Sunteți pe pagina 1din 15

2017-2018_Anul_II_sem_2_Management_financiar_EP_1

TRUE/FALSE

1) Registrele de contabilitate sunt documente contabile obligatorii în care unitatile patrimoniale


înregistreaza periodic, cronologic si sistematic operatiile economice si financiare,
consemnate în documente justificative, care produc modificari în patrimoniul acestora.A

2) Intocmirea situatiilor financiare anuale este precedata obligatoriu de inventarierea


patrimoniului.A

3) Conducatorul autocratic (care practica stilul de conducere centrat pe sef) porneste


de la ideea ca oamenilor nu le place sa munceasca si sa-si asume responsabilitati.AA

MULTIPLE CHOICE

1) Principalele registre de contabilitate obligatorii sunt:

a. Registrul de casa
b. Registrul inventar
c. Registrul numerelor de inventar
d. Registrul stocurilor

2) În cadrul societatilor comerciale, aplicarea în practica a managementului financiar contabil


vizeaza asigurarea conditiilor actului decizional cel mai bun, pentru aceasta fiind necesare:

a. fixarea unor limite maxime de profit si rata a profitului


b. analiza matematica
c. organizarea optima a fluxului informational (documente financiar contabile si informatii
economice)
d. nerespectarea prevederilor statutar organizatorice

3) Pentru mijloacele fixe, formularele tipizate specifice inregistrarii in contabilitate sunt:

a. bonul de consum
b. statul de salarii
c. chitanta
d. registrul numerelor de inventar
e. nota de contabilitate

4) Documentele specifice contabilitatii generale sunt:

a. chitanta
b. bonul de primire
c. declaratia de inventar
d. registrul de casa
e. nota de contabilitate

5) Documentele tipizate specifice inregistrarii in contabilitate a salariilor sunt:


a. dispozitiile de livrare
b. listele de avans chenzinal
c. facturile
d. documentele cumulative
e. registrul pentru evidenta mijloacelor fixe

6) Registrul numerelor de inventar cuprinde :


1) numarul de inventar
2) data darii in folosinta
3) denumirea si caracteristicile tehnice
4) codul de clasificare
5) locul unde se afla
a. 2+4;
b. 2+4+5;
c. 1+2+4;
d. 1+3+4+5;
e. 1+2+4+5

7) Chitanta pentru operatii in valuta :


1) este un formular numerotat si evidentiat
2) serveste ca document justificativ pentru depunerea unei sume in valuta la
casierie
3) foloseste ca document pentru depunerea unei sume echivalente in lei la
casierie
4) de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate
5) o astfel de chitanta nu exista

a. 2+3; d. 1+2+3+4+5;
b. 2+4+5; e. 1+2+4+5
c. 1+2+4;

8) Fisa limita de consum se intocmeste:


1) manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul
2) in doua exemplare la inceputul lunii
3) de catre compartimentul tehnic
4) in doua exemplare la sfarsitul lunii
5) pe baza programului de productie si a consumurilor normate

a. 2+3; d. 1+2+3+4+5;
b. 2+4+5; e. 1+2+3+5
c. 1+2+4;

9) Fisa de magazie :
1) se intocmeste in doua exemplare separat pentru fiecare fel de material
2) se intocmeste intr-un exemplar separat pentru fiecare fel de material
3) circula de la magazie la compartimentul financiar- contabil
4) nu circula,fiind document de inregistrare
5) este document de contabilitate sintetica
a. 2+4; d. 1+2+3+4+5;
b. 4+5; e. 1+2+4+5
c. 1+2+4;

10) Dispozitia de plata- incasare catre casierie circula la :


1) persoanele autorizate sa aprobe plata sumelor respective
2) casierie, pentru efectuarea operatiei de incasare sau plata dupa caz
3) deponent
4) compartimentul financiar- contabil pentru efectuarea inregistrarilor in
contabilitate
5) nu circula, fiind document de inregistrare

a. 1+3;
b. 2+4+5;
c. 1+2+4;
d. 1+2+3+4+5;
e. 1+2+4+5

11) Documenul pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe este :


a. fisa mijlocului fix
b. registrul pentru evidenta mijloacelor fixe
c. registrul numerelor de inventar
d. bonul de miscare al mijloacelor fixe
e. registrul inventar

12) Listele de inventariere se semneaza de catre :


1) seful contabil
2) membrii comisiei de inventariere
3) casierul unitatii
4) conducatorul unitatii
5) gestionari

a. 2+5; d. 1+2+3+4+5;
b. 2+4+5; e. 1+2+4+5
c. 1+2+4;

13) In regimul de numerotare, evidenta si gestionare sunt incluse urmatoarele documente


financiare si contabile cu caracter fiscal:
1) factura si avizul de insotire a marfii
2) registrul de casa
3) chitanta, nota de plata
4) nota de receptie si de constatare de diferente
5) bonurile de consum

a. 2+3; d. 1+3+4+5;
b. 4+5; e. 1+3
c. 1+2+3+4;
14) Cerintele de rationalitate a deciziei de conducere sunt:
1) Sa fie fundamentata stiintific, adica sa fie luata in conformitate cu
datele din actele contabile;
2) Sa fie imputernicita, adica sa fie adoptata de managerul in ale
carui sarcini este inscrisa;
3) Sa fie oportuna, adica sa se incadreze in functie de datele furnizate
de actele contabile;
4) Sa fie clara, concisa si necontradictorie, fara posibilitatea de
interpretare;
5) Sa fie eficienta, pentru a urmari obtinerea efectului dorit cu un
minim efort, deciziile trebuie apreciate, deci, prin prisma efectelor
implementarii lor;

a. 2+3; d. 1+2+3+4+5;
b. 2+4+5; e. 1+2+4+5
c. 1+2+3+4;

15) Obiectivele strategice reprezinta concretizarea, la un moment dat, a scopurilor


generale si a finalitatii activitatilor contabile desfasurate intr-o organizatie bazata pe:
1) directiile si ritmurile de dezvoltare si specializare ale organizatiei;
2) caile de actiune pentru realizarea ritmurilor de dezvoltare propuse;
3) termenele de realizare ale ritmurilor planificate;
4) obiectivele finale si intermediare.
5) sa situeze organizatia in viitorul imediat/pe termen lung;

a. 1+2+3; d. 2+3+4+5;
b. 2+4+5; e. 1+2+4+5
c. 1+2+3+4;

16) Eliberarea din gestiune a formularelor fiscale se face pe baza :


a. unei cereri semnate de contabilul sef
b. bonului de consum
c. fisei limite de consum
d. bonului de predare-transfer restituire
e. bonului de primire

17) Documentele care nu circula, fiind documente de inregistrare contabila sunt


urmatoare :
1) factura
2) chitanta
3) bonul de consum
4) fisa mijlocului fix
5) registrul inventar
a. 2+3; d. 1+2+3+4+5;
b. 4+5; e. 1+2+4+5
c. 1+2+4;

18) Registrele contabile contabile obligatorii sunt urmatoarele :


1) registrul de casa
2) registrul jurnal
3) jurnalul de vanzari
4) jurnalul de cumparari
5) registrul inventar

a. 1+2+3; d. 2+4+5;
b. 2+5; e. 2+4+5;
c. 1+2+3+4+5;

19) Procesul verbal privind rezultatele inventarierii contine, in principal, urmatoarele


elemente :
a) data intocmirii, comisia de inventariere
b) hotararea scoaterii din uz a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe
c) rezultatele inventarierii
d) constatari privind pastrarea, depozitarea bunurilor din gestiune
e) concluzii si propuneri cu privire la cauzele plusurilor si lipsurilor
constatate

a. 2+3; d. 1+2+3+4+5;
b. 2+4+5; e. 1+3+4+5
c. 1+2+4;

20) Documentul folosit pentru receptia valorilor materiale, utilajelor si instalatiilor


pentru investitii care necesita montaj, aprovizionate este :
a. bonul de primire ( consignatie )
b. fisa de evidenta a materialelor si obiectelor de inventar pe locuri de folosinta
c. nota de receptie si constatare de diferente
d. bonul de predare- transfer restituire
e. avizul de insotire a marfii

21)
Graficul de circulatie al documentelor justificative contine:
1) denumirea documentelor;
2) persoanele care poarta raspunderea intocmirii documentelor;
3) data intocmirii si termenul stabilit pentru predarea documentelor;
4) numarul de exemplare si destinatia acestora;
5) alte elemente care se apreciaza ca fiind necesare.

a. 2+3; d. 1+2+3+4+5
b. 2+5; e. 1+2+4+5
c. 1+5;

COMPLETION

1) Situatiile financiare se pastreaza 10 ani si se predau la arhivele statului în caz de


a activitatii societatilor respective. încetare
2) Contabilitatea se organizeaza si se conduce de regula, in compartimente distincte, conduse
de catre sau contabilul sef ori alta persoana imputernicita.
Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund impreuna cu
personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii.
DIRECTORUL ECONOMIC

3) Registrul este un document contabil obligatoriu în care se înregistreaza,


grupat, toate elementele patrimoniale inventariate de unitate. INVENTAR

4) Registrul este un document contabil obligatoriu în care se înregistreaza


lunar si sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea si existenta tuturor elementelor
patrimoniale, la un moment dat.CARTEA MARE

5) Documentul contabil obligatoriu în care se înregistreaza zilnic, în mod cronologic, operatie


cu operatie, fara spatii libere, toate modificarile patrimoniului unitatii se numeste
.REGISTRUL JURNAL

6) Documentul contabil obligatoriu în care se înregistreaza, grupat, toate elementele


patrimoniale inventariate de unitate, potrivit reglementarilor legale se numeste
.REGISTRUL INVENTAR

7) Documentul contabil obligatoriu în care se înregistreaza lunar si sistematic, prin regruparea


conturilor, miscarea si existenta tuturor elementelor patrimoniale, la un moment dat, se
numeste .REGISTRUL CARTEA MARE

8) Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii si de


persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de
sau .CONTABIL AUTORIZAT/EXPERT
CONTABIL

9) În vederea formarii unor concluzii corecte cu privire la certificarile bilanturilor se întocmeste


un raport din care sa rezulte, în principal daca bilantul contabil concorda cu
de .REGISTRELE DE CONTABILITATE

10) Bilantul este un document de contabila, fiind principala sursa informationala


pentru toti cei interesati de viata unei societati.SINTEZA

11) Registrele de contabilitate impreuna cu documentele justificative constituie documente


folosite pentru exercitarea controlului si care pot fi admise
ca proba in justitie.CONTABILE OFICIALE

12) Prin se intelege documentul elaborat, in forma scrisa pe baza unor proceduri
bine precizate.PLAN
Management_financiar_EP_2

TRUE/FALSE

1. În activitatea lor, managerii sunt asistati de un fond de informatii constituit din documente
justificative, registre si situatii financiare. A

2. Pentru a obtine o imagine fidela a activitatii economice si financia-re, este necesar ca informatiile
cuprinse in situatiile financiare sa fie reale, legale, corecte si de inalta calitate. A

3. Bilantul este un document justificativ, fiind principala sursa informationala pentru toti cei
interesati de viata unei societati F

4. Bilantul contabil poate fi certificat doar cu reserve F

5. Situatiile financiare trebuiesc pastrate timp de 10 de ani.A

6. Contabilitatea se oraganizeaza si conduce de regula, in compartimente distincte, conduse de catre


directorul economic, contabilul sef sau alta persoana imputernicita Aceste persoane trebuie sa
aiba studii economice superioare si nu raspund impreuna cu personalul din subordine de
organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii. F

7. Intocmirea situatiilor financiare anuale nu este precedata obligatoriu de inventarierea


patrimoniului. F

8. Registrul inventar este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza, grupat, toate
elementele patrimoniale inventariate de unitate. A

9. Documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic, prin regruparea


conturilor, miscarea si existenta tuturor elementelor patrimoniale, la un moment dat se numeste
registrul inventar. F

10. Documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza zilnic, in mod cronologic,


operatie cu operatie, fara spatii libere, toate modificarile patrimoniului unitatii se numeste
registrul Cartea mare. F

11. În vederea formarii unor concluzii corecte cu privire la certificarile bilanturilor se intocmeste un
raport din care sa rezulte, in principal daca bilantul contabil concorda cu registrele contabile A

12. Functiunea de calitate este data de totalitatea activitatilor ce trebuie intreprinse pentru a lua
in considerare, in mod planificat si disciplinat, toti factorii care influenteaza calitatea
produselor si serviciilor A

13. Bilantul contabil poate fi certificat si fara rezerve, sau sa se refuze certificarea. A

14. Notele de contabilitate se intocmesc pe baza de note justificative sau note de calcul si se
inregistreaza in mod cronologic in Registrul-jurnal. A
15. Balanta de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitatii
inregistrarilor con-tabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea
analitica, precum si principalul instrument pe baza caruia se intocmesc bilantul contabil si
celelalte situatii de sinteza. A

MULTIPLE CHOICE

1. Procesul prin care se controleaza nivelul costurilor, astfel incat acesta sa fie la cel mai
scazut nivel posibil, in concordanta cu obiectivele generale ale afacerii, se numeste:
a. Managementul costurilor c. Managementul informatiilor
b. Managementul veniturilor d. Managementul calitatii

2. Reprezinta individul sau multimea de indivizi care urmeaza sa aleaga varianta cea mai
avantajoasa din mai multe variante posibile:
a. Multimea variantelor decizionale c. Decidentul in contabilitate
b. Multimea consecintelor d. Obiective decizionale

3. Se refera la sursele proiectate si la fondurile necesare pentru atingerea obiectivelor si a


scopurilor strategice:
a. planul pe termen lung c. planul de marketing
b. planul financiar d. planul strategic

4. Reprezinta angajamentele institutionale specifice, masurabile, tangibile, realiste si


rezultatele orientate in timp ale implementarii planului strategic in legatura cu una sau mai
multe scopuri strategice ale organizatiei:
a. planul tehnologic c. planul facilitatilor
b. planul de actiune d. obiectivul strategic

5. Grupul de persoane (minimum doua) care sub o conducere unica si de regula pe acelasi
amplasament exercita atributii omogene sau complementare pentru a asigura realizarea
unor obiective specifice se numeste:
a. Compartimentul c. Relatiile organizatorice
b. Ponderea ierarhica d. Relatiile de autoritate

6. Relatiile care se stabilesc intre posturi si compartimente aflate pe niveluri ierarhice diferite
sau pe aceleasi niveluri ierarhice si pot fi de tip ierarhic, functionale si de stat major se
numesc:
a. Relatii de cooperare c. Relatii de control
b. Relatii de autoritate d. Relatii informationale

7. Functia prin care managementul interactioneaza cu subordonatii, pe parcursul realizarii


obiectivelor planificate-individuale, de grup sau organizationale – si la nivelul
indicatorilor de performanta se numeste:
a. Secretariatul c. Functia de conducere
b. Comunicarea d. Compartimentul
8. Faza care se caracterizeaza prin preponderenta functiilor de organizare, coordonare si
antrenare a elementului uman in realizarea obiectivelor cuprinse in planurile si programele
organizatiei si este specifica managementului in care predomina adoptarea si
implementarea de decizii curente, care privesc activitatea de productie, executarea de
lucrari sau prestarea de servicii se numeste:
a. Faza de evaluare – interpretare c. Faza de operationalizare

b. Faza previzionala d. Simularea decizionala

9. Normele europene folosesc pentru situatiile financiare notiunea de „conturi anuale” care
NU cuprind:
a. tabloul fluxurilor de trezorerie; c. contul de profit si pierdere;
b. bilantul; d. anexa sau notele la conturile anuale

10. Prima componenta fundamentala a documentelor de sinteza, documentul oficial prin care
trebuie sa se asigure imaginea fidela, clara si completa a patrimoniului detinut la un
moment dat de un agent economic se numeste:
a. contul de profit si pierdere c. bilantul
b. anexa sau notele la conturile anuale d. tabloul fluxurilor de trezorerie.

11. Un alt document important pe care situatiile financiare trebuie sa-1 contina, pe
baza caruia poate fi analizata capacitatea de mentinere (sau erodare) a capitalului, precum
si profitul sau pierderea generala a intreprinderii se numeste:
a. contul de profit si pierdere c. politicile contabile si notele explicative
b. bilantul d. situatia modificarii capitalurilor proprii

12. Situatia care prezinta informatii utile despre modificarea pozitiei financiare a
intreprinderii, permitand evaluarea capacitatii intreprinderii de a genera fluxuri viitoare de
numerar si echivalente de numerar in cadrul activitatilor de exploatare, finantare si
investitii si utilizarea corespunzatoare a acestora se numeste:
a. Situatia fluxurilor de numerar c. Notele si informatiile explicative
b. Situatia modificarilor capitalului propriu d. Contul de profit si pierdere

13. Documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si controlul
concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica, precum si principalul instrument pe
baza caruia se intocmesc bilantul contabil si celelalte situatii de sinteza se numeste:
a. Registrul-inventar c. Cartea-mare
b. Balanta de verificare d. Registrul-jurnal
14. Pentru a dobandi personalitate juridica, devenind astfel un protagonist al circuitului economic, un
comerciant –societate comerciala, regie autonoma, companie nationala, societate nationala,
persoana fizica autorizata sau asociatie familiala, trebuie sa se inmatriculeze la
a. primarie c. consiliul local
b. administratie financiara d. registrul comertului
15. Urmatoarea metoda se poate folosi pentru contabilitatea analitica a materiilor prime, materialelor
consumabile, obiectelor de inventar, baracamentelor, semifabricatelor, produselor finite,
produselor reziduale, marfurilor, animalelor si ambalajelor:
a. Metoda operativ-contabila c. Metoda cantitativ-valorica
b. Metoda global-valorica
16. Urmatoarele documente servesc pentru evidenta cantitativa, pe feluri de stocuri, la locul de
depozitare, iar in contabilitate, pentru controlul operatiilor inregistrate de gestionar sau persoana
desemnata, pentru preluarea in registrul stocurilor a cantitatilor aflate in stoc, precum si pentru
calculul valorii bunurilor existente in stoc la sfarsitul lunii, in scopul confruntarii cu datele din
contabilitatea sintetica:
a. Fisele de cont pentru operatii diverse c. Facturile
b. Fisele de magazie d. Documentele cumulative
17. Registrul Cartea mare (sah) poate fi inlocuit cu:
a. Fisa de cont pentru operatiuni diverse c. Balanta de verificare
b. Fisa de magazie d. Documentul cumulativ
18. Structura contului de profit si pierdere nu contine:
a. Cifra de afaceri neta d. Cheltuieli cu personalul
b. Variatia stocurilor de produse finite si e. Investitii pe termen scurt
a productiei in curs de executie
c. Productia realizata de entitate pentru
scopurile sale proprii
19. Structura bilantului NU contine:
a. Creante d. Cheltuieli in avans
b. Investitii pe termen scurt e. Variatia stocurilor de produse finite si
a productiei in curs de executie
c. Casa si conturi la banci

20. Procedeul metodei contabilitatii, comun si altor stiinte economice, care reprezinta
ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai
valorica, dupa caz, a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la
care aceasta se efectueaza se numeste:
a. Evaluare c. Observatie
b. Inventariere d. Bilant

21. Printre principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor


patrimoniale de activ si de pasiv nu face parte:
a. decizia de inventariere d. bilantul
b. declaratia de inventar e. registrul-inventar
c. lista de inventariere

22. NU se incadreaza in categoria stocurilor in vederea evaluarii acestora:


a. stocurile detinute pentru a fi c. stocurile sub forma materiilor prime,
comercializate materiale si alte consumabile cu
utilizare in procesul de productie sau
pentru prestari de servicii
b. stocurile in curs de productie in d. imobilizarile necorporale
vederea vanzarii
23. În metoda cantitativ-valorica (pe fise de cont analitice) NU se foloseste unul dintre urmatoarele
formulare tipizate comune:
a. Fisa de magazie d. Fisa de cont pentru operatii diverse
b. Fisa de cont analitic pentru valori e. Balanta analitica a valorilor materiale
materiale
c. Balanta analitica a furnizorilor de materii
prime
24. Printre riscurile curente nu face parte:
a. Riscul inevitabil c. Riscul suportabil, pe care decidentul il
poate admite
b. Riscul necesar, intalniri aproape d. Riscul insuportabil, pe care
intotdeauna deoarece, el face parte din intreprinderea nu si-l poate permite
caracterul oricarei activitati economice
25. Procesul prin care managerul analizeaza mediul, propriile sale posibilitati, alege o strategie
pentru stabilirea obiectivelor de atins si repartizarea mijloacelor financiare, umane si
materiale necesare realizarii lor, punand in evidenta vointa managerului de a interveni
asupra viitorului
a. Conducerea c. Observatia
b. Analiza d. Planificarea

COMPLETION

1. este un document de sinteza contabila, fiind principala sursa informationala pentru


toti cei interesati de viata unei societati. BILANTUL

2. Documentul contabil in care se inregistreaza zilnic, in mod cronologic, operatie cu


operatie, fara spatii libere, toate modificarile patrimoniului unitatii se numeste registrul jurnal
OBLIGATORIU

3. Documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza, grupat, toate elementele


inventariate de unitate, potrivit reglementarilor legale se numeste registrul inventor
PATRIMONIALE

4. Documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic, prin


conturilor, miscarea si existenta tuturor elementelor patrimoniale, la un moment dat,
se numeste registrul Cartea Mare REGRUPAREA

5. poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii si de


persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert
contabil. CONTABILITATEA

6. Registrul si registrul obligatiunilor se pot tine manual sau in sistem computerizat.


ACTIONARILOR

7. actiunilor se face prin declaratie data de titularul lor, in forma autentica, in care se
arata cuantumul datoriei, valoarea actiunilor gajate. GAJAREA

8. Registrele de impreuna cu documentele justificative constituie documente contabile


oficiale folosite pentru exercitarea controlului si care pot fi admise ca proba in justitie
CONTABILITATE

9. Planul stategic este elaborat pentru a pozitia de afaceri a organizatiei in


mediul sau si pentru a obtine tot ce se poate cu resursele sale; este un proces care priveste
din exterior, cautand sa integreze informatii dintr-un mediu in schimbare, concentrat pe
client, care cauta sa defineasca ceea ce isi propune sa fie organizatia OPTIMIZA

10. Situatia fluxurilor de numerar prezinta informatii utile despre modificarea pozitiei
financiare a intreprinderii, permitand evaluarea capacitatii intreprinderii de a genera
viitoare de numerar si echivalente de numerar in cadrul activitatilor de
exploatare, finantare si investitii si utilizarea corespunzatoare a acestora.
FLUXURI
11. Conducerea se caracterizeaza prin faptul ca managerul da dispozitii si
instructiuni in legatura cu munca pe care o au de indeplinit subordonatii si le
supravegheaza indeaproape performanta, asculta, indruma si sfatuieste, incurajeaza,
faciliteaza interctiunea si il implica pe subordonat in luarea deciziilor.
SITUATIONALA

12. Bilantul reflecta financiara a intreprinderii , capacitatea acesteia de a se


adapta schimbarilor mediului cu ajutorul resurselor economice controlate (activele) si al
structurii de finantare (capitaluri proprii si datorii).POZITIA

13. Functia reprezinta un complex de exercitate de persoane cu sarcini de


conducere, cu obiective individuale in care sarcinile incorporate au caracter predominant
decizional privind activitatea compartimentelor si domeniilor de activitate coordinate.
ACTIVITATI

14. Relatiile organizatorice definesc intre posturi si compartimente tipul lor


fiind dat de continutul modului lor de manifestare respectiv de : autoritate, cooperare,
control si reprezentare. RAPORTURILE

15. Ca ,conducerea reprezinta folosirea influentarii necoercitive a


comportamentului unuia sau mai multor subordonati – in vederea concretizarii activitatilor
desfasurate pentru realizarea de produse, prestarea de servicii si executarea de lucrari
potrivit obiectivelor unei organizatii.PROCES

16. Bilantul contabil anual si raportul de gestiune se semneaza de catre administratorul unitatii
si de catre compartimentului financiar-contabil.CONDUCATORUL/SEFUL

17. Situatiile financiare contin cu privire la activele,pasivele,capitalul


propriu,veniturile, cheltuielile, castigurile, pierderile si fluxurile de numerar.
INFORMATII

18. Conducatorul (care practica stilul de conducere centrat pe sef) porneste de la


ideea ca oamenilor nu le place sa munceasca si sa-si asume responsabilitati. AUTOCRATIC
TRUE/FALSE

1) Societatea cu raspundere limitata are capitalul social minim de 2500 lei?

ANS: F PTS: 1

2) Dupa numarul de persoane minime si maxime obligatorii, societatile se impart în: societate
cu minim unul si maxim cincizeci de asociati - societatea cu raspundere limitata; societate cu
minim doi si maxim nelimitat – societatea în comandita simpla,societatea în comandita pe
actiuni si minim cinci si maxim nelimitat – societatea pe actiuni.

ANS: F PTS: 1

3) Asociatii comanditati se obliga sa obtina beneficii cu capitalul constituit de catre asociatii


comanditari si sa asigure un management adecvat pentru îndeplinirea acestui scop; ei
raspund nelimitat si solidar fie ca este vorba de comandita simpla sau pe actiuni.

ANS: T PTS: 1

4) Bilantul este un document de sinteza contabila, fiind principala sursa informationala pentru
toti cei interesati de viata unei societati.

ANS: T PTS: 1

5) Bilantul contabil poate fi certificat doar fara rezerve.

ANS: F PTS: 1

6) Situatiile financiare contin informatii cu privire la activele,pasivele,capitalul


propriu,veniturile, cheltuielile, câstigurile, pierderile si fluxurile de numerar.

ANS: T PTS: 1

7) Divizarea societatii comerciale este o operatiune juridica prin care o societate


isi distribuie propriul patrimoniu altor societati existente sau care iau fiinta, cu
pierderea sau nu a propriei personalitati juridice.

ANS: T PTS: 1

8) Conducatorul autocratic (care practica stilul de conducere centrat pe sef) porneste


de la ideea ca oamenilor nu le place sa munceasca si sa-si asume responsabilitati.

ANS: T PTS: 1
MULTIPLE CHOICE

1) Legea 31/1990 (republicata) art. 172-181 reglementeaza obligativitatea societatilor


comerciale pe actiuni ca pe lânga evidentele prevazute de lege trebuie sa tina si
urmatoarele registre:

a. un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale


b. registrul jurnal
c. registrul de casa
d. registrul stocurilor
ANS: A PTS: 1

2) Documentele tipizate specifice inregistrarii in contabilitate a salariilor sunt:

a. dispozitiile de livrare
b. listele de avans chenzinal
c. facturile
d. documentele cumulative
e. registrul pentru evidenta mijloacelor fixe
ANS: B PTS: 1

3) Administratorul trebuie sa îndeplineasca anumite conditii pentru a detine aceasta calitate,


indiferent forma de societate care-l numeste, si anume:

a. onorabilitate
b. sinceritate
c. fidelitate
d. buna credinta
ANS: A PTS: 1

4) Reusita planificarii operationale a organizatiei este conditionata de respectarea a unor


cerinte privind planurile, respectiv:
1) sa fie elaborate (intreprinderile japoneze “pierd” mai mult cu aceasta
elaborare pentru “a castiga” in continuare mai mult cu ocazia aplicarii
lor eficace);
2) sa fie negociate ;
3) sa fie scrise
4) sa fie difuzate catre compartimentele vizate pentru ca obiectivele, sa
fie intelese de manageri, pentru ca ei sa-si poata defini, integra si
alinia propriile activitati ale strategiei globale ale organizatiei.
5) sa fie intelese

a. 1+2+3; d. 1+2+3+4+5;
b. 2+5; e. 1+2+3+4
c. 1+2+3+5;

ANS: E PTS: 1

5) Conducatorul care practica stilul de conducere centrat pe subordonat porneste de la


ipoteza ca oamenilor le place sa munceasca si sa-si asume responsabilitati se
numeste :
a. Conducatorul autocratic
b. Conducatorul democratic
c. Conducerea situationala
d. Conducatorul autonom
e. Conducatorul independent

ANS: B PTS: 1

6) Prin se intelege documentul elaborat, in forma scrisa pe baza unor proceduri


bine precizate.

ANS: plan

PTS: 1

7) Legea / republicata este legea cea mai importanta care reglementeaza


societatile comerciale.

ANS: 31 1990

PTS: 1

S-ar putea să vă placă și