Sunteți pe pagina 1din 26

MINISTERUL EDUCAȚIEI,

CULTURII ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA

CURRICULUM NAȚIONAL

ARIA CURRICULARĂ

Consiliere școlară și
dezvoltare personală
DISCIPLINA
DEZVOLTARE PERSONALĂ
CLASELE V-IX

Chișinău 2018
Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.
1124 din 20 iulie 2018)

COORDONATORI NAȚIONALI:
 Angela CUTASEVICI, Secretar de Stat în domeniul educației, MECC
 Valentin CRUDU, șef Direcție Învățământ General, MECC
 Mariana Goraș, șef-adjunct Direcție Învățământ General, MECC
 Valentina Gaiciuc, consultant principal, MECC
 Natalia Grîu, consultant principal, MECC
 Ala Nichitcenco, consultant principal, MECC
 Corina Lungu, consultant principal, MECC
 Daniela Cotovițcaia, consultant principal, MECC
 Vasile Onică, consultant principal, MECC
 Angela Prisacaru, consultant principal, MECC
 Viorica Marț, consultant principal, MECC

CONSULTANȚI NAȚIONALI:
 Ludmila Ursu, dr., prof. univ., UPS „Ion Creangă” din Chișinău
 Vladimir Guțu, dr. hab., prof. univ., USM
 Anatol Gremalschi, dr. hab., prof. univ., IPP

GRUPUL DE LUCRU PENTRU DEZVOLTAREA CURRICULUMULUI DISCIPLINEI


DEZVOLTARE PERSONALĂ
Otilia Dandara (coordonator), dr. hab., prof. univ., USM
Valentina Olaru, dr., grad did. sup., IPLT „Lucian Blaga”, mun. Chișinău
Tatiana Mistreanu, dr., grad did. sup., IPLT „Ștefan Vodă”, or. Vadul-lui-Vodă
Pavel Cerbușcă, dr., grad did. sup., LTR „Aristotel”, mun. Chișinău
Lia Sclifos, dr., CEAAA, Chișinău
Svetlana Nastas, dr., IȘE
Tatiana Turchină, lector univ., USM
Daniela Vacarciuc, grad did. sup., IPLT „Vasile Alecsandri”, mun. Chișinău
Eugenia Buruian, grad did. unu, DÎ Hâncești
Svetlana Gorea, grad did. unu, DGETS Chișinău
Silvia Cricovan, grad did.unu, IPLT „Alexandru Ioan Cuza”, mun. Chișinău

Recenzenți

1. Cuznețov Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor, Universitatea Pedagogică de Stat « I. Creangă»;
2. Tolstaia Svetlana, doctor în psihologie, conferențiar, Universitatea de Stat din Moldova;
3. Botnari Ina, grad didactic I, LT Lucian Blaga, Chișinău;

CUPRINS

I. Preliminarii
II. Repere conceptuale
III. Administrarea disciplinei
IV. Competențe specifice și unități de învățare
V. Sugestii metodologice
VI. Strategii de evaluare
VII. Referințe bibliografice

2
I. PRELIMINARII
Motto: "Quidquid discis, tibi discis." -
Orice ai învăța, înveți pentru tine.

Curriculumul pentru disciplina Dezvoltare personală, este un document normativ - reglator


proiectat în baza Cadrului de referință a Curriculumului Național (2017) și reprezintă una dintre
modalitățile de implementare a politicilor educaționale vizate de Codului Educației al Republicii
Moldova (2014) ; se raportează la Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii
Europene privind competențele cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți. care
orientează absolvenții învățământului general obligatoriu spre formarea competențelor-cheie,
incluse în curriculumul național, dar în special se referă la competența de a învăța să înveți,
competențe sociale și civice, acțional strategice, de autocunoaștere și autorealizare și competențe
antreprenoriale, etc.
Disciplina Dezvoltare personală, face parte din aria curriculară Consiliere școlară și
dezvoltare personală și se implementează în învățământul primar, gimnazial și liceal. Acest
curriculum este construit pe baza valorificării cercetărilor din domeniul educațional și a teoriei
dezvoltării personalității. Conceptele și ideile ce se conțin în curriculum au rezultat din
valorificarea bunelor practici ale specialiștilor din diverse domenii și din partea societății civile.
Dezvoltarea personală reprezintă o disciplină de studiu ce include activități și experiențe care
au scopul să susțină elevii în procesul de autocunoaștere, relaționare corectă cu colegii, familia și
mediul din care face parte; să dezvolte abilitățile de comunicare eficientă și management eficient
al emoțiilor să îmbunătățească starea de conștientizare a propriului potențial, să dezvolte talentele
și abilitățile personale, orientate spre îmbunătățirea calității vieții prin aderarea la valorile
societății contemporane, prin a contribui la realizarea aspirațiilor și viselor personale într-un mediu
de viață sănătos și sigur.
Disciplina proiectează ca țintă grupul formal - clasa de elevi, care spre deosebire de alte grupuri
sociale, este un grup prin excelență educațional. Acest curriculum urmărește să răspundă nevoilor
tuturor elevilor, în sensul că propune activități structurate de stimulare a dezvoltării în domeniul
social, cognitiv, afectiv, și domeniile de carieră. Vizează formarea comportamentelor care permit
elevului să-și exploreze trăsăturile de personalitate și abilitățile sale specifice, să-și asume
responsabilitatea pentru comportamentul personal, pentru dezvoltarea atitudinii pozitive față de
sine și a modului de interacțiune eficientă cu ceilalți pe tot parcursul vieți.
Viziunea pedagogică promovată prin disciplina indicată, recomandată pentru ciclul primar,
gimnazial și liceal abordează variate subiecte în cadrul cinci module a căror complexitate crește
de la o clasă la alta, astfel încât să răspundă așteptărilor membrilor societății, privind pregătirea
generațiilor în creștere pentru viață și integrare în câmpul social.
Prezentul document se adresează cadrelor didactice care vor preda disciplina Dezvoltarea
personală, cu posibilitatea de a avea alături, în calitate de parteneri educaționali, colegii de breaslă,
părinții, comunitatea și alți actori educaționali ( medicul, inspectorul de poliție, reprezentantul
APL-ului, reprezentanții ONG-urilor etc.)

II. REPERE CONCEPTUALE


Curriculumul la disciplina Dezvoltare personală este documentul normativ - reglator,
care stabilește cadrul operațional de realizare a prevederilor de politici educaționale, reieșind din
perspectiva de evoluție a statului Republica Moldova, axat pe prioritățile de formare a
cetățenilor, orientat spre atingerea unui nivel înalt al calității în educație.
Este conceput pentru a ajuta elevii să dezvolte competențele de care au nevoie pentru a se
cunoaște, a se accepta, a duce o viață sănătoasă, independent, pentru a deveni cetățeni informați,
activi, integri, a relaționa cu alții într-o atmosferă sigură, a fi responsabili în luarea deciziilor de
carieră și dezvoltarea personală pe parcursul întregii vieți.
Curriculum la disciplina Dezvoltare personală are ca finalitate formarea competențelor, prin
achiziții specifice disciplinei, dar și prin valorificarea interdisciplinară a achizițiilor căpătate în

3
cadrul altor discipline școlare.
Dezvoltare personală este structurată în cinci module:
1. Identitatea personală si relationarea armonioasă care pune accent pe cunoașterea și
acceptarea de sine, explorarea și autoevaluarea resurselor personale, familia ca valoare:
responsabilități, roluri de gen, stereotipuri, comunicarea asertivă, non-conflictuală și non-
violentă, autoeducarea, voluntariatul etc.
2. Asigurarea calității vieții, cu accent pe integritate, gestionarea eficientă a resurselor,
responsabilitate pentru o dezvoltare durabilă, o bună gospodărire etc.
3. Modul de viață sănătos care îi ghidează pe elevi în aspecte care țin de sănătatea fizică,
emoțională, alimentația sănătoasă, contracararea viciilor: drogarea, alcool, fumat, influențe de
diferit gen etc.
4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial, care
pune accent pe înțelegerea profesiilor din perspectiva pieței muncii, planificarea carierei și luarea
deciziilor de carieră, dezvoltarea spiritului antreprenorial ca opțiune de carieră etc.
5. Securitatea personală ce oferă elevilor contextul de formare a unui comportament
orientat spre asigurarea securității proprii și a celorlalți.
Abordarea modulară nu semnifică o delimitare strictă a problematicii abordate, ci insistă
asupra unei intervenții educaționale cu un pronunțat caracterul integrator, specific dezvoltării
competențelor. Demersul integrator este aplicat atât în cadrul fiecărui modul, între cele cinci
module, cât și în valorificarea achizițiilor din cadrul altor discipline școlare, precum din mediul
de viață al elevului. Curriculumul de față se axează pe această abordare, deoarece disciplina
Dezvoltare personală este orientată spre dezvoltarea competențelor cu un accent deosebit pe
valori, atitudini.
Elaborarea curriculumului Dezvoltare personală se bazează pe următoarele principii:
 Principiul axiologic
 Principiul abordării sistemice și dezvoltării graduale a competențelor
 Principiul învățării centrate pe elev în relație activă cu mediul său de viață;
 Principiul valorificării responsabile și productive a parteneriatului profesor –elev – familie –
comunitate
 Principiul motivației optime și implicării active
 Principiul creării unui mediu favorabil educației de calitate
 Principiul respectării autonomiei și libertății individuale.
Se dorește ca disciplina respectivă să fie una prietenoasă copilului, să-l sprijine în
cunoașterea și acceptarea de sine, respectul pentru sine și pentru ceilalți, responsabilitatea de a-și
organiza viața personală, a se integra armonios în context socioprofesional.
Această disciplină va fi una de suflet și utilitate imediată în care copilul se descoperă pe sine,
explorează și experimentează comportamente cunoscute și noi, în contexte cu diferită intensitate
valorică, învățând cum să se dezvolte independent, dar și împreună cu alții, să pună în valoare
calitățile și să depășească dificultățile.
Disciplina Dezvoltare personală răspunde la necesitățile elevilor de diferite vârste.
În ciclul gimnazial, curriculumul se va axa pe următoarele priorități:
 Valorificarea tendinței elevului de a-și manifesta identitatea;
 Valorificarea tendinței elevului de a învăța de la semeni și a acționa în grup;
 Organizarea procesului didactic prin utilizarea diverselor posibilități de abordare a
problemei: de la particular la general și de la general spre particular;
 Axarea procesului didactic pe modele acceptate de către preadolescent;
 Învățarea activ- participativă;
În timpul preadolescenței începe să se dezvolte maturitatea și se vor aplica exerciții care vor
sprijini elevii în procesul de auto cunoaștere și înțelegere; de conturare a eu-lui și nevoii de
exprimare; vor experimenta roluri constructive diferite, punând accent pe adoptarea și
manifestarea identității; manifestarea modului responsabil și sănătos de viață; respectarea
condițiilor ce-i asigură securitatea și siguranța vieții; identificarea vocației și elaborarea unui plan

4
de realizare în carieră. Activitățile educaționale se vor axa pe un sistem de valori și idealuri
autentice, care să-i asigure o viață demnă.
Elevii sunt încurajați să participe la o gamă largă de activități și experiențe dincolo de
curriculum, implicându-se în viața școlii și a comunității, dezvoltând, astfel, competențele care să
le asigure o viață decentă. În acest sens, elevii învață să-și recunoască propria valoare, să-și
dezvolte un sentiment al propriei identități și capacitatea de a-și lua locul în comunitate, precum
și respectul pentru alții. Ei sunt încurajați să reflecteze asupra experiențelor lor și să recunoască
modul în care ei se dezvoltă personal în diferite contexte: familial, social, moral și cultural.
Unitățile de competențe sunt deduse din competențele specifice disciplinei și sunt corelate cu
exemple de activități de învățare. Competențele specifice disciplinei se formează pe parcursul
școlarității și se exprimă în diferite grade de complexitate. Pentru realizarea competențelor
specifice sunt propuse diferite tipuri de activități de învățare, care valorifică experiența concretă a
elevului la alte discipline școlare și care integrează diferite contexte de învățare. Curriculumul
propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să modifice, să completeze sau să
înlocuiască activitățile de învățare, în funcție de nevoile grupului cu care lucrează, astfel încât
acestea să asigure un demers didactic personalizat.

III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI


Administrarea disciplinei
Statutul Aria Nr. de ore Nr. de ore
Clasa
disciplinei curriculară pe săptămână pe an1
V 1 34
VI 1 34
Consiliere școlară și
Obligatorie VII 1 34
dezvoltare personală
VIII 1 34
IX 1 34

Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare


Clasa
Unități de învățare (module)
V VI VII VIII IX
1. Identitatea personală si relationarea armonioasă 6 6 6 6 6
2. Asigurarea calității vieții 6 6 6 6 6
3. Modul de viață sănătos 6 6 6 6 6
4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului
6 6 6 6 6
antreprenorial
5. Securitatea personală 6 6 6 6 6
La discreția cadrului didactic 4 4 4 4 4

1
Poate varia în funcție de structura anului școlar și datele calendaristice.

5
IV. COMPETENȚE SPECIFICE

 Exprimarea identității personale în relaționarea constructivă cu familia și ceilalți, prin explorarea sinelui și resurselor sociale;
 Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă a resurselor personale și a
mediului de viață;
 Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viață sănătos, prin implicare activă în menținerea sănătății proprii;
 Proiectarea carierei, prin determinarea traseului școlar și/sau profesional, din perspectiva valorificării potențialului personal și
oportunităților pieței muncii
 Adoptarea comportamentului activ, privind securitatea personală, centrat pe responsabilitate pentru starea de bine a sa și a celor din
jur.

V. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

CLASA V

Dimensiunea 1. Unitatea de învățare Identitatea personală si relationarea armonioasă


Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
1.1.Recunoașterea  Elevul din perspectiva trecutului, prezentului  Exerciții de stimulare a exprimării orale a gândurilor și
propriilor nevoi, calități, și viitorului. Realizări, succese, puncte tari, emoțiilor legate de schimbări.
atitudini pentru puncte slabe; posibilități de perspectivă.  Exersarea capacității de analiză a calităților personale
fortificarea încrederii în  Nevoile, dorințele personale și ale celuilalt. dezvoltate în diferite contexte.
sine. Încrederea în sine și în celălalt.  Exerciții de identificare a emoțiilor utilizând suporturi
1.2.Utilizarea diverselor  Comunicarea: ascultarea activă, exprimarea și diverse: imagini, fotografii, povești, piese de teatru,
modalități adecvate de argumentarea opiniei. secvențe de film.
exprimare a opiniilor și  Cercul relațional al elevului. Principii ale  Exersarea abilității de ascultare activă, exprimării
emoțiilor în contextul relaționării pozitive cu semenii, colegii de clasă, trăirilor afective, abilității de exprimare clară a opiniilor
școlii. profesorii, familia. și formulare de argumente pentru susținerea acestora.
1.3. Aprecierea schimbărilor  Joc de rol – perceperea libertății și flexibilității în
specifice treptei de exprimarea emoțiilor și a opiniilor.
gimnaziu pentru Produs
6
evoluția propriei Proiect individual „Povestea familie mele”.
persoane.

Dimensiunea 2. Unitatea de învățare Asigurarea calității vieții


Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
2.1 Relatarea despre norme  Respectul. Manifestări în diverse situații. Respect  Elaborarea unor fișe personale cu acțiuni, care să includă
etice și comportament versus servilism. activități de menținere a ordinii și curățeniei în clasă și în
respectuos care asigură  Regulile de comportament etic în clasă și școală. școală;
o atmosferă de Corectitudinea relațiilor dintre colegi.  Exerciții de identificare a comportamentelor respectuoase
colegialitate și confort Comportament etic la lecții și în afara lor. demonstrate de către colegii din clasă, școală, persoanele
emoțional și fizic;  Ordinea și curățenia în clasă și în școală.. din comunitate;
2.2 Demonstrarea atitudinii Menținerea în ordine a rechizitelor școlare.  Jocuri de rol/ scenete cu personaje aflate în situații
grijulii față de animale, Importanța menținerii ordinii și curățeniei pentru diverse: „Cum mă comport în cadrul unei lecții, „Știu să
păsări, natură; sănătatea și confortul personal și a celor din jur. mă comport la școală, acasă, în localitate”;
2.3 Aprecierea unui  Respectul pentru muncă.  Mesaje de recunoștință profesorilor, părinților, membrilor
comportament corect și Munca adulților, părinților, profesorilor, persoanelor comunității pentru munca realizată;
respectuos, față de care asigură condițiile de viață și studii.  Interviuri aplicate membrilor familiei despre importanța
munca celor din jur;  Prietenul meu care nu cuvântă. Atitudinea grijulie respectului față de muncă;
față de animale, păsări, natură.  Prezentarea prin desen, fotografie a unei flori, arbust,
copac, pasăre, animal preferat;
Produs
Codului unui comportament respectuos și etic:
activitate în grup
Dimensiunea 3. Unitatea de învățare Modul de viață sănătos
Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
.3.1. Descrierea regimului  Sănătatea. Importanța sănătății pentru viață.  Elaborarea unui regim al elevului pentru o zi obișnuită și
personal de activitate, Importanța regimului de activitate și odihnă una de odihnă.
odihnă și alimentar, centrat pentru sănătate.  Joc didactic: Norul cuvintelor.(pe tablă/ flipchart se scriu
pe acțiuni specifice de  Igiena și anotimpurile. Modalități de prevenire a amestecat 10 beneficii ale modului sănătos de viață și
menținere a sănătății. bolilor prin respectarea regulilor de igienă 10 riscuri).
3.2. Compararea stării personală.  Comunicare: Sportul contribuie la dezvoltarea mea.
fiziologice și emoționale în  Organismul elevului și pubertatea. Procese  Prezentarea și analiza piramidei alimentare.
perioada de pubertate cu fiziologice, stări emoționale.  Studiu de caz: Respect regulilor de igienă – protejez
perioada anterioară, în baza  Sportul. Rolul exercițiilor fizice asupra
7
informației relevante; dezvoltării fizice a corpului copilului. sănătatea.
3.3. Proiectarea acțiunilor  Regimul alimentar acasă, la școală. Acțiuni în  Elaborarea unui program de reguli privind igiena
de menținere a stării de caz de intoxicație alimentară. Riscurile fast food- personală.
sănătate prin respectarea urilor.  Alcătuirea unui poster cu fotografii personale de la cea
regulilor de igienă în mai mică vârstă vârsta până în prezent.
condiții casnice, școlare și în
spații publice. Produs
Concurs Cel mai bun eseu ”Știu să respect igiena
personală în diferite anotimpuri”
Dimensiunea 4. Unitatea de învățare Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
4.1. Identificarea  Profesia preferată. Factori de influență
informațiilor despre înțelegerea profesiei. Utilitatea și importanța  Crearea bazelor de date cu exemple de oameni, pentru
muncă, meserii și unor profesii. care muncă este o plăcere.
profesioniști din  Munca și vocația. Noțiunea de muncă.  Elaborarea posterelor la diferite teme (individual sau
diferite domenii, pentru Profesiile, îndeletnicirile părinților. Munca din împreună cu colegii, prietenii). De exemplu: „Munca din
înțelegerea diversității vocație. vocație – plăcere și creație”
profesiilor  Prima impresie contează. Comportamente care  Prezentări a profesiilor prin diverse modalități: arborele
4.2. Valorificarea influențează stabilirea unor relații eficiente cu profesiei, text coerent, versuri, colaj etc.
oportunităților oferite persoanele la prima prezentare.  Realizarea interviurilor cu buneii, părinții, prietenii, alte
de comunitatea școlară  Regulile pentru o prezentare reușită. persoane apropiate, consăteni etc. privind decizia lor de a
pentru lansarea Importanța producerii unei bune impresii la alege o anumită profesie, specificul acestei profesii și
inițiativelor și prima prezentare. dezvoltarea carierei lor în domeniu.
dezvoltarea calităților  Calitățile specifice unui lider și a unui  Identificarea calităților unui lider în baza poveștilor
de lider membru de echipă. Calitățile unui lider. și/sau istoriilor reale din comunitate.
4.3. Aprecierea beneficiilor Distribuirea rolurilor în echipă. Lansarea  Elaborarea Cărților de vizită pe o foi A4.
proiectării carierei în inițiativelor.  Descrierea viitorului profesional după un algoritm dat.
baza unor decizii  Decizia în proiectarea carierii. Noțiunile de
informate pentru decizie. Factori care influențează decizia. Produs
dezvoltarea personală Proiectarea carierei. Proiectul de carieră. În proiect se va indica profesia
preferată și cel puțin o acțiune pe care o pot întreprinde
pentru a face visul profesional realitate.
Dimensiunea 5. Unitatea de învățare Securitatea personală
Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
8
5.1.Identificarea situațiilor  Securitatea individuală și colectivă în spațiul  Discuții dirijate despre importanța securității vieții
și acțiunilor din spațiul școlar și casnic. Obiecte și acțiuni periculoase. personale în spațiu școlar și casnic; Jocul cu șpray-urile cu gaz
școlar și casnic, care pot  Spațiile și situațiile periculoase. Locuri și trasee lacrimogen în interiorul clădirilor.
provoca risc pentru periculoase în comunitate.  Exerciții de analiză a situațiilor de risc la drum și spații
securitatea personală și  Acțiunile în caz de incendiu casnic. Plan de periculoase în comunitate;
acelor din jur; evacuare acasă și la școală.  Simularea acțiunii în caz de incendiu acasă și la școală;
5.2.Analiza modalităților de  Traseul zilnic al elevului și intersecțiile.  Vizite în instituțiile publice care asigură securitatea în
prevenire și depășire a Disciplina pe drum, selectarea corectă a drumului comunitate pompieri, protecția civilă; dialog cu
situațiilor de risc, inclusiv spre școală, casă, bibliotecă, magazin etc. reprezentanții instituțiilor respective;
prin contactarea instituțiilor  Instituțiile publice ce asigură protecția copilului.  Elaborarea traseului sigur spre școală;
publice ce asigură protecția Descrierea activității. Modalități de contactare. Produs.
copilului; Reprezentare grafică (tabel, schemă, desen, plan de idei)
5.3.Proiectarea unui traseu a propriilor achiziții la una din teme:
sigur spre școală, în baza Securitatea mea în școală și acasă; Acțiuni în caz de
recomandărilor propuse. incendiu; Instituții publice care ne protejează.

CLASA VI

Dimensiunea 1. Unitatea de învățare Identitatea personală si relaționarea armonioasă


Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
1.1.Determinarea legăturii  Puncte forte, limite și acceptarea de sine.  Exerciții de reflectare asupra resurselor personale și
între emoții, acțiuni și Atitudine pozitivă față de sine și cei din jur. sociale, de descriere a caracteristicilor personale pozitive
consecințele acestora ca  Relațiile interpersonale și comportament și negative, de completarea de fișe de tipul Ce știu? Ce
parte a mecanismului de prosocial. Modalități de prevenire a etichetării pot? Ce vreau? Ce-mi place?
apreciere a și hărțuirii.  Exerciții de auto-reflecție cu privire la emoțiile personale,
comportamentului.  Conflictele: pro și contra. Modalități de de formulare argumentată a opiniei personale.
1.2.Evaluarea resurselor soluționare constructivă conflictelor.  Discuții asupra studiilor de caz cu referire la tematica
proprii, pentru  Emoții, comportamente și consecințe. etichetărilor
consolidarea atitudinii Importanța și rolul emoțiilor. Modalități de  Jocuri de rol: simulare situații pentru soluționarea
pozitive față de sine. control și menținere a echilibrului emoțional. conflictelor, pentru prevenirea sau depășirea etichetărilor.
1.3.Luarea deciziilor privind  Viața în familie: relații și rezultate pozitive.  Discuții „Conflictul în viața mea”, „Factori ce contribuie
comportamentul prosocial Relații în familie. Condiții de manifestare. la inițierea și menținerea unui conflict”.
și tehnicile de soluționare Strategii de depășire a dificultăților.  Vizionarea unor secvențe din filme, exemple din viața
9
constructivă a conflictelor reală pentru identificarea și înțelegerea relației dintre
în clasă, școală, familie, emoții, conduite și consecințe.
comunitate. Produs
Pliant „Dezvolt relații cooperante.”
Dimensiunea 2. Unitatea de învățare Asigurarea calității vieții
Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
2.1 Relatarea despre normele  Integritatea persoanei. Integritate.  Interviuri, adresate colegilor despre valoarea
morale și valori: binele, Situații și contexte de manifestare; comportamentului integru;
frumosul, munca,  Garanția calității vieții prin învățare.  Vizionarea unor secvențe de film/ imagini pentru
perseverența, ca surse ale Viață de calitate, caracteristici și modalități de identificarea elementelor unei vieți de calitate;
succesului; realizare: afirmarea personală, relațiile dintre  Colaje ale imaginilor despre faptele bune;
2.2 Stabilirea relației dintre oameni, buna gospodărire. Rolul învățării în  Postere cu enunțuri privind deciziile corecte luate pe
deciziile bazate pe norme asigurarea perspectivei de viață. Atitudinea față parcursul unui an;
și valori și calitatea de manuale ca sursă de învățare.  Studii de caz despre o persoană de succes realizată prin
rezultatelor obținute;  Perseverența și munca – surse ale perseverență și muncă;
2.3 Gestionarea resurselor succesului. Perseverență. Modalități de  Elaborarea și rezolvarea în perechi, a unui careu de cuvinte
proprii și a familiei din manifestare. Statornicia în convingeri și încrucișate, care să conțină pașii în luarea unei decizii
perspectiva utilizării atitudini, munca - condiții pentru afirmarea corecte;
raționale; perseverenței.  Joc de rol privind buna gospodărire și gestionarea
 Binele și frumosul din jur. Crearea resurselor.
binelui și frumosului. Posibilități și limite de
vârstă. Beneficiile pentru sine și comunitate. Produs
 Decizia corectă. Algoritmul de luare a Jurnalului reflexiv, în care să prezinte 2-3 decizii corecte
deciziilor. Decizia și problemele cotidiene. care i-au îmbunătățit calitatea vieții;
Posibilități și limite în raport cu vârsta. Insistența
pentru corectitudinea deciziei.
 Resursele proprii și ale familiei.
Economisirea, gestionarea banilor de buzunar,
bugetul familiei.

Dimensiunea 3. Unitatea de învățare Modul de viață sănătos


Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
3.1. Descrierea propriei stări  Sănătatea. Importanța sănătății pentru  Portofoliu ”Mediu în care trăiesc îmi asigură
de sănătate, prin utilizarea dezvoltarea elevului. sănătatea mea!”

10
adecvată a noțiunilor specifice  Mediul înconjurător și sănătatea elevului.  Discuții ghidate despre nevoile personale.
cu referință la sănătatea fizică Efectele poluării asupra sănătății.  Redactarea unui referat” Când pot fi sigur că dieta e
și mintală.  Sănătatea fizică și mintală. Caracteristici, sănătoasă”.
3.2. Stabilirea corelației dintre factori de influență, modalități de menținere.  Formularea și rezolvarea de situații de problemă
calitatea mediului ambiant și  Regimul alimentar corect vs dieta. Dieta: privind starea de sănătate, modificările organismului
sănătate, prin elucidarea modalități de percepție și abordări corecte. la pubertate.
efectelor poluării; Diversitatea dietelor și scopul lor. Dieta și vârsta.  Realizarea unui poster: Tentațiile periculoase
3.3. Manifestarea Dieta versus alimentația incorectă. Efectele
responsabilității pentru propria alimentației incorecte și abținerii forțate și Produs
sănătate prin rezistență la neîntemeiate de la alimentație. Proiect ecologic ”Mă implic în activitățile de protecție a
tentații periculoase diverse;  Fumatul și alcoolul – tentații periculoase. mediului”
Cauze ale consumului. Influența asupra  album ” Așa îmi doresc să fiu”.
preadolescentului. Efecte negative sociale,
psihologice și fiziologice. Dependența.
Dimensiunea 4. Unitatea de învățare Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
4.1. Identificarea profesiilor  Clubul cunoscătorilor de profesii. Profesii  Proiecte de grup pentru studierea specificului profesiilor.
solicitate în comunitate vechi și profesii noi. Tipuri de profesii în  Colectarea informațiilor despre profesia părinților, care
pentru o bună proiectare a funcție de obiectul muncii. Stereotipuri: este atractivă pentru elev sau a unui profesionist
carierei profesiile „pentru femei” și „pentru bărbați”. recunoscut în comunitate.
4.2. Corelarea rezultatelor  Domeniile profesionale. Tipuri de interese  Participarea la licitații a profesiilor.
la diferite discipline profesionale, testul lui Holland, preferințe  Aplicarea testului Inventarul intereselor profesionale
școlare cu perspectivele de profesionale. (adoptat după Holland).
dezvoltare personală și  Potențialul meu. Dezvoltarea și valorificarea  Prezentarea aspirațiilor și profesiei selectate părinților sau
profesională în anumite calităților forte. Valori personale. Corelarea unei persoane apropiate.
domenii dintre potențialul școlar și cel profesional.  Discuții privind posibilitățile de realizare a aspirațiilor prin
4.3. Formularea Hartă mentală a potențialului propriu. diferite profesii.
inițiativelor personale,  Brand-ul personal. Imaginea de sine ca ca  Elaborarea Clusterelor la un domeniu profesional, în baza
orientate spre activități element a brand-ului personal. cerințelor prezentate din timp.
antreprenoriale, prin  Calitățile unui antreprenor. Noțiunea de  Elaborarea Brand-ului personal în baza unui set de
valorificarea potențialului antreprenor. Inițiative antreprenoriale în întrebări.
propriu și a imaginii de comunitate. Pot eu oare fi antreprenor?  Discuții cu antreprenori, angajatori din comunitate.
sine  Arborele profesiilor. Clusterul profesiei  Elaborarea Hărților mentale a potențialului.
dorite.
11
Produs
Proiectul de carieră. Proiectul de carieră poate fi prezentat
colegului de bancă, părinților, altor persoane de încredere.
Proiectul de grup „Arborele profesiilor”
Dimensiunea 5. Unitatea de învățare Securitatea personală
Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
5.1. Descrierea unor situații  Odihna activă în mediul înconjurător. Reguli  Simularea comportamentului în situații trafic rutier și
excepționale și a consecințelor de comportament. Posibile riscuri. Riscuri de excepționale
lor privind securitatea umană. utilizare a bazinelor acvatice. Pericolul de înnec.  Discuția dirijată, Exerciții de identificare a soluțiilor
5.2. Aprecierea rolului Măsuri de prevenire. proprii pentru consolidarea securității personale;
hobyurilor personalității, din  Atenție în situații excepționale! Situație  Exerciții de descriere, analiză, comentariu a situațiilor
perspectiva dezvoltării unor excepțională: cauze, modalități de acțiune. simulate, reale in situații excepționale și incendii.
capacități și satisfacerii unor  Hobbyul si riscuri posibile. Tipuri de hobby-uri.  Realizarea unor mini-cercetări ce vizează
interese; Avantajele. Hobby periculoase. preferințele/hobbyul și riscurile posibile;
5.3. Adaptarea  Dispozitivul exploziv - pericol. Substanțe și Prezentarea hobbyului personal
comportamentului la reguli de dispozitive explozive; tipuri, caracteristici,  Participarea la scurte scenete, prin atribuirea de roluri,
securitate privind situații dispozitive casnice cu risc, mod de utilizare. exersarea comportamentul în stradă și alte locuri de
excepționale, contactul cu  Eticheta on-line - siguranța în mediul virtual. risc
materialul exploziv, explorarea Etichetă, mod de prezentare on- line: posibilități  Exerciții de identificare a soluțiilor proprii pentru
mediului virtual, prin simulare și limite. Prevenirea situațiilor de risc. consolidarea securității în mediul virtual
și activități concrete.  Simularea elementelor de comportament în situații
excepționale de proveniență naturală (cutremure și
alunecări de pământ etc.)
Produs.
Rebus, elaborat în grup: Securitate personală, cuvinte-
cheie: seisme/cutremur de pământ, inundații, alunecări de
teren, întroieniri, furtuni etc.

CLASA VII

12
Dimensiunea 1. Unitatea de învățare Identitatea personală si relationarea armonioasă
Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
1.1.Stabilirea relației dintre  Imaginea de sine și stima de sine.  Exerciții de completare a fișelor, discuții studii de caz,
schimbările specifice vârstei Oportunitățile și provocările vârstei. exerciții de auto-reflecție privitor la provocările vârstei.
și oportunitățile formării unei  Emoțiile, sentimentele și voința de a  Analizarea unor texte pentru identificarea semnelor unui
imagini de sine autentice. face față acestora. Rezistența la pierderi comportament de intimidare.
1.2.Analiza factorilor constructivi și schimbare.  Discuții asupra unor studii de caz, vizionarea filmelor,
și distructivi în relațiile cu  Factorii constructivi și distructivi ai lectura textelor literare referitor la comunicarea și relațiile
semenii și adulții în vederea unei relații. Stop intimidarea. inițiate în spațiul virtual.
prevenirii intimidărilor.  Comportamentul tolerant și non-  Exerciții-dezbateri cu tematica „Relația constructivă vs
1.3.Modelarea unui discriminatoriu în relații. relația toxică”, „Comunicarea reală vs comunicarea
comportament tolerant și non-  Arta comunicării reale și virtuale. virtuală”.
discriminatoriu în relațiile Deschiderea spre comunicare, beneficii  Exerciții individuale și de grup pentru ilustrarea unui
reale și virtuale comportament tolerant.
Produs
Proiect de grup „Relaționez cu ceilalți”

Dimensiunea 2. Unitatea de învățare Asigurarea calității vieții


Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
2.1. Descrierea  Sursele de informare: avantaje și  Elaborarea unui eseu despre manifestarea demnității în
caracteristicilor demnității și dezavantaje. Comunicare directă ca sursă comunicarea cu diferite grupuri – țintă;
comportamentului demn, de informare. Noile tehnologii: posibilități  Realizarea unor scurte interviuri adresate colegilor de clasă
demonstrate în raport cu sine și și limite. sau părinților despre traiul decent;
cu cei din jur;  Demnitatea. Identitatea preadolescentului  Sondaje de opinie cu privire la identificarea problemelor
2.2. Analiza condițiilor și și demnitatea. Manifestarea demnității în comunității;
modalităților de realizare a grupul de semeni, în relația cu adulții, în  Autoprezentare cu genericul: ”A fi stăpânul propriei
traiului decent ; relația cu persoanele de sex opus. vieți/propriului destin”;
2.3. Argumentarea rolului  Traiul decent. Percepții, caracteristici,  Realizarea unei hărți a viitorului;
implicării personale și a prioritățile vieții. Studiile, munca ca  Prezentarea unor personaje care manifestă demnitate,
deciziei corecte în soluționarea modalități de asigurare. selectate din opere literare, citite recent;
problemelor;  Impactul deciziilor asupra viitorului.
13
Diversitatea situațiilor de viață și deciziile. Produs
Factorii care influențează deciziile: Dialog, cu caracter prospectiv, în care doi elevi să simuleze
familia, grupul de prieteni, colegii de întâlnirea lor de peste 10 ani și să relateze despre corectitudinea
clasă, oamenii din comunitate. deciziilor luate;
 Problemele comunității – probleme
personale. Identificarea problemelor
comunității. Voluntariatul ca modalitate
de soluționare a problemelor comunitare.

Dimensiunea 3. Unitatea de învățare Modul de viață sănătos


Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
3.1. Descrierea schimbărilor Schimbările organismului în perioada  Discuție: Caracteristici și reguli pentru modul de viață
fiziologice în perioada adolescenței. Schimbări fiziologice. sănătos.
adolescenței, din perspectiva de Particularitățile creșterii la băieți și fete.  Utilizarea TIC în prezentarea vestimentației adecvate
gen;  Vestimentația. Ținuta vestimentară în particularităților de vârstă vs elevi.
3.2. Analiza posibilităților de diverse situații. Moda vestimentară și igiena  Interviu pe trepte: Mit și realitate legate de sexualitate.
prevenire a riscului pentru personală. Rolul vestimentației adecvate în  Prezentare: Schimbări ale organismului băieților și fetelor
sănătate, prin utilizarea corectă a menținerea sănătății. în perioada adolescenței;
produselor și serviciilor  Produse și servicii cosmetice. Beneficii și  Studiu de caz: O față curată și îngrijită necesită atenție
cosmetice, vestimentației riscuri. zilnică;
adecvate, renunțării la droguri;  Sexualitate și mituri. Sexualitate și sex,  Dezbateri : Sunt de acord /nu sunt de acord cu utilizarea
3.3. Aprecierea riscului pe care îl percepții sociale, sexualitate și vârsta produselor cosmetice în adolescență.
comportă comportamentul sexual adolescenței, provocări și comportament Produs
în preadolescență, din perspectiva adecvat. Plan de idei: Moda vestimentară și cosmetică în raport cu
posibilelor consecințe de ordin  Spune NU drogurilor și a altor substanțe sănătatea adolescentului.
social și fiziologic. periculoase. Pericolul consumului
drogurilor. Pericolul consumului
medicamentelor fără prescripția medicului.
Dimensiunea 4. Unitatea de învățare Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
 Trasee profesionale și școlare.  Identificarea persoanelor din comunitate care au mai multe
4.1. Autoevaluarea Traseul școlar și perspectiva pentru traseul trasee profesionale.
potențialului individual din profesional. Calitățile personale și succesul  Interviuri cu persoane de succes din comunitate în baza unui
perspectiva proiectării carierei în carieră. Avantaje și riscuri ale diferitor set de întrebări.
14
școlare și profesionale trasee profesionale.  Realizarea testului pentru stabilirea tipului de temperament
4.2. Formularea inițiativelor  Temperamentul și profesia. Tipuri și în baza lui identificarea profesiilor potrivite diferitor
personale și/sau a activităților de temperament. Compatibilitatea cu diverse tipuri de temperament.
de antreprenoriat, în baza profesii.  Descrierea intereselor, preferințelor și calităților personale.
oportunitățile oferite de  Interesele și preferințele  Cercetarea resurselor comunitare din perspectiva elaborării
comunitatea școlară și locală profesionale. Preferințe pentru viitoarea ideilor de afaceri.
4.3. Argumentarea deciziei profesie. Domeniile profesionale și  Formularea obiectivelor și acțiunilor pentru proiectul de
privind profesia potrivită în potențialul personal. carieră.
baza cercetării lumii  Istorii de succes în carieră. Factori Produs.
profesiilor și a sistemului de pozitivi și negativi în dezvoltarea carierei. Proiectul de carieră. Parte a proiectului de carieră vor fi
atitudini și valori Calitățile unui om de succes. Efortul școlar obiective, acțiuni, termeni și rezultate a realizării obiectivelor..
și personal în devenirea profesională.
 Ideea mea de afaceri. Resursele și
problemele comunității. Idei pentru
rezolvarea problemelor.
 Obiective și acțiuni pentru
proiectul de carieră. Obiective pe termen
lung și scurt.. Importanța obiectivelor în
apropierea visului profesional.

Dimensiunea 5. Unitatea de învățare Securitatea personală


Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
5.1. Descrierea recomandărilor  Situațiile de risc de origine naturală:  Prezentarea diverselor situații de risc de origine naturală, în
instituțiilor publice privind geofizică; geologică; meteorologică. baza lecturii textelor tematice, a vizionării secvențe video,
acțiunile populației în situații  Recomandările instituțiilor publice imagini.
excepționale. privind acțiunile populației în situații  Exerciții de simulare a acțiunilor în caz de diverse situații
5.2. Acordarea primului ajutor în excepționale. Acțiuni colective și excepționale (evacuare, etc.)
caz de traume, prin simularea personale.  Studiu de caz: Mod de comportament în locuri aglomerate.
diverselor situații posibile;  Siguranța în locurile publice și în  Vizite în instituțiile publice care asigură protecția în situații
5.3. Adaptarea comportamentului mulțime. Posibile situații de risc. Mod de excepționale și de risc major; dialog cu reprezentanții
în rețelele on-line, din perspectiva comportament. instituțiilor respective;
prevenirii situațiilor de risc.  Primul ajutor în caz de traume și înec.  Activități practice: Trusa medicală, Chem ambulanța.
Tipuri de traume. Acțiuni urgente. Acord primul ajutor.
Modalități de contactare a instituțiilor  Discuții frontale: Cum evit situațiile de risc în spațiul on-
15
specializate; line.
 Drepturile utilizatorilor pentru Produs.
experiență on-line sigură. Posibilități și Galeria: Securitatea personală în locuri publice; în natură;
limite ale utilizatorului on-line. Siguranța pe rețelele on-line.
utilizării surselor on-line. Prevenirea
situațiilor de risc. Luarea deciziilor
privind acțiunile de protecție cu referire
la situațiile de risc.
 Siguranța în utilizarea dispozitivelor
electrice. Pericolul de electrocutare.

CLASA VIII

Dimensiunea 1. Unitatea de învățare Identitatea personală si relationarea armonioasă


Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
.  Resursele personale. Capacități și calități.  Exerciții de realizare a unor prezentări cu referire la
1.1 Stabilirea relației dintre succes,  Succesul și eșecului în dezvoltare. Pași în resurse personale și valoarea propriei persoane.
eșec și resurse personale, în depășirea barierelor, dificultăților,  Discuții dirijate „Decalogul asertivitații” pentru
adaptarea eficientă la diferite obstacolelor. clarificarea celor 10 caracteristici ale comunicării
situații de viață.  Comportamentul asertiv, pasiv, agresiv. asertive.
1.2 Aplicarea normelor unui Tipuri și forme de comunicare. Modalități  Jocuri de rol pentru exersarea abilităților de
comportament asertiv din de exprimare. Avantaje, dezavantaje. exprimare și soluționare a conflictelor.
perspectiva unor interacțiuni  Conflictele – cauze și reacții. Aspecte  Dezbateri cu referire la efectele succesului și
pozitive școlare, familiale și pozitive și negative. Inevitabilitatea eșecului asupra personalității.
din comunitate. conflictelor. Metode de soluționare. Produs
1.3 Modelarea stilurilor de  Relaționarea și acceptarea. Diversitatea Portofoliu „Reflecții personale”
exprimare a emoțiilor și emoțiilor și sentimentelor: manifestare,
sentimentelor în acord cu acceptare/neacceptare, posibilități și limite.
nevoile personale și ale
celorlalți.
Dimensiunea 2. Unitatea de învățare Asigurarea calității vieții
Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate

16
2.1 Identificarea posibilităților de  Viața ca sursă de învățare. Roluri și implicații.  Analiza unor experiențe de învățare din viața
învățare prin implicarea în Diversitatea comportamentului, elevilor;
viața comunității; acceptare/neacceptare.  Crearea unor povestiri/povețe despre
2.2 Argumentarea beneficiilor  Publicitatea și consumul rațional. Necesități comportamentul corect manifestat în diverse
consumului rațional al unor reale și false. Calitatea produselor. Cheltuieli situații din viață;
produse și servicii, din raționale.  Organizarea unei galerii a eroilor preferați din
perspectiva unei vieți de  Comportamentul corect. Diversitatea situațiilor opere literare, cinema, arte, sport, etc., care au
calitate; de manifestare: în familie; la școală; în locuri manifestat verticalitate și curaj;
2.3 Aprecierea importanței publice; activități de divertisment; în natură, în  Discuții dirijate cu genericul: ”Știu să consum
verticalității și curajului în vacanță. Apreciere și autoapreciere. rațional
manifestarea unui  Verticalitatea și curajul. Semnificația și  Lecturi comentate ” Accentuarea individualității
comportament corect; caracteristicile. Necesitatea și importanța prin verticalitate și curaj”
manifestării. Modalități și context de manifestare.  Exerciții de formulare a argumentelor pro sau
 Implicarea ca sursă de dezvoltare. Importanța contra pentru o dezbatere de grup: ”
vieții active. Posibilități de implicare în viața Voluntariatul trebuie să devină obligație”.
comunității. Proiecte personale și de grup. Beneficii
personale și comunitare. Produs
Poster „Sunt mândru de comportamentul meu” desene,
narațiuni, prin care să demonstreze un comportament
corect de valoare pentru sine și cei din jur.
Dimensiunea 3. Unitatea de învățare Modul de viață sănătos
Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
3.1. Relatarea despre aspectele  Tendințele modei și sănătatea elevilor. Moda,  Discuție dirijată: Moda în diversitate și efectele
riscante ale modului de viață a caracterul temporar. Diversitatea exprimării. ei asupra sănătății adolescenților.
adolescentului cu accentuarea Situațiile de viață și moda. Atitudinea moderată și  Prezentarea unor filmulețe cu secvențe despre
impactului asupra sănătății lui. rațională în raport cu sănătatea. tendința adolescenților de a fi moderni (cool) și
3.2. Stabilirea relației dintre  Comportamente riscante și infecțiile sexual riscurile la care se supun.
responsabilitate / iresponsabilitate transmisibile. Infecții sexual transmisibile. Mod de  Redactarea unor fișe informaționale pentru
față de propria sănătate și manifestare. Riscuri pentru sănătate și dezvoltarea adolescenți despre factorii de risc în cazul
consecințele pentru dezvoltarea ulterioară. Modalități de prevenire a riscurilor. relațiilor sexuale neprotejate.
ulterioară și starea de bine;  Sarcina în adolescență: riscuri pentru mamă  Aplicații „Imaginea de sine”, desenează-te așa
3.3. Argumentarea necesității de a și copil. Riscuri de ordin fiziologic și social. cum te vezi, discută cu colegul tău despre desen.
rezista tentațiilor periculoase pentru Comportamentul responsabil și asumarea  Prezentarea unor filmulețe despre sarcină în

17
propria sănătate, în baza responsabilității de către fată și băiat. adolescență, infecții sexual transmisibile.
informațiilor accesibile.  Adolescența și nutriția corectă. Nutriție, rolul  Studiu de caz: Toxicomaniei și consecințe
în creșterea și dezvoltarea organismului. nefaste asupra organismului și a societății în
Corectitudinea. Pericolele unei alimentații întregime.
incorecte. Riscurile fast food-urilor Produs
 Toxicomania: consecințe nefaste individuale și Poster elaborat în grup: Substanțe toxice care pot
sociale. Cauze, ale toxicomaniei. Influența supra declanșa dependența.
dezvoltării psihofiziologice și sociale. Dificultatea
renunțării la substanțele toxice. Pericolul utilizării
medicamentelor fără prescripția medicului.
Dimensiunea 4. Unitatea de învățare Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
4.1. Corelarea acțiunilor de  Proiect individual la tema „Eu, profesia și piața
evoluție în carieră cu  Piața muncii și deciziile de carieră. Piața muncii”.
potențialul individual și muncii, specificul funcționării, factori de  Identificarea angajatorilor care pot oferi
perspectivele pieței muncii dezvoltare. Profesii și meserii solicitate pe piața oportunități de practică în domeniul ales.
4.2. Valorificarea oportunităților muncii din R. Moldova. Piața muncii și decizia de  Cercetarea gradului de solicitare a diferitor
oferite de comunitatea școlară, carieră. profesii pe piața muncii din Republica Moldova
locală și piața muncii pentru  Inteligențele multiple și profesiile.  Analiza diferitor surse pentru a lua o decizie de
lansarea inițiativelor personale Caracteristici ale diferitor tipuri de inteligență. carieră: rapoarte ANOFM (www.anofm.md), anunțuri
și a activităților antreprenoriale Corelarea profesiilor cu tipul de inteligență de angajare, articole ale experților, opinii ale părinților,
4.3. Proiectarea traseului dominant. profesioniștilor etc.
educațional și profesional în  CV-ul și scrisoarea de intenție. Structura,  Colectarea informațiilor despre instituții care
baza sistemului de atitudini și secțiunile importante. Evaluarea produselor. oferă studii în domeniile preferate.
valori  Voluntariatul și dezvoltarea personală.  Realizarea testelor de cunoaștere a aptitudinilor
Dezvoltare personală prin activități de voluntariat. pentru a planifica dezvoltarea lor.
Domenii de implicare în activități de voluntariat.  Redactarea CV-urilor cu diferită destinație.
Planificarea activității de voluntariat.  Identificarea persoanelor cu experiență de
 De la idee la afacere. Evaluarea inițială a voluntariat în comunitate și a oportunităților pentru
ideilor de afaceri. Corelarea cu interesele activitatea de voluntariat.
comunității. Dezvoltarea ideii de afacere.
 Proiectul de carieră. Atitudini și valori în Produs
deciziile de carieră. Traseu educațional\traseu Proiectul de carieră. În Proiect sunt incluse și acțiunile

18
profesional. Elaborarea și evaluarea proiectului în de voluntariat. Proiectul de carieră poate fi prezentat
baza criteriilor stabilite. diferitor persoane pentru a colecta feedback, precum și
celor care pot sprijini realizarea activităților planificate.
Dimensiunea 5. Unitatea de învățare Securitatea personală
Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
5.1. Descrierea modalității de  Regulile de comportament în cazul incendiilor  Simularea diferitor situații (prin imagini, filmulețe,
acțiune în caz de incendiu, în baza casnice și în localuri publice. Acțiuni personale și
instrumente TIC) cu întreprinderea acțiunilor de
regulilor de securitate; colective de protecție și salvare. formare a unui comportament adecvat și responsabil în
5.2.Analiza posibilelor capcane  Traficul rutier. Semnele de circulație rutieră. cazul incendiilor casnice și localuri publice;
on-line, privind riscul pentru Necesitatea cunoașterii ca pieton, pasager și  Joc de rol pentru exersarea comportamentului în
integritatea morală și viața conducător al mijloacelor de transport. stradă și alte locuri de risc;
elevului;  Securitatea elevului pe timpul vacanței.  Elaborarea unor proiecte de activități cu referire la
5.3.Aprecierea securității Situații de pericol și risc. Reguli de odihna activă a elevului și securitatea lui în vacanță;
ecologice în comunitate, în comportament. Utilizarea bazinelor acvatice.  Analizarea unor studii de caz sau din viața reală cu
baza unor criterii oferite. Riscul de înec Prim ajutor în caz de înec, mușcătură
referire la securitatea ecologică în comunitate;.
5.4.Proiectarea activităților în de insecte, intoxicații alimentare etc.;  Referate, postere cu tematica: Viață on-line:
vacanță, din perspectiva  Securitatea ecologică în comunitate. Securitate oportunități și capcane;
asigurării securității ecologică. Modalități de asigurare. Implicare Produs.
personale. personală. Pliant, elaborat în grup, care va fi repartizat în
 Oportunitățile și capcanele on-line. Avantajele instituție, despre securitatea elevului în vacanță
și riscurile utilizării surselor de informare și
comunicare on-line. Posibile capcane. Mod de
reacționare.

CLASA IX

Dimensiunea 1. Identitatea personală si relationarea armonioasă


Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
1.1.Identificarea asemănărilor și  Eu-l real, Eu-l ideal, Eu-l dinamic - evoluție  Exerciții de exprimare a identității personale prin
deosebirilor dintre pasiune și personală. Realizările și aspirațiile personale. identificarea realizărilor, performanțelor personale
iubire pentru asumarea  Autoreglarea emoțională. Stresul academic, sub diferite forme: eseu, compunere liberă, poster
responsabilității în relațiile de impactul stresului asupra performanței.  Elaborarea hărții mintale pornind de la aspirațiile

19
gen. Prevenirea și depășirea stresului.. personale și traseul de realizare a lor.
1.2.Aplicarea strategiilor de  Conflictul. Responsabilitatea personală în  Discuții de înțelegere a fenomenului de stres, de
autoreglare emoțională și managementul conflictelor. Strategii de identificare a semnelor stresului, analiza relației
soluționare a conflictelor prin negociere. dintre stres și consecințe.
asumarea responsabilității  Iubirea, pasiunea și responsabilitatea în  Exerciții de utilizare a tehnicilor de relaxare în
proprii. relațiile de gen. Semnificațiii, comportament situațiile stresante.
1.3.Argumentarea rolului familiei responsabil, riscuri, modalități de depășire a  Discuții și studii de caz cu referire la asemănările
în posibilitățile de realizare și dificultăților. și diferențele dintre pasiune și iubire.
evoluție personală.  Valoarea familiei. Familia ca mediu de viață.  Discuția „Panel” privind responsabilitatea în
Comunicarea în familie și starea de siguranță. relațiile de gen, real și virtual
Posibilități de realizare în familie și cu Produs
susținerea membrilor familiei. Spiritul de Dezbateri cu referire la responsabilitățile într-o
solidaritate și ajutor reciproc. Responsabilități relație și familie.
versus beneficii. Pledoarie Pro-Familie.

Dimensiunea 2. Unitatea de învățare Asigurarea calității vieții


Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
2.1. Descrierea priorităților și a  Prioritățile unui tânăr/tânără. Semnificația  Crearea unor postere “Priorități importante pentru
modalităților/ mijloacelor de priorității. Stabilirea priorităților. Prioritățile și devenirea mea” (colaj, desen, pictură, grafică);
realizare a acestora în raport cu calitatea vieții. Prioritățile în raport cu genul: mit și  Comentarea secvențelor din literatură, presă,
valorile personale și normele realitate. emisiuni radio și TV despre nevoi, dorințe și
acceptate în societate;  Valorile și nonvalorile. Caracterul polar al modalități de realizare;
2.2. Analiza posibilităților de valorii. Influența mediului de viață: familie, clasă,  Analiza informațiilor obținute din diferite surse
asigurare a unei vieți de calitate, comunitate, asupra sistemului de valori. despre prioritățile vieții;
axat pe muncă și respectul de  Sursele de venit prin muncă și respectul de sine.  Completarea de fișe individuale, postere, prezentări
sine; Munca și venitul. Condițiile de muncă și respectul despre muncă și importanța ei pentru respectul de
2.3. Proiectarea unei gospodării de sine. Integritatea persoanei și modalitățile de sine;
virtuale, bazate pe valori și obținere a venitului.  Poster „Arborele dorințelor” pentru a pune în
gestionarea economicoasă a  Nevoi și dorințe versus resurse. Bugetului valoare interesele și aspirațiile personale;
resurselor; familiei și bugetului personal. Gestionarea și  Organizarea unei mese rotunde „Cultura și stilul
economisirea. contribuția la economisirea propriu de viață – expresie a individualității”.
resurselor familiei.
 Casa mea de vis. „ Cuib familial. Valori materiale Produs:
versus valori spirituale. Copiii valoare a familiei, Eseu “Îmi construiesc o casă de vis și o viață de
20
sensul vieții. Organizarea gospodăriei. calitate, învățând din modele comunitare”,

Dimensiunea 3. Unitatea de învățare Modul de viață sănătos


Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
3.1. Descrierea rolului apei în  Apa și sănătatea. Rolul apei în menținerea  Discuție dirijată după lecturarea textelor tematice:
menținerea și consolidarea sănătății
sănătății organismului. Resursele de alimentație cu Ce importanță are apa pentru om? Câtă apă trebuie
organismului în baza informației apă. Calitatea apei. Prevenirea poluării apei. să consume omul pe zi? Cum putem ști că apa este
prezentatу;  Efortul și sănătatea. Efortul fizic și mintal. potabilă?
3.2. Analiza capacității de efort aCapacitatea de efort a adolescentului. Efortul ca  Realizarea unui sondaj: Cât efort trebuie să facă un
adolescentului din perspectiva factor al dezvoltării. Riscul supraefortului. adolescent? Ce activități sunt peste puterile
promovării unui mod activ de Oboseala influența asupra sănătății. Modalități de adolescentului? Care sunt însemnele oboselii
viață; diminuare a oboselii. mintale, fizice?
3.3. Aprecierea importanței  Drogurile. Situații de risc. Racolarea  Prezentarea unui poster: Dauna lipsei de mișcare
menținerii stării de sănătate, princonsumatorului. Impactul consumului de  Vizionare de filmulețe cu tematica: Consecințe ale
modul activ de viață, rezistența ladrogurilor asupra sănătății fizice, mintale și utilizării drogurilor.
tentațiile periculoase pentru emoționale în adolescență.
sănătate;  Modul sedentar de viață și sănătatea. Mișcarea Produs
ca factor de dezvoltare. Modalități de prevenire a Prezentare PPT: Eu particip conștiincios în activități
sedentarismului. de protecție a mediului în localitatea mea.
Spot publicitar: Spun NU utilizării drogurilor
Dimensiunea 4. Unitatea de învățare Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
4.1. Identificarea oportunităților  Elaborarea articolelor, posterelor, discursurilor la
educaționale și profesionale  Traseul educațional și perspective tema “Munca în adolescență: drepturi și
din perspectiva cunoașterii de profesionale. Oportunitățile educaționale și responsabilități”.
sine și a pieței muncii profesionale pentru absolvenții de gimnaziu.  Realizarea interviurilor pentru consultarea opiniei
4.2. Argumentarea deciziilor Criterii de alegere. Instituțiile de învățământ persoanelor adulte de vârstă diferită despre munca
privind traseul educațional și secundar general. Instituțiile de învățământ prin contract și fără contract.
profesional în baza sistemului profesional. Cerințe de înmatriculare și condiții  Identificarea acțiunilor pentru realizarea traseului
de atitudini și valori oferite. educațional\profesional.
4.3. Formularea unor inițiative  Personalitatea și profesia. Diferența dintre  Discuții cu părinții și/sau alte persoane de
pentru activitățile calități și abilități. Atitudini și valori. Tipuri de încredere privind decizia de carieră.
antreprenoriale în diferite personalitate. Rolul trăsăturilor de personalitate  Descrierea competențelor necesare pentru

21
domenii profesionale în decizia de carieră și realizarea profesională. practicarea diferitor profesii.
dezvoltate în comunitate  Cum se caută un loc de muncă. Modalitățile de  Identificarea valorilor dominante cu ajutorul
identificare a locului de muncă. Anunțuri de testului elaborat de către D. Super.
angajare și analiza lor.  Simularea interviurilor de angajare.
 Cariera profesională. Interviul de angajare.  Participarea la târguri de cariere pentru a comunica
Comportamente non-verbale utile pentru un cu angajatorii.
interviu de angajare. Echilibrul emoțional în  Analiza resurselor, problemelor din comunitate și
timpul unui interviu. Pregătirea pentru interviu. elaborarea ideilor de afaceri care ar contribui la
 Antreprenoriatul – opțiune de carieră. Planul dezvoltarea comunității.
de afaceri. Componentele constitutive. Schița
unui plan de afaceri, consultarea lui în Produs
comunitate. Proiectul de carieră. Proiectul include traseul
 Proiectul de carieră. Planificarea traseului educațional\profesional: obiective, acțiuni de
profesional\ traseu educațional. Oportunitățile realizare și monitorizare. Proiectul poate fi
educaționale stipulate în Codul Educației prezentat în cadrul unei activități publice. El este
definitivat, utilizând experiența acumulată în anii
de studii la gimnaziu.
Dimensiunea 5. Unitatea de învățare Securitatea personală
Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
5.1. Relatarea despre regulile de  Traficul rutier. Reguli de circulație. Utilizarea  Prezentarea imaginilor despre atacurile teroriste;
circulație, utilizarea mijloacelor de mijloacelor de transport. Acces legal conform  Ateliere practice: Știu să mă comport în stradă. Știu
transport din perspectiva securității vârstei. Contravenții. să citesc grupurile de semne; Știu să utilizez
personale și colective;  Comportamentul recomandat în caz de mijloacele de transport.
5.2. 5.2. Analiza contextelor de amenințare a unui act terorist. Surse ale  Discuții dirijate cu privire la securitatea personală în
asigurare a securității datelor cu terorismului. Modalități de manifestare. Reguli contextul securității naționale;
caracter personal, în baza cadrului de comportament în raport cu tipul actului  Formularea și rezolvarea de situații problemă
normativ existent; terorist. privind securitatea datelor personale, agresiunea în
5.3. Argumentarea necesității  Securitatea personală în contextul securității mediul on-line.
cunoașterii fenomenului bullying și naționale. Securitate națională; modalități de
a modalităților de comportament, asigurare. Comportament legal și corect în caz de Produs
din perspectiva asigurării amenințare a securității naționale. Afiș publicitar, elaborat în grup (care va fi plasat
securității personale  Securitatea datelor personale. Cadrul legal. în clasă/în școală ), în cadrul unei campanii de
Posibilități și limite ale securizării datelor cu promovare a securității personale cu una din
caracter personal. Riscuri ale accesului la datele tematici: Traficul rutier, Securitatea datelor

22
cu caracter personal. Mod de reacționare a personale, Pericolul unui act terorist, etc.
încălcării dreptului la securitatea datelor cu
caracter personal.
 Bullyingul. Agresiunea în mediul on-line.
Modalități de protecție. Reacție și comportament
în caz de bullying.

23
V. SUGESTII METODOLOGICE
Elementul conceptual-cheie al curriculumului sunt finalitățile educaționale, exprimate în
competențe specifice și unități de competență. Această abordare reflectă esența teoriei curriculare,
care constituie baza conceptuală a predării – învățarii – evaluării. Din această perspectivă, procesul
didactic este axat pe cel ce învață în relație cu mediul său de viață. Profesorul are rol de facilitator
care creează contextul favorabil atingerii finalităților proiectate. Reieșind din aceste repere
conceptuale, recomandăm profesorilor să utilizeze paradigma constructivistă în proiectarea și
realizarea procesului didactic, care pune în valoare: personalitatea elevului, prin implicarea lui activă;
orientarea procesului de învățare spre situații concrete din viață; demararea procesului de învățare de
la experiența elevului; îmbinarea judicioasă a activității individuale și a activității în grup; axarea pe
formarea de atitudini și valori.
Procesul didactic se realizează în baza celor cinci module. Conform abordării modulare, prin
intermediul fiecăruia se contribuie prioritar la formarea unei competențe specifice, fapt care nu neagă
și contribuția altor module la formarea competenței specifice concrete.
În scopul formării competențelor proiectate, profesorul poate să reeșaloneze modulele, în
dependență de condiții disponibile ( inclusiv cu luarea în considerație a condițiilor din natură,
structurii anului școlar, etc.), dar se recomandă parcurgerea integrală a modulului, a căror unități de
competență sunt într-un raport de inter -relaționare și contribuie, prin mesajul educațional ( unitățile
de conținut/problemele propuse ), la realizarea competenței specifice.
Profesorul poate ( este încurajat ) să propună, prin proiectarea didactică și alte unități de conținut,
care după părea lui, sau prin consultarea elevilor, părinților, membrilor comunității, vor contribui la
formarea competențelor specifice. În propunerea unităților de conținut, profesor va ține cont și de
resursele disponibile.
Disciplina Dezvoltarea personală este o disciplină ce are misiunea de a integra resursele
educaționale a diverșilor factori educaționali, școlii revenindu-i rolul de coordonare și de ordonare a
acestor influențe. Din această perspectivă, formele de realizare a procesului didactic trebuie să fie cât
mai diverse: lecții realizate în clasa de elevi; activități realizate în școală ( posibil și cu implicarea
elevilor din alte clase); excursii, vizite, activități practice în instituții și întreprinderi; activități de
voluntariat; activități realizate în comunitate, cu implicarea familiei și altor membri ai comunității. În
scop de cunoaștere și formare de atitudini, recomandăm organizarea unor vizite a elevilor din oraș în
localități rurale; a elevilor din localitățile rurale la întreprinderi și instituții din oraș. Pentru a crea
condiții favorabile dezvoltării personale, această disciplină poate să-și atingă obiectivele doar cu
implicarea plenară a tuturor factorilor educaționali: școală, familie, APL, comunitate, ONG-uri, etc.
În scopul utilizării potențialului formativ al mediului de trai, se va pune accent pe aspectele
pozitive și resursele de valoare ale mediului de viață: personalități și exemple de comportament moral
al persoanelor cunoscute; aprecierea resurselor din localitate ( natura, felul de utilizare și gospodărire
a resurselor, etc. ).
Profesorul este încurajat să utilizeze o gamă largă de metode și procedee didactice. Recomandăm
aplicarea cât mai largă a strategiilor de învățare prin rezolvare de probleme și utilizarea metodei
proiectelor, care valorifică:
 învățarea experiențială, prin care elevul este implicat direct și activ într-o experiență
concretă de învățare, relevantă pentru viața sa și pentru contextul specific în care trăiește, utilizând
observarea și analiza critică a propriilor percepții și reprezentări, stări, comportamente, atitudini,
experimentarea activă a ceea ce a învățat în situații noi, reflecția personală asupra experiențelor trăite;
 învățarea socială și comunicațională, care încurajează învățarea prin observarea celorlalți,
prin conversațiile structurate cu ceilalți și prin colaborarea și cooperarea cu aceștia, utilizând variate
modalități de comunicare (conversația în perechi, conversația de grup, dezbaterea etc.);
 învățarea reflexivă, prin care elevul analizează propriile sale experiențe de învățare pentru a-
și îmbunătăți strategiile și instrumentele de învățare eficientă în situații viitoare (autoevaluarea,
evaluarea în perechi, jurnalul de învățare, jurnalul de observare, comentarii reflexive etc.).

Procesul didactic, ca proces de predare –învățare- evaluare, pune accent pe învățare, predarea

24
fiind contextul didactic creat, prin care profesorul facilitează învățarea, iar evaluarea, fiind
mecanismul de feedback, care îl învață pe elev să se autoaprecieze și să acționeze spre formare
competențelor proiectate.

VI. STRATEGII DE EVALUARE

Evaluarea este parte integrantă a procesului de învățare și mecanism de gestionare și


autogestionare a deciziilor, privind dezvoltarea personală în ciclul primar, gimnazial și liceal. La
disciplina Dezvoltarea personală accentul este pus pe evaluarea autentică și autoevaluare. Evaluarea
în cadrul acestei discipline, nu va fi cu note. Evaluarea va avea un caracter calitativ și va fi axată pe
instrumente care permit înregistrarea progresului fiecărui elev. În cadrul disciplinei se vor practica trei
tipuri de evaluare:
- evaluare inițială;
- evaluarea continuă /formativă;
- evaluarea sumativă.
La evaluarea inițială profesorul va organiza o activitate interactivă în care elevii vor avea
posibilitatea să-și exprime opiniile despre cum se văd ei la sfârșitul anului școlar ce vor ei să învețe
la școală și ce cred că se va schimba în comportamentul lor. Ulterior primului an de implementare a
disciplinei, la prima lecție din fiecare clasă se evaluează realizarea acțiunilor proiectate în anul
precedent și la ultima lecție se elaborează un nou Plan de acțiuni pentru dezvoltarea personală. Astfel
elevul poate urmări evoluția intereselor, abilităților, valorilor, își asumă responsabilitate pentru
acțiunile realizate și însușește un set de instrumente care îl ajută în luarea deciziilor privind
autocunoașterea, modul de viață, cariera, sănătatea, securitatea, etc.
Pentru a armoniza și facilita activitatea de învățare a elevilor, recomandăm utilizarea Portofoliului
de dezvoltare personală.
Portofoliul de dezvoltare personală se va completa cu rezultate din activitățile realizate de elevi
la fiecare oră și va reprezenta o sursă pentru oferirea de feedback permanent și constructiv. Cadrul
didactic va avea în vedere faptul că portofoliul este un produs personal, de aceea elevii vor fi stimulați
să își utilizeze imaginația și creativitatea, atât în ceea ce privește conținutul acestuia, cât și modul de
prezentare. Este important ca să se discute împreună cu elevii importanța portofoliului și a rolului
acestuia în dezvoltarea personală.
Fiecare modul finalizează cu elaborarea unui produs, care va reflecta gradul de formare a
competenței specifice. Produsele sugerate la disciplina Dezvoltare personală cumulează achizițiile
elevilor din cadrul unui întreg modul curricular (pe parcursul a 5-6 ore) și solicită valorificarea tuturor
cunoștințelor, abilităților și atitudinilor în realizarea produsului recomandat. Produsele elaborate sunt
evaluate recproc și/sau autoevaluate în baza criteriilor de succes și păstrate în Portofoliul de
dezvoltare personală. Acest portofoliul este completat pe parcursul ciclului gimnazial. La finele
ciclului gimnazial, în baza instrumentelor de evaluare/autoevaluare, se iau decizii privind următoarea
etapă a traseului educațional.
Portofoliul de dezvoltare personală, va conține și Tabelul de performanță școlară, care se va completa
la finalul fiecărui modul. Tabelul de performanță școlară la disciplina Dezvoltare personală este un instrument
de monitorizare a performanțelor elevului și reprezintă o sinteză a rezultatelor obținute pe parcursul anului de
studii. Este un document obligatoriu pentru toți elevii claselor de gimnaziu..

VII. REFERINȚE BIBLIOGRAFIE

1. Activități psiho-sociale în domeniul egalității de gen pentru adolescenți, Terre des hommes,
Chisinau, 2016
2. Băban, A. Consiliere educațională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenție și consiliere,
2009.
25
3. Băban, A.; Petrovai, D.; Lemeni, G. Consiliere și orientare. București, Humanitas Educațional,
2002.
4. Burt, Shelley. Fii pregătit pentru interviu. București, Editura Tehnica, 1999.
5. Copacinschi M., Turchină T., Olaru V. Relații armonioase în familie. Suport informațional. Ed.
II-a revizuită. Chișinău: Centru Internațional La Strada, 2017.
6. Cornelius, H., Faire, S., Știința rezolvării conflictelor, Editura Știință și Tehnică, București, 1996.
7. Cristea S. (coord.) Reforma învățământului între proiectare și realizare, București: Editura
Didactică și Pedagogică, 2012..
8. Dumitrașcu D. (coord), T. Turchină (2006): Învăț să fiu, ghid pentru psihologi școlari, diriginți,
profesori. Chișinău: Centrul Educațional Pro Didactica;
9. Goleman, D. Inteligența emoțională, București, Editura Curtea Veche, 2002.
10. Golovei Lilia. Școala – prietena preadolescenților. Ghid metodologic pentru psihologii școlari și
diriginți. Chișinău: Imprint Star, 2017. - 96 p. ISBN 978-9975-4304-9-4
11. Grimalschi A. (coord.) Educația pentru o societate a cunoașterii: Cadrul de referință al
Curriculumui național. Chișinău, 2017
12. Gulei M.-E., Serea A. Orientarea și consilierea în carieră. Ghidul profesorului. Iași: Editura
Spiru Haret, 2011. 142 p.
13. Jigău, M. Consilierea carierei. Compendiu de metode și tehnici. Editura SIGMA, București, 2007.
14. Kincher Jonni. Psihologia pentru copii. București: Erc Press, 2008. - 139 p.
15. Marcinschi Călineci, M., Start pentru o carieră de succes, Centrul Educația 2000+, Humanitas
Educațional, 2004.
16. Neculau A., Cunoaște-l pe celălalt/, Editura Polirom, Iași, 2003.
17. Racu, E., Coadă, C. și col., Ghidul educatorului de la egal la egal în prevenirea HIV/SIDA,
Chișinău, 2003.
18. Robbins, A. Descoperă forța din tine, București, Editura Curtea Veche, 2002.
19. Salomia, E., Marcinschi, M., Cîrlea, S., David, C, Marcinschi, F., Murgu, A., Oancea, A., Șandru,
I. 2003. Ghidul carierei mele. Ediția a 2-a, Centrul Educația 2000+, Humanitas Educațional.
20. Sclifos L., Goraș-PosticăV.ș.a., O competență-cheie: a învăța să înveți. Ghid metodologic,
Chișinău, C. E.PRO DIDACTICA, 2010.
21. Temple, Ch.; Steele, J.L.; Meredith, K.S., Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gândirii critice.
Centrul Educațional PRO DIDACTICA, Chișinău, 2003.
22. Terzi-Barbaroșie Daniela, Parentaj conștient sensibil la gen, Suport de curs, Chișinău, 2016
23. Tunyagi, O. Managementul furiei. Psihologie practică pentru adulți și adolescenți, Ed. Vladimed-
Rovimed, Bacău, 2014.
24. Turchină T. Broșură „Familii fără hotare: 20 Întrebări și Răspunsuri despre copii, pentru părinții
care pleacă peste hotare”, Chișinău: Reprezentanța din RM a Fundației „Terre des hommes”,
2016
25. Turchină T. Broșură „Familii fără hotare: Copii rămași acasă? Părinți plecați în străinătate?
Răspunsuri pentru profesioniști”, Chișinău: Reprezentanța din RM a Fundației „Terre des
hommes”, 2017
26. Резапкина Г. Профессия и карьера. //În: Школьныйпсихолог, № 02/2009.
www.psy.1september.ru/view_article.php?ID=200900204
27. Тамонова Е. Я поступаю учиться. //În: Школьный психолог, №
23/2003.www.psy.1september.ru/article.php?ID=200302318

26