenti, siehe pass,aOOdi' poco mezz() ....'=N
giorno li levassimo a gionge~ all'equa do~ee etiam per fuggir Ia 1uria delle 'ca- ~...!.. ~\
valette. (pag. 155 --156). I , ,1• • • t· r'..l..
n 30 Sangiacato si ehiama Malgara overo Chiersalueh (Kurk-kilise?).
t
huesto va per gran longheiza sopra it 1 ar-!\Iaggiore et ha un gran stretoo che
dura per due qiornate et piu 'et ji-m.'i4ma deserto De Broxie et avanti che
s'entra nel deserto sopra il riva de ....r:lr~.1a_~iore si trova una terra dito :Varna, _.-+o- ..........
et sopra la Campagna arcnte. a dp.ttu luoco si trova gran quantidl d'ossa, ehe, -: ~
gia. fu rotto da Turchi un cssercito ffiOngari, poi si trova Malgara ch'e una \ .
. ., citta appresso nn monte et passato detto monte s'entra nel sangiacca.to di Siliistria. - ...... ~.,
.....
- 40 -cSangiacato si e Silistria, il quale va. fin al Danubio (et la ci a di Si- - .. - -: ..
listria,) e murata soprn il Danubio lJntJlU dal l\1ar-:Maggiore 15 miglia, qui vi Jft:'~~
e il passe che passa il Danubio, et lin ~i moltoe ville. Questo !5angiaccato. ticne .
sopr~ it Danubio, miglia 60,. fipe A~edjn. " .
. Sotto questa san~ia('ato c
Lic ()s{omo
~ ·f
, et :Monca lro, et avanti che mi pnrto ~
del Mar-Maggiore diro d'nn 1l.ltro.saugiaccato....
I Pentru felul cum se delimita regiunea Dobro,gci - se vada inca: Giacoh1(~
eli Pietro Luccari, copio;o "isietto degli anuali di Rausa. \ enetia. lC05 pag; 52, 53;
.

- ..
lE'
}[ans Belt illbergers Rei.sbllch nach der ~'rfirnber!!Cr Han dsc~t h~rausgegcben. __
von D-r Yalentin Langmantcl. !Tiibin[!'CIl 1 .. pag. 52;· '. .
LaomcQ Olwlcocomiylas' (ed. liD) p! 0', 326. I _

" 7) }. .... lorga Gucll. d. rUl1l'. Tolke I pg. 369, II p. 11.


Studii ~i DocU7nenle ell prime la . Lorin Romanilor IX p. '76: eLi Tal'-tnrl __, .'_~""
. della B~sarabb, detti B~o-eac, • 01)0, del Piccolo-N ogai venuti ad abi'tare, :aa 100-' _-"",v;.Qj- .
anni, 11, per tenere in freno li, Moldavi, Ii quali all'antiquoi solevanq - rihclIare.._a - ,.. ...
piu volte contra In Porta-. '
8) Acta Tomiciana vol. II No. XCVI pg. 103, No. CXXVII pag. 129;
vol. III pg, 112 (Anul 1512); vol. III No. :MDXIV pap. 170 (Anul .. 1514):
«Habet insuper Turcarum imperator Tartaros proprios ex
praedicto Taurica
Ohersoneso aequisitos et in colonia nuncupata Dobricx-a ad Danubium trans :1\101-
daviam seu Valachiam locatos, quorum tria circiter milIia-~ {Hilla' acccrsiti mer-
cede militant. Qui .etia'm .una 'J!u~n 'Turcis frcqucntius tam i~ Hungari~,m_ per

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta .~


:L.:!:;i -ot.

l • t
.. ... - ..-.., ..
.Q
--
,1..:1
... =(
-•. _.'
..
.-
;- ~ .... , ._ . ... r-- ~. .• "'-'-;-: t - '.* .,..
--- ..--.'. _ ...
l ~_. ...____ __... ~__.• _

_;_,,3)~nubrum 'trajicentes~q-:'~am tin ;reb.n·d'Kr:Polonie·'et Mg.· aUc.:;JLi1liiian1t Clam et


. -iurtim excursiones .faciunf per plana ioca Moldaviae sen ¥alahie traiecto flu-
mine Tyrass qui in multis -Iocis -vado transitur, terras 111a8 accidentes=c-
r :; =Hurmuxachi- Densusianu/ vol.: II partea a-a No. CXL VI page 158. Hur-
snuxachi. Xl No. CCLIII. pg. 15t (anul 1503 Februar 6, 0 scrisoare din Lem-
. 'berg). Ibidem No. IV p. 578 (Iulie 25, anul 1555 stiri din Constantinopol despre
rascoala de Lings Dunare a unui pretendent turc: <Consistit autem adhuc' tin
-eodem loco, Varnae scilicet, -que Turcie Dobrigx.ia·mmcupatur, apudDanubium,
.non longe a Bolbuchiehe (Oblucita r) la~u~... )' . s : .,
, 9) l\~ A. Constantinescu, Iniinderea Raialelor in AI~uarul seruinarului de
-geografie ~ antropogeografie Anul 1911 pg. 47, 51.
l • lorgaJ ~ete ~i 'Fraqmenie I pg. 189: « ••• aderant dobrucenses 'et bilo-
- -.

'brodenSes Tartari, subditi Turcarum imperatoris»:


10) Vieentio Makusceo: Monumenta historica Slaoorum ' meridionalium ..
'"Vol. II pg, 243: «Questa Dobruccia per 10. marina e habitato da christiani, e
"Vi so in essa queste terce: Charar, Malpch, Costanza, Mongalia, Irosto, Balcich
-e Varna et li cassali delli Christiani pur su In marina sono Orachovera, Ca-
varno, Corbir, Eiherena, Franga ~ravosello et Galatta, nessuna di queste terre
. -e habitato da soli Turchi ne sncha d Christiani eccetto che in Balcich, dentro
per questa paese in terra ferma e itato da Turchi et vi sono Ie infrascritte

. -._tef!e: Zatuchia. Raba, OarilSsuni mi, Pastarghi e Provadia. In Sasancci et
Babassi e bi 0 co Ii T e quale per ciascuna di esse vJ maggior e
'1lumero di C.h - - - T lJ. Ibidem pg. 249.
de null su.. - re vadii: C. Jirecek, Einige
Bemn-kun;Jell ... pag. 17 • Drin in Reriodicesko ~)pi afzie (Sreadito) 1884 An.
.. VII p. 1-2!; AI. P. .A~bore In AT' Dobrogei An. I. p. 21--22. .. In pri-
-:vinta localitatei Charar, credem ci r fi or de satUl Oaraormnn iunde se
'varsa una din gnrile Dunareilt ~ pe care Ji1ranco~ de PaM!', baron de Four-
quevaux, in descrierea ciilatoriei sale din 1585 il enumira dupa Varna, Ben-
-gala (Mangalia) ~i Constanta. (N. lorga, Acte fi Fra,qmente cu, privire la isto-
ria Romanilor voL I page 34 nota). .
, 11) HU1'muxachi XI No. CCLIII pg. 151 (Lemberg 1583 Februarie 6),
" No. CXVI pg. 671 (Constantinopol 1584 Maiu 7), No. CLXII pg. 702 din
(Constantinopol 28 Oct. 1587: von den Cosaken 'aber komen abermalss gewisse
Zeittungen dass sy fiirnembs turkisch Castell Baba genandt in Griindt vihort
lind ausgebrendt, die Turkel! alle niedergehaust lind das ubrig alles sampt Weib
_ iind Kiiudt davon gefueret c-Hurmuxaclti. III 1 (A us 'Vien von 21 Iannuary .
Anno 1595): «Die ~101dauer und 'Vallachen, thuen Jhenhalb der Thonaw dem
Fein~t grossen Schaden. Die ,Gegent Dobrocl;ian und Markten verbrandt, die
TUrg,qische 11llcohner niidergehaut, daR Viech wechk getriben, lind das Landt
_,gar bisz auf Drinopol verhangt:t.·
Hunnuxachi IV2 No. CLXXV pag. 211: crna colui dfirmo che quelle
1gepte non erano del Re di Tarta1'ia ma. dell,fratello del Re quali passati a Do-
brizza al Dumero per quanto vien detto di 40 mille, vivevano di preda alIo caIU-
-pagna .. : .~. (An. 1596).
]Iu1'muxachi XII No. DLVI page 365-366 (1598 Iuni~ 29) despre 0 pre.
gatire· razboinica a Tatarilor din Dobrogea; No. DLXXI pag. 374 ,(Alba Iulia
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
~'1L.d_~ D. . . .... '-';"", ~ _ . . _
~=----.,.~ .. ~DA1~ ~ .. .~ t;: .~
.. .. .... ,- _;0. ....

\:: •• I .. _--:_.A.;, ._ .._ ~_'! .. _!! ~ ."'-:r.;,_ ~ .. w~ ;. Io~ ... ~

"" 11 '. • :! ::.


~ -~~ .: 'r.' .....,..:..
:...... ... . .:.-~.~-
1~;8iiIiie ci4)~
-desPlj,tn~i:1~iaUior din Dob~ogea: No.~
DcX:rt;;~2~
404',,(C~ovia 1598 Octombrie 8};:"No...nxxxy pag ..352 (Gherghita ~598 ~ra1 21). -:::~~ •. :-.
12) Geor,qii Dousae de itiriJre suo Constantinopolitano epistola, ~nno· ~
1599, page 81-82 <Babarn venimus, urbem, aliquantum ex ruderibus conjicere lice-
bat, aliquando maximam: sed a Cosakis hodie misere diruta ac solo aeqnata.
Iacet>.
TVaUlltri: Brevis et »era descriptio rerum ....in Tesauru
13) Balthassaris
de Monumente istor ice de .A. Papiu Ilarian Bucuresti 1862 tom. 1 pag. 38 .
.,. U) L~xarus Soranxius, Ottomanus sive de rebus turcieis liber unus, in
tres partes' divisus, 1600. Cap, XVII page 39: De Acanxiis et Haiduchis. De
provincia Dobruecia.
\ «Qui Acanzii roeantur ut plurimum agricolae sunt, sed falluntur qui cos
• Haiduchis Hungsrorum comparant, cum illi equites, hihipedites militare soleant,
Nee recto eos....
a Iorio et a 'is scriptoribus recentioribus voluntarios milites ap-
pelari puto; cum propter exemptiones .ipsis eoncessas in. bellum -proficisci-ico-. _~:
gantur, sepique tamen Zingarorum vel Tartarorum more integras regiones de- -'-.' - --~
praedando pervagantur et devastant, In Dobruceia Bulgariae provincia ut .plu- --:-: -
rimum ad Danubium desident et morantur. ,.
Cap. XXXI page 79: Praeter eos quas modo enumeravimus Tanarorum
gentes, alii quoque eiusdem nation is .reperiuntur qui Gibeli vocantur, 'quorum
ad plurimum &unt 2000 machaer~, ar ~. galen et lonca in bello utuntur, unde,
Gibeli id est, Ioricati dicuntur. In ;; -lu~cin provincia ultro Danubium sita, __:_~'.,'
habitant ad rumas 1tluri, qu in gdiao regione ab urhe Silistria Constan- . ".'1:. - -:.;
ti!lm usque, quae est ad Pontum Eu:rinu.m~ pertingunt,
Hie mums ab Impemtono On:! . quondam aedificatus dicitur. Hosce,iC,' ~fi:ri;~-:_J
Tartaros Turcae sn.cpisime in beUnm. t ut •. persuadeaut Tn.rta.ros Cri-
~ tt. 'nfillUlt. latinitaiis, condi- "'-~"""~""_d
nge. P . .. 1 0 tom. I page 38: A.Ca11-
~ii. Genus mil!tiae Turcicae lovjus tom. I liber l-s: In lae'\"o Sinam Bassam
eunuchum- cum Asiatico equitiltu on~tltmt, teoedentibus Aeanzis qui sunt;-
voluntariae milit1lle ~uites, ex ,varia gentium genere, spe praedae, ad bellum
acolti (Rursum): Hos Acanzes, ~e cst .Antecursores l"ocant, et 'Plernmqu~ cen- - ~~-.:r--.,i
Jum'millium equitum' numeru .
implent:; quod cis ad spem praedae Tartari ,
e Tauriea et Getae ex Valachia gregatirn misceantur-.
15) ~f. Drinov in_ Per,zod":cpsko Spisanie (1884 VII) pag. 71.
16) .H~rm7aacki.xI No. X,XV page 597 (Constantinopol j.577. Iunie 26.~.
~j 4 Iulie) ...... Gonstantinopoli et
Dobrucxe omnes domus omniaque._hospitia=.:._==
plena sunt mancipiorum ..... Quar~ petit ....etiam rex meus "Serenissimus. nth. cbi~- t"~ _

usio Suo Majestatis homino adiullcto -~-- Constantinopoli, in Sansiako Bellogradi- _ ..


eDsi et Silistriensi, nec non Dob~uc'Xe ubicumque t't apud que tm) cumque ~-ex-~--=."..,...
subditi Suae :Majestatis temporib'us prcdictis ablatis inventi fUl'ent, citra .!TlOT_am~
rf'Stitui mandet, ' '.
Hurmuxachi IV2 No. CCXXV· page 256 (7 Octombrie 1601): cDi Mol-"
davia 80no capitate lettere, chc ei predetti Tartari dela Dobr'ixxa havevano
traseosso la Valachia, e presse da cinque mille anime .... ; ]iurmuxachi XII N ().
MCLXVI page 802 (Constantinopol 1600 Martie 24... cet eGn Ii 'l'urthi di
Dobrixut..

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta


\
--"~1-•.............--
;: •.
.., ... !T •

• • _
• s-e1 ('
.-
t.'I. ... --
"T
~J,:.:
. t~:..

" 1Iz(rmuxaehi IV2 .Ko. cori.Vp.~, 256X7 Oct-;ribri~ 160.1);" ~ofGC(ocxx"


.. '1>ng. 328 (25 Iulie 1611); c ••• Tartari eli Dobriqia ... at numero di ]0 milia; No,
'CCCLI pug. 335 (16 Tunie 161~) - despre niete Tatari - nu se spune de unde
-sunt - cari tree tn numar de 8000, ill Dobrogea; Ibidem 'XV partea II, No.
MDCCCXXXVII[ pag. 957 (Ia~i' 1626 Dept. 27; Ibidem XII No. l):OL~ pag.
1054: (1 GOOOctom bre). . . .'
lY. Iorqa, Studii ~i Documcnte XX 1'0. X (1604 Sept. 14) pag. 493.49-1;
<Des Tatar-chans leiblicher-Sohn, sei mit vierczig' Tausende Tartaren underhalb
-Giechisch- ,r enberg in. die Dobrixa angelngt. Ilurmuxaclii IV2 No. CCCL pag.
334 (1612 _I:riu 5) .... Baba, Varna et Miscvria Iuochi multi richi et abondanti
.di genie 'Pf!1' la ma.(j.qio1' parte Mahumetana>. . .
X. Iorga, 'Studii ~i Documente XX frag. CeCCII pug. 44:0 pol3 Iunie 19); ..
N. Iorga, Stu,flii ~i .Documcnte I\~ pag: 116 «:.. alcunilochi et ville tur-
.;ehC5che ; Ilurmuxach i \"01. I ~upl. I No. CCLXX pag. 177 (l~era l(H8 Apri-
lie 21) ... Dobressa qui est une province de ac~'8. Ie Daiiube habitdc de Tartares-.
N. Iorga: Studii ~i documrnle IY pag. 117 ..Bnzargich terra che scde
in mezzo di quella parte di Bulgaria chc si chiama Dobrucia, ch'e tra il pro-
montorio del monte lIemo et ]0. foce del Danubio, abitaia tutta <Ii Turchi et
Tariari» .
Ii) 10 epl: von Ifammer; Des osmanischen Reit:lles ,("·taatsl'etiassim.r; lInd
Staatsc(:,.,caliullg da1'gestellt aus den Quellell seiner ~ Grulldgesct'f.c ""'ien 1815
2 \'01., "01. I pag. 288.
cf. A. C. Bm·bi.er de .11If1Yllard: Dictionnaire ture-franca'is, Paris 1881-1886
vol. I pag. 47: iupendj corrupt uu pers. pen.djik qui siginfie (juint. On donnait
~e nom a lao part du cinquicme, preleve autrefois par lea sultans' ottomans sur
les prisonier5 de guerre. Ce fut l\lourad !-(-I qui, pour In premiere fois, ctablit
~ette we au profit du, b~it-ul-D1al (tresor); chaque prissonier fut evalue a
120 aspres... •
18) J:iaggio a Consta1ltillopoli di Tommaso Alberti publicato da Alberto
.Bachi della Lega, BologllC 1889 pag. 21 ~i urmat. (dupA'. Buletin de 'l'instituf
p. l'etude de l'Europe sud-orientale An. II (1915) pag. 235). .
HI) IInmmer-Pu?-gstall" Gesckicldc del' Chane der Erim wzter osman ischer
lIerrstltaft \Yien 1856 pg. p2.
20) 1. ron Hammer, Des osmanischen Reit'/les 8ta.at" rerfasswig "01: II
.pug. 450, vorbind despre izvoarele nona ~e trebucsc intrebuilltatc en sa se in·
t.cleaga mai bin~ istoria TurciJor adauga: c ... diess sind (Lie Reisen Elclia Tsrhc-
lebis, eines gelehrten Tiirken lind prnktisehen GeschiHtsmannes, der, von sUiter
Reiselust getrieben, die weiten Lunder des osmanischen Reiches \"1)1) Sultan
l\1:urad des IV bis Mohammed des IV Regierung, vie!zig Iahre lang in allen
Richtungen unuriterbrochen durehreistc, uCld in hoherm -seine Ueisebemerhmgen
.und Tagebucher zusammeutrug. Sowohl wegen des ausserordootlichen ",rerthes
und der Scltenbeit dicses 'Verkes als wegcn des mit dem ullsirigen verwandten
Inhaltes desselben durft.e eine umstandlichere Kunde nls die schon irgendwo
.anders gcgehcn, von der Entcleekung lind dem Inhaltc de! Rci::;CIl Ewlia's, ruer'
willkommen sein .
. Pag. 465 «Reise Ewlia's ~on Konstantinopol nach Rumili im Geleite des
:1lbgesetzen lind zum Staathalter von Orzacow ernannten Grosswesjrs 1rfdek
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
",C'"""'::';~r,;t
.... ~:'-- -~t
' 7't:~ .;- .. ~
-:~,.-=-.....::..._,. )--.;..:..,:"
. .:...._;_.. £__~~:t6~~-4
.::s.~ 7.·&~;-{: ..-~ .......
J.~;
~'.. .
~V,,"
of "'_-:-:--Jtt~~~_~"""';"';t-.._..;"
r ~ ....~.~~~~t'"': ~~~~~ ..~."
.... ... ~ ".. __.; ~",_" - - - - ____, .. ~ .. ')..~~....,._ 1 "" --....,,=-_~-'"..,.,.....
-:.r--.~,
'0" ;, ........ ~ .~ ..

,.,.. -,
~ .'. -c i
.e : A
.. "
'.'
.. -............. • -: -.
,_
.. ,
._.
.. ;- ~
__
I
~.j
..... ~...
, .,
..;;,
• 'Y,
...
-;-:-:-....
• ~~_~.-....,~
",""-:..=-"'T_':!--!l~
......
...
_
:..... '~
.. "-.... 1'1" "" ~. ~ ... ~: • - .... J ", ~ ~'IiiI)('.;'.~.
--:.Ahtn~dPi~'&a:~~r-i11D60)~'6fff .qt9~S··Und "K!ei'n Tschckmc&h~~S)liYd:.::~~
/ 13orgaS~'tAidos,~Parawa=d("-:S~u~rO;lIesarg~d;~Rustschuk, Giurgowa~is~~~~c'!:-:--
Nigeboli, Silistra, .Hadschi-Oghli basari, Balic71ilr," Ka1carna, Mankalia;' -Kus:· ..t::~r,':.
. .." .
.tendsche, Eara-Ohirman; Bnba daghi'mit Sprachproben dcr dobruxischen Ta- \ i : I ;_. e
. ,(q,ren:;:.-:=- Traducere romanli,' in Arhiea: Dobrofei II, p. 134. ,
. 21) ren~rn pepenii dohrogepi se 'mai -po ate ,aminti inca: din' E:r:lractc c_'r~-_:": '"....~-;,
niea. polonlt litua·nli a lui JIatelu Strykoicslci '(1540- 1580) in Columna lu,i , r -:::: -I)

. 'l'raia~ at). II (1871) page 110: ~.. Pepenii verzi, un fruct mare. ~ dulce ~i apos ' _ J:' 1

produc{'~ualni in Bulgaria ~ilin ~ampia Dob1·ogei. I-am manent ~i jn)\~un~-:


SP, ;;:;;tP:~
tellia,.dar ndu~i~e peste.Dnnat:~1): . I " .:.

, '22) ,'~Yarrafion of trm.'f'ls ill EUI~ope, Asia tmd Ali'lea i'n"tl1C sC1:cllleeuth....• ', ....
century 'b!J EI;liY(t, E(end i translated from the turkisch hy the Ritter 'lose-l)l~von --'._'~~.
J{ammer London 1834, Tradu~G.fca :comfmeasdi in Dobrogca jwze1 ~11, VIII ·No. ::$' ·
'7, '8, 9, 10 ~i 11 din 1912 ~i' _4rlJ£ra DobrOflci, II pap: 134.' " )
;,sJ TIre T'I'au/.., ::of M(lear~ll~ Po/rial ~h of Antioch lcriten by Iris· liUen-: _::::";";;:':'w-'
, I

~laut a rchdp.acn11, Paul 01" _11,,]'})Ij 'ttl ~4."(lbi(', translated by F. C. Belfour .A. ~f. .;..~ .
p~on London :MDOCCXXIX ~ vol" ro1. I pag.41-42.: _ _
«On oui left were Romclia, Silistria, and Barja bn which wehad now' ~..:
anded whereof all the inhabitants orei ~Ioslem Tartars. For the Sultan ~laho-
ni.et when the cOflfJuerencl thisl protillcc removed the christians !rom it and . ..
1>eoped it with these 1'artarcs. ...;:\Iost:::of ., -------: them are from Caramanl1l.
' and from
_ our ,~ __
_ _....:f'IIiwo'~
·Contury. This he did to fortify: tHe baliks of the Danube ngaints their enem~es _;:::~-: ...'
the Christians; as it is frl.mtier prot'ince. and the Collndary of Romelia wEich.2- ;: .._ ~. , ,~

is opposite the Danube, ane! of :;\:Iold;~via and \Valac11ia. All their habitationB-: '~~ ...__
are upon the banks of thc D:ll1ubcI 1V'd arc built of word and reeds"). . .~:...;~. __"
. :. Editiunea Oiorall, a l~! ,Wan, <\e Alep. (Bucure~ti 19(0) lltL coprillde u- .~;..
ccasta pa.rte. ' , '. t - . ,""":'
, , U) }t. Iorga, Acte fi Frlt,fJmentc I pag. 93-94.
2~) Cornelio ][a_qni: Quantd dt p'iil cllricso ete. Parme 1678 pap. 328 '-. ~~;o; ,.
·~i urm, ~i 450 sgg!_ (dupa nl~ll~iu...iliil'institut p. Fetude de'l'Europe s-or.. lI.~~~
10-12 l)ag. 23G: _'. ~ , . .
Iohan '9111~fs.t.(}pl~ lJ,"O!JIl_('I': DeZ:'neatio provinciaJ'uin Pan1'loniae cl Jinpe_;"i'i' "'::_=," .~
tureiei in O,.·ienfe (Augsburg 1.,G84): » ••• s'au gasit multe ruine anticc dela Dunare ~ I...... :.'.
"' ~i, pana la Tom~ (Constanta). pe, cari -Ie-au zidit imparatii bilantini ~i ~ceasta~"~:_
'Jlarte de ·tara se num~te Bas{/1:abia $i!} loeuitiL dc Tata1'i cc se num~e Dobruces i .'t.. -~- .-
~i de, ei se sen'esc Turcii, in c~pedi~iile lor cele 'mai in semnate. Ei ser\TCSC'cu """;'-;:
putina platii ~ se multum,es(',dupa tcrminarea campaniei cu 0 hruna r:;1 cu<i~cllti..;_-;:~.""
-
. -. -
,dar prada pc care.-o~fac- te ran~ane lor. Ce pagube a aduC)a~st nenni' -Ci~tilra.~~{ - .
.1}itci, din nefericire e ~n proa.~pata amintire a ori~ui. Or~ele lor sunt ~ 'Iighin~~,~::_ -...
'Cctat.ea AlbA, Ismail ~i Chilifi (§ 183-186 ~i § 187 page 43). DUl)a -'A,.kiia-.; _ "':'lif.

lJulJrogei voL II No. ·1· (1919). p::tg. 85. " .' ' .:.- '
26) D, ,Cante1llir, Istorta Impe1'iului ottoman pag. 309 nota '123: t....
«Dobrogca. Este 0 provincie situata. ~incoace de muntele Emu ~i se111tinde
J
,dcalungnl Dllnarei dela Drastor, in Romania pana la gurile acestu'i flul"iu. Toatii I
tara e Ilnma.i un ~es; 0 cftmpie vasta, fiira fhlviuri, fara. selbe'; numni In cxtr(''- ! • , !

~' .
mitnt('.<l ..d_!! nproape de Drist{)r.este 0 piidnre ~ ,cnre Turcii 0 nnminn / .. /;. {h'mG, ' :
. SHI1 p:iiltlrca II(·htllliJor.. ;'
, . J
.._
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
J '_/.' ~
r-y·"'!! .. I'
r-......---:- ~ "';'lj'l
1\: \..
.
• .l.....
I

'.....
~ 'o.F '?l' ...~;;'~!·P.
~.... ':'r''''
""-' ..
\. ~.
~ .-:r.."~
".,...
-48"~··.-~~-·:
~~.~
)oJ I ...• i' .. _ ...........
~...
¥

...-
.
~

,..~
~ ~...::~~

...-::-:a.....--.
__..,._ ..

-_ .... I!'~ .r<o~\-.. .... """ "JiI' .. ~ .• -:f....~ _... l-t-


-:'*I. ... - -- .. ~ ... ~-_,- ...
-I .. ' .. ......
-+>* .. -""'---~~- .~~ .... _
,. -..-,. '.-1 . ~ ",,,~..'" :..~ Jo i . ... It- ~ ~ • .. ..

'. ~i I' • )'. • ~ • _L, ~~


_ • . • '. -: ~ ':. ~_.• : ._ • : "'7 ~~.i . ~~~
• ~,... ,,".....~,:J.,oeuitorll'ei :'8unt..ue ori~ina 'l'urci~ ¢-:a.u-:r.eniif'flici
... - ... -.." din ~Asir,&.lI"a.st~i~"ie--:-
. -, '

',', ~... fzumesc Oitaki ~i sunt renumiti prin .singulara Ior.ioepitalitate- «, ·~- !:;." ,:~ ~':', -:' ",'t J

'., , . Despre Citaci aminteste ~i Engel, Geschichte "der Bulgaren in Mosie""nP"a g.-
\ ef • .Ill. Drinov in Periodicesko Spisanie VIL (1884) page 72.
. ~ ,,2'7) Voyuge: de S-r ...4.. dela La Motraye ~ Europe en ...4.sieet en: ...4.friqU6-
(a. la Haye) 1727 2 vol. vol. II pag. 9, 14, 20~. ' , ..:
, . ~8),Jean Bell d' ...4.ntirniony, Voyage depui« .St. Petersbourg en Russie ckn.s:. '.
dive~ses"contrCes .de I' A~ie III Paris 1766 'ln Uricarul' XXIV page 231-23~.·, ", , ~'
. ; . ~~) Ioseph. ··Boscovich, Voyage de OO1U;tq,nti~ple en Poloqne pag~,149, 151"f'
~ , • j .' , ~

152.,.158, '167. :::'_'.'''' \,_,,_. • '


. " ~o) Vezi harti!e: Ri-~x,i ia:rmo12i din 1774,:Xriegslheater oiler Vraenxkarte
Oesterreic}~, Russlands und d~ 'Purkei din '1 ~88, de asemenea harta lui Bauer
.~i Schmid." .' d • , - • I' .'

I 11) Joseph Mikoscha, R . e eifzu Polen d~rch die Moldau tlack der Turkei~

(aus dem polniscll iibel"setzt ,on
'23) 24, 28.
mue! -Gottlieb Linde) Leipzig. 1793 pag~.
' .
.
12) E. Ritter, Briefe fiber Zustiimk und Begahenheiten in der Purkei aus,
den Jahren 1835 bis 1839. Berlin 1 1 pag. 163. .,
33) MO,ltke, Oampagnes des Ru u dans la Turquie d'Europe en 1828 et'

' . 182f pag .. 36: «Cet et:Jt des choses e.xhte surtout depuis que les Tartarl,B de la ~
,....
');.-.r
11l Cr,imee,
I
apr~s'la
qui s'yetaient autre fois refugi~
Campagne de 1828..
en ont ,ete renvoye'J 'par ',lea Russes
~-,

..

, Populatiunea in ora,e se men in la tnceputul veq.cului al XIX, caci in.


1819 Silistra avea 5.000 ,locuitori, jar B badagul 5 -8.000, cari credem ca erau,'
in majoritate Turci sau Tatari: .•. . ,I ,

, cf. I. ,M. Lichtenstein, Si.atistiscJl.e Ubersicht aller europiiisohen $taaten· .


naclt ihrem neuesten Zustiinde 'Vien 1819. ,
! ' I

Mutar~a Tiitarilor in Crime- de catre Ru~,. dupa razboiul din 1828 mai .
eu seama., :facea poate sa se observe, din cauza lipsei lor in Dobrogea ca 4.ar- •
hitrar mai Bunt socotiti Tureii d'n Vobropea rCa Tiitari. d~i in 184:4 se pastra
,inca. termenul de Dobrogea taiiirea.scii, de o,arece. vorbindu-se de H~va cari
avea 0.000. de locp.itori ~ de B badng en 7000 se adauga pentru acesta din urma.
cBabadag, in' Dobrvgea tiiilireasc.a aproape de lacul Razem. face un mare comeq :
. ~i ocupa. 0 buna. pozitiune militAre.». . r. .,

Rudtorfrer Fr. Milit r- Geographie von' Europa [zweite Auflage] Prag 1839 .
pag. 534; Puchereau de St. Deny~, Histoire de l' Emp'ire ottoman, depuis 1792-
ju.squ 'en 1 44 Paris 1844 g. 00,
:,_.
I( HI L Ionucu, .fJxcur 'on agricole dans la plaine de la Dobrodja, Cons-
\ tantinople 1850 pag. 2.
35) Kanit~J la Bulgarie danubienne et Ie Balkan page 48.
36) D-r. a.
Allard, La Bulgaire Orientale pag, 82-83; Idem; ltIisswn.
11l,Edicaledans la Ta'rtarie de Dobroudscha pag •. 58 ~i la Bulgaire Orientale'
pag. 8, 118; ,
K. F. Peters, Grundlinien xur Geog'-raphieund Geolagie der Dobrudsoha4
in Denk. der Kais.-Konig.,- Akademie der 'Viessenschaften. 'Vi en 1866" mit:
I"." pg: Rarte. , ,- .....

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta -,


"
Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta
- ."
52) Luco Ionescu 1. c. pag. 34-35.
, 53) La Dobroqea roumaine Bucarest 1919 pag. 14.
U) Expunerea generala a situaiiunei judo Constanta. Dare de seamas ,
flicuta consiliului [udetean in ziua de 18 Ianuarie 1881, de catre prefectnl ju-
detului Remus N: Opreanu, tiparitii in Farul Oonstantei. An. II No. 36-37
din 18 ~i 25 Iannarie 1881. ' ,
55}_ O. Jirecek, Das Fiirstentum Buiqarien pag. 133.
G6) L, A. Naxarettean : }lotite istorice,' ~i geografice aS1fpra provinctei }'
, . I
Dobrogea, Tulcea 1882 pag. 27. "j •

~7) Sa. Vdrnar., Situatiunea [udctului Constanta pe anul 1904~


58) O. D. Pariano, Dobroqea ~i Dobroqenii, Constanta 1905 pag. 4.
59} L G, a!dea, Expuncrea situaiiunei jud; Constanta Bucuresti 1910 pag, 18.~
80) P. Sfetesru, Expunerea situatiunei judeiului Tuleea. Tulcea 1913 psg.15.
81) D- St. Romaneloj, Carte ethnoqraphique de la nouvele Dobroudja
roumaine [Extrait"dc 111 Revue de I'Academiedes scierices bulgares> XI] Sofia
1915 pag. 15. " ... "\' 'l~ : . • •

Lubor Niederle; L;' race slate. Statistique, demographic, antropologie


62)
\ -
Traduit dCltch~qua par Louis ~ger. Paris 1911 pag. 192-194.
.,
.
'

,
, G3) Ja'Dobro,qea roumadne pag. 93-~4. I \' ~ f
64), s: i[r.he~linti, Obsersiiri asupra Dobrogei i,D ~nvo~b~i ~iterare. Anu} .
1919 No. Ii ~tg. (9. • , .
65) O. 1)ratescu, Contributions a la question, de la Dobrofea in La Do...
brogea roumaine png: 87~
. . G6) G. Popa -.Lisseanu, Getati ~i m'~e qrceo-romilne in noul te"itoril~ '\
at Dobrogei, Bucpresti 1914 png. 16..
67) Pent;ao:fuarea senzului toponimiei ne-am folosit de urmiitoarcle lucruri : '
A. O'fctrbier d~ ,llfeynard: Dictionnaii'e ture-franca'is Paris; Erne~t Leroux
2 vol. 1881, 1886. #' ,

Fr. lHklosieh, Die Tiirkisclten Elemente in den sud-ost und ost euro-
piiischen 8p);.acl16[griechiscb, albanesisch, rumii.nisch, bulgnrisch, serbisch, klein·
russisch, polnisch], 'Vien 1884 pag, 13, 15 etc; Fr. lifiklos?'clt, Die' Turkisr/ten
Elemente1~...: Nac4trag zu de; unter gleichen Titel in XXXIV und XXXV
. Bande der Denkscbriften gedruckten Abhandlung Wien 1888; Jlerman Vambery
Die primitive Oultur Ue3. ·Turka-Tatarischen Volkes; Leipzig 1879 pag. 17~, 178 etc.
J{enna1~ Vamliery; Das Turken?:olk ,in seinen' etlmolo[J1'sthen und etlmo··
. !/l'aphischen ~iehungen Leipzig F. A. Brockhaus 1885 pag. 193;
Ioseph '1-'on: Ifcpn:rn_er,.- fles - Osmanischen Reiches - Staatsverfassung wzd ~
Staafsveru:altullg vol. II. pag. 137.
. N. Iorga. Geschichte deS Osma,l,ichen Reicltes vol. T. pag,; 46Q, ':

Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” Constanta