Sunteți pe pagina 1din 3

Data: 17.04.

2013
Unitatea de învăţământ:
Profesor: Cămăraş Daniela
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Obiectul: Limba şi literatura română
Clasa: a XI-a A,profil Servicii
Subiectul lecţiei:Implicaţii psihologice în nuvela“În vreme de război” de I.L.Caragiale
Tipul lecţiei: de fixare a cunoştinţelor,de formare a priceperilor şi deprinderilor.
Durata: 50 de minute

COMPETENŢE GENERALE:
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea
mesajelor,în diferite situaţii de comunicare;
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică,structurală şi stilistică în receptarea
diferitelor texte literare şi nonliterare;
3. Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale /
literare;
4. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.
COMPETENŢE SPECIFICE :
1.1. Aplicarea cunoştinţelor de limbă în receptarea mesajelor orale şi scrise;
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor studiate ;
2.2. Compararea viziunii despre lume, despre condiţia umană sau despre artă reflectate în
texte literare, nonliterare sau în alte arte;
2.3. Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de
lectură;
3.1. Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre opera literară studiată şi contextul cultural
în care a apărut aceasta;
3.2. Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc până la
începutul secolului al XX-lea;
3.3. Identificarea unor conexiuni între literatura română şi cea universală;
3.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare şi cercetare a unei teme;
4.2. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în vederea formulării unor judecăţi
proprii.
Obiective operaţionale
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili :
Cognitive:

C1: să precizeze locul pe care-l ocupă personajul în text, caracterizându-l succint;


C2: să identifice modalităţile de caracterizare folosite de autor;
C3: să identifice modalităţile de realizare a analizei psihologice;
C4: să încadreze opera în specia literară corespunzătoare şi în curentul literar
corespunzător ; ;
C5: să realizeze portretul moral al personajului, ilustrând contradicţiile interioare ale
acestuia;
C6: să descrie etapele evoluţiei personajului până la nebunie;
C7: să realizeze încadrarea personajului într-o tipologie, argumentând şi stabilind analogii
cu alte tipuri similare din literatura română sau universală;
C8: să imagineze un alt posibil final nuvelei .

Afective:
– Să participe cu interes la actul comunicării;
– Să introducă noile cunoştinţe în propriul sistem de valori;
– Să dovedească receptivitate afectiv - intelectuală faţă de substanţa morală a nuvelei;
– Să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul echipei;
– Să manifeste spirit de competiţie.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a)Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, ciorchinele, cubul, învăţarea
prin descoperire, explozia stelara,braistormingul,cvintetul
b)Mijloace: tablă, manual, fişe de lucru, planşe, markere, lipici,cub, videoproiector;
c) Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare, sala de clasă;
d) Forme de organizare: activitate individuală, activitate frontală, activitate pe grupe;
e) Forme de evaluare: observarea sistematică a elevilor, evaluarea orală şi scrisă,
aprecieri verbale,fişe de evaluare,cartonaşe reprezentând calificative.
f ) Bibliografie:
1. Limba şi Literatura Română, manual clasa a XI-a, autori Adrian Costache, Florin
Ioniţă, M.N. Lascăr, Adrian Săvoiu, Grup Editorial ART, 2006
2. V. Rotaru, Teoria literaturii, ed. Aula Magna, 2004 ;
3. Cecilia Stoleru, Literatura română-comentarii literare, ed. Pestalozzi, Bucureşti,
2004 ;
4. N. Cozma, G. Scoruş, Literatura Română-repere critice fundamentale, ed. Aula
Magna, Braşov, 2003 ;
5. Gabriel Angelescu, Proza secolului XIX,ed. Aula Magna, Braşov, 2002 ;
6. Gabriela Duda, Analiza textului literar, Humanitas Educaţional, 2002
7. Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura
Polirom, 1999, Iaşi;