Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14


Prezenţi: 13
Pentru: 13
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Periam nr.80 din 31.10.2018

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite
de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea
Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 27.11.2018, având în
vedere următoarele:
- referatul înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.8705/20.11.2018 prezentat de doamna
Bronț Daciana, secretar al Comunei Periam, prin care propune consiliului local adoptarea unei hotărâri
cu privire la abrogarea Hotărârii Consiliului Local Periam nr.80/31.10.2018 și adoptarea unei noi
hotărâri cu același obiect, referat aprobat de primarul Comunei Periam;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Periam nr.80/31.10.2018 privind aprobarea constituirii
„ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST”;
- prevederile Hotărârii Consiliul Județean Timiș nr.262/31.10.2018 privind aprobarea
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest, hotărâre înregistrată
la Primăria Comunei Periam sub nr.8452/12.112018;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.d-e, art.36 alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.2 lit.f, art.115 alin.1
lit.b și art.115 alin.3-7 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se abrogă Hotărârea nr.80/31.10.2018 privind aprobarea constituirii „ASOCIAŢIEI
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST”, hotărâre adoptată de
către Consiliul Local al Comunei Periam.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul Dumitraș Cornel,


primarul Comunei Periam, Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe, precum și
Compartimentul Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport public din cadrul Primăriei
Comunei Periam.

1
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului U.A.T. Comuna Periam:
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Consiliului Local Periam;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Județean Timiș;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul primăriei;
- Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport public al
Primăriei Comunei Periam;
- La dosarul ședinței;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

 RUS ADRIAN Contrasemnează:


L.S.
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
_______________________________________
 BRONȚ DACIANA
______________________________________

Nr. 91 din 27.11.2018