Sunteți pe pagina 1din 5

CABINET MINISTRU

ORDIN
privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a,
filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic,
specializarea ghid turism religios
şi a programelor şcolare din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a – a XII-a,
filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic,
specializarea ghid turism religios

În conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările


ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr.185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


emite prezentul ordin:

Art. 1. Se aprobă planurile-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a, învățământul
liceal, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic, specializarea ghid turism religios. Aceste
planuri-cadru sunt cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. Se aprobă lista disciplinelor de specialitate din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a – a XII-a,
învățământul liceal, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic, specializarea ghid turism
religios. Lista disciplinelor şi alocările orare corespunzătoare sunt cuprinse în Anexa 2, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. Se aprobă programele şcolare pentru disciplinele care fac parte din curriculumul diferenţiat pentru
clasele a IX-a – a XII-a, ciclul liceal, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic, specializarea
ghid turism religios, după cum urmează: Programa şcolară pentru disciplina Studiu biblic, clasele a IX-a şi a
X-a; Programa şcolară pentru disciplina Istoria civilizaţiilor şi a religiei, clasele a IX-a şi a X-a; Programa
şcolară pentru disciplina Limba greacă biblică, clasele a IX-a şi a X-a; Programa şcolară pentru disciplina
Limba modernă 2 (Limba franceză), clasele a IX-a şi a X-a; Programa şcolară pentru disciplina Studiu biblic,
clasele a XI-a şi a XII-a; Programa şcolară pentru disciplina Geografia turismului religios, clasa a XI-a;
Programa şcolară pentru disciplina Artă religioasă, clasele a XI-a şi a XII-a; Programa şcolară pentru
disciplina Marketing în turism, clasa a XII-a; Programa şcolară pentru disciplina Tehnologia activităţii de
turism, clasele a XI-a şi a XII-a; Programa şcolară pentru disciplina Economia turismului religios, clasele a
XI-a şi a XII-a. Pentru celelalte discipline din curriculum diferenţiat, se vor aplica programele şcolare aflate în
vigoare din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a – a XII-a, ciclul liceal, filiera vocaţională, profilul
teologic, cultul romano-catolic, specializarea teologie. Programele sunt cuprinse în Anexa 3, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, partea I.
Art. 5. Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Direcţia Generală Management,
Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională, Direcţia Generală Buget - Finanţe şi Resurse Umane, Institutul
de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic,
inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi conducerile unităţilor de învăţământ
duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministru,

Remus PRICOPIE

Bucureşti
Nr. 5121
Data: 15.12.2014
Anexa 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5121 /15.12.2014
_____________________________________________________________________

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI

FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFILUL TEOLOGIC


Cultul romano-catolic

SPECIALIZAREA: GHID TURISM RELIGIOS

ARIA CURRICULARĂ/ Clasa a IX-a Clasa a X-a


Disciplina TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 1 7 6 1 7
Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
Limba modernă 2 1 1 2 1 1 2
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 - 6 6 - 6
Matematică 2 - 2 2 - 2
Fizică 2 - 2 2 - 2
Chimie 1 - 1 1 - 1
Biologie 1 - 1 1 - 1
OM ŞI SOCIETATE 4 8 12 4 8 12
Istorie 1 - 1 1 - 1
Geografie 1 - 1 1 - 1
Socio-umane 1 - 1 1 1 - 1 1
Religie* 1 - 1 1 - 1
Discipline de specialitate - 8 8 - 8 8
ARTE - 2 2 - 2 2
Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
Educaţie vizuală - 1 1 - 1 1
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
Consiliere şi orientare - - - - - -
TEHNOLOGII 2 - 2 2 - 2
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 2 - 2 1 - 1
Educaţie antreprenorială - - - 1 - 1
TOTAL TC/ CD/ CDS 19 11 30 1 19 11 30 1
TOTAL (TC+CD+CDS) 31 31
TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii
*
În clasele a IX-a și a X-a, ora de Religie din trunchiul comun se alocă pentru studierea unei discipline de specialitate.
Anexa 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5121 /15.12.2014
_____________________________________________________________________

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI

FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFILUL TEOLOGIC


Cultul romano-catolic

SPECIALIZAREA: GHID TURISM RELIGIOS

ARIA CURRICULARĂ/ Clasa a XI-a Clasa a XII-a


Disciplina TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+CD CDŞ
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 4 11 7 3 10
Limba şi literatura română 3 1 4 3 1 4
Literatura universală - 1 1 - 1 1
Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
Limba latină - 2 2 - 1 1
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII - 1 1 - 1 1
Matematică - - - - - -
Ştiinţe - 1 1 - 1 1
OM ŞI SOCIETATE 4 9 13 4 10 14
Istorie 1 - 1 1 - 1
Geografie 1 - 1 1 - 1
2 2
Socio-umane 1 - 1 1 - 1
Religie* 1 - 1 1 - 1
Discipline de specialitate - 9 9 - 10 10
ARTE 1 1 2 1 1 2
Educaţie artistică 1 - 1 1 - 1
Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - -
Consiliere şi orientare - - - - - -
TEHNOLOGII 1 - 1 1 - 1
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 1 - 1 1 - 1
TOTAL TC/ CD/ CDS 14 15 29 2 14 15 29 2
TOTAL (TC+CD+CDS) 31 31
TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii
*
În clasele a XI-a și a XII-a, ora de Religie din trunchiul comun se alocă pentru studierea unei discipline de specialitate.
Anexa 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5121 /15.12.2014

_____________________________________________________________________

CURRICULUM DIFERENŢIAT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI


FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFILUL TEOLOGIC
Cultul romano-catolic
SPECIALIZAREA: GHID TURISM RELIGIOS

Număr de ore / săptămână


Discipline de specialitate
Clasa a IX-a Clasa a X-a
Discipline de specialitate 8 8
Studiu biblic 2 2
Catehism 1 1
Istoria civilizaţiilor şi a religiei 1
- -
Spiritualitate2 1 1
Limba latină 2 2
Limba greacă biblică 1 1
Practica de specialitate3 1 1
Alte discipline 3 3
Limba modernă 2 1 1
Educaţie vizuală 1 1
Educaţie muzicală4 1 1
Număr total de ore pe săptămână/ CD 11 11
1
Pentru disciplina Istoria civilizatiilor şi a religiei se alocă ora de Religie din trunchiul comun (TC).
2
Pentru disciplina Spiritualitate, în afara orei prevăzute în curriculumul diferenţiat (CD), se pot aloca 1-2 ore/
săptămână pentru fiecare clasă, sub formă de consultaţii şi îndrumări spirituale. Aceste ore vor fi consemnate în condică şi vor
fi incluse în norma profesorului de Spiritualitate.
3
În clasele a IX-a și a X-a, practica de specialitate este organizată cumulativ, la sfârşitul anului școlar (36 ore/an).
4
Pentru disciplina Educaţie muzicală, în afara orei prevăzute în curriculumul diferenţiat (CD), se pot aloca 1-2
ore/săptămână pentru Ansamblu coral, activitate care se va organiza în afara orarului zilnic şi va fi inclusă în norma
profesorului de Muzică.
Anexa 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5121 /15.12.2014
_____________________________________________________________________

CURRICULUM DIFERENŢIAT PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI


FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFILUL TEOLOGIC
Cultul romano-catolic
SPECIALIZAREA: GHID TURISM RELIGIOS

Număr de ore / săptămână


Discipline de specialitate
Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Discipline de specialitate 9 10
Studiu biblic 2 2
Catehism 1 2
Istoria Bisericii1 - -
2
Spiritualitate 1 1
Geografia turismului religios 1 -
Artă religioasă 1 1
Marketing în turism - 1
Tehnologia activităţii de turism 1 1
Economia turismului religios - 1
Practica de specialitate3 2 1
Alte discipline: 6 5
Limba română 1 1
Literatura universală 4
1 1
Limba latină 2 1
Ştiinţe 1 1
Educaţie muzicală 4
1 1
Număr total de ore pe săptămână/ CD 15 15
1
Pentru disciplina Istoria Bisericii se alocă ora de Religie din trunchiul comun (TC).
2
Pentru disciplina Spiritualitate, în afara orei prevăzute în curriculumul diferenţiat (CD), se pot aloca 1-2 ore/
săptămână pentru fiecare clasă, sub formă de consultaţii şi îndrumări spirituale. Aceste ore vor fi consemnate în condică şi vor
fi incluse în norma profesorului de Spiritualitate.
3
În clasa a XI-a, practica de specialitate este organizată cumulativ, la sfârşitul anului școlar (72 ore/an). În clasa a XII-
a, practica de specialitate este organizată pe parcursul anului şcolar (36 ore/an).
4
Pentru disciplina Educaţie muzicală, în afara orei prevăzute în curriculumul diferenţiat (CD), se pot aloca 1-2
ore/săptămână pentru Ansamblu coral, activitate care se va organiza în afara orarului zilnic şi va fi inclusă în norma
profesorului de Muzică.