Sunteți pe pagina 1din 2

U MINISTERULADMINISTRATIEI$I INTERNELOR

INSPECTORATUL
GENEML PENTRU
NESECRET
ExempJarnr.2
Nr-94375--
Bucurestiy'*....06.20
|1

Citre,
ConsiliulTehnicPermanent pentruConstructii
Bucuregti,
$oseaua Pantelimon
nr.266,sector2, codpoglal021652
DomnuluiGheorghe HA$CAU

nr.396din 16.06.2011
9r

produselesunt pusein operdpotrivit


agrementtehnic, acesteaindeplinescffiteriile de performanli pentru satisfacereain
exploatareaconstrucliilor a cerinJeiesen\ialesecwitate la incendiu,

Cu stirni,

INSPE

Marc

Vizar sprc neschin$:u.' l6 prgnri l-lriDr(qr i!h'r( r,.lrIh05 1406-201l.

str 8ru:,; :,ttu', \r, \' !6. t.,.nt 2. e\l t):-1764


t!1r r!, ,| . ln .i,tir
] I :'t.r.l r' I:i!.\: 211-t)9 tt)
1l
N t . s !{ R u l
I MINISTERTJLDEZVOLTARtr REGIONALE SI TTJRISMTJLUI
I CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

7Ar
*ARi)
\iz'l

ECHIPAMENTE MoDULARE tNGLoBATE iN ooNSTRUCTIE PENTRU


STINGEREA INCENDIILOR CU PULBER,E "TUNGUS"
MODULAR EQUIPME NT, EMBEDDED IN CONSTRUCTIONI:LLMEA,TS, 1;OR
I'IRE EXTINGUISEING WITH POWDER, TYPE "TUNGUS"
EQUIPEMENT MODUI,AIRE, INCORPOM] DANS LES ELEMENTS DE
CONSTRACTIONPOUR L'EXTINCTION DTNCENDIE AVEC POUDRE. TYPE
"TUNGUS"
EI NGEBE TTETE PUI,VERF E a ERL b s c H GERA:TE IM MoD a L BA LTWE
ISE.
TYP..TUNGAS"
Cod:2.12
PRODUCATOR: ISTOCHNIK Plus
I, Socialisricheska)'aStr.,BIYSK,659322 \). ::!r "j:
"
RegiwteaAltav, Federalia Rusd i.i
Tel: + 7-3854-30-33-64; 30-58-30;30-5&59 ".
e-mdiI : i stochnik phrs@mail.ru i i g.-..

TITULIIR AGREMENT TEHNIC: S.C. TERMOPROTS.R.L.


ParculIndustrialMetron
Str.Carpalilor r. 60,lJMSOr/,500560
llbl/F'ax:t 40-268-3I 9404,3339I 4
ELABORATORAGREMENT TEHNIC: ICECON S.A. - Bucuresti
Institutul de Cercetdripe ha Eclipu eite Si Tehuologiiin Cot\tntctii
$os.Parttelimon 266,Sector2, CodPo;ta|021652
Tel: +40 -21 255 07 34; Fux: +40 -21 225 I4 20
Grupa specializatdnr. 5 Produse,procedeegi echipamenteWntru instub$ile aferenle
construcliilor, de: incdlTiri, climatizdri, ventilafii, stninre
Preunfi.l agrementtehnic esteralab pAnd la data de 30.04.2014numuiinsolit deIWZUL
TEHMC al Consiliului Tehnic Pen anentpe tru ConstmcTii$i nu tine loc de certirtcat de
calitate.