Sunteți pe pagina 1din 83

Curtea de Conturi

a României

MANUAL
DE

IDENTITATE VIZUALĂ

FEBRUARIE 2018
EDIȚIA II
Reproducerea textului sau a oricărui element de identitate vizuală din cadrul acestui manual, fără
acordul Curții de Conturi, este strict interzisă.

Strada Lev Tolstoi nr. 22-24, sector 1


CURTEA DE CONTURI București, cod 011948
Tel.: (+40) 21 3078 818;
A ROMÂNIEI Fax: (+40) 21 3078 875
Website: www.curteadeconturi.ro

© 2018 CURTEA DE CONTURI

Manual de Identitate Vizuală Pag. 2 / 25


Curtea de Conturi a României
Manual de Identitate Vizuală

Cuprins
INTRODUCERE 5
1 ELEMENTE VIZUALE 9

1.1 LOGOUL 9
1.1.1 Logouri (elemente de identitate vizuală) anterioare 10
1.1.2 Logouri și alte elemente de identitate vizuală actuale. Reguli de utilizare 10
1.1.3 Dimensiuni maxime pentru logo 12
1.1.4 Schema de culori pentru siglă 13
1.1.5 Reguli și interdicții privind utilizarea logoului 13
1.2 TIPOGRAFIA 14
1.2.1 Tipuri de fonturi 14
1.2.2 Mărimi de fonturi 14
1.3 REGULI DE TEHNOREDACTARE A DOCUMENTELOR OFICIALE EMISE DE CURTEA DE CONTURI 14
1.3.1 Așezarea generală în pagină / Aspectul paginii standard 15
1.3.2 Alte reguli de tehnoredactare 16
1.3.3 Foaia cu antet 16
1.3.4 Foaia cu antet folosită cu ocazia Centenarului Marii Uniri de la 1918 17
2 DOMENII ȘI MODALITĂȚI DE APLICARE 17

2.1 MIJLOACE MEDIA ELECTRONICE 17


2.1.1 Pagina web a Curţii de Conturi a României 17
2.1.2 Prezentările în PowerPoint 18
2.2 DOCUMENTE DIVERSE IMPRIMATE PE HÂRTIE DE SCRIS 18
2.2.1 Adrese oficiale. Antetul A4 al Curții de Conturi 18
2.2.2 Documente interne – hotărâri de plen 19
2.2.3 Corespondența internă și internațională a Curții de Conturi 19
2.2.4 Plicuri 19
2.2.5 Mape de documente 20
2.2.6 Invitații 20
2.2.7 Cărți de vizită 22
2.2.8 Card de complimente 22
2.2.9 Adeverința de participare la cursurile de perfecţionare a pregătirii profesionale 23
2.2.10 Semnătura emailului 23
2.3 PUBLICAȚII 23
2.3.1 Raportul public anual 23
2.3.2 Raportul de activitate anual 23
2.3.3 Revista Curții de Conturi a României 23
2.3.4 Jurnalul Serviciului de Relații Externe și Protocol 23
2.4.ALTE MATERIALE CARE POT PURTA ÎNSEMNELE DE IDENTITATE VIZUALĂ ALE CURȚII DE
CONTURI 23

2.4.1. Documente externe de prezentare 23


2.4.2. Obiecte promoționale 24
2.4.3. Materiale de informare 24

ÎNCHEIERE 26

Manual de Identitate Vizuală Pag. 3 / 25


ANEXA 1 – INDICAŢII DE OPERARE DETALIATE REFERITOARE LA
TEHNOREDACTAREA DOCUMENTELOR BAZATĂ PE UTILIZAREA
PROGRAMULUI MS WORD
ANEXA 2 - ANTETE DEPARTAMENTE
ANEXA 3 - ANTETE CAMERE DE CONTURI
ANEXA 4 - ANTETE (CABINETE PREȘEDINTE; VICEPREȘEDINTE; STRUCTURI ÎN
SUBORDINE)
ANEXA 5 - ANTETE ALE SECRETARIATULUI GENERAL
ANEXA 6 - ADEVERINȚA DE PARTICIPARE LA CURSURILE DE PERFECȚIONARE
A PREGĂTIRII PROFESIONALE
ANEXA 7 - ANTETE DEPARTAMENTE CU SIGLA CENTENARULUI
ANEXA 8 - ANTETE CAMERE DE CONTURI CU SIGLA CENTENARULUI
ANEXA 9 - ANTETE (CABINETE PREȘEDINTE; VICEPREȘEDINTE; STRUCTURI ÎN
SUBORDINE) CU SIGLA CENTENARULUI
ANEXA 10 - ANTETE ALE SECRETARIATULUI GENERAL CU SIGLA
CENTENARULUI
ANEXA 11 – DOCUMENTE IMPRIMATE PE HÂRTIE DE SCRIS CU SIGLA
CENTENARULUI

ANEXA 12 - ADEVERINȚA DE PARTICIPARE LA CURSURILE DE PERFECȚIONARE


A PREGĂTIRII PROFESIONALE CU SIGLA CENTENARULUI

Manual de Identitate Vizuală Pag. 4 / 25


Introducere
Obiectivele manualului
Curtea de Conturi a României (referită, în continuare, în manual și prin denumirile
restrânse de Curtea de Conturi sau Curtea) este instituţia supremă de audit din România,
membră a INTOSAI1, care își desfășoară activitatea pe baza standardelor proprii de audit,
elaborate în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme
de Audit (ISSAI) și cu legislația națională.
Acest document reprezintă a doua ediție a Manualului de identitate vizuală a
Curții de Conturi, revizuită și adăugită, stabilind principiile de bază și regulile care se
aplică tuturor categoriilor de produse de comunicare, precum și modificări aduse prin
utilizarea siglei Centenarului – Aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire din 1918,
elaborat de Ministerul Culturii și Identității și prezentat în Ghid de identitate vizuală.2
Scopul manualului este acela de a oferi Curții de Conturi o imagine ușor
recognoscibilă, precum și o prezență consistentă și coerentă în procesul de comunicare.
Manualul trebuie să fie respectat în mod obligatoriu ori de câte ori personalul
Curții de Conturi, partenerii externi sau părți interesate comunică în numele Curții de
Conturi, precum și în cadrul diferitelor acțiuni, activități sau programe ale Curții de
Conturi.
La acestea se adaugă și faptul că informarea cetățenilor reprezintă o obligație
constituțională3, reglementată prin legi și alte acte normative specifice4.
Prin urmare, Curtea de Conturi trebuie să asigure întotdeauna accesul la
documentele și publicațiile sale de interes public. Dar, aceste cerințe de comunicare inter-
sau intra-instituțională, ca și de comunicare publică au devenit tot mai complexe de-a
lungul anilor, în principal din cauza extinderii misiunii Curții, care a amplificat și
varietatea documentelor și publicațiilor sale.
Pentru a răspunde mai bine la aceste obligații, urmărind obiectivul simplificării și
raționalizării, Curtea de Conturi este angajată într-un efort permanent de modernizare a
prezentării publicațiilor (difuzate în mod oficial și/sau descărcate de pe website-ul
propriu) și de adoptare a unei noi logici de tratare a documentelor, în scopul de a face ca
activitatea proprie să fie mai accesibilă și mai ușor de interpretat.
Această preocupare a impus clarificarea identității vizuale a Curții, ilustrată până
în prezent de o multitudine de simboluri diferite, fapt ce ar putea prejudicia identificarea
activității sale. Curtea a optat pentru alegerea unui logo unic, precum și a unor principii
grafice aplicabile tuturor suporturilor sale externe și interne. Identitatea vizuală este
construită în jurul logoului (care include sigla Curții de Conturi).

1
INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) – Organizația Internațională a Instituțiilor
Supreme de Audit
2
Ghidul de identitate vizuală: http://centenar.cultura.ro/identitate/
3
Constituția României – art. 31
4
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public – art. 5 și art. 6

Manual de Identitate Vizuală Pag. 5 / 25


Pentru punerea în aplicare în mod progresiv a acestor elemente, se pot adopta
principii privind migrarea versiunilor existente spre noua abordare (utilizarea stocurilor
de materiale preimprimate existente până la epuizare), cât și aplicarea unor metode care
să diminueze costurile (anularea pre-imprimării de plicuri și scrisori, privilegierea
imprimării în “alb şi negru”, limitarea zonelor de culoare). Aceste principii vor permite
realizarea de economii la scară apreciabilă în cadrul operațiunilor de imprimare.
Manualul de identitate vizuală al Curții de Conturi este structurat ca viziune, reguli
și domenii de aplicare în concordanță cu manualele similare ale unor instituții
internaționale sau naționale (ministere, agenții, instituţii de învăţământ superior), ale
căror principii și reguli au fost adaptate în mod corespunzător acolo unde a fost cazul.

Structura manualului
Manualul conţine o secțiune introductivă, care prezintă sintetic scopul și
obiectivele specifice în contextul acțiunii de revizuire a elementelor aferente identității
vizuale a Curții de Conturi și de elaborare a unui document dedicat în acest domeniu.
Secțiunea introductivă este urmată de trei secțiuni orientate pe categorii de
conținut care concură la materializarea identității vizuale și definesc un ghid concret al
utilizatorului, respectiv: elemente vizuale, domenii și modalități de aplicare și aplicații
speciale. Conținutul categoriilor amintite este următorul:
(1) Elemente vizuale: logoul, elementele de impact vizual (utilizare de imagini și
efecte grafice), culorile, tipografia;
(2) Domenii și modalități de aplicare: mijloace media electronice, documente pe
hârtie (de scris), publicații, comunicare de evenimente.
În această ediție revizuită Manualul include un număr de 12 anexe care conțin
precizări și indicații suplimentare, machete și șabloane de documente, precum și alte
elemente la care se face referire în cadrul acestuia. Alături de anexele în care sunt
prezentate antetele particularizate pentru fiecare structură a Curții de Conturi, preluate
din prima ediție a Manualului, au fost elaborate și antete particularizate care conțin și
sigla Centenarului.

Conceptul de identitate vizuală. Principii de bază


Rolul unui manual de identitate vizuală este acela de a asigura o comunicare
vizuală coerentă, consecventă, consistentă și armonioasă, care ajută la construirea
imaginii și menținerea reputației unei instituții. Totodată, manualul de identitate are
funcția de a preîntâmpina utilizările eronate ale elementelor de identitate vizuală a unei
instituții publice sau ale unei mărci înregistrate (ale unui brand) pe diferite materiale
tipărite sau digitale, atât în ceea ce privește dimensiunea, proporțiile și componentele
grafice, cât și cromatica acestora.
Impunerea unei imagini reprezentative şi puternice creează sentimentul de
apartenenţă la o organizaţie importantă, crescând gradul de coeziune a personalului
instituției.

Manual de Identitate Vizuală Pag. 6 / 25


Promovarea unui concept de identitate vizuală unitar, susținut de valoarea
simbolică a logoului și de alte elemente grafice întărește, în percepția publicului,
imaginea Curții de Conturi a României, ca instituție supremă de audit.
Astfel, elementele fizice de prezentare a Curții de Conturi a României concură la
materializarea unui concept de identitate vizuală coerent, prin alinierea la următoarele
două principii generale:
- folosirea de elemente grafice specifice, bine definite (simboluri, logoul, caractere
tipografice, formate și culori, paginație, precum și alte forme de comunicare
vizuală);
- utilizarea de suporturi permanente unitar definite (articole de papetărie, cărți de
vizită, chestionare folosite în cadrul procedurilor de audit, legitimații, ecusoane,
mape, ștampile).
Acest manual conţine, de asemenea, şi principii, norme și mostre ce ilustrează
utilizările corecte ale elementelor de brand ale Curții de Conturi a României. Acolo unde
este cazul, sunt prezentate și variantele în limba engleză ale unora dintre elemente.
Manualul include specificații tehnice privind culorile, formele și fonturile aplicabile,
precum şi îndrumări dar și restricții privind folosirea acestor elemente.
Manualul de identitate vizuală este un instrument care ajută la menținerea
consecventă și aplicarea corectă a identității Curții de Conturi a României. Prin
intermediul acestui manual se promovează un set de valori ce țin de cultura
organizațională proprie, care identifică instituția atât intern cât și extern, definirea și
comunicarea lor reprezentând un element cheie al strategiei de brand.
Elementele esențiale care constituie identitatea vizuală: logoul, antetul, şabloanele
de prezentare (de exemplu, în Power Point), mapa, plicurile de corespondență, cărţile de
vizită și altele asemenea, trebuie să fie întotdeauna folosite conform setului de reguli care
se regăsesc în prezentul Manual de Identitate Vizuală.
Deși manualul este construit pe o serie de reguli stricte, scopul acestuia nu implică
nici un fel de limitare a creativității ci, din contră, este acela de a aduce un plus
materialelor realizate prin punerea în valoare a caracterului unitar şi de autenticitate.
Manualul de identitate vizuală are un caracter deschis şi poate fi supus unor
modificări în concordanţă cu evoluţia structurilor organizatorice şi a activităţilor specifice
ale Curții de Conturi, precum şi a tehnicilor, procedeelor şi practicilor în domeniul
graficii şi tipografiei.

Despre Curtea de Conturi a României


Curtea de Conturi a fost înfiinţată la 24 ianuarie 1864, sub denumirea de "Înalta
Curte de Compturi", pentru toată România, legea de înființare fiind promulgată de
Alexandru Ioan Cuza.

Manual de Identitate Vizuală Pag. 7 / 25


Cadrul juridic
Curtea de Conturi își exercită atribuțiile în conformitate cu prevederile art. 140 din
Constituția României, revizuită și ale Legii nr. 94/1992 privind organizarea și
funcționarea Curții de Conturi, republicată.
Denumirea instituției
Denumirea instituției reprezintă un element de identificare fundamental, care
trebuie să fie prezent în orice referință legată de aceasta. Denumirea trebuie utilizată
corect și complet, fără abrevieri, pentru a permite identificarea ușoară de către public a
instituției.
Astfel, denumirea completă a instituției, așa cum este prevăzută în art. 140 din
Constituția României și în Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr.96/2015, este: Curtea
de Conturi a României.
Variantele utilizate pentru denumirea în limbile internaționale sunt:
Limba engleză: Romanian Court of Accounts
Limba franceză: Cour des Comptes de la Roumanie
Structura şi conducerea organizaţiei
Structura de ansamblu a Curţii de Conturi cuprinde structura centrală şi structuri
teritoriale organizate la nivel de judeţ.
Structura centrală a Curții de Conturi se compune din 12 departamente, conduse
de câte un consilier de conturi (care îndeplinește și funcția de șef de departament),
Secretariatul General (condus de un secretar general) și 3 compartimente organizate în
subordinea directă a președintelui Curții de Conturi (Serviciul Relații Externe și Protocol,
Serviciul Comunicare, Imagine și Relații Publice și Serviciul Audit Public Intern). În
cadrul departamentelor sunt organizate direcții și servicii de specialitate.
La nivel teritorial, Curtea de Conturi este formată din 42 de camere de conturi
(inclusiv Camera de Conturi București), conduse de câte un director și câte un director
adjunct.
În vederea îndeplinirii unor obligații ce revin României, în calitate de stat membru
al Uniunii Europene, pe lângă Curtea de Conturi este organizată și funcționează
Autoritatea de Audit pentru fondurile acordate României de către Uniunea Europeană,
care are atribuții și proceduri de lucru proprii.
Conducerea instituţiei
Conducerea Curţii de Conturi se exercită de Plenul Curţii de Conturi, care se
compune din 18 membri - consilieri de conturi numiţi de Parlament (Legea nr. 94/1992,
art. 8). Conducerea executivă a Curţii de Conturi se exercită de către preşedinte, ajutat de
doi vicepreşedinţi, care sunt consilieri de conturi (Legea nr. 94/1992, art. 9).

Manual de Identitate Vizuală Pag. 8 / 25


Datele de identificare
Adresa: Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, sector 1, cod 011948,
București, România
Website : www.curteadeconturi.ro
Telefon Cabinet Președinte: +(40) 21 3078 818
Fax Cabinet Președinte: +(40) 21 3078 875
E-mail Cabinet Președinte: rei@rcc.ro

Misiunea Curții de Conturi


Misiunea Curții de Conturi constă în exercitarea funcției de control asupra
modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului
și ale sectorului public. În acest cadru, Curtea de Conturi pune la dispoziția
Parlamentului, autorităților și instituțiilor publice, precum și a cetăţenilor rapoarte privind
utilizarea și administrarea performantă a acestor resurse în condiții de economicitate,
eficiență și eficacitate.
Curtea de Conturi urmărește promovarea responsabilității, a corectitudinii și a
celor mai bune practici în operațiunile efectuate în legătură cu fondurile publice prin
asigurarea unor servicii de calitate în domeniul controlului și auditului public extern, în
vederea obținerii și furnizării de informații reale și obiective privind legalitatea, eficiența
și transparența utilizării fondurilor publice.
De asemenea, prin rapoartele întocmite, asigură perfecționarea mecanismelor de
control și audit public extern în sensul adaptării acestora la cadrul legislativ și al
armonizării cu standardele internaționale în materie și urmărește implementarea și
respectarea legislației în domeniul cheltuirii banului public, precum și promovarea unui
nivel ridicat de profesionalism, astfel încât auditul public extern din România să se
înscrie pe linia bunei practici europene și internaționale.

Obiective strategice
Curtea de Conturi își propune ca obiective strategice generale în domeniul
comunicării:
- îmbunătățirea comunicării intra- și interinstituționale a Curții de
Conturi în vederea perfecționării activității instituției;
- amplificarea percepției pozitive asupra imaginii și credibilității Curții de Conturi.

1 Elemente vizuale
1.1 Logoul
Logoul, alcătuit din sigla5, zona de text şi zona de protecţie (liberă) este elementul
de identitate vizuală cel mai reprezentativ și trebuie să fie prezent pe toate suporturile de

5
Element de identitate vizuală aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 96 din 02.04.2015

Manual de Identitate Vizuală Pag. 9 / 25


comunicare, având ca rol principal recunoașterea instituției. Elementele utilizate pentru
elaborarea logoului compun o expresie grafică a identității, determinând modul în care
Curtea de Conturi este percepută de factorii interesați.
De la înființare și până în prezent, logoul Curții de Conturi a îmbrăcat mai multe
forme.

1.1.1 Logouri (elemente de identitate vizuală) anterioare


Logoul anterior conţinea o siglă al cărei fundal era de culoare
albastru safir, inscripționat circular cu litere mari de tipar de
culoare galbenă ”Curtea de Conturi a României”.
Ca simboluri au fost utilizate o balanță de culoare roșie, având
înscrise, cu galben imperial, pe talerul din stânga DEBIT iar pe
talerul din dreapta CREDIT (conform funcțiilor unui cont din
contabilitate). Un alt simbol utilizat a fost cartea deschisă, al cărei
contur era de culoare roșu cardinal, conținutul interior având culoarea galben. Sub cartea
deschisă era scris: ”Experientia mutua omnibus prodest”6, ca slogan, scris cu galben
imperial. Conturul siglei a fost de culoare albastru foca.

În anul 2014, Curtea de Conturi a creat un element de identitate


vizuală (siglă) care să marcheze în mod corespunzător aniversarea
celor 150 de ani de la înfiinţare. Acesta a fost creat pentru utilizare
pe documentele oficiale emise de instituţie şi a stat la baza
elaborării logoului aniversar, care a fost utilizat pentru
evenimentele organizate cu acest prilej.

Logoul aniversar este înconjurat de două ramuri de laur


(aceeași culoare ca interiorul siglei). În partea stângă a siglei
este scris anul înființării Curții de Conturi, 1864, în partea
dreaptă anul aniversării, 2014, iar la mijloc se regăsește
numărul 150.

1.1.2 Logouri și alte elemente de identitate vizuală actuale. Reguli de


utilizare
Curtea de Conturi utilizează în prezent două elemente de identitate vizuală,
respectiv sigla și insigna.

6
Expresie din limba latină ce înseamnă: ”din schimbul de experiență profită toți”

Manual de Identitate Vizuală Pag. 10 / 25


1.1.2.1 Sigla

Noua siglă, aprobată prin Hotărârea Plenului nr.


96/02.04.2015, cuprinde trei cercuri concentrice, simbolizând
principiul autoregenerării, precum şi caracteristicile de
integritate și unitate.
Fondul utilizat în cazul coroanei circulare existente între al
doilea şi al treilea cerc este albastru, culoare care are
corespondență cu ideea de siguranță, inducând un sentiment de
soliditate şi de încredere, simbolizând capacitatea Curții de
Conturi a României de adaptare la factorii exteriori instituției. În cazul celui de-al treilea
cerc, fondul utilizat este de culoare bleu gradient.
În interiorul coroanei circulare, în partea superioară, este scris ”CURTEA DE
CONTURI”, iar în partea inferioară este scris ”ROMÂNIA”.
În interiorul celui de-al treilea cerc este desenată o balanță cu două talere (culoarea
abanos). Balanța simbolizează adevărul juridic: pe talerele sale trebuie puse toate
probele, lăsând ca balanța să indice unde este dreptatea.
Pe talerul din stânga sunt desenate monede suprapuse (ce semnifică fondurile
publice utilizate de instituțiile care intră în competența de verificare a Curții de Conturi),
iar pe talerul din dreapta este desenată o carte pe care este scris "Lex", simbolizând
imparțialitatea în fața legii și în aplicarea acesteia.
Balanța se află pe o carte deschisă (semnificând cunoștințele profesionale ale
personalului Curții, informațiile profesionale pe care se bazează activitatea desfășurată de
Curtea de Conturi).
Monedele de pe talerul din stânga sunt colorate cu culoarea galben de aur, cartea
de pe talerul din dreapta utilizează culoarea galben auriu.
Culoarea utilizată pentru contur şi limita dintre cel de-al doilea şi cel de-al treilea
cerc este albastru safir. Fontul utilizat pentru înscrisul "Curtea de Conturi" este de
culoare albă.

1.1.2.2 Sigla Centenarului Marii Uniri de la 1918 în limba română și limba


engleză

Construcția siglei Centenarului pornește de la elementul cercului, un simbol al


continuității, perpetuității și reînnoirii. Cercul este format din puncte distincte, o trimitere
la individualitate, la tipuri și caractere diverse care, împreună, construiesc un întreg.
Pornim de la punctele mici la cele mai mari, un simbol al evoluției. Cercurile concentrice
astfel formate se îmbina în cercul asimilat unei hore, un dans vechi, cu tradiție. Mulțimea
de puncte poate, de asemenea, trimite vizual către un foc de artificii. Horele astfel
formate sunt unite de simbolul sugerat al infinitului, o expresie a continuității, rezistenței

Manual de Identitate Vizuală Pag. 11 / 25


și dezvoltării viitoare. Cifra 1 poate fi interpretată sub forma unei lance de steag în avânt,
în înaintare, spre viitor.7

1.1.2.3 Insigna
Insigna este un alt element vizual al Curții de Conturi. Insigna,
aprobată prin HP nr. 96/02.04.2015 a fost realizată şi distribuită
tuturor angajaților Curții de Conturi cu ocazia aniversării celor
150 de ani de la înfiinţare, atât la nivel central cât și la nivel
teritorial, constituind un însemn distinctiv pentru aceștia.
Descriere. Insigna este desenată pe fond Pastel pe care este
scris ”ROMÂNIA” (culoare sepia). Conține aceleași simboluri
ca și noul logo (balanța fiind de culoare sepia, iar monedele și
cartea de culoare brun). Sub cartea pe care se află balanța este
scris ”CURTEA DE CONTURI” (culoare sepia).
La baza insignei este așezat drapelul de stat al României (tricolorul), conținând
cele trei culori: albastru cobalt, galben crom și roșu vermion8.
Insigna se poartă cu ocazia diferitelor evenimente de către întreg personalul de
specialitate al Curţii de Conturi.

1.1.3 Dimensiuni maxime pentru logo


Dimensiunile maxime pentru diametrul siglei sunt variabile pentru diferitele
mărimi ale materialelor - diversele formate pentru hârtia de scris (A1, A2, A3, A4),
plicuri, cărţi de vizită etc. Aceste dimensiuni sunt reflectate în tabelul de mai jos.

Mărime material letric Dimensiune maximă (Cm)

A8 – carte de vizită 1
A5 - plic 2,5
A4 2,5
A3 4
A2 8
A1 12

7
Logo și descriere preluate din Ghidul de Identitate Vizuală editat de Ministerul Culturii și Identității Naționale,
publicat la adresa http://centenar.cultura.ro/identitate/
8
Legea 75/1996 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema
României de către autorităţile şi instituţiile publice

Manual de Identitate Vizuală Pag. 12 / 25


1.1.4 Schema de culori pentru siglă
Schema de culori utilizată în cadrul siglei este sintetizată în tabelul care urmează.

RGB9
Culoare
R G B
Albastru safir 0 51 153
Abanos 0 0 0
Galben auriu 239 209 38
Galben de aur (valori diferite,
în funcţie de umbre – se 206 173 51
precizează media)
Albastru regal (utilizat în
degradeul central spre alb) 218 230 253

Alb 0 0 0

Se recomandă utilizarea siglei pe fundal deschis la culoare (alb). În cazul în care


sigla este plasată pe un fundal închis la culoare, aceasta va avea un contur alb, cu
grosimea egală cu cea a cercului de culoare albastru safir. Sigla poate fi reprodusă și în
format alb-negru, fundalul recomandat fiind alb.

1.1.5 Reguli și interdicții privind utilizarea logoului


Regulile și interdicțiile implicite sau explicite, de utilizare a logoului Curții de
Conturi sunt:
(1) Logoul standard alcătuit din 4 culori trebuie plasat întotdeauna într-o poziție
vizibilă, în jumătatea de sus a materialului.
(2) Foaia cu antet va avea logoul amplasat în partea stângă sus, în partea dreaptă
fiind trecute: denumirea instituției, adresa, numărul de telefon, pagina web şi
adresa de e-mail.
(3) Pe plicurile de corespondență logoul va fi poziționat pe fața plicului, în partea
stângă sus.
(4) Versiunea monocromă a logoului se va folosi pe materiale cu un fond de
culoare deschisă.
(5) Dimensiunile logoului trebuie respectate, conform indicațiilor din acest
manual.
(6) Logoul standard nu poate fi folosit de terțe persoane, fără acordul scris al
Curții de Conturi a României.

9
Modelul cromatic RGB are la bază culorile Red (roşu), Green (verde), Blue (albastru) din compunerea cărora
rezultă spectrul de culori generat de calculator - se reprezintă în hexazecimal și zecimal şi reflectă combinaţia celor
trei componente pe o scară de la 0 la 255 inclusiv.

Manual de Identitate Vizuală Pag. 13 / 25


În afara regulilor prezentate mai sus, nu este permisă nicio variantă de alterare a
logoului Curții de Conturi.

1.2 Tipografia
1.2.1 Tipuri de fonturi
Fontul utilizat pentru redactarea documentelor tipărite (hotărâri, ordine, adrese,
note, delegații, rapoarte, decizii, procese verbale de constatare, regulamente, precizări)
este Times New Roman (regular, bold, italic).
Este permisă scrierea cu majuscule doar în cazul titlurilor de documente, a
abrevierilor folosite în texte, respectiv pe coperta documentului (titlu raport, titlu
regulament, titlu sinteză, titlu precizări, titlu manual etc.).

1.2.2 Mărimi de fonturi


Mărimea şi aspectul fontului utilizat pentru redactarea documentelor tipărite
(hotărâri, ordine, adrese, note, delegații, rapoarte, sinteze, decizii, procese verbale de
constatare, regulamente, precizări) este după cum urmează:
- Titlu document 18
- Titlu principal capitol 18
- Titlu secundar 16
- Titlu intermediar 14
- Paragraf 12-14

1.3 Reguli de tehnoredactare a documentelor oficiale emise de


Curtea de Conturi

Tehnoredactarea documentelor se bazează pe utilizarea programului de procesare a


textelor MS Word, componentă standard a pachetului software Microsoft Office, instalat
pe calculatoarele Curţii de Conturi.
În cadrul acestei secţiuni sunt prezentate principalele reguli de tehnoredactare
pentru documentele elaborate de Curtea de Conturi.
În Anexa 1 sunt prezentate indicaţii de operare detaliate referitoare la
tehnoredactarea documentelor (alegerea dimensiunii paginii, alegerea orientării paginii:
portret sau vedere, setarea dimensiunilor paginii, spațierea între rânduri, alinierea textului
în pagină, numerotarea paginilor, inserarea notelor de subsol).

Manual de Identitate Vizuală Pag. 14 / 25


1.3.1 Așezarea generală în pagină / Aspectul paginii standard
Recomandările şi indicaţiile de operare din această secţiune, împreună cu
meniurile și opțiunile care trebuie selectate, se referă la: iniţializarea paginii, marginile
paginii, spaţierea între rânduri, alinierea textului în cadrul paragrafelor, numerotarea
paginilor, tabele şi grafice şi note de subsol.

1.3.1.1 Inițializarea paginii


Documentele se redactează pe pagină de tip A4 standard (orientare portret sau
vedere), cu dimensiunile: 21 cm x 29,7 cm.
1.3.1.2 Marginile paginii
Dimensiunile pentru marginile paginii vor fi stabilite și fixate conform intervalelor
din tabelul următor10:

Margine Margine
(Versiune Word (Versiune Word Interval
limba engleză) limba română)
Top Sus 1,5 – 2,5 cm
Bottom Jos 1,5 – 2,5 cm
Left Stânga 1,5 – 2,5 cm
Right Dreapta 1 -2 cm

1.3.1.3 Spațierea între rânduri


Textul va respecta o spațiere între rânduri de 1 - 1,5 linii. După caz, înainte și/sau
după fiecare paragraf se mai poate adăuga o spațiere suplimentară de 0 - 10 pct.
1.3.1.4 Alinierea textului în cadrul paragrafelor
Textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga -
dreapta. Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare (aliniere) de 1 cm. Excepție
fac titlurile documentelor care vor fi aliniate centrat, precum și etichetele tabelelor și
graficelor.
1.3.1.5 Numerotarea paginilor
Numerotarea paginilor unui document se face pe fiecare pagină, în partea de jos,
centrat sau aliniat la dreapta. Excepție fac documentele la care prima pagină o reprezintă
coperta; în acest caz numerotarea se va suprima pe prima pagină.
Formatul pentru numărul de pagină este: Pag. nr. /Nr. total pagini sau Pag. nr.

10
Meniurile programului Word pot fi disponibile fie în limba engleză fie în limba română; de reținut că secvențele
de selecție a funcțiilor activate și/sau a opțiunilor (parametrilor) asociați se păstrează în oricare dintre variantele de
meniu.

Manual de Identitate Vizuală Pag. 15 / 25


1.3.1.6 Tabele și grafice
Tabelele și graficele vor fi așezate centrat în pagină (faţă de marginile
stânga/dreapta). Fiecare tabel sau grafic va avea titlu (Tabelul nr. ) și, după caz, un număr
de referință, care se vor scrie sub caseta grafică respectiv, centrat.
Dacă este cazul, sursa datelor din tabele şi grafice se precizează ca notă de subsol
sau sub caseta grafică.
1.3.1.7 Note de subsol
Notele de subsol vor fi scrise cu aceleași fonturi ca și textul de bază, dar de
mărime 10. Notele de subsol se vor adăuga doar prin intermediul meniului programului
MS Word – Referințe – Inserare notă de subsol. Nu se vor adăuga note de subsol în mod
manual, în josul paginii.

1.3.2 Alte reguli de tehnoredactare


1. Toate documentele întocmite vor fi scrise cu diacritice. Doar numele fișierelor sub
care se salvează aceste documente nu trebuie să conțină diacritice sau elemente de
punctuație (. , : ; ? / \ ! - _ etc.);
2. Pe prima pagină a documentului întocmit se lasă 3 rânduri sub antet pentru a permite
aplicarea ștampilei de intrare/ieșire: aceasta se aplică în partea dreaptă a paginii, sub
antet.

3. Pe ultima pagină a documentului, la distanță de 3 rânduri de ultimul rând scris, în


partea dreaptă sau central se adaugă numele și funcția celui care întocmește
documentul, precum și ale celui (celor) care semnează de drept documentul în cauză.
Se va lăsa suficient spațiu pentru semnături și ștampilă.

1.3.3 Foaia cu antet


Foaia cu antet11 va cuprinde în zona de sus: (a) în partea stângă: sigla Curţii de
Conturi, cu dimensiunea de 2,5 cm în diametru, și (b) în partea dreaptă: textul “Curtea
de Conturi”, adresa instituției, telefon/fax, pagină web, și adresă de email, particularizate
pentru fiecare structură în Anexele 2-5.

11
Modelul general al antetului a fost aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 96 din 02.04.2015

Manual de Identitate Vizuală Pag. 16 / 25


Se recomandă ca fontul utilizat pentru text să respecte următoarele caracteristici:
- numele instituției: se va scrie cu Times New Roman 16;
- numele structurii teritoriale, dacă e cazul: Times New Roman 12;
- adresa (stradă, număr, cod poștal, localitate, județ): Times New Roman 11;
- telefon și fax (cu prefixul de țară și cel de județ): Times New Roman 11;
- pagina web: www.curteadeconturi.ro: Times New Roman 11;
- adresa de e-mail particularizată: Times New Roman 11.

1.3.4 Foaia cu antet folosită cu ocazia Centenarului Marii Uniri de la


1918
Foaia cu antet va cuprinde în zona de sus: (a) în partea stângă: sigla Curţii de
Conturi, cu dimensiunea de 2,5 cm în diametru, (b) la centru: textul “Curtea de Conturi”,
adresa instituției, telefon/fax, pagină web, și adresă de email, și (c) în partea dreaptă:
sigla Centenarului așa cum este prevăzută în Ghidul de Identitate Vizuală întocmit de
Ministerul Culturii și Identității Naționale (http://centenar.cultura.ro/identitate/),
particularizate pentru fiecare structură în Anexele 7-10.
Se recomandă ca fontul utilizat pentru text să respecte următoarele caracteristici:
- numele instituției: se va scrie cu Times New Roman 13;
- numele structurii teritoriale, dacă e cazul: Times New Roman 12;
- adresa (stradă, număr, cod poștal, localitate, județ): Times New Roman 11;
- telefon și fax (cu prefixul de țară și cel de județ): Times New Roman 11;
- pagina web: www.curteadeconturi.ro: Times New Roman 11;
- adresa de e-mail particularizată: Times New Roman 11.

2 Domenii și modalități de aplicare


În acest capitol se prezintă elementele de bază care poartă identitatea vizuală a
Curții de Conturi.
Lista elementelor purtătoare de identitate este structurată în patru categorii:
mijloace media electronice, documente diverse pe hârtie de scris, publicații și
comunicare de evenimente.
Elementele principale din fiecare categorie, respectiv acelea utilizate în situațiile
cele mai frecvente, pentru diferite scopuri generice (derivând din practica relațiilor
interinstituționale sau interumane) sau orientate (derivând din practica relațiilor sociale,
interpersonale) sunt descrise împreună cu parametrii de definiție caracteristici, fiind
incluse și unele recomandări de realizare.

2.1 Mijloace media electronice


2.1.1 Pagina web a Curţii de Conturi a României

Manual de Identitate Vizuală Pag. 17 / 25


Pagina web a Curții de Conturi a României

2.1.2 Prezentările în PowerPoint


Elementul de identificare vizuală obligatoriu pentru prezentările de tip Power
Point ale Curții de Conturi este sigla care trebuie inclusă astfel:
a) pe primul slide poziţionată central deasupra datelor de identificare ale
prezentării;
b) pe următoarele slide-uri poziţionată în partea stângă sus în format micşorat.

2.2 Documente diverse imprimate pe hârtie de scris


2.2.1 Adrese oficiale. Antetul A4 al Curții de Conturi
Adresele oficiale vor avea un antet unic, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de
Conturi nr. 96/02.04.2015; acest antet este prezentat în figura următoare.

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


Strada Lev Tolstoi nr.22-24 Sector 1 cod 011948 Bucureşti
Telefon: +(40)21.3078.818; Fax : +(40) 21.3078.875
Internet: http://www.curteadeconturi.ro e-mail: rei@rcc.ro

Manual de Identitate Vizuală Pag. 18 / 25


2.2.2 Documente interne – hotărâri de plen
Model de antet pentru Hotărârile de plen ale Curţii de Conturi

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind

2.2.3 Corespondența internă și internațională a Curții de Conturi


Stilul corespondenţei oficiale este supus unor reguli generale, determinate de
uzanţele în materie şi de convenţiile stabilite pentru a conferi raporturilor scrise
demnitatea şi corectitudinea corespunzătoare.
Corespondenţa oficială este un domeniu în care trebuie să se țină seama de faptul
că forma are aceeaşi importanţă ca şi fondul, ca şi ceea ce se comunică. Acest gen de
documente scrise nu-i implică doar pe autori, ci şi organismele pe care aceştia le
reprezintă; în orice situaţie, corespondenţa oficială angajează relaţii publice sau raporturi
internaţionale.

Modele de antet pentru corespondenţa internaţională a Curţii de Conturi


(utilizat în exclusivitate de Serviciul Relaţii Externe şi Protocol):

ROMANIAN COURT OF ACCOUNTS


OFFICE OF THE PRESIDENT

Str. Lev Tolstoi, nr. 22-24 , Sect.1, Bucureşti, cod 011948, Romania
Telephone no: +(40) 21.3078.818; Fax: +(40) 21.3078.875
Internet: http://www.curteadeconturi.ro ; e-mail: rei@rcc.ro

2.2.4 Plicuri
În cazul plicurilor, indiferent de mărimea acestora (A5, A4, A3 sau alte mărimi),
se va utiliza antetul Curţii de Conturi, după modelul prezentat în imagine. Mărimea
fontului se va adapta la mărimea plicului.

Manual de Identitate Vizuală Pag. 19 / 25


Model de antet pentru plicuri

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


Strada Lev Tolstoi nr.22-24 Sector 1 cod 011948 Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.818; Fax : +(40) 21.3078.875
Internet: http://www.curteadeconturi.ro e-mail: rei@rcc.ro

2.2.5 Mape de documente


Mapele cu antet, de mărime A4, confecţionate din carton lucios de culoare albă,
vor fi utilizate împreună cu plicurile de format A4 pentru a transmite corespondenţa
exterioară a Curţii de Conturi. Aceste mape vor fi utilizate, de asemenea, şi în cadrul
corespondenţei internaţionale. Modelul este prezentat mai jos.

Model de mapă cu antet

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

2.2.6 Invitații
Invitațiile pentru diverse evenimente organizate și patronate de Curtea de Conturi
(sesiuni festive, sesiuni jubiliare, aniversări, simpozioane, dineuri oficiale organizate cu

Manual de Identitate Vizuală Pag. 20 / 25


ocazia vizitelor oficiale bi- și multilaterale și altele asemenea) au formatul descris în
machetele expuse mai jos.
Invitațiile se pot redacta și într-o limbă străină, în funcție de evenimentul pentru
care acestea se formulează.

Președintele Curții de Conturi


Domnul MIHAI BUSUIOC
invită pe domnul /doamna
……………………………………………………………………………………………
să participe la (dineu, prânz festiv, cină oficială, etc..) ………………… cu
ocazia………………………… Dineul va avea loc în ziua de……………., ora ………
la………………………………………………………………………………..

Adresa:

The President of the Romanian Court of Accounts

Mr. MIHAI BUSUIOC

has the honour to invite Mr./Mrs.

…………………………………………………….……………………………………

to participate at the (official dinner, festive lunch, etc..) ………………… on the occasion of
…………………. The official dinner will take place on ……………., at ………h
at………………………………………………………………………………..

Adress:

Manual de Identitate Vizuală Pag. 21 / 25


2.2.7 Cărți de vizită
Dimensiunile uzuale pentru cărţile de vizită sunt de 85 x 54 mm.

Model carte de vizită


CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI XXXX / DEPARTAMENT XX

NUME ŞI PRENUME

Funcţia în cadrul Curţii de Conturi


Adresa:
Tel / Fax:
Telefon mobil:
E-mail: prenume.nume@rcc.ro

La editarea cărților de vizită se va folosi formatul descris în continuare:


- pentru "CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI": Times New Roman 9, Bold
(majuscule);
- pentru "CAMERA DE CONTURI XX sau DEPARTAMENT XX": Times New
Roman 8, Bold (majuscule);
- pentru "Nume şi prenume": Times New Roman 10, Bold (majuscule);
- pentru "Funcţia în cadrul Curţii de Conturi": Times New Roman 10, Bold;
- pentru celelalte date de identificare: Times New Roman 8.

2.2.8 Card de complimente


Cardul de complimente este similar ca aspect unei cărți de vizită și se utilizează în
cazul oferirii de cadouri simbolice cu ocazia vizitelor oficiale sau cu alte ocazii
(aniversări, celebrări și altele).

Model card de complimente

MIHAI BUSUIOC
President of the Romanian Court of Accounts

With Compliments

Manual de Identitate Vizuală Pag. 22 / 25


În anul Centenarului Marii Uniri de la 1918, toate modelele tipurilor de documente
imprimate pe hârtia de scris vor cuprinde sigla Centenarului, conform Anexei 11.

2.2.9 Adeverința de participare la cursurile de perfecţionare a


pregătirii profesionale
Acest document atestă participarea, de către deținător, la cursurile de perfecționare
profesională organizate și desfășurate de Curtea de Conturi (Anexa 6). De asemenea, în
anul Centenarului Marii Uniri de la 1918 va fi utilizat modelul de adeverință prezentat în
Anexa 12.

2.2.10 Semnătura emailului


Formatul semnăturii prestabilită a emailului (care pune în evidență și conținutul
acesteia) este prezentat în continuare:
Ion POPESCU
Director/ Șef serviciu /Auditor public extern
Departamentul XX, Direcția X/ Camera de Conturi XX

CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI


Adresă: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, Sector 1, București
Telefon / Fax: +40 xxx xxx
E-mail: ion.popescu@rcc.ro

2.3 Publicații
2.3.1 Raportul public anual
2.3.2 Raportul de activitate anual
2.3.3 Revista Curții de Conturi a României
2.3.4 Jurnalul Serviciului de Relații Externe și Protocol
Aceste publicații nu sunt condiționate să respecte toate regulile prezentate în acest
manual, dar trebuie să conțină elementele de identitate vizuală ale Curții de Conturi.

2.4. Alte materiale care pot purta însemnele de identitate


vizuală ale Curții de Conturi
2.4.1. Documente externe de prezentare
• Legitimaţii;
• Ecusoane;

Manual de Identitate Vizuală Pag. 23 / 25


• Panouri;
• Autocolante.
2.4.2. Obiecte promoționale
• Pixuri;
• Agende;
• Calendare;
• Suporturi de stocare CD/DVD, cu diferite înregistrări tehnice, culturale, de
promovare etc.;
• Căni;
• Blocnotesuri;
• Bannere;
• Sacoșe.
2.4.3. Materiale de informare
• Mapă prezentare;
• Materiale de presă;
• Newsletter;
• Afişe;
• Pliante;
• Broşuri;
• Etichete pentru suporturi electronice de stocare date.

Manual de Identitate Vizuală Pag. 24 / 25


Încheiere

Această ediție secundă a Manualului de Identitate Vizuală aduce completări cu


privire la elementele de identitate vizuală utilizate în anul Centenarului Marii Uniri de la
1918 atât de personalul Curții de Conturi, cât și de partenerii externi, atunci când se
întocmesc documente interne sau externe care poartă însemnele Curții de Conturi a
României.
Rolul acestui manual de identitate vizuală este acela de a preîntâmpina utilizările
eronate ale elementelor de identitate vizuală ale instituției pe diferite materiale tipărite
sau digitale, atât în ceea ce privește dimensiunea, proporțiile și componentele grafice, cât
și cromatica acestora. Totodată, manualul are funcția de a asigura o comunicare vizuală
coerentă, consistentă și armonioasă, care ajută la construirea și menținerea reputației
instituției prin alinierea modului de prezentare și comunicare a produselor Curții
(hotărâri, ordine, adrese, note, delegații, rapoarte, sinteze, decizii, procese verbale de
constatare, regulamente, precizări etc.).
Manualul conţine principii, norme și mostre ce ilustrează utilizările corecte ale
elementelor de brand ale Curții de Conturi a României. De asemenea, conține specificații
tehnice privind formele și fonturile aplicabile, îndrumări privind aplicarea acestora, dar și
restricții privind folosirea acestor elemente.

Manual de Identitate Vizuală Pag. 25 / 25


Anexa 1 - Indicaţii de operare detaliate referitoare la
tehnoredactarea documentelor bazată pe utilizarea
programului MS Word

Alegerea dimensiunii paginii

Alegerea orientării paginii: portret sau vedere (peisaj)

1
Setare dimensiuni pagină

Spațiere între rânduri și aliniere text în pagină

2
Numerotare pagini

Numerotare de la zero

3
Inserare notă de subsol

Afișare notă de subsol

4
Alte reguli de tehnoredactare
(1) Opţiunea ¶ (pi) – afișarea codurilor ascunse ne ajută să vedem, sub forma unor
simboluri convenţionale / tabulatori, elementele speciale de tehnoredactare, care, în
mod normal, nu apar la vizualizare pe ecran sau la tipărire (spaţiu, tab, enter, pauză
pagină, pauză coloană şi alte câteva).

Opțiunea “pi” - Afișarea codurilor ascunse

(2) Pentru aranjarea în pagină a figurilor şi a formulelor multiple, împreună cu legendele


şi referinţele asociate, se recomandă plasarea acestora în tabele fictive: opțiunile de
poziționare a unei tabele se pot preciza prin selectarea tabelului și, apoi, specificarea
proprietăților acestuia. Un tabel poate fi introdus cu uşurinţă, folosind
iconiţa “Inserare tabel” din bara de instrumente. Tabelul cu linii vizibile poate fi
transformat în tabel cu linii invizibile la tipărire (doar la tipărire, pe ecran, în
document, se vor vedea cu linii gri) cu ajutorul iconiţei “Fără margini” din bara de
instrumente.
(3) Semnele de punctuaţie vor fi folosite respectând următoarele reguli:
o Punctul e lipit de textul pe care îl încheie şi e urmat obligatoriu de un spaţiu
alb, după modelul: „…text. Text…”
o Fac excepţie – adică nu se lasă un spaţiu după punct – enunţuri de tipul:
– abrevieri, ca: “ş.a.”, “ş.a.m.d.”;
– abrevieri ale numelor, ca: “I.L. Caragiale”, “Şt.O. Iosif”;
– date calendaristice scrise prescurtat: “17.06.2002”.
o Virgula e lipită de textul de dinaintea sa şi e urmată obligatoriu de un spaţiu
alb, după modelul: “…..text, text…”;
o Fac excepţie – adică nu se lasă un spaţiu după virgulă – enunţuri de tipul
numerelor cu zecimale (de exemplu: “102,8”) şi altele.
5
o Semnul “punct şi virgulă“ (;) se scrie lipit de textul pe care îl încheie şi e urmat
obligatoriu de un spaţiu alb, după modelul: “…text; text…”.
o Semnul “două puncte“ (:) se scrie lipit de textul care îl precede şi e urmat
obligatoriu de un spaţiu alb, după modelul:
“…text: text…”.
o Semnul „puncte de suspensie“ (trei puncte, nici mai multe, nici mai puţine) e
lipit de textul de dinaintea sa şi e urmat obligatoriu de un spaţiu alb, după
modelul: “Text… Text”.
o Semnul întrebării se scrie lipit de textul care îl precede şi e urmat obligatoriu
de un spaţiu alb, după modelul: “…text? Text…" sau după modelul "…text?
text…".
o Semnul exclamării e lipit de textul de dinaintea sa şi e urmat obligatoriu de un
spaţiu alb, după modelele: "…text! Text…" sau "…text! text…".
o Parantezele rotunde „(...)“ sunt lipite de textul pe care îl cuprind, fiind
obligatoriu precedate şi, respectiv, urmate de câte un spaţiu alb, după modelul:
“…text (text) text…".
o În acelaşi fel se procedează şi cu parantezele drepte „[...]“. Acestea se
utilizează în special în situaţia unui text care conține "paranteze între
paranteze", după modelul:
« …text [text (text) text] text… ».
o Pentru citate sau alte situaţii, se vor folosi obligatoriu ghilimelele lipite de text
(deci fără spaţiu), conform modelului: «…text „text” text…» sau
«…text ”text” text…». Programul Word poate completa automat sau auto-
corecta perechea de închidere a semnului.
o În cazul în care în textul aflat între ghilimele se află un pasaj la rândul lui între
ghilimele, se vor folosi obligatoriu ghilimelele franţuzeşti, conform
modelelor:
…text „text «text» text” text… sau …text ”text «text»” text…
o Cratima se foloseşte lipită de literele între care se află. Linia de pauză se
foloseşte, obligatoriu, cu câte un spaţiu înainte şi după, conform modelului:
“…text-text – text …”.
o Se va evita cu desăvârşire substituirea cratimei (-) cu linia de pauză (–) și
invers. Cratima se folosește la despărţirea în silabe a unui cuvânt care nu
încape pe un rând. Linia de pauză se folosește la alcătuirea unor cuvinte
compuse sau pentru a marca pauza scurtă dintre diferite părți ale propoziției.
o În documentele întocmite numerele vor fi prezentate sub forma:
1.000.000,00 , delimitând miile cu simbolul ”.” (punct) , iar zecimalele, nu
mai multe de două, delimitate cu simbolul ”,” (virgulă)

6
Anexa 2 - Antete departamente

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.748; Fax: +(40) 21.3078.882
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: DepartamentI@rcc.ro

Departamentul de metodologie, pregătire profesională, evaluarea activității de audit și


control, programare, raportare, sinteze și IT

Nr. I………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul I

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.736; Fax: +(40) 21.3078.787
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: DepartamentII@rcc.ro

Departamentul II

Nr. II………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul II

1
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21 3078.847; Fax: +(40) 21.3078.895
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: DepartamentIII@rcc.ro

Departamentul III

Nr. III………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul III

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.714; Fax: +(40) 21.3078.768
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: DepartamentIV@rcc.ro

Departamentul IV

Nr. IV………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul IV

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.706; Fax: +(40) 21.3078.894
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: DepartamentV@rcc.ro

Departamentul V

Nr. V………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul V

2
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.751; Fax: +(40) 21.3078.893
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: DepartamentVI@rcc.ro

Departamentul de coordonare a verificării bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

Nr. VI………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul VI

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.830; Fax: +(40) 21.3078.883
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: DepartamentVII@rcc.ro

Departamentul Juridic

Nr. VII………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul VII

3
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.746; Fax: +(40) 21.3078.895
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: DepartamentVIII@rcc.ro

Departamentul VIII

Nr. VIII………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul VIII

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.740; Fax: +(40) 21.3078.889
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: DepartamentIX@rcc.ro

Departamentul IX

Nr. IX………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul IX

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.747; Fax: +(40) 21.3078.879
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: DepartamentX@rcc.ro

Departamentul X

Nr. X………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul X

4
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.708; Fax : +(40) 21.3078.790
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: DepartamentXI@rcc.ro

Departamentul XI

Nr. XI………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul XI

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.861; Fax: +(40) 21.3078.878
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: DepartamentXII@rcc.ro

Departamentul XII

Nr. XII………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul XII

5
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.818; Fax: +(40) 21.3078.875
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: dcap@rcc.ro

Direcția de control al achizițiilor publice, elaborare a metodologiei în acest domeniu și


de pregătire a personalului de specialitate

Nr. .………/ ………..

Model de antet pentru Direcția de control al achizițiilor publice, elaborare a


metodologiei în acest domeniu și de pregătire a personalului de specialitate

6
Anexa 3 - Antete camere de conturi

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI ALBA
Alba Iulia, Strada Regina Maria nr. 14, cod 510103
Telefon: +(40) 258.811.104; Fax +(40) 258.813.549
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccalba@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI ARAD
Arad, B-dul General Dragalina nr.10, cod 310132
Telefon: +(40) 257.281.979; Fax: +(40) 257.280.649
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccarad@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI ARGEȘ
Pitești, Strada Maior Sonțu nr.2, cod 110043
Telefon: +(40) 248.210.666; Fax: +(40) 248.223.558
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccarges@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI BACĂU
Bacău, Strada Nicolae Bălcescu nr.5, cod 600052
Telefon: +(40) 234.510.025; Fax: +(40) 234.576.722
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccbacau@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

7
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
CAMERA DE CONTURI BIHOR
Oradea, Strada Roman Ciorogariu, nr. 65, cod 410009
Telefon: +(40) 259.418.938; Fax: +(40) 259.418.938
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccbihor@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI BISTRIȚA NĂSĂUD
Bistrița, Strada Gh. Șincai nr.22, Cod 420041
Telefon: +(40) 263.236.534; Fax: +(40) 263.233.264
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccbistritanasaud@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI BOTOȘANI
Botoșani, Strada Unirii nr.16D, cod 710233
Telefon: +(40) 231.517.252; Fax: +(40) 231.518.390
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccbotosani@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI BRĂILA
Brăila, Strada Nicolae Grigorescu nr.1, cod 810131
Telefon: +(40) 239.613.999; Fax: +(40) 239.614.545
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccbraila@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

8
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
CAMERA DE CONTURI BRAȘOV
Brașov, Strada Piața Enescu nr.3, cod 500031
Telefon: +(40) 268.475.583; Fax: +(40) 268.472.225
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccbrasov@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI BUCUREȘTI
București, Strada Georges Clemenceau nr.3, cod 010295 Sector 1,
Telefon: +(40) 21.312.1464; Fax: +(40) 21 312.3278
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccbucuresti@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI BUZĂU
Buzău, Bulevardul Gării nr. 11, cod 120218
Telefon: +(40) 238.710.408; Fax: +(40) 238.720.921
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccbuzau@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI CĂLĂRAȘI
Călărași, Strada Progresul, Bloc BBB, cod 910001
Telefon: +(40) 242.313.201; Fax: +(40) 242.311.172
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: cccalarasi@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

9
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
CAMERA DE CONTURI CARAȘ SEVERIN
Reșița, Strada Timișorii nr.5, cod 320232
Telefon: +(40) 255.226.066; Fax: +(40) 255.251.778
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: cccarasseverin@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI CLUJ
Cluj Napoca, Strada Moților nr.18, cod 400001
Telefon: +(40) 264.593.527; Fax: +(40) 264.593.301
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: cccluj@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI CONSTANŢA
Constanţa, Bulevardul Ferdinand nr.7bis, cod 900659
Telefon: +(40) 241.618.380; Fax: +(40) 241.619.930
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccconstanta@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI COVASNA
Sfântu Gheorghe, Strada 1 Decembrie 1918, nr.13, cod 520008
Telefon: +(40) 267.351.548; Fax: +(40) 267.351.258
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: cccovasna@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

10
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
CAMERA DE CONTURI DÂMBOVIȚA
Târgoviște, Bulevardul Mircea cel Bătrân bl. A1 tronson B, cod 130018
Telefon: +(40) 245.211.100; Fax: +(40) 245.217.304
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccdambovita@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI DOLJ
Craiova, Strada Breștei nr 97, cod 200192
Telefon: +(40) 251.412.080; Fax: +(40) 251.418.526
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccdolj@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI GALAȚI
Galați, Bulevardul Marea Unire, Ansamblul H. Ștefan, cod 800329
Telefon: +(40) 236.460.672; Fax: +(40) 236.463.902
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccgalati@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI GIURGIU
Giurgiu, Șoseaua București, Bloc 111 Sc. A+B;
Telefon: +(40) 246.217.626; Fax: +(40) 246.217.634
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccgiurgiu@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

11
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
CAMERA DE CONTURI GORJ
Târgu Jiu, Bulevardul Constantin Brâncuși nr.9A, cod 210188;
Telefon: +(40) 253.216.787; Fax: +(40) 253.218.933
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccgorj@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI HARGHITA
Miercurea-Ciuc, Piața Libertății nr.14 cod 530100
Telefon: +(40) 266 372 066; Fax: +(40) 266 372 252
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccharghita@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI HUNEDOARA
Deva, Strada 1 Decembrie nr.24, cod 330025
Telefon: +(40) 254.218.595; Fax: +(40) 254.218.558
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: cchunedoara@rcc.ro

Nr. ……. .…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI IALOMIȚA
Slobozia, Strada Episcopiei nr.3, cod 920023
Telefon: +(40) 243.231.402; Fax: +(40) 243.231.002
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccialomita@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

12
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
CAMERA DE CONTURI IAȘI
Iași, Strada Sărăriei nr.189, cod 700451
Telefon: +(40) 232.212.052; Fax: +(40) 232.212.060
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: cciasi@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI ILFOV
București, Sector 3, Blv. Regina Elisabeta nr.3, et. 5, cod 030018
Telefon: +(40) 21.312.03.24; Fax: +(40) 21.312.03.24
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccilfov@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI MARAMUREȘ
Baia Mare, Strada Gheorghe Șincai nr.29, cod 430311
Telefon: +(40) 262.211.645; Fax: +(40) 262.216.448
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccmaramures@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI MEHEDINȚI
Drobeta Turnu Severin, Strada Traian nr.95, cod 220134
Telefon: +(40) 252.325.348; Fax: +(40) 252.313.890
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccmehedinti@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

13
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
CAMERA DE CONTURI MUREȘ
Târgu Mureș, Aleea Carpați nr.17
Telefon: +(40) 265.210.075; Fax: +(40) 265.210.041
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccmures@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI NEAMȚ
Piatra Neamț, Str. Petru Movilă nr.115, cod 610094
Telefon: +(40) 233.219.599; Fax: +(40) 233.216.549
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccneamt@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI OLT
Slatina, Strada Nicolae Titulescu nr.47, cod 230100
Telefon: +(40) 249.410.724; Fax: +(40) 249.438.923;
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccolt@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI PRAHOVA
Ploieşti, Strada Bogdan Petriceicu Haşdeu nr.19, cod 100538
Telefon: +(40) 244.596.860; Fax: +(40) 244.596.861
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccprahova@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

14
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
CAMERA DE CONTURI SĂLAJ
Zalău, Str. Corneliu Coposu nr.5, Cod 450008
Telefon: +(40) 260.632.322; Fax: +(40) 260.610.141
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccsalaj@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI SATU-MARE
Satu-Mare, Piața 25 Octombrie nr.1, cod 440026
Telefon: +(40) 261.716.555; Fax: +(40) 261.716.736
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccsatumare@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI SIBIU
Sibiu, Strada Octavian Goga nr.1/B, cod 550370
Telefon: +(40) 269.210.127; Fax: +(40) 269.211.747
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccsibiu@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI SUCEAVA
Suceava, Strada Petru Rareș bl.I.5, cod 720017
Telefon: +(40) 230.520.389; Fax: +(40) 230.220.996
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccsuceava@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

15
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
CAMERA DE CONTURI TELEORMAN
Alexandria, Strada Ion Creangă nr.53, cod 140033
Telefon: +(40) 247.315.908; Fax: +(40) 247.312.217
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccteleorman@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI TIMIS
Timişoara, Bulevardul Republicii nr.8, cod 300002
Telefon: +(40) 256.490.833; Fax: +(40) 256.499.869
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: cctimis@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI TULCEA
Tulcea, Strada Subl. Gavrilov Corneliu nr.120, cod 820080
Telefon: +(40) 240.518.194; Fax: + (40) 240.518.577
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: cctulcea@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI VÂLCEA
Râmnicu-Vâlcea, Strada Regina Maria nr.4, cod 240712
Telefon: +(40) 250.738.367; Fax: + (40) 250.732.875
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccvalcea@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

16
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
CAMERA DE CONTURI VASLUI
Vaslui, Strada Mihail Kogălniceanu nr.28, cod 730111
Telefon: +(40) 235.311.296; Fax: + (40) 235.313.659
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccvaslui@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI VRANCEA
Focşani, Strada Mihail Kogălniceanu nr.1, cod 620036
Telefon: +(40) 237.225.900; Fax: + (40) 237.225.770
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ccvrancea@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

17
Anexa 4 - Antete (cabinete președinte; vicepreședinte;
structuri în subordine)

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.818; Fax: +(40) 21.3078.875
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: rei@rcc.ro

Nr. …… /MB/……..

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.818; Fax: +(40) 21.3078.875
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: rei@rcc.ro

PREȘEDINTE

Nr. …… /MB/……..

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.818; Fax: +(40) 21.3078.875
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: rei@rcc.ro

CABINET PREȘEDINTE

Nr. …… /MB/……..

18
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.719; Fax: +(40) 21.3078.877
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: vicepresedinteNM@rcc.ro

CABINET VICEPREȘEDINTE

Nr. ……/NM/……..

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.827; Fax: +(40) 21.3078.896
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: vicepresedinteNC@rcc.ro

CABINET VICEPREȘEDINTE

Nr. ……/NCV/……..

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.871; Fax: +(40) 21.3078.875
Website: www.curteadeconturi.ro

BIROUL DE AUDIT INTERN


Nr. …… /……..

19
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.731; Fax: +(40) 21.3078.884
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: info@rcc.ro

SERVICIUL COMUNICARE, IMAGINE ȘI RELAȚII PUBLICE


Nr. …… /……..

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24 Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.851; Fax: +(40) 21.3078.856
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: international.romania@rcc.ro

DIRECȚIA RELAȚII EXTERNE ȘI PROTOCOL

Nr. …… /……..

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.775; Fax: +(40) 21.3078.880
Website: www.curteadeconturi.ro
E-mail: comitet.etică@rcc.ro

COMITETUL DE ETICĂ
Nr. …… /……..

20
În situația în care un anumit serviciu din subordinea președintelui nu se regăsește în antetele de mai
sus (structură nou inființată), se va aplica următorul antet în care se vor completa informațiile: telefon,
fax, e-mail (dacă există adresă de e-mail pentru serviciul respectiv, în caz contrar se va șterge această
etichetă din antet), numele direcției.

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24 Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40)...................; Fax: +(40).......................
Website: www.curteadeconturi.ro, E-mail: ............................

SERVICIUL ...................................

Nr. …… /……..

21
Anexa 5 - Antete ale Secretariatului general

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.840; Fax: +(40) 21.3078.880
Website: http://www.curteadeconturi.ro

SECRETARIATUL GENERAL
DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

Nr. ……. /……..

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.874; Fax: +(40) 21.3078.880
Website: http://www.curteadeconturi.ro

SECRETARIATUL GENERAL
DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PATRIMONIU
Nr. ……. /……..

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40).21.3078.841; Fax: +(40) 21.3078.880
Website: http://www.curteadeconturi.ro

SECRETARIATUL GENERAL
DIRECȚIA BUGET, FINANCIAR ȘI CONTABILITATE

Nr. ……. /……..

22
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) 21.3078.724; Fax: +(40) 21.3078.880
Website: http://www.curteadeconturi.ro

SECRETARIATUL GENERAL
DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL

Nr. ……. /……..

În situația în care o anumită direcție din cadrul Secretariatului General nu se regăsește în antetele de
mai sus (structură nou inființată) va aplica următorul antet în care se vor completa informațiile:
telefon, numele direcției.

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr.22-24, Sector 1, cod 011948, Bucureşti


Telefon: +(40) ..................; Fax: +(40) 21.3078.880
Website: http://www.curteadeconturi.ro

SECRETARIATUL GENERAL
DIRECȚIA ..............................................................

Nr. ……. /……..

23
Anexa 6

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

ADEVERINȚĂ

Domnul/Doamna ..................................................................,
ADEVERINȚĂ
Domnul/Doamna .................................................................................................................,
născut.. în anul ......, luna ...................., ziua .., în localitatea
născut… în anul .........., luna ................., ziua ..., în localitatea .........................................,
………..............., județul/sectorul..........................................,
județul/sectorul .....................................,
având funcția de ....................................................................,
având funcția de ...................................................................................................................,
la ...........................................................................................,
la ..........................................................................................................................................,
a participat la seminarul cu tema ..........................................,
a participat la seminarul cu tema .........................................................................................,
susținut de ...........................................................................,
. susținut de ............................................................................................................................,
la ..........................................................................................,
la .........................................................................................................................................,
cu durata de .... ore, în perioada ...........................................,
cu scoatere din activitatea curentă. cu durata de ....... ore, în perioada ...................................., cu scoatere din activitatea
curentă.
PREȘEDINTE

MIHAI BUSUIOC PREȘEDINTE

MIHAI BUSUIOC

Nr. .............. Data .................... Nr. ............. Data .......................


Semnătura titularului,
Semnătura titularului,
Anexa 7 - Antete departamente cu sigla Centenarului
Marii Uniri de la 1918

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.748; Fax: +(40) 21.3078.882
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: DepartamentI@rcc.ro
Departamentul de metodologie, pregătire profesională, evaluarea activității de audit și
control, programare, raportare, sinteze și IT

Nr. I………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul I

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.736; Fax: +(40) 21.3078.787
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: DepartamentII@rcc.ro
Departamentul II

Nr. II………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul II

1
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21 3078.847; Fax: +(40) 21.3078.895
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: DepartamentIII@rcc.ro
Departamentul III

Nr. III………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul III

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.714; Fax: +(40) 21.3078.768
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: DepartamentIV@rcc.ro
Departamentul IV

Nr. IV………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul IV

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.706; Fax: +(40) 21.3078.894
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: DepartamentV@rcc.ro
Departamentul V

Nr. V………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul V

2
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.751; Fax: +(40) 21.3078.893
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: DepartamentVI@rcc.ro
Departamentul de coordonare a verificării bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

Nr. VI………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul VI

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.830; Fax: +(40) 21.3078.883
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: DepartamentVII@rcc.ro
Departamentul Juridic

Nr. VII………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul VII

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.746; Fax: +(40) 21.3078.895
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: DepartamentVIII@rcc.ro
Departamentul VIII

Nr. VIII………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul VIII

3
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.740; Fax: +(40) 21.3078.889
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: DepartamentIX@rcc.ro
Departamentul IX

Nr. IX………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul IX

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.747; Fax: +(40) 21.3078.879
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: DepartamentX@rcc.ro
Departamentul X

Nr. X………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul X

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.708; Fax : +(40) 21.3078.790
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: DepartamentXI@rcc.ro
Departamentul XI

Nr. XI………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul XI

4
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.861; Fax: +(40) 21.3078.878
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: DepartamentXII@rcc.ro
Departamentul XII

Nr. XII………/ ………..

Model de antet pentru Departamentul XII

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.818; Fax: +(40) 21.3078.875
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: dcap@rcc.ro
Direcția de control al achizițiilor publice, elaborare a metodologiei în acest domeniu și de
pregătire a personalului de specialitate

Nr. ………/ ………..

Model de antet pentru Direcția de control al achizițiilor publice, elaborare a


metodologiei în acest domeniu și de pregătire a personalului de specialitate

5
Anexa 8 - Antete camere de conturi cu sigla Centenarului
Marii Uniri de la 1918

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI ALBA


Alba Iulia, Strada Regina Maria nr. 14, cod 510103
Telefon: +(40) 258.811.104; Fax +(40) 258.813.549
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccalba@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI ARAD


Arad, B-dul General Dragalina nr.10, cod 310132
Telefon: +(40) 257.281.979; Fax: +(40) 257.280.649
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccarad@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI ARGEȘ


Pitești, Strada Maior Sonțu nr.2, cod 110043
Telefon: +(40) 248.210.666; Fax: +(40) 248.223.558
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccarges@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

1
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI BACĂU


Bacău, Strada Nicolae Bălcescu nr.5, cod 600052
Telefon: +(40) 234.510.025; Fax: +(40) 234.576.722
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccbacau@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI BIHOR


Oradea, Strada Roman Ciorogariu, nr. 65,
cod 410009
Telefon: +(40) 259.418.938; Fax: +(40) 259.418.938
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccbihor@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI BISTRIȚA NĂSĂUD


Bistrița, Strada Gh. Șincai nr.22, cod 420041
Telefon: +(40) 263.236.534; Fax: +(40) 263.233.264
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccbistritanasaud@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI BOTOȘANI


Botoșani, Strada Unirii nr.16D, cod 710233
Telefon: +(40) 231.517.252; Fax: +(40) 231.518.390
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccbotosani@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

2
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI BRĂILA


Brăila, Strada Nicolae Grigorescu nr.1, cod 810131
Telefon: +(40) 239.613.999; Fax: +(40) 239.614.545
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccbraila@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI BRAȘOV
Brașov, Strada Piața Enescu nr.3, cod 500031
Telefon: +(40) 268.475.583; Fax: +(40) 268.472.225
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccbrasov@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI BUCUREȘTI


București, Strada Georges Clemenceau nr.3,
cod 010295, Sector 1,
Telefon: +(40) 21.312.1464; Fax: +(40) 21 312.3278
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccbucuresti@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI BUZĂU


Buzău, Bulevardul Gării nr. 11, cod 120218
Telefon: +(40) 238.710.408; Fax: +(40) 238.720.921
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccbuzau@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

3
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI CĂLĂRAȘI


Călărași, Strada Progresul, Bloc BBB, cod 910001
Telefon: +(40) 242.313.201; Fax: +(40) 242.311.172
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: cccalarasi@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI CARAȘ SEVERIN


Reșița, Strada Timișorii nr.5, cod 320232
Telefon: +(40) 255.226.066; Fax: +(40) 255.251.778
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: cccarasseverin@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI CLUJ


Cluj Napoca, Strada Moților nr.18, cod 400001
Telefon: +(40) 264.593.527; Fax: +(40) 264.593.301
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: cccluj@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI CONSTANŢA


Constanţa, Bulevardul Ferdinand nr.7bis,
cod 900659
Telefon: +(40) 241.618.380; Fax: +(40) 241.619.930
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccconstanta@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

4
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI COVASNA


Sfântu Gheorghe, Strada 1 Decembrie 1918, nr.13,
cod 520008
Telefon: +(40) 267.351.548; Fax: +(40) 267.351.258
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: cccovasna@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI DÂMBOVIȚA


Târgoviște, Bulevardul Mircea cel Bătrân bl. A1
tronson B, cod 130018
Telefon: +(40) 245.211.100; Fax: +(40) 245.217.304
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccdambovita@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI DOLJ


Craiova, Strada Breștei nr 97, cod 200192
Telefon: +(40) 251.412.080; Fax: +(40) 251.418.526
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccdolj@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI GALAȚI


Galați, Bulevardul Marea Unire, Ansamblul H.
Ștefan, cod 800329
Telefon: +(40) 236.460.672; Fax: +(40) 236.463.902
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccgalati@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

5
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI GIURGIU


Giurgiu, Șoseaua București, Bloc 111 Sc. A+B;
Telefon: +(40) 246.217.626; Fax: +(40) 246.217.634
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccgiurgiu@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI GORJ


Târgu Jiu, Bulevardul Constantin Brâncuși nr.9A,
cod 210188;
Telefon: +(40) 253.216.787; Fax: +(40) 253.218.933
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccgorj@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI HARGHITA


Miercurea-Ciuc, Piața Libertății nr.14, cod 530100
Telefon: +(40) 266.372.066; Fax: +(40) 266.372.252
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccharghita@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI


CAMERA DE CONTURI HUNEDOARA
Deva, Strada 1 Decembrie nr.24, cod 330025
Telefon: +(40) 254.218.595; Fax: +(40) 254.218.558
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: cchunedoara@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

6
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI IALOMIȚA


Slobozia, Strada Episcopiei nr.3, cod 920023
Telefon: +(40) 243.231.402; Fax: +(40) 243.231.002
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccialomita@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI IAȘI


Iași, Strada Sărăriei nr.189, cod 700451
Telefon: +(40) 232.212.052; Fax: +(40) 232.212.060
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: cciasi@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI ILFOV


București, Sector 3, Blv. Regina Elisabeta nr.3, et. 5,
cod 030018
Telefon: +(40) 21.312.0324; Fax: +(40) 21.312.0324
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccilfov@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI MARAMUREȘ


Baia Mare, Strada Gheorghe Șincai nr.29,
cod 430311
Telefon: +(40) 262.211.645; Fax: +(40) 262.216.448
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccmaramures@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

7
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI MEHEDINȚI


Drobeta Turnu Severin, Strada Traian nr.95,
cod 220134
Telefon: +(40) 252.325.348; Fax: +(40) 252.313.890
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccmehedinti@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI MUREȘ


Târgu Mureș, Aleea Carpați nr.17
Telefon: +(40) 265.210.075; Fax: +(40) 265.210.041
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccmures@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI NEAMȚ


Piatra Neamț, Str. Petru Movilă nr.115, cod 610094
Telefon: +(40) 233.219.599; Fax: +(40) 233.216.549
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccneamt@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI OLT


Slatina, Strada Nicolae Titulescu nr.47, cod 230100
Telefon: +(40) 249.410.724; Fax: +(40) 249.438.923;
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccolt@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

8
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI PRAHOVA


Ploieşti, Strada Bogdan Petriceicu Haşdeu nr.19,
cod 100538
Telefon: +(40) 244.596.860; Fax: +(40) 244.596.861
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccprahova@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI SĂLAJ


Zalău, Str. Corneliu Coposu nr.5, cod 450008
Telefon: +(40) 260.632.322; Fax: +(40) 260.610.141
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccsalaj@rcc.ro
Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI SATU-MARE


Satu-Mare, Piața 25 Octombrie nr.1, cod 440026
Telefon: +(40) 261.716.555; Fax: +(40) 261.716.736
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccsatumare@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI SIBIU


Sibiu, Strada Octavian Goga nr.1/B, cod 550370
Telefon: +(40) 269.210.127; Fax: +(40) 269.211.747
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccsibiu@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

9
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI SUCEAVA


Suceava, Strada Petru Rareș bl.I.5, cod 720017
Telefon: +(40) 230.520.389; Fax: +(40) 230.220.996
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccsuceava@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI TELEORMAN


Alexandria, Strada Ion Creangă nr.53, cod 140033
Telefon: +(40) 247.315.908; Fax: +(40) 247.312.217
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccteleorman@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI TIMIS


Timişoara, Bulevardul Republicii nr.8, cod 300002
Telefon: +(40) 256.490.833; Fax: +(40) 256.499.869
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: cctimis@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI TULCEA


Tulcea, Strada Subl. Gavrilov Corneliu nr.120,
cod 820080
Telefon: +(40) 240.518.194; Fax: + (40) 240.518.577
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: cctulcea@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

10
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI VÂLCEA


Râmnicu-Vâlcea, Strada Regina Maria nr.4,
cod 240712
Telefon: +(40) 250.738.367; Fax: + (40) 250.732.875
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccvalcea@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI VASLUI


Vaslui, Strada Mihail Kogălniceanu nr.28,
cod 730111
Telefon: +(40) 235.311.296; Fax: + (40) 235.313.659
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccvaslui@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI VRANCEA


Focşani, Strada Mihail Kogălniceanu nr.1,
cod 620036
Telefon: +(40) 237.225.900; Fax: + (40) 237.225.770
Website: www.curteadeconturi.ro,
E-mail: ccvrancea@rcc.ro

Nr. ……..…./………….

11
Anexa 9 - Antete (cabinete președinte; vicepreședinte;
structuri în subordine) cu sigla Centenarului Marii Uniri
de la 1918

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.818; Fax: +(40) 21.3078.875
Website: www.curteadeconturi.ro
E-mail: rei@rcc.ro

Nr. …… /MB/……..

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.818; Fax: +(40) 21.3078.875
Website: www.curteadeconturi.ro
E-mail: rei@rcc.ro

PREȘEDINTE
Nr. …… /MB/……..

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.818; Fax: +(40) 21.3078.875
Website: www.curteadeconturi.ro
E-mail: rei@rcc.ro

CABINET PREȘEDINTE
Nr. …… /MB/……..

1
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.719; Fax: +(40) 21.3078.877
Website: www.curteadeconturi.ro
E-mail: vicepresedinteNM@rcc.ro

CABINET VICEPREȘEDINTE
Nr. ……/NM/……..

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucuresti
Telefon: +(40) 21.3078.827; Fax: +(40) 21.3078.896
Website: www.curteadeconturi.ro
E-mail: vicepresedinteNC@rcc.ro

CABINET VICEPREȘEDINTE
Nr. ……/NCV/……..

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.871; Fax: +(40) 21.3078.875
Website: www.curteadeconturi.ro

BIROUL DE AUDIT INTERN


Nr. …… /……..

2
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.731; Fax: +(40) 21.3078.884
Website: www.curteadeconturi.ro
E-mail: info@rcc.ro

SERVICIUL COMUNICARE, IMAGINE ȘI RELAȚII PUBLICE


Nr. …… /……..

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.851; Fax: +(40) 21.3078.856
Website: www.curteadeconturi.ro
E-mail: international.romania@rcc.ro

DIRECȚIA RELAȚII EXTERNE ȘI PROTOCOLNr. …… /……..

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.775; Fax: +(40) 21.3078.880
Website: www.curteadeconturi.ro
E-mail: comitet.etică@rcc.ro

COMITETUL DE ETICĂ
Nr. …… /……..

3
În situația în care o un anumit serviciu din subordinea președintelui nu se regăsește în antetele de mai sus,
se va aplica următorul antet în care se vor completa următoarele informații: telefon, fax, e-mail (dacă
există adresă de e-mail pentru serviciul respectiv, în caz contrar se va șterge această etichetă din antet),
numele direcției.

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) .................; Fax: +(40) .......................
Website: www.curteadeconturi.ro
E-mail: ...........................

SERVICIUL ...................................
Nr. …… /……..

4
Anexa 10 - Antete ale Secretariatului general cu sigla
Centenarului Marii Uniri de la 1918

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.840; Fax: +(40) 21.3078.880
Website: www.curteadeconturi.ro

SECRETARIATUL GENERAL
DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE
Nr. ……. /……..

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.874; Fax: +(40) 21.3078.880
Website: www.curteadeconturi.ro

SECRETARIATUL GENERAL
DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PATRIMONIU
Nr. ……. /……..

1
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40).21.3078.841; Fax: +(40) 21.3078.880
Website: www.curteadeconturi.ro

SECRETARIATUL GENERAL
DIRECȚIA BUGET, FINANCIAR ȘI CONTABILITATE
Nr. ……. /……..

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.724; Fax: +(40) 21.3078.880
Website: www.curteadeconturi.ro

SECRETARIATUL GENERAL
DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL
Nr. ……. /……..

În situația în care o anumită direcție din cadrul Secretariatului General nu se regăsește în antetele de mai
sus se va aplica următorul antet în care se vor completa următoarele informații: telefon, numele direcției.

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) ................; Fax: +(40) 21.3078.880
Website: www.curteadeconturi.ro

SECRETARIATUL GENERAL
DIRECȚIA ..............................................................

Nr. ……. /……....


2
Anexa 11 – Documente imprimate pe hârtie de scris cu
sigla Centenarului Marii Uniri de la 1918

Model de antet pentru adresele oficiale - utilizat în anul Centenarului Marii Uniri de la 1918

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi, nr. 22-24, Sector 1, cod 011948,


Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.818; Fax: +(40) 21.3078.875
Website: www.curteadeconturi.ro
E-mail: rei@rcc.ro

Model de antet pentru Hotărârile de plen ale Curţii de Conturi - utilizat în anul Centenarului
Marii Uniri de la 1918

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind

1
Modele de antet pentru corespondenţa internaţională a Curţii de Conturi
(utilizat în exclusivitate de Serviciul Relaţii Externe şi Protocol) - utilizat în anul Centenarului
Marii Uniri de la 1918

ROMANIAN COURT OF ACCOUNTS


OFFICE OF THE PRESIDENT
Str. Lev Tolstoi, nr. 22-24 , Sect.1, Bucureşti, cod 011948,
Romania
Telephone no: +(40) 21.3078.818; Fax: +(40) 21.3078.875
Internet: http://www.curteadeconturi.ro ; e-mail: rei@rcc.ro

Model de antet pentru plicuri - utilizat în anul Centenarului Marii Uniri de la 1918

CURTEA DE CONTURI A
ROMÂNIEI
Strada Lev Tolstoi nr.22-24 Sector 1 cod 011948
Bucureşti
Telefon: +(40) 21.3078.818; Fax : +(40) 21.3078.875
Internet: http://www.curteadeconturi.ro,
E-mail: rei@rcc.ro

2
Model de mapă cu antet - utilizat în anul Centenarului Marii Uniri de la 1918

CURTEA DE CONTURI A
ROMÂNIEI

Model invitații - utilizat în anul Centenarului Marii Uniri de la 1918

Președintele Curții de Conturi


Domnul MIHAI BUSUIOC
invită pe domnul /doamna
……………………………………………………………………………………………
să participe la (dineu, prânz festiv, cină oficială, etc..) ………………… cu
ocazia………………………… Dineul va avea loc în ziua de……………., ora ………
la………………………………………………………………………………..

Adresa:

3
The President of the Romanian Court of Accounts

Mr. MIHAI BUSUIOC

has the honour to invite Mr./Mrs.

…………………………………………………….……………………………………

to participate at the (official dinner, festive lunch, etc..) ………………… on the occasion of
…………………. The official dinner will take place on ……………., at ………h
at………………………………………………………………………………..

Adress:

Model carte de vizită - utilizat în anul Centenarului Marii Uniri de la 1918

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI X / DEPARTAMENT


XX

NUME ŞI PRENUME

Funcţia în cadrul Curţii de Conturi

Adresa:
Tel / Fax:
Telefon mobil:
E-mail: prenume.nume@rcc.ro

4
Model Card de complimente - utilizat în anul Centenarului Marii Uniri de la 1918

MIHAI BUSUIOC
President of the Romanian Court of Accounts

With Compliments

5
Anexa 12

CURTEA DE CONTURI
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI A ROMÂNIEI

ADEVERINȚĂ
ADEVERINȚĂ
Domnul/Doamna .................................................................................................................,
Domnul/Doamna .....................................................................,
născut… în anul .........., luna ................., ziua ..., în localitatea .........................................,
născut.. în anul ......, luna ...................., ziua .., în localitatea
județul/sectorul ................................................,
………..............., județul/sectorul............................................,
având funcția de ..................................................................................................................,
având funcția de ......................................................................,
la .........................................................................................................................................,
la .............................................................................................,
a participat la seminarul cu tema ........................................................................................,
a participat la seminarul cu tema ............................................,
susținut de ...........................................................................................................................,
susținut de ..............................................................................,
la ........................................................................................................................................,
la ............................................................................................,
cu durata de ....... ore, în perioada ...................................., cu scoatere din activitatea
cu durata de .... ore, în perioada ............................................,
cu scoatere din activitatea curentă.
curentă.

PREȘEDINTE PREȘEDINTE
MIHAI BUSUIOC
MIHAI BUSUIOC

Nr. ............. Data .......................


Nr. .............. Data ....................
Semnătura titularului,
Semnătura titularului,

S-ar putea să vă placă și