Sunteți pe pagina 1din 10

MASTERAT ,,MANAGEMENTUL RESURSELOR

UMANE’’ I.F.R.
Disciplina ,, Managementul proiectelor”
PROIECT DE ECHIPĂ

Program de mentorat pentru copii instituţionalizaţi

Componenţa echipei: Ponderea contribuţiei la


proiect:

1. Rusu Ștefan ____

2. Nita Alexandru ____

3. ________________ ____

4. ________________ ____

IAŞI
2016
CUPRINS
67466304

I. CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI ȘI LINIA DE FINANŢAREError! Bookmark not


defined.
1.1 Prezentarea oportunității .................................................................................................................... 3

1.2 Solicitantul/promotorul/beneficiarul finanțării ................................................................................... 3

1.3 Alegerea tipului de finanţare și descrierea condițiilor ........................................................................ 6

II. RELEVANȚA PROIECTULUI ........................................................................................................... 7

2.1Argumentarea necesității proiectului ................................................................................................... 7

2.2 Beneficiari direcţi, grupuri ţintă şi indirecţi ........................................................................................ 9

2.3 Scopul și obiectivele proiectului ....................................................................................................... 10

I. CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI ŞI LINIA DE FINANŢARE

Pagina2
1.1 Prezentarea oportunității

În perioada 2011 - 2015, numărul copiilor care trăiesc în centrele deplasament din Iaşi, care au
fost abandonaţi, au nevoi special sau au rămas fără familii, care impun măsura cazării în aceste centre, a
scăzut, potrivit statisticei realizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului (DGASPC) Iaşi. Mai precis, dacă în 2011 erau înregistraţi 1.532 de copii orfani, numărul
acestora a scăzut an de an, până când în anul 2015 au fost raportaţi 1.271 de copii instituţionalizaţi.

Având în vedere numrul scăzut de copii care ies din aceste centre, reuşind să se
integreze în societate, este nevoie de o investiţie în aceştia pentru a reuşi o formare a
acestora în muncitori ce sunt din ce în ce mai puţini, în meserii precum: tâmplar,
sudor, zidar etc.

Această integrare are mai multe beneficii cum ar fi: scăderea infracţionalităţii,
ocuparea unor locuri de muncă pe care puţini oameni le mai doresc şi nu în ultimul
rând dezvoltarea profesională şi personală a acestor copii cu nevoi.

1.2 Solicitantul/promotorul/beneficiarul finanțării

Solicitantul finanțării este: Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale (CRIPS)
Date de contact: Bd Mareşal Al. Averescu 17,
Complexul de Servicii Sociale
"Sf. Ecaterina" et.2
Telefon: (021) 225.00.84
Tel/Fax: (031) 402.27.95; (031) 402.27.96
Site Web: www.crips.ro
Adresă E-Mail: crips1@crips.ro

Pagina3
Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale (CRIPS) este o asociaţie
neguvernamentală nonprofit, cu caracter profesional şi intervenţie la nivel naţional, înfiinţată în
mai 1997.
Scopul asociaţiei CRIPS este de a contribui la dezvoltarea resurselor umane din domeniul
social, şi se adresează autorităţilor, profesioniştilor şi voluntarilor care îşi desfăşoară activitatea
în:
1. Sistemul de servicii de protecţie a copilului
2. Sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap
3. Servicii sociale comunitare/judeţene
4. Unităţi de învăţământ de masă şi de educaţie specială
5. Organizaţii neguvernamentale
Obiectivele CRIPS sunt:
Creşterea profesionalismului personalului din domeniul social
Promovarea profesiilor sociale şi a noilor ocupaţii create odată cu diversificarea tipurilor de
servicii
Dezvoltarea de servicii inovante şi definirea/aplicarea bunelor practici
Organizarea accesului la informaţie specializată şi îmbunătăţirea comunicării
CRIPS funcţionează ca un serviciu de informare/formare/consultanţă şi este un promotor
al calităţii serviciilor sociale.
Astfel, în parteneriat cu DGASPC Sector 1 şi odată cu mutarea sediului de activitate în cadrul
Complexului de Servicii “Sfânta Ecaterina”, CRIPS derulează proiectul Centru pentru Calitate în
domeniul Social.
Noul reprezintă pentru ONGuri un fel de raţiune existenţială: ele sunt active cu adevărat
atunci când prin proiectele lor aduc schimbări în viaţa comunităţii, a persoanelor în dificultate, a
profesioniştilor din domeniu, când au curajul să spună şi să ia atitudine ca actori ai societăţii
civile. În acest sens, explicitând rolul CRIPS-ului în calitate de organizaţie neguvernamentală din
domeniul social, putem evidenţia următoarele axe fundamentale: americanbestpills.
Comamericanbestpills.com
1. Promovarea de proiecte pilot de formare şi informare a personalului (proiecte inovante
prin conţinut şi/sau metodă, dar şi prin legătura acestora cu definirea şi promovarea de noi
structuri şi servicii, profesiuni şi funcţii)

Pagina4
2. Îmbogăţirea permanentă a resurselor centrului cu informaţii despre proiecte inovante
promovate în ţara noastră şi în străinătate, la nivel naţional, european, internaţional.
3. Stimularea comunicării experienţelor inovante, a dialogului şi a parteneriatului între
diferitele categorii de actori ce intervin în domeniul social la toate nivelele: structuri publice,
organizaţii neguvernamentale, instituţii de formare, servicii sociale, centre de informare, mass-
media.
4. Elaborarea de standarde şi ghiduri de bune practici, necesare în implementarea
reformelor în protecţia copilului, protecţia persoanelor cu handicap sau a persoanelor de vârsta a
treia.
Aceste axe care reprezintă principiile de bază ale funcţionării CRIPSului nu sunt doar
obiective strategice, ci au deja acoperire în rezultate “măsurabile”:
Cursuri pilot pentru directori, şefi de servicii, asistenţi sociali, formatori, membri ai Comisiilor
pentru Protecţia Copilului, educatori specializaţi, cadre didactice, asistenţi maternali, echipe
pluridisciplinare; ghiduri metodologice - colecţia “Profesiuni Sociale”; colecţia “Atelier CRIPS”;
colecţia “Resurse pentru formare”; formare la distanţă (Formare managerială a directorilor
serviciilor publice specializate de protecţie a copilului, iniţiere în asistentă socială)
Pagină web proprie www.crips.ro redactarea buletinului informativ al ANPDC “În interesul
copilului” şi administrarea paginii web cu acelaşi nume www.copii.ro
Contribuţie la elaborarea de standarde de calitate pentru centrul de plasament (2000), pentru
serviciile de protecţie a copilului de tip rezidenţial (2003), pentru serviciile de protecţie a
persoanelor cu handicap (2002, 2003), pentru serviciile destinate copilului delincvent (2005-
2006). Seminarii şi colocvii. Consultanţă tehnică acordată autorităţilor locale, precum şi ONG-
urilor din domeniul protecţiei copilului.
Câteva exemple de proiecte finalizate:
1. IDF Grant - Dezvoltarea serviciilor de protecţie a copilului (Banca Mondială), în care
s-au elaborate metodologii şi standarde pentru noile tipuri de servicii, s-au organizat cursuri şi s-
a elaborat “Fişa copilului” ca element fundamental al sistemului naţional de monitorizare PHRD
Grant Resurse Umane (Banca Mondială);
Dezvoltarea resurselor umane din serviciile de protecţie a copilului în parteneriat cu ANPDC şi
World Vision;

Pagina5
2. Formare educatori specializaţi şi asistenţi maternali care lucrează cu copilul cu handicap
(mai multe proiecte în perioada 1998-2003, printre care Proiect bilateral româno-francez, Proiect
bilateral romano-spaniol, Proiectul);
3. IDF Grant - Dezvoltarea serviciilor de protecţie a copilului (Banca Mondială), în care s-
au elaborate metodologii şi standarde pentru noile tipuri de servicii, s-au organizat cursuri
şi s-a elaborat “Fişa copilului” ca element fundamental al sistemului naţional de
monitorizare;
4. PHRD Grant Resurse Umane (Banca Mondială);
5. Dezvoltarea resurselor umane din serviciile de protecţie a copilului în parteneriat cu
ANPDC şi World Vision;
6. Formare educatori specializaţi şi asistenţi maternali care lucrează cu copilul cu handicap
(mai multe proiecte în perioada 1998-2003, printre care Proiect bilateral româno-francez,
Proiect bilateral romano-spaniol, Proiectul PHRD Grant, Proiectul Dezvoltare Resurse
Umane finanţat de World Vision, proiect de formare finanţat de UNICEF);
7. Proiectul pilot de informare, sensibilizare şi antrenare a şcolii şi comunităţii în vederea integrării
şcolare a copilului în dificultate/cu handicap (Phare ACCESS, 2002);

1.3 Alegerea tipului de finanţare șidescrierea condițiilor

Proiectul se realizează prin finanţare externă cu fonduri europene nerambursabile, cu


ajutorul programului de finanţare Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020-AXA
4.13.

Programul Operațional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții,


obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane,
continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și
contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP
2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume,
de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre
ale UE.

Pagina6
Beneficiarii proiectului sunt Grupul Școlar de Arte și Meserii Gheorghe Asachi şi Grupul
Școlar de Arte și Meserii Spiru Haret. Obiectivele programului care se pliază cu ideea de proiect
propusă sunt:

- Creşterea ratei de integrare a copiilor instituţionalizaţi;

- Scăderea ratei infracţionalităţii ce provine din rândul tinerilor ce părăsesc centrele;

- Ocuparea meseriilor ce devin mai puţin, şi chiar deloc căutate în locurile


dezvoltate;

Îndeplinirea acestor obiective se poate realiza prin următoarele acţiuni:

- Crearea unei colaborări între şcolile de arte şi meserii şi angajatori;

- Realizarea unei pregătiri profesionale copiilor ce părăsesc centrele speciale şi oferirea


unui loc de muncă pe domeniul unde a primit pregătirea profesională.

II. RELEVANȚA PROIECTULUI

2.1. Argumentarea necesității proiectului

În orașul Iași există peste 20 centre de plasament, care găzduiesc în jur de 1000 de copii
instituționalizați. Doar o mică parte dintre cei care părăsesc centrele, când ating limita de vârstă
impusă, reușesc să-și găsească o locuință, un loc de muncă și să se integreze în societate.

Analizând situația copiilor instituționalizați din cadrul Complex de Servicii Comunitare


“Bogdana”, din judeţul Iași, s-a constatat o dificultate privind integrarea acestora în societate,
după părăsirea centrului. Deși aceștia au parte de o pregătire educaționala decentă, e nevoie de o
accentuare a pregătirii profesionale şi personale a acestor copii. Prin urmare, le este greu să
comunice cu oamenii, să devină independenți, să se adapteze la cerințele societății și să-și
găsească un loc de muncă. De aceea societatea se confruntă cu creșterea ratei infracționalității,
cea a șomajului, devenind tot mai vulnerabilă, cu un impact asupra fiecărui membru al acesteia.

Astfel o soluţie optimă este reprezentată de o pregătire profesională adaptată pe grupuri


de copii, care să îi ajute să înveţe o meserie care le place şi care să o practice cu responsabilitate.

Pagina7
Aceștia au nevoie de a învăţa de la oameni din afara centrelor care să le arătă ce doreşte
societatea de la ei şi cum pot ei relaţiona civilizat cu ceilalţi oameni.. Toate acestea contribuie la
creșterea stimei de sine, o mai bună relaționare cu cei din jur și dezvoltarea personală.

Pentru soluționarea problemei prezentate mai sus, Centrul de Resurse şi Informare pentru
Profesiuni Sociale propune realizarea unui program de dezvoltare profesională în colaborare cu
şcolile de arte şi meserii, dar şi cu AJOFM Iaşi şi angajatori.

Analiza SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


Experiența Centrul de Resurse şi Informare pentru Scurgerea unui timp destul de mare până
Profesiuni Sociale la implementarea proiectelor cu la finanţare ;
fonduri nerambursabile ;
Situația de WIN-WIN :beneficii atât pentru Implicarea în proiect a unui singur centru
societate, cât și pentru copii instituționalizați; de plasament;

Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Programul se desfăşoară o singură dată;


Sociale are o imagine pozitivă în faţa angajatorilor şi
instituţiilor publice ;

Existența personalului calificat în cadrul şcolilor de


arte şi meserii pe meseriile cu grad de concurenţă
scăzut;
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
Posibilitatea de colaborare cu potențiali parteneri / Existența altor proiecte axate pe domeniul
sponsori ; social ;

Posibilitatea repetării proiectului actual sau a unuia Lipsa de interes din partea copiilor
asemănător ; instituționalizați;

2.2Beneficiari direcţi, grupuri ţintă şi indirecţi

Tabel nr. 1
Cuantifi Modul în care
Componenţa Nevoi/cerințe
Categoria care Caracteristici proiectul rezolvă
Categoriei identificate
numeric demografice și cerințele/nevoile
Pagina8
ă sociale
Grupul Școlar de 6 - fiecare scoală de - dezvoltarea - prin cursurile de
Arte și Meserii arte şi meserii vă modului de a integrare la care
Gheorghe avea câte 3 privi altfel de aceștia participă;
Asachi şi Grupul persoane: un oameni; - prin relaţionarea
Școlar de Arte și profesor - necesitatea cu copii
Beneficia Meserii Spiru responsabil cu de a căpăta instituţionalizaţi ce
ri direcţi Haret. pregătire experiență și vor participa la
profesională, un cunoștințe curs.
profesor practice în
responsabil cu domeniul de
interpersonală şi un studiu.
psiholog
Copii 50 - copiii - integrarea în - prin activitatea de
instituționalizați instituționalizați societate, după integrare la care
din cadrul Complex părăsirea vor participa;
de Servicii centrului; - prin activitățile
Comunitare - dezvoltarea educative și
Grupul “Bogdana”, din personală a practice din afara
ţintă judeţul Iași. acestora; centrului.
- cu vârste cuprinse - dezvoltarea
între 15 -18. capacităţii de a
relaţiona cu
oamenii.
Beneficia Familiile - - -
ri copiilor
indirecți instituționalizați,
personalul
centrului,
trainerii,
societatea.

2.3 Scopul și obiectivele proiectului

Proiectul propus vizează integrarea copiilor instituționalizați în societate şi pe piaţa


muncii, dezvoltarea lor atât profesională, cât și personală, prin participarea acestora la un
program de integrare în societate cu ajutorul colaboratorilor noştrii.

Obiectivele pe termen lung ale proiectului sunt:

- Scăderea ratei infracționalității; (cantitativ)

Pagina9
- Scăderea ratei șomajului; (cantitativ)

- Dezvoltarea motivației pentru învățare; (calitativ)

- Conștientizarea capacităţii tehnice personale.

Ca și obiective pe termen scurt ale proiectului am identificat:

- creșterea stimei de sine și schimbarea de atitudine a copiilor instituționalizați;


(calitativ)

- dezvoltarea competențelor profesionale ale profesorilor; (calitativ)

- creșterea încrederii copiilor în relațiile cu cei din jur; (calitativ)

- îmbunătățirea abilităților de comunicare și relaționare.

Pagina10