Sunteți pe pagina 1din 3

Carnprodlux SRL

Prin prezenta Vă aducem la cunoștință că în adresa CRIP Speranța a parvenit


scrisoarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr.---------------- din
care a fost examinată în cadrul ședinței grupul de lucru pe ------------------ contestația
depusă pe marginea rezultatelor licitației publice nr.----------------------- privind
achiziționarea produselor alimentare pentru anul 2018

Menționăm că în conformitate cu articolul 16 alin. (3) a legii 131/15 prevede că:


,,Autoritatea contractantă evaluează datele de calificare ale operatorului economic
conform modului și criteriilor expuse în documentația de atribuire.”.

Pe ---------------------- a avut loc şedinţa grupului de lucru de deschidere publică a


ofertelor la licitaţia cu nr.---------------- unde s-a dat citirii prezenţa documentelor
depuse de către operatorii economici participant.

Ulterior, pe -------------------- în cadrul şedinţei grupului de lucru privind


calificarea în baza documentelor obligatorii solicitate în documentaţia standard, s-au
examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele au fost prezentate şi
pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus, astfel, s-a constatat
că operatorul economic CarnprodLux SRL nu a prezentat Programul Sistemului de
Manegement al Calitatii Sigurantei Alimentelor pentruu produsele animaliere/ISO
22000, dar în documentele de licitaţie s-a solicitat ca document obligatoriu acest
certificat.

Această cerință generală este strâns legată și de alte cerințe obligatorii prevăzute de
legislația. Implementarea generală a procedurilor bazate pe principiile HACCP un
instrument menit să ajute operatorii din sectorul alimentar să obțină un nivel mai mare
de siguranță alimentară.

Prin procesul verbal din 25.10.17 operatorul economic Carnprodlux SRL a fost
descalificat în baza lipsei documentului obligatoriu în temeiul Art. 65 pct. (3)
Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care:
a) ofertantul nu îndeplinește cerinţele de calificare;

Totodată conform art. 16. (1): pentru constatarea datelor de calificare în cadrul
procedurilor de achiziţii publice, operatorul economic va prezenta documentele,
eliberate de autorităţile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul
procedurilor de achiziţie publică.

Astfel, pentru necorespunderea cerinţelor de calificare în baza documentelor


obligatorii solicitate oferta operatorului economic Carnprodlux SRL a fost respinsă.

Întrucît grupul de lucru poartă responsabilitate nu doar privind achizițiile publice


eficiente și la cel mai mic pret dar si protecției sanatatii consumatorului, se cere ca
calitatea produselor alimentare sa fie validate printr-un act ce confirma standartele, întru
evitarea abuzurilor și reacredință din partea operatorilor economici.

Ținînd cont de faptul că siguranța alimentară este unul din subiectele cele mai
aprinse în ultima perioadă în Republica Moldova CRIP Speranța se supune verificărilor
interne sistematice de către instituțiile ierarhic superioare, astfel achiziționarea
produselor alimentare are loc doar în condiții legale și se pune accent primordial pe
calitatea produselor achiziționate.

Totodată grupul de lucru menționează că legea 131/15 Articolul 21. alin.1 lit
d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să
ateste conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificaţii sau
standarde relevante; Prin urmare în cadrul procedurii s-a solicitat un Certificat cu un
standart clar în domeniul alimentar și anume ISO 22000.

Cu referire la compararea financiară a ofertelor la care face trimitere operatorul


economic Carprodlux SRL SRL, grupul de lucru constată că oferta acestuia a fost
descalificată la etapa determinării conformităţii ofertelor, prin urmare conform
prevederilor legii în domeniul achiziţiilor publice doar ofertele calificate urmează a fi
admise pentru evaluarea financiară.
Prin urmare, reiterăm faptul de a menţine în vigoare decizia de respingere a
ofertei operatorului economic CarnprodLux SRL la licitaţia publică nr.-----------------
din ---------------- privind achiziționarea produselor alimentare pentru anul 2018.