Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEORETIC MINISTERUL EDUCAŢIEI

,,ŞERBAN CIOCULESCU” NAŢIONALE

GRAFICUL ȘI TEMATICA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI PROFESORAL


PENTRU ANUL 2018-2019

Nr. Tipul activității Ordinea de zi Responsabili Data


Crt.
1. Activități organizatorice 1.1. Constituirea Consiliului Profesoral; Director 28.08.2018
privind începerea noului an 1.2. Desemnarea secretarului Consiliului Profesoral pentru
școlar 2018-2019 anul şcolar 2018-2019;
1.3. Informări cu privire la planurile cadru și curriculum
pentru clasele de gimnaziu și liceu;
1.4. Aprobarea schemelor orare pentru anul şcolar 2018-
2019;
1.5. Prezentarea încadrării, stabilirea şi aprobarea
Curriculumului la Decizia Şcolii;
1.6. Preluarea de către diriginţi a sălilor de clasă şi a
manualelor.
2. Organizarea activității 2.1. Validarea situației la învățătură în urma examenelor de Director 07.09.2018
instructiv-educative pentru încheiere de situație și corigență în anul școlar 2017-2018;
anul școlar 2018-2019 2.2. Alegerea cadrelor didactice care vor face parte din
Consiliul de Administrație în anul şcolar 2018-2019;
2.3. Discutarea şi aprobarea comisiilor de lucru pentru anul
şcolar 2018-2019;
2.4. Organizarea festivităţii de deschidere a anului şcolar
2017- 2018.
LICEUL TEORETIC MINISTERUL EDUCAŢIEI

,,ŞERBAN CIOCULESCU” NAŢIONALE

3. Analiza și proiectarea 3.1. Dezbaterea și avizarea raportului general privind starea Director 09.10.2018
activității instructiv-educative și calitatea învățământului în anul școlar 2017-2018; Șefii comisiilor
3.2. Prezentarea Planului managerial pentru anul școlar în metodice
curs; CEAC
3.3. Dezbaterea și avizarea Regulamentului de Ordine
Interioară pentru anul şcolar 2018-2019;
3.4. Prezentarea Planului operațional pentru anul școlar în
curs;
3.5. Dezbaterea și avizarea calendarului activităților
educative școlare și extrașcolare;
3.5. Graficul și tematica ședințelor Consiliului profesoral /
Consiliului de administrație pentru anul școlar 2018-2019;
3.6. Probleme curente.
4. Analiza și proiectarea 4.1. Dezbaterea și avizarea raportului de evaluare Director 23.10.2018
activității instructiv-educative internă (RAEI) pentru anul școlar 2017-2018; Șefii comisiilor
4.2. Comunicarea calificativelor pentru anul şcolar 2017- metodice
2018. CEAC
4.3. Probleme curente
5. Analiza și proiectarea 5.1. Discutare Proiectului planului de școlarizare în anul Director 12.12.2018
activității instructiv-educative școlar 2019-2020;
5.3. Probleme curente.
6. Analiza și validarea situației 6.1.Validarea situației școlare la sfârșitul semestrului I al Director 8.02.2019
școlare a elevilor. anului școlar 2018-2019;
6.2.Ordine și Hotărâri de guvern în domeniul
învățământului;
6.3. Diseminarea metodologiilor de examen.
LICEUL TEORETIC MINISTERUL EDUCAŢIEI

,,ŞERBAN CIOCULESCU” NAŢIONALE

7. Analiza și proiectarea 7.1. Dezbaterea şi aprobarea Planului managerial pe Director 6.03.2019


activității instructiv-educative semestrul al II-lea; Responsabili
7.2. Dezbaterea și avizarea raportului privind starea și comisii
calitatea învățământului în semestrul I, anul școlar 2017- metodice
2018;
7.3.Prezentarea graficului cu activitățile din săptămâna
„Școlala altfel”
8. Organizarea activităților 8.1. Formarea comitetului de inițiativă; Director 10.04.2019
destinate popularizării ofertei 8.2. Prezentarea graficului cu activitățile de popularizare; Responsabili
educaționale 8.3. Aprobarea vacantării posturilor pentru anul școlar comisii
2019-2020; metodice
8.4. Avizarea proiectului CDL-CDȘ pentru anul școlar
2019-2020.
9. Analiza și validarea situației 9.1. Validarea situației școlare la sfârșitul semestrului al II- Director 14.06.2019
școlare a elevilor lea și a anului școlar 2018-2019;
9.2. Prezentarea proiectului planului de activități pentru
vacanța de vară;
9.3. Ordine și Hotărâri de guvern în domeniul
învățământului;
9.4. Probleme curente.

DIRECTOR,
Prof. Anișoara Valeria Nistor

S-ar putea să vă placă și