Sunteți pe pagina 1din 9

Desfășurarea lecției

Strategia didactică
Etapele Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare
Metode şi Mijloace de Forma de
lecţiei procedee învăţare organizare

Profesorul stabileşte Elevii numesc absenţii.


Momentul ordinea şi disciplina, apoi Elevii îşi pregătesc conversaţia - activitate
frontală
organizat 2’ pregăteşte materialele cele necesare orei de observarea
oric necesare orei de limba limba română. sistematică
română.

Captarea 2 Le propun elevilor un Elevii numesc diferite conversaţia activitate observarea


frontală
atenţiei exerciţiu de spargere a specii literare sistematică
elevilor gheţii.Prin sondaj vor fi doină,roman,povestire,
solicitaţi să numească o basm,legendă etc.
specie literară care începe
cu iniţiala prenumelui lor.
Verifica Le propun elevilor să Elevii numesc tipurile de Conversaţia Tabla activitate frontală
rea 3’ definească nuvela, să nuvelă în funcţie de cele Videopro- observarea
iectorul
cunoştin numească folosind metoda trei criterii enunţate de sistematică
telor ciorchinelui tipurile de profesor.
anterioa nuvela în funcţie de
re şi a tematica acesteia ,curentul
temei de literar şi după raportul
casă realitate ficţiune .ANEXA Conversaţia

Profesorul adresează Tema nuvelei o constituie


câteva întrebari în legatură deformarea psihică până
5’ cu nuvela În vreme de la alunecarea în
razboi,de I.L.Caragiale nebunie,a omului obsedat
Care este tema nuvelei? de ideea îmbogăţirii.

Titlul nuvelei se
Cum explicaţi titlul caracterizează prin Conversaţia
nuvelei? ambiguitate şi poate avea
o dublă explicaţie: în
sens denotativ „în vreme
de război”se referă la activitate frontală
observarea
perioada istorică în care alternativ cu sistematică
se derulează acţiunea şi activitatea
individuală
anume războiul de
Independenţă din 1877; Conversaţia Tabla
-în sens conotativ, Videopro-
războiul defineşte iectorul

zbuciumul lăuntric al
protagonistului care Activitate frontală

atinge parocxismul
tensiunii
psihologice,starea de
nebunie instalându-se
definitiv în mintea sa Conversaţia
confuză.
Nuvela este structurată
Cum este structurată pe trei capitole :-în
nuvela? primul se fixează timpul
şi locul acţiunii 1877 şi activitate frontală
se prezintă alternativ cu
personajele,naraţiunea activitatea
individuală
oprindu-se la moartea
inventată a preotului:
- în capitolul al doilea, observarea
la cinci ani de la sistematică
terminarea
războiului,încep stările Conversaţia
halucinatorii ale
hangiului; Tabla
- în capitolul al treilea Videopro-
are loc întâlnirea reală a iectorul

fraţilor,încheiată cu
nebunia lui Stavrache.
Acţiunea se desfaşoară
Pe câte planuri se pe două planuri: real şi
desfaşoară acţziunea halucinatoriu a căror
nuvelei? convergenţă este perfectă observarea
până la suprapunere. sistematică
Obsesia este prezentată
Care sunt mijloacele prin gradat prin reliefarea Conversaţia
care se reliefează obsesia gândurilor ascunse ale
hangiului? personajului,evoluţia spre
prăbuşirea psihică şi
concordanţa dintre
trăirile sufleteşti ale
hangiului şi natură.
Perspectiva narativă este
reprezentată de naratorul
omniscient şi de
Numiţi tipul de naraţiunea la persoana a observarea
perspectivă narativă –III-a.Modalitatea sistematică
prezent în text. narativă se remarcă prin
absenţa marcilor formale
ale naratorului,de unde
reiese distanţarea
acestuia faţă de
evenimete.

Elevii explică rolul


Pe tablă este proiectat
cratimei: –elidare unei
5’ următorul citat:” Ceea ce vocale şi pronunţarea
pare să-l preocupe pe legată a cuvintelor
Caragiale este modul în datorită ritmului rapid al
care un om normal îşi vorbirii.
pierde coerenţa Ca semn de punctuaţie
sufletească sau mentală şi cratima se foloseşte în
următoarele situaţii:
se năruie sub presiunea
unor factori care, în -între cuvinte repetate:
definitiv,ne ameninţă pe „valuri-valuri”;
toţi.”(Florin Manolescu) -între numerale pentru
exprima aproximaţia:
Elevii sunt invitaţi să „doi-trei elevi”; apreciere
explice rolul cratimei în -substantive sau verbală
numerale care precizază
textul dat şi să alcătuiască
limita de
un enunţ în care cratima să spaţiu,direcţia: :cam pe la
devină semn de punctuaţie, Rucăr-Bran”;
nu de ortografie. -ierarhia într-o
clasificare: „capitolele X-
XII”.

Elevii îşi exprimă opinia


în legătură cu citatul.
Apoi,elevii sunt solicitaţi
Nuvela, În vreme de
să işi exprime opinia în război ,se află la graniţa
legătură cu afirmaţia lui dintre creaţia realistă,
Florin Manolescu care este o oglindă exactă
a realitătăţii şi cea
naturalistă,iar citatul ne
avertizează că în viaţă
trebuie să fim cumpataţi
pentru că în oricare dintre
noi se poate trezi la un
moment dat acel factor
care să ajungă să ne
domine.
Anunţare
a titlului Profesorul comunică titlul Elevii urmăresc cu caietul activitate
lecţiei, şi 2’ lecţiei şi obiectivele atenţie anunţarea conversaţia tabla frontală observarea
a propuse. obiectivelor şi îşi notează sistematică
obiective Scrie pe tablă titlul titlul în caiete.
lor lecţiei : « Implicaţii
psihologice în nuvela În
vreme de război ,de
I.L.Caragiale .
Elevii sunt anunţaţi că
folosind metoda cubului
vom încerca să
demonstrăm că nuvela este
una realist psihologică cu
puternice accente
naturaliste.
Invit un elev în faţa clasei Elevii aleg câte un plic şi Cubul

Prezentar pentru a roti cubul clasa a citesc sarcinile de lucru. activitate frontală
ea 2’ fost împărţită în prealabil Elevii ascultă şi conversaţia fişa de lucru observarea
metoda cubului
sarcinilo pe şase grupe de adresează întrebări dacă sistematică
r de lucru.Profesorul are în au neclarităţi. activitate pe grupe

învăţare mână şase plicuri care


conţin sarcinile de lucru
corespunzătoare celor şase
feţe ale cubului. Fiecare
echipă nominalizează un
reprezentant pentru a ridica
plicul cu sarcina de
lucru.Pe măsură ce se va activitate pe grupe
roti cubul fiecare echipă va
descoperi sarcina de lucru fişa de lucru

şi o va citi cu voce tare. conversaţia fişa de citat


Înmânez elevilor fişele de
portofoliul
lucru după care se va
elevului
10’ conduce procesul de
actualizare şi de fixare a
cunoştinţelor.Elevii vor Elevii îşi pregătesc
avea timp de lucru maxim portofoliul cu fişele de
15 minute. De asemenea se citat.
aduce în discuţie tema de
casă elevii au avut de
extras cât mai multe citate
din operă pe care le vor
utiliza în rezolvarea
sarcinilor de lucru.

Antrenez elevii în activita- Elevii ascultă indicaţiile conversaţia activitate


tea şi îi anunţ că fiecare şi rezolvă în echipa individuală
activitate frontală
echipă va primi la sfârşitul sarcinile de lucru
activităţii câte un expunerea

calificativ care va fi stabilit


împreună cu ei pornind de activitate
observarea
la fişele de evaluare ataşate Elevii ascultă indicaţiile conversaţia Planşa pe grupe sistematică
fişei de lucru.De asemenea profesorului şi îşi notează sase grupe

fiecare echipă va acorda informaţiile.


liderului o notă pentru felul plansa cartonaşe cu
expunerea
în care şi-a organizat problematizarea activitate pe grupe calificative
echipa pentru a rezolva caietul activitate frontală
explicaţia
sarcinile de lucru,iar liderul conversația
va acorda calificative metoda exploziei
membrilor stelare
echipei,justificând alegerea Elevii îşi prezintă aprecieri
făcută. activitatea în faţa Explicaţia verbale
clasei,iar ceilalţi îşi conversaţia fișa de lucru
argumentarea
12 După ce elevii au rezolvat notează informaţiile noi
fişele de lucru sunt poftiţi în caiete.
să îşi prezinte activitatea. grile de
evaluare

5 Folosind metoda exploziei


stelare elevii vor răspunde Elevii completează fişele calificative
în echipă cerinţelor de pe de lucru şi apoi îşi
fişă şi vor fi îndemnaţi să schimbă fişele corectând
schimbe fişele cu colegii eventualele greşeli şi
din altă grupă corectându- acordând note.
şi activitatea şi acordând o
notă pe care liderul echipei
o va justifica.

5 aprecieri verbale și activitate frontală


Aprecierea
Asigura Elevii primesc fişe notarea elevilor activitate verbala
rea cuprinzând trăsăturile celor pe grupe Acordarea
feedback patru temperamente şi li se unor note
ului cere să identice tipul de
temperamen în care se
încadrează personajul şi în
acelaţi timp să-şi descopere
propriul temperament.
Ca ultim exerciţiu le
propun elevilor să un
cvintet

Asigura Formulez concluziile Elevii ascultă explica-


rea referitoare la desfăşurarea țiile profesorului. conversaţia tablă activitate observarea
explicația caiet individuală
retenţiei lecţiei şi fac aprecieri Elevii își notează tema. chestionarul sistematică
şi 5’ despre modul în care elevii Completează apreciere
transferu au participat la lecţie. chestionarul verbală
lui Elevii primesc un
chestionar de evaluare a
lecţiei.
Stabilesc tema:. Realizați
un eseu în care să
demonstraţi că nuvela În
vreme de război este o
nuvelă realist-psihologică
cu accente naturaliste.