Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 3 ADministrAţie PAg. 8 sociAl PAg.

11 sărbătoAre
Primarul municipiului Deva, Marea Unire în mărturii Una dintre cele mai
Florin Oancea, a prezentat emoţionante ale hune- importante sărbători
bilanţul primului său an de dorenilor. Programul religioase ale românilor
mandat în fruntea acţiunilor din principalele este Sfântul Andrei, cel
comunităţii locale. oraşe ale judeţului le găsiţi care a creştinat oamenii
în pagina 16. de pe aceste meleaguri.

Fondat de Cornel POENAR

Campania „Premianţii fără premii”


prezintă o ediţie retrospectivă, vineri,
la ora 14,00, în faţa casei de cultură
din Deva/pag.16

Anul Xiii • nr. 591 • Apare 29 noiembrie - 6 decembrie 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Primăria Deva plăteşte, Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI

în avans, pentru căldura


te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această
săptămână sunt:

din casele oamenilor


• MARGE MIHAELA din Deva
• MARIANA BUCIU din Deva

/p.3

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
de mare şi mică
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului
publicitate
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci în ziare
locale
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie, 37A •
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - ACTUALiTATe 29 noiembrie - 6 deCembrie 2018

Comuna Veţel- pe harta Bucureşci:


Pregătiri pentru iarnă
competiţiilor sportive mari Bucureşci – Constrânge-
rile bugetare cu care se con-
Veţel – Administraţia lo-
fruntă primăriile de comune
cală din comuna Veţel este
mici se reflectă în viaţa coti-
cunoscută pentru faptul că în-
diană. Primarii sunt nevoiţi
curajează mişcarea sportivă să aibă grijă de fiecare leu
de masă. Sunt zeci de eveni- din caserie, pentru că altfel
mente pe care Primăria le nu pot supravieţui de la un
sprijină, ceea ce este mare an la altul, iar cheltuielile
lucru în condiţiile în care sunt din ce în ce mai mari.
sportul este văzut mai mult ca În comuna Bucureşci, pri-
un consumator de resurse fi- marul Mircea Ghilean s-a
nanciare, fără să fie apreciate pregătit, mai întâi pentru
beneficiile pentru sănătatea iarna care bate la uşă. „Noi între un iluminat pompos de
oamenilor, dar şi faptul că este suntem într-o zonă de munte sărbători sau între a cheltui
un foarte bun vector de imagi- zeci de ciclişti din întreaga sprijinim sportul pentru că în care vremea se poate fondurile cu chibzuială pen-
ne pentru comunitatea locală. ţară, dornici să se lupte, de pe avem nevoie de oameni sănă- schimba de la o oră la alta. tru deszăpezire, în caz de
Plecând de la aceste obser- bicicletă, desigur, cu un teren toşi”, a declarat primarul co- Poate ninge oricând, iar noi nevoie, a precizat edilul local.
vaţii, este de salutat impli- accidentat amenajat special munei Veţel, Ioan Henţiu. ne-am pregătit cu cele nece- Aşa că, în aceste condiţii,
carea directă a Primăriei Veţel pentru această competiţie. Concursul s-a încheiat la sare pentru curăţarea dru- s-a ales varianta practică
în organizarea, în premieră, a „Eu sunt mulţumit că am căminul cultural din Veţel, murilor, deoarece sunt pentru oameni, adică alo-
competiţiei Cyclocross Nation avut succes cu acest concurs. prilej cu care a avut loc o evo- oameni din comună care carea de fonduri pentru
League – „Cupa Castrului A fost un bun prilej pentru a care a momentului Marii Uniri muncesc în alte localităţi şi pregătirile de iarnă.
2018”, organizată pe o pistă ne face cunoscuţi, din nou. I- de la 1918, dar un spectacol trebuie să ajungă la serviciu. Copiii nu au fost uitaţi,
specială, amenajată în satul am urmărit pe sportivi, au folcloric. Avem multe responsabilităţi, mai ales că au fost cuminţi,
Mintia. Este prima ediție a avut de parcurs un traseu difi- Cyclocross-ul este o ramură iar deszăpezirea costă”, a cu toţii. Drept pentru care,
competiției organizată de cil. Ne bucurăm că vremea a a ciclismului în care sportivii spus primarul comunei. înainte de vacanţa de iarnă,
Asociația Club Sportiv Micia ţinut cu noi şi am reuşit să or- aleargă pe biciclete speciale. Lipsa fondurilor la buge- va fi organizată o serbare,
din Vețel. ganizăm o competiţie de ţi- Traseul de la Minitia a mă- tul local a determinat au- unde invitat special va fi
La linia de start s-au aliniat nută. Vom continua să surat 2,5 kilometri. torităţile locale să aleagă chiar Moş Crăciun.

Goscom Orăştie – nou utilaj Luncoiu de Jos: „De ce iubim România?”


pentru intervenţii la
infrastructura de apă
şi canalizare
Orăştie – Operatorul pub- reţelele de canalizare. Practic,
lic de apă şi canalizare din cu ajutorul tehnologiei, locul
municipiul Orăştie – Activi- unde sunt prezente spărturi
tatea Goscom, se pregăteşte în reţea va fi identificat şi
pentru a face faţă provocă- monitorizat cu ajutorul unei
rilor pe care le aduce în faţă camere video speciale. Acest
noua tehnologie. De aceea, lucru va permite ca timpii de
programul de investiţii al intervenţie să fie redus foarte
companiei de apă este unul mult pentru că se elimină
care are ca scop îm- vechile proceduri prin care
bunătăţirea condiţiilor de zona unei avarii se stabilea în
muncă pentru oameni, dar şi urma mai multor analize care Luncoiu de Jos – Marea Unire şi, printre noi, România la 100 ani”
scurtarea timpilor de inter- necesitau timp. Primăria comunei Luncoiu sunt urmaşi ai hunedore- Comuna Luncoiu de Jos
venţie în cazul unor avarii. Activitatea Goscom Orăş- de Jos a fost coorganizatorul nilor care au mers la Alba nu a fost aleasă întâmplător
Potrivit directorului Nico- tie demonstrează astfel, încă unui eveniment emoţionant Iulia pentru a fi alături la mo- pentru evenimentul în care
lae Timariu, Activitatea Gos- o dată, că acolo unde există prin care s-a marcat îm- mentul în care ne-am unit cu au fost implicaţi şi jurnaliştii
com Orăştie are în plan interes pentru comunitate se plinirea celor 100 de ani de ţara mamă. Le mulţumesc membri ai UZPR Hunedoara.
achiziţia unui echipament pot realiza lucruri bune cu la Marea Unire din 1918. „De celor care au luat parte la Aici trăiesc oameni pentru
nou pentru intervenţiile la bugete rezonabile. ce iubim România?” a fost această dezbatere despre pa- care poezia populară este
genericul sub care a avut loc triotism, unire şi valori şi încă un fel de fi, aici se coase
o întâlnire între profesionişti sper că asemenea mani- în stilul tradiţional şi tot aici
din mass-media şi oamenii festări dedicate oamenilor arta meşteşugarilor este păs-
din comună, cu toţii încer- simpli, cu mult bun simţ, vor trată nealterată, fie că este
când să arate cât de impor- continua”, a spus primarul vorba de modelatul lutului
tant este spiritul patriotic în comunei, Călin Dud. sau de împletit coşuri din
aceste vremuri asaltate de Momentul dedicat Marii nuiele.
globalizare. Uniri de la 1918 a inclus o Comuna Luncoiu de Jos
„A fost o idee foarte bună prezentare a istoricului Da- are ce arăta celor care o
să avem alături de noi oa- niel I.Iancu despre prezenţa vizitează şi suntem siguri că
meni din presă cu care să hunedorenilor la Alba Iulia, va continua pe acest drum,
povestim despre ceea ce are momentele premergătoare mai ales că anul viitor va
frumos ţara noastră şi, în acestui act, într-un context marca 580 de ani de atestare
particular, comuna Luncoiu internaţional. Tabloul Marii documentară, fiind una din-
de Jos. Ne aflăm în pragul îm- Uniri a fost întregit de filmul tre cele mai vechi localităţi
plinirii celor 100 de ani de la documentar „Marea Unire- din judeţul Hunedoara.
29 nOiembrie - 6 Decembrie 2018 AcTUALiTATe - 3

Florin Oancea: Vom accesa fonduri europene


pentru Deva în sumă de 24 de milioane euro
n Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a prezentat ieri un bilanţ al primului său an de mandat.
Deva – Municipalitatea
deveană va accesa, până la fi-
nalul acestui an, fonduri eu-
ropene în valoare de 24 de
milioane de euro pentru di-
verse proiecte pe care
primăria le-a depus la ADR
Vest, a declarat primarul
Florin Oancea, într-o confer-
inţă de presă organizată cu
prilejul împlinirii unui an de
mandat în fruntea localităţii.
„Vom depune toate pro-
iectele la timp, până la 31 de-
cembrie, şi vom accesa toţi
banii alocaţi. Intenţia mea în
acest prim an de mandat a fost
ca toate proiectele să fie de-
puse la timp pentru a benefi-
cia de aceste fonduri
nerambursabile”, a spus pri-
marul Oancea. reabilitarea Incintei I de pe multe detalii, dar a dat asi- de lei, bani care provin imprima angajaţilor din
Este vorba despre proiecte Cetatea Deva, va fi parafat în gurări că astfel de proiecte vor dintr-un împrumut al primărie o anumită viziune.
pe mobilitate urbană care in- maxim două luni de zile, el continua. Primăriei Deva. Vin din mediul privat, unde
clud transportul public, ame- fiind declarat eligibil de ADR Cât priveşte primul an de modul de lucru este total
najarea zonelor pietonale, Vest. Ajutor pentru termo- mandat, primarul Florin diferit, însă angajaţii din sis-
iluminatul public şi multe al- Mai mult decât atât, pe linia centrala Mintia Oancea a precizat că în această temul public trebuie să ştie
tele. Astfel, centrul vechi al investiţiilor, primarul Florin perioadă a avut mult de lucru că atât timp cât suntem
În cadrul conferinţei, pri-
oraşului se va transforma într- Oancea a menţionat că acestea la mentalitatea funcţionarilor plătiţi de cetăţeni, serviciile
marul Florin Oancea a dat
o frumoasă zonă pietonală, ar putea ajunge la peste 100 în relaţia cu cetăţeanul. către aceştia trebuie să fie de
asigurări că oraşul va avea
transportul public de per- de milioane de lei şi să Crearea mall-lui de servicii cea mai bună calitate. (...) A
asigurat agentul termic în
soane va trece, în următorii genereze câteva sute de locuri publice după modelul Pri- fost un an deosebit de dificil,
iarna care vine. În acest
doi-trei ani la varianta în care de muncă. Discuţiile şi măriei Oradea a adus însă ele- în care am fost pus în situaţia
sens, pentru a sprijini ter-
autobuzele vor fi electrice, ser- proiectele investitorilor sunt mentul de normalitate atât de a gestiona şi rezolva
mocentrala Mintia în consti-
viciile către cetăţeni vor fi efi- avansate, iar un prim indiciu pentru condiţiile de muncă ale foarte multe situaţii de criză.
tuirea stocului de cărbune
cientizate. furnizat de primar se referă la funcţionarilor, cât şi pentru Cred că 80% din energia mea
pentru iarnă, Primăria Deva
o firmă de producţie care va oamenii care au venit la şi a colegilor mei a fost di-
va plăti, în avans, pentru
Vin investitori începe construcţia unei in-
cinci luni de zile, subvenţia
primărie cu diverse probleme recţionată spre aceste situ-
importanţi vestiţii de-a lungul şoselei
la agentul termic furnizat de
de rezolvat. aţii şi spre rezolvarea
Sântuhalm-Hunedoara,între proiectelor întârziate, care
Până acum au fost semnate Complexul Energetic în oraş.
contracte în valoare de 5 mil-
reprezentanţa Opel şi Macon.
Valoarea sumei ce va fi
O nouă viziune a aveau ca termen anul 2018”,
ioane de euro, iar un altul de 5
Din motive care ţin de dis-
plătită în decembrie către
muncii cu cetăţeanul a mai spus primarul Florin
creţia cerută de investitori, Oancea.
milioane de euro, ce vizează CEH se ridică la 1,2 milioane „Intenţia mea a fost de a
primarul nu a dezvăluit mai

Lucian Heiuş: Doi ani de mandat şi zeci de propuneri legislative


D
eputatul liberal Lu- tră, am fost ales deputat în septembrie 2018 am devenit
cian Heiuş face un Parlamentul României. vicelider la Grupul parlamen-
bilanţ succint al Pe această cale vă mulţu- tar al Partidului Naţional Li-
celor doi ani de când ac- mesc, din nou, şi vă asigur de beral. Fac parte, de asemenea,
tivează în Parlamentul toată consideraţia mea. din Comisia permanentă pen-
României. În lista sa sunt Am plecat în Parlamentul tru buget, finanţe şi bănci a
incluse 68 de proiecte le- României cu planuri şi gân- Camerei Deputaţilor. Coor-
gislative, moţiuni, luări de duri bune pentru judeţul nos- donez la Bucureşti Comisia de
cuvânt, toate pentru a-i tru. După doi ani, realitatea buget şi politici fiscale a PNL.
reprezenta mai bine pe cei vieţii parlamentare mi-a Am fost ales preşedinte al
care l-au ales în cel mai
demonstrat că, deşi avem PNL Hunedoara în anul 2017.
înalt for legislativ al ţării.
Nu în ultimul rând, în cali- bune intenţii, atunci când ai o Sunt desemnat în Grupuri
tate de parlamentar al PNL, majoritate parlamentară no- de prietenie cu Parlamentele
deputatul Lucian Heiuş a civă pentru ţară (PSD-ALDE), altor state, respectiv:
duci o bătălie incredibil de Grupul parlamentar de pri- iniţiat 68 de propuneri legisla- chise încă de la începutul
desfăşurat o activitate de
opoziţie constructivă, în grea. Totuşi, rolul şi rostul etenie cu Mongolia (secretar), tive, din care 4 au fost promul- mandatului Birouri parla-
care a sancţionat greşelile opoziţiei este de a lupta, iar Grupul parlamentar de priete- gate de Preşedintele României mentare în Deva, Orăştie, Brad
celor de la putere. noi, Partidul Naţional Liberal, nie cu Republica Cehă, Grupul şi au devenit legi; am avut 18 şi Simeria. De asemenea, ţin
„Dragi hunedoreni, vom lupta până la capăt cu parlamentar de prietenie cu luări de cuvânt; 18 moţiuni audienţe şi în municipiul Lu-
În luna decembrie a acestui această gaşcă condusă de Republica Uruguayului (preşe- depuse împotriva Guvernului; peni”.
an se împlinesc doi ani de Liviu Dragnea. dinte). 6 declaraţii politice; 3 între- Lucian Heiuş, deputat
când, prin votul dumneavoas- În ceea ce mă priveşte, din În perioada menţionată am bări şi interpelări. Am des- PNL de Hunedoara
4 - FrUMUSEŢE 29 NOIEMBrIE - 6 DECEMBrIE 2018

TABU? Nu, nu! Opt reguli de


aur pentru IGIENA INTIMĂ
T abu? Nu, nu! să înțelegem că vaginul are la distanță infecțiile, dar nu jenă fizică, spălăturile vagi-
Igiena intimă nu un miros specific. Una dintre mai mult de 2 ori pe zi, nale nu vor face decât să în-
este un subiect de cele mai mari greșeli pe care dimineața și seara. Curățarea lăture efectele și să agraveze
ascuns în sertar, ci un le facem este să încercăm să prea frecventă a zone poate problema. În această situație,
subiect de prime-time. înlăturăm sau să acoperim duce la distrugerea florei. cea mai responsabilă cale de
Ați observat cum tin- acest miros prin spălături Folosește săpunuri fără par- acțiune este să te programezi
dem să ne rușinăm de vaginale în exces sau prin a fum, clătește cu apă călduță la medicul tău ginecolog.
cele mai intime aspecte folosi produse cosmetice și șterge-te cu un prosop de 4. Organele genitale au
ale sănătății noastre? parfumate. Adevărul este că bumbac. propriul lor sistem de cu-
Gata cu acest obicei aceste obiceiuri fac mai mult 3. Spălaturile cu bicar- ratare in interior, bacteriile
prost! Nu facem decât rău decât bine. Există un bonat de sodiu au cel mai fiind eliminate cu ajutorul
să ne agravăm prob- miros subtil, specific vaginu- mic efect negativ asupra secretiei vaginale. In mo-
lemele și să propagăm lui, absolut normal. În zonei intime, însă acestea mentul in care folosesti pro- igienică parfumată și șerve-
o mentalitate nocivă. schimb, un miros puternic și distrug stratul protector pe duse cosmetice si apelezi la țelele umede. Acestea pot
Astăzi am ales să înțepător poate indica o in- care secreţiile vaginale îl spalaturi, pui in pericol pH- duce la dezechilibre ale florei
vorbesc despre greșeli fecție și necesită o vizită la asigură în mod natural şi ul vaginului, reducand acidi- vaginale si, implicit, la
frecvente pe care le ginecolog. care ajută flora vaginală să se tatea acestuia. Astfel se apariţia candidozei sau a
facem și despre felul în 2. Igiena intimă este un apere de bacteriile patogene creeaza terenul perfect pen- altor tipuri de afecţiuni vagi-
care ar trebui să ne obicei pe care nu vrei să îl şi de ciuperci. Dacă simți că tru dezvoltarea bacteriilor. nale.
ocupăm de igiena noas- neglijezi, dar nici să faci ceva e schimbat la mirosul 5. Alege lenjerie din bum- 8. Părul pubian are un rol
tră intimă. abuz. Este important să ne tău obișnuit sau dacă ai bac, care să absoarbă tran- foarte important în prote-
1. În primul rând trebuie spălăm regulat pentru a ține simptome care îți provoacă o spiraţia şi să nu încingă zona jarea vaginului de diferite
respectiva, pentru ca bacteri- bacterii și infecții, altfel nu ar
ile să nu aibă mediul propice fi fost acolo. Astfel că nu ne
de înmulţire. Lăsăm lenjeria epilăm definitiv în zona in-
sexi doar pentru ocaziile timă. Este suficient să elim-
speciale, da? inăm părul inestetic de pe
6. În timpul menstruaţiei linia bikinilor și menținerea
trebuie să acorzi o atenţie părului scurt în restul zonei.
specială igienei genitale. Este Astfel, vei transpira mai
obligatoriu sa schimbi tam- puțin în zona intimă și vei re-
ponul la 4-6 ore şi absorban- duce riscul dezvoltării bac-
tul la 2-3 ore, pentru a evita teriilor.
mirosul neplacut şi dezvol- Fetelor, haideți să vorbim
tarea bacteriilor. Atenție! Nu mai des despre ce ne supără,
folosim tampoane interne pe haideți să fim mai deschise,
timpul nopții. Trebuie de să le învățăm pe fiicele noas-
asemenea să știm că medicii tre să nu le mai fie rușine sau
nu recomandă folosirea tam- să nu se mai simtă vinovate.
poanelor interne. Dacă sunt Fiind deschise și tratând
ținute mai mult de 4 ore, subiectele intime cu clari-
acestea favorizează în- tate, putem evita adevărate
mulțirea bacteriilor. Ele pot dezastre. Și să nu uităm să ne
agrava leziunile colului programăm regulat la medi-
uterin, destul de frecvente la cul ginecolog, da? Este foarte
femei, de aceea medicii reco- important. Vă mulțumesc
mandă utilizarea absorban- pentru că ați rămas cu mine
telor externe, cu suprafaţă de până la finalul articolului. Vă
bumbac şi fără parfum. îmbrățișez.
7. Încearcă să eviți hârtia fB Talvescu Irina

Farmacia TACOMI
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ....................................................................................................................

prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................…

Localitatea……….................................... Tel….................................................
29 noiemBrie - 6 DeCemBrie 2018 oPinii - 5

Bine faci... bine primeşti! Iancule, Măria Ta, Dorul tău


e ne-mplinit!
Trece vremea şi Iancule, Maria Ta,

se învârte roata!?
Vin la tine la mormânt
Bătut de ploaie și de vânt
Cu ochii plânși și necăjit
Mințit, furat și umilit,
Nu de dușmani, ci de ciocoi,
De oameni răi de pe la noi,
Ce la putere au ajuns
Și stăpânire ei au pus,
Pe văi, păduri, râuri și țară,
Și au lăsat-o ‘ncet să piară!

Și Iancule, Măria Ta,


Vin la tine la mormânt
Cu capu-n palme ca să plâng,
Că-n iobăgie suntem iar,
Fugim din țară cu amar,
Că nu mai putem îndura
Minciuna și batjocura!
Și plâng de amar și neputință,
De ură și de umilință
Și nu avem nici furci, nici coase
Nu mai avem pământ, nici oaste,
Și după atât amar de vreme
Românul de român se teme
Și încă munții aur poartă,
Dar noi cerșim din poartă-n poartă!

Și Iancule, Măria Ta,


Un lucru eu te-oi mai ruga.
Mai rupe lanțurile odată
Și scapă țara blestemată
De farisei și ipocriți, de hoți
Și de afurisiți, de lacomi

V
ictor Ponta, Mihai caracter și se referă la inter- Ministerului Dezvoltării Re- Și de trădători, de mincinoși și impostori!
Tudose, Paul Stă- acțiunea umană (evident nu gionale și Administrației Pu- Că dorul tău e ne-mplinit,
nescu, Valeriu cu aceste cuvinte) și se face că blice. Reabilitarea şi retehno- Românul încă-i înrobit,
Zgonea și Gabriela Firea, uită cum a „plătit” ajutorul dat logizarea staţiei de epurare Iar națiunea-i asuprită și
toți au în comun un lucru: oamenilor care au venit în ape uzate din municipiul Țara e nefericită!
susținerea lui Laurențiu județ și l-au ajutat să câștige Orăştie. Pentru acest obiectiv,
Nistor și a proiectelor pen- mandate de consilieri, pri- Guvernul Ponta a alo- Cu prilejul Centenarului, autoritățile duc un bust al lui
tru județul Hunedoara. mari sau parlamentari. cat 1.900.000 lei din bugetul Avram Iancu în Parlament. Acesta nu este un lucru rău, doar
Nimeni nu poate contesta Să fie vorba de ipocrizie? Ministerului Dezvoltării Re- că cei care au luptat pentru propășirea neamului și-au dorit
sprijinul acestor oameni, el a Iar ca să nu existe discuții, gionale și Administrației Pub- de la românii care au ajuns să conducă destinele poporului
existat și pentru municipiul prezentăm aici un exemplu lice. mai mult!
Brad, și pentru Hunedoara, din presa locală, comunicatul Guvernul Ponta a sprijinit (Poezie primită pe adresa redacției de la o persoană anon-
Simeria și pentru Termocen- P.S.D. dat la alegerile de la și obiectivul de investiţii „Ex- imă)
trala Mintia. Sprijin a existat și Orăștie:„Guvernul României, tindere reţele de canalizare
din partea acestor oameni condus de premierul Victor zona Nord - Nord Est a mu- La 100 de ani de la Marea Unire să ții oamenii în frig, fără
pentru întreg județul Hune- Ponta, sprijină municipiul nicipiului Orăştie". gaz, fără căldură, fără apă și canalizare, cu străzi pietruite, cu
doara, iar acest sprijin s-a ma- Orăștie! Valoarea contractului este școli dărăpănate, cu WC-uri în curte, iar singurul interes care
terializat convenabil și pentru În ultimele 2 săptămâni, de 100.000 lei, bani prove- te ghidează este cel personal, este greu să mai spui că românii
P.S.D.-iști în câștigarea mai municipiul Orăştie a benefi- niți din bugetul Ministerului
sunt o nație fericită, așa cum își dorea Avram Iancu!
multor runde de alegeri sub ciat de sprijin financiar alocat Dezvoltării Regionale și Ad-
unor proiecte de importanţă ministrației Publice. Chiar dacă ești mându că ești roman, este greu să o arăți
conducerea lui Nistor. când știi că milioane de frați sunt în pribegie și este greu să
Și totuși, ce au primit acești majoră pentru locuitorii Guvernul condus de Victor
Orăştiei şi nu numai. Ponta a sprijinit prin aceste fii fericit când vezi că cei care ne conduc se aseamănă izbitor
oameni în schimb de la Nis- cu grofii și asupritorii din trecut!
tor? Același lucru!Nistor vor- Este vorba de următoarele trei proiecte municipalitatea
contracte: Reabilitarea dru- din Orăștie cu peste Ne ramâne să sperăm că atunci când vor trece prin fața
bește, mai nou, despre
caracter în emisiuni televizate mului de legătură între DN 7 2.400.000 lei. Guvernul bustului din Parlament politicienii vor simți un fior și vor ști
la posturile locale, pentru că și localitatea Gelmar, în României condus de Victor că nimic nu rămâne neplătit!
la cele naționale nu a fost lungime de 3 km. Valoarea to- Ponta este alături de Municip-
niciodată. Oare de ce? Să re- tală a contractului este de iul Orăștie și sprijină dez- Pagină realizată de
luăm! Nistor vorbește despre 400.000 lei din bugetul voltarea României!” Cristian GROS
6 - SPorT 29 NoIEMBrIE - 6 DEcEMBrIE 2018

HANDBAL FEMININ GIMNASTICĂ: Devencele, pe


podium în Austria, la Alpen Adria

A
mbros Martin şi Ho-

Foto: arhivă
raţiu Paşca s-au
decis asupra lotului
de jucătoare care va face
deplasarea la Campi-
onatul European de hand-
bal din Franţa, programat
în perioada 29 noiembrie
– 16 decembrie.
Pe lângă cele 15 fete de la
lotul A au fost cooptate în
delegaţie şi două tricolore de

T
la lotul B, Mădălina Zam- inerele gimnaste le- pe locul VII la această cate-
firescu şi Andreea Polocoşer. gitimate la CNS gorie.
Ultima este debutantă la un Cetate Deva, recent Toate finalele pe aparate
turneu final de senioare. medaliate la Campionatele din competiția de la categoria
România se va deplasa cu Naționale individuale de a III-a au fost câştigate de
un lot de 17 jucătoare, iar tina Ardean-Elisei, Cristina Extreme dreapta: Laura gimnastică pentru ju- fetele de la CNS Cetate Deva.
una va rămâne rezervă. Pe Florică Chiper, Aneta Udriştioiu nioare, componente ale La sărituri Adina Crişan s-a
parcursul competiţiei, fieca- Interi stânga: Cristina Pivoţi: Crina Pintea, Da- grupei din programul clasat pe primul loc cu o
re naţională va avea dreptul Neagu, Gabriela Perianu, An- niela Raţiu, Raluca Băcăoanu "Țară, țară, vrem cam- medalie de aur iar Timea
să facă câte două schimbări. dreea Polocoşer Delegaţia tricoloră va ple- pioane!", cantonante la Krizbaipe locul trei, la paralele
Lotul României pentru Centri: Eliza Buceschi, ca în Franţa pe 29 noiembrie Deva, au oferit un adevărat a câștigat Ioana Danciu, ur-
Euro este următorul: Cristina Laslo, Mădălina şi va evolua la Brest, într-o spectacol al performanței mată de Amalia Ghigoarță și
Portari: Denisa Dedu, Zamfirescu grupă cu Norvegia, Cehia şi la cea de a 23-a ediție a Adina Crișan. Finala de la
Yuliya Dumanska Interi dreapta: Ana Maria Germania. Debutul este pe 1 tradiționalei competiții in- bârnă a fost câștigată de
Extreme stânga: Valen- Dragut, Melinda Geiger decembrie, cu Cehia. ternationale Alpen Adria Amalia Ghigoarţă urmată de
Cup, organizată de către Ioana Danciu iar la sol locul I
KTC Klagenfurt. i-a revenit devencei Amalia
FOTBAL: Gloria Geoagiu, campioană Gimnastele de la Deva au
cucerit majoritatea medaliilor
Ghigoarţă, urmată de către
colegele ei, Timea Krisbai şi
de toamnă în județul Hunedoara puse în joc de către organiza-
tori, reînodând astfel tradiția
Luana Şerbănescu.
Competiția de la Klagenfurt
Vârlan, pentru ca, în prelun- bunelor relații pe care CNS a reunit la start 58 de gim-
giri, Vișan să transforme un Cetate Deva le are de mai bine naste din 10 țări, sportivele
penalty corect acordat, iar de 25 de ani cu clubul austriac din Deva (însoțite de prof. Lu-
partida s-a încheiat cu un KTC Klagenfurt. Gimnasta cian Sandu, Olivian Guga și
egal 4-4 care ajută echipa Amalia Ghigoarţă s-a impus Sorin Tolteanu) fiind printre
din Geoagiu să se situeze pe prin evoluația ei la individual favoritele acestei ediții.
primul loc sfârșitul turului. compus în concursul de la cat- Menționăm că deplasarea
La finalul turului, Gloria egoria a III-a câștigând la acest turneu a fost susținută
Proinstal Geoagiu totalizează medalia de aur cu un total de de către Primăria municipiu-
26 de puncte, fiind urmată 46,233, fiind urmată de Ioana lui Deva care a sprijinit din
de Aurul Brad și Retezatul Danciu- 45,033 puncte, Timea punct de vedere financiar
Hațeg. Returul, unul care se Krisbai- 44,533 puncte, Adina proiectul depus de către Aso-
anuță a fi extrem de disputat, Crişan- 43,500 puncte. An- ciația Județeană de Gimnastică
va începe în luna martie a dreea Lucaciu s-a clasat pe pentru participarea la acest
anului viitor. locul VI, iar Luana Şerbănescu concurs internaţional.

F
inalul turului de rămâne pe ultimul loc al
campionat din Liga clasamentului și păstreaza
a IV-a de fotbal din calitatea de “lanternă roșie”
județul Hunedoara a în acest campionat.
stabilit campiona de În cea de a doua partidă
toamnă după desfășu- restantă, Gloria Proinstal
rarea ultimelor două Geoagiu a întâlnit vicecam-
jocuri restante. În cele pioana ediției trecute, Inter
din urmă pe primul loc au Petrila, care, după un început
terminat cei de la Gloria
șovăielnic de competiție, și-a
Proinstal Geoagiu, care
au acumulat același revenit spectaculos pe final
număr de puncte ca și cei de tur. Gazdele au condus cu
de la AS Aurul Brad, dar 2-0 în min.15, goluri marcate
echipa din Geoagiu are de Cârdei și Constantin dar
un golaveraj mai bun. echipa din Petrila a reușit să
Ultimele două jocuri res- egaleze, prin golurile mar-
tante au asezat și clasamen- cate de Bicu și Duma. Apoi
tul la final de sezon. Aurul petrilenii, prin golurile în-
Brad a întâlnit formația Uni- scrise de Duma și Câmpean,
versitatea Petroșani, bră- se distanțează și speră în vic-
denii fiind favoriți și-au torie. Gloria Proinstal Geoa-
respectat blazonul și au în- giu a avut, însă, un final
vins cu 6-2, fără comentarii. excelent și a reușit, întâi, să
Echipa din Valea Jiului reducă din diferență prin
29 noiembrie - 6 deCembrie 2018 opinii - 7

Sărbătoarea Centenarului şi
Ura din vremurile noastre
Î
nconjurați de sărăcie, denţe umorale. De aceea, oa-
de nedreptățile și menii cred în manipulare
răutățile care ne pre- care este chiar metastaza
domină, primul gând care unei societăți în care anu-
ne vine în minte despre mite persoane din conduc-
Romania este că o urăști, erea statului duc acea
că vrei să o uiți, că vrei sa populație la o credulitate și
o lași pentru o țară occi- naivitate ieșite din comun.
dentală, că ți-e jenă că Avem sentimentul că suntem
ești român. Și totuși, dacă în pragul unei catastrofe care
treci de secunda de furie,
produce oboseală și stres. Facebook.
fără a-ți exprima
nemulțumirile, și dacă Impresia cea mai puternica
stai încă o secundă să te rămâne agresivitatea. Vedem Îmi iubesc Țara, nu
gândești, îți dai seama, to- zi de zi pe șoselele din Eu- idealizez Occidentul !
tuși, că IUBEȘTI Romania! ropa și România câtă agre-
sivitate există. Am văzut un Nu scriu toate acestea ca
Ca e țara ta și că vrei să fii
domn cu o Dacie depășind pe să idealizez Occidentul, în
mândru că ești român.
colcăie în aceste țări. Resur- agresivitatea uluitoare a tu- linie dublă continuă. A scă- comparaţie cu o Românie
La sfârşitul celor câteva sa umană ajunsă în fruntea turor mediilor româneşti. Nu pat ca printr-un miracol de eşuată. Ci ca să arăt că cel
luni petrecute în ţară, mă în- țării e de o calitate atât de am întâlnit nicăieri până puţin o parte din schimbările
torc în Norvegia cu două im- un tir polonez, care circula
jalnică, încât reprezentanții acum, nici în Senegal, nici în regulamentar, evitând într-o vitale de care are nevoie so-
presii puternice şi cu o ei, după ce că sunt hoți, sunt Gana sau în Africa de Sud cietatea românească depind
constatare reconfirmată. secundă impactul. În mașină
atât de proști încât își emisiuni atât de agresive. erau doi copii și soția. de fiecare dintre noi. Înainte
Situația în Romania este închipuie că pot păcăli pe Avem voci atât de iritante și de a începe să ne plângem de
Bineînțeles, tot polonezul
groaznică și greu de înțeles, toată lumea, deși ei nu sunt isterice, fie că sunt mascu- guvern, să vedem ce e de
era de vină, așa este pe la noi
îmi spunea o persoană de capabili să comunice nici line sau feminine. Conversa- făcut în imediata noastră
! De unde atâta nebunie, ri-
calibru din Norvegia. De zeci măcar în limba maternă. Mai ții atât de violente, reclame valitate, suicidare criminală, vecinătate şi cu resursele
de ani se vorbește de euro- elegant de atât nu știu cum indecente, imagini șocante instinct sălbatic? . noastre proprii. Reacţionând,
penizarea voastră, pe toate să o spun, dar, totuși, o voi despre tâlhării ,crime, vio- protestând, revoltându-ne,
mijloacele posibile. Con- face. Problema României e că luri, drogați, spargeri etc. Administrațiile locale refuzând compromisul şi
ducători, filozofi scriitori ne- unul din trei pesediști e la fel Prezența atât de obsesivă a depinde de ”ștabii” participând la construcţia
au impus tot ce s-a făcut de corupt ca ceilalți doi”. mâncării în reclame şi a de la orașe unei noi Românii.
aiurea în Occident. Avem Frans Timmermans”. medicamentelor pentru Dar eu iubesc România:
Constituție franceză sau bel- Da, Dle Timmermans, ne reglarea fiziologiei după La noi, la sate și orașe dru- aici am spus cuvântul cel mai
giană, coduri civile franceze, urâți de când erați ministru mâncare. Și, peste toate, murile par încremenite în iubit ,,mama", aici am spus
legi franceze, parlamenta- de externe și acum, cum să foarte mult zgomot, ţipete, nedezvoltare. Cu excepția ,,te iubesc", aici mi-am
rism britanic, literatură ne iubiți când sunteți Prim- urlete, voci ridicate şi disper- unor case vopsite prost și a cunoscut iubirea vieții. Aici
aiuristică, capitalism, demo- Vicepreședinte al Consiliului ate, inclusiv false, entuziaste, televiziunii prin cablu, nu s- oamenii mi-au spus ,,suntem
Europei în care, de 10 ani ne muzică haotică, în special a schimbat absolut nimic la mândri de tine", aici am citit
crație.
tot faultați pe unde ne orientală și țigănească, pe la sate. că au existat Eminescu, Cre-
prindeți. Nu s-a dat Olandei televiziuni. Toate astea, prin Administrațiile locale par angă, Nichita Stănescu, Po-
Suntem izolaţi, fără paralizate și depind de
nici o direcţie Portul Constanța și unele ceea ce prezintă, duc la iri- rumbescu, Brâncuși,
zăcăminte ale Țării. tate, agresivitate, ură, creând ”ștabii” de la orașe, corupți Grigorescu și alții.
Toate cele enumerate mai Cum să fim iubiți de Brux- o populație fragilă și ner- până în măduva oaselor. Bă- Sunt mândru că m-am
sus au devenit vorbe goale, elles decât conform intere- voasă. trani resemnați și tineri ple- născut aici, așa sunt fericit!
care se repetă papagalistic. selor?! Cum nu dăm ceva, Trecând de pe un canal pe cați. Șoselele sunt cârpite din Aici există patimă, lupte, pa-
Suntem izolați și fără nicio devenim inamicul nenorocit altul, nu ţi-e dat să auzi o loc în loc, dar bodegile sunt siune, orgolii, gelozii etc. Îmi
direcție, democrația româ- al UE. Nici noi nu suntem cu voce blândă, calmă, linişti- deschise, dacă s-ar putea iubesc țara pentru puținii oa-
nească trăiește în ideologia toate în regulă. Noi, în cei toare. Această populație este non stop. Că oamenii, cu mic meni care au rămas oameni,
naivilor precum capitalismul aproape 30 ani, ori nu am cu mare, își iau rația zilnică chiar dacă omenia, bunul
nerăbdătoare şi amnezică,
este numele nou pentru înțeles nimic din această de băutură. Femeile beau și simț și condescendența sunt
robia clasică românească a obosită de atâtea bombarda- ele anumite băuturi spir- întâlnite tot mai rar.
democrație, ori nu ne putem mente senzoriale şi incapa-
celor mulți. adapta acestei situații. Ne toase aduse din afara țării, TE IUBESC ROMÂNIA! VĂ
Lumea în care trăim este o bilă să proceseze informaţia, combinându-le cu țigări IUBESC ROMÂNI! Mă bucur
adaptăm repede doar
dictatură cu aparențe de HOȚIEI, Prostiei, Urii și să deceleze între informaţie bune, că de, suntem în capi- că acum, la 100 ANI de la
democrație. Celebrul Frans răutăților capitalismului. şi non-informaţie, să dis- talism. Marea Unire, mă număr și
Timmermans spunea răspi- Pentru mine, autorul acestor cearnă critic şi să-şi utilizeze De muncit, nici vorbă, că eu, cu familia, prietenii și
cat de la tribuna Consiliului rânduri, ce văd în Țara mea mintea pentru a gândi ce se nu mai are cine. La toți și la dumneavoastră, dragi citi-
Europei: ,,Problema Româ- mă cutremură. întâmplă în jur. toate le place viața bună. De tori, că suntem martorii în
niei este tipică pentru țările Televiziunile româneşti ce să muncim când preferăm viață a acestui măreț eveni-
din Africa și Asia, care, deși Voci iritante, dispe- stârnesc senzaţii şi afectează să mergem la sală, să facem ment.
sunt pline de resurse natu- rate și agresive un suport cognitiv, multă fitness, iar acasă, zi și noapte,
rale, se zbat în sărăcie din lume renunţă la autonomia comunicăm de la amanți Al dumneavoastră același
cauza prostiei și hoției care Prima impresie vine din gândirii şi creează depen- până la prieteni virtuali pe Prof Ioan Romeo Mânzală
8 - CenTenAR 29 noiembRie - 6 DeCembRie 2018

România, Dragă cititorule,


Îți scriu acum câteva rânduri la ceas aniversar.

Ţara mea de suflet!


Acum 12 ani, la 1 Decembrie, vedea lumina tiparului
prima ediţie a ziarului “Accent Media”. Acum 12 ani
se însumau 88 de ani de la Marea Unirea de la Alba-
Iulia. Gândul, la acea vreme, a fost de a cinsti frumo-
sul eveniment cu apariția un ziar independent de

R
omânia este o co- orice sferă de influenţă.
moară ascunsă in A fost parcă odinioară. Atunci am promis că vom
partea de est a Eu- realiza un ziar care va oglindi în paginile sale rea-
ropei. Adăpostește o litatea, cu bune și cu rele. Am promis că vom realiza
mulțime de bogății, de la un ziar liber, independent si nesupus nimănui,
marea varietate a decât adevărului. Şi aşa a fost!
formelor de relief, până Au trecut 12 ani de când echipa Accent Media a lu-
la bogățiile solului și sub-
crat doar în numele adevărului. A adus în prim plan
solului. Deoarece plaiul
românesc este evidențiat bucuriile şi neîmplinirile hunedorenilor şi nu numai.
ca fiind neînsemnat, în Am creat cel mai frumos şi mai emoţionant proiect:
comparație cu marile ,,Gala de excelenţă Accent Media,, prin intermediul
puteri continentale, căreia am pus sub lumina reflectoarelor oamenii a
această aparență căror atitudine a reprezentat un model de viaţă. Am
contribuie la descura- bucurat mii de oameni cu lucruri frumoase. Am
jarea si ignorarea acordat nenumarate premii, am susţinut perfor-
adevăratelor valori manţa în rândul celor mai buni.
de către tineri. Ştiu că, în acest timp, am supărat şi mulţi oameni.
În opinia mea, România I-am supărat, în principal pe politicieni pentru că nu
este țara tuturor posibil- le-am făcut jocurile. Nu ne-am făcut preș în faţa lor
ităților, deoarece ne pune la și nu ne vom face niciodată. I-am supărat, pentru
dispoziție o gamă largă de că, mulţi în mintea lor îngustă, nu înţeleg nimic. Văd
valori ce pot fi prelucrate și în politică doar un mijloc de parvenire şi nu de ma-
evidențiate. adăpostește zeci de exponate Enescu, Nicolae Grigorescu, ximă răspundere faţă de comunităţile care i-au ales.
În primul rând, plaiul nemaipomenite precum: dar şi de portul popular, ce I-am supărat pe unii că am spus adevărul. Și îl
românesc poate fi remarcat „Pana lui Eminescu”, “Harta este incomparabil, al cărei ii vom spune fără nicio reținere și de acum înainte
prin varietatea formelor de României Mari” și “Șopâr- a fost inclusă în patrimoniul dacă va fi nevoie.
relief, de la munți înalți până lele”. În același timp, crestele UNESCO. Au trecut pe neaşteptate 12 ani, timp în care am
la câmpii joase și chiar Delta Carpaților Meridionali prez- Nu în ultimul rând, țara încercat să aducem în casele cititorilor noştri bu-
Dunării, ce constituie o rez- inta sculpturi realizate de noastră se regăsește pe podi- curii. Am format o echipă de care oricare investitor
ervatie natural a biosferei. O către natură, precum: umul mondial în sport prin în media ar fi mândru. În urmă cu an am creat un
frumusețe aparte o repre- “Sfinxul” și “Babele”, iar în nume ca: Nadia Comăneci, nou produs jurnalistic – cotidianul online www.ac-
zintă crestele înalte ale văile acestor munți se află Simona Halep, Ilie Năstase, centmedia.ro prin intermediul căruia cele mai im-
munților din Carpații Merid- castele precum Peleș și Bran, Gheorghe Hagi, Larisa Ior- portante ştiri şi informaţii locale sau naționale fac
ionali, cheile formate in cu o frumoasă poveste, ce îl dache și mulți alții, în ciuda instant ocolul pământului. Am realizat, astfel, o
Carpații Orientali, dar și pă- seduce pe vizitator în câteva unor condiții precare de punte de legătură cu toţi semenii noştri de oriunde
durile de smarald ce se momente. pregătire în comparație cu s-ar afla.
întind de-a lungul Apuse- În altă ordine de idei, dotările altor țări. Am depus eforturi mari pentru a rezista în piaţă,
nilor. mândria de a fi român este În concluzie, sunt mândră întrucât singurii de care depindem sunteti Dum-
De asemenea, o altă min- evidențiată în mod special că sunt româncă, deoarece nevoastră dragi cititori. Nu ne plătesc partidele
unăție de care ne bucurăm de limba noastră, deoarece am o țară cu o mulțime de politice cu bani negri sau cu contracte grase cum o
este Marea Neagră, fiind este singura limbă latină din valori, am un loc căruia îi pot fac cu alte ziare. Am rămas şi vom rămâne demni în
așezată în sud-estul țării, estul Europei. De asemenea spune din tot sufletul “acasă” faţa destinului şi a Dumneavoastră. Ar fi multe de
aceasta se remarcă prin ab- sunt mândră că am ocazia să oriunde m-aș afla, având un spus…
sența curenților verticali, citesc operele marilor clasici, sentiment incomparabil de …Acum la dublu ceas aniversar - Ziua Marelui
situându-se astfel printre Ion Creangă, Ion Luca Cara- unicitate. Astfel, adresez un Centenar al României şi 12 ani de existenţă Accent
puținele mări de acest gen. giale, Ioan Slavici, dar în spe- îndemn tinerilor, de a urma Media, îţi doresc, dragă cititorule, să fii mereu cu
În al doilea rând, unici- cial operele lui Mihai exemplul înaintașilor, deoa- zâmbetul pe buze, să te bucuri de tot ce e mai frumos
tatea si splendoarea țării în Eminescu, ce poate fi consi- rece viitorul României sta în în viaţă! Îţi mulţumesc că eşti mereu alături de noi.
care m-am născut este derat un tezaur al României, mâinile noastre. Să nu uităm Iar noi, echipa Accent Media, îţi promitem că vom fi
creionată de către obiec- deoarece este un prestigiu să ne iubim țara zi de zi și să alături de tine şi pe viitor!
tivele turistice printre care atât în plan național, cât și contribuim la reconstrucția
se numără Muzeul Aurului, internațional. Arta este şi protejarea valorilor sale. Cu aleasă preţuire,
situat în inima Țării Zaran- reprezentată de către Con- Alexandra Tarod, Cornel Poenar
dului, în municipiul Brad, ce stantin Brâncuși, George Reporter junior

Ei sunt mândria noastră!


S
âmbată 26 noiem- pasionati de robotică au re-
brie, într-un cadru alizat un benefic schimb de
cu o mare încărcă- experienţă în domeniu.
tură istorică, în incinta Rezultatele obţinute de către
Castelului de la Hune- tinerii roboticieni de la
doara, a avut loc o Hunedoara, nu mai necesită
reuniune a cluburilor alte prezentări. Felicitări or-
de robotică din judeţul ganizatorilor pentru reuşită!
Hunedoara. Evenimentul a fost dedicat
Ineditul eveniment a re- zilei mondiale a roboticii .
unit cele trei echipe din judeţ Alexandra Tarod,
– Hunedoara, Petroşani şi repoter junior
Deva. Cu acest prilej, tinerii
29 noiembRie - 6 DeCembRie 2018 CenTenAR - 9

La mulţi ani, România!


N
e mai despart puține
clipe de cel mai im-
portant eveniment al
anului – Centenarul
României ! 100 de ani de
unire în același gând și
simțire. Evenimentul istoric
de importanță capitală pen-
tru viitorul tuturor
românilor, realizat cu 100
de ani in urmă la Alba Iulia,
avea să deschidă o nouă cale
de dezvoltare a României.
După secole de speranțe, un
mare vis a fost împlinit. Un vis
care a devenit realitate prin
mari jertfe și sacrificii.

Istoria unui început


Se știe foarte bine că, de
cele mai multe ori, istoria este
scrisă de învingători. Așa se
explică faptul că adevărul is-
toric este dat la o parte, iar în
locul lui sunt expuse fapte și
înșiruiri de evenimente după
placul și înțelesul unora.
Despre istoria poporului
roman s-au scris multe. De
cele mai multe ori s-au emis
teorii false, care susțin că noi,
aici, am fi străini, că acest
spațiu dunăreano –pontic ar
fost unul gol. Nimic mai fals și
mai jignitor la adresa poporu- Potrivit lui Miceal Ledwith, în primele trei țări din lume ! ieri. Ea a fost pusă la cale de teresele capitalul extern, în
lui roman, care dăinuie dintot- ”la confruntarea dintre romani Producător de utilaje petro- mulți ani și s-a așteptat mo- dauna României și multe al-
deauna pe aceste meleaguri. și daci, nu a fost nevoie de liere de prim rang, recunoscut mentul potrivit din decembrie tele. Așa se face că s-a dat pe
Poate ospitalitatea și spiritual translatori. Aceștia vorbeau, la nivel mondial, a doua fa- 89. După care, s-au eliminat nimic petrolul românesc,
sau primitor l-a făcut în cu mici diferențe, aceeași brică de diamante sintetice din toți oamenii cu dragoste de gazele și energia, băncile și
decursul istoriei să sufere și limbă, o limbă din care se năs- lume, exportator de mobile de țară din structurile statului, s- pământurile cele mai rodi-
nicidecum dorințele expan- cuse chiar latina! Pe Columna referință în piața mondială, a pus apoi pumnul în gură toare etc. Astfel că, România a
sioniste. Aici, de mii de ani, oa-
de la Roma, solii daci se România tindea să devină o acelora care au ținut sus fost îngenuncheată și trans-
menii au dăinuit în cea mai
adresează împăratului Traian mare putere. Și exemplele ar steagul României, misiunea de formată într-o colonie !
mare partea timpului, în lin-
iște și bună înțelegere cu fără translator. Din această putea continua. distrugere a fost lejeră.
vecinii. perspectivă, romanii apar În politică și în structurile La mulți ani români,
Astfel, într-un interviu acor- drept unul şi acelaşi popor cu Trădarea României în statului au fost puși oameni de 1 Decembrie !
dat la TVR Cluj, fostul consilier dacii, continuatorii direcţi şi pragul mileniului trei! total nepregătiți, fără expe- Suntem la câțiva pași de 1
al Papei Ioan Paul al II-lea, legitimi ai acestora. Mai mult, Momentul 1989 va rămâne riență și cu diplome care nu au Decembrie. O sărbătoare cu
Miceal Ledwith - personalitate rezultă că şi romanii au fost de unul controversat în istoria nimic în comun cu experiența adevărat de suflet pentru toți
importantă în Comisia Inter- neam tracic”, se specifică de noastră. Revoluție sau lovitură și dăruirea față de glia stră- cei care își iubesc glia stră-
națională de Teologie și unul către Ledwith în același inter- de stat ! Este mai puțin impor- moșască. Așa se face că astăzi moșească. Un moment care
dintre oamenii care au avut viu. tant cum o numesc unii sau România este o țară înspre înseamnă tot ce este mai
acces la documentele secrete alții. Dramatic este că după care toți arată cu degetul, ca înălțător pentru o națiune care
din arhiva Vaticanului, făcut o România după 1918 acest moment, România a spre ceva ciumat. Din 89 până dăinuie de 100 de ani! O cifră
declarație absolut surprinză- Nu ne vom referi la pe- luat-o pe drumul unui dezas- în prezent, nu am avut cu emoție în sufletele
toare. rioadele de zbucium ale tru fără precedent – dis- Președinți care să apere cauza românilor.
“Chiar dacă se ştie că latina românilor până în 1989, în- trugerea industriei românești României. Avid după putere, De aceea, acum, în prag
e limba oficială a Bisericii trucât, spațiul și timpul nu ne- aproape în totalitate, vânzarea Ion Iliescu a lăsat țara fie în- aniversar, toate gândurile
Catolice, precum şi limba Im- ar permite o retrospectivă pe doi bani a resurselor natu- cotro ! Constantinescu s-a de- noastre curate trebuie să se în-
periului Roman, iar limba completă a evenimentelor. De rale, cedarea suveranității clarat slab în fata serviciilor, drepte spre țara noastră. O
română este o limbă latină, aceea, vom trece în revistă țării, distrugerea capacității de care, după cum el însușii țară binecuvântată de Dum-
mai puţină lume cunoaşte că câteva lucruri de o anumită apărare, corupție excesivă, spunea - ,,am fost învins de ser- nezeu cu tot ce a fost mai bun,
limba română, sau precur- relevanță. vânzarea pământului către vicii. A urmat Băsescu, un vot dar bântuită de tâlhari. Aici
soarea sa, vine din locul din România în 89 - o țară fără străini, datorii care ating 100 de blam pe obrazul românilor, este Grădina Maicii Domnului,
care se trage limba latină, şi nu datorii externe și cu un de- de miliarde de euro, o ţară lip- care și-a văzut doar interesul locul binecuvântat de divini-
invers. Cu alte cuvinte, nu pozit de peste 3,2 miliarde de sită de șanse pentru tineri și lui și al camarilei sale. Și, nu în tate.
limba română este o limbă la- dolari, la care se mai adaugă multe altele care ne conduc ultimul rând, Johannis, un in- De aceea, dragi români,
tină, ci mai degrabă limba la- cel puțin 2,2 miliarde de spre stadiul de colonie a așa- divid paralel cu suferințele capul sus ! Și, să ne iubim glia
tină este o limbă românească. dolari creanțe externe, a zisului Vest emancipat. românilor. Și cică mai vrea un pe care ne-am născut! Acum,
Aşadar, vreau să-i salut pe oa- șaptea putere nucleară a lumii, mandat! Măi, să fie! la ceas aniversar, un singur
menii din Munţii Bucegi, din cel mai mare exportator de Clasa politică, Nu mai vorbim de clientela gând, din suflet pentru tine,
Braşov, din Bucureşti. Voi sun- cafea din Europa, urmare a principalul trădător ! politică ce a secătuit România. mamă țară !
teţi cei care aţi oferit un ve- schimburilor comerciale din Guverne de analfabeți și La mulți ani România !
Supunerea Românei și tră-
hicul minunat lumii occidentale zona America Latină și Africa, amante ale unora sau altora, La mulți ani, români!
darea acesteia de către alogeni
(limba latină – n.r.)”. o flotă comercială care o situa partipriuri la nivel înalt, cu in- Cornel Poenar
nu este o chestiune de azi de
10 - tIMp lIBER 29 NOIEMBRIE - 6 dEcEMBRIE 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SERIALE NOI: Minutul de umor


PRO TV, Luni, 3 decembrie, ora 21,00 • După un pescuit norocos
”În ritmul vieții” Bula se pregătește să frigă un pește la
gratar.
În centrul poveştii se află Eylul o elevă – Nu crezi că înainte de a-l frige ar trebui
rebelă, care se îndrăgosteşte de profesorul spălat? spune mama sa.
ei, Ali Asaf, un doctor respectat. Chiar dacă – Mereu îmi pui întrebări anapoda. De ce
destinul îi duce pe căi diferite, după 10 ani să-l mai spăl? Nu a stat toata viața lui în apă?
cei doi se reîntâlnesc, fiind colegi la acelaşi
spital din Istanbul. Eylul şi Ali decid să dea • Doi prieteni stau de vorbă:
frâu liber sentimentelor dintre ei, însă in- - Cum e, mă, să fii însurat? întreabă primul.
trigile colegilor le vor umbri fericirea. - Super tare, mă simt de parcă aş fi din nou
Bahar, fosta colegă de clasă a lui Eylul este în liceu.
şi ea îndrăgostită de Ali, încă din copilărie, - Cum aşa? întreabă prietenul.
aşa că va fi rivala de temut a protagonistei. - Fumez în toaletă și beau pe ascuns…
La rândul ei, Eylul este curtată de Oguz, un
al doctor. • Bulă și preotul…
Aflându-se pe o șosea, Bulă conduce neat-
ent și lovește mașina unui preot. Se dau amân-
doi jos și evaluează paguba.
Duminică, 2 decembrie, ora 22,45 PRO TV - Iartă-mă, părinte ! – zice Bulă.
SECRETUL - Fiule, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat !
– spune preotul.
Filmul spune povestea unei echipe de investigatori FBI for- - Părinte, ca să știu că m-ați iertat, hai să
mată din Ray și Jess, alături de procurorul districtual care îi bem una mică.
supervizează, Claire. Aceasta descoperă că fiica adolescentă - Bine fiule, zice preotul.
a lui Jess a fost ucisă în mod brutal, iar ucigașul este de Bulă scoate o sticlă de palincă, toarnă într-
negăsit. Timpul, eforturile şi priceperea profesională ale celor un păhărel , i-l dă preotului, iar acesta îl bea
trei detectivi sunt canalizate într-o singură direcţie, timp de dintr-o înghițitură.
13 ani: găsirea criminalului şi elucidarea motivului pentru - Dar tu nu bei, Bulă ?
care cineva ar fi putut face un asemenea rău. După ce l-a cău- - Eu aștept să vină poliția, părinte…
tat obsesiv pe ucigaş, Ray descoperă, în sfârşit, un nou indiciu
despre care e convins că îl va ajuta să rezolve cazul. Dar ni- • Discuție între soți
meni nu e pregătit pentru secretul şocant care va ieși la - Dragă, dacă o să mor, tu mă vei plânge
iveală. Trecutul şi prezentul se întâlnesc pe măsură ce mis- mult?
terul îşi arată profunzimi din ce în ce mai sumbre, iar - Sigur, doar tu ştii că eu plâng din orice
graniţele dintre dreptate şi răzbunare sunt tot mai neclare. nimic!

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Vă bucurați de o perioadă mai Reușiți să puneți capăt unei Încă de la începutul intervalu- Relațiile socio-profesionale
liniștită, mai ales că începutul situații care v-a produs multă lui, reușiți să rezolvați o sunt la cote înalte, pe tot par-

H
de săptămână vă aduce multă neliniște și griji în plus. Orice ac- mulțime de probleme, pe care cursul intervalului. Este posibil
energie. În plan profesional in- tivitate pe care o veți începe se le-ați tot amânat. Aveți discuții să revizuiți unele proiecte mai
tervin multe lucrări nepre- va finaliza cu bine. Informațiile interesante cu persoanele care vechi sau să începeți altele noi.
văzute, pe care sunteți nevoiți pe care le primiți vă vor ajuta în vă susțin profesional. Trebuie Indiferent de situație, aveți

O să le finalizați în timp util. Îm-


preună cu partenerul vă faceți
planuri de viitor.
plan profesional. Veți obține
câștiguri în plus din munca de-
pusă în afara serviciului.
să manifestați mai multă pru-
dență în tot ce faceți și să nu vă
bazați pe alții.
mari șanse de reușită, iar situ-
ația voastră financiară se va
îmbunătăți.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Primiți o ofertă de muncă ten- Vă bucurați de simpatia unor La locul de muncă vă veți con- Vă ocupați îndeaproape de
tantă, dar încă nu vă puteți persoane influente, iar acest frunta cu situații inedite. Veți problemele din familie, mai
hotărî. Analizați cu atenție tot lucru vă poate ajuta mult în afla și veți învăța lucruri noi, ales că se apropie sărbătorile
ce vi se propune și nu luați plan profesional. Informațiile împreună cu alți colegi. Va fi de iarnă și aveți multe de rezol-

S hotărâri pripite. S-ar putea să


aveți unele discuții la locul de
muncă, dar lucrurile se vor re-
legate de o moștenire sunt bin-
evenite, mai ales că vor urma și
niște bani. Așa-zișii prieteni
mult de muncă, dar trebuie să
obțineți rezultate bune până la
finalul perioadei. Acest lucru vă
vat. La locul de muncă se vor
relua discuțiile pe teme profe-
sionale, pe care le-ați consi-

C
zolva rapid. Aveți grijă de sănă- încearcă să vă influențeze într- poate aduce și ceva bani în derat lămurite. Banii pe care-i
tatea voastră. un anumit fel. plus. așteptați vor veni curând.

O SĂGETĂTOR
Aspectele legate de relația cu
persoana iubită revin în
CAPRICORN
Este posibilă să primiți o oferă
tentantă de muncă sau să vă
VĂRSĂTOR
Ideile voastre sunt apreciate de
șefi și se vor pune în practică.
PEŞTI
Veți duce la bun sfârșit un
proiect dificil, care vă aduce

P atenție. Ca să evitați situațiile


neplăcute, trebuie să manifes-
tați mai multă răbdare. La ser-
viciu aveți foarte mult de lucru,
implicați în activități mai bine
plătite. Feriți-vă de investițiile
care presupun anumite riscuri
Acest lucru vă poate aduce
bani în plus sau chiar o
avansare. Acasă, sunteți nevoiți
bani și satisfacții profesionale.
Șefii se străduiesc să vă ofere
condiții pentru îmbunătățirea
! Relațiile cu familia sunt bune, să faceți unele investiții pentru performanțelor profesionale.
iar colegii vă solicită să-i spri- dar pot apare discuții aprinse sporirea confortului. Dacă este Se conturează ceva cheltuieli în
jiniți pentru finalizarea unui pe teme patrimoniale. Încer- vorba de sume mari de bani, fiți plus și trebuie să manifestați
proiect. cați să le aplanați cu discreție. prevăzători și mai așteptați. mai multă atenție la investiţii.
29 noiembrie - 6 DeCembrie 2018 reLiGie - 11

Sfântul Andrei –
Apostolul neamului nostru
E Peştera Sfântului Moaștele Sfântului
ste celebrat la data
de 30 noiembrie a Andrei Andrei
fiecărui an, fiind con-
siderat creştinătorul Unde se crede că a viețuit Au fost așezate în Biserica
României şi ocrotitorul Sfântul Apostol Andrei cât Sfinților Apostoli din Constan-
acestor locuri. În dru- timp a propovăduit pe terito- tinopol, cu prilejul sfințirii
murile sale, Apostolul An- riul romanesc, se află în acestei biserici. În timpul Cru-
drei a predicat Evanghelia apropierea mănăstirii Der- ciadei a IV-a, moaștele Sfântu-
atât în sudul Basarabiei, vent, chiar în preajma Cru- lui Andrei au fost duse în
cât şi în Dobrogea de azi. cilor Sfinte. În actuala biserică catedrala din Amalfi, Italia. În
În popor, se crede că de din peşteră, în pronaos, într-o anul 1462, capul Sfântului An-
ziua Sfântului Andrei în- nişă, se afla un fel de pat, sco- drei ajunge la Roma, iar de aici
cepe iarna, care pune
stăpânire pe lume. bit în piatră, despre care a fost dus în Catedrala din Pa-
tradiţia spune că pe el se tras, în biserica cu hramul
Sfântul Apostol odihnea apostolul Andrei. În Sfântul Andrei.
Andrei vara anului 1944, Peştera,
A fost numit “Cel dintâi
transformată în biserică a fost Tradiții și
sfinţită, dar, la scurt timp, a obiceiuri de
chemat” întrucât a răspuns fost distrusă. Abia după 1990,
primul chemării lui Hristos la a fost refăcută şi redată cultu- Sfântul Andrei
apostolate, făcând parte din lui. În Noaptea de 29 spre
cei 12 apostoli ai lui Iisus. 30 noiembrie
A fost fratele Sfântului ”Apostolul Lupilor”
Petru și împreună, primii • În popor există credința
ucenici ai lui Hristos. Sfântul Derivă din vechea denu- că se adună lupii, iar Sf.An-
Apostol Andrei s-a născut în mire a dacilor, daoi, (lupi), dar drei le împarte prada pentru
Betsaida Galileia, localitate și de la simbolul lor - Lupul. iarna care începe.
situată în nordul Ţării Sfinte. Legendele spun ca acest ani- • Tot în această noapte,
Înainte de a deveni ucenic mal a fost alături de daci la vieţile şi casele oamenilor pot
al lui Hristos, a fost ucenic al căderea Sarmizegetusei, iar fi perturbate de diferite crea-
Sfântului Ioan Botezătorul,
urmându-l pe când acesta îşi
căpetenia lupilor l-ar fi ve-
gheat pe Apostolul Andrei prin
turi demonice. Strigoii, mo-
roii, vârcolacii, pricolicii şi
LA MULŢI ANI !
rostea predicile despre pustia Dobrogei spre Peștera triculicii alături de lupi, sunt tuturor celor ce poartă
care i s-a oferit ca adapost. Ca să-și viseze
pocăinţă şi despre venirea lui demonii care pot ataca în ursitul numele Sfântului Andrei
Mesia. A fost chiar unul dintre ceastă noapte. Ca să se prote-
cei doi martori ai botezului ”Crucea Sfântului jeze, gospodarii ung cu us- Fetele-și pun sub
lui Iisus, săvârşit de Ioan. Andrei” turoi geamurile şi ţăruşii perne 41 de boabe de grâu.
Dorinţa de a-L urma pe Hris- porţilor. Ascunderea coaselor Dacă visează că cineva îi va va fi norocul în anul urmă-
Sfântul Andrei a murit ca tor.
tos se naşte în el, în momen- lua grâul, este semn că se vor
martir la Patras, lângă Corint, este o altă măsură de pro-
tul în care Sfântul Ioan mărita.
pe timpul împăratului Nero, tecţie, împotriva lupilor. Nu se împrumută bani
rosteşte cuvintele: "Iata dar nu se cunoaște data mar-
Mielul lui Dumnezeu, Cel ce Ca să-și afle norocul • În această zi, nu se îm-
tirizării. Surse bisericești Pentru aflarea ursitei
ridică păcatul lumii" (Ioan 1, susțin că Sfântul Andrei, con- • În seara Sfântului Andrei, prumută bani. Plata datori-
29). Atunci Andrei l-a urmat damnat la moarte, a rugat să • Se pregătește “Turtuca membrii familiei seamănă ilor sau recuperarea banilor
pe Iisus, devenind astfel fie răstignit pe altfel de cruce de Andrei”, făcută din făină de grâu în câte un ghiveci cu datoraţi înainte de sărbă-
primul lui ucenic, primul decât Iisus. Astfel că, a fost grâu. Aceasta este mâncată pământ, care trebuie menţinut toare, este o modalitate prin
apostol. Ajuns pe malul Mării răstignit pe o cruce cu capul de tinere, înainte de culcare, umed. Grâul încolţeşte, iar de care te poţi proteja de ghi-
Negre, unde a stat multă în jos, în formă de X, căreia i s- iar tradiţia spune că bărbatul Anul Nou se compară firele nion financiar în anul viitor.
vreme, el le-a vorbit geţilor a spus ”Crucea Sfântului An- care le va cere în căsătorie, se sădite de fiecare membru al www.crestinortodox.ro
despre Legea cea Nouă”. drei”. va arăta în vis. familiei, pentru a se afla cum îi www.sfantulandrei.info

Spectacol pentru suflete de copii !


A
vem deosebita Ionel Oana, Raus Camelia și cât și să aducem puțină bu-
plăcere de a vă in- Cizmaș Cristina, având ca curie în sufletele unor copii
vita la un mic dar principal obiectiv venirea în cu nevoi speciale care din pă-
deosebit spectacol organi- întâmpinarea nevoilor per- cate se lovesc mult prea des
zat de asociația noastră în soanelor cu dizabilități, în de respingere și stigmatizare
colaborare cu câteva special a copiilor, prin organi- din partea societății!
cadre didactice ale Cen- zarea a diverse programe, Pe lângă acest spectacol,
trului de Pedagogie Cura- spectacole și acțiuni. asociația noastră a început și
tivă Simeria, cu ocazia
Zilei Internaționale a per- Ne dorim prin acțiunile un program special pentru
soanelor cu dizabilități, noastre să fim un sprijin pen- copiii cu dizabilități, cu aju-
luni, 3 decembrie, ora tru aceste persoane și pentru torul antrenorului Heghedus
12:00 la Teatrul De Artă - familiile acestora. Mihai, intitulat Terapie prin
Deva. Intrarea este liberă. Prin actiunile noastre ne mișcare! Este vorba de un
Asociația a fost înființată dorim să creștem nivelul de antrenament sportiv (bas- Programul se desfășoară în 14:00 și sâmbătă ora 13:30.
de curând prin colaborarea a conștientizare și integrarea chet), adaptat nevoilor aces- sala de baschet de la liceul Asociaţia
trei mămici de copii speciali, acestor persoane în societate, tor copii. Auto, în fiecare vineri de la ora “Suflete din lumină”
12 - CE gătIm îN wEEk-END? 29 NOIEmbrIE - 6 DECEmbrIE 2018

cIoRbă DE cIuPERcI PlEuRoTus PIEPT DE PuI cu


mozzaRElla, la cuPToR
INGREDIENTE
500 g ciuperci pleuro- INGREDIENTE
tus, 3 gălbenușuri, o
o bucată de piept de pui, sare piper condimente
țelină mică, o rădăcină
pentru pui, usturoi granule, 50 ml ulei, 2-3 felii de
pătrunjel, un morcov, o
șuncă, 100 g smântână grasă, 200 g mozzarela, un kg
ceapă mare, oțet după
cartofi roșii, sare după gust, condimente pentru
gust, 2 linguri smântână
cartofi, 50 ml ulei.
dulce, sare după gust, 2
căței de usturoi. mod de preparare:
Pieptul de pui se spală, se usucă într-un prosop de hâr-
mod de preparare: tie, apoi se taie în felii ceva mai groase decât pentru
Legumele, curățate și feli- șnițele. Feliile se bat cu ciocanul de șnițele, se presară cu
ate, se pun la fiert în apă cu sare, piper, condimentele pentru pui și usturoiul granulat.
sare. Când sunt fierte, se gust mai pregnant, la ciorbă bătute cu smântână, ameste- Astfel pregătite, feliile de piept de pui se pun într-o pungă
mărunțesc în blender, iar se poate adăuga și o cană din cate cu usturoi zdrobit, oțet în care se toarnă ulei. Punga se leagă la un capăt, apoi se
amestecul obținut se toarnă apa în care au fiert ciuper- și sare după gust. Deasupra masează bine feliile de carne, astfel încât să fie acoperite
în supa de legume. Ciuper- cile. Se mai dau câteva clo- se presară verdeață, apoi bine cu toate condimentele. Se lasă la rece cel puțin o oră
cile se fierb separat, se feli- cote, apoi focul se stinge. ciorba se acoperă cu un sau de seara până dimineața. După acest interval, carnea
ază și se toarnă în oala cu După ce ciorba s-a mai ră- capac, pentru ca aromele să se scoate de la rece și se așază într-un vas termorezistent.
legumele pasate. Pentru un corit, se pun gălbenușurile se pătrundă. Peste carne se întinde smântâna, apoi peste fiecare bucată
de carne se pune câte o felie de șuncă. Deasupra se presară
PRăjITuRă cu GuTuI INGREDIENTE
mozarella, dată pe răzătoarea mare. Tava se dă la cuptorul
preîncălzit la 180 de grade C, pentru cca 20 de minute sau
mod de preparare: de unt. Totul se amestecă, iar 200 g zahar, 8 ouă, 8 până se rumenește frumos mozzarella.
Albușurile, separate de cratița se mișcă în așa fel linguri zahăr pudră, 12 Cartofii se curăță, se spală și se taie în felii mai groase.
gălbenușuri, se bat spumă cu încât zahărul caramelizat să linguri făină, 4 linguri Se pun la fiert în apă cu sare, se spumează de câte ori este
zahărul pudră și sarea. Se cuprindă toată suprafața de ulei, 2 linguri unt, 4 lin- nevoie, iar când sunt aproape fierți, se scurg de apă. Într-
mixează în continuare, adău- jos și ușor pe margini. guri lapte, un praf de o tavă se toarnă uleiul, se pun cartofii, se presară condi-
gându-se, pe rând, gălbenu- În cratița cu zahărul copt, esență de vanilie, mentele pentru cartofi, apoi tava se dă la cuptorul încins.
șurile, uleiul, laptele și caramelizat se așază, una un praf de sare. Din când în când, se amestecă cu grijă, pentru a nu se
esența. La final, se adaugă lângă alta, feliile de gutui, zdrobi. Când sunt suficient de rumeni, cartofii se scot din
făina cu praful de copt, curățate de coajă, iar peste tor, se acoperă cu o farfurie și cuptor și se servesc alături de carne.
amestecându-se ușor până la ele se toarnă blatul preparat cu o mișcare rapidă, se răs-
omogenizare. anterior. Cratița se dă la cup- toarnă. Peste fructele
Separat, într-o cratiță se torul preîncălzit pentru 15- caramelizate se poate pune
topește zahărul (200 g), la 20 de minute. Când blatul un strat de frișcă bătută.
care se adaugă două linguri este copt, se scoate din cup- www.bucataras.ro

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
29 noiembrie - 6 DeCembrie 2018 joCuri - 13

T - C - B - BALENA - BI - OB - AU - ERA - H - RI - N - ABA - PI - EMUL - EVA - H - ELEFANT - OLIV - ZR - NUCA - APE - IE - LED -
Dezlegarea integramei RAION - OBLET - PIX - PE - URIASI - AMOR - RT - TAPAT - UTA - U - CAL - NITRAT - STA - BO - TU - MI - IMBARCARI - E - IC -
din numărul trecut OSEAN - IS - MAMUT - RIT - IP - LT - RAI - AURA - CO - FAR - SIT - M - SEI - COPAITA - DINOZAUR - LAN - IERI - AER - CT
14 - MICA PUBLICITATE 29 NOIEMBRIE - 6 DECEMBRIE 2018

l Vând garsonieră Deva, bloc l Vând apartament 3 camere, l Vând casă în comuna Zam, două
IMOBILIARe nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon, Deva, Gojdu, parter înalt exterior, camere, balcon închis, mobilată, par-
l Vând casă în comuna Zam, ren- zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000 CT, termopan, ușă metalică. Preț: chet, cablu, tv. fântână în curte, căsuță
ovată, două camere, balcon închis, că- euro, telefon: 0725.452.888. 46.000 euro, telefon: 0745.202.448. de vară, pomi fructiferi, teren arabil
suță de vară, fântână, cablu TV, pomi
l Vând casă în comuna Zam, l Vând apartament 2 camere, 2900 mp. Preț: 10.000 euro, negocia-
fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț:
15.000 euro, telefon: 0733.832.559. 2 camere, renovată, căsuță de vară, baie, bucătărie, holuri, cămară, bil. Telefon: 0733.832.559.
fântână, curte, cablu TV, uși noi, grădină, ușă metalică, gresie, faianță, l Vând casă, (la roșu), D+P+M, la
l Vând casă, dependințe, teren
pomi fructiferi, teren arabil 2900 parchet, mobilat, bloc de cărămidă, 15 km de Deva, în satul Bretelin, SC
3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele- mp. Rog seriozitate, persoană fizică. 40 mp, zonă centrală. Preț: 34.000
fon: 0729.423.035. 329. S.desf.412 mp, FS 1,6 m,
Preț: 15.000 euro, telefon: euro, telefon: 0726.475.016. teren 757 m, pretabil casă de locuit,
l Vând garsonieră Deva, et.2, 33 0733.832.559. casă de vacanță, pensiune etc.
l Vând apartament 2 camere,
mp, CT, termopan, baie cu cabină de Tel. 0751.462.085.
l Vând apartament 4 camere, piață, parter înalt, balcon, CT, ușă
duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele-
baie, bucătărie, balcon, CT, termopan, metalică, 50 mp. Preț: 40.000 euro, l Vând apartament 2 camere,
fon: 0722.564.004.
termopan, pe mijloc, Deva, zona Lido. telefon: 0725.452.888. 60 mp, zonă centrală, etaj 3, cu patru
l Vând garsonieră în Deva, str. M
Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie, Preț: 44.500 euro, telefon: l Vând apartament două nivele, balcon 6 mp. Deva,
8/24, gresie, faianță, termopan, uși, 0722.968.910. camere, decomandat, ultracentral, AL. Crizantemelor, colț cu Zamfirescu.
baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa- l Vând casă cu grădină, 2470 Deva, etaj intermediar, 60 mp, ame- Telefon: 0720.843.289.
rat, renovată recent, totul nou. Tele- mp, din cărămidă, pe fundație najări deosebite, vedere spectacu-
l Proprietar, vând apartament
fon: 0724.786.105, 0772.082.324. solidă din piatră, cu pivniță zidită loasă în două părți, CT, termopan, uși
interioare schimbate, ușă metalică, 2 camere, decomandat, în Brad, str.
l Vând casă în Deva, P+1+M, la în piatră, 3 camere mari (4x4) și loc
roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700 pentru baie, sursă de apă proprie, gresie, faianță, parchet laminat. Preț: General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48
mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro, grădină cu pomi fructiferi, gard din 41.000 euro, negociabil. Tel. mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro,
telefon: 0745.202.448. beton, anexe gospodărești, în satul 0726.770.765. negociabil, telefon: 0729.025.887.
l Proprietar, vând apartament 3 Fizeș, comuna Băița, la 17 km. de l Vând casă în Chișcădaga, două l Vând casă în sat Pojoga
camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp, Deva. Preț negociabil, telefon: camere, hol, bucătărie de vară, beci, (4 km de la Zam), cu 2 camere,
mobilat, an construcție: 2007-2008, 0769.223.207, 0726.392.735. grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț: bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
curte interioară privată, zona micul l Vând casă în Sâncrai, 3 70.000 lei, telefon: 0725.452.878.
Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele- 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
camere, în roșu, două bucătării l Proprietar, vând apartament 3
fon: 0737.702.160. vechi, beci, fântână cu apă potabilă, zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
camere, decomandat, în Dorobanți, Tel. 0769.897.804.
l Vând casă nouă în Deva, P+1, grajd mare, șură, alte anexe precum
160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie, hol central, 2 băi, 2 balcoane, cămară,
și pădure în composesorat. Preț: l Vând apartament două
garaj, beci, CT, termopan, totul nou, beci, izolat exterior, CT, termopan,
25.000 euro, negociabil, telefon: camere, posibilitate spaţiu comer-
teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal. renovat și utilat modern, totul la co-
0254.730.209, 0760.193.089. cial, salon coafor, cabinet medical.
Preț: 103.000 euro, telefon: mandă. Preț: 73.000 euro, telefon:
0725.452.888. l Vând casă, de cărămidă, Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
0772.185.332.
stâlpi beton, 4 camere, mobilate, Telefon: 0723.382.890.
l Vând casă în Chișcădaga, la 12 l Vând casă în Deva, 2 camere,
km de Deva, 2 camere, hol, bucătărie parchet hol, gresie în baie,
baie, bucătărie, beci, garaj, izolată,
de vară, grajd, curte și grădină, toate bucătărie dublă 5/7 mp, salon SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
11/6mp, cămară, baie, grădină 1 renovată, CT, termopan, 600 mp teren,
utilitățile. Preț: 70.000 lei, telefon: l Schimb apartament 2 camere,
0745.202.448. ha, în Bucova, C.S. lângă Hațeg sau canalizare, apă gaz, în zonă bună.
schimb cu apartament în Hune- Preț: 68.000 lei, tel. 0725.452.888. et.1, din cărămidă, izolat termic,
l Vând urgent casă din cărămidă,
doara sau Haţeg. Preț bun, ofer în zonă centrală, Hunedoara, cu
12 ari grădină, pomi fructiferi, apă l Vând apartament 2 camere,
bonus o grădină 0,5 ha, acte fun- asemănător în Deva sau Simeria.
curentă. Preț negociabil, telefon: et.2, semidecomandat, termopan, ușă
0748.557.794. ciare la zi. Preț: 22.000 euro, Suport diferența de preț.
metalică, renovat. Preț: 25.000 euro,
tel.:0755.667.714, 0745.377.359. Telefon 0727.288.460.
l Vând casă de vacanță în telefon: 0745.202.448.
Săcărâmb, 20 km de Deva, 2 corpuri, l Vând apartament 2 camere,
3 camere, bucătărie, bie, beci, SC 170
l Vând garsonieră Deva, zona ÎNCHIRIeRI
elegant, cu suprafață generoasă Lido, et.1, cu balcon, 29 mp, CT,
mp, sobe teracotă, 1500 mp teren, (55 mp), zonă liniștită și verde, cu l Ofer de închiriat apartament 3
fântână. Preț: 34.000 euro, negocia- termopan. Preț: 22.500 euro,
îmbunătățiri și finisaje deosebite. camere, Deva, zona piață, decoman-
bil, telefon: 0721.055.313. telefon: 0725.452.888.
Este situat la parter, cu balcon mare dat, CT, termopan, mobilat și utilat
l Vând apartament 2 camere, l Vând apartament 2 camere,
și boxă, în spatele blocurilor turn din complet, pentru o familie cu serviciu.
CT, termopan, ușă metalică, parțial Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona
vecinătatea Pieții Arras. Preț: 250 euro/lună, telefon:
mobilat. Deva, Micro 15. Preț: Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000
24.000 euro, telefon: 0726.667.754. Preț: 43.000 euro, tel. 0722.327.148. euro, telefon: 0721.055.313. 0745.202.448.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
29 NOIEMBRIE - 6 DECEMBRIE 2018 MICA PUBLICITATE - 15

l Închiriez garsonieră Deva, zona l Vând 7 hectare de pădure, zona l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4 l Doamnă serioasă, cu aparta-
Dorobanți. Preț: 100 euro, telefon: Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani uși, AF 2002, înmatriculat, stare foarte ment și mașină, doresc să cunosc un
0724.578.929. vechime. Preț: 3200 euro/hectar. bună, direcție schimbată, consum domn manierat, nefumător, care nu
Telefon: 0721.055.313. foarte mic. Preț: 750 euro, telefon: consumă alcool, să ne îngrijim la
l Închiriez garsonieră, Deva, str. 0754.377.359 sau 0755.667.714. bătrânețe. Vârsta domnului: între 63-
Mărăști, parter, Deva. Preț 100 euro, l Vând teren în Ghergheș, 10 km
67 de ani. Aș prefera să aibă permis de
negociabil, telefon: 0730.106.589. de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, l Vând tractor U 650, remorcă
conducere. Telefon: 0799.391.409.
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri
l Ofer pentru închiriere unei euro/mp, telefon: 0745.202.448. l Domn din Brad, distins, 63 de
noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și
familii cu serviciu, apartament 2 grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele- ani, caut o doamnă de vârstă apropi-
l Vând teren în Sântuhalm, ată pentru prietenie – căsătorie.
camere, zona piață, Deva, CT, ter- fon: 0727.636.444.
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu Telefon: 0752.755.480.
mopan, mobilat și utilat complet. utilități aproape. Preț: 5 euro/mp, l Vând Opel Astra, 1,7, Diesel, l Domn văduv, pensionar
Preț: 180 euro/lună, plus garanție. telefon: 0722.968.910. caravan, Af 2002, stare bună, înma- 71/170/82, nefumător, nu consum
Telefon: 0725.452.888. triculat, CS, preț: 1700 euro, Fiat
l Vând 4905 mp teren intravilan, alcool, fără mașină, doresc să cunosc o
l Ofer pentru închiriere aparta- Punto, 1,2 benzină, înmatriculat, stare doamnă singură. Tel. 0739.345.372.
cabană 70 mp, în comuna Gurasada,
ment trei camere, Deva, Cuza Vodă, bună, preț: 800 euro, negociabil. Tele-
ultracentral, utilități: apă curentă, l Pensionar, caut nevastă săracă,
decomandat, CT, termopan, mobilat și fon: 0755.667.714.
curent electric 220 V și trifazic. sănătoasă și frumoasă, să-mi fie lu-
utilat complet, pentru o familie cu ser- Preț: 6 euro/mp, negociabil, telefon: l Vând Renault Laguna, AF 2005, mină-n casă. Asta mi-am dorit și-mi
viciu. Preț: 250 euro/lună, plus 0787.682.280. Diesel, gri-metalizat, actele la zi. doresc, pe lume cât mai trăiesc.
garanție. Telefon: 0721.055.313. Preț: 2600 E, negociabil. Telefon: 0756.847.708.
l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, Telefon: 0799.391.409.
l Ofer pentru închiriere casă, l Domn, 84/174/74, serios, fără
FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă-
Deva, Progresului,70 mp, CT, ter- Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip vicii, doresc să cunosc o doamnă de
torie auto sau depozit-magazin. Preț: l
mopan, mobilată și utilată, pentru nou, motor 1388, benzină, 185.000 vârstă apropiată, fără vicii, aspect
51.000 euro. Telefon: 0722.968.910.
persoane serioase sau firmă. km., de culoare neagră, 4 uși, înma- plăcut, pentru prietenie. Telefon:
Preț: 300 euro/lună plus garanție. l Vând 2 ha teren arabil în Lunca triculat, AC, geamuri și oglinzi elec- 0766.410.201.
Telefon: 0745.202.448. Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit trice, cârlig remorcare, proiectoare
l Ofer pentru închiriere garaj, în 5 loturi. Două sunt lângă râul Mureș, ceață, două chei cu telecomandă, DIVERSE
Deva, zona piață, pentru depozit sau iar trei lângă șoseaua veche, DN7. stare foarte bună, proprietar. Preț: l Vând mașină de cusut electrică,
Preț: 1,3 lei/mp, tel.0737.702.160. 1650, negociabil, tel. 0751.813.770. cu multe operații de cusături, adusă
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
0722.968.910. l Vând teren intravilan, Luncoiu l Vând Opel Astra G, motor de
din Germania. Preț: 250 lei, telefon:
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, 106 COP, an fabricație 2003, înma- 0254.776.082.
l Ofer pentru închiriere la per-
0720.067.310. triculat în 2016, stare perfectă, l Vând mașină de spălat INDESIT,
soane serioase, cu serviciu, garsonieră
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- AUTO 160.000 km., ținut în garaj. stare foarte bună. Preț 350 lei, nego-
mopan, mobilată și utilată modern. Se oferă și 8 cauciucuri cu genți ciabil, telefon: 0726.344.495.
l Vând pentru Dacia Super Nova
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. (vară-iarnă), perfectă stare. l Vând haină din piele, trei sfer-
următoarele piese second hand: aripi
Telefon: 0727.974.306. Preț 2900 euro, negociabil, turi, culoare vișinie, mărimea 42/44,
față, triple spate, alternator, electro-
telefon: 0720.692.501. de damă, și haină din piele, neagră,
l Închiriez spaţiu comercial în motor. Prețuri negociabile, telefon:
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, 0769.473.088. pentru bărbați, mărimea 50/52. Stare
pretabil pentru bar, restaurant,
OFERTE DE SERVICIU foarte bună. Telefon: 0728.160.401.
magazin alimentar. Preţ avantajos. l Vând grapă din fier, originală, l Caut femeie pentru menaj și l Vând 78 cărți de joc Tarot sau
Tel.: 0745.970.007. după tractor 445 CP. Preț: 200 lei, tele- curățenie, o zi pe săptămână. ghicit, plus un manual ghid, în stare
fon: 0769.473.088. Telefon: 0756.847.708. excepțională, nefolosite. Preț: 300 lei,
TERENURI l Vând Citroen CT Diesel, 1400 l Schimb şi repar plase insecte telefon: 0728.355.149.
cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, închidere pentru geamurile termopan. Tel. l Vând cavou de două persoane,
l Vând teren în localitatea
centralizată, AC, funcțional, geamuri 0722.603.959. cu capac, plăci, trotuar. Telefon:
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara,
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate electrice. Preț: 1800 euro, telefon: l Pensionară, execut costume 0724.786.105.
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon: 0725.147.370. populare pentru copii. Tel.0753.128.090.
l Vând sobă de gătit cu burlane
0745.202.448. l Vând Dacia Sandero, motor 1,2, MATRIMONIALE emailate, 300 lei, dulap cu 4 uși, 320
l Vând teren intravilan Deva, benzină, 75 CP, consum 5,5%, geamuri Tânără, simpatică, sinceră, serioasă lei, scaune cu spătar, preț pe bucată.
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile, electrice, cauciucuri noi, 62.000 km, doresc să cunosc un tânăr serios pen- Telefon: 0748.557.794.
preț: 10.000 euro. Telefon: fabricație pentru Germania, înmatric- tru căsătorie-prietenie. Rog seriozi- l Vând garaj, Deva, Mărăști,
ulată în august 2018, ITP valabil tate! Telefon: 0744.818.223. spate D5, 21 mp, uși metalice. Preț:
0726.770.765.
2020. Preț negociabil, telefon: Domn discret, 40 de ani, doresc o re- 12.000 euro, telefon: 0722.564.004.
l Vând 3,565 mp și casă, depend- 0724.246.514. lație discretă, cu o doamnă discretă,
l Vând pătul de porumb știuleți,
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis. pentru a ieși din monotonie. Aștept la
l Vând Skoda Fabia break, cu telefon: 0734.387.097. din metal, 3/0,80/2,40, sobă
Telefon: 0729.423.035.
turelă electrică și haion, motor 1,4, 75 emailată de încălzit, la gaz sau
l Văduv, 76/170/70, doresc să
l Vând teren în localitatea CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig butelie, 25/70/70, 2 fotolii, scaun
remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP cunosc o doamnă de 60-68 de ani,
Archia, între case, 1400mp, FS 15 m, auto pentru copii și masă alimen-
valabil până în 2019. Preț negociabil, pentru prietenie-căsătorie. Telefon:
toate utilitățile. Preț: 10 euro/mp, tație. Telefon: 0744.633.217.
telefon: 0724.246.514. 0758.413.149.
telefon: 0725.452.888.
l Vând teren intravilan Deva, l Vând VW Passat 2007, full, mer- Deva, 22 Decembrie, 37A •
zona Vulcan, 550 mp. Preț negociabil, ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon: Tel. 0726 871 728
telefon: 0732.139.547 0742.074.855.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actualitate 29 noiembrie - 6 Decembrie 2018

„Premianţii fără Manifestări de


premii” prezentaţi în 1 Decembrie la
Deva şi Hunedoara
Piaţa Victoriei din Deva Deva- Autorităţile locale
din municipiile Deva şi Hune-
17,30, iar la ora 20,30 este
programat un foc de artificii.
facem tot posibilul pentru a doara s-au pregătit cu pro- În municipiul Hunedoara,
lăsa tinerilor de azi o soci- grame diverse pentru a Castelul Corvinilor va marca
etate caracterizată prin toler- marca, aşa cum se cuvine, îm- 1 Decembrie cu o Zi a
anță, dialog, colaborare și plinirea celor 100 de ani de la Porţilor Deschise, iar de la
respect față de valorile Marea Unire din 1918. ora 14,00 vor fi depuse
umane. La Deva, manifestările vor coroane de flori în parcul din
La „Premianții fără premii” începe la ora 10,30 cu salutul centrul vechi al oraşului.
am pus bucăți de timp, dar Drapelului de Luptă, in- Parada militară din Hune-
mai ales de suflete, unele tonarea Imnului Naţional şi doara va începe la ora 16,00,
lângă altele pentru a oferi un un serviciu religios, în faţa şi va urma un traseu care in-
„trofeu” minunat celor care cinematografului „Patria”. Va clude centrul civic, zona
au fost invitați. urma apoi o paradă militară Gambrinus şi apoi Union. De
Ne-am dorit să spunem în care îi veţi putea vedea pe la ora 16,30 va avea loc un
lumii că noi, românii, avem angajaţii MApN, jandarmi, spectacol aniversar în Parcul
valori și știm să le respectăm, poliţişti, poliţişti locali, pom- Tineretului în care vor evolua

C
ampania „Premianţii buchet de personalități pen- că oamenii sunt observați în pieri militari, paramedici Bogdan Toma, Aurel Tămaş şi
fără premii” îşi prez- tru care oamenii au ieșit în strădaniile lor și că le mulțu- SMURD, salvamontişti. mulţi alţii. Iluminatul festiv
intă premianţii în stradă în ultimii cinci ani. mim, le suntem recunoscători Apoi, de la ora 11,45, polul de sărbători va fi aprins la
cadrul unui eveniment ce Vom expune afișele cam- pentru modul în care se fac de interes se va muta în piaţa ora 17,30, iar la 20,30 va fi un
va avea loc vineri, la ora paniei „Premianții fără pre- utili din punct de vedere so- din faţa Primăriei unde va foc de artificii.
14,00, în faţa casei de cul- mii” de la prima până la cial. avea loc spectacolul folcloric Pentru ca tradiţia să fie
tură din Deva. ultima ediție a acestui eveni- „Vineri, 30 noiembrie, ora organizat de Centrul de Cul- respectată, administraţia lo-
Deva – Evenimentul este ment. Va fi un moment retro- 14.00, vom expune, în aer tură șiArtă al Județului Hune- cală va pune la dispoziţia
prilejuit de Ziua Naţională a spectiv, o privire înapoi către liber, în Piața Victoriei din doara. Iluminatul festiv de participanţilor 2.500 de por-
României. Acum, la un secol un demers îndrăzneț și ușor Deva, așa cum am mai spus, sărbători va fi aprins la ora ţii de fasole cu cârnaţi.
de existență a Statului român utopic la început, pentru a ști toate afișele campaniei „Pre-
modern, înțelegem să ne ală- cum vom merge mai departe. mianții fără premii”, derulate
turăm și noi demersurilor fă-
cute pentru a marca acest
Patriotismul nu este obedi-
ența față de cineva anume,
pe parcursul ultimilor cinci
ani, oferin cel mai frumos
Gratuitate la toate
moment istoric. Gestul nostru
este făcut cu dorința de expri-
este modul în care ne com-
portăm pe stradă, modul în
cadou României, exact ceea ce
are mai de preț, oamenii săi.
muzeele din judeţ
mare a respectului profund care alegem să lăsăm copiilor Vă așteptăm cu steaguri, Deva – Muzeul Civilizaţiei nilor desfășurate prin Progra-
față de acest popor. Și cum am noștri o lume mai bună. Gri- fundițe tricolore, costume Dacice şi Romane Deva mar- mul Centenar, prin care
putea să facem cel mai bine gore Moisil spunea că idealul populare și, obligatoriu, zâm- chează, într-un mod aparte, Muzeul Civilizației Dacice și
lucrul acesta decât arătând lui de fericire este să trăiască betele pe chipuri, pentru a Ziua Naţională a României, Romane Deva dorește să pro-
tuturor ce oameni minunați înconjurat de oameni care spune țării noastre „La mulți astfel că accesul publicului la moveze piese din patrimoniul
există pe aceste meleaguri. judecă aproape corect. Din ani!”, a declarat Dan Terteci, toate expoziţiile sale este gra- său etnografic;
Îndrăznim să oferim această perspectivă, nu este o unul dintre organizatorii tuit până pe 2 decembrie. Ast- Expoziția de restaurare
României, de Ziua ei, un bucurie mai mare decât să campaniei. fel, la Deva se poate vedea „ANUL EUROPEAN AL PATRI-
Expoziţia „IPOSTAZE HUNE- MONIULUI CULTURAL”, care
DORENE DIN EPOPEEA UNI- cuprinde 35 obiecte de ce-
TĂȚII ROMÂNEȘTI: 1918”, o ramică, 33 obiecte din metal
prezentare, prin imagini şi și 2 cărți ce aparţin patrimo-
artefacte din patrimoniul niului Muzeului Civilizaţiei
MCDR, a participării hune- Dacice şi Romane din Deva,
dorenilor la Primul Război care au fost restaurate în anul
Mondial şi la Marea Unire; 2018 de către specialiştii lab-
EXPONATUL LUNII oratoarelor de restaurare din
NOIEMBRIE 2018 constă cadrul MCDR;
într-un document original din Expoziţia „OBIECTE DE
comuna Ludești (actualmente TEZAUR DIN COLECŢIILE
satul Ludești, comuna Orăș- MUZEULUI CIVILIZAŢIEI
tioara de Sus, județul Hune- DACICE ŞI ROMANE” care
doara), prin care se exprimă conţine artefacte de aur şi
ÎNCHIRIAZĂ dorința unirii cu Regatul argint din preistorie până în
TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE României, la data de 16/29 perioada evului mediu, aflate
noiembrie 1918, și face parte în patrimoniul MCDR;
1,6 HA ŞI HALA PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP. din patrimoniul MCDR; Expoziţia „MATRIŢA DIN
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE Expoziția intitulată „IA BRONZ DE LA SARMIZEGE-
ROMÂNEASCĂ – SIMBOL AL TUSA REGIA”, piesă unicat
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) Relaţii la telefon 0726219999 IDENTITĂȚII NAȚIONALE”, aflată în patrimoniul MCDR.
organizată în cadrul acțiu-

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Cristian Gros, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!