Sunteți pe pagina 1din 5
SPITALUL MUNICIPAL “ DR. EUGEN NICOARA” Str. Spitalului, nr. 20, $45300, Reghin, jud Mures ‘TeVFax: 0266-51272 / 0265-51280 CUI 1235218 unas yowwspitalreghin.ro Unita aereditata conform, Ordinului Ms SRN 1.440 / 04.08.2016 Aprobat, Manager DrFareag Narcisa FISA POST! Anexa la Contractul individual de munca ar. Numele si prenumele: Unitatea Sanitara: Spitalul Municipal ,dr Eugen Nicoari’Reghin Denumirea postului: PSIHOLOG Gradul profesional al ocuparii postului: STAGIAR L. Deserierea postului: Criterii de evaluare: 1. Pregitirea profesional impusd ocupantului postului: drept de libera practic’ 2. Functia corespunzatoare: de executie 3. Dificultatea operatiunilor specifice postului © Complexitatea postului in sensul cunoasterii activitatilor specifice, in conformitate cu legislatia in vigoare; + Efort intelectual in vederea indeplinirii cerinjelor specitice postului; + Principialitate si comportament etic in relatiile cu superiorii si cu personalul angajat al Spitalul Municipal ,.dr.Eugen Nicoara”Reghin + Cunoagtcrea gradului de rise si responsabilitate in activitatea cu personalul angajat al Spitalul Municipal ..dr.Eugen Nicoara”Reghin + Aptitudini si cerinfe specifice 4. Sfera de relafii: alerarhi Se subordoneaz: Are in subordine: b. Colaborare: cu toate serviciile, birourile si compartimentele din cadrul aparatului functional precum si cu secfiile, laboratoarele, serviciile, etc.din cadrul unittii IL. Standardul de performanta a, Cantitatea managerului, sefului de seetie 2008 © spitaul Muniepal "Dr. Eugen Nicoura” Reghin, Operator éate cu caracter personal a 4513, Secretariat ~ secretarial @sptleeghin ‘+ Numarul de pacienfi ce revine pe durata unei zile, in conformitate cu legisletia in vigoare Calitatea + Numérul de observatii/reclamatii primate ca urmare a neindeplinirii corecte a sarcinilor atribuite © Gradul de satisfactie a personalului ¢. Costuri: © Utilizarea eficienti a aparaturii din dotare: Utilizarea rational a materialele folosite: Ocupares timpului eficient, organizarea activitafii in functie de prioritafile profesionale «Timp efectiv de munca: 7 ore: ¢. Utilizarea resurseloi * Capacitatea de a utiliza Ja maxim resursele puse la dispozifie (aparaturi, materiale, etc); f. Modul de utilizare a resurselor: * Gradul de integrare in munca de echipas ‘© Modul in care pune la dispozitia colectivului cunostinfele si experienta pe care le define; Initiativa privind formularea de solutii noi in vederea imbunatatirii activitati; Sprijinirea colegilor nou incadrati; ILAtribugiile postului: A. Atribufii generale conform Regulamentului de Organizare $i Functionare a, respect prevederile regulamentului de organizare si functionare, ale regulamentului intern, ale Codului de conduita a personalului contractual $i ale contractului individual de munca; b. raispunde in faja sefului ierarhic si a managerului spitalului pentru indeplinirea atibutiilor care fi revin; ©. utilizeaza in mod judicios baza material; 4. informeaza seful icrarhic si managerul in cazul existenjei unor nereguli, abaicri, ageri,etc.; ¢. are un comportament corect in cadrul relajiilor de serviciu, promoveazi raporturi de colaborare intre membrii colectivului si combate orice manifestiri necorespunziitoare; f. executi orice sarcins de serviciu primiti din partea sefului ierarhie si/sau a managerului in vederea asigurarii unei bune functionari a activitifii spitalului, in limitele competentelor legale; 8. respect secretul de serviciu: in exercitarea atribufiilor de serviciu acesta poate fi divulgat in interiorul sau in afara spitalului doar cu acordul expres si prealabil al managerului, h, obligatia de a semna condica de prezenta la inceputul si la terminarea programului de lucru, i. executd si alte dispoczifii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor, in limitele respectiri temeiului legal B.Atribufii $i obliga ‘Sanatagii in Munca: a. sd igi insuseasca si sa respecte normele de Securitate si Sanatate in Munca gi miésurile de aplicare a acestora si sa participe la procesul de instruire conform Planului anuall i a tematicii aprobate de catre angajator; b, sa isi desftigoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, in conformitate cu prevederile Legii nr-319/2006 — Legea Securitifii si 2008 © Spitalul Municipal "Dr Eugen Nicoara” Reghin, Operator date cu cracter personal ar 14813, Secretaria ~ secreariay@sptaleeahin. no precum si cu instructiunile primite din partea angajatocului, astfel incat si nu expund la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoand, cai si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de muncéi; ¢. sd utilizeze corect aparatura, uneltele, substanfele periculoase, masinile, echipamentele de transport si alte mijloace din dotare puse la dispozitia s d. si utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, s& il inapoieze sau s& il puna la locul destinat pentru pastrare; e. si comunice imediat angajatorului si/sau angajatilor desemnati orice situajie de munca, despre care are motive intemeiate s& 0 considere un pericol pentru securitatea gi sinaitatea anggjatilor, precum si orice deficienga a sistemelor de protect £ sf aducd la cunostinja conducdtorului locului de munea si/sau angajatorului accidentele suferite atét de propria persoand cat si de alte persoane participante la procesul de munca in cel mai scurt timp posibil; 8. sd coopereze, ala timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu angajatii desemnnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure c& mediul de munca si condifiile de Iucru sunt sigure si fird riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate cat si pentru realizarea oricdror masuri si ceringe dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari pentru protectia sccuritatii si sinat&ii angajatilor; hs nu procedeze la scoaterca din funcyiune, la modificarea, schimbarca sau inliturarea arbitrara a dispozitivelor de seeuritate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice gi cladirilor si s& utilizeze corect aveste dispozitive; i, s& dea relatile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul si Sanaa J. sirespecte masurile si sarc Managementul Situatiilor de Urgenti, k. si respecte intoemai Deciziile managerului referitoare la prevenirea Situafiilor de Urgenta. Seem a. on rae de prevenire a aparitiei si api infectiilor asociate b. menfine igiena, conform politicilor spitalului si practicilor de ingrijire adecvat c. participa la pregatirea si instruirea personalului , in caz de expunere profesionala la produse biologice aplicd imediat protocolul de management al expunerii la produse biclogice D. Atribugii privind gestionarea deyeurilor in unitifile sanitare in conformitate cu Ordinul MS nr.1226/2012, cu modificirile ulterioare a. aplic& procedurile stipulate in codul de procedura b. in toate etapele gestiondrii deseurilor se vor respecta cu strictefe Precautiunile standard E.Atribufii specifice: - investigarea si evaluarea tulburstilor psihice si altor condifi de patologie care implic&in etiopaiogenezi mecanisme psihologice; ~ evaluare 2 personalitati sia mecanismelor de coping / adaptare / defensive: ~ evaluare a unor aspecte psihologice specifice ale familici sau altor grupucis - evaluarea dezvoltariipsihologice; - stabileste diagnosticul psihologic si recomandi consult psihiatric de specialitate atunci céind este cazul - elaboreazi planuri de interventie psihologica fintte pe problemele specitice subiectului evaluat ~ ecucafie pentru sindtate, promovarea sindtifi sia unui stil de viakA sindtos (prin preventie primara si secundara); = consiliere si terapie suportativa; 2008 © Spt Municipal Dr. Fugen Nico” Repin, Oper date eu eater persona. 14513, Secretariat sere spitaephia>