Sunteți pe pagina 1din 2

ACORD DE GĂZDUIRE

ÎN COMPETIȚIA DE PROIECTE RO SMART in Tara lui Andrei


Ediția 2018

Părțile semnatare (după caz):

Dl./dna........................................................................, născut la data de ......................,


în ……….………………………., având domiciliul în
localitatea .............................................., Județul .........................,
str. ................................., nr..., Bl....., ap. ....., în calitate de participant în competiția de
proiecte RO SMART în Țara lui Andrei – Ediția 2018, denumit în continuare
”Participantul„

sau
......................................................................................., cu sediul în
…………………………………………...................................................................................
....., CIF……................…..., reprezentată de
dna./dl. ............................................................................., având funcția de
……....................................., în calitate de participant în competiția de proiecte RO
SMART în Țara lui Andrei – Ediția 2018, denumit în continuare ”Participantul„

și

Organizația neguvernamentală/ Instituția publică, autoritate a administrației


publice locale/ Unitate/instituție de învățământ din sistemul de
stat ........................................................................................................., cu sediul în
…………………………………………...................................................................................
....., CIF…….....……………..., reprezentată de
dna./dl. ............................................................................, având funcția de
…….....................................……., în calitate de organizație/instituție gazdă în competiția
de proiecte RO SMART în Țara lui Andrei – Ediția 2018, denumit/ă în continuare
Organizație/Instituție gazdă.

1. Obiectul acordului. Rolurile și responsabilitățile părților:

Organizația/Instituția gazdă:
- este de acord cu participarea în cadrul competiției de proiecte RO SMART în Țara
lui Andrei – Ediția 2018 (”Competiția”);
- își asumă cunoașterea și respectarea Regulamentului Competiției, în integralitatea
acestuia;
- susține proiectul „……………………………….....................................” (”Proiectul”)
în calitate de Organizație/Instituție gazdă, pe toată perioada de desfășurare a
acestuia (de la planificare și înscriere, până la raportare inclusiv);
- își asumă rolul menționat în descrierea Proiectului;
- furnizează Participantului întreg sprijinul necesar pentru înscrierea și buna derulare
a Proiectului.

Pagina 1 din 2
Participantul:
- își asumă responsabilitatea înscrierii în Competiție și a coordonării Proiectului
propus în numele Organizației/Instituției gazdă;
- informează în timp real Organizația/Instituția gazdă cu privire la toate acțiunile
întreprinse în legătură cu Proiectul și programul de finanțare.

2. Durata acordului:

Prezentul Acord de găzduire a Proiectului intră în vigoare odată cu semnarea lui de către
părți, iar perioada sa de valabilitate, în cazul în care Proiectul primește finanțare, se
încheie odată cu încetarea relațiilor contractuale cu OMV Petrom S.A., prin aprobarea
raportului final al Proiectului.

Încheiat astăzi, ..........................................., în …. exemplare originale, câte unul pentru


fiecare parte.

Participant Reprezentant legal


(nume in clar, semnătură) (și ștampilă în Organizație/Instituție gazdă
cazul organizațiilor/ instituțiilor) (nume în clar, semnătură și ștampilă)

________________________________
_______________________________

Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și