Sunteți pe pagina 1din 120

ON MINULESCU

NT CE PAk
VERSURU

JNDATIA PENTRU LITERATURA


www.digibuc.ro
ARTA REGELE CAROL 11"
FUNDATIA PENTRU LITERATURA
ARTA REGELE CAROL II"
CPT.-COMANDOR P. C. Libertatea märilor fiprizele maritime epuizat
FUNDATEANU
Au apttrut
BIBLIOTECA ENERGIAM
M. CONSTANTIN-WEYER Cavelier de la Salle, tradtmere din
limba francezti de Paul I. PRODAN Lei 40
L. F. ROUQUETTE In autarea fericirei, traducere din
limba franceztl de E. FLAMANDA Lei 40
ALAIN GERBAULT Singur, strabatand Atlanticul, tradu-
cere din limba francezit de A. VIANU Lei 20
COLONEL T. E. LAWRENCE Revolta in deprt, traducere din limba 2 vol.
englezti de Mircea ELIADE, cu o berth Lel 60
RENE BAZ1N Pustnicul din Sahara. Viafa pärinfelul
Charles de Foucauld, traducere din liraba
francezti de Alexandru HODO* Lei 30
MIHAI SADOVEAND Viata lui iS'tefan cel Mare Lei 30
C. ARDELEANU Domnul Tudor Lei 30
R. P. HUC DescoPerirea Tibetului traducere din Lei 30
limba fraucezik de Apriliana MEDIANU
HOMER Odiseia, traducere in prozti din limba elinA
de E. LOVINESCU Lei GO
JAKOB WASSERMANN Viata lui Stanley traducere din limba
germans de Radu C1OCULESCU Lei 40
R. P. HUC In China traducere din limba francezA de
Natalia BALUTA Lei 40
H. M. STANLEY Autobiografie traducere din limba en-
Sub tipar gleztt de Mary M. POLIHRONIADE Lei GO
F. YEATS-BROWN Bengali
A apitrut BIBLIOTECA INFORMATIVA"
Ing. I. ORBONA$ Manual de atelier mecanic Lei 80
A apArut BIBLIOTECA ARTISTICA
O. HAN Sculptorul D. Paciurea cu 24 de planse Lei 60
Sub tipar
Al. BUSUIOCEANU Andreescu
A apitrut BIBLIOTECA ORASE
MIRCE A DAMIAN Bucurefti cu 48 de plans.) Lei 120
Sub tipar
TUDOR $01MARU Constanta
Au apArut BIBLIOTECA DOCUMENTARA"
Amintirile Colonelului Läcusteanu
publicate de Radu CRUTZESCU Lei 70
ELENA G-RAL PERTICA RI- Din viata i corespondenta lui
DAVILA Carol Davila Lei 200

Au aparut BIBLIOTECA ENCICLOPEDICA"


CONST. C. GIURESCCI Istoria Ronanilor, I editia a II-a, cu
numeroase ilustralii in text Lel 200
Dr, G. BANC Sänätatea poporului romän Lei 200

www.digibuc.ro
NU SUNT CE PAR A FI...

www.digibuc.ro
S'ATJ TRAS DIN ACEASTA CARTE, PE
HARTIE VIDALON, DOUAZECI $1 CINCI
DE EXEMPLARE NEPUSE IN COMERT,
NUMEROTATE DELA 1 LA 25

www.digibuc.ro
ION MINULESCU

NU SUNT CE PAR A FL..

VERSURI

BUCUREVrI
PUNDATIA PENTRU LITERATURA 1 ARTA nREGELE CAROL II"
39, Bulevardul Lascar Catargi, 39
19 3 6

www.digibuc.ro
IN LOC DE PREFATA
Mie

N'am fost nici eri,


Nu sunt nici azi
Si nu voi fi,
Nici mâine dupd moarte,
Nimic din ce vor crede poate
Cei ceitiva cetitori de carte
Naivii care-mi vor ceti
Volume le, numai pe jumdtate...
Volumele-mi de versuri, cumpdrate,
Imprumutate,
Sau furate! ...

N'am fost afa precum se spune


Si nu sunt nici afa cum sunt
Nu sunt nici foc,
Nici ploaie
$i nici vânt! ...
Nu sunt nimic din ce-afi putea fi pe pelmeint...
Nu stint deceit un snop de vorbe bune
C'e wept un cetitor cinstit, sd md rdzbune
Si sd m'arate lumei, cine sunt! ...

www.digibuc.ro
6 NU SUNT CE PAR A FI...

N'arn vrut sei fiu volumul ideal,


Cu sute de editii repetate
Volumul volupteitilor meirunte
Cu titlul gras,
Multiplu
Si greoi
Un titlu, ceit o listei de bucate,
lar filele cu text, aproape goale,
Ca Dictatorii, feirei osanale,
Ca Boul Apis, f iird patä ' n frunte,
Ca Grigorescu, filrei « car cu boi »
Sau ca Mihai Viteazul, Pei cal! . . .

Sunt un volum ce n' are titlu Ina,


De,yi existä 'n mine ttPárit
Volum unic, ce tebue cetit
Rind, dupii reind
Si tot ap, la f el
Dela 'nceput fi peinei la sf lirqit
Rind se va ' ntelege, ce daltei de otel
Va trebui sei-mi sape titlu' n stâncei
Atunci când titlul meu, va fi visit! . . .

'''''

www.digibuc.ro
RANDURI PENTRU CARTE
Lui Ion Marin Sadoveanu

Carte
Sora mea cea bund,
Din ce sfeintei 'mpreunare
Te trezifi la mine 'n casci
lnteo noapte färd lund,
Cad
Cu coatele pe magi,
Obsedat de-acelafi vepic
$i suspect semn de'ntrebare
M'afundam in intuneric
Ca un muc de lundinare
lntr'un sknic ? ...

Carte
Sora mea 'nteleaptd
$i cuminte,
Spune-mi cine
Md sorti frate cu tine
Inteo noapte fdrii lund,

www.digibuc.ro
8 NU SUNT CE PAR A PI_

Când
Pe-aceeafi cale dreaptei
Ne trezirdm impreund,
Mând 'n mând
Ca'ntr'un raft de librdrie
Unde, numai dracul tie
Ce te-ageaptei ?

Carte,
Sorel' de befie,
De extaz
nebunie
Magicei bijuterie
De cuvinte
imagini
Mâsgdlite pe hârtie
Cine te'mbrânci spre mine
Sd te vinzi fiira rufine
Ca femeile pe bani

Carte dragd,
Nu ftiai
Cdoricine-ai fi
Tu n'ai,
Dee& trei sute de ... pagini,
lar eu,
Trei sute de ... ani ?

www.digibuc.ro
OLANDEZUL SBURAT OR
Comandorului Eugen nutu

In portul alb, in care-am ancorat,


Niciun pilot, nu ftie cine sunt,
Nici ciite vieti intregi, am navigat
Neincetat,
Scuipat de ploi
.57 peilmuit de viint...
Dar cine-anume sunt cu adeviirat,
Nu ftiu nici eu...
Nu qtiu dectit cci sunt un matelot
.Fi-ateita tot...
.57 acelaqi matelot, voiu fi mereu! ...

Sunt matelotul blestemat


Un lup de mare derbedeu,
Betiv,
Suspect
.Fi mincinos,
Cu capul gol,
Cu trupul desmembrat
.Fi sufletul intors pe dos

www.digibuc.ro
10 NU SUNT CE PAR A FI...

Un matelot, ursit cad m'am !ducat


Sid n'am in vieata mea drept scut
Dealt un falf permis de drum
Cu care reiteicesc li-acum
Pe toate meirile de pe peimeint! ...

,57-ala cum sunt


Nu sunt deceit un « Uite-l... nu e! ... »
Sunt spectrul omului biitut in cuie...
Sunt musafirul nepoftit,
Ce abia sosit,
Pornesc din nou
Cu-acekqi veche faimei de erou,
Leiseind in fiecare port,
Ceite un mort,
.57 acelaf vefnic cobitor ecou...
Sunt spaima celor care nu met vor
.57 cel mai bun tovaräf de drum al mortilor. ...

Sunt Olandezul sbureitor! ...

'W'

www.digibuc.ro
RANDURI PENTRU INTREGIREA MEA
Lui Al, Rosetti

Azi noapte-am Incercat sd md 'ntregesc


Cu focurile globului ceresc!...
Dar teama de-a rilmâne tot ce sunt,
A sugrumat in mine, orke avânt
.Fi-azi noapte, n'am putut schimba nimic
Din existenta mea, de mozaic!...

Azi noapte-ain fost invins


E adevdrat! ...
Invinsul MA n'a capitulat! ...

Dar cum mi-am pus 'in gând sd md 'ntregesc,


Intâmpld-se, orke s'ar intlimpla,
La noapte
Cea din urrnd noapte-a mea,
Voiu fi eroul unui « fapt divers » banal,
De care numele-am sd-mi leg
Ca fi defunctul meu coleg
Sdrmanul Gèrard de Nerval! ...

www.digibuc.ro
12 NU SUNT CE PAR A FL..

.5'i atunci,
Din trupul spazurat
De felinar,
Se va 'njilta un crin imaculat,
$7 Duhul Sfânt, va cobori 'n pahar . . .
lar spectrul celui care-am fost ce sunt,
Se va lipi pe cer, In chip de Stea,
.57 'n locul meu, nu va rdmiine pe pdmiint,
Dec& mormiintul agresiv
.Fi textul comemorativ,
Cu care, viitorii cdrturari
Vor prosldvi 'ntregirea mea
Ca fi 'ntregirea Romeiniei Mari,
Pe Arcul de Triumf, dela. . . .Fosea! . . .

'W'

www.digibuc.ro
SP OVEDANIE
Lui Istrate Micescu

Md doare amintirea tineretei


Cad fetele de-o vdrstii cu bdietii,
Deqi pdreau doar ni¡te banale juccirii
Pdpuyi de sexe diferite,
Se fragmentau In taind,
Perechi,
Perechi,
Perechi
Perechi numai de ochi
.5'i de urechi,
.Fi sub imboldul unor demonice ispite,
Banalele perechi de jucdrii,
Puneau la cale pentru viitor
Romanticele lor cdscitorii
Uzine pentru fabricat copii
Secret furat dela pcirintii lor! ...

Md doare tineretea mea de ieri,


Cu rustica li vesela Trivale
.57 cu « grädina publicei » din vale,

www.digibuc.ro
14 NU SUNT CE PAR A FI...

Prin care sborul primei reindunici,


Vestea sosirea unei primeiveri,
Mai bund deceit cele din trecut,
Defi soseau cu acelecqi vechi sferturi de pleiceri
Si cu acelecqi portii de duble nepleiceei
Când luam de-a-capo qcoala,
Cu jocul de arqici
Si cura medicald, cu zama de urzici
Si când acelcq dasceil, betiv i bellbeiit
Ne spiona, pitit dupd uluci,
lar cad il dam de gol, cd I-am descoperit,
Ne pedepsea 'n genunchi, pe cofi de nuci! ...

Md doare tot ce-a fost


Si nu mai este...
Md doare Cosinzeana din poveste,
Furatei fi ascunsil de un Smeu,
Cu care Feit Frumos
Adicei Eu
Md räzboiam *inà fdceam din el,
0 mad
De teirind,
Ca 'n urmei, desrobita mea stiipând,
In locul traditionalului inel,
Sd-mi dea un « rendez-vous » cu taxei, la... hotel! ...

Md doare tot ce-a fost


Si tot ce ftiu
Cd v'a reimâne vefnic dupd mine

www.digibuc.ro
SPOVEDANIE 15

Md dor, mult afteptatele-agonii,


Privighetorile inchise'n colivii,
Romantele cântate prea tärziu
De-admiratoarele ce mi-au rdmas streiine,
Succesele-arvunite, In secret
De dite-un mecenat analfabet
Si cupele de aur, Inchinate
Cu aceiafi veche urd
.Fi noud räutate,
In cinstea sexului frumos
Un pisc de munte scorburos,
Pe care'l urci de sus in jos,
Când faci pe alpinistul caraghios
Un alpinist indreigostit
De cel mai circonflex accent din Infinit! ...

Md doare tot ce-am spus,


Defi n'am vrut
Sei spun nimic mai mult deceit atât
Md doare lenevia cu care m'am ndscut,
Greibita leicomie a primului siirut
.57 pretul precupeoi cu care mia vândut
Faimoasa (< Pasdre albastrei »
Ce-avea sd-mi tinei de urlt ! ...

'W

www.digibuc.ro
RANDURI PENTRU CREDINTA MEA
Lui Eustatiu MAciucescu

Md 'ntreb, ce s' a putut schimba


In mine
..Fi 'n credinta mea,
In care ;du, cd n' am schimbat nimic
Nici chiar, mândria mea de ucenic,
-
Pe care fi-azi, mi-o mai geisesc
In cele câteva volume,
In care n'am scris dealt glume,
De teamii sd nu 'mbeztrânesc ! . . .

.111d ' ntreb qi nu pot sd-mi rdspund


De ce ' n credinta mea, m' afund
Ca luna 'n fundul unui lac
Când lacul nu-i decat minciuna
Cu care ne amdgege luna
.57 stelele, când se prefac
In licurici
Glineinii mici,
Pe care noi,
Când incerdim, din lac sd-i prindem
Zadarnic metinile ne 'ntindem
Cd nu gdsim in lac, deceit . . . noroi ! . . .

www.digibuc.ro
RKNDURI PENTRU CREDINTA MEA 17

totu§i...
S'a schimbat ceva
$i 'n mine,
Si'n creclinta mea !...
Dar ce anume s'a schimbat
N'a fost chiar schimb adevärat ! ...
Nu s'a putut schimba deceit
Minciuna unui vis wit
nici, dacci lacul fi cu luna
Riimân la fel, 'intotdeauna,
La fel, nu ne-am putut schimba
Nici eu,
Si nici credinta mea ! ...

www.digibuc.ro
RANDURI PENTRU UN NECREDINCIOS
Lui *erban Cioculescu

Hai, vino! ...


Vino mai curând sd vezi
Minunea 'n care, numai tu nu crezi
Sd vezi cum cerul vesel se coboard
muntele 'ncruntat, cum se ridicei
Sd prindd cea din urma zi de yard
Cu cel din urmei sbor de radunicet...

Hai, vino! ...


Vino mai curând s'asculti
Nemultumirea celor mici i multi,
Cd vara 'a tinut deceit trei
'n vieata unui an, trei luni nu sunt
Deceit exact trei strdchini de piimânt
Cu hrand, pentru noud guri.de cdpcduni !

Hai, vino !
Vino mai curând see nveti
Secretul

www.digibuc.ro
RANDURI PENTRU UN NECREDINCIOS 19

Sd'nveti sd mori, când nu qtii sci tniegi


..Fi sd trdeqti, abia dupd ce mori,
lar dupd moartea ta, Ai te 'ntregefti
Cu restul celorlalti nemuritori ! ...

Hai, vino ! ...


Vino mai cunind sa- simti
Cum sund-a ploaie de monezi cu zimti
In punga goald-a unui biet ateu...
$i travestit in cel ce-ai vrut set' fii
Sd-i poti cinsti cu-o halbd, pe bunul Dumnezeu ! ...
Hai, vino ! ...
Vino mai curtind...
Nu vii ?...

'W'

www.digibuc.ro
IN ATEPTARE
Nu ytiu ce s'a schimbat in mine,
Dar simt cd s'a schimbat ceva
Ceva, la fel, ca dupd-o boald grea,
Clind parcd simti cd-ti este mult mai bine !...

Am fost când-va, bolnav, cu adevdrat ?...


Sau boala mea, n'a fost deceit
Calvarul unui vis urit
Din care abia acum, m'am deyteptat ?...

Nu qtiu ce-a fost, yi nici n'a.yi vrea


Sd qtiu mai mult, deceit mi-e dat sd qtitz
Cad, mai curând, sau poate mai teirziu
-
Acelayi #fapt divers» se va 'ntâmpla...

N'aytept decât o zi din calendar


Când Dumnezeu, are sd-mi facei semn
Cd pot intra'n lerusalim, solemn
Ca f i Hristos, ceilare pe meigar ! ...

www.digibuc.ro
ROMANTA NEGATIVA

N'a fost nimic, din ce-a putut sci fie


Si ce-a putut sci fie, s'a sfcirlit...
N'a fost decât o scurtii nebunie
Ce-a 'nsiingerat o lama' lucioasd, de curia ...

N'am fost decât doi ceileitori cu trenul


Ce ne-am urcat in tren, Pei tichete
Si Pei niciun alt bagaj, decett refrenul
Semnalului de-alarmci din perete! ...

Dar n'am putut caltori 'mpreunii...


Si fiecare-am coborit in clite-o gard,
Ca cloud veverite 'nspäimântate de furtund
Furtuna primei noastre nopti de primdvard!

$i atiita tot! ... Din ce-a putut sil fie,


N'a fost decat un searbeid inceput
De simplu 4 fag divers », ce nu se qtie
In care timp qi'n care loc, s'a petrecut! ...

www.digibuc.ro
ROMANTA MESCHINA

Dacii-ai crezut c'ar fi putut sci fie


Ceva mai mult deceit ce-a fost te-ai infelat! ...
N'a fost dealt un inceput de nebunie
De care 'nteimpleitor, ne-am vindecat! ...

N'a fost deceit un sbor de triolete


Pe care un poet, le-a scris in vis
In cinstea celei mai frumoase fete
..Fi-a 'nebunit de 'ndatei ce le-a scris! ...

N'a fost deceit ce nu se poate spune


Dec& cu ochii 'nchi§i f i pe'noptat
In ritmul unui inceput de rugiiciune
Pentru iertarea primului pdcat! ...

N'a fost deceit ce-a trebuit sei fie


.57 dacei-a fost cu adeveirat ceva,
N'a fost decdt un strop de vefnicie
Desprins dintr'un meschin « et caetera! »...

www.digibuc.ro
EPILOG SENTIMENTAL
Dd-mi ochi-ti plein#, sei-i mai seirut odatd
Si lasei-mci sei plec! ...
Tu, nu 'ntelegi
Cd' n orchestrarea intregirei noastre,
Nu-i ciripit de pdseirele albastre,
Ci-i reccnet doar, de bestie turbatd
Ce-ti seingereazei obrajii # te muscd
De ceiteori, incerci s'o 'nchizi in cufcei
Sau, de piciorul patului, s'o legi?...
Dei-mi ochi-ti plati, sii-i mai seirut odatei
Si nu-4 mai cer nimic! ...
Tu n'ai ghicit
Cd melodia intregirei noastre, s'a sfea7it,
Si toatei fericirea 'mprovizatei
Cu care ne aveintam, tot mai departe,
N'a fost deceit iluzia, di ne-am iubit
Ca cloud manechine, cu suflete de vatd,
Pdstrate 'nteo vitrind cu geamurile sparte?...
Dei-mi ochi-ti pldrqi, sd-i mai seirut odatd
C'ateita doar, mi-e dat sei-ti mai sdrut,
In cinstea intregirei noastre din trecut,

www.digibuc.ro
24 NU SUNT CE PAR A FI...

Din care acum, n'a mai riimas nimic


Dec& o fa4d fresan mozaic,
Pe care ni§te ghiare de bestie turbatii,
Inseingereazd cloud imagini omenefti!...
Nu le cunofti?...
Incearcd
.Fi ai sei ti le-amintegi!...

'W

www.digibuc.ro
SINUCIDEREA LUI DON JUAN
Lui Paul Prodan

In noaptea 'n care EA, nu m'a mai vrut,


Am Moles cd sunt un orn pierdut,
.Fi'n noaptea aceea chiar, m'am sinucis
Cu propria-mi legenda'n manuscris...

Dar aind pe catafalc mi-au afezat


Cadavrul de amant incornorat,
.57-am inteles cd faima mea de Don Juan
N'a fost decât un simplu titlu de roman
M'arn revoltat, cei marea nedreptate
Ce mi se pregeitea 'n eternitate,
Mi-o consfintea chiar la,sitatea mea
Cd n'am ucis-o mai inted, pe... EA...

.57 'n timp ce zece popi, md prohodeau


.Fi-o sutei de femei, md blestemau,
M'am rdsucit in lada mea de lemn
,Fi-am inviat ca fi Cristos... solemn! ...

www.digibuc.ro
26 NU SUNT CE PAR A FI...

a§a 'nsotit de popi §i de femei


M'am indreptat din nou, spre casa El . . .
Dar când am dat cu ochii iar de EA
FEMEEA. . . tot pe mine m'aftepta! . . .

.5'i cum era firesc ne-am impdcat! . . .


lar popii 'n cor, au binecuvântat
Miracolul, cd dei mort eram tot viu,
.57'n load meu, bitrase Moartea mea 'n sicriu! . .

www.digibuc.ro
RANDURI PENTRU CUVINTELE
«NU» $1 « DA »

In poarta currii unde m'am oprit


M'a'ntiimpinat un zarzär inflorit
Un zarzeir alb, ca peirul meu indiruntit! ...
$i'n pragul portii'n care am batut,
Un bull-dog negru, m'a recunoscut
$i m'a lätrat cu un salut de o bun venit »...

In poarta casei tale 'n care


M'ai giizduit intámpleitor,
Când nu eram decât un dilator
Beitut de vânt fi mângâiat de soare,
M'am regeisit ca 'n prima zi, cad tu,
Imi repetai cuvântu: o Nu »... « Nu »... e Nu»! ...
.57-ti ascundeai in palme, ochii plini
De urii,
ne 'ncredere 'n streiini. . .

Dar cad am vrut sä plec


Ca un zevzec
Tu m'ai oprit
Cu graba unui gest nebtinuit,

www.digibuc.ro
28 NU SUNT CE PAR A FL..

Si 'n gura ta, cuvlintul e Nu » s'a transformat


In alt cum:Mt
Cumintul it Da »
Un e Da » sonor fi-adevdrat
Pe care-I auzeam afa
Intdia oard 'n vieata mea! ...

Dar ce pikat, cd n'am putut


Sd-I ingrijim afa cum am fi vrut! ...
Ciici inteo 24 cu ploaie
cu vânt,
Cuveintul e Da » se'mbolneivi
Si-apoi muri,
Cum moare 'n gurd orke cuvânt
Când nu-I mai poti mdcar fopti! ...

Dar astdzi, dupd feapte ani,


Ctind mortii'fi schimbd locuinta,
Eu, care mi-am pdstrat credinta
In zeii nogri subterani;
Md 'ndrept spre ei cu voia ta
si-i rog frumos,
Sd 'nvie pe defunctul g Da »
Cum a'nviat pe vremuri ii... Hristos! ...

'W

www.digibuc.ro
IN CINSTEA CELEI CARE A PLECAT

Azi noapte, a plouat ca de-obicei,


Cei Dumnezeu, face ce vrea...
0 noapte, plouii 'n cinstea mea...
0 noapte, ploucr n cinstea ei...
Azi noapte insd, a plouat
In cinstea celei, care-a plecat! ...

A plecat?...
Cine-a plecat?...
N'am plecat nici eu, nici ea
A plecat altcineva! ...

Dar cine-a fost, nu qtim nici noi! ...


Stiu doar c' am geizduit-o amadoi
Si-am geizduit-o, fiindcci ne-a pleicut.
Pe semne, Dumnezeu afa a vrut! ...
Cd fease sdptämemi in fir,
Din ziva cänd ne-am intalnit,
0 clipei nu ne-am despdrtit...
Si le-am triiit la fel, tustrei,
Sorbind doar din parfumul ei
Parfum de trandafir! ...

www.digibuc.ro
30 NU SUNT CE PAR A FI...

A stat cu noi,
si-am stat cu ea,
Ca doi pantofi, pe-o Bukard,
Ca cloud mdini, intr'un manfon
Ca cloud flori de crini, pe un blazon! ...
Si totdeauna-am fost afa
Ea tot cu noi,
Noi tot cu ea...
Si totdeauna-am fost la fel
Un trio de violoncel,
Cu care ea ne sincopa,
Ne'ndepeirta,
Ne apropia,
Si mind 'n mand, cu-ameindoi,
Se destrdma
Si se'ntregea
Cu fiecare, dintre noi! ...
Si totuf...
lat-o, c'a plecat! ...
De ce-a plecatf...
Nici Dumnezeu, nu qtie! ...
Stim doar area
Cd n'are sd mai vie,
Chiar dacd-ar fi s'o'ntoarcem iar din drum! ...
Si norii plini f i grei de-o ploaie noud,
Au hotdrit solemn, sd nu mai ploud
In cinstea nimänui, de-acum! ...

W7

www.digibuc.ro
CANTAREATA ANONIMA
Pictorului Th. Pal lady

Cine cântii la fereastra cu perdelele 'nflorate,


Cd nu-i cântec de femeie
.57 nici cântec de vioard? . . .
Cine arundi pe fereastrd, note vagi,
Desperechiate .

Dintr' o veche melodie,


Care urcd
.Fi coboard
Ca o lentil' agonie,
Pe diezi de serpentine
.Fi bemoli de mid confetii? . . .
Cine? . . .

Cineva ceintd!
Dar cine
Cântei parcel' pentru mine? . . .
Cine cântei, nu se f tie! . . .
Poate-i toamna ce ' ntârzie
Ca bolnavii de ftizie
Pe aleele pdtate de rugind
.5'i noroi . . .
..Fi pe prima indecentd a castanilor eroi
Invalizi, aproape goi! . . .

www.digibuc.ro
32 NU RUNT CE PAR A FI...

In odaia, la fereastra cu perdelele 'nflorate


Nu e nimeni! ...
.5'i 'n odaie, cântei totu.,, cineva! ...
Doamne! ...
Cine cântei afa?...
Cine 'mperechiazei'n noapte
Note vagi, desperechiate?...
Cine 'mi lumineazd calea
.57 m'aduce pad aci?...
Cine 'mi schimbei noaptea 'n zi? . . .
Cine cânta?...
Cine-o fi?...

A tikut!...
Un glas ce tace, este-o e Pasdre albastret »
Care-1i sboarä pe fereastrii...
A tdcut! ...
Dar la fereastra cu perdelele 'nflorate
Neveizuta ctintdreatä anonimei
Cad iefise din culise, sii-fi arate
Ca la teatru'n fata rampei
Chipul vechi
.57 rochia nouei
latä di 'ncepu sei ploucil ...
Plouei...
Plouei! ...

'W7

www.digibuc.ro
FAPT DIVERS
Doctorului C. Bibicescu

Azi noapte...
Femeia care mä iubea
0 micci poemii 'n prozá, din opera mea
Mi-a 'ncuiat odaia, unde nopti de-a-rândul
Amândoi dormisern
Si pecaltuisem,
Dupci cum ne bdtea gândul,
Nervii
Si literatura,
Când cu ochii,
Când cu gura,
Când cu trupul nescitul
De orgia bizantinii din Stambul,
Si de tot ce ne 'ntregea
In odaia 'n care ea,
Profitând de faima mea,
Md iubea fiirii perdea
Cu acelaf f va urma »
Ingrädit in ghilimele,
Ca sci stcim pe veci, inchifi in ele...

www.digibuc.ro
34 NU SUNT CE PAR A FL..

Dar azi noapte, gluma unui tipograf,


Mica mea poemd 'n prozei,
Mi-a feicut-o... praf! ...

.57... e pe banca verde unde doarme ploaia »


Ca 'ntro poezie de Henri Bataille,
Mi-am culcat azi noapte pentru prima oard
Vechiul guturai
$i surpriza noud
C'agi putea dormi f i-afarei
Chiar cdnd ploud,
Fdrd sei regret nimic...
Nici fresca de mozaic
Ce-i impodobea odaia
Balamuc de voluptate
.Fi peicate
Perimate,
Nici gura femeiei care mei iubea
.57 md deftepta
Cu aceleafi buze rofii, de lalea
Reisdrite peste noapte, printre perne,
Din sofa! ...

Vai de mine! ...


Vai de ea! ...
Vai de manuscrisul meu neterminat,
RIM' e bun de imprimat »...
Vai de buzele ei rofii,
Sdrutate 'n vis, doar de cocofii
ladului

www.digibuc.ro
FAPT DIVERS 35

Suspect refren,
Din e Marpl funebru » de Chopin. . .
Cut-cu-ri-gu! ding dong ding
Lumeindrile de cearei din odaia ei se sting,
lar pe f banca verde » unde dorm cu ploaia,
Cântei cucuvaia!

www.digibuc.ro
ROMANTA RETROSPECT IVA
Lui Teodorescu-Branive

De ce-o iubeam?
Nu ftiu fiindal pe-atunci n'aveam
Deceit vreo doudzeci de ani! ...

.5'tiu doar cd ralcovana cu pdrul ondulat


Care dansa 'ntr'un cabaret,
Cad a aflat cd sunt poet
.57-a mai ghicit cd sunt fi-amorezat
De ea,
Nu mi-a cerut ca alte dansatoare
Bani
.5"i m'a rugat doar sd-i dedic
Un madrigal...
.5'i altceva
Nimic! ...
Numai cd madrigalul meu banal
N'a fost deceit un foc bengal,
Pe care mi l-a stins, chiar ea
In prima noapte cad dansa

www.digibuc.ro
ROMANTA RETROSPECTIVA 37

Nu'n cabaret, ca de obicei


Pentru admiratorii ei
Ci numai pentru mine
.Fi'n oddita meal...

Dar pentru ce 1-a stins, nu fail! ...


.Ftiu doar cd rofcovana dansatoare
N'avea dectit cloud picioare
Picioare 1nsd de argint viu,
.5"i'n kc de suflet, un « frou-frou»
Cu care ea silabiza
Când «Da » . . .
Când « Nu »! ...

De ce-o iubeam?...
Fiinddi pe-atunci nu beinuiam
Cd dansatoarea roscovand
Nu era deciit o cdpcand
In care avea sei-i add, chiar din cer,
Un biet beitrein bijutier,
Ce-i dedicase sease madrigale
Cu rezonante super-muzicale
0 brofe,
Doi cercei
..Fi trei inele
Bijuterii de mare pret,
Dar care,
Puse 'n balanta versurilor mele
Nu prezentau nicio valoare
Dec& cel mult pentru... o dansatoare! ...

www.digibuc.ro
38 NU SUNT CE PAR A FI...

Dar Eu, cum rcimelneam mereu


Acelcq iertiitor poet
Iar Ea, acelcq steilp de cabaret,
Era fatal, and ne certam, din and in clInd,
Sd implordm pe bunul Dumnezeu
Sd ne mai strige odatei din cer:
it Bis A
.57 Dumnezeu, milos precum era,
Cu gestul lui solemn ne binecuveinta
Fi-i ordona
lubirei, sei ne batii iar in geam...

.57-a doua zi... tot noi eram...


Ceici chiar in clipa'n care ne 'mpdcam,
Ea fi cu Mine,
0 luam din nou f d'a capo al fine »
.57 ne iubeam fard rafine
Ca cei doi bibilici EVA fi ADAM
Dupd gonirea lor din Paradis! ...

www.digibuc.ro
ROMANTA TINERETEI
Lui Bibi Bäbeanu

Necunoscuta care se vindea,


N'a vrut sd-mi spunä 'n prima zi, cine era,
Dar fiindcä ea, aflase cine sunt
Poetul poreclit e Fluerd vânt #
.57 fiinddi md ruga stäruitor
Sd-i fiu fi eu, din când In cad, cumpärätor,
Sinceritatea ei, m'a 'nduiofat
.57 'n cadrul pretului fixat
Un prep absurd,
Ridicol
.57 meschin,
Cu care-agi fi bäut un kilogram de vin
M'am fmbdtat de gura ei
.Fi-am adormit
Pe laurii idilelor lui Theocrit. . .

Dar vai! . . .
Necunoscuta se vindea
Nu numai mie, dar fi altora! . . .
.Fi-azi, un ciocoi
lar =line, un calic,
0 cumpärau la fel mai pe nimic
Ceici ea fldmânclii vefnic se grdbea
Sd-fi vândä gura dulce, ca la tarapana! . . .

www.digibuc.ro
40 NU SUNT CE PAR A FI...

Eu singur doar, nu m'am sfiit sd-i spun


Cd's gata sd-i ofer un pret mai bun
Dar cum ii luase mintea Dumnezeu,
Necunoscuta s'a speilat pe mdini, cu pretul meu...
Si atunci,
De tearnd sit n'o bat,
Sau s'o ucid
Si s'o ascund sub pat
Defi o iubeam, am renuntat la ea
Si n'am mai vrut sit qtiu cine era! ...

Dar intr'o zi cu ploate f i cu vânt,


Necunoscuta care se vindea,
S'a dat la. fund,
si-a dispdrut...
Si nimeni n'a mai intrebat de ea,
De cdnd intrase paral, in pdmânt,
Cu numele-i mereu necunoscut...

Si totuf Eu,
Am intiilnit-o iar,
Dar nu ca altildatd, pe trotuar,
La cafenea,
Sau in tramvai...
Am regeisit-o 'n ziva de 'ntcii Mai
Ascunsd de un sfert de veac, intr'un sertar
In care sta de veghe, cuminte,
Si aftepta
0 zi sd-mi mai aduc aminte .,si de ea! ...

www.digibuc.ro
ROMANTA TINERETEI 41

Dar ce pdcat
Cd regäsirea ei m'a 'ndurerat . . .
.Fi 'n loc s'o mai seirut
Cum a§i fi vrut
Am inceput sd pleing cu-adevdrat! . . .

Necunoscuta care se vindea,


De data asta, nu mai era Ea
Era doar vechea ei fotografie
Pe care mi-o clause numai mie! . . .

.Fi-acum,
Cred c'ati ghicit cine era
Necunoscuta care se. vindea. . .

Era chiar tineretea mea! . . .

'W'

www.digibuc.ro
RANDURI PENTRU BRIGITTA
De ziva ta,
Defi nu te-am uitat,
Nu ti-am urat nimic din ce-ti uram
In cei trei ani de facultate
Când ne iubeam
Cu adevdrat. . .
Nici e La multi ani cu seine-date ». . .
Nici doctoratul In filosofie
Un fel de kz cäftigdtor la lotdrie.. .
Nici limpezimea mintei lui Socrate
Bdtrânul filosof, privit numai din spate. . .
..i nici meicar un nou amant,
Ciici bietul Emanuel Kant,
De când cu tine ' fi incurcase
e Imperativul categoric A
Sdrmanul om de geniu, se desfilosofase,
De dragul unui sentiment pur anatomic! . . .

Nu ti-am urat dupd cum vezi,


Nimic din ce-ai putut sei crezi
Cd-ti va ura
De ziva ta,
Un fost coleg de bandi, pe care l'ai iubit
Atât at tine flacdrea unui chibrit. . .

www.digibuc.ro
RANDURI PENTRU BRIGITTA 43

In schimb,
In ltpsd de-altceva,
De ziva ta,
Iti fac cadou inima mea
Un lacdt vechiu, stricat fi fdrei cheie,
Cu care insd, tu
Cea mai sinteticd femeie
T e vei putea 'ncuia, chiar Lard voie,
Intr'un poem postum de Edgar Poe
Al ceirui nume adevdrat, e it Edgar Po »
Ca fi cum l'ai ceti, numai pad la... o o »! ...

.Fi tot cz§a


An dupd an,
Vom fi la fel...
Rind cad, inteo bund zi
De ziva ta,
Nu vom mai fi
Dealt un simplu titlu de roman...

Eu voiu fi poate acelaf cuc


Din biltrdnescul ceas de nuc
Ce-ti va ceinta:
e Brigitta mea,
o Azi 8 Octombre-i ziva ta! h...
Iar tu
Tu care-ai fost clindva
Brigitta mea,

www.digibuc.ro
44 NU SUNT CE PAR A Fl...

Ca un portret de Don Francisco de Goya,


Vei sta'n perete... nemifcatd,
Surdzeitoare,
MO
..Fi fardatei...

SY 'n ziva-acea,
Ziva ta,
Va fi vai ziva altora!

'W'

www.digibuc.ro
ROMANTA ULTIMULUI SARUT

Oprefte-md! . . .
Nu md ldsa
Sd te sdrut
Cdci gura mea,
In clipa 'n care-ti =pi ¡Lira,
Iti soarbe lacornd gi respirarea
Cu care-1i prelungelti caricatura
Pe care bunul dumnezeu
Ti-a creionat-o dupl. chipul Ain
ka cum i-a dictat-o inspirarea! . . .

Oprege-md! . . .
Nu md Visa
Sd te sdrut
Cdci gura mea,
E gura care nu sdrutd
Deceit cu sdrutarea mutd
A celor ce 'mpdcati cu cele sfinte
Pornesc cu tälpile 'nainte
Si 'n gurd cu cdte-o floare
Culeasd-anume, pentru cine moare! . . .

www.digibuc.ro
46 NU SUNT CE PAR A FI...

Oprqte-md!...
Nu md Lisa
Sei te sdrut
Ciici gura mea,
Sdrutii feirei... e va urma »
lar meiine 'n zori cad voiu pleca,
In gura mea
Cu respirarea ta,
Nu-ti voiu ldsa drept amintire
Decât portretul meu pe poartei,
0 zi de doliu 'n calendar,
Nota de platd, la dricar
Si... e Vefnica ta pomenire»
Pe fundul celor opt pahare
De tuicei fiartd,
Golite dupe' 'nmormântare
De cei opt cioclii ce-ti purtarei
Cosciugul in spinare

Oprefte-md!...
Nu md leisa
Sd te seirut
Ceici gura mea,
N'a sdrutat deceit a§a
Cum a vrut EA...
.5'i tot aya, va sdruta mereu
Fiindoei fatal nu seirut EU
Sdrutd numai Gura Mea...

'W
www.digibuc.ro
DE CE-AI PLECAT?
De ce-ai plecate ...
Tu nu ftiai
Ca' 'n luna Mai,
Prin munfii cu peiduri de brad,
Oricine-ai fi femeie sau bärbat
Potecile te duc spre lad,
.Fi. nu ca 'n lumea basmelor, spre Rai?...

De ce-ai plecat
Cu väntu'n pdrul teiu veilvoi,
Când niciun glas nu te-a chemat?...
Tu nu §tiai
Cd'n tuna Mai
Potecile sunt Mai, pline de noroi?...
De ce-ai plecat?...
TU nu ftiai
Cd luna Mai,
E luna primului päcat
Päcatul care dinteo glumä
Te prinde 'n lat fi te sugrurnd
.Fi-apoi te aruncd afard 'n ploaie
In lada cu gunoaie?...

www.digibuc.ro
48 NU SUNT CE PAR A FI...

Oprefte-te! ...
Privefte 'n jurul tau.. .
.S'i &di nu ti-ai murdirit
Pantofii de noroi...
Fei-ti cruce
..5'i intoarce-te'napoi!...
F'd-ri cruce,
Fiindcci n'ai peiciftuit
Dealt In vis...
..,57 visul, s'a sfiirfit!...

www.digibuc.ro
PRIMAVARA RURALA
Doctorului V. Voiculescu

Primävara, Ma mare
A sosit "in sat, la noi,
Ca un cântec de cimpoi
Intr'o zi de särbeitoare...
A picat azi dimineatd
Si abia intratá 'n sat,
Satul tot s'a defteptat
In parfum de ismä create ...

Primävara, fata mare


Vine 'n fiecare an
In pantofi de magheran
Däruiti de Sfântul Soare...
Si de 'ndatä ce-ii aratä
Fecioria 'mprospeitatcl
Toti, in jurul ei, fac roatä! ...
Toti copii
Si bätrânii
hi umflä, la fel, plämânii
Sili fac cruce de afa fatcl
Doctoritä Ord platä...

www.digibuc.ro
50 NU SUNT CE PAR A FI...

Ii deschid ferestrele
Sd le-alunge boalele
dihonia, din case. . .
0 ridicd 'n osanale
Ca pe-o scard de meitase
Pad 'n eeru-al §eaptelea. . .

0 pornesc cu ea
Pe psea,
Peind la fântlind 'n vale.
Ca s'o spele pe picioare,
Fiindcä 'n fiecare an,
Cad sosege 'n sat, la noi,
In pantofi de magheran
Primiivara, fatd mare,
Toatd-i plind de. . . noroi! . . .

www.digibuc.ro
ROMANTA RASPUNSULUI MUT
Ce vdd! ...
E adevdrat?...
Tu efti?...
Cum?...
N'ai murit?...
Tot mai trdefti?...
Penduld care te-ai oprit din mers,
Incerci acum sd mergi 'in sens invers?...

Hai! ... Spune-mi...


Spune-mi tot ce ltii. . .
Sd-mi spui chiar fi minciuni
Sd-mi spui
Ce n'ai spus fret nimiinui
Nici celor morti,
Nici celor vii...
Ce victime ai mai ficut
Din clipa 'n care, urma ti-am pierdut? . . .
Ce vreijitoare, te-a trecut prin foc
.5'i-a reufit sd-ti pund inima la loc?...
care-anume Sfat din Calendar,
Te-a sfdtuit sid te'nteilnqti cu mine iar?...

www.digibuc.ro
52 NU SUNT CE PAR A FI...

De ce zâmbefti?
E adevdrat? . . .
Te-ai rdsgândit? . . .
Ne-am impeicat? . . .
lar ne iubim?. . .
Sau poate, f i azi, ne regdsim
Aceiafi vechi dufmanif . . .
Dar tu, mai ftii, dupei alti ani? . . .

Eu, te-am iertat de muld . . .


Dar tu? . . .
Reispunde-mi f Da o
Rcispune-mi « Nu »
Tot una mi-e! . . .
.Ftii tu, de ce
La tine e Nu » si « Da » nu sunt
Decât aceleafi vorbe 'n vânt! ...

De ce te temi? . . .
De ce-ti ascunzi
In palme, ochii tdi rotunzi? . . .
De ce-ti aprinzi ca un semnal
De foc bengal,
Obrazii tell de portelan
..Fi inima de Caliban? . . .

Rdspunde-mil . . .
Vreau sd f tiu fi eu
De ce-ai venit? . . .
De dragul meu?. . .

www.digibuc.ro
ROMANTA RASPUNSULUI MUT 53

Sau poate, n'ai venit deceit


Sd-mi torni, ca fi 'n trecut, pe gât
Un pdhdrel de coniac
Ca eu, sd tac,
lar tu, sd tipi,
.'i sei dispari apoi suspect
Cu voluptatea unei bombe de efect! ...

Ce zici?
Afa e, c' am ghicit,
De ce-ai venit!...
De ce te'ncrunti fi nu-mi rdspunzi?...
Ce nou secret, imi mai ascunzi?...
De ce scrâfnefti din dinti
.57 tacif ...
Hai! ... Spune-mi ce-ai de geind sd faci?...
Deschide-ti gura mii de Draci
,Fi lasci-md, sd-ti mai sdrut...
Nu gura...
Ci rdspunsul mut! ...

'W'

www.digibuc.ro
ISPRAVA T OAMNE I
Lui Mircea Damian

Toamna, fata deochiatel


Biata fatei! ...
Deochiatd, dar frumoasei
.57 cochetei,
Mi-a intrat odatil 'n casei,
Indiscretei,
Sd md'ntrebe, ce mai fac...
Ce problemd viitoare,
Md mai doare...
Ce tigeiri de foi, mei otrezvesc
Când vorbesc...
Si ce fel de coniac,
Beau când tac...

Si de-atunci
Nu vreau sd spun de Cad
Am rdmas cu toamna'n trup qi'n gând! ...

.57 de-atunci, in fiecare an,


Toamna, fata bund, vine sei nui vadd
Vine ca o ord fixei pe cadran,
Si solemnd ca o stea cu coadd...

www.digibuc.ro
ISPRAVA TOAMNEI 55

$i cum $tie cd eu, nu fac dealt bine,


Toamna std trei luni intregi la mine
Cum ar sta la ea acasd...
Pad- ce 'ntr'o bund zi, md lasd,
Si se duce de s'ascunde...
Unde F.. . .
Dracul ftie unde! ...

Numai cd, dupd ce pleacd,


Oddita'mi pare mai sdracd...
Poate, fiinddi toamna'mi furd
Dela gurd,
Tot ce 'n noud luni adun
Cu rdbdare qi tutun
Tot ce cred cd-i mai de seamd
Pentru clopotelul meu de-alarmed ...

Toamna, fatd indiscretd


$i cochetd,
Se agitä ca un ascutif de sapd
Pe biroul plin de praf, # prin sertare
$i-mi distruge färd mild
Operile literare,
Rupeind fild, dupd fild
De md lasd gol... golut...
Ca o ciuturd ' ntr' un put,
Fiirei niciun pic de apd! ...

Dar norocul meu ca 'n acest an,


Timpul merge dupd alt meridian...

www.digibuc.ro
56 NU SUNT CE PAR A FI...

.57 cd versurile acestea, au fost scrise


Nu la mine acasei,
Cum scriu eu de obicei, pe masei
Ci pe iarba verde,
Undeva, la tard,
Unde calendarul scrie cd-i tot yard
.$7 unde toamna, Ina nu sosise! ...

'W'

www.digibuc.ro
RANDURI PENTRU PASARILE
CALATOARE
Lui Octavian Goga

Frunzd galbend uscatd


Frunzd ce-di fost verde-odatd,
.Fterge-ri ochii de rugind
C'a intrat toamna 'n grcidind,
intrat ca o stdpand
Cu vdritul i ploaia 'n

Primul stol de reindunele


A pornit spre Dardanele...
Berzele desperechiate
Se'mpreund 'n sbor i ele
Sd porneascd pe 'nserate,
lar triunghiul de cocori
Se 'ntregege tot in sbor
Sd porneascei mellne 'n zori
Spre Bosfor...
Frunze"' galbend, uscatd
Frunzd ce-ai fost verde-odatd...
De-a-lungul foselelor,
Pe tot lungul apelor

www.digibuc.ro
58 NU SUNT CE PAR A FI...

Si din creasta muntilor


Pad 'n fundul vdilor...
In vârful copacilor
Au räunas doar ciorile
Sd pdzeascei morile
Mori le ce macind
Dupd vechea datind,
Zodia 'nceputului,
Cu pdcatul trupului
.57 rodul peimemtului,
Cu belfugul anilor,
Zilelor
.57 slipelor
Pentru cei fleimânzi de soare
.57 de « semne de 'ntrebare! »...

Frunzii galbend, uscatd


Frunzei ce-ai fost verde-odatd,
Azi, greidina Domnului
Nu mai este-a nimänui...
Au sburat din ea, mai toate
Vieteitile aripate,
.57-au rdmas doar ciorile
Ciorile,
Surorile
Vânturilor,
Ploilor,
Grijilor,
Nevoilor
.57 'ntunericimilor!...

www.digibuc.ro
RANDURI PENTRU PASARILE CALATOARE 59

Au rdmas sá vdmuiasai
Cu pecetia domneascd,
Dupei socotinta lor,
Soarta sbureitoarelor . . .
' nchidd 'ntre zdbrele
Impletite din nuiele,
Ceildtoarele rebele
Ce-au pornit cu toate' n sbor
Feirei ftirea ciorilor,
Spre Bosfor
Dardanele! . . .

www.digibuc.ro
RANDURI PENTRU PLOPII IN PLOAIE
Pictorului Jean Steriadi

Ploaie. . .
Ploaie . . .
Ploaie . . .
Ploaie multd,
Ploaie deasd
Ca beteala de mireasd . . .

Plopii mei, scuipati .de ploaie


Se frdmeintei
.Fi. se 'ndoaie
Parcd-ar vrea sd-mi intre 'n cased . . .
Plopii ce-au crescut cu mine
Imi fac semne desperate. . .

e Hai! . . . Deschide-odatei, frate


.57 primefte-ne 'n odaie,
Cd 'n odaia ta-i mai bine
Ca 'n greidina noastrd afard » . . .

www.digibuc.ro
RANDURI PENTRU PLOPII IN PLOAIE 61

Doamne...
Cu ce ti-am grefit,
De-ai fost rliu cu mine aseard
..5i m'ai pedepsit?...
De ce-ai vrut, ce nu se poate
Sid ma cred cu plopii frate,
Frate fericite...

Doamne... Doamne!...
Ce sd fac?...
M'am certat cu plopii aseard
.$7 nu qtiu cum sei-i impac! ...
Cum sd-i fac sei md 'nteleagei
Cd freitia ce ne leagcl
Nu-i deceit o vorbd 'n vânt. . .
.57 cd plopul când se 'ndoaie
Cât std tapiin in piimiint
Chiar când e scuipat de ploaie
E mai viu fi mai puternic
Decât omul din odaie,
Ce se stinge pe picioare
Ca un mix de lumeinare
Intr'un sfepic! ...

Ploaie...
Ploaie...
Ploaie! ...

'-'
www.digibuc.ro
SPECIFIC ROMANESC
Lui Aron Cotru§

Ce românefti sunt astäzi, disutele din Schei! ..


Sunt vesele f i albe f i curate
Si totuf, altddatei, ce triste fi'ncruntate
Te'ntâmpinau aceste disute strämofefti,
Prin care, giriincutele minore,
De teama slujitorilor domnefti,
Ifi ascundeau panglicele lor tricolore,
Ceici sbirii stcipânirei, din cetate
Când ndväleau In Schei, sci-fi incaseze birul,
Le despuiau de salbe,
Inele
Si cercei,
Si le-aruncau pe toate, aproape goale 'n ploaie,
Ca sei'nmulteascä crucile din cimitirul
Bisericutei Sfântul Niculaie...

Afa era pe vremea-acea 'n Schei


Când sbirii stiipairei din. cetate
Vânau doar pungi cu aur,
.$'i femei

www.digibuc.ro
SPECIFIC ROMÂNESC 63

Dar bunul Dumnezeu, care veghea


Cu ochiul sdu triunghiular de peruzea,
S'a mâniat de ateita reiutate...
Si atunci, toti sbirii din cetate
C.& ai clipi din ochi, au dispeirut
Brapvul n'a mai fost cetate
Si 'n Schei dreptate s' a flcut
Dreptate sfeintei, pentru lumea toatd
Afa cum nu se mai fdcuse
In Schei, de nimeni... niciodatd...

Dar dacei-atunci, in Schei s'au petrecut


Minunile pe care le-ati vifrut,
In Schei, riimâne totu§i fi asteizi, neschimbat
Un nume vechi
Un nume de mare Impeirat,
Pe care, Dumnezeu chiar dacd-ar vrea
Sd-1 schimbe
Dumnezeu, nu l'ar schimba! ...

De aceea o Impeiratul Solomon »


Din firma dirciumei cu acelaf nume,
A renuntat la sceptru f i la tron
Si 'n ceirciuma din Schei, plinei de lume,
Inveselefte §i asteizi la fel, ca'n totdeauna
Perechile de tineri drumeti indrdgostiti
Clienti care se 'mbatei, cu bere f i cu glume,
In timp ce leiutarii le miorlde 'n urechi
Refrenul e nou » al unei romante de sezon,

www.digibuc.ro
61 NU SUNT CE PAR A FL..

Ce nu-i decât refrenul romantei foarte vechi,


Pe care-o ftiti cu totii
Romanta vietei noastre,
Cu re banca solitarâ 0
Cu « brazii »
.Fi cu e luna! ». . .

'W'

www.digibuc.ro
SOLILOCUL MASCARICIULUI
Lui Puiu Iancovescu

Prin câte panorame de bâlci, am colindat,


Eu, niciiieri nu m'am simtit mai bine
Ca ' n panorama ' n care, Tu te-ai lipit de mine
Tovardp divind de joc qi de... pica...

Dar azi, când simt cd jocul qi gluma, s'au sfârfit,


Din goana nebuniei de artd, de alteidatd,
MI 'ntorc din nou, acolo, de unde am pornit
La piatra de fosea chilometratd,
Pe care Dumnezeu mi-a fintuit
ji numele,
.57 chipul,
ji ursita. . .
Sd hoindresc CU tine, prin bedciuri,
Travestit
In meiscdriciul Pepi,
Nebun dupd Pepita,
.57 'n gad, cu aceeasi teamd ridicold qi veche
Ca orke om, ce trece drept « om "intr'o ureche »...

www.digibuc.ro
66 NU SUNT CE PAR A FI...

.57 acum...
Acum, te 'ntreb pe tine
Pe tine, care md 'ntelegi, mai bine
Ca oricine
Pe tine care 'mi e.ti amantd,
In lipsa unui alt amant...
Te 'ntreb burete absorbant
Ce ai de gad sd faci cu mine?...
Nu vrei sei faci,
Meicar un gest de caritate
Sd nu md mai produc cu tine'n spate,
Ca 'n panprama de odinioard
Cad te-ai lipit de mine 'ntdia oarcl
.57 publicul riidea sd moaned...

.57 fiindal m'ai legat la ochi,


Nu vrei,
Mdcar o clipd, ochii sd-mi deslegi
Sci fiu qi eu odatcl, steipetn pe ochii mei
Ca sd te pot privi cu ochii 'ntregi
$i sel te pot ucide 'nted pe tine,
Ca'n urmcl, bunul Dumnezeu
De dragul tdu
Sat facet ácelaf lucru f i cu mine?...

Si 'n noaptea viitoare (r chere Madame »


Uitarea ne va qterge pe veci de pe program! ...

'W's

www.digibuc.ro
MOARTEA DRESORULUI DE STICLETI
Donmului Const. Stere

A murit dresorul de sticleti!...


A murit gi ultimul dresor....
A murit cu mdinile, pe ei,
.Fi cu ochii 'nfipti in ochii lor! ...
,.Fi 'n odaia lui, n'au mai rämas
Dec& note muzicale, desemnate pe pereti,
Portativele de seirmd, fabricate de ovrei,
Coliviile de sfoard, cu grduntele de mei...
..5'i vreo sutil de duzini de dintäreti
fmbriicati in doliu mare
Care i-au dintat la 'nmormäntare
si-au sd-i Cate f i la parastas...

A murit dresorul de sticleti!...


A murit dresorul fericit,
Cd sticletii lui
Copiii nimänui
L'au stimat qi l'au iubit...

www.digibuc.ro
68 NU RUNT CE PAR A FI...

.57 cd el, a scos din ei,


0 falangd minunatd
De maelstri clintdreti
Nu teircovnici mititei,
Ca dresorii de altiidatd! ...
Cdci e drept, cd'n vieatd, lucrul cel mai greu,
E sd-qi piardd omul vremea cu sticletii,
Ca sd pund la curent, analfabetii
Cu ce-a neglijat sd-i pund Dumnezeu!...

A murit dresorul de sticleti! ...


Dar
Surprizd mare
Dupd ce-a murit,
Guralivii cântdreti, s'au rdsvreitit,
Declarând cd 'n cariera lor
Nu mai au nevoie, de un alt dresor!...
.Fi din coliviile de sfoard
Au sbur:at cu toti, sei ceinte'n stradd-afard...
si-au jurat solemn, pe viitor,
0 complectd libertate
Pentru catecele toate...
.Fi sticlerii toti
Sd clinte, mimai dupd capul kr! ...

A murit dresorul de sticleti! ...


Bine c'a murit la timp, §i el
Cdci era beitrân,
Beth',
Si chel...

www.digibuc.ro
MOARTEA DRESORULUI DE STICLETI 69

Dar, la drept vorbind era... e dresor »


Fiindcd, dupd moartea lui, sticletii
Cad au incercat din nou xi dinte
Numai dupd capul kr...
Au dat e kix » cu totii
Si dintdretii
S'au Intors afoni In colivie! ...
S'au intors cu totii! ...
Dar ce foks
Cd dresorul ce-a murit, n'a fost Hristos,
.57 dresorul mort, nu mai invie! ...

'V'

www.digibuc.ro
ITINERAR
Pictorului Sion

In Pullman, cu 80 pe ord.!
Sburdm
Si viteza sonord
Ne sparge urechea cu un Cake-Walk,
Cd toti cdldtorii
Umane sfeirleze,
Se lasd pe spate fi 'ncep sd danseze
Pe loc...
In timp ce pe ceimp se perindd
Ca intr'un vechi ciob de oglinclei,
Copacii
Si stellpii de telegraf,
De care s'agatei tori norii de praf,
Pe care cdruta cu fein, din psea,
Nu-i lasei sd meargei aldturi cu ea! ...

Mizil...
Monteoru...
Buzdu...
Si Pullmanul nostru cu 8o pe ord,
4i bemoleazd viteza sonord
Si'n gard, deodatd, tdcut se oprege! ...

www.digibuc.ro
ITINERAR 71

Probabil cd Pullmanul f tie


Cd 'n gara Buzeiu, drumul bun se sfdrfefte
.Fi'ncepe de acum, drumul rdu. . .

Dar Pullmanul « Made in England »


Glumefte: e Ce-o fi. . . sei fie! . . . »
.57 vesel, pornefte din nou
Pornefte cu aceicifi vitezd sonord
cu acelaf obraznic ecou:
c Cu 8o pe ord! . . . »
a Cu 8o pe ord.! . . . »

.57 drumul se 'ntinde ca un gumelastic


Lipsit f i de spirit
.57 de simtul plastic
0 biatei cireadd de vaci fi vitei
Ne 'ntdmpind 'n gara dela Fdurei
Jar gara pustie din Lacul sdrat
Ne anuntd cd « Lacul seirat » a. . . secat! . . .

Pdcat cd 'in Pullman nu poti sei pictezi


Nimic din ce vezi! . . .
Poti insci flirta
Cu vecina ta
Fardatd anume, pentru afa ceva! . . .

Dar Pullmanu-i Pullman! . . .


Stop! ...
Gara Brdila
Gard cu bucluc. . .

www.digibuc.ro
72 NU SUNT CE PAR A FI...

0' Vezi rdndunelele se duc


e Se scuturd frunza de nuc
it S'afterne bruma peste vii... »
Peste pdrinti,
Peste copii
.57 peste qlepurile noastre
Din cimitirul Dundrei albastre
Dela Braila piind la Sulina
Unde le-a 'ntepenit rugina
Cd n'au fost flepuri plutitoare
Deceit pe Dundre
Nu §i pe mare! ...
In timp ce Pullmane terestre
.57 trenuri lungi accelerate,
Stopeazei azi, prin porturi, pe'nserate
.$7 vesele, sfideazii prin ferestre
Clirligul unui «? » (semn de intrebare)
De care,
Tu ceileitor numai pe mare
Iti spiinzuri zilnic... ziva viitoare! ...

'W'

www.digibuc.ro
PLOAIA SFANTULUI ILIE
Ploud! ...
Zi §i noapte, ploud
Ploaie veche,
Ploaie noud,
Ploaie 'n rate
Calculate
De cerescul cdmiitar,
..Fi la termen, achitate
Sd ne spele de pdcate
Dupd noul calendar...

Ploaia asta, Doamne sfinte...


Abia std...
.5' i 'ncepe iar! . . .

Ploaia Sfântului Die


Parcei-ar fi o plipddie
Ca barba Sfintiei Sale
Barbd fiird asemdnare
Ce se spulberd 'n spirale
Peste « România Mare »
Pe care, Sfântul The
Ar fi luat-o cu chirie
Pentru... hidroterapie! ...

www.digibuc.ro
74 NU SUNT CE PAR A FI...

Ploud! ...
Zi fi noapte, ploud...
Ploud afa cum nu se f tie
Sei mai fi plouat cândva...
Ploud-afa,
Ca fi cum Sfintia Sa
N'ar fi orn de omenie,
Si-ar fi
Doamne!... Cum sd zic?...
Om ca noi la suflet mic
Om adicd, cu pica,
Nu chiar sfânt adeveirat.

Ploud! ...
Zi fi noapte, ploud...
Ploud aia, ca fi cum ploaia
N'ar fi ploaie, ci... potop! ...

Stop, Sfinte Me
Stop! ...
Dornolefte-ti telegarii
$i mai crapcili barba 'n cloud,
Cd de când tot ploud... ploud
Ploaie veche,
Ploaie noud,
Ne-au murit toti cdrturarii
De ftizie,
Si 'n spital,
Nu ne-a mai rdmas deceit
Un poet, cu-o tuse'n geit
Ca o strofii de... cristal! ...

www.digibuc.ro
PLOAIA SFANTULIJI ILIE 75

Nu-1 ldsa Sfinte, sd moard,


Cd-i pdcat de aia... comoard! ...
Nu-1 ldsa sd moard'n ploaie
Ca pe-o biatd cucuvaie...
lar de-o fi sd fie afa
Cum socoti Sfintia T a
Vreau sd zic
Sd-1 pedepselti
Pentru faptele-i lumegi,
Dei-i cerneald # hdrtie
Si un consemn ceresc
Siiii scrie
Ultima lui poezie:
At Ploaia Sfeintului The! ... .).)

rW'

www.digibuc.ro
TURISM
Lui Emanoil Bucuta

.Foseaua urcei spre Voineasa


lar Lotrul curge spre Brezoi...
0 fatei ii-a pierdut ccimaia
Prin fânul de curând cosit
Fi-acum, in poarta casei, s'a proptit
Sàji mai arate-odatá sânii goi
trupul rumenit de soare,
Turiftilor infometati
De farmecul unei idile treceitoare
In pitorescul muntilor Carpati...

Afa sunt toate fetele la munte...


In prima zi
Or care-ar fi
Se lasd sdrutate, doar pe frunte...
A doua zi
Pânez. i cele mai ursuze
Se lasä seirutate chiar pe buze...

www.digibuc.ro
TURISM 77

Iar in a treia,
Sau a patra zi
Se lasd duse sub un brad
Unde se'mpiedicd, mai toate,
$i, lefinate 'n brate-ti cad
Ca nive biete curd plouate...
Defiprin munti in fiecare yard,
La fel, turiftii urcd
lar fetele... coboard...

.Foseaua urcd spre Voineasa


.57 Lotrul curge spre Brezoi...
Iar mirele
.57 cu mireasa
Din carul nou, cu patru boi
Un dar de ziva nuntei lor
Zâmbesc fireti
.57 fericiti,
Cd gratie turistilor
Au fost uniti
In vecii.... vecilor...

'W'

www.digibuc.ro
PE MALUL OLTULUI
Lui Nicu Buduräscu

Pornind din Lotru spre Cornet,


.Foseaua urcei 'ncet... incet...
7771lb-du-se parcei, de Wind,
Cu 1inia feratei
0 vecinei,
Ce-i pare totu# o streinei,
FiMd-cei nu seameind cu ea
0 biatei beitreind posea
Banald...
Dar, nationalei!...

.Foseaua tv di 'ncet, ca de-obicei.


Proptindu-se doar "in copacii ei...
Ural teicutei
.57 timidei
Ca o omide L..
In timp ce 1Mia feratcl,
Urcel tipeind,
Parca-ar fi beatei,
Ca §i locomotiva o Malaxa»
A unui tren de mufti,

www.digibuc.ro
PE MALUL OLTULUI 79

Care
Pornit din Piatra-Olt
Spre Turnu-Rofu
Când clii cu ochii, pe fosea
De câte-o reiriincurei
Cam prostutd,
Crezând poate bate joc de ea,
Tipei sulemeninduli cop
Cu fumul negrilor cärbuni,
Ca o cocoand din elitei
Cu ochii plMi de dinamitei,
Sceipatei dintr'o casci de nebuni

Doar Oltul apei blestematii,


Nu vrea sá urce
Nid cu foseaua demodatii
Nici cu moderna linie feratii
El singur, seilteiret, coboarei
Spre Duniire
Duneirea noastrei
Cu apei multd
.57 albastrii...
coborând
larnei sau yard
Sureide fredonând, la fel,
Ca orce egoist rebel
Acelafi vecinic menuet
Discret,
Pe care nu-1 danseazei de clit el! ...

www.digibuc.ro
80 NU SUNT CE PAR A FL..

La fel fi'n viatd...


Uneori
Dacei te urci
Sau te cobori
Cu-aceiafi urd, te privesc ai teii,
C'aia suntem cu totii
Oameni reii!...
si-or care-ar fi, cel care urcd
Duqmani,
Sau prietini
Toti V spurcd...
lar când, intâmplâtor coboarâ,
Tog, V... omoard! ...

'W7

www.digibuc.ro
RANDURI PENTRU MO$ CRACIUN

lartd-md cd te salut numai din ufe . . .


Te-afi pofti qi 'n casd
Dar mi-e teamd,
Cd-mi aduci aceemyi veqnicd pdpup
Si acelay vechiu refren de panoramd! . . .

lartd-md cd-ti spun ce cuget, Mof Crdciun. . .


Dar eu zdu nu vdd de ce mai vii ! . . .
Ce folos cd- egi bdtrân
Si-ai suflet bun,
Dacei 'n tolbd n'ai deceit minciuni, pentru copii! . . .

Nu-ti mai pierde timpul cu povegi


Pentru cei ce nu mai cred in ele. . .
Tu e drept n'ai fost dealt afa cum efti
Omul cu pdpuqi de portelan
i acadele . . .

Dar eu, nu mai sunt copilul de altddatd


Sd md 'mat numai de chipuri ce se §terg
Mie 'mi trebue-o femeie adevdratd,
Nu femei-pdpu,si de Nuremberg! . . .

www.digibuc.ro
82 NU SUNT CE PAR A FL..

lad! ...
Asta este, tot ce-am vrut sd-ti spun...
..Fi ti-am spus, sd ftii fi tu ce-a# vrea! ...
Tine minte
Tine minte, Moq Creiciun...
Si la anul, dual vii din nou, sd-mi vii cu EA!...

'W

www.digibuc.ro
RANDURI PENTRU ANUL NOU

Bine-ai venit, An nou! . . .


Bine-ai venit. . .
De când te-aftept, aproape-am gi albit. . .
Dar fiindcd 'mi intri 'n casei 'ntilia oard,
Te rog sil nu-mi faci casa de ocard. . .
Nu te greibi sd-mi intri pe fur4,
C'abia sofifi. .
Noroc cd te-afteptam deftept
Sd te previu la timp, sei fii atent
Si 'n clipa marelui eveniment
Sd-mi calci in casd, cu piciorul drept. ..
Si nu uita
Sii-ti laqi ciubotele afard
Si bunda de urs alb, ce md 'nfioard. . .
Cei România, nu-i Siberia! . . .

Afa te vreau ! . . .
Te vreau la trup, curat. . . neprihcinit . . .
$i tot aia, la suflet Si la minte
Te vreau sub chipul Celui arvunit
Pe treizeci de arginti
Si-un blid de linte! . . .

www.digibuc.ro
84 NU SUNT CE PAR A FI...

$i acum, cd te 'ndurafi sd-mi intri 'n casd,


Poftim la masii...
Dar mai nainte de-a gusta
Din vinul fi din piiinea mea,
Deschide-ti ochii bine, ca sei 'nveti
Povestea « Coliviei cu sticleti »...
$i 'n urmel, dacei poti sei te 'ntregefti
Cu Sfintii din icoanele de pe pereti,
Te rog de pe parchete fi sofa
Sd-mi schimbi covoarele de Buckara,
$i'n locul lor, tu sei-mi intinzi
Nurnai velinte oltenegi
Ca sd-mi reisfriing cu ele, in oglinzi,
Podoabele mândriei streimomti...
lar pe mdsutele peitrate,
In locul florilor de crin, fanate,
Sd-mi pui in strachine de lut,
Crdite seingerii, culese
In cinstea viitoarei florärese
Ce poate, nici nu s'a rulscut! ...
An nou...
Ai auzit ce-ti cer ?...
Nu-ti cer sei faci nimic in casa mea,
Mai mult dealt ai face tu 'ntr' a ta! . . .
lar eu, un biet romiin ursit
Sd fiu scuipat fi peilmuit,
Deqi n'am easel cu calorifer,
Te addpostesc de viscol qi de ger
$i te cinstesc aict, cum se cuvine
Sei fiu cinstit fi eu... mdcar de tine! ...

www.digibuc.ro
RANDURI PENTRU ANUL NOU 85

Te'ntdmpin ca pe-un frate adevdrat


Un frate ce-mi va da'napoi
Sticletele ce mi-a furat
Alt frate, Inuit mai mare deceit noi! ...
Te 'nteimpin numai cu atlit
Ce mi-a rdmas
Un o Ah' » In gdt,
,Fi-un gest, cu care te primesc
Ca pe-un « Specific romdnesc »! .. .

An nou! ...
Fii nou, de sus fi pad jos! ...
Copil al nimdnui ii-al tuturor,
Copil din flori,
Copil giildgios...
Desfdqurd-te 'ncet de pe mosor ...
Incet... cdt mai incet... qi linigit. ..
..Fi fii atent, ca nu care cumva,
Set ti se rupd firu 'n casa mea! ...
Bine-ai venit An nou...
Bine-ai venit! ...

'W.

www.digibuc.ro
NU SUNT CE PAR A FL..
Lui Gicu

Nu sunt ce par a fi
Nu sunt
Nimic din ce-afi fi vrut set fiu! ...
Dar fiindcd m'am ndscut, Pd. RI ftiu,
Sau prea curdnd,
Sau poate prea tiirzia...
It/I'am resemnat ca orke bun creftin,
.5'i n'am rdmas deceit... Cel care sunt! ...

Sunt cel din urmd strop de vin


Din rustica ulcicii de pdmânt,
Pe care 1-au sorbit pe rând,
Cinci generatii de olteni
Cei mai de seamd podgoreni,
Dintre mofneni
.5'i ordfeni
Striimofii mei, care-au murit ainteind:
e Oltule... rdu blestemat...
# Ce vii afa turburat?...».

www.digibuc.ro
NU RUNT CE PAR A FI... 87

Dar Oltul, i-a pleitit la fel


Cum l' au cântat qi ei, pe el.. .
Si cum mi-e martor Dumnezeu
Astdzi, nu-1 mai cat de ceit eu! ...

Pe mine, insd
Ce peicat,
Cd vinul vechiu, de Dreigeifani
M'a 'ntinerit cu trei sute de ani,
Când fetele din Slatina
Cu ochii mari ad strachina
De câte-ori, le-am sdrutat,
M'au blestemat
Sermi pierd cu mintile
.57 datina,
Sd nu mai fiu cel care sunt
Cu-adevdrat,
Si ca sii fiu pe placul lor,
Sd le sdrut doar la... culesul viilor,
In svonul glumelor svârlite 'n vat
Pe care Oltul, când le prinde
Ori ceit ar fi de turbure
Se limpezefte
.57 se 'ntinde
Cu ele, pând 'n Dundre! ...

La fel fi eu, ca orke bun creftin,


Pe malul Oltului, când-va,
Md voiu intinde tot afa

www.digibuc.ro
88 NU SUNT CE PAR A FL..

Cad cel din urmii strop de vin


Il voi sorbi tot din ulcica mea
Nu din paharul de argint, al altuia
Pahar strein! . . .

Fi-abia atunci, voi fi cu-adeveirat


Cel care-am fost
Un nou crucificat
In vecii vecilor Amin!

www.digibuc.ro
SASE VARIANTE

www.digibuc.ro
INTR'UN BAZAR SENTIMENTAL
Pictorului G. Pltra§cu

Stofe vechi...
0 mandolinii,
Un Cézanne
S'i doi Gauguin...
Patru mdfti de bronz:
Beethoven,
Berlioz,
Wagner,
Chopin...
0 sofa arabii,
Douii vechi icoane bizantine,
Un potir de-argint,
Mai multe vase vechi de Saxa,
Pline cu mimoza,
Tamburine spaniole,
Lampioane japoneze,
Trei fotoluri cu inscriptii musulmane,
e Fleurs du mal » legate 'n piele de Cordova
.57 pe pian,
Charles Baudelaire
.Fi-aldturi, Villiers de L'Isle Adam...

www.digibuc.ro
92 NU SUNT CE PAR A PI...

Toate sunt ca §i-altddatd


0! . . . Bazar sentimental! . . .
Toate sunt ca la plecarea mea:
Danteld
.i cristal! . . .
.57 cu toate-acestea,
Giite tocuri, nuli ldsard forma
Pe covoarele-ti bogate de Bukhara? . . .
.Fi'n enorma ta colectie de patimi
Cdte buze, nu 'ncercard
Sci7ti transcrie madrigaluri
Pe obrajii tcli, nu fie care primeivard.
aite tragice 'nceputuri,
Nu sfiirfird 'n simfonia mutd-a lacrimilor ? .. .
Giite, nu pierird 'n vecinicia inutilului? . ..
Ceici noaptea cea dintlii, fu cea din urmd,
lar dorinta ta. . . nitnicul!...
.57 nimicul nu se curmd ! . . .

.Ftiu cd m'afteptai pe mine.


latii-md. . . sosesc §i-ti zic:
Ne 'ntdlnim intdia oard.. .
Tot ce-a fost, n'a fost nimic. . .
Minte-md din nou. . .
Aprinde lampioanele. . .
Coboard transperantele. . .
Dol-mi calmul ;i. colorile de seard. . .
Dei-mi f i buzele. . .
.57 ochii. . .

www.digibuc.ro
INTR. UN BAZAR SENTIMENTAL 93

e Les fleurs du mal »


La fila Trei sute treizeci fi noud
e La mort des amants »...

Dar mila
De amantii tell ce-afteaptii pe trotuar,
Plecarea mea
Mii 'ntrupeazd 'n cel de-ale datd. . .
Fi
Pe-araba ta sofa:
Cântece 'n surdind,
Gesturi,
Umbre,
Flori. . .
Et caetera 1 ...

www.digibuc.ro
SOSESC CORABIILE
Lui Krikor Zambaccian

Sosesc cordbille! ...


Vino,
Sd le vedem cum intrei 'n port
Sd le vedem cum obosite
De ateitea lupte cu furtuna,
Ifi lasei ancorele grele
Sd add, una cdte una
24.§.a cum parcii, fiecare
Si-ar ingropa cdte un mort! ...

Sosesc cu peinzele umflate


Ca ni§te seinuri de femeie
Pe care-o gurei peitimafe
Le-a 'nvinetit de sdruteiri,
Si parcd aduc cu ele, toatel
Splendoarea vechilor serbdri
In cinstea lui Neptun
Temutul shiplin al mdrilor Egee! . . .

www.digibuc.ro
SOSESC CORABIILE 95

Sosesc din larg, misterioase


Ca ni§te semne de 'ntrebare
Nu qtinz din care fund de lume
Din reisdrit,
Sau din apus
Dar ftim, cd ori de unde pleacii,
Ne-aduc vegi noui §i 'ndestulare. . .
Sosesc cordbiile. . .
Vino,
Sd le 'ntrebeim ce ne-au adus! . . .

'*''''

www.digibuc.ro
CREPUSCUL LA TOMIS

Pe mare 'n asfintit! . . .


Si vântul
Imi poartei barca pe dirarea
Pe care soarele fi marea
Se 'mbrätiqeazei cu peimântull . . .

Din larg,
Ca nive mici fragmente
Desprinse din albastrul infinit,
Inamoratele sirene
Apar cu gesturi indecente
Si 'n cinstea mea, incep sei 'noate
Pe spate,
Cu ate un far aprins sub gene,
Ce-mi lumineazii 'n asfintit
Temutul semn de Intrebare
Cu care marea m'a 'nfriitit. ..

lar eu
Pornit In autarea
Frumosului din suflet
Si din rime

www.digibuc.ro
CREPUSCUL LA TOMIS 97

Un vagabond pe care marea


M'a scos de peir, din adâncime,
M'avânt din nou, in infinit.. .
.Fi convertit
De dragul unei simple juccirii,
M'ageit cu mliinile de astral
Ce ca un pesairu§ raft,
hi moaie aripa 'n albastrul
Crepusculdrei agonii! . . .

'W7

www.digibuc.ro
PASTEL BANAL
Pictorului Nicu Dárlscu

Frecânduli pântecele de otel fierbinte,


De cheiul rece,
Umed,
murdar,
Un cargoboat norvegian,
Respird sufocat
Si rar,
Ca un mamut antidelzwian!... .

Ghicefti c'ar vrea sà plece iar


Spre norilul noptilor polare
Sà se'nfreiteascei la 'ntezmplare
Cu luciul primului ghetar...
Dar negrele-i otgoane'l tin In frâu
macaralele murdare,
Descardi 'n el, vagoane 'ntregi de grâu!

Pe cheiul rece,
Umed
murdar,
Hama lii dorm ca grânele 'n hambar

www.digibuc.ro
PASTEL BANAL 99

In timp ce matelotii, sus, pe bord,


Ninjesc cu pipele'ntre dinti
.Fi plâng cu ochii 'ntorqi spre nord,
Când fumul pipelor fierbinti
Defteaptei brusc in fiecare
Aceiafi vefnicei 'ntrebare:
« In care fund opac de mare
Vor acosta f i ei pe vefnicie
Ca f i mamutii problematici
Din ciírtile de geologie?... »

..Fi 'n timp, ce portul se topefte 'n soare,


Un matelot ffi sparge pipa 'n dinti
.Fi... moare! ...

'W"'

www.digibuc.ro
MARINA ESTIVALA
Lui Victor Eftimiu

In port,
Niciun vapor...
.57'n larg,
Nici fum,
Nici
Nici catarg!

Din orientul plin de soare


De flori,
De fructe aromate
de pove.5ti neterminate...
Din orientul plin de soare
maladii rnolipsitoare,
N'a mai sosit In port, de-azi noapte,
Nimic
Nid flori,
Nici fructe coapte,
Nici opium,
Nici tutun de pipci,
Nici aspirinà pentru griped ...

www.digibuc.ro
MARINA ESTIVALA 101

In port e liniVe...
Si 'n zare,
Tot lini§te
Dar mult mai mare! ...

In larg,
Sirena nu mai tipd
Si macaralele-au tdcut...
lar sus, pe dig, hamalii dorm
Duhnind a spirt
Si-a iodoform...
Si portul, parcd-a dispdrut! ...

Doar farurile
Lumadri marine
Mai stau de veghe,
Nu ftim pentru cine...
$i grave
Ca nilte sibyle
Ce rdtdcesc pe Euxin
Soptesc:
e Trec zile dupd zile...
Si Argonautii, nu mai vin! ... »

'W

www.digibuc.ro
SPRE INSULA ENIGMA
Lui N. M. Condiescu

Un fuerat prelung, salutd ivirea zorilor...


In larg,
Un strop de purpurei, peiteazei albastrul violet al meirei,
Pe brick,
Lumina mie, se stinge in vârful primului catarg,
'n locul ei, pe sfori, se 'naltei paviloanele . . .
E ziuei!

matelotii se defteaptä pe bord,


ancorele grele
Apar cu ghiarele 'ncleftate
Ca nive fiare 'nfometate...
brickul alb, se mifcei-alene
Cu gratia unei sirene
Ce se rcisfatii 'n plasa de inele
de breiteiri lichide,
Ce dispar
Pe poarta, larg deschisei lângii far! ...

www.digibuc.ro
SPRE INSULA ENIGMA 103

Adio port...
Adio cuib de veselie treditoare...
Adio cabareturi...
Adio dansatoare...
Adio ciocnet de pahare...
Adio tot ce-a fost
Adio! ...

De acum, pornim...
Pornim din nou...
Pornim! ...
.57'n urma noastrd, marea
Ifi împletege respirarea
Cu al sirenelor ecou
Eternul nostru semn de intrebare! ...
lar mai tdrziu...
Siirmanul port,
Abia ' fi mai kimurege ' n zare
Conturul alb,
Ca qi un cavou
Din care mortii 'ncep sd 'nvie! ...
.57 brickul nostru-i primul mort
Care a 'nviat
Investmântat
In alb,
De sus qi pdnei jos
Ca fi Cristos! ...

www.digibuc.ro
104 NU SUNT CE PAR A FI...

Suntem departe
Da... departe! ...
.5'i vântul mdrei, ne seirutd
Pe frunte,
Pe obrazii,
Pe gurd...
.Fi parcd ne cunoafte vântul
Cu neveizutele lui brate, ne aratei drumul
.5'i ne 'nvatii
Sd ne ferim de sfatul zeirii,
Colci zarea-i vefnic prefeicutel...
.57 apoi, ne lasei când pricepe
Cd noi, i-am tellmeicit cuvântul! ...

Plutim spre reiseiritul lumii


Plutim spre prima dimineatei! ...
.i brickul alb,
SAie ' n cloud, covorul apelor .albastre
Leisând in urma lui, o derrii de spurnd createi
Ce se 'ntinde
Ca fi o punte nesfeirfitei
Pe care, sufletele noastre
Se vor intoarce acasifn ziva
Cad uraganele ne-or vinde! ...

S'i afa, pluti-vom toatd ziva...


.57 aia, pluti-vom noaptea toatei...
.Fi aia, pluti-vom vreme multei
Ceici e prea mult » nu e niciodatei,

www.digibuc.ro
SPRE INSULA ENIGMA 105

Cand ne 'ndreptam spre e Insula enigma »,


In care, nu ftim nimeni Inca, ce va fi
Dar vim cu totii ca ' ntr' o bullet zi,
Noi, cei neiscuti din tata 'n fiu, navigatori,
Vom acosta la rOndul nostru 'nvingatori. . .

.Fi atunci
Staplinii Meirei Negre, noi vom. fi! . . .

'W'

www.digibuc.ro
DOUA GROTESTI

www.digibuc.ro
PAPUSA AUTOMATA

Doamne!
Ce-am pätit aseard!...
De-a fost faptei de ocard,
Sd mii ierti, cd-i vina Ta
Fiindcd Tu ai vrut-o aial...

Cineva,
Dar nu ftiu cine
0 pdpufei automatd,
A intrat fdrei sit- bate(
In odaia mea...
A intrat fdrii ruiine
Goald toatii,
Indecentei
Ca Ofelia dementd,
Si riizand:
Ha, Ha, Ha, Ha! ...
S'a &draft pe canapea
Längd mine,
Ca o viespe 'ntärdtatd
Pe un tort de ciocolati i! ...

www.digibuc.ro
110 NU RUNT CE PAR A FL..

Downne, doamne!...
Ce rufine! ...

Dar eu ce puteam sd-i fac?...


Sd-i dau brânci?
Sto strâng de gât?
S'o omor?...
Sau, sd-i dau pace?...

Nu puteam sii fac, deceit


Sd 'nchid ochii
$i sd tac...
Cd pdpufei, n'ai ce face
.57 pdpufa, dacd vrea,
Mori cu zile, pentru ea! ...

Cine egi, pdpufe midi


Cu ochi verzi de leveinricd
.Fi cu unghii de urzicd?...
Cine egi, pdpup blondd
Cu prezenta vagabondd
Când pe-aici...
Când pe colea
Rind fi'n odaia mea?...

Cine efti
.57 ce pofteftif
Vrei odaie cu chirie
Sau un loc pentru vecie?...

www.digibuc.ro
PAPUSA AUTOMATA 111

Pdpu ficd, prost crescutd


Ochi cdscati
.57 gurd mutd,
De ce taci, §i nu vorbefti?.. .
Sau ca zeina din povegi,
Nici tu, nu qtii cine

Fii cuminte...
.57 'ntelege,
Ca' pdpufa, cdnd se stricd,
S'a sfdrfit
Nu se mai drege! ...
Chiar cad este-o pdpu§icd
Cum egi tu
Pdpup midi
Cu prezentd indecentil
Ca Ofelia dementei...

Fii cuminte...
.57 astd seard,
Nu mai hoindri pe afard
Ca o biatd f pierde yard »
Fii cuminte,
..Fi mai bine,
Stai pe kc nu mai pleca! ...
Stai colea,
Pe canapea
Lângd mine...
Uite-afa! ...

www.digibuc.ro
112 NU SUNT CE PAR A FI...

Ca pdpufele 'n vitrine


Sau ca sfintele cre§tine
Cad Hristos, le convertea! ...

.$7 de mild, cd era


Biata fata
Goald toatd...
.57 n'avea nimic pe ea
Nici mica, o ptjama...
l-am imprumutat pe-a mea! ...

latei vina mea de aseard


Mai mult, vind... literard! ...

Dar de aseard, Doamne Sfinte,


Pdpufica, e cuminte! ...

www.digibuc.ro
SINUCIDEREA UNUI ANONIM

S'a sinucis un anonim! ...


Un f fapt divers h fi attita, tot...
Cdci anonimii precum ftim,
Nu fac nici ei, dealt ce pot
Unii pleacd,
Altii vin...
Un anonim pe lume mai putin,
Un mort mai mult "in cimitir,
.57 bietul orn, a fost scutit de bir! ...

S'a sinucis un anonim...


S'a sinucis, dupd cdt ftim,
Inteo mansardd de hotel
Hotel modern, cu ascensor,
Ca mortul sd coboare'n stradd mai u.For! ...
S'a sinucis, fiinda iubea
Pe cineva...
Pe cine?...
Nu se poate spune...
O anonimd ca fi el
Pe care-a vrut sii se reizbune,
Probabil, fiindcd-1 Infela...

www.digibuc.ro
114 NU SUNT CE PAR A FL-

Sau poate... numai beinuia,


Ceici fapta n'a fost confirmatel
Nici chiar de anonima arestatcl,
Interogatcl,
Judecatii
.57... achitated ...

S'a sinucis un anonim! ...


.$'i atelta tot! ...
Povestea lui
Povestea capetelor cu cucui,
Povestea noastrii a tuturor,
Povestea anonimilor! ...

S'a sinucis un anonim! ...


Dar, lucru ne mai pomenit,
Cadavrul lui, a dispeirut
Ca o cometd 'n infinit,
.57 n'a mai apelrut
ka c'anuntul mortuar
N'a mai igit nici el de sub tipar...
.Fi a doua zi, gazetele n'au scris,
Niciun cuvânt de bietul sinucis! ...

Doar mai târziu, când s'a aflat


Anume ce s'a Intiimplat,
Intreaga presei s'a cutremurat!...

www.digibuc.ro
SINUCIDEREA UNUI ANONIM 115

Acum, se qtie 'n mod precis


Cei anonimul sinucis,
De anonima lui a fost furat
De teamcl, sei n'o facei de rufine
Ceind in oral s'ar fi aflat
Exact ce-a fost:
0 anonimei care 'ncepe bine
$i un anonim care sfeirfefte prost! ...

Deci, anonima cu pricina


Voind seili ispeifeascci vina,
L'a dus la ea acasei, pe fur4
$i'n toiul noptei, 1-a'ngropat
Intr'un alcov luxos fi parfumat
In care, alti trei sinuc4i
La fel, tus-trei, tot pentru ea
Il afteptau pe al patrulea...
Ba poate chiar, pe al cincelea
$i al feaselea...
$i al feaptelea...
$i al optulea...
Et caetera...
Et caeteral...

$i abia atunci, gazetele au scris


Un necrolog cu litere aldine
$i au scris solemn
$i gray,

www.digibuc.ro
116 NU SUNT CE PAR A FL..

Ca sd se f tie
De ori§icine,
Cd anonimul sinucis
N'a fost decât o biatei juceirie,
Cdzutel 'n ghiara altei jucdrii . . .
Sau dadi vreti --
Doi diavoli de copii,
Copii precoci
0 fatd
.Fi un beiiat
Ce au Incercat
Set' iasei din anonimat,
Prin acest e fapt divers » adevdrat...
Dar care, vai! ... N'a existat
Decât 'in fantezia mea
si-a celor care 'mi vor ietta
Curajul de-ai fi convertit
Sd mei citeascd pail la sfeirfit! ...

www.digibuc.ro
TABLA DE MATERIE
Pag.
In lac de prefald 5
Rdnduri pentru carte 7
0landezul zburdtor . 9
Ränduri pentru intregirea mea z
Spovedanie r3
Rdnduri pentru credinta mea
Rdnduri pentru un necredincios z8
In ageptare 20
Romantd negativd
Romantd meschind 22
Epilog sentimental 23
Sinaciderea lui Don Juan
Rdnduri pentru cuvintele II Nu §i Da s 27
In cinstea celei care a plecat 29
Cdntareala anonimd 31
Fapt divers 33
Romança retrospectivd 36
Romanta tinerefei 39
Rdnduri pentru Brigitta 42
Romanta ultimídui sdrut 45
De ce-ai plecat 47
Primdvard rurald 49
Romarda rdspunsului mut
Isprava toamnei 54
Rdnduri pentru pdsdrile ccildtoare 57
Rdnduri pentru plopii in ploaie 6o

www.digibuc.ro
118 NU SUNT CE PAR A FL..

Pag.
Specific românesc 62
Solilocul mascdriciului 65
Moartea dresorului de sticlefi 67
Itinerar 70
Ploaia Sfântului Ric 73
Turism 76
Pe malul Oltului 78
Ränduri pentru Mo; Craciun 8r
Rânduri pentru anul nou 83
Nu sunt ce par a fi.. 86
Inteun bazar sentimental 91"
Sosesc corabiile 94
Crespuscul la Tomis 96
Pastel banal 98
Marina estivala roo
Spre insula enigma 102
Papuya automata 109
Sinuciderea unui anonim 113

www.digibuc.ro
MONITORUL OFICIAL SI
IMPRIMERIILE STATULUI
IMPRIMERIA NATIONALA
SUCURESTI 1936

www.digibuc.ro
SCRIITORII ROMANI CONTEMPORANI
An apitrut Romano
JOACHIM BOTEZ Insemnärile unui belfer Lel 60
C. GANE Trecute vieti de doamne gi domnite, II Lei 160
cu numeroase ilustraiii in text
ADRIAN MANIU Focurile primäverei gi fláciiri de Lei 60
toamnil
SARMANUL KLOPSTOCK Feciorul lui Nenea TacheVamegul, II Lel 70
Sub tip ar
N. M. CONDIESCU Insemnärile lui Safirim, I
N. M. CONDIESCU Peste miiri gi tari, ou 20 de reprodu-
ceri in culori de acuarele originale de S.
MUTZNER
LUCIA DEMETRIUS Tinerete
Au apArut
Esseuri. Critielt
PAUL ZAR1FOPOL Pentru arta literará Lei 60
PERPESS1CIUS Mentiuni critice, II Lei 80
0.-M. CANTACUZINO Izuoare gi popasuri LeI 60
N. 1ORGA Oameni cari au fost, I Lei 80
EM. CIOMAC Viata gi opera lui Richard Wagner Lei 60
M. D. RALEA Valori Lei 50
N. IORGA Oameni cari au fost, II Lei 90
ERBAN CIOCULESCu Corespondenta dintre I. L. Caragiale
gi Paul Zarifopol (1905-1912) Lei 40
G. CALINESCU Opera lui Mihai Eminescu, II giIII 2 vol.
Lei 140
C. ANTOMADE Renagterea italianä. Trei figuri din
Cinquecento Lel 70
N. IORGA Oameni cari au fost, III Lel 90
ALICE VOINESCU Montaigne Lei 70
Sub tipar
EM. C1OMAC Poetii armoniei, I
Au apArut
Versuri
DEMUSTENE BOTEZ Cuvinte de dincolo Lei 60
ZAHARIA STANCU Antologia poetilor tineri cu portrete
de Margareta STERIAN Lei 60
G. BACOVIA Poesii au o prefaIrt de Adrian MANIU Lei 40
G. GREGORIAN La poarta din urma Lei 60
ADRIAN MANIU Cartea TAM Lei 40
G. LESNEA CiIntec deplin Lei 40
GEORGE SILV1U Paisie psaltul spune ... LeI 40
V. CIOCALTEU Poesii Lei 60
N. DAV1DESCU Helada Lel 60
ION POGAN Zogar Lel 40
N. DAVIDESCU Roma Lei 60
RADII BOUREANU Golful Sdngelui Lei 50
ION M1NULESCU Nu sunt ce par a fi... Lei 50
VII.GIL CARIANOPOL Scrisori catre plante Lei 40

www.digibuc.ro
TRADUCEREA SFINTEI SCRIPTURI DE PR. V. RADU
SI GALA GALACTION
Au apitrut Cantarea Ctintilrilor gratuit
Cartes lui Iou gratuit
Elemente gratuit
Au apitrut SCRIITORII STREINI MODERNI SI CONTEMPORANI
E. MADACH Tragedia ot Maul traducere In verauri
din limba magi-flail. de Oot. GOGA Lei 40
LUIGI PIRANDELLO RAposatul Matei Pascal traducere din
limba Miliaria de A. MARCU Lei 40
M. CHOROMANSKI Gelozie e medicinä traducere din limbs
polona de GR. NANDRIS Lei 60
1L-L. STEVENSON Comoara din insul4 traducere din
limba englezit de Radu GEORGESCU Lei 60
Au apArut BIBLIOTECA DE FILOSOFIE ROMANEASCA
D. D. ROSCA Existenfa tragica Lei 60
T. VIANU Esteticd, I tel 100
PETRE PANDREA Filosofia politico-juridia a lui
Simion Biirnutiu Lei 60
LUCIAN BLAGA Orizont e stir Lei 60
Sub tipar
MIRCEA ELIADE Yoga. Essai sur les origines de la
mystique indienne
C. RADULESCU-MOTRU Românismul. Catehismul unei noui
spiritualitäfi
A apArut BIBLIOTHÈQUE D'HISTOIRE CONTEMPORAINE
G. I. BRAT1ANU Napole'on III et les nationalites Lel 60
OPERELE PREMIATE ALE SCRIITORILOR TINERI
Au apArut 1934
VLADIMIR CAVARNAL1 Poesil Lei 20
EUGEN JEBELEANU Mimi sub &Oil poeme Lei 40
HORIA STAMATU Memnon versurl Lei 40
DRAGOS VRANCEANU Clopa cu pull de aur versuri Lei 40
EMIL C1ORAN Pe culmile disperifrii Lei 50
CONSTANTIN NOICA Mathesis Lel 40
1935
STEFAN BACIU Poemele poetului tiln.lr Lei 20
VIRGIL GHEORGHIU Marea vânfitoare Lei 20
SIMION STOLNICIT Pod eleat Lei 20
Sub tipar COMPOZITORII ROMANI CONTEMPORANI
P. CONSTANTINESCU Sonatinti pentru pian fi biolind
REVISTA FUNDATIILOR REGALE
Apare lunar tn 240 de paginl. Num4rul lei 25 Abonamentul pe un an lei 300
Mille noastre se gitsesc de vAnzare in principalele libritrii
din tartl. Ele se pot trimite i ran c o la domiciliu in toatti fara.
FUNDATIA PENTRU LITERATURA
ARTA REGELE CAROL II"
Bucurestl, III
39, Bulevardul Lascar Catargl, 39 Telefon 240-70 II 206-40
Lei 50. C. 40159
www.digibuc.ro
I
11111111/MI11,

www.digibuc.ro

S-ar putea să vă placă și