Sunteți pe pagina 1din 8

CONTRACT DE INCHIRIERE RENTAL AGREEMENT

PARŢI PARTIES
Contract de închiriere Rental Agreement

Între We, the


subsemnaţii:____________________________ undersigned:____________________________
____________________, cetăţean român, ____________________, Romanian citizen,
domiciliat în : domiciled in:
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
____________________________, posesor al ____________________________, holder of ID
BI/CI ___________________________, în ___________________________, as
calitate de LOCATOR, şi LANDLORD, and
________________________________________ ________________________________________
_______________________________domiciliat _______________________________domiciled
în : in:
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
_______ , în calitate de CHIRIAŞ (sau _______ , as TENANT (or LESEE), have
LOCATAR), a intervenit prezentul contract de concluded this rental agreement under the
închiriere în următoarele condiţii : following terms and conditions:

OBIECTUL OBJECT
Contractului de închiriere of the Lease Agreement
Locatorul asigură chiriaşului folosinţa The Landlord provides the Tenant with the
bunului casa situat în _______________. use of the property located in _______________.
Locatorul este titular al dreptului de The Landlord is the rightful owner of the
proprietate asupra bunului închiriat în baza ownership of the asset rented property based on
actului document
________________________________________ ________________________________________
__ încheiat la data de ________________. __ concluded on ________________.
Bunul închiriat este compus din 3 camere, The rented property is composed of 3
baie, bucatarie, hol, garaj conform anexei la rooms (2 bedrooms), bathroom, kitchen, hallway,
contract. garage, as per the annex to the agreement.
Bunul închiriat nu este grevat de sarcini. The rented property is not encumbered.
Locatorul predă chriasului bunul închiriat The Landlord delivers the rented property
la data de___________________. to the Tenant on de___________________.
Predarea-primirea bunului închiriat se va The delivery and acceptance of the rented
consemna în procesul-verbal de primire care va fi property shall be recorded in the acceptance
încheiat de părtile contractante la data predării. protocol signed by the parties on the acceptance
day.
Locatorul predă chiriaşului bunul închiriat The Landlord delivers the rented property
în stare de folosinţă având caracteristicile to the Tenant in service with the characteristics
Page 1 of 8
prevazute în anexa la contract. set out in the annex to the agreement.
Bunul închiriat este dat în folosinţa The rented property is given to the Tenant
locatarului pentru (destinaţia) imobil de locuit. to be used as residential real estate.

PREŢUL SI MODALITAŢI DE PLATĂ PRICE AND PAYMENT


Contract de inchiriere Rental Agreement

Chiriaşul va plăti la data închirierii, o On the rental date, the Tenant shall pay a
garanţie în avans, echivalentul chiriei pe doua security deposit amounting to the equivalent of 2-
luni, în sumă de 880 Euro, care la finalul month rent, in the amount of EUR 880, which at
perioadei de închiriere, dacă toate lucrurile din the end of the rental period, if everything inside
casă sunt în acelaşi stadiu în care le-a the property is in the exact status as the Landlord
predat/lăsat proprietarul, chiriaşul primeşte înapoi left them, shall be returned to the Tenant.
garanţia depusă.
Preţul închirierii/chiria este de 440 Euro The rental price is EUR 440, payable in
platibil in Euro sau RON la cursul BNR din ziua EUR or RON at the NBR exchange rate on the
platii. payment day.
Chiriaşul va plati chiria începând cu data The Tenant shall pay the rent starting
de _______________________________. _______________________________.
Chiria va fi platită de chiriaş lunar, cel mai The rent shall be paid by the tenant on a
târziu pâna în data de ____ ale lunii pentru care monthly basis, not later than ___ of the month
se face plata. for which the payment is made.
Plata chiriei se va face prin ordin de plata Rent shall be paid by payment order in
în EURO sau RON, prin conturile: EUR or RON, through the following accounts:

- contul locatorului numarul _____________________ - Landlord’s account number _____________________


deschis la Banca _____________________. opened with _____________________ Bank.
- contul chiriaşului - Tenant’s account number _____________________
numarul__________________________deschis opened with _____________________ Bank.
Banca___________________.
În cazul în care chiriaşul nu plateste la If the Tenant fails to pay the rent on the
termenul scadent, va suporta penalitati de due date, he shall incur late charges of 5% per
întârziere de 5 % pe zi, calculate la suma day, calculated on the outstanding amount.
datorată.

Cuantumul chiriei va putea fi modificat de The amount of the rent may be modified
către părţi, prin acord, pe baza de act adiţional la by the parties, by agreement, on the basis of an
prezentul contract. addendum to this Agreement.

PERIOADA PERIOD
Contract de închiriere Rental Agreement
Prezentul contract se încheie pe o This Agreement is concluded for a period
perioadă de 1 an, începand cu of 1 year, staring
data____________________________________. ____________________________________.
I,
Eu,_________________________________, ____________________________________,
declar că primesc spre închiriere de la declare I rented from
__________________________, bunul descris ____________________________________, the
mai sus în scopul şi în condiţiile aratate. property described above for the purpose and
under the conditions shown above.
Împrumutul se face in conditiile prevazute The loan is made under the terms and
de art.1560 si urmatoarele din Codul Civil. conditions of Article 2 et seq. of the Civil Code.
Prezentul contract de închiriere va putea fi This Rental Agreement may be extended

Page 2 of 8
prelungit prin acordul ambelor părti contractante, by agreement of both Contracting Parties, in
încheindu-se în acest scop un act aditional. which respect an addendum is to be signed.

OBLIGATII LOCATOR LANDLORD’S OBLIGATIONS


Contract de inchiriere Rental Agreement
Locatorul va preda chiriasului bunul The Landlord shall deliver the rented
închiriat, precum şi toate accesoriile acestuia property to the Tenant and all its accessories
prevazute în anexa la locul situat în included in the annex, at the following location
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
______. ______.
Locatorul va preda chiriasului bunul The Landlord shall deliver the rented
închiriat şi toate accesoriile acestuia în conditiile property and all its accessories to the Tenant in
de calitate prevazute în anexa . Locatorul cu the quality conditions set out in the Annex. Upon
ocazia predarii va încheia proces-verbal de the acceptance, the Landlord shall conclude a
primire-predare datat, semnat de ambele părti delivery-acceptance protocol, signed by both
contractante. contracting parties.
Pe toata durata închirierii locatorul se Throughout the rental period, the
obligă să efectueze reparatiile capitale şi necesare Landlord is obliged to undertake all capital and
pe cheltuiala sa pentru a asigura functionalitatea necessary repairs, at its expenses, so as to
bunului închiriat conform destinatiei. Prin reparatii ensure the functionality of the leased asset,
capitale si necesare, partile înteleg: according to its destination. Capital and necessary
repairs mean:
- realizarea tuturor lucrărilor necesare pentru - execution of all necessary works to preserve
a conserva locuinţa în condiţii adecvate. Pentru the residential property in adequate conditions. To do
aceasta, chiriaşul trebuie să comunice proprietarului so, the Tenant must notify the Landlord all
toate imperfecţiunile, defectele produse prin folosirea imperfections, flaws produced by using assets in the
bunurilor materiale din locuinţă (conducte, calorifere residential property (piping, radiators, etc.) so that the
etc.) pentru ca acestasă le repare în cel mai scurt timp Landlord fixes them in the shortest time possible.
posibil.

Locatorul va efectua pe cheltuiala sa şi The Landlord shall also execute, at its


reparatiile determinante de vreun caz de forta expense, repairs caused by a force majeure
majoră. event.
Locatarul va înlocui partial sau total The Landlord will replace in full or in part
accesoriile bunului închiriat, pe cheltuiala sa, the fixtures pertaining to the leased asset, at its
atunci când înlocuirea acestora nu este expense, if their replacement is not caused by the
determinata de culpa chiriaşului. Tenant’s fault.
Locatorul nu va stânjeni pe chirias în The Landlord shall not impede the Tenant
exercitare dreptului de folosinta asupra bunului in the exercise of the right of use of the rented
închiriat si nici nu va face acte prin care ar putea property nor shall it act so as to restrict the use
micsora folosinta acestuia. thereof.
Locatorul, pe durata prezentului contract, The Landlord, throughout the contractual
nu va executa modificari, schimbari ale structurii period, shall not make any modifications nor
bunului închiriat de natura să tulbure folosinţa changes in the structure of the leased property so
acestuia de catre chirias sau care ar determina o as to disturb its use by the Tenant or that could
schimbare a destinatiei bunului închiriat. cause a change in the destination of the rented
property.
Locatorul va garanta pe chiriaş de viciile The Landlord will hold the Tenant
ascunse ale bunului închiriat care nu au putut fi harmless for all hidden vices of the rented
cunoscute de chiriaş în momentul încheierii property that were unknown to the Tenant upon
contractului şi care fac imposibilă folosinţa the execution of the Agreement and that could
parţială sau totală a bunului închiriat. make it impossible for the Tenant to partially or
Page 3 of 8
totally use the rented property.
Pe toata durata contractului, locatorul îl va Throughout the duration of the
garanta pe chiriaş contra pierderii totale sau Agreement, the Landlord shall hold the Tenant
parţiale a bunului închiriat precum şi contra harmless against loss or partial loss of the rented
oricărei tulburări de drept. property and against any disturbance in law.
Locatorul va plăti pe întreaga durată a Throughout the contractual period, the
contractului de închiriere impozitele şi taxele Landlord shall pay all taxes and duties related to
privind bunul închiriat. the rented property.

Locatorul are obligatia de a returna suma achitată The Landlord must refund the amount paid as
cu titlu de garanţie Locatarului, la finalul security deposit to the Tenant at the end of this
prezentului contract, cu condiţia predarii Agreement, provided that the Tenant returns the
imobilului de catre Locatar Locatorului in aceleasi property to the Landlord in the same conditions
conditii ca in momentul incheierii contractului de as on the time of execution of the Rental
inchiriere. Remedierea eventualelor daune peste Agreement. Damages exceeding normal wear and
un mod de uzura normal la sfarsitul contractului tear at the end of the Agreement shall be
vor fi suportate din garantia platita Locatarului remedied under the security deposit paid by the
catre Locator. Tenant to the Landlord.

Locatorul va putea sa controleze periodic, The Landlord may periodically check the
respectiv la data de _____ a fiecarei luni, bunul rented property, on the _____ of each month, to
închiriat şi dacă acesta este folosit conform see if it is used according to the purpose of the
scopului pentru care a fost încheiat contractul de Rental Agreement. Such check shall be performed
închiriere. Acest control se va exercita fară a without hindering the use of the property by the
stânjeni folosinţa bunului de către chiriaş. Tenant.
Locatorul nu va putea să subînchirieze The Tenant may not sublet to any third
bunul care face obiectul prezentului contract party the property subject to this Agreement.
vreunui terţ.

OBLIGAŢII LOCATAR / CHIRIAŞ TENANT’S OBLIGATIONS


Contract de inchiriere Rental Agreement

Chiriaşul se obligă, ca pe toată durata The Tenant undertakes, throughout the


închirierii, să păstreze în bune condiţii bunul duration of the Rental Agreement, to keep the
închiriat, precum şi accesoriile acestuia, să nu le rented property in good condition, as well as its
degradeze sau deterioreze. accessories and not to degrade or damage the
same.
Chiriaşul va asigura paza bunului închiriat. The Tenant shall provide guardship of the
rented property.
Chiriaşul va folosi bunul închiriat numai The Tenant shall use the rented property
potrivit destinaţiei sale prevazute în contract. only according to its intended use stipulated in
the Agreement.
Chiriaşul se obliga sa plateasca locatorului The Tenant undertakes to pay the rent to
chiria la termenul scadent convenit în contract. the Landlord on the due date agreed in the
Agreement.
Pe toata durata închirierii chiriaşul va Throughout the rental duration, the
suporta toate cheltuielile referitoare la utilităţile Tenant shall pay all expenses related to utilities
consumate pentru folosinţa bunului închiriat consumed for use the rented property, i.e. heat,
respectiv căldură, apă rece, gunoi, asociaţie, cold water, trash, association, electricity, cable
energie electrică, cablu TV, etc. TV, etc.
Chiriaşul se obligă să asigure curaţenia şi The Tenant undertakes to provide
igienizarea în interiorul locuinţei şi la părţile de cleaning and sanitation inside the housing and
folosinţă comună pe toată durata contractului de the common parts throughout the rental duration.
închiriere.

Page 4 of 8
Chiriaşul va efectua pe cheltuiala sa The Tenant shall perform, at its cost, the
lucrările de întretinere şi reparaţii normale ale regular maintenance and repair works of the
bunului închiriat pentru a-l mentine în starea în rented property to maintain it in the state in
care l-a primit la momentul încheierii contractului. which he received it upon the execution of the
Prin reparatii normale, partile înteleg să repare Agreement. The Parties understand by normal
daunele produse din vina sa: geam spart, balama repairs the repairs of damages caused by his
căzută, etc. fault: broken window, fallen door hinges etc.
Chiriasul va efectua pe cheltuiala sa The Tenant shall perform, at its expense,
lucrarile de reparatii capitale ale bunului închiriat the capital repairs of the rented property only if
numai dacă sunt determinate de culpa sa. they are determined by his fault.
Chiriaşul va răspunde de distrugerea The Tenant shall be responsible for the
totală sau parţială a bunului închiriat care s-ar destruction of all or part of the rented property
datora cuplei sale. due to his fault.
Chiriaşului îi va permite locatorului să The Tenant shall allow the Landlord to
controleze modul cum este folosit bunul închiriat check how the rented property is used and its
şi starea acestuia la termenul stabilit în contract. state at the time set out in the Agreement.
Chiriaşul îl va înstiinţa imediat pe locator The Tenant shall immediately inform the
despre orice actiune a unei terţe persoane care îi Landlord of any action of a third person that
tulbură folosinţă. disturbs his use.
Chiriaşul nu va face modificări bunului The Tenant shall only make changes to
închiriat decât cu acordul scris al locatorului. the rented property with the written consent of
the Landlord.
Chiriaşul, la expirarea acestui contract, va The Tenant, upon expiration of this
restitui locatorului bunul închiriat împreuna cu Agreement, shall return the rented property to
toate accesoriile acestuia, în aceeasi stare în care the Landlord together with all it accessories, in
le-a primit conform anexei . the same state as received pursuant to the
Annex.

RASPUNDERI LIABILITIES:
Contract de inchiriere Rental Agreement
Pentru nerespectarea obligaţiilor In case of failure to comply with the
prevăzute în acest contract, partea în culpă obligations laid down in this Agreement, the
datorează celeilalte părti daune. defaulting party owes damages to the other
party.
Pentru neîndeplinirea de catre locator a In case of failure by the Landlord to
obligatiilor care îi revin în baza prezentului comply with its obligations under this Agreement,
contract, chiriasul va putea fie să platească the Tenant may either pay the rent diminished
locatorului chiria diminuată proportional cu pro-rata to the prejudice caused to it or terminate
prejudiciul care i s-a produs, fie să desfiinţeze the Agreement, in which case the Landlord shall
contractul, situaţie în care locatorul îi va plăti pay damages to the extent it cause any prejudice.
daune în masura în care i-a produs un prejudiciu.
Dacă chiriasul nu îşi îndeplineşte obligaţiile If the Tenant fail to fulfill its obligations
pe care şi le-a asumat în contract, va plăti under the Agreement, it shall pay damages to the
locatorului daune corespunzătoare prejudiciului Landlord, corresponding to the prejudice caused.
produs.
Contractul se va desfiinta si chiriasul va The Agreement shall be terminated and
plati daunele corespunzatoare daca prejudiciul pe the Tenant shall pay the appropriate damages if
care l-a produs locatorului este atât de grav încât the damage it caused to the Landlord is so
continuarea contractului nu se mai justifica. serious that the continuation of the Agreement is
no longer justified.
La expirarea la termen ori rezilierea At contract maturity or termination
conform conditiilor prezentului contract, Locatorul according to the conditions of the present
are dreptul sa retina din garantia platita la agreement, the Landlord is entitled to retain an

Page 5 of 8
inceputul contractului o suma aferenta pentru amount of money from the security deposit at the
eventualele reparatii ori remedieri ce depasesc beginning of the contract for repair-work of any
nivelul de uzura normala aferenta perioadei possible damages or defects over the normal
inchirierii. wear and tear for the respective rent period.
Rezilierea contractului înainte de Termination of the Agreement before
termenul stabilit se poate face în urmatoarele the deadline can be done under the following
condiţii: conditions:
a) la cererea chiriaşului, cu condiţia a) at the request of the Tenant, provided
notificării prealabile într-un termen de minimum that a prior notification of not less than 60 days is
60 de zile; given;
b) la cererea proprietarului, atunci când: b) at the request of the Landlord, when:
- chiriaşul nu a achitat chiria 20 - the Tenant has not paid the rent
zile dupa data scadenta; for 20 days after the due date;
- chiriaşul a pricinuit însemnate - the Tenant caused significant
stricăciuni locuinţei, instalaţiilor, precum şi damage to the residential property, the facilities,
oricăror alte bunuri aferente lor, sau dacă as well as any other related goods or should he,
înstrăinează fără drept părţi ale acestora; without authorisation, alienate parts thereof;
- chiriaşul are un comportament - the Tenant’s behavior makes
care face imposibilă convieţuirea sau impiedică living together impossible or prevents the normal
folosirea normală a locuinţei; use of the property;
- chiriaşul nu a respectat clauzele - the Tenant has not respected the
contractuale. contractual clauses.

Cu titlu de exceptie, neplata chiriei in termen de By way of exception, non-payment of rent within
20 zile sau mai mult de la scadenta ori neplata 20 days or more from the due date or non-
facturilor de utilităţi în termen de 45 de zile sau payment of utility bills within 45 days or more
mai mult de la scadenţă atrage rezilierea de drept from the due date triggers the termination by law
a contractului, fără notificare şi fără punere în of the agreement without notice and without
întârziere, fără intervenţia instanţelor putting in delay, without the intervention of the
judecătoreşti ori îndeplinirea vreunei alte courts or any other formalities, with the
formalităţi, cu consecinţa reţinerii de către consequence of withholding of the security paid
proprietar a garanţiei achitate de către chiriaş. De by the Tenant. Also, in case of Tenant’s failure to
asemenea, în cazul în care neplata de către pay the utilities bills, which led to the
Chiriaş a facturilor de utilităţi a atras debranşarea disconnection from the utilities network of the
de la reţeaua de utilităţi a imobilului, acesta va fi property, it will be required to bear the expenses
obligat să suporte şi cheltuielile cu rebranşarea, with the reconnection, separately from the other
separat de celelalte sancţiuni stabilite de către penalties established by the contracting parties.
părţile contractante.

Modalităţi de corespondenţă a părţilor Manners of correspondence between the


parties

Orice corespondenţă între părţile prezentului Any correspondence between the parties to this
contract se va purta în scris, prin e-mail, fax, agreement shall be in writing, will be sent via
scrisoare recomandată cu confirmare de primire email, fax, registered mail with acknowledgement
la următoarele adrese: of receipt to the following address:

- adresa locator_ - Landlord address_


- adresa locatar_ - Tenant address_

Orice modificare a adresei oricăreia dintre părţi va Any change of the address of either party shall be
fi comunicată celeilalte părţi în termen de o zi de communicated to the other party within one day
la data modificării. from the date of the change.

Page 6 of 8
LITIGII DISPUTES

Litigiile de orice fel, decurgând din The disputes of any kind, arising from
executarea contractului, se vor soluţiona pe cale performance of the contract, shall be resolved
amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este amicably and, where this is not possible, the
posibil, litigiul va fi soluţionat de instanţele dispute will be settled by the competent courts
judecătoreşti competente de pe raza imobilului ce where the building that makes the object of this
face obiectul contractului. agreement is located.

Prezentul contract de închiriere, se This lease agreement shall be registered


înregistrează la organele fiscale teritoriale, de with the territorial tax bodies, by the Landlord,
locator, respectiv Administraţia Financiară a i.e. District 3 Tax Administration, within 15 days
Sectorului 3, în termen de 15 zile de la încheierea from the conclusion of the lease; the Landlord
contractului de închiriere, şi va depune şi o shall also submit a statement regarding the net
declaraţie privind venitul net exprimat. Până la income. Not later than 15 May, the Statement
data de 15 mai se depune Declaraţia privind regarding the net income Form 200 shall be filed
veniturile realizate Formularul 200 de către by the Landlord.
locator.

Calculul venitului net realizat din The calculation of the net income
inchirierea unei locuinte se calculează conform obtained from leasing a House is calculated
Codului Fiscal, art 62, alin 3, astfel: according to the Tax Code, Art. 62, para. 3, as
follows:

Venit brut anual (chiria lunară x 12 Gross annual income (monthly rent x
luni). 12 months).
Cheltuieli deductibile aferente venitului Deductible expenses related to the
brut (determinate pe baza unei cote forfetare de gross income (determined on the basis of a flat
25%): venitul brut x 25 % = Venit net anual x rate of 25%): gross income x 25% = annual net
16% . Income x 16% .

Încheiat la data Made on ___________________ in


de___________________în _______________ _______________ copies of which
exemplare, din care ________________________ ________________________ were released to
s-au eliberat părtilor. the parties.

Locator _______________,
Landlord _______________,

Locatar/Chiriaş
________________________. Lessee/Tenant
________________________.

Înregistrat la Consiliul Local al_ Registered with the Local Council


Page 7 of 8
Judeţul_______________ Nr of _______________ County No.
____ din___________ ___ of ___________

Page 8 of 8