Sunteți pe pagina 1din 36

OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2

Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.


SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 -1-

SC TERMLOC SRL

PLANUL CALITATII
CAP. 0. INTRODUCERE:

0.1. OBIECTUL, SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE A PLANULUI CALITATII LA


LUCRARE

Prezentul Plan al calitatii descrie cerintele si masurile adoptate de SC TERMLOC SRL


Pentru asigurarea calitatii lucrarilor de executie a obiectivului: „Proiectare si executie”

Planul Calitatii prezinta capacitatile si disponibilitatile care pot fi dezvoltate de catre sociatate, pentru
a realiza produse si pentru a presta servicii conforme cu cerintele clientului, cu prevederile si legislatia in
vigoare la nivel republican, specifice profilului de activitate declarat si autorizat.
Planul Calitatii constituie cerinte obligatorii pentru intreaga societate, pentru fiecare compartiment
din cadrul societati si pentru fiecare angajat.
Totodata, Planul Calitatii contribuie la consolidarea increderii clientului, ca pe parcursul tuturor
activitatilor desfasurate, societatea respecta cerintele specificate in contractele perfectate si cerintele
aplicabile specificului activitatilor desfasurate/prestate.
Prezentul Plan al calitatii este elaborat si difuzat cu scopul de:
 a documenta politica si obiectivele societatii privind calitatea ;
 a documenta sistemul calitatii ;
 a mentine sub control procesele care influenteaza calitatea ;
Planul Calitatii contine referiri relevante privind asigurarea conformitatii executiei cu cerintele
beneficiarului, rezolvarea interfetelor societate – client, societate – subcontractanti / furnizori.
Prezentul Plan al Calitatii este aplicabil tuturor compartimentelor din cadrul SC TERMLOC SRL
implicata in realizarea lucrarilor, in calitate de:
 constructor / executant direc
 antreprenor
Acest document este aplicabil tuturor comenzilor/contractelor asumate de catre societate.

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 -2-

DOCUMENTE DE REFERINTA PENTRU: ”SC TERMLOC SRL”

Reglementari legislative.
 Legea 10/1995 – privind calitatea in constructii ;
 Legea 50/1991 revizuita – privind autorizarea executiei constructiilor si unele masuri pentru
realizarea locuintelor ;
 HGR 766/1977 – Hotararea pentu aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii ;
 HGR 272/1994 – Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii ;
 HGR 273/1994 – Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ;
 HGR 925/1995 – Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor ;
 C 56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente ;

 Alte Normativ-e si STAS-uri in vigoare la data executarii propriuzise a lucrarilor ;

Reglementari tehnice in vigoare in domeniu


*
» Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton
precomprimat
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice
» Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii
» Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice,
fotometrice şi cadastrale
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor
şi regularizărilor de râuri
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj
» Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
» Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor
» Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj
» Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995
» Reglementări tehnico-economice şi metodologice
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de cofraje, eşafodaje, schele
» Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 -3-

Legenda:
M.L.P.A.T. Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării teritoriului
M.L.P.T.L. Ministerul Lucrărilor Publice, transporturilor şi turismului
M.T.C.T. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi turismului
M.D.L.P.L. Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
M.D.R.L. Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Locuinţei
M. Of., p. I Monitorul Oficial al României, Partea I
B.C. Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Construcţii şi Economia Construcţiilor
B.T.R. Buletinul tehnic Rutier
I.C.C.P.D.C. Institutul Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii
I.N.C.E.R.C. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor
ICECON Institutul de cercetări pentru echipamente şi tehnologii în construcţii
U.T.C.B. Universitatea tehnică de Construcţii Bucureşti
U.A.U.I.M. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu
C.O.C.C. Consultanţă, Organizare şi Cibernetică în Construcţii
I.P.C.T. Institutul de Proiectare Construcţii tipizate
I.P.C.T. S.A. Institutul de Proiectare, Cercetare şi tehnică de Calcul în Construcţii
I.C.C.P.D.C. Institutul Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii
M.A.P.M. Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului
A.F.E.R. Autoritatea Feroviară Română
D.D. Direcţia Drumuri
A.N.D. Administraţia Naţională a Drumurilor
I.S.P.C.F. Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate
I.S.L.G.C. Institutul de Sistematizare Locuinţe şi Gospodărie Comunală
I.C.B. Institutul de Construcţii Bucureşti
I.C.P.A.I.U.C. Institutul Central de Proiectare, Aparatură, Instalaţii şi Utilaje pentru Construcţii
I.N.C.D.F.P. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
I.S.C. Inspectoratul de Stat în Construcţii
IPTANA-SA Institutul de Proiectări transporturi Auto, Navale şi Aeriene
CESTRIN Centrul de Studii tehnice Rutiere şi Informatică
ANRDE Agenţia Naţională a României pentru Distribuţie Electricitate
RENEL Regia Naţională de Electricitate

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 -4-

Referitoare la sistemul calitatii.


 SR EN ISO 9000/2006 ( anulează şi înlocuieşte ISO 8402/1995 )
Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.
 SR EN ISO 9001/2001
Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
 SR EN ISO 9002/1995
Sistemul calitatii. Model pentru asigurarea calitatii in productie, montaj si service.
 SR EN ISO 9004/2001
Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor.
 SR ISO 10005/2007 ( înlocuieşte SR ISO 10005/99 )
Sisteme de management al calitătii. Linii directoare pentru planurile calitătii.
 SR ISO 10013/2003
Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calitatii.
Specifice produselor si proceselor
 Standardizare – lista standardelor in vigoare utilizate in constructii ;
Lista standardelor publicate / abrogate se regaseste in Catalogul standardelor
romane editat anual de ASRO.
 ICCPDC – INCERC - lista normativelor cu caracter republican, in vigoare.
Nota. Lista standardelor publicate si / sau abrogate se regaseste in catalogul standardelor romane
editat anual de ASRO, iar lista normativelor in buletinul constructiilor cu aparitie anuala.

Controlul calitatii materialelor

Materialele propuse de Antreprenor vor fi supuse incercărilor preliminare de informare si


incercărilor de reteta - 4 -naturale- 4 - conform clauzelor tehnice - 4 -atural a tuturor lucrărilor rutiere.
Incercările preliminare de informare sunt executate pe esantioane de - 4 -atural- 4 -
provenind din fiecare balastieră, carieră sau uzină. - 4 -atural- 4 -e- 4 - si frecventa cu care sunt
- 4 -atural- 4 -e- 4 - sunt arătate in tabelul completat cu dispozitiile din caietul de sarcini - 4 -atural.
Rezultatul acestor incercări va trebui să fie conform specificatiilor prevăzute in prezentul
caiet de sarcini, eventual completat prin dispozitiile din caietul de sarcini - 4 -atural.
Consistenta incercărilor de retetă si frecventa lor sunt stabilite pentru fiecare material in parte in tabelul,
completat eventual de dispozitiile din caietul de sarcini - 4 -atural.

Descrierea lucrarilor:

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 -5-

11.LEGISLATIA ORIZONTALA CU PRIVIRE LA MEDIU


- Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1798 din 19.11.2007 pentru aprobarea Procedurii
de emitere a autorizatiei de mediu
- Ordinul nr. 405 din 26 martie 2010 privind constituirea si functionarea Comisiei de analiză tehnică la nivel
central
- Legea nr 107/1996 Legea Apelor
- Legea nr 310/2004 pentru modificarea si completarea legii 107/1996
- Legea nr 112/2006 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr 107/1996
- O.U.G. nr 195/2005 privind protectia mediului cu rectificarea din 31 ianuarie 2006
- O.U.G. nr 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii si Legea nr. 84/2006 pentru
aprobarea O.U.G. nr 152/2005
- H.G. nr 1856/2005 privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti
- H.G. nr 918/2002 privind stabilirea procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului
- H.G. nr 1705/2004 pentru modificarea art. 5 alin. 2 din H.G. nr 918/2002
- Ordinul MAPM nr 860/2002 pentru aproabarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de
emitere a acordului de mediu.
- Ordinul MAPAM nr 210/2004 privind modificarea Ordinului MAPM nr 860/2002
- Ordinul MMGA nr 1037/2005 privind modificarea Ordinului MAPM nr 860/2002
- Ordinul MAPM nr 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii –
cadru de evaluare a impactului asupra mediului
- H.G. nr 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa.
- H.G. nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor
uzate
- Ordinul MMGA nr 662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si
autorizatiilor de gospodarire a apelor
- Ordinul nr 279/1997 al MAPPM referitor Normelor Metodologice privind avizul amplasamentului in zona
inundabila a albiei majore de obiective economice si sociale
- Ordinul nr 642/2003 al MtCt pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid pentru dimensionarea
pragurilor de fund pe cursurile de apa”
- Legea nr 462/2001 pentru aprobarea O.U.G.nr 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice.
- Legea nr 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr 78/2000 privind regimul deseurilor.
- STAS 4068/2-87 – Probabilitatile anuale ale debitelor maxime si volumelor maxime respective
„Determinarea debitelor si volumelor maxime ale cursurilor de apa”
- STAS 9268/89 si STAS 8593/88 Lucrari de regularizare a albiei raurilor – principii de proiectare, studii
de teren si laborator.

12.LEGISLATIE IN DOMENIU

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 -6-

- Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;


- Legea nr 453/2001 – Lege pentru modificarea si completarea Legii nr 50/1991;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
- Regulamentul privind controlul de stat al calitatiii in constructii, aprobat prin HG nr. 273/1994;
- H.G. 925/1995 – Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor;
- Hotararea Guvemului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnicoeconomice aferente investitiilor publice;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2007 privind achizitiile publice;
- Norme generale de protectia muncii – Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 2002;
- Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996, republicata 2001.
Proiectul este in concordantă cu prevederile legislatiei Uniunii Europene, respectiv Directiva nr.85/337/EC
amendată prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau private asupra
mediului, precum si cu Directiva cadru privind deseurile nr.75/442/EC amendată cu directiva
nr.91/156/EC,transpusă prin OUG nr.78/2000 aprobată si modificată prin Legea nr.426/2001.

PROTECTIA MUNCII SI PSI. PENTRU : ”SC TERMLOC SRL”

Masuri de protectia muncii

La elaborarea documentatiilor tehnice s-a tinut seama de normele de protectia muncii, asigurând
conducătorilor proceselor de muncă precum si muncitorilor, măsurile principale ce trebuie aplicate în
executarea oricărei activity de constructie si reparatie, în conditii de deplină securitate.
La toate lucrările de muncă pe căile de acces, pe drumurile de circulate a mijloacelor sau alte
vehicule, precum si în locurile periculoase, trebuie să se afiseze panouri (pancarte, tăblite, STAS-urileIn
vigoare) privind semnele de interzicere si avertizare STAS 1848/1,2,3 - 86 .
Protectia muncii constituie un ansamblu de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor
mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii corporate si sanatatii
salariatilor si a altor persoane participante la procesul de munca.
Echipamentele tehnice trebuie sa corespunda prevederilor din normele, standardele si din alte
reglementari referitoare la protectia muncii si sa nu prezinte pericol pentru sanatatea sau viata salariatilor, a
persoanelor aflate in unitate in interes de serviciu sau a altor persoane pentru care se asigura protectia muncii.
Echipamentul individual de protectie reprezinta mijloacele cu care este dotat fiecare participant in
procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de rise.
Echipamentul individual de protectie se acorda, obligatoriu si gratuit, salariatilor, precum si altor
categorii de persoane care desfasoara activitati la persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 2, potrivit
criteriilor stabilite in Normativul-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie,
elaborat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
In cazul degradarii echipamentului individual de protectie, respectiv al pierderii calitatilor de
protectie, se acorda obligatoriu un nou echipament.
Degradarea sau pierderea echipamentului individual de protectie inainte de termenul de utilizare
prevazut, din vina purtatorului, atrage raspunderea acestuia pentru prejudiciul cauzat, potrivit legii.

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 -7-

In vederea asigurarii conditiilor de protectie a muncii si pentru prevenirea accidentelor de munca si


a bolilor profesionale, conducerea persoanei juridice, precum si persoana fizica au urmatoarele obligatii:
a) sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor tehnice,
precum si la elaborarea tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme normelor de protectie a muncii, prin a
caror aplicare sa fie eliminate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a salariatilor si a
altor persoane participante la procesul de munca;
b) sa solicite inspectoratului teritorial de munca autorizarea functionarii unitatii din punct de vedere al
protectiei muncii, sa mentina conditiile de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia si sa ceara revizuirea
acesteia in cazul modificarii conditiilor initiate in care a fost emisa;
c) sa stabileasca masurile tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a muncii, corespunzator
conditiilor de munca si factorilor de mediu specifici unitatii;
d) sa stabileasca pentru salariati si pentru ceilalti participanti la procesul de munca atributiile si
raspunderea ce le revin in domeniul protectiei muncii, corespunzator functiilor exercitate;
e) sa elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectie a muncii, corespunzator conditiilor
in care se defasoara activitatea la locurile de munca;
f) sa asigure si sa controleze, prin compartimente specializate sau prin personalul propriu, cunoasterea
si aplicarea, de catre toti salariatii si participantii la procesul de munca, a masurilor tehnice, sanitare si
organizatorice stabilite, precum si a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii;
g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si educarii salariatilor si
participantilor la procesul de munca: afise, pliante, filme, diafilme si altele asemenea cu privire la
protectia muncii;
h) sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care
aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire necesare;
i) sa asigure, pe cheltuiala unitatii, instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a persoanelor cu
atributii in domeniul protectiei muncii;
j) sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute in normele de protectie
a muncii;
k) sa angajeze numai persoane care, in urma controlului medical si a verificarii aptitudinilor
psihoprofesionale, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute ;
l) sa tina evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele, periculoase, precum si a
accidentelor de munca, bolilor profesionale, accidentelor tehnice si avariilor;
m) sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de
masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate
in desfasurarea proceselor tehnologice;
n) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau
al efectuarii cercetarii accidentelor de munca;
o) sa asigure realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca, cu prilejul controalelor si al
cercetarii accidentelor de munca;
p) sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, salariatii care sa participe la efectuarea controlului
sau la cercetarea accidentelor de munca;
q) sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de
cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor
persoane participante la procesul de munca.

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 -8-

Realizarea efectiva a obligatiilor prevazute in alineatul precedent revine persoanelor cu atributii in


organizarea si conducerea procesului de munca. Persoanele aflate in unitate sunt obligate:
a) sa isi insuseasca si sa respecte normele de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;
b) sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;
c) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie
care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
d) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca accidentele de munca suferite de propria
persoana si de alte persoane participante la procesul de munca;
e) sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa il informeze
de indata pe conducatorul locului de munca;
f) sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a
fost acordat;
g) sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii.
La executia lucrărilor de artă, a căilor rutiere, sprijiniri si consolidări de versanti ,se vor respecta toate
prescriptiile legale în vigoare referitoare la tehnica securitatii muncii, astfel: Legea nr. 5 din 22 decembrie
1996 cu privire la protectia muncii.
Pe durata de executie a imbrăcămintilor rutiere din mixturi asfaltice executate la cald, se vor respecta
prevederile cuprinse in:
- Legea securitătii si sănătătii in muncă nr. 319/2006
- S.R. O.H.A.S. 18001/03.2008, Sisteme de management al sănătătii si securitătii ocupationale- Cerinte.
- "Norme de protectia muncii specifice activitătii de constructii-montaj pentru transporturi feroviare, rutiere
si navale, precum si de intretinere si reparatii drumuri" aprobate prin Ordinele M.T.Tc.nr. 8 si 9/1982.
- Regulament pentru igiena muncii" Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993.
- Normativ de stingerea incendiilor C 300/1994.
- Norme specifice de protectie a muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor, indicativ
79/1999.
- Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru activitatea de intretinere, reparare si exploatare drumuri
si poduri
- Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie
in vederea executării de lucrări in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului" Ordin comun
MT-MI nr. 1112/411/2000.
Receptia lucrărilor se va face in trei etape :
1. pe faze tehnologice prevăzute in Programul dc control;
2. preliminară, la terminarea lucrărilor;
3. finală, după expirarea perioadei de garantie.
Receptia lucrărilor se va face conform SR 174-1/2009 Lucrări de drumuri. Imbrăcăminti bituminoase
cilindrate executate la cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru mixturi asfaltice si HG 273 -1994 privind
aprobare.Regulament privind efectuarea receptiei lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora.
Protectia muncii face parte integrantă din procesul de muncă si are ca scop asigurarea celor mai bune
conditii de muncă, prevenirea accidentelor de munca si a imbolnăvirilor profesionale.
Conducătorii societatilor comerciale si Regiilor Autonome, vor stabili odată cu măsurile de realizare a
planului de productie sau a sarcinilor de serviciu, măsuri corespunzătoare în vederea asigurării celor mai
bune conditii de muncă, a prevenirii accidentelor de muncă si Imbolnăvirilor profesionale.

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 -9-

Organele de control ale Ministerului Munci si Protecţiei Sociale solicită sprijinul sindicatelor care -
potrivit atributiilor lor organizează controlul ob§tesc asupra aplicării si respectării accidentelor de munca si
Imbolnăvirilor profesionale.
Nerespectarea, de către orice persoană, a măsurilor luate cu privire la protectia muncii la locurile de
muncă ce prezintă un pericol deosebit, dacă prin aceasta se creează posibilitatea producerii unui accident
de muncă sau a unei Imbolnăviri profesionale, se pedepsesc cu Inchisoare de la 3 luni la 2 ani.
Încălcarea dispozitiilor legale privitoare la protectia muncii atrage răspunderi: disciplinare,
administrative, materiale sau penale, după caz, potrivit legii.

NORME REPUBLICANE DE PROTECTIE A MUNCII

Elaborate de ministerul muncii si protecţiei sociale precum si de ministerial sănătatii.


Constructii si încaperi unde se desfasoară procesele de muncă pet. A - 1,2,3,4 si punctul b - 1 .
Tehnica securitatii muncii privind încărcarea, descărcarea, transportul si manipularea materialelor
Tehnica securitatii muncii privind instalatiile electrice
Tehnica securitatii muncii privind uneltele de mână
Tehnica securitatii muncii privind executarea săpăturilor la suprafaja
Norme de igiena muncii, privind efortul fizic
Prevenirea evibolnăvirilor profesionale si accidentelor de muncă provocate de valori si pulberi
Tehnica securitatii muncii privind prevenirea si combaterea incendiilor si a autoaprinderilor
Mijloace individuale de protectie a muncii
Norme de igiena muncii privind controlul medical la încadrarea în muncă si controlul periodic
Repartizarea personalului la locul de muncă si instructajul de protecţia muncii
a. instructajul introductiv
b. instructajul la locul de muncă
c. instructajul periodic
Propaganda Protecţiei Muncii
Nr. 1170 - 1974 pentru aprobarea planului de măsuri privind Imbunătatirea activitatii de protecţia
muncii în cadrul M.T. publicat în Buletinul Transporturilor Rutiere, Vamale si Aeriene nr. 10 din 1974.
4. DECRETUL NR. 400 din 1981, pentru Insusjrea unor reguli privind exploatarea si Intreţinerea
instalaţiilor, utilajelor si masinilor, Intărirea ordinii si disciplinei în munca în unitati cu foe continuu, sau care
au instalatii cu grad ridicat de pericol de exploatare.
5. H.G. nr. 2894 din 22 decembrie 1966, privind declararea, cercetarea si evidenta accidentelor de
muncă si a bolilor profesionale publicat în Monitorul Oficial (B.O. nr. 2 din 4 ianuarie 1967).
6. H.G. nr. 2404 din 31 decembrie 1969,pentru stabilirea si sancţionarea contravenţiilor în domeniul
muncii si ocrotirilor sociale. Monitorul Oficial (B.O. nr. 2 din 4 ianuarie 1967).
7. H.G. nr. 1622 din 1974, privind planificarea, finantarea si raportarea cheltuielilor pentru protecţia
muncii.
8. H.G. nr. 304 - 1975, privind acordarea, utilizarea si Intreţinerea echipamentului de lucru, precum si
acordarea materialelor igienico-sanitare.
9. Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 8 din 21 mai 1982, privind normele de protecţie a muncii
în activitatea de Intreţinere si reparaţii a drumurilor.

10. Decizia nr. 402 din 29 noiembrie 1986 al Consiliului Judetean Vrancea, cu privire la normele de

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 10 -

prevenire a incendiilor si dotarea societatilor economice si social culturale din judetul Vrancea.
11. Normativ P - 118/1983. Norme tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor privind protecţia
la acţiunea focului.
12. Normativ P - 36/1967, privind proiectarea de garaje si parcaje pentru autovehiculele din cadrul
clădirilor de locuit, a altor construcţii precum si a spatiilor amenajate special.

 Legea privind protecţia muncii ;


 Norme republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii ;
 Norme de protectia muncii in activitatea de constructii – montaj ;
 Regulamentul privind protecţia si igiena muncii in construcţii – Buletinul construcţiilor ;
 Ord. M.L.P.A.t. nr. 9/1993 Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii ;
 Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si
instalatiilor ;
 Norme PSI - PE.
Drenuri de asanare. Prescriptii de proiectare si amplasare.*
 Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriuzise a lucrarilor ;
* toate echipamentele utilizate trebuie să fie atestate de Comisia Naţională de Atestare a Maşinilor şi
a Echipamentelor de Construcţii - CNAMEC din MLPAT pentru a asigura calitatea lucrărilor executate
* Seful punctului de lucru are obligaţia să ia toate măsurile ce se impun pentru prevenirea oricaror
riscuri de accidente şi de incendii.

NORME P.S.I. NORME GENERALE DE P.S.I. – Ord. 12/1981 – M.T.


 Depozite materiale de constructii
 Mijloace de stingere
 Cai de acces si evacuare
 Norme in timpul lucrului
 Fumatul
 Circulatia autovehiculelor
 Lucrari de organizare de santier
 Depozitarea materialelor de constructii
 Schele, cofraje

NORME DE PRIM AJUTOR


NORME DE PRIM AJUTOR IN CAZ DE ACCIDENT, SPECIFICE TRANSPORTURILOR –
Ord.17/84 – M.T.
 Primul ajutor in caz de electrocutare
 Aplicarea respiratiei in caz de ranire
 Primul ajutor in caz de ranire
 Primul ajutor in caz de hemoragie

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 11 -

 Primul ajutor in caz de arsuri


 Primul ajutor in caz de fracturi, luxatii, entorse, tumefieri si intinderi de tendoane
 Fracturi membre superioare
 Fracturi membre inferioare
 Raniri provocate de corpi straini
 Primul ajutor in caz de lesin, insolatie
 Transportul victimei

0.3. DEFINITII SI ABREVIERI


Pentru prezentul Plan al Calitatii se aplica definitiile din SR EN ISO 9000/2006 ( anulează şi
înlocuieşte ISO 8402/1995 )
Abrevieri ( sumar )
• AC - Actiune corectiva
• AQ - Asigurarea Calităţii
• AMC - Aparate de Măsură şi Control
• Amd - Amendament
• CCVI - Control calitate, verificari si incercari
• CE - Conformitate Europeana ( marca CE )
• CQ - Controlul calitatii
• CT (TQ) - Calitate totala
• CTCC (CQ) - Control tehinic de Calitate
• CWQC - Controlul Calitatii la Nivelul Intreprinderilor
• DG - Director General
• DS - Dispoziţie de Şantier
• Ext. - Extras
• Ed. - Editie
• EMI - Echipamente de Masură şi control
• EN - Standard european
• FA - Formulare aplicabile
• FD - Faza determinanta
• FAQ - Fisa de Autocontrol
• ICS - Clasificarea Internationala pentru Standarde
• ISONEt - Reteaua de informare ISO
• ISP - Profil international standardizat
• IL - Instructiune de lucru
• ISO - Organizatia Internationala pentru Standardizare
• MC - Manualul Calitatii
• N/A - Nu se Aplică
• OETC - Organizatia Europeana pentru testare si Certificare
• PA - Punct de asistare ( inspectii/incercari in prezenta clientului )
• PAC - Program de Asigurare a Calităţii
• PC - Planul Calitatii
• PCCVI - Plan de control calitate, verificari si incercari

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 12 -

• PG - Procedura Generala
• PL - Procedura de lucru
• PO - Procedura operationala
• PS - Procedura de sistem
• PSt. - Punct de stationare ( inspectii/incercari pentru predare intermediara )
• PT - Procedura tehnica
• PTE - Procedura tehnica de executie
• PV - Proces verbal
• QIP - Procesele de Imbunatatire a Calitatii
• R - Recomandare
• RAC/P - Raport de actiune corectiva/preventiva
• RMC - Responsabil Managementul Calitatii
• RNC - Raport de neconformitate
• Rt - Raport tehnic
• RTE - Responsabil tehnic cu Executia
• SA - Sistem armonizat
• SAC - Sistem de Asigurare a Calităţii
• SC - Subcomitet
• SMC - Sistemul de Management al Calitatii
• SR - Standard roman
• SMC - Sistem de Management al Calitatii
• ST - Specificatii tehnice
• TQA - Asigurarea Calitatii totale
• TQC - Controlul Calitatii totale
• TQM - Managementul total al Calitatii

0.4. ELABORAREA, DIFUZAREA SI MODIFICAREA PLANULUI CALITATII


1.Responsabilul cu asigurarea calitatii in cadrul :”SC TERMLOC SRL” se va ocupa de elaborarea,
difuzarea si modificarea Planului Calitatii.
2. Aprobarea acestuia se face de catre Directorul General.
3. Planul Calitatii se difuzeaza in doua tipuri de copii:
 copii controlate care sunt inregistrate ( difuzate utilizatorilor si sunt supuse procedurii de
actualizare ) ;
 copii informative care nu sunt inregistrate ( nu sunt supuse procedurii de actualizare )
4. Modificarile se supun aceluiasi proces de aprobare ca si documentul initial.

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 13 -

5. Reviziile se efecteaza pe capitole. Atunci cand un capitol se modifica, numarul reviziei capitolului
repectiv creste cu o unitate, ca si revizia Planului Calitatii indicata pe pagina de garda.
6. Revizia / editarea se face atunci cand rezulta aceasta necesitate din audit sau la modificari ale
documentelor de REFERINTA.
7. Capitotele modificate se transmit utilizatorilor inregistrati si se retrage revizia / editia anterioara.
8. Arhivarea editiilor se realizeaza conform procedurii de sistem “Controlul documentelor si al
datelor”.
9. Difuzarea Planului Calitatii este inregistrata in lista de difuzare.

CAP. 1. RESPONSABILITATILE MANAGEMENTULUI.

POLITICA SI OBIECTIVELE SOCIETATII PRIVIND CALITATEA.


1.1. Declaratia conducerii societatii
In acord cu hotararea tuturor membrilor, asociatilor si personalului desemnat cu responsabilitati in
cadrul societatii, conducerea societatii: ”SC TERMLOC SRL” a decis implementarea unui sistem de
asigurare a calitatii in activitatea proprie societatii.
Obiectivul principal al conducerii este acela de a realiza / antreprenoria lucrari de inalta calitate, in
conformitate cu cerintele clientilor nostri, cu legislatia si normativele in vigoare pentru segmentul de

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 14 -

activitate al societatii, si in acelasi timp in conditii de eficienta si profitabilitate pentru societate.


Acest lucru se realizeaza acordand o importanta deosebita tuturor cerintelor si opiniilor exprimate de
partile interesate: clienti, furnizori, angajati, societate.
tot personalul societatii este implicat in procesul de asigurare, dezvoltare si imbunatatire permanenta
a sistemului de management al calitatii, in scopul satisfacerii cerintelor si asteptarilor fiecarui client.
Insusirea si respectarea de catre toti salariatii si colaboratorii / subcontractorii societatii a masurilor
introduse, sunt esentiale pentru mentinerea competitivitatii societatii pe piata si in acelasi timp pentru
satisfacerea cerintelor materiale si profesionale ale personalului.
Eficienta activitatii societatii in scopul atingerii obiectivelor propuse, este garantata de Directorul
General prin:
- implicarea totala a conducerii societatii ;
- motivarea personalului societatii in scopul realizarii obiectivelor propuse ;
- asigurarea unu mediu de lucru optim si stimulativ, in vederea dezvoltarii capacitatilor si
performantelor ;
- asigurarea resurselor adecvate de lucru ;
- acces la sisteme informatice performante ;
- utilizarea de tehnologie performanta in domeniu
- actualizarea si insusirea permanenta a noilor procese tehnologice in domeniu ;
- actualizarea si insusirea permanenta a noilor reglementari in domeniu ;
- promovarea consecventa a imaginii societatii
Conducerea societatii analizeaza periodic politica si obiectivele societatii in domeniul calitatii, acestea
fiind actualizate si adecvate permanent scopurilor propuse, pentru a se raspunde prompt si eficient cerintelor
si asteptarilor tuturor partilor: clienti, furnizori, angajati.
totodata, societatea pune accent pe parteneriate cu furnizori de servicii si produse a caror calitate este
atestata si certificata, deoarece calitatea serviciilor oferite clientilor nostri este conditionata de calitatea
serviciilor si produselor utilizate.
In vederea realizarii acestor obiective, conducerea societatii a hotarat stabilirea si mentinerea unui
sistem eficient si asigurator de asigurare a calitatii, planificat si dezvoltat in concordanta cu functiile,
atributiile si responsabilitatile desemnate / existente in societate.
Sistemul asigura determinarea si concretizarea in practica a conformitatii lucrarilor executate, cu
cerintele contractuale si cu legislatia / reglementarile aplicabile pentru segmentul de activitate al societatii,
privind cerintele de calitate si garantie.
Documentele sistemului calitatii, manualul calitatii si procedurile de sistem, descriu modul de
structurare a sistemului calitatii si masurile concrete de realizare a cerintelor, astfel incat sa se asigure
conformitatea cu standardul de asigurare a calitatii ales drept REFERINTA si cu reglementarile legale si
tehnice in vigoare.
Responsabilul cu asigurarea calitatii este direct subordonat ADMINISTRATORULUI.
In numele meu si al societatii, va incredintez ca vom depune toate eforturile pentru alocarea resurselor
morale si logistice necesare implementarii si functionarii eficiente a sistemului calitatii adoptat.

1.2. OBIECTIVELE PRIVIND CALITATEA

Pentru realizarea politicii privind calitatea, exprimata de conducerea societatii pentru realizarea
obiectivului / lucrarii nominalizate, au fost definite urmatoarele:
Data aprobarii: Exemplarul:
26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 15 -

1. stabilirea canalelor de informare optime, in scopul asigurarii unui flux continuu al datelor,
instructiunilor, dispozitiilor, inregistrarilor, etc. ;
2. definirea clara a responsabilitatilor interne si a nivelelor de competenta ;
3. identificarea clara a cerintelor clientului, si asigurarea ca societatea este capabila sa indeplineasca
in totalitate si conform, aceste cerinte ;
4. asigurarea ca serviciile, utilajele, materialele utilizate si puse in opera sunt in acord cu cerintele
impuse de proiectul si caietul de sarcini ale obiectivului / lucrarii asumate, si totodata cu legislatia,
reglementarile si normativele tehnice aplicabile ;
5. analiza regulata a sistemului managerial, in scopul asigurarii si mentinerii nivelului de calitate
asumat de catre societate.

1.3. ORGANIZARE

1. Pentru planificarea, implementarea si controlarea activitatilor care sunt impuse de cerintele


contractului, proiectului si caietului de sarcini specifice obiectivului nominalizat, precum si pentru
asigurarea cerintelor de calitate, conducerea societatii nominalizeaza urmatorii factori de coordonare,
conducere si control a lucrarilor:
 Sef santier:
 Responsabil Tehnic cu Executia ( RTE ):
 Responsabil Controlul Calitatii ( CTCC/CQ ):

2. Stadiul controalelor şi inspecţiilor


> Controale interne (data, persoana, functia, concluzii), conform cu PCCVI-urile anexate pe faze
de executie
>Controlul calitatii materialelor inainte de punere in opera:
Comisie:
 Coordonator de proiect
 Responsabil Tehnic cu Executia (RTE)
 Responsabil Control Calitate (RCQ)
 Responsabil cu Aprovizionarea
 Sef Punct de Lucru (SPL)

>Controlul calitatii lucrarii in faze de executie si analiza constatarilor inregistrarilor calitatii:


Responsabili:
 Coordonator de proiect
 Responsabil Tehnic cu Executia (RTE)
 Responsabil Control Calitate (RCQ)
 Responsabil cu Aprovizionarea
 Sef Punct de Lucru (SPL)
>Verificarea calitatii lucrarii prin incercari de laborator:
Responsabili:
 Coordonator de proiect
 Responsabil Tehnic cu Executia (RTE)
Data aprobarii: Exemplarul:
26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 16 -

 Responsabil Control Calitate (RCQ)


>Neconformitati constatate si tinerea lor sub control:
Responsabili:
 Responsabil cu Sistemul de Management al Calitatii (RSMC)
 Responsabil Tehnic cu Executia (RTE)
 Responsabil Control Calitate (RCQ)
 Sef Punct de Lucru (SPL)

3. Pentru realizarea obiectivului / lucrarii in conditii de respectare integrala a contractului,


proiectului, caietului de sarcini, si a cerintelor de asigurare a calitatii proprii asumate de societate,
conducerea societatii propune/adopta urmatoarea organizare:
4. Responsabilitati si competente generale privind calitatea.
a). tot personalul este responsabil pentru calitatea executiei sarcinilor proprii incredintate /
atribuite de conducerea societatii, de verificarea si asumarea conformitatii serviciului prestat cu cerintele
clientului si ale sistemului de asigurare a calitatii propriu societatii.
b). Personalul implicat in activitati legate de controlul si asigurarea calitatii are autoritatea,
responsabilitatea si competentele de a mentine si implementa:
- controlul permanent al serviciilor / produselor prestate, conform specificului obiectivului /
lucrarii asumate, in conformitate cu prevederile contractului, proiectului si caietului de sarcini, a legislatiei,
reglementarilor si normativelor tehnice aplicabile pe specificul obiectivului / lucrarii ;
- controlul permanent al serviciilor / produselor neconforme, si initierea de actiuni preventive
si corective ;
- verificarea initierii, aplicarii si a eficientei actiunilor corective initiate ca urmare a sesizarii si
constatarii serviciilor / produselor neconforme ;
- identificarea si raportarea in timp util a neconformitatilor in functionarea si derularea relatiilor
organizatorice dintre compartimente, sau ( dupa caz ) dintre colaboratorii ( furnizori, prestatori, consultanti)
societatii si compartimentele proprii desemnate in cadrul societatii cu atributii de colaborare / contractare /
etc. ;
- identificarea si propunerea in timp util de imbunatatiri organizatorice si de procedura, ce se
pot aduce sistemului de asigurare a calitatii insusit si asumat de societate.

5. Responsabilitati specifice atributiilor


5.1. Manager şantier / Sef santier
Are in subordine directa maistrii, sefi de lucrari si formatiile / echipele de muncitori din cadrul
santierului pe care il conduce.
- asigura conducerea directa a activitatilor de executie a lucrarilor / produselor, in conformitate
cu prevederile documentatiilor tehnice, ale normativelor in vigoare si ale procedurilor tehnice de executie,
la nivelul de calitate si la termenele stabilite in contractele incheiate cu clientii ;
- controleaza si actioneaza pentru ca materialele / produsele livrate la locul de punere in opera sa
fie insotite de copiile documentelor de calitate primite de la furnizori ;
- anunta responsabilul CtC din cadrul societatii, indata ce depisteaza materiale, produse, servicii
sau lucrari care sunt neconforme, in vederea constatarii si deschiderii rapoartelor de neconformitate
( RNC ) ;

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 17 -

- verifica, la primirea produselor, existenta si corelatia datelor de identificare cu cele din


documentele insotitoare. Asigura manipularea corespunzatoare si depozitarea produselor primite, conform
prescriptiilor tehnice, indicatiilor comisiei de receptie si prevederilor procedurilor tehnice aferente ;
- tine evidenta si asigura conservarea datelor de identificare a materialelor puse in opera, precum
si transmiterea acestora in inregistrarile de calitate aferente lucrarilor executate pe santier ;
- urmareste si asigura ca procesele de executie din cadrul santierului sa se desfasoare numai pe
baza de proceduri si instructiuni care sa defineasca precis si complet modul de lucru ;
- urmareste asigurarea tuturor documentelor si conditiilor necesare executiei, in realizarea
cerintelor de calitate: documentatii tehnice si tehnologice de executie, proceduri tehnice de executie si
planurile de control calitate aferente pe lucrari / produs ; gestioneaza toate documentele mentionate aferente
executiei lucrarilor contractate ;
- controleaza inainte de inceperea executiei, indeplinirea tuturor cerintelor stabilite in
documentatii si in procedurile tehnice de executie, urmarind organizarea zonei in conformitate cu
prevederile acestora, in vederea asigurarii conditiilor prealabile necesare pentru desfasurarea
corespunzatoare a lucrarilor, protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor ( PSI ), protejarea
mediului ambiant, realizarea racordurilor la utilitati ( energie, apa, canalizare, etc. ) ;
- asigura executarea lucrarilor de constructii contractate cu clientii, in conformitate cu PTE, PCC
si cu graficele de esalonare ;
- urmareste si asigura consemnarea in inregistrari ale calitatii ce reprezinta indicatori de stadiu al
lucrarii ( FCC, PV predare-primire fronturi de lucru, PV de receptie calitativa, PV receptie lucrari care devin
ascunse, PV de control, PV de probe, buletine de incercari, etc. ) toate datele privind verificarile, incercarile
si inspectiile efectuate la executia lucrarilor pe faze intermediare determinante si in final in vederea
acceptarii acestora. Asigura gestionarea inregistrarilor calitatii conform prevederilor din procedurile
aplicabile ;
- asigura conditiile necesare accesului la lucrare si la inregistrarile emise de santier, pentru
desfasurarea activitatilor de control si inspectii / incercari, conform PCC de catre responsabilii AQ, CTC,
proiectanti, clienti si alte organe externe de control abilitate ;
- raspunde de indeplinirea prevederilor de control din PCC aprobat pentru fiecare lucrare si
confirma in Fisa de control calitate ( FCC ) aferenta, efectuarea operatiilor tehnologice si a verificarilor faza
cu faza a lucrarii executate ;
- participa la identificarea si analizarea neconformitatilor constatate in urma controalelor si
inspectiilor efectuate de organele interne sau externe si la stabilirea, impreuna cu responsabilii CTC, AQ, a
cauzelor si a solutiilor propuse pentru solutionarea neconformitatilor ;
- aplica masurile de restrictie si izolare sau separare a produselor sau zonelor de neconformitati
ale lucrarilor si asigura rezolvarea RNC numai in baza solutionarii realizate de Directorul tehnic - dupa caz
- cu consultarea proiectantului ;
- asigura, conform aprobarii conducerii, oprirea executiei lucrarilor atunci cand constata aparitia
unor conditii care pot influenta negativ calitatea; asigura indeplinirea actiunilor initiate pentru eliminarea
cauzelor care au determinat eventuale neconformitati in vederea evitarii repetarii acestora, precum si pentru
remedierea necesara ;
- asigura organizarea rationala a proceselor de productie si a locurilor de munca din cadrul
santierului, precum si aprovizionarea acestora cu materialele necesare si incadrarea cu fortele de munca
aferente ;

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 18 -

- supravegheaza permanent desfasurarea lucrarilor de executie si raspunde de respectarea, in


intreaga activitate desfasurata de santier a reglementarilor si normelor in vigoare, precum si a prevederilor
documentatiilor tehnice si tehnologice referitoare la protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor
(PSI) si protejarea mediului ambiant; asigura instruirea in aceste domenii a personalului subordonat, precum
si testarea acestuia cu privire la insusirea cunostintelor necesare ;
- asigura la locurile de munca, placi cu inscriptii de atentionare, afise, instructiuni vizibile,
dispozitive de avertizare si alte mijioace vizuale sau auditive specifice pentru securitatea muncii, PSI si
protectia mediului. Dispune delimitarea si ingradirea locurilor cu grad ridicat de periculozitate ;
- asigura muncitorilor subordonati, scule si dispozitive de lucru corespunzatoare si echipamente
de protectie, precum si antidoturi, dupa caz, in vederea prevenirii accidentarii si a imbolnavirilor
profesionale.
- urmareste ca utilajele, masinile si instalatiile folosite in cadrul santierului sa fie prevazute cu
dispozitive de siguranta si protectie, aparatori si dupa caz, cu legaturi la pamint ( pentru cele cu motoare
electrice ), iar actionarea acestor mijioace sa fie asigurata numai de muncitori calificati, instruiti si daca este
necesar, autorizati corespunzator sarcinilor lor ;
- asigura imediat oprirea executiei lucrarilor in locurile de munca unde au aparut pericole
iminente si ia masuri pentru eliminarea cauzelor care au condus la situatiile respective ;
- asigura remedierea urgenta a deficientelor constatate in domeniile securitatii muncii, PSI si
protectiei mediului, consemnate in urma controalelor efectuate de organele interne sau de catre cele exteme
abilitate ;
- raspunde de respectarea reglementarilor in vigoare, in cazul producerii unui accident de munca
referitoare la acordarea primului ajutor, consultarea victimei de catre medic, conservarea zonei accidentului,
inlaturarea cauzelor si elementelor care constitute pericol in continuare, precum si a celor cu privire la
comunicarea si cercetarea accidentului ;
- stabileste modul de efectuare a pazei lucrarilor si a mijioacelor tehnico-materiale, precum si de
asigurarea securitatii mijloacelor banesti in cadrul santierului ;
- completeaza dosarele lucrarilor terminate si in colaborare cu functiile implicate din societate,
asigura pregatirea activitatilor de receptii pentru fiecare lucrare finalizata ;
- raspunde de rezolvarea completa si la termenele stabilite a tuturor actiunilor corective /
preventive adoptate pentru activitatile desfasurate in cadrul santierului, in urma controalelor, inspectiilor si
auditurilor efectuate de catre CTC, AQ, echipa de audit, precum si de catre clienti sau alte organe exteme
de control autorizate, si la care a participat alaturi de organele interne sau exteme de inspectie; unnareste si
asigura emiterea inregistrarilor / dovezilor obiective pentru fundamentarea rezultatelor obtinute ;
- intocmeste la termenele stabilite, informarile, rapoartele si situatiile cerute de conducerea
societatii, cu privire la activitatile desfasurate si rezultatele obtinute ;
- indeplineste orice alte atributii si sarcini ce i-au fost repartizate de sefii ierarhici superiori ;
- verifică şi recepţionează conformitatea executiei lucrarilor cu prevederile proiectului de
execuţie si a caietului de sarcini, dispozitiilor de santier, etc. ;
- anunţa anticipat responsabilul CQ când se ajunge în faza de receptie specificata în programul
de control al proiectului si asigura condiţiile optime pentru desfasurarea receptiilor respective ;
- intocmeşte împreună cu inspectorul de şantier, toate înregistrările de calitate.

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 19 -

5.2. Responsabil tehnic cu Executia ( RTE )


Controlul documentelor si al datelor
Documente externe
 verifica existenta autorizatiei de construire ;
 verifica proiectul de executie sub urmatoarele aspecte :
- daca este verificat de specialisti verificatori de proiecte atestati ;
- verifică existenţa ca documentatie la lucrare a tuturor planşelor şi detaliilor de execuţie ;
- daca contine planul de control pentru fazele determinante ;
- daca contine toti parametrii si datele privind verificarile de calitate in timpul executiei ;
 verifica si avizeaza :
- documentele interne elaborate in cadrul societatii, pentru lucrarea la care a fost desemnat ;
- planul calitatii pentru lucrare ;
- programul de organizare a executiei lucrarilor ( grafic de executie, plan organizare de santier,
grafic de aprovizionare , grafic de asigurare de forta de munca si utilaje, etc. ) ;
- planul de control de calitate pe lucrare ;
 participa la stabilirea solutiei tehnologice optime de realizare a lucrarilor functie de nivelul
de calitate ce trebuie realizat corespunzator cerintelor de complexitate si gradului de dificultate al
proiectului tehnic de executie, de dotarea tehnico-materiala si profesionala de care dispune societatea ;
 avizeaza :
- fisele tehnologice de executie ;
- procedurile tehnice de executie ;
 isi elaboreaza un plan propriu de control al executiei lucrarii si efectueaza verificari conform
planului propriu de control. Acest plan va fi avizat de Directorul General al societatii ;
- conform planului propriu de control verifica daca executia lucrarilor respecta cerintele de
calitate precizate in documentatia de executie ;
 participa la verificarea profesionala a sefului punctului de lucru si isi da avizul pentru
desemnarea acestuia ;
 verifica intocmirea documentelor care atesta calitatea executarii lucrarilor si pastrarea
acestora in vederea predarii catre beneficiar pentru completarea cartii tehnice a constructiei: procese verbale
de receptie calitativa, procese verbale de verificare a lucrarilor ascunse, procese verbale de receptie la
terminarea lucrarilor ;
- verifica existenta inregistrarilor care atesta calitatea executiei lucrarilor ( si care trebuie
predate beneficiarului pentru completarea cartii tehnice constructiei ) ;
 participa la autorizarea continuarii lucrarilor in faze determinante, semneaza PV ;
 avizeaza planul de control de calitate ;
 opreste executia lucrarilor in momentul in care constata existenta unor neconformitati ( in
produsele folosite la lucrare sau abateri de la documentatia de executie ) ;
 opreste executia lucrarilor de constructii, in cazul in care s-au produs defecte grave de
calitate sau abateri de la procedurile de executie, prin contestatiile directe in cadrul controalelor ( proiectant,
beneficiar, controlor tehnic de calitate ) ;

Inregistrarile inspectiilor si incercarilor

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 20 -

La lucrarile de constructii executate si verificare din punct de vedere al conformitatii cu nivelul


de calitate cerut prin documentatia de executie trebuie pastrate inregistrarile care fac dovada ca lucrarile au
fost inspectate si incercate :
- procese verbale calitative ;
- procese verbale de verificare a lucrarilor ascunse ;
- procese verbale de autorizare a fazelor determinante ;
- buletine de analize si incercari ;
In procedurile documentate ( de sistem si tehnice de executie ) se vor indica responsabilitatile
pentru indeplinirea acestei conditii a sistemului calitatii. In cazul in care lucrarile nu sunt conforme cu
conditiile de calitate specificate in :
- proiectul de executie ;
- caietul de sarcini ;
- procedura tehnica de executie ;
se opreste executia, se intocmeste un RNC ( raport de neconformitate ) si se face analiza cauzelor
neconformitatilor.

Controlul produsului neconform


- neconformitati in documentatia de executie ;
- neconformitati in produse, utilaje si / sau echipamente provenite de la furnizori sau
beneficiari ( investitori ) ;
- neconformitati in timpul de procesului de executie.
 analizeaza buletinele de analiza si incercari, notele de atestare pentru materialele si
produsele utilizate la lucrarile de constructii pentru care este desemnat ;
 opreste continuarea executarii lucrarilor care necesita inglobarea produselor / materialelor
la care s-au constatat deficiente, neconformitati, defecte de calitate care pot conduce la nerealizarea
cerintelor esentiale precizate in Legea privind calitatea in constructii nr.10/1995 ;
- dispune depozitarea acestor materiale / produse in locruri specific amenajate pala la
solutionarea remedierii neconformitatii ;
 in cazul in care constata neconformitati la lucrarile de constructii de care raspunde dispune
oprirea executiei, prin dispozitie de santier, avandu-se in vedere conditiile din caietele de sarcini, normative
in vigoare, proiectul de executie, contract, privitoare la intreruperea lucrarilor ;
 participa la elaborarea solutiei tehnologice optime de efectuare a remedierii neconformitatii
constante ;
 analizeaza si avizeaza procedurile tehnice de executie, fisele sau proiectele tehnologice
special intocmite pentru efectuarea activitatilor de remediere, consolidare ( daca este cazul ) ;
 analizeaza calitatea lucrarilor de remediere executate si confirma aceasta prin semnatura in
inregistrarile de calitate intocmite, respectiv R.N.C ( Raport de Neconformitate ) ;
 autorizeaza continuarea lucrarilor numai dupa remedierea neconformitatilor ;
 participa la intocmirea procedurilor tehnice de executie pentru lucrarea contractata si pentru
elaborarea fiselor tehnologice ;
 verifica proiectul de organizare a executiei lucrarii precum si graficul de executie, graficul
de asigurare cu forta de munca si utilaje ;
 verifica documentele de calitate intocmite de furnizorii de produse ( certificate calitate ) ce
insotesc materialele si prefabricatele la primirea lor in depozitul santierului, verifica procesul de receptie

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 21 -

a acestora ;
 verifica conditiile de depozitare pentru materialele ce se pun in opera la lucrarea respectiva
;
 efectueaza verificari conform planului propriu de control asupra calitatii executarii lucrarilor
de constructii ;
 intocmeste registrul de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza si-l
completeaza ;
 impreuna cu şeful de lucrare şi inspectorul de şantier participa la recepţia lucrărilor
executate ;

5.3. Responsabil Controlul Calitatii ( CQ )


Obligatii:
- informeaza operativ conducerea societatii privind deficientele de ordin calificativ constate, in
vederea dispuneri de masuri ;
- exercita controlul calitati lucrarilor pe faze de executie stabilite prin reglementarile tehnice si
"Planul Calitatii'' adoptat prin sistemul propriu de asigurare a calitatii ;
- elaboreaza si supune spre aprobare programul de control lunar intocmit in corelare cu
prevederile" Planului calitatii'' adoptat, pe care il depune cu numar de inregistrare, spre analiza si aprobare
de catre conducerea societatii ;
- inscrie in documentele stabilite prin ''sistemul propriu de asigurare a calitatii'' adoptat de
societate, toate constatarile si masurile dispuse, pe care le depune la conducerea societatii spre analiza si
dispunere de masuri ;
- instiinteaza in scris conducerea societatii asupra unor nerespectari a termenelor sau solutiilor
de remediere a unor neconformitati constatate ;
- participa la verificarea calitatii lucrarilor la principalele faze de executie stabilite prin normele
tehnice si semneaza procesele verbale de atestare a calitatii ;
- participa si semneaza documentele intocmite la verificarile efectuate in fazele de executie care
prin natura lor sunt determinate pentru asigurarea calitatii constructiilor ;
- informeaza in scris conducerea societatii asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor
sau necesitatii interprinderii de actiuni preventive si corective ;
- instiinteaza operativ conducerea societatii si in maxim 24 de ore inspectii teritoriale ale I.S.C.,
( sub semnatura conducatorului agentului economic ) de producerea unor accidente tehnice ;
- verifica corectitudinea operatiilor de trasare nivelment ;
- verifica respectarea de catre factorii implicatii a prevederilor ''Legii nr 10\1995 privind calitatea
in constructii'' cu privire la utilizarea numai de produse traditionale fabricate pe baza de standarde si de
produse echipamente si procedee noi pentru care exista agremente tehnice ;
- verifica utilizarea numai de materiale si echipamente pentru care sau emis certificate de
conformitate in cazul utilizarii acestora la constructii de categorie de importanta exceptionala a
constructiilor pentru lucrarile publice realizate din fronturi bugetare precum si a lucarilor care asigura
cerintele stabilite la art 5 din Legea nr 10\1995 privind calitatea in constructii ;
- verifica respectarea prevederilor ''Regulamentul pentru asigurarea activitatii metrologice in
constructii'' ;
- participa la inspectiile efectuate de organele I.S.C..si a organele sale teritoriale si verifica
aducerea la indeplinire a masurilor dispuse de acestia ;

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 22 -

Comunica in scris la termenele scadente, sub semnatura conducatorului agentului economic,


modul de rezolvare a masurilor stabilite de organele I.S.C. ;
- propune masuri pentru cunoasterea prevederilor reglementarilor tehnice ;
toate informarile intocmite de personalul din activitatea CQ se fac scris si se depun cu numar
de inregistrare la conducerea societatii, in conformitate cu prevederile sistemului propriu de asigurare a
calitatii adoptat de agentul economic.
Personalul din activitatea de CQ nu participa la solutionarea supravegherea si conducerea
lucrarilor de remediere a neconformitatiilor sau de realizare a actiunilor corrective ;
Responsabilitati:
- controlul exigent si sistematic al calitatii lucrarile si de aprecierea corecta a importantei
neconformtatiilor constatate in corelarea cu prevederile normelor tehnice ;
- masurile propuse pentru inlaturarea neconformitatiilor constatate in corelare cu prevederile
normelor tehnice ;
- verficarea calitatii remedierilor executate ;
- indeplinirea prevederilor planului de control aprobat de conducerea agentului economic ;
- verificarea indepliniri de catre cei nominalizati a prevederilor planului calitatii adoptat de
agentul economic prin sistemul propriu de asigurare a calitati ;
5.4. Responsabilii de activitati
Referitor la calitate, raspund pentru:
- calitatea muncii realizate de catre personalul din subordine ;
- verifica existenta procedurilor documentate aplicabile activitatilor pe care le coordoneaza ;
- asigura si verifica implementarea cerintelor de asigurarea calitatii in sectorul pe care il
coordoneaza ;
- se asigura si verifica ca tot personalul din subordine are pregatirea si experienta necesara pentru
indeplinirea sarcinilor profesionale la nivelul de calitate cerut ;
- se asigura si verifica ca tot personalul din subordine cunoaste cerintele si masurile de asigurarea
calitatii aplicabile in activitatea pe care o desfasoara ;
- se asigura si verifica disponibilitatea documentelor sistemului calitatii actualizate la zi la locul
de munca si tot personalul are acces la ele.
5.5. Planificarea, implementarea si controlul activitatilor
a). Planificarea tuturor activitatilor si operatiunilor ce se vor impune pentru realizarea
obiectivului / lucrarii nominalizate va fi realizata prin intocmirea urmatoarelor:
- grafic de desfasurare a lucrarilor – grafic de executie ;
- grafic de aprovizionare ;
b). Implementarea planificarii activitatilor si operatiunilor, a cerintelor si specificatiilor
contractuale precum si a cerintelor si specificatiilor de executie si calitate specifice proiectului si caietului
de sarcini aferent obiectivului, se va realiza prin:
- informarea intregului personal implicat in executie, cu privire la graficul de desfasurare –
de executie a lucrarilor asumat de societate, in scopul insusirii si asumarii acestuia ;
- analizarea, cu intregul personal implicat in executie, a proiectului si a caietului de sarcini
specifice obiectivului / lucrarii ;
c). Controlul activitatilor va fi asigurat de catre:
- fiecare responsabil de activitate ;
- seful de santier ;
Data aprobarii: Exemplarul:
26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 23 -

- ceilalti factori cu responsabilitati specifice ;


- directorul societatii ;
5.6. Colaboratori. Subcontractanti
Toti colaboratotii si subcontractantii societatii, vor fi informati cu privire la:
- cerintele specifice de calitate si executie pentru obiectivul / lucrarea nominalizata ;
- graficul de desfasurare a lucrarilor – graficul de executie ;
- graficul de aprovizionare preconizat ;
in scopul de a preintampina aparitia oricaror probleme si sincope in desfasurarea fluenta a executiei precum
si pentru a indeplini toate cerintele de calitate si conformitate.
Orice probleme care ar putea sa apara pe parcursul derularii colaborarilor, in vederea executarii in
bune conditii a lucrarilor, vor fi analizate si rezolvate de factorii de conducere ai societatilor implicate.

6. Şeful de şantier.

1. Raspunde de conducerea activitatii santierului si de realizarea lucrarilor aferente conform


contractelor perfectate
2. Asigura implementarea prevederilor SAC in cadrul activitatii desfasurate de santier. Este
subordonat administratorului.
3. Analizeaza si isi insuseste document ele de planificare şi executie a lucrarilor (grafice de executie
a lucrarilor, forta de munca calificata, materialele utilizate, SDU, EMI) si asigura realizarea conform
cerintelor documentelor contractuale.
4. Asigura desfasurarea activitatilor de executie conform procedurilor lucru si PC-urile elaborate
pentru fiecare lucrare contractata.
5. Raspunde de decontarea lucrarilor si raportarea permenenta la Directorul general a activitatilor si
realizarilor santierului.
6. Analizeaza evolutia SAC si a calitatii in cadrul santierului.Dispune cu acordul Directorului Tehnic
oprirea lucrarilor sau alte masuri propuse de comp.AC si CQ pentru eliminarea unor neconformitati si a
cauzelor ce le-au generat in cadrul activitatii santierelor.
7. Participa la receptiile lucrarilor finalizate si asigura rezolvarea observatiilor Comisiei de receptie
şi a beneficiarului.
8. Isi insuseşte si asigura realizarea programelor de instruire - testare, perfectionare si autorizare
pentru personalul santierului si in special pentru sefii punctelor de lucru.
9. Dispune responsabilitati in cadrul santierului conform prevederilor MAC si a fiselor posturilor
aprobate.
10. Participa la AUDIT-urile Comp.AC ale beneficiarului a organelor de control stabilite si asigura
rezolvarea actiunilor corective initiate pentru activitatile santierului

CAP. 2. SISTEMUL CALITATII


2.1. Documentele sistemului calitatii care vor fi aplicabile pe santierul vor fi urmatoarele:
 Procedurile sistemului calitatii ;
 Planul calitatii – lucrarii „Proiectare si executie”
 Procedurile - instructiunile tehnice de executie ;
 Inregistrari referitoare la calitate.
Data aprobarii: Exemplarul:
26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 24 -

2.2. toate documentele sistemului calitatii aplicabile vor fi elaborate, verificate si aprobate in
conformitate cu prevederile stabilite la nivelul SC TERMLOC SRL

CAP. 3. ANALIZA CONTRACTULUI


3.1. Contractul va constitui legea partilor incheiata bilateral neviciat intre beneficiarul lucrarilor si SC
TERMLOC SRL
3.2. Contractul va fi analizat de catre conducerea societatii impreuna cu persoanele nominalizate
pentru conducerea lucrarii, din urmatoarele puncte de vedere:
- sunt definite clar si concret cerintele de calitate privind executia lucrarii contractate ;
- sunt definite cerintele privind materialele / produsele si tehnologiile de executie ;
- sunt definite cerintele privind controlul calitatii produselor si lucrarilor ;
- sunt definite termenele de predare ;
- sunt definite raspunderile partilor contractante ;
- sunt definite modurile de solutionare a eventualelor litigii aparute intre partile contractante,
referitoare la competente, derularea platilor, calitate, etc. ;
- sunt definite notiunile de forta majora ;
- sunt definite inregistrarile referitoare la calitate.
3.3. Orice neclaritate privind cerintele clientului, va fi analizata si negociata prin discutii intre
reprezentantii acestuia si Directorul societatii.
Discutiile si concluziile vor fi inregistrate in “Note negociere clauze contractuale”.
3.4. Contractul se va supune prevederile legale aplicabile in Romania, din punct de vedere a legislatiei
comerciale.

3.5. Clauzele contractuale care implica cerintele de asigurare a calitatii, vor fi cel putin la nivelul cerintelor
proprii ale societatii SC TERMLOC SRL.
, stabilite prin sistemul propriu de asigurare a calitatii.
3.6. Contractul va fi verificat de catre Juristul societatii si de catre Directorul economic, si aprobat de
catre Directorul general.
Contractul va fi considerat incheiat si aplicabil atunci cand va fi semnat de toate persoanele /
functiile nominalizate de ambele parti contractante.
3.7. Orice modificare adusa contractului se va face numai prin Acte aditionale care vor urma aceleasi
etape de analiza si aprobare ca si contractul initial.

CAP. 4. CONTROLUL PROIECTARII


4.1. Proiectul de executie a lucrarii va fi verificat de catre Seful Compartimentului tehnic si Seful de
Santier, din urmatoarele puncte de vedere:
- avizarea de catre un verificator de proiecte atestat MLPAT;
- continut complet din punct de vedere a planselor de executie ;
- indicarea tuturor detaliilor de executie, a specificatiilor privind materialele, tehnologiile si
controalele referitoare la atestarea calitatii ;
- caiet de sarcini ;
- indicarea documentatiei tehnice de REFERINTA pentru operatiile specifice lucrarii.
4.2. In cazul in care se considera necesara completarea documentatiei de proiectare, in sensul celor
enuntate la punctul 4.1. , se va solicita in scris proiectantului efectuarea completarilor necesare.
Data aprobarii: Exemplarul:
26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 25 -

Acestea vor fi transmise de catre proiectant in scris, astfel:


- daca se refera la detalii de executie, se va transmite detaliul cu completarile necesare si daca
este cazul, alte detalii care vor suferi implicit modificari ;
- daca este cazul de un desen de ansamblu ( plan, sectiune ) se va transmite planul / sectiunea pe
care s-au efectuat completarile si daca este cazul, orice alte detalii care eventual ar suferi modificari.
Modificarile efectuate var fi marcate cu simbolul “M” pe cartusul plansei respective.
4.3. Seful de santier va avea obligatia sa verifice INTRODUCEREA modificarilor / completarilor
aduse proiectului, in documentatia care va sta la baza executiei.

CAP. 5. CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR


5.1. Documentele si datele aplicabile in derularea contractului si in vederea realizarii obiectivului, vor
fi urmatoarele:
a). Proiect ;
b). Caiet de sarcini ;
c). Dispozitii de santier ( daca este cazul ) ;
d). Note tehnice ;
e). Documentatiile de atestare a calitatii materialelor si produselor aprovizionate ;
f). Rapoarte de teste si incercari ;
g). Planul Calitatii ;
h). Procedurile sistemului calitatii aplicabile la executia lucrarii ;
i). Proceduri / instructiuni tehnice de executie si control aplicabile ;
j). Comenzi si contracte comerciale / economice ;
k). Normative si reglementari tehnice aplicabile ;
5.2. Masurile prin care se va realiza controlul sunt conforme cu prevederile din:
 Manualul Calitatii ;
 Planul Calitatii ;
 Proceduri sistemul calitatii: “ Controlul documentelor si datelor ”.
5.3. Controlul documentelor se va asigura prin urmatoarele masuri:
- documentele aferente sistemului calitatii ( planul calitatii, procedurile / instructiunile ) vor fi
elaborate, verificate si aprobate de persoanele desemnate si nominalizate prin Manualul calitatii / Planul
Calitatii si procedura sistemului calitatii ”Elaborarea procedurilor”
- documentele de natura economica ( comenzi, contracte ), precum si Notele tehnice vor fi
elaborate de catre persoanele nominalizate de Directorul general al societatii si Seful de santier.
5.4. Controlul documentatiei externe se va realiza prin grija Sefului de santier ( pentru documentatia
de proiectare ) si a Responsabilului cu controlul calitatii ( pentru documentele de reglementare tehnica )
care vor verifica valabilitatea documentelor aflate la dispozitia personalului de executie a lucrarii, in raport
cu “Lista documentelor aplicabile” .
Documentele externe aplicabile var fi insemnate cu simbolul “valabil”, scris pe prima pagina cu
cerneala rosie si va purta semnatura persoanei care a executat verificarea.
5.5. Responsabilul cu asigurarea si controlul calitatii va intocmi si mentine actualizata Lista
documentelor controlate aplicabile la lucrarea „Proiectare si executie”
5.6. Documentele de la punctul 5.1. g), h), i) vor fi distribuite in regim controlat. Lista de difuzare va fi
intocmita de Responsabilul cu asigurarea calitatii si aprobata de Seful de santier.
Data aprobarii: Exemplarul:
26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 26 -

5.7. Celelalte tipuri de documente vor fi difuzate in regim necontrolat de catre Seful de santier.
5.8. Modificarile ce se propun privind continutul documentelor interne societatii vor fi analizate,
verificate si aprobate in conformitate cu prevederile Manualului calitatii / Planului Calitatii si procedurilor
sistemului calitatii “Elaborarea procedurilor” si “Analiza contractului”.
5.9. Responsabilul cu asigurarea calitatii va avea sarcina de a difuza orice modificare adusa
documentelor si de a retrage documentele sau partile de documente iesite din uz.
5.10. Daca se considera necesar sau daca este precizat pnin contract, unele modificari vor fi aduse si la
cunostinta clientului.

CAP. 6. APROVIZIONAREA
6.1. In scopul indeplinirii cerintelor de executie si de calitate impuse de normativele si reglementarile
in vigoare, de Legea 10 privind calitatea in constructii si de Regulamentul de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, SC TERMLOC SRL acorda aceeasi importanta majora tuturor
materialelor aprovizionate si folosite in procesul de executie a lucrarilor, din punct de vedere al calitatii si
conformitatii atestate.
6.2. Responsabilitatea pentru conducerea si derularea activitatilor de aprovizionare revine Sefului de
santier.

6.3. Procesul de aprovizionare


Procesul de aprovizionare este, de regula, derulat pe parcursul urmatoarelor etape:
- identificarea necesitatii de aprovizionare ;
- intocmirea necesarului de materiale, necesare a fi aprovizionate, de catre fiecare
compartiment ;
- transmiterea necesarului de materiale catre managerul de proiect ;
- analiza cerererii de aprovizionare ;
- centralizarea necesarului de materiale la nivel de lucrare/proiect ;
- aprobarea necesarului de materiale ;
- analiza listei de furnizori agreati, pentru fiecare categorie/clasa de materiale care urmeaza a fi
aprovizionate ;
- selectia furnizorilor pe criterii de:
- calitate ;
- pret ;
- disponibil produs in stoc ;
- operativitatea livrarii ;
- intocmirea comenzilor/contractelor de aprovizionare ;
- transmiterea catre furnizori a comenzilor de materiale ;
- indosarierea comenzilor ;

6.4. Masuri de asigurare a calitatii


Masurile de asigurarea calitatii prin care se va garanta calitatea si conformitatea produselor
aprovizionate cu cerintele specificate, vor cuprinde:

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 27 -

a). Selectarea furnizorilor.


Activitatile specifice de selectare si agreare a furnizorilor, sunt asigurate de Directorul
General, pe baza unor criterii de evaluare.
Criteriile de selectare a furnizorilor de produse pentru executia lucrarii ce face OBIECTUL
prezentului Plan al Calitatii vor fi:
 analizarea si evaluarea experientei anterioare a societatii cu furnizorul ( daca au existat colaborari
anterioare ) ;
 performantele furnizorilor pe piata de profil si pozitia pe piata fata de competitori ;
 evaluarea raportului calitate / pret ;
 operativitatea cu care furnizorul raspunde cererilor de oferta, ofertele de pret ;
 capacitatea/posibilitatea asigurarii serviciilor post livrare ( montaj, intretinere, instruire personal,
etc. )
 conformitatea produselor livrate cu cerintele si reglementarile in vigoare aplicabile ;
 promptitudinea/operativitatea privind livrarea produselor ;
 asigurarea indeplinirii conditiilor/cerintelor de ambalare, transport, livrare ;
 capabilitatea furnizorilor de a asigura un flux optim si programat al livrarii produselor comandate ;
 respectarea stricta, la livrare, a cantitatilor, reperelor si specificatiilor pentru fiecare produs ce va
face OBIECTUL comenzilor lansate de societate ;
 existenta unui sistem de management al calitatii ( certificarea reprezinta un avantaj )
 disponibilitatea furnizorilor de a isi asuma si respecta clauzele contractuale propuse de societate,
privitoare la remedierea eventualelor deficiente/neconformitati constatate la produsele livrate ;
Evaluarea furnizorilor se va face pe baza chestionarului de evaluare elaborat de
Compartimentul aprovizionare, avand in vedere masurile de asigurarea calitatii produselor furnizate.
Rezultatele evaluarilor si reevaluariilor furnizorilor sunt mentinute in dosarul furnizorilor
din cadrul compartimentului RMC.

Datorita posibilitatilor de remediere operativa a eventualelor neconformitati, aparute


in cazul materialelor aprovizionate, a posibilitatilor operative de comunicare si negociere a solutiilor si
conditiilor de remediere, SC TERMLOC SRL va acorda intaietate producatorilor si furnizorilor de materiale
de origine autohtona.

b). Comanda / contractul de aprovizionare


Comenzile / contractele de aprovizionare vor fi elaborate pe baza necesarului de materiale
transmis de seful de santier.
Acestea ( comenzile / contractele de aprovizionare ), in toate cazurile, trebuiesc sa
nominalizeze si descrie complet produsul necesar a fi aprovizionat, astfel incat cerintele de calitate sa fie
intelese clar si in totalitate si acceptate de catre furnizor.
Orice greseala/eroare, omisiune sau diferenta trebuie sa poata fi sesizata si clarificata
inaintea emiterii documentului de aprovizionare.
In contextul cerintelor de mai sus, comenzile / contractele de aprovizonare vor defini cu
exactitate urmatoarele date:
- datele de identificare ale produsului solicitat:
- denumire ( simbol ) ;
- tipul ;

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 28 -

- categoria ;
- clasa sau alta identificare precisa ( Ex. Numar de catalog )
- specificatie tehnica de REFERINTA ;
- cantitati si termene de livrare ;
- cerinte de ambalare, transport ;
- documente de atestare a calitatii:
- certificate de calitate ;
- declaratie de conformitate / certificat de conformitate ;
- daca este cazul:
- cerinte de control a calitatii la furnizor ;
- inregistrarile referitoare la calitate necesare a fi transmise la livrare ;
- modul de solutionare a cazurilor de produse neconforme si / sau nerespectare a clauzelor
contractuale ;
Comanda este completata de catre Seful de santier.
Acesta analizeaza datele, pentru a se asigura ca cerintele de aprovizionare sunt corecte si
adecvate, si semneaza pentru avizare.
Documentele sunt aprobate de conducerea societatii, inainte de comunicarea catre furnizori.

c). Transpotul produsului aprovizionat


transportul se executa cu mijloace de transport adecvate, functie de greutatea si gabaritul
materialelor/produselor/echipamentelor si in concordanta cu specificatiile de transport ale furnizorului.
Pentru transport intern/extern, containerele sunt identificate si marcate corespunzator,
masurile de transport si securitate asigurand conditiile legale pentru evitarea accidentelor ( de munca, de
mediu, etc. )
Materialele/produsele/echipamentele se vor asigura pe timpul transportului, in vederea
eliminarii riscurilor de rasturnare, lovire, deplasare, si orice alte evenimente ce ar putea conduce la afectarea
caracteristicilor si/sau functionalitatii produselor aprovizionate.
d). Receptia / Verificarea produsului aprovizionat
Conformitatea produselor aprovizionate cu cerintele specificate in comanda / contract va fi
verificata de catre o Comisie de receptie/Sef santier prin numire de catre conducerea societatii.
Conformitatea serviciilor aprovizionate va fi verificata de catre Seful de proiect/Seful de
santier.
Verificarea conformitatii produselor sau a serviciilor cu cerintele din comanda/contract se
face prin verificare si/sau incercare, in functie de tipul acestora.
La receptionarea produselor, se va verifica:
- respectarea cerintelor de ambalare, transport ;
- lizibilitatea si caracterul complet al documentelor insotitoare ;
- existenta si valabilitatea documentelor de atestare a calitatii ;
- certificate de calitate ;
- declaratie de conformitate / certificat de conformitate ;
- buletine de analiza ;
- etc.
- concordanta intre datele din documente cu cele de pe marcajele aplicate de furnizor:
- tip produs ;

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 29 -

- denumire ;
- cod ;
- serie ;
- lot ;
- cantitate ;
- valabilitatea termenelor de utilizare ( in cazul produselor care au specificate
termene de expirare ) ;
- etc.
- integritatea produselor ;
In cazul unui produs neconform, seful comisiei de receptie va intocmi un raport de
neconformitate si va anunta furnizorul.
Daca marcajele de pe ambalaj permit despachetarea, la receptie se va verifica corespondenta
dintre continutul pachetelor si documentele de achizitie.
Receptia produselor protejate impotriva umezelii ( pungi, saci, etc. ) se va efectua fara
despachetarea lor.
La receptia materialelor/produselor/echipamentelor se va verifica daca identificarea,
marcarea, invelisurile de protectie si etansarile sunt in concordanta cu specificatiile contractuale,
specificatiile si desenele furnizorului/producatorului.
totodata, se va verifica daca produsele au suferit degradari fizice in timpul transportului,
daca partile mobile se deplaseaza usor si conform specificatiilor, daca zonele interne si externe ale
produselor sunt in limite admisibile de curatenie.
Orice produs neconform va fi izolat si tratat conform clauzelor contractuale.
Daca este impus prin reglementanile tehnice aplicabile sau prin contract, la receptie se vor
preleva esantioane ( probe ) din produsele aprovizionate pentru a se efectua teste de laborator in vederea
controlului calitatii.
Rezultatele receptiei produselor aprovizionate sunt inregistrate in procese verbale de
receptie, care se pastreaza la Compartimentul aprovizionare. Cazurile de produse neconforme vor fi
inregistrate in “Fise de produs neconform”.
Conducerea societatii va asigura fluenta derularii permanente a unui contract de colaborare /
prestari servicii cu un laborator atestat si autorizat pentru teste si incercari.
f). Depozitarea produsului aprovizionat
toate materialele/produsele/echipamentele aprovizionate vor fi depozitate/pastrate in
conditii conforme cu specificatiile proiectului, caietului de sarcini, normativelor si standardelor in vigoare.
Depozitarea materialele/produsele/echipamentele in magazii, sau in spatii amenajate
corespunzator la punctul de lucru, se realizeaza astfel incat sa se evite fenomenul de degradare ( datorita
intemperiilor, temperaturilor inadecvate, agentilor/factorilor de coroziune ) sau deformare ( Ex. Sub
greutatea stivei )
Depozitarea se face pe categorii de produse, sortimente si dimensiuni, astfel incat marcajele
de identificare sa fie usor vizibile iar scoaterea/livrarea la locul operatiunii sa se faca prin manipulari
minime.
Categoriile de materiale/produse/echipamente ce pot fi aprovizionate si depozitate in cadrul
derularii lucrarilor de realizare a obiectivului, pot fi incadradate in urmatoarele categorii:
- materiale/produse/echipamente receptionate ;
- materiale/produse/echipamente respinse la receptie ;

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 30 -

- materiale/produse/echipamente aflate in fluxul de realizare a obiectivului/productiei ;


- materiale/produse/echipamente neconforme ;
Magaziile si depozitele vor fi astfel organizate incat sa cuprinda urmatoarele zone:
- zone de depozitare inchise ;
- zone exterioare ( acoperite si deschise ) ;
- zone pentru receptie ;
- zone de carantina ;
Depozitarea se organizeaza astfel ca primul reper intrat sa fie primul reper iesit, iar starea
materialelor/produselor/echipamentelor sa fie verificata si evaluata la intervale de timp corespunzatoare.
toate produsele vor fi astfel depozitate incat sa permita inspectii si intretinere fara manipulari
excesive.
Materialele/produsele/echipamentele avand aceleasi caracteristici tehnice, destinatii,
utilizari, se vor depozita grupat ( acelasi raft, rastel, cutie, etc. )
Curatenia zonelor de depozitare va fi intretinuta permanent, evitandu-se acumularea
ambalajelor, deseurilor de orice fel, a oricaror materiale/elemente care pot contamina/degrada reperele
depozitate sau care pot afecta caracteristicile de fabricatie a acestora ( specificate de furnizor/producator ).
Clasele de depozitare vor fi prevazute de fiecare furnizor in parte si vor fi consemnate in
documentele de insotesc fiecare transport.
Pentru manipularea materialelor/produselor/echipamentelor aprovizionate se vor utiliza
instalatii de ridicat autorizate, iar legaturile de sarcina ( cabluri, sufe, etc. ) vor fi verificate inaintea inceperii
operatiunii de manipulare.
Materialele supuse manipularii vor fi pe cat posibil manipulate ambalate in ambalajul
original al furnizorului/producatorului.
Primirea oricarui material/produs/echipament se face in baza notei de receptie si de
constatare a conformitatii iar eliberarea in baza unui formular de bon de consum.

CAP. 7. CONTROLUL PRODUSULUI FURNIZAT DE CLIENT


In cazul in care in contract se prevede furnizarea unor produse de catre client, acestea vor fi
tratate ca si produsele aprovizionate de SC TERMLOC SRL.

Produsele furnizate de client vor avea acelasi regim de verificare la receptie, ca si orice alt produs
aprovizionat.
Atunci cand in cadrul proceselor sunt inglobate instalatii/produse aflate in proprietatea
clientului, in cadrul societatii sunt stabilite reguli de tinere sub control a acestora, si sunt stabilite
responsabilitati clare atribuite persoanelor si compartimentelor implicate in desfasurarea activitatilor de
verificare, si dupe caz, mentenanta instalatiilor/produselor aflate in proprietatea clientului.
Prin aceste initiative, se asigura integritatea produselor proprietatea a clientului si asigurarea
utilizarii lor in scopul pentru care au fost destinate, totul conform specificatiilor tehnice si cerintelor
contractuale.
Proprietatea clintului se refera atat la instalatii si/sau produse materiale, cat si la proprietatea
intelectuala ( Ex. : proiecte puse la dispozitie de catre client ).
Clientul ( beneficiarul ) furnizeaza societatii ( dupa caz, antreprenorului ) produsele, elementele
de constructii, elementele de instalatii, echipamentele si utilajele necuprinse in listele de cantitati de lucrari
din documentatia initiala pusa la dispozitie in vederea redactarii ofertei.
In astfel de cazuri, efectuarea comenzii, precum si contractarea si aprovizionarea acestora, revine
Data aprobarii: Exemplarul:
26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 31 -

clientului / beneficiarului, si este prevazuta in clauzele contractuale.


Echipamentele, precum si utilajele, produsele livrate de catre client/beneficiar direct la locul

unde se utilizeaza / se pun in opera in vederea realizarii obiectivului / investitiei, vor fi verificate de catre
specialistul RTE, de catre Seful de santier / Seful puntului de lucru, la receptia si preluarea acestora.
La preluarea / receptia echipamentelor, utilajelor, produselor furnizate de client, se vor verifica
urmatoarele elemente:
 certificate de calitate si conditii de garantie eliberate de producator / furnizor ;
 fise / carti tehnice / instructiuni de utilizare ;
 fise / rapoarte de masuratori si verificari efectuate pe standuri de proba / incercari ;
 toate echipamentele si/sau utilajele utilizate trebuie să fie atestate de catre Comisia Naţională de
Atestare a Maşinilor şi Echipamentelor de Construcţii - CNAMEC din MLPAT pentru a asigura
calitatea lucrărilor executate ;

Intreaga documentatie trebuie sa fie conforma ( parametrii, procedural ) cu specificatiile si


prevederile proiectului si ale caietului de sarcini specifice obiectivului.
Produsele, elementele de constructii si instalatiile / echipamentele / utilajele furnizate de client,
care nu sunt conforme cu specificatiile si cerintele proiectului si ale caietului de sarcini, nu se incorporeaza
/ monteaza / pun in opera fara aprobarea si avizarea in scris a proiectantului si a verificatorului de proiect.
Orice neconformitate a produselor, elementelor de constructii si a instalatiilor / echipamentelor
/ utilajelor furnizate de client, constatata la receptie sau pe parcursul derularii proceselor, va fi adusa imediat
la cunostinta clientului, care va lua decizia privitoare la modalitatea de remediere a neconformitatii.
Caracteristicile, proprietatile si specificatiile privitoare la produsele, elementele de constructii si
instalatiile / echipamentele / utilajele furnizate de client, vor fi stipulate clar si descriptiv in contractul
incheiat intre parti.
Documentatia tehnica de executie pusa la dispozitie de catre client ( beneficiar ) va fi verificata
de catre RTE, pentru a se constata daca este completa si corespunde cerintelor si reglementarilor de profil
aflate in vigoare.
Cu privire la posibilele neconformitati constatate in continutul documentatiei tehnice de executie
furnizata de client, acesta – clientul, si elaboratorul documentatiei vor fi anuntati in scris.
totodata, clientul va fi raspunzator de asigurarea documentatiei care sa atesteze originea,
calitatea si conformitatea produselor / elementelor de constructii si a instalatiilor / echipamentelor /
utilajelor furnizate / aprovizionate.
Nici un produs neconform nu va fi pus in opera..
Cazurile de produse neconfome vor fi solutionate potrivit clauzelor contractuale.

CAP. 8. IDENTIFICAREA SI TRASABILITATEA PRODUSULUI / LUCRARII


8.1. Identificarea produselor se va asigura prin “simbolul” specific inscris pe ambalaje si pe
documentele care insotesc fiecare produs la livrare.
Elementele de constructie sunt identificate in conformitate cu plansele continute de proiectul
lucrarii.
8.2. trasabilitatea va fi asigurata pentru toate cerintele reglementate si care vor alcatui “Cartea tehnica
a constructiei”, si anume:

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 32 -

- produse puse in lucrare ;


- controale de calitate si rezultatele acestora ;
- procese speciale: echipamente, atestarea personalului ;
- faze determinante ;
Elementele de identificare a elementelor, pentru care va fi obligatorie trasabilitatea, vor fi
asigurate conform Procedurilor sistemului calitatii aplicabile la realizarea lucrarii.

CAP. 9. CONTROLUL PROCESELOR


9.1. Societatea va asigura desfasurarea proceselor de executie a lucrarilor in mod planificat, cu fixarea
de responsabilitati clare si bine definite pentru personalul de conducere si executie a lucrarii, si termene de
finalizare a fazelor de lucrari.
9.2. Activitatile de executie vor fi executate in conformitate cu:
- specificatiile documentatiei de proiectare ;
- caietul de sarcini elaborat de proiectantul lucrarii ;
- prevederile documentatiei tehnice specifice lucrarilor ;
- procedurile tehnice de executie ;
- Normativ-e si STAS-uri ;
9.3. Echipamentele / utilajele care se vor utiliza vor fi cele stabilite prin tehnologiile reglementate in
Romania.
Utilajele vor fi supuse periodic unor verificari privind starea lor de functionare si de siguranta.
Pentru procesele speciale ( sudura ) se vor respecta cerintele speciale de atestare a personalului
de executie, identificare a sudurilor si control nedistructiv a calitatii.
9.4. Procesul de executie va fi tinut sub control de catre Seful de santier, sefii de echipa, responsabilul
cu utilajele si personalul cu atributii de control a calitatii.
9.5. Procedurile / instructiunile tehnice de executie aplicabile, vor fi intocmite / elaborate de catre

Compartimentul tehnic din cadrul societatii.


Responsabilul cu asigurarea si controlul calitatii va avea sarcina de a le difuza catre persoanele
cu atributii de executie.

CAP. 10. INSPECTII SI INCERCARI


10.1. Inspectiile de calitate, verificarile si incercarile referitoare la calitatea lucrarii se vor realiza astfel:
- planificat - conform Programului de controale, verificari si incercari ( PCCVI ) ;
- de catre personal cu responsabilitati in acest sens ;
- de catre laboratorul societatii / laborator atestat si autorizat cu care societatea are relatii
de colaborare contractuala - verificarile nedistructive pe metale si suduri ;

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 33 -

- pe baza reglementarile tehnice aplicabile si / sau instructiuni de control proprii


societatii.
10.2. Inspectiile si incercarile planificate a se executa pentru obiectivul denumit / identificat vor
cuprinde:
- inspectii si incercari la preluarea frontului de lucru ;
- inspectii si incercari la receptia produselor ;
- inspectii si incercari pe parcursul procesului de executie a lucrarii - incluzand fazele
determinante stabilite de proiectant / I.S.C. ;
- inspectii si incercari la terminarea lucrarii ;
10.3. tipul, frecventa si metodele de realizare a inspectiilor si incercarilor vor fi conforme cu cerintele
reglementate aplicabile si cu cerintele contractuale.
10.4. Rezultatele inspectiilor si incercarilor vor fi inregistrate in “Procese-verbale de inspectie” si
respectiv “Buletine de incercare”.
10.5. Rezultatele inspectiilor si incercarilor var fi analizate saptamanal de catre Seful de santier,
Responsabilul cu asigurarea si controlul calitatii si celelalte persoane cu responsabilitati privind Conducerea
executiei lucrarii.
Realizarea masurilor stabilite ca urmare a analizelor va fi verificata de catre Seful de santier si
Responsabilul cu asigurarea / controlul calitatii.
10.6. Se va asigura trasabilitatea controalelor executate, a rezultatelor incercarilor si verificarilor de
laborator, a personalului care a efectuat controalele si incercarile.

CAP. 11. CONTROLUL ECHIPAMENTELOR de INSPECTIE, MASURARE SI


INCERCARE
Cerintele de calitate privind echipamentele / aparatele cu care se vor realiza verificarile si
incercarile de calitate se vor asigura de catre Laboratorul de incercari.
Laboratorul asigura:
 adecvarea aparaturii utilizate pentru incercarile executate, in canformitate cu cerintele tehnice
reglementate aplicabile ;
 confirmarea metrologica a aparaturii utilizate privind precizia de masurare ;
 trasabilitatea aparaturii utilizate.

CAP. 12. STADIUL INSPECTIILOR SI INCERCARILOR


12.1. Responsabilul cu controlul calitatii va elabora si actualiza permanent „Fisa stadiului inspectiilor
si incercarilor”.
Fisa va evidentia conformitatea executiei inspectiilor si incercarilor cu cerintele planificate, prin
PCCVI.
12.2. In cazul constatarii de neconformitati, va fi anuntat Seful de santier care va dispune masuri de
corectare.
Responsabilul cu controlul calitatii va avea responsabilitatea de a verifica realizarea actiunilor
corective.

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 34 -

CAP. 13. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM


13.1. Neconformitatile referitoare la calitatea produselor sau executiei vor fi tratate in conformitate cu
prevederile sistemului calitatii propriu societatii si anume:
 produsele neconforme calitativ vor fi izolate; utilizarea lor se va face numai dupa realizarea
actiunilor corective si cu aprobarea Sefului de santier ;
 neconformitatile minore constatate la lucrarile de executie vor fi corectate de catre Seful echipei
responsabile de lucrare sau Seful de santier ;
 neconformitatile majore vor fi inregistrate in Fisele de neconformitate ;
tratarea lor se va face dupa analizarea cauzelor de catre Seful de santier, Responsabilul tehnic cu
executia si daca este cazul de conducerea executiva a societatii.
Neconformitatile care necesita refaceri sau modificari de elemente vor fi aduse la cunostinta
proiectantului lucrarii si a clientului.

13.2. Orice produs neconform va fi reverificat dupa realizarea actiunilor corective pentru a se stabili
conformitatea cu cerintele de calitate specificate.
13.3. Reclamatiile clientului privind calitatea executiei vor fi analizate de Seful de santier si alte
persoane cu responsabilitati privind conducerea executiei pentru a stabili veridicitatea reclamatiei si cauzele
producerii celor reclamate.
Seful de santier va stabili masuri corective si daca este cazul, masuri preventive.
Modul de rezolvare a reclamatiei va fi adus la cunostinta clientului.
13.4. Se va asigura inregistrarea neconformitatilor constatate si a reclamatiilor clientului.

CAP. 14. ACTIUNI PREVENTIVE SI CORECTIVE


14.1. Actiunile corective prin care se va realiza remedierea neconformitatilor constatate vor fi adoptate
dupa analizarea cauzelor neconformitatilor si a efectelor acestora asupra celorlalte componente ale lucrarii.
Realizarea actiunilor corective va fi verificata de catre persoanele responsabile cu calitatea
lucrarii.
14.2. In cazul in care se constata repetarea unei aceleasi categorii de neconformitati, se va analiza
necesitatea stabilirii de actiuni preventive.
14.3. Actiunile corective si preventive vor fi inregistrate.
Responsabilul cu asigurarea calitatii va avea sarcina de a verifica implementarea actiunilor
corective si preventive si eficienta acestora privind calitatea.

CAP. 15. TRANSPORTUL, LIVRAREA, MANIPULAREA, DEPOZITAREA


SI CONSERVAREA PRODUSELOR

15.1. Produsele si materialele utilizate la realizarea lucrarii vor fi depozitate in cadrul santierului cu
asigurarea urmatoarelor cerinte:
- depozite corespunzatoare din punct de vedere a conditiilor de spatiu, protectie impotriva
actiunii factorilor de mediu, siguranta ;
- identificare unica a materialelor si produselor depozitate ;
- evidenta completa a stocurilor depozitate ;
- acces la produsele depozitate ;
Data aprobarii: Exemplarul:
26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 35 -

15.2. Eliberarea produselor din depozit se va face numai pe baza actelor specifice eliberate de
Compartimentul aprovizionare, in conformitate cu cerintele procesului de executie.
15.3. Accesul persoanelor in depozit va fi limitat si definit de catre Seful de santier.

CAP. 16. CONTROLUL INREGISTRARILOR REFERITOARE LA CALITATE


16.1. Inregistrarile referitoare la calitatea produselor care vor fi puse in opera pentru realizarea /
executia obiectivului, vor fi controlate in conformitate cu prevederile sistemului calitatii propriu societatii,
care in principiu prevad:
 elaborarea si aprobarea inregistrarilor referitoare la calitate de catre persoanele nominalizate ;
 utilizarea formularelor prestabilite prin sistemul de asigurare a calitatii propriu societatii si / sau
daca se solicita prin contract, pe formulare solicitate de client ;

 exprimarea clara si exacta a continutului, utilizarea termenilor consacrati prin documente tehnice de
REFERINTA ;
 identificarea unica a inregistrarilor ;
 mentinerea unei evidente complete si actualizate la zi a inregistrarilor aplicabile pentru lucrare,
pastrarea inregistrarilor in conditii de securitate si confidentialitate ;
 precizarea unor conditii controlate de acces la inregistrari atat in cadrul santierului cat si a
reprezentantilor clientului ;
16.2. Responsabilul cu asigurarea calitatii din santier va fi responsabil cu gestionarea inregistrarilor
referitoare la calitate.

CAP. 17. AUDITURI INTERNE ALE CALITATII

17.1. toate serviciile implicate in realizarea obiectivului denumit / identificat se vor supune
programului intern de audituri interne al societatii SC TERMLOC SRL.
17.2. In cazul unor reclamatii repetate ale clientului, Seful de santier va solicita conducerii societatii
efectuarea unui audit intern in sectorul de activitate implicat.

CAP. 18. INSTRUIRE


18.1. Personalul implicat in executia lucrarii va fi instruit din urmatoarele puncte de vedere:
- cerintele de asigurare a calitatii specifice lucrarii ;
- tehnologiile de executie si control ale calitatii ;
- Legea privind protecţia muncii ;
- Norme generale de protecţia muncii ;
- Ordin M.L.P.A.T. nr. 9/1993 Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în
construcţii ;
- Norme PSI – PE ;
Aceste masuri nu sunt limitative, şeful punctului de lucru având obligaţia să ia toate măsurile ce
se impun pentru prevenirea oricaror riscuri de accidente şi de incendii.
- masuri de protectia muncii si PSI specifice santierului.

18.2. Persoanele nominalizate pentru functiile de:


- responsabil tehnic cu executia ;
- responsabil cu controlul calitatii ;
Data aprobarii: Exemplarul:
26 noiembrie 2018 1
OFERTANT: PLANUL CALITATII COD PC - 2
Obiectiv / Lucrare Editia: 2 Nr. Pag.
SC TERMLOC SRL „Proiectare si executie”
Revizia: 2 - 36 -

- personal de laborator pentru verificari nedistructive pe metale si suduri


vor fi autorizate in conformitate cu prevederile Regulamentelor MLPAT, ISCIR si CNCAN in vigoare.

CAP. 19. SERVICE – nu se aplica.

CAP. 20. TEHNICI STATISTICE


20.1. Pentru verificarea capabilitatii procesului de executie de a realiza calitatea specificata, se vor
utiliza urmatoarele metode:
 control prin sondaj - exercitat de Directorul societatii asupra calitatii executiei, pe parcursul
procesului.
Controlul va fi efectuat in raport cu “Fisa de control”, iar rezultatele vor fi inscrise in
diagrama de control.
 control planificat - exercitat de RTE, conform planului propriu de control al executiei
lucrarii, aprobat de Directorul societatii.
Controalele va lua in considerare urmatorii indicatori:
- numar neconfomitati constatate intr-o perioada determinata de timp ;
- numar operatii / elemente necesar a fi executate pentru corectarea neconformitatilor.
20.2. Conformitatea calitatii elementelor de constructie din punct de vedere al caracteristicilor fizico-
mecanice va fi verificata si prin interpretarea rezultatelor verificarilor de laborator.
20.3. Interpretarea rezultatelor analizelor statistice va fi conforma cu metodele stabilite prin sistemul
calitatii propriu al societatii SC TERMLOC SRL.

Ofertant,
SC TERMLOC SRL

Data aprobarii: Exemplarul:


26 noiembrie 2018 1

S-ar putea să vă placă și