Sunteți pe pagina 1din 21

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“Dobrogea” al judeţului Constanţa

Nesecret
Exemplar unic
Nr. 2443059
Constanţa, 09.11.2018
APROB, Afișat la ora: 17:15
PREȘEDINTELE
COMISIEI DE CONCURS

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare și O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în
unităţile militare ale M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare şi în baza ordinului Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 36964 din 07.11.2018, referitor la demararea procedurilor de
concurs cu recrutare, prin încadrare directă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al
judeţului Constanţa organizează concurs/examen, după caz, pentru încadrarea unui post de execuţie
vacant, prin recrutare în vederea încadrării directe a persoanelor care îndeplinesc condițiile legale,
criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant.
1. Denumirea postului pentru care se organizează concurs/examen și principalele
condiții de ocupare ale acestuia, stabilite potrivit prevederilor din fişa postului:
- Ofiţer specialist I la compartimentul Informare și Relații Publice, prevăzut cu gradul militar
de colonel.
a) Definirea sumară a atribuţiilor postului:
- prezintă poziţia oficială a inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă/unităţii, dezvoltă
şi asigură relaţionarea cu reprezentanţii mass-media;
- asigură consilierea comenzii inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă/unităţii şi
personalului acestuia/acesteia, în relaţiile cu mass-media;
- prezintă poziţia oficială a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în relaţia cu mass-
media şi pune în aplicare mandatul de a furniza date şi informaţii privind deciziile şi acţiunile
CJSU, sub coordonarea prefectului, dar şi despre instituţia din care face parte, conform
competenţelor şi dinamicii situaţiei operative;
- asigură transparenţa, crearea şi menţinerea imaginii veridice şi favorabile a instituţiei pe
planurile extern şi internaţional;
- elaborează analize, sinteze pentru optimizarea activităţii de relaţii publice, informează şeful
nemijlocit/comanda instituţiei asupra potenţialelor subiecte cu impact mediatic şi propune
soluţii pentru remedierea acestora;
- organizează, participă şi susţine briefing-urile/conferinţele de presă, vizitele de lucru la
redacţiile mass-media, călătoriile de informare şi documentare, simpozioanele, colocviile şi
mesele rotunde organizate în ţară şi străinătate.
b) Cerinţele postului stabilite potrivit prevederilor din fișa postului:
1. Categoria de personal care poate ocupa postul: ofiţer;
2. Gradul militar necesar ocupantului postului: sublocotenent;
3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

NESECRET
Str Mircea cel Batran, nr. 110, Tel.: 0241/617381/382, e-mail urgente@isudobrogea.ro, fax.0241/616342, cod postal 900663
Pagină 1 din 17
3.1. pregătirea de bază: - studii superioare de lungă durată sau studii universitare de
licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: matematică
şi ştiinţe ale naturii, ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale, ştiinţe umaniste şi arte.
3.2. pregătire de specialitate: - cursuri de perfecționare/specializare în domeniul
informare și relații publice;
3.3. alte cunoștințe: - ;
3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la informaţii
clasificate, nivel SECRET DE SERVICIU, după încadrare;
4. Experienţa:
4.1. vechimea în muncă: /din care în M.A.I.: -;
4.2. vechimea în specialitatea structurii/studiilor: -;
4.3. vechimea în funcţii de conducere în unități ale M.A.I.: -;
4.4. perioada de acomodare la cerinţele postului: 3 luni;
5. Parametrii privind starea sănătăţii somatice: apt medical;
6. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic.
2. Condiţiile de participare la concurs, respectiv condiţiile de recrutare:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/Inaptitudinea menționată
se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală și o evaluare
psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea
pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea
psihologică se susține înaintea examinării medicale;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă pregătirea necesară ocupantului postului menţionată la pct. 1, lit. b, 3.1. și 3.2;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de
cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din
sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
m) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la
atribuțiile din fișa postului și la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât
gradul militar maxim al postului pentru care s-a organizat concurs;
n) să nu fi atins la data desfășurării concursului vârsta standard de pensionare, așa cum este
prevăzută în Legea nr. 223 din 24.07.2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și
completările ulterioare.
Candidaţii care sunt declaraţi ,,admis” la concursul pentru ocuparea postului, mai sus menţionat,
nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.
Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate, urmare a
declarării ca ,,admis” la concursul de ocupare a postului vacant, dacă îndeplinesc şi următoarele
criterii specifice:
a) nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr.
80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
b) sunt confirmate în arma şi specialitatea militară corespunzătoare funcţiei pentru care s-a
organizat concurs.
Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar,
participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, şi nu au avut calitatea de cadru militar în
activitate în unităţi ale MAI, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de
pace.

NESECRET
Str Mircea cel Batran, nr. 110, Tel.: 0241/617381/382, e-mail urgente@isudobrogea.ro, fax.0241/616342, cod postal 900663
Pagină 2 din 17
Maiştrii militari şi subofiţerii în activitate din Ministerul Afacerilor Interne pot participa
la concurs dacă îndeplinesc suplimentar şi următoarele condiţii:
- sunt declaraţi "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
- nu sunt cercetaţi disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
- nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a)
şi b) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;
- au obţinut calificativul de cel puţin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu.
La concursul pentru ocuparea postului vacant pot participa numai candidaţii care îndeplinesc
condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului,
respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul
prevăzut în anunţul de concurs.
Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs prevăzute în prezentul
anunț.
Neîndeplinirea uneia/unora dintre cerinţe ori nerespectarea modalităţilor şi termenelor de depunere
a cererilor de înscriere şi/sau a dosarelor de recrutare atrage respingerea participării la concurs.
3. Actele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea
participării la concurs/examen, data-limită până la care se pot depune acestea şi compartimentul
care gestionează problematica specifică concursului:
3.1. Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la examenul/concursul de
ocupare a postului de execuție vacant, candidatul trebuie să depună următoarele documente:
a) cererea de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la prezentul anunț;
b) CV – model Europass, conform modelului din Anexa 7 la prezentul anunț;
c) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele
postului, menţionate în prezentul anunţ (documentele de studii solicitate vor fi însoţite de foaie
matricolă/supliment, dacă apare menţiunea pe acestea că sunt însoţite de foaie matricolă/supliment);
d) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor
documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
e) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, copie a
certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, a/ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
f) autobiografia, conform îndrumarului din Anexa 2 la prezentul anunț;
g) tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului, conform modelului din
Anexa 3 la prezentul anunț (se vor trece doar persoanele care își dau consimțământul de
prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecţia datelor) – coloana 8);
h) cazierul judiciar;
i) o fotografie color 9x12 cm:
j) fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I.1;
k) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, conform
modelului din Anexa 4 la prezentul anunț;
l) declarație pe proprie răspundere, autentificată prin legalizare notarială, din care să rezulte că:
“nu am antecedente penale și nu mă aflu în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea
de infracțiuni, nu am fost destituit dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani, nu mi-a încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani și nu am desfășurat activități de poliție
politică, astfel cum sunt definite prin lege”.
m) un dosar plic (se depune la înscriere).
Documentele prevăzute la lit. a), f), g) și k) pot fi solicitate structurii de resurse umane sau pot fi
descărcate de pe pagina de internet a instituţiei (www.isudobrogea.ro – secţiunea Resurse umane).
Cadrele militare în rezervă vor depune şi o adeverinţă eliberată de către unitatea de unde au
trecut în rezervă, în care să fie menţionate în clar:
1
Fișa medicală se deschide și se concluzionează de către medicul încadrat în unitatea teritorială a M.A.I., pe baza solicitării scrise a
structurii de resurse umane a unității organizatoare în condițiile Ordinului M.A.I. nr. 374/2003 privind metodologia examinării medicale și
baremele pentru încadrarea personalului în unitățile M.A.I..
NESECRET
Str Mircea cel Batran, nr. 110, Tel.: 0241/617381/382, e-mail urgente@isudobrogea.ro, fax.0241/616342, cod postal 900663
Pagină 3 din 17
- perioadele de activitate şi funcţiile îndeplinite;
- calificativele obţinute;
- data trecerii în rezervă;
- gradul militar la trecerea în rezervă;
- motivul/temeiul legal al trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu;
- arma şi specialitatea miliară pe care a dobândit-o;
Dosarul de recrutare în vederea participării maiştrilor militari/subofiţerilor la concurs, prin
trecere în corpul ofiţerilor, conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere şi CV;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele
postului;
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale
certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, a/ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
e) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
f) adeverință medicală privind concluziile medicale de bilanț din ultimul an de activitate,
potrivit prevederilor art. 6 alin (4) din OMI nr. 374/2003;
g) alte documente:
- adeverinţă eliberată de unitatea din care provine cadrul militar, din care să rezulte
următoarele:
- gradul militar al candidatului;
- nu este cercetat disciplinar și nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare care să nu fi
fost radiată, în condițiile legislației în vigoare;
- dacă este sau nu este pus la dispoziţie sau suspendat din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2)
și art.21 lit. a) și b) din anexa nr. 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse
umane în unităţile militare ale M.A.I.;
- calificativele obţinute la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
- că deține autorizație de acces la informaţii clasificate.
h) un dosar plic.
Notă:
Compartimentul cu sarcini de recrutare, anterior desfăşurării concursului, introduce în dosarul de
recrutare avizul psihologic.
Copiile documentelor menționate la punctul 3.1 se realizează de compartimentul cu sarcini de
recrutare, se certifică pentru conformitate și se semnează de persoana desemnată și de candidat.
Originalele documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele
menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile prevăzute anterior nu se mai
realizează.
ATENȚIE! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele solicitate în
original prezintă deteriorării sau alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea
autenticității documentului sau sunt plastifiate.
Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către Serviciul Resurse Umane, pe baza
consimțământului exprimat în scris al candidatului (prin completarea unei declarații, în ziua
înscrierii, conform modelului din Anexa nr. 5 la prezentul anunț). Extrasul poate fi înlocuit și de un
certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.
După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile
lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a
candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se
pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de
participare la concurs, cu precizarea acestora, se va afişa la avizierul unității și se va publica pe site-ul
instituţiei (www.isudobrogea.ro – secţiunea Resurse Umane), cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de
desfășurarea primei probe de concurs.
La concursul pentru ocuparea postului pot participa numai candidaţii care îndeplinesc cumulativ
condiţiile stabilite mai sus, au depus cererile de înscriere şi ale căror dosare de recrutare sunt
complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

NESECRET
Str Mircea cel Batran, nr. 110, Tel.: 0241/617381/382, e-mail urgente@isudobrogea.ro, fax.0241/616342, cod postal 900663
Pagină 4 din 17
Neîndeplinirea uneia sau mai multor cerințe ori nerespectarea modalităților și termenelor de
depunere a cererilor de înscriere și/sau a dosarelor de recrutare atrage respingerea participării la
concurs.
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului
afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare
ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, personalului încadrat direct/rechemat în activitate
în funcţii cu specializări prevăzute în fişa postului pentru studiile absolvite şi care a lucrat efectiv înainte
de încadrare în asemenea specializări, i se acordă grade militare în funcţie de vechimea în specialitatea
dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, dar nu
inferioare celor deţinute anterior, după cum urmează:
- pentru acordarea gradelor militare personalului încadrat direct/rechemat în activitate ca ofiţer:
i) la un stagiu de până la 3 ani - sublocotenent;
ii) la un stagiu între 3 şi 7 ani - locotenent;
iii) la un stagiu între 8 şi 12 ani - căpitan;
iv) la un stagiu între 13 şi 17 ani - maior;
v) la un stagiu între 18 şi 22 ani - locotenent-colonel;
vi) la un stagiu de 23 ani şi peste - colonel.
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului afacerilor
interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I.,
cu modificările şi completările ulterioare, maistrului militar/subofiţerului, în activitate din Ministerul
Afacerilor Interne, care îndeplineşte condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor i se acordă,
indiferent de vechimea în activitate, gradul militar de sublocotenent, cu excepţia situaţiei în care are o
vechime anterioară în specialitatea dobândită pe timpul studiilor superioare absolvite, raportat la
atribuţiile din fişa postului, situaţie în care, li se acordă grade militare, potrivit stagiilor menţionate mai
sus.
3.2. Data-limită până la care se pot depune acestea şi compartimentul care gestionează
problematica specifică concursului:
Înscrierea candidaţilor la concurs/examen se va face personal, în perioada 12-16.11.2018, în
intervalul orar 08.00-14.00, pe bază de cerere ce va fi adresată șefului Inspectoratului pentru Situații de
Urgență “Dobrogea” al județului Constanța.
Cererea de înscriere la concurs, va fi însoțită de:
- declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
- declarație privind exprimarea consimțământului în vederea efectuării verificărilor specifice;
- declarație pe propria răspundere privind susținerea/nesusținerea testării psihologice în ultimele 6
luni pentru același scop, precum și rezultatul obținut;
- o copie a cărţii de identitate;
- un dosar plic.
Documentele se depun personal la secretarul comisiei de concurs.
Dosarul de recrutare, se depune personal la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului în
perioada 23.11.2018 – 06.12.2018, între orele 08.00-14.00, în volum complet, nefiind acceptată
depunerea succesivă a diferitelor documente dintre cele menționate mai sus.
Evaluarea psihologică se va efectua prin grija structurii de resurse umane la o dată care va fi
comunicată ulterior candidaţilor, în timp util. Nepromovarea testului psihologic aduce excluderea din
concurs a respectivului candidat.
ATENȚIE! Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va
organiza testarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de
internet indicată mai sus sau consultarea avizierului I.S.U. “Dobrogea” al județului Constanța, str.
Mircea cel Bătrân nr. 110.
Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru
susținerea testării psihologice, având asupra lor documente de legitimare valabile și nu vor putea solicita
o reprogramare.
Examinarea medicală se face pe bază de adresă întocmită de Serviciul Resurse Umane al I.S.U.
“Dobrogea” al județului Constanța, precizându-se scopul pentru care cel în cauză a fost selecționat, către
unitatea medicală specializată a M.A.I.
Prezentarea la unitatea medicală se va face după susținerea examinării psihologice.
NESECRET
Str Mircea cel Batran, nr. 110, Tel.: 0241/617381/382, e-mail urgente@isudobrogea.ro, fax.0241/616342, cod postal 900663
Pagină 5 din 17
4. Examenul/concursul pentru ocuparea postului de execuție vacant va consta în
desfăşurarea următoarei probe:
Test scris, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului:
Are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor
postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs stabilită de comisia centrală de concurs şi va
consta în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unui test-grilă. Testul scris se corectează şi se notează,
independent, de fiecare membru al comisiei de concurs sau, după caz, al subcomisiei de concurs, cu
excepţia preşedintelui, respectându-se baremele de corectare şi notare. 1 punct se acordă din oficiu.
Aprecierea rezultatelor se face cu note de la 1 la 10. Nota finală se calculează ca medie aritmetică între
notele acordate de corectori la testul scris, cu două zecimale, fără rotunjire şi se trece pe lucrare de către
preşedintele comisiei, care semnează alături de corectori. Nota de promovare a probei de concurs (testul
scris) este minimum 7.00. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă la testul scris,
departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu
structurat pe subiecte profesionale.
În cadrul interviului structurat pe subiecte profesionale fiecare membru al comisiei de concurs,
exceptând preşedintele, adresează întrebări candidatului, fără a depăşi tematica şi bibliografia afişate şi
în concordanţă cu atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în fişa postului scos la concurs.
Pentru fiecare întrebare se elaborează o grilă de apreciere, care va fi afişată la finalizarea
interviului desfăşurat cu ultimul candidat.
Notele se acordă independent de către fiecare membru al comisiei de concurs, exceptând
preşedintele, şi se trec în borderou.
La borderou va fi anexată motivarea, pe scurt, a notei finale acordate, cu semnătura preşedintelui
şi a membrilor comisiei de concurs.
Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei de
concurs, cu două zecimale, fără rotunjire.
Este declarat „admis” la concurs candidatul care a fost declarat "admis" la testul scris și a obţinut
nota cea mai mare la testul scris iar în situația în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă la testul scris,
este declarat „admis” candidatul care a obținut cea mai mare notă la interviul structurat pe subiecte
profesionale.
Contestații: Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris poate formula
contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. Candidaţii pot contesta numai notele la
propriile lucrări. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul
scris este definitivă.
Interviul structurat pe subiecte profesionale, folosit ca și probă de departajare, poate fi contestat.
Rezultatul obținut se poate contesta o singura dată, în termen de 24 ore de la afișare.
Atât testul scris cât și interviul structurat pe subiecte profesionale vor fi înregistrate audio şi video.
În conformitate cu art. 22, alin.2 lit.d) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea
de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare,
fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale
referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
Rezultatele testului scris, precum şi rezultatul final al concursului, se vor aduce la cunoștința
candidaților prin afișare la avizierul unității și prin publicarea pe site-ul instituţiei (www.isudobrogea.ro
– secţiunea Resurse Umane), după soluționarea eventualelor contestații.
Personalul declarat „admis” şi care, în urma numirii în funcţie, nu va fi autorizat pentru accesul
la informaţii clasificate, necesar îndeplinirii atribuţiilor funcţiei, nu va fi menţinut în funcţie.
5. Tematica și bibliografia de concurs – conform anexei nr. 8, stabilită de către comisia
de concurs.

NESECRET
Str Mircea cel Batran, nr. 110, Tel.: 0241/617381/382, e-mail urgente@isudobrogea.ro, fax.0241/616342, cod postal 900663
Pagină 6 din 17
6. Graficul și locul desfăşurării concursului:
ACTIVITATEA DATA/PERIOADA Observații
În fiecare zi lucrătoare,
Depunerea cererilor de înscriere pentru participare la
12 - 16.11.2018 în intervalul orar 08.00-
concurs
14.00.
În fiecare zi lucrătoare,
Depunerea dosarelor de recrutare 23.11 - 06.12.2018 în intervalul orar 08.00-
14.00.
Se va afişa data exactă
la avizierul unităţii şi pe
Efectuarea evaluării psihologice 13 – 23.11.2018
pagina de internet a
unităţii
Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la
06-09.12.2018
concurs
Se va afişa la avizierul
Afişare/postarea listei candidaţilor care nu
10-11.12.2018 unităţii şi pe pagina de
îndeplinesc condiţiile de participare la concurs
internet a unităţii
Prezentarea candidaţilor pentru susţinerea probei de Ora va fi comunicată în
concurs „testul scris”; timp util la avizierul
20.12.2018
Instruirea candidaţilor; unităţii şi pe pagina de
Desfăşurarea probei de concurs „testul scris” internet a unităţii
Se va afişa la avizierul
20.12.2018, după
Afişarea rezultatelor obţinute la testul scris unităţii şi pe pagina de
finalizarea probei scrise
internet a unităţii
24 de ore de la afișarea
Depunerea contestaţiilor
rezultatelor
2 zile lucrătoare de la Se va afişa la avizierul
Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor
expirarea termenului de unităţii şi pe pagina de
finale ale concursului
depunere a contestaţiilor internet a unităţii
Locația va fi stabilită de Ora desfășurării probei
comisia de concurs şi va va fi stabilită de
fi comunicată în timp comisia de concurs şi
Sustinerea, dacă este cazul, a probei de departajare – util, prin afişare la va fi comunicată în
interviu structurat pe subiecte profesionale avizierul unităţii şi pe timp util, prin afişare la
pagina de internet a avizierul unităţii şi pe
unităţii pagina de internet a
unităţii

Afişarea rezultatelor obţinute, dacă este cazul la La avizierul unităţii şi


proba de departajare – interviu structurat pe subiecte După finalizarea probei pe pagina de internet a
profesionale unităţii

24 de ore de la afișarea
Depunerea contestaţiilor la interviu
rezultatelor
2 zile lucrătoare de la Se va afişa la avizierul
Soluţionarea contestaţiilor la interviu şi afişarea
expirarea termenului de unităţii şi pe pagina de
rezultatelor finale ale concursului
depunere a contestaţiilor internet a unităţii

 Testul scris se va desfăşura la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea” al


judeţului Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 110, municipiul Constanţa. Stabilirea altei locații va fi
comunicată candidaților în timp util prin postarea pe pagina oficială de internet a instituţiei și afişare la
avizierul instituției.
Relaţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului pot fi obţinute la Serviciul Resurse
Umane al inspectoratului sau la telefon 0241/617381, interior 27140, de luni până vineri, între orele
08.00-16.00.

NESECRET
Str Mircea cel Batran, nr. 110, Tel.: 0241/617381/382, e-mail urgente@isudobrogea.ro, fax.0241/616342, cod postal 900663
Pagină 7 din 17
Orice alte date şi informaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi
făcute publice prin postarea pe pagina oficială de internet a instituţiei (www.isudobrogea.ro – secţiunea
Resurse umane) și afişate la avizierul instituției.
Prezentul anunţ va fi publicat pe site-ul instituţiei (www.isudobrogea.ro – secţiunea Resurse
umane) şi afişat la avizierul unităţii începând cu data de 09.11.2018.
ATENȚIE: Candidații declarați “respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui/unor
posturi vacant/e nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi
vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului:


Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă acordul cu privire la condiţiile şi modul
de organizare şi desfăşurare a concursului.
Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire
la toate etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în volum complet, susţinerea probelor de
concurs.
Se impune verificarea permanentă a paginii de internet a Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă “Dobrogea” al judeţului Constanţa, precum şi avizierul unităţii, întrucât comunicarea
informaţiilor referitoare la concurs se va realiza prin aceste modalităţi.
În perioada concursului, pe pagina de internet se vor posta informaţii privind mai multe
concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor postate, astfel încât să
se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate de concurs.
În cadrul probelor de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi
un pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare,
dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau comunicare). Nu se admit
pixuri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se
sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.
În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă
din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat „admis”, oferta de ocupare a postului
se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.
Prezentului anunţ i se anexează:
Anexa nr .1: Cerere de înscriere la concurs;
Anexa nr. 2: Îndrumar pentru completarea autobiografiei;
Anexa nr. 3: Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
Anexa nr. 4: Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
Anexa nr. 5: Declarație privind exprimarea consimțământului în vederea efectuării verificărilor
specifice;
Anexa nr. 6: Declarație pe propria răspundere privind susținerea/nesusținerea testării psihologice;
Anexa nr. 7: Curriculum vitae.
Anexa nr. 8: Tematica şi bibliografia de concurs.

AVIZAT,

MEMBRI COMISIEI DE CONCURS:

ÎNTOCMIT,
SECRETARUL
COMISIEI DE CONCURS

NESECRET
Str Mircea cel Batran, nr. 110, Tel.: 0241/617381/382, e-mail urgente@isudobrogea.ro, fax.0241/616342, cod postal 900663
Pagină 8 din 17
Anexa nr. 1

Domnule Inspector Şef

Subsemnatul (a) ______________________________________________________________,


fiul (fiica) ________________________________ şi al (a) __________________________________,
născut (ă) la data de ____________________ în localitatea __________________________________,
judeţul/sectorul _____________________, cetăţenia___________________________, posesor/
posesoare al/a cărţii de identitate seria ____, nr.______________, eliberată de
_________________________, la data de _____________, CNP ________________________, cu
domiciliul (reşedinţa) în localitatea ___________________________________, judeţul/sectorul
________________________, strada _____________________________________, nr._____, bloc
______, etaj ____, apartament_____, absolvent(ă) al(a) _____________________________________
_______________________________________, forma de învăţământ2 _____________, sesiunea3
__________________, specializarea4 __________________________________________, de profesie
______________________________, salariat(ă) la ________________________________________,
stare civilă5 ___________________________, cu serviciul militar _________________, la arma
___________________, trecut în rezervă cu gradul de ____________________________.
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa în vederea ocupării funcţiei de
____________________________, din cadrul ____________________________________________.
(subunitatea/formaţiunea/compartimentul)

Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la


concurs.
Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la


susţinerea acestuia la serviciul resurse umane unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

Telefon fix/mobil____________________ şi email: _____________________________

Data ________________ Semnătura ________________

2
Curs de : ZI, SERAL, FF (fără frecvenţă) IFR (învătământ frecvenţă redusă), IDD;
3
Anul absolvirii instituţiei de învătământ/unităţii scolare;
4
Specializarea menţionată în diploma de bacalaureat/licentă;
5
Căsătorit, necăsătorit, divorţat etc.
NESECRET
Str Mircea cel Batran, nr. 110, Tel.: 0241/617381/382, e-mail urgente@isudobrogea.ro, fax.0241/616342, cod postal 900663
Pagină 9 din 17
Anexa nr. 2

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei

Autobiografia se va referi în mod obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos și va fi redactată
personal de către candidat, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ștersături sau
prescurtări, datată și semnată.
1. Date personale: numele și prenumele (numele purtate anterior), CNP, data și locul nașterii (ziua,
luna, anul, satul, comuna, orașul sau municipiul, județul sau sectorul – indicându-se denumirea actuală a
localităților), numele și prenumele părinților, domiciliul și/sau reședința, cetățenia, etnia, religia, starea
civilă, studii, limbi străine cunoscute și la ce nivel; profesia de bază, locul de muncă și funcția, numărul
de telefon de acasă și de la serviciu.
2. Date privind activitatea desfășurată:
Se va arăta cronologic și detaliat activitatea desfășurată pe perioade, începând cu ciclul gimnazial
și până în prezent (școli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile și motivele, menționându-se
funcțiile îndeplinite, titulatura completă a unităților/instituțiilor în care și-a desfășurat sau își desfășoară
activitatea, precizând adresa acestora.
Cu privire la îndeplinirea serviciului militar (activ, alternativ sau în rezervă) se va evidenția
perioada, arma și specialitatea militară, indicativul, reședința unității și gradul pe care îl au în rezervă.
Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2 – 3 persoane care cunosc bine activitatea
candidatului.
Candidatul va menționa dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de urmărire
penală, judecare sau în executarea unei sancțiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele,
când s-au produs și când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleași mențiuni vor fi făcute și cu privire la
soție/soț și părinți.
Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul – în interes de serviciu sau
personal – în ce țări și perioada.
3. Date despre rude:
a) date despre părinți, soția/soțul, frații/surorile candidatului – numele și prenumele, data și locul
nașterii, cetățenia (dacă au și altă cetățenie), studiile, ultimul loc de muncă și funcția (situația actuală),
domiciliul și numărul de telefon;
b) date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele și prenumele, locul și data
nașterii, ocupația și locul de muncă, domiciliul și numărul de telefon;
c) pentru părinții soției/soțului, frații/surorile acesteia – numele și prenumele, data și locul nașterii,
cetățenia (dacă au și altă cetățenie), studiile, ultimul loc de muncă și funcția (situația actuală), domiciliul
și numărul de telefon.
Pentru persoanele menționate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menționa și numele
purtat anterior.
În încheierea autobiografiei se va menționa, obligatoriu, fraza: “Îmi asum responsabilitatea
asupra exactității datelor furnizate în prezența autobiografie și sunt de acord cu prelucrarea
informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date, cu modificările și completările ulterioare”.

Data _____________ Semnătura ________________

NESECRET
Str Mircea cel Batran, nr. 110, Tel.: 0241/617381/382, e-mail urgente@isudobrogea.ro, fax.0241/616342, cod postal 900663
Pagină 10 din 17
Anexa nr. 3
Tabel nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului¹
Consimt la
prelucrarea
datelor cu
caracter
Ocupația/ Locul de personal
Nr. Numele și prenumale Gradul de Data Prenumele Date privind domiciliul (a se
Profesia/ muncă (adresă/ potrivit Legii
Crt. (nume purtat anterior) rudenie și locul nașterii părinților completa corect și complet)
Funcția telefon) 677/2001 cu
modificările
și
completările
ulterioare
0 1 2 3 4 5 6 7 8
___ .___ . ______ localitatea ……………………
zi lună an ______________
______________ str. …………………… nr. …..
1 __________________
tata
localitatea
bl. …… sc. … etaj ….. ap. …...
______________
_________________
CNP* județ (sector) _____________ județ/sector …………………..
mama
___ .___ . ______ localitatea ……………………
zi lună an ______________
______________ str. …………………… nr. …..
2 __________________
tata
localitatea
bl. …… sc. … etaj ….. ap. …...
______________
_________________
CNP* județ (sector) _____________ județ/sector …………………..
mama
___ .___ . ______ localitatea ……………………
zi lună an ______________
______________ str. …………………… nr. …..
3 __________________
tata
localitatea
bl. …… sc. … etaj ….. ap. …...
_________________ ______________
CNP* județ (sector) _____________ județ/sector …………………..
mama

Data _________________ Semnătura ___________________

¹ În tabel vor fi trecuți, în ordine: candidatul, părinții, frații, surorile, soțul/soția, copii, părinții soțului/soției, frații și surorile soțului/soției.
* Se completează numai dacă persoana în cauză și-a dat în mod expers consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Legii 677/2001 cu modificările și completările ulterioare. În situația în care rudele
menționate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-și exprima consimțământul în rubrica destinată din tabel, candidatul va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal,
potrivit Legii 677/2001 cu modificările și completările ulterioare.

NESECRET
Str Mircea cel Batran, nr. 110, Tel.: 0241/617381/382, e-mail urgente@isudobrogea.ro, fax.0241/616342, cod postal 900663
Pagină 11 din 17
___ .___ . ______ localitatea ……………………
zi lună an ______________
______________ str. …………………… nr. …..
4 __________________
tata
localitatea
bl. …… sc. … etaj ….. ap. …...
_________________ ______________
CNP* județ (sector) _____________ județ/sector …………………..
mama
___ .___ . ______ localitatea ……………………
zi lună an ______________
______________ str. …………………… nr. …..
5 __________________
tata
localitatea
bl. …… sc. … etaj ….. ap. …...
______________
_________________
CNP* județ (sector) _____________ județ/sector …………………..
mama
___ .___ . ______ localitatea ……………………
zi lună an
______________
6 __________________ str. …………………… nr. …..
______________
localitatea
tata bl. …… sc. … etaj ….. ap. …...
_________________
CNP* ______________ județ/sector …………………..
județ (sector)
_____________
mama
___ .___ . ______ localitatea ……………………
zi lună an ______________
______________ str. …………………… nr. …..
7 __________________
tata
localitatea
bl. …… sc. … etaj ….. ap. …...
_________________ ______________
CNP* județ (sector) _____________ județ/sector …………………..
mama
___ .___ . ______ localitatea ……………………
zi lună an
______________
8 __________________ str. …………………… nr. …..
______________
localitatea
tata bl. …… sc. … etaj ….. ap. …...
_________________
CNP* județ (sector) ______________ județ/sector …………………..
_____________
mama

Data _________________ Semnătura ___________________

¹ în tabel vor fi trecuți, în ordine: candidatul, părinții, frații, surorile, soțul/soția, copii, părinții soțului/soției, frații și surorile soțului/soției.
* Se completează numai dacă persoana în cauză și-a dat în mod expers consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Legii 677/2001 cu modificările și completările ulterioare. În situația în care rudele
menționate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-și exprima consimțământul în rubrica destinată din tabel, candidatul va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal,
potrivit Legii 677/2001 cu modificările și completările ulterioare.

NESECRET
Str Mircea cel Batran, nr. 110, Tel.: 0241/617381/382, e-mail urgente@isudobrogea.ro, fax.0241/616342, cod postal 900663
Pagină 12 din 17
Anexa nr. 4
DECLARAŢIE
DE CONFIRMARE A CUNOAŞTERII ŞI ACCEPTĂRII CONDIŢIILOR DE RECRUTARE

- Domnule inspector şef -

Subsemnatul (a) ____________________________________________________, fiul (fiica) lui


__________________________ şi al (a) ________________________, născut (ă) la data de
______________ în localitatea _____________________________, judeţul/sectorul
___________________, CNP _________________________, posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria
____ nr. _________________, eliberat (ă) de ____________________________, la data de
__________________________, în calitate de candidat la concursul de încadrare din sursă externă
organizat de ___________________________________________, sesiunea (data)
___________________________________, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre
condiţiile de recrutare, cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.
Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care
promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.
În situaţia în care voi fi declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizaţiile cu caracter
politic din care fac parte¹.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în
care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori incompatibilităţi determinate
de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi înmatriculat(ă)/încadrat(ă), chiar dacă
rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după
înmatriculare/încadrare urmează să fiu exmatriculat(ă) cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi de
instruire pe timpul şcolarizării/cheltuielile efectuate cu pregătirea subsemnatului(ei)/trecut(ă) în
rezervă/să îmi înceteze raporturile de serviciu, după caz.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea
informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare.

Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi


siguranţă naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date
necesare) şi mi-au încetat raporturile de serviciu/ am fost trecut în rezervă
__________________________ (se scrie motivul - la cerere, demisie, alt motiv) în temeiul art._____
alin. (______) din Legea nr. ______/_______.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat
personal datele din prezenta declaraţie.

Data ________________ Semnătura ________________

_______________________

1 nu se aplică personalului contractual.

NESECRET
Str Mircea cel Batran, nr. 110, Tel.: 0241/617381/382, e-mail urgente@isudobrogea.ro, fax.0241/616342, cod postal 900663
Pagină 13 din 17
Anexa nr. 5

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nesecret


DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplar unic
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“Dobrogea” al judeţului Constanţa

DECLARAŢIE
privind exprimarea consimțământului în vederea efectuării verificărilor specifice

Subsemnatul _____________________________________, fiul/fiica lui

________________________ și a lui ______________________ cu domiciliul în

____________, str. ______________________, nr. __, bl. ___, sc. ___, ap. ____,

judeţul __________________, posesor al B.I./C.I. seria _____, nr. __________, eliberat

de __________________________, CNP ____________________, declar pe propria

răspundere că sunt de acord cu efectuarea verificărilor legale, în ceea ce priveşte cazierul

meu judiciar, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare nu voi fi

încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

Data: Semnătura:

NESECRET
Str Mircea cel Batran, nr. 110, Tel.: 0241/617381/382, e-mail urgente@isudobrogea.ro, fax.0241/616342, cod postal 900663
Pagină 14 din 17
Anexa nr. 6

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nesecret


DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplar unic
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“Dobrogea” al judeţului Constanţa

DECLARAŢIE
pe propria răspundere privind susținerea/nesusținerea testării psihologice

Subsemnatul _______________________________________, cu domiciliul în


____________, str. ______________________, nr. ___, bl. ____, sc. ____, ap. ____,
judeţul _______________________, posesor al B.I./C.I. seria _____, nr. __________,
eliberat de _________________________, CNP _______________________, declar pe
propria răspundere că în ultimile 6 luni am/nu am fost testat psihologic, pentru acelaşi
scop, rezultatul evaluării psihologice fiind apt / inapt.
Cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal, în ceea ce priveşte falsul în
declaraţii (declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane sau unei
unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor,
declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoarea
de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă).

Data: Semnătura:

NESECRET
Str Mircea cel Batran, nr. 110, Tel.: 0241/617381/382, e-mail urgente@isudobrogea.ro, fax.0241/616342, cod postal 900663
Pagină 15 din 17
Anexa nr. 7
CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE Scrieţi numele şi prenumele


Scrieţi numele străzii, numărul, oraşul, codul poştal, ţara

Scrieţi numărul de telefon Scrieţi numărul de telefon mobil

Scrieţi adresa de email

Scrieţi adresa paginii web personale

Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) Scrieţi numele de utilizator pe
messenger (Yahoo, skype etc.)

Sexul Scrieţi sexul | Data naşterii zz/ll/aaaa | Naţionalitatea Scrieţi naţionalitatea

LOCUL DE MUNCA PENTRU


CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA Scrieţi locul de muncă pentru care se candidează / poziţia / locul de muncă
LOCUL DE MUNCĂ DORIT dorit / studiile pentru care se candidează / profilul personal (îndepărtaţi
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ câmpurile irelevante din coloana stângă)
PROFILUL PERSONAL

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
[Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.]
Scrieţi datele (de la - până la) Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată
Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web)
▪ Scrieţi principalele activităţi şi responsabilităţi
Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.]
Scrieţi datele (de la - până la) Scrieţi calificarea obţinută
Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea (dacă este relevant, scrieţi şi ţara)
▪ Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate

COMPETENΤE PERSONALE
[Ştergeţi câmpurile necompletate.]
Limba(i) maternă(e) Scrieţi limba maternă / limbile materne

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.

Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
Competenţe de comunicare Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu:
▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager de vânzări
Competenţe Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.
organizaţionale/manageriale Exemplu:
▪ leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 10 persoane)

NESECRET
Str Mircea cel Batran, nr. 110, Tel.: 0241/617381/382, e-mail urgente@isudobrogea.ro, fax.0241/616342, cod postal 900663
Pagină 16 din 17
Competenţe dobândite la locul de Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în
muncă care au fost acestea dobândite. Exemplu:
▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu auditul calităţii)
Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat


Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Scrieţi denumirea certificatului.

Scrieţi altre competenţele informatice. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemple:
▪ o bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentări)
▪ bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator
Alte competenţe Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.
Exemplu:
▪ tâmplărie
Permis de conducere Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu:
B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii Ştergeţi câmpurile irelevante din coloana stângă.
Prezentări Exemplu de publicaţie:
Proiecte ▪ Cum să întocmeşti un CV de succes?, New Associated Publishers, London, 2002.
Conferinţe Exemplu de proiect:
Seminarii ▪ Biblioteca publică din Devon. Arhitect principal responsabil cu design-ul, producaţia şi supervizarea
Distincţii construcţiei (2008-2012).
Afilieri
Referinţe
Citări
Cursuri
Certificări

Data: Semnătura

NESECRET
Str Mircea cel Batran, nr. 110, Tel.: 0241/617381/382, e-mail urgente@isudobrogea.ro, fax.0241/616342, cod postal 900663
Pagină 17 din 17