Sunteți pe pagina 1din 9

Entitatea publică CENTRUL FINANCIAR - CRESE

GALATI

COMPARTIMENTUL PERSONAL DE SPECIALITATE


ASISTENTA MEDICALA
CRESA NR. 1 / CRESA NR. 36

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

PRIVIND TRIAJUL COPIILOR

COD: 02.01

Ediţia I
Revizia 0
Entitatea publică: C.F. -C. Procedura privind Ediţia I
GALAŢI Triajul copiilor

Nr.de ex. 2
Compartimentul de specialitate Cod: P.O. 02.01 Revizia 0
ASISTENTA MEDICALA Nr. de ex.2
Cresa nr.1/ Cresa nr. 36 Pagina 2 din 10
Exemplar nr.1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după


caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Nr. Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătură


crt. responsabilii/ prenumele
operaţiunea
0 1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Andriescu Gabi Asistent
medical
principal
1.2 Verificat Olaru DIirector
Luminita Iuliana
Avizat juridic Enache Nicolae Cons.
1.3 Bogdan juridic
Aprobat Olaru Director
1.4 Luminita

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

Nr. Ediţia sau, după Componenta Modalitatea Data de la care se aplică


crt. caz, revizia în revizuită reviziei prevederile ediţiei sau
cadrul ediţiei reviziei ediţiei
0 1 2 3 4
Ediţia I
2.1
Revizia 0
2.2

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din
cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Nr. Scopul Exempl Compartiment Funcţia Nume şi Data Semnătură


crt difuzării ar nr. prenume primirii
0 1 2 3 4 5 6 7
3.1 Aplicare 1 De specialitate Asistente Andriescu Gabi
Asistenta medicale Arghir Nicuta
medicala Barbu Mariana
Ciobotaru Laura
Mocanu Mimi
Stoian Nuti

2
Entitatea publică: C.F. -C. Procedura privind Ediţia I
GALAŢI Triajul copiilor

Nr.de ex. 2
Compartimentul de specialitate Cod: P.O. 02.01 Revizia 0
ASISTENTA MEDICALA Nr. de ex.2
Cresa nr.1/ Cresa nr. 36 Pagina 3 din 10
Exemplar nr.1

3.2 Aprobare 2 Director Director Olaru Luminita

4. Scopul procedurii operaţionale

4.1. Stabilirea indatoririlor si responsabilitatilor asistentelor medicale in privinta triajului


zilni al copiilor.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

5.1. Procedura se aplică de catre asistentele medicale din cadrul CENTRULUI


FINANCIAR- CRESE – Compartimentul de specialitate – Asistenta medicala Cresa nr. 1/
Cresa nr. 36 responsabil cu procesul de aplicare a procedurii sunt asistentele medicale.

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

6.1. Acte normative care reglementeaza activitatea structurii

- Legea nr 292/2011 - Legea asistentei sociale;


- Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a
creselor si a altor unitati deeducatie timpurie anteprescolara;
- OMS nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru
ocrotire, educare si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Ordinul nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrelee
de zi;
- Ordinul nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea
Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului
individualizat de protective in scopul prevenirii separarii copilului de parinti;
- Ordinul nr.31/14.01.2015 privind aprobarea instructiunilor privind completarea fiselor
de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai
precum si pentru realizarea protectiei sociale a copilului separat temporar sau definitive
de parinti;
- Legea nr.197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale;
- HG nr. 584/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor
sociale;

3
Entitatea publică: C.F. -C. Procedura privind Ediţia I
GALAŢI Triajul copiilor

Nr.de ex. 2
Compartimentul de specialitate Cod: P.O. 02.01 Revizia 0
ASISTENTA MEDICALA Nr. de ex.2
Cresa nr.1/ Cresa nr. 36 Pagina 4 din 10
Exemplar nr.1

- HG nr.118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor


Legii 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale;
- HG nr. 867/14.10.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si
a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale;
- Ordinul nr.73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de
servicii sociale, incheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu
beneficiarii de servicii sociale.

6.2. Legislaţie primară

Ordin nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelorde igiena privind unitatile pentru
ocrotire, educarea si instruirea copiilor si tinerilor cu modificarile si completarile ulterioare;

6.3. Legislaţie secundară

- Ordin nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelorde igiena privind unitatile pentru
ocrotire, educarea si instruirea copiilor si tinerilor cu modificarile si completarile ulterioare;

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice

 HCL nr. 387/10.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si


Functionare pentru serviciile sociale “Cresa nr. 1” si ‘Cresa nr.36” din cadrul
CENTRULUI FINANCIAR – CRESE Galati, a Organigramei si a statului de functii
pentru CENTRUL FINANCIAR- CRESE Galati.
 Regulamentul de ordine interioara al centrului
 Codul etic al salariatului care asigura dreptul beneficiarilor la un tratament egal si o
atitudine nepartinitoare a angajatilor fata de beneficiari
 Fisele de post ale angajatilor
 Fisele de evaluare ale angajatilor

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

7.1. Definiţii ale termenilor

Nr. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care


crt. defineşte termenul

1. Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor


paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru
stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea
realizării activităţii, cu privire la aspectul
procesual
2. Ediţie a unei proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei
operaţionale proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată
4
Entitatea publică: C.F. -C. Procedura privind Ediţia I
GALAŢI Triajul copiilor

Nr.de ex. 2
Compartimentul de specialitate Cod: P.O. 02.01 Revizia 0
ASISTENTA MEDICALA Nr. de ex.2
Cresa nr.1/ Cresa nr. 36 Pagina 5 din 10
Exemplar nr.1

3. Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare


sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a
mai multor componente ale unei ediţii a
procedurii operaţionale, acţiuni care au fost
aprobate şi difuzate

4. Document Înscris care necesită aprobare din partea unei


funcţii desemnate şi ale cărei date pot fi
modificate ulterior, dacă situaţia de fapt impune
acest lucru.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.crt Abrevierea Termenul abreviat


1. C.F.- C Galati Centrul Financiar - Crese Galati
2. P.O. Procedura operaţională
3. E Elaborare
4. V Verificare
5. A Aprobare
6. Ap. Aplicare
7. Asist. med. Asistent medical
8. D Director

8. Descrierea procedurii operaţionale

8.1. Generalităţi:

A. Beneficiarii de servicii privind triajul : Copiii cu varste intre 0-4 ani.

B. Categorii de servicii sociale acordate

„Centrul Financiar - Crese” – ofera servicii sociale specializate pentru: supravegherea,


ingrijirea, educarea si dezvoltarea timpurie, alimentatie, consiliere psihosociala si suport
emotional copiilor de varsta anteprescolara;

5
Entitatea publică: C.F. -C. Procedura privind Ediţia I
GALAŢI Triajul copiilor

Nr.de ex. 2
Compartimentul de specialitate Cod: P.O. 02.01 Revizia 0
ASISTENTA MEDICALA Nr. de ex.2
Cresa nr.1/ Cresa nr. 36 Pagina 6 din 10
Exemplar nr.1

 asigura un program de educatie timpurie adecvat varstei,nevoilor, potentialului de


dezvoltare si particularitatilor copiilor in varsta de pana la 4 ani in baza curiculumui
national, centrat pe dezvoltarea fizica, cognitiva, emotionala si sociala a copiilor;
 asigura supravegherea starii de sanatate si de igiena a copiilor si acorda primul
ajutor si ingrijirile medicale necesare in caz de imbolnavire, pana la momentul preluarii
copilului de catre parinte/tutore sau al internarii intr-o unitate medicala dupa caz;
 asigura hranirea adecvata pentru acoperirea nevoilor nutritionale;
 asigura consiliere si sprijin pentru parinti/reprezentanti legali ai copiilor;
 asistentul medical contribuie la promovarea şi menţinerea stării de sănătate a
copiilor efectuand triajul tuturor copiilor la intrarea in cresa.

8.2 Procedura privind triajul copiilor.

Notiuni generale

(1) Serviciile privind triajul epidemiologic al copiilor presupune acordarea unei atentii
deosebite copiilor intrati in colectivitate, astfel prin supravegherea epidemiologica
preventiva se realizeaza:
- cunoasterea potentialului de risc epidemiologic pentru sanatate prin depistarea in cadrul
triajului epidemiologic a:
 bolilor infecto - contagioase;
 bolilor parazitare (pediculoza, scabie etc);
- stabilirea de masuri imediate in raport cu forma clinica a bolii (izolare, internare, tratare,
control periodic).

(2) Triajul se realizeaza de catre personalul de specialitate medico-sanitar la toti copiii din
cresa zilnic, cu scopul depistarii si izolarii suspectilor de boli infecto - contagioase.
Se raporteaza catre DSP Galati

8.3. Documente utilizate: Registrul de raport zilnic.

8.4. Lista şi provenienţa documentelor: Nu este cazul

8.5. Circuitul documentelor: Registrul de raport zilnic circula la asistentele medicale din
tura, medic si director.

8.6. Resurse necesare.

8.6.1. Resurse materiale: rechizite, birou, calculator, imprimantă, reţea, etc.

6
Entitatea publică: C.F. -C. Procedura privind Ediţia I
GALAŢI Triajul copiilor

Nr.de ex. 2
Compartimentul de specialitate Cod: P.O. 02.01 Revizia 0
ASISTENTA MEDICALA Nr. de ex.2
Cresa nr.1/ Cresa nr. 36 Pagina 7 din 10
Exemplar nr.1

8.6.2. Resurse umane: asistentele medicale din cadrul Compartimentului de


specialitate la Cresa nr. 1 si Cresa nr. 36
8.6.3. Resurse financiare: existenţa în bugetul instituţiei de fonduri pentru, furnituri de
birou – diverse rechizite si materiale consumabile necesare desfasurarii activitatii.

8.7. Modul de lucru.

8.7.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii.

In fiecare dimineata la intrarea in colectivitate a copiilor acestia se prezinta la


cabinetul medical unde sunt supusi triajului de catre asistenta medicala din tura.
Nici un copil nu va intra in colectivitate daca nu a fost supus triajului.
La triaj copii sunt verificati amanutit, in timpul triajului se urmareste atat starea de
sanatate a copilui cat si prezenta pe corpul copiilor de urme de lovituri, zgarieturi sau alte
asemenea. In cazul cand copilul prezinta astfel de urme se anunta de indata conducerea
cresei.
In cazul copiilor care prezinta semne de boala acestia sunt trimisi, de catre
asistena medicala din tura, la medicul de familie si medicul specialist acolo unde este
cazul. La revenirea in colectivitate copiii vor prezenta aviz de la medicul de familie
capoate intra in colectivitate.

8.7.2. Valorificarea rezultatelor activităţii – Depistarea la timp a bolilor infecto -


contagioase

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

Nr. Compartimentul postul/acţiunea I II


crt. operaţiunea
9.1 Procedura Asistente D
medicale
9.1.1 Elaborare E

9.1.2. Verificare V V

9.1.3. Aprobare A

9.1.4. Aplicare Ap.

9.1.5. Arhivare Arh

7
Entitatea publică: C.F. -C. Procedura privind Ediţia I
GALAŢI Triajul copiilor

Nr.de ex. 2
Compartimentul de specialitate Cod: P.O. 02.01 Revizia 0
ASISTENTA MEDICALA Nr. de ex.2
Cresa nr.1/ Cresa nr. 36 Pagina 8 din 10
Exemplar nr.1

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr Denumire Elaborator Aprobă Număr Difuzare Arhivare


anexa a anexei de Loc Perioad
exemplar ă
0 1 2 3 4 5 6 7

11. Cuprins

Numărul Denumirea componentei din cadrul procedurii Pag.


componentei operaţionale
în cadrul
procedurii
operaţionale
Coperta
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi 2
aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul
ediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 2
operaţionale
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia 2
sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii
operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale 3
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 3
6. Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile 3
activităţii procedurate
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 5
operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale 6
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 9
10. Anexe, înregistrări, arhivări 9
11. Cuprins 10

8
Entitatea publică: C.F. -C. Procedura privind Ediţia I
GALAŢI Triajul copiilor

Nr.de ex. 2
Compartimentul de specialitate Cod: P.O. 02.01 Revizia 0
ASISTENTA MEDICALA Nr. de ex.2
Cresa nr.1/ Cresa nr. 36 Pagina 9 din 10
Exemplar nr.1