Sunteți pe pagina 1din 5

Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 419420

Inapoi

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de


notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.

Planuri anuale de achizitii publice


An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Autoritate contractanta: COMUNA VINATORII MICI (PRIMARIA VINATORII MICI)
Numar invitatie / anunt: 419420 / 08.12.2017
Denumire contract: Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, Detalii de executie,
DTAC, Documenta?ii pentru avize si Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru
perioada de executie a lucrarilor la obiectivul de investitii „CONSTRUIRE GRADINITA
NOUA IN SAT VANATORII MARI, COMUNA VANATORII MICI, JUD. GIURGIU”
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA VINATORII MICI (PRIMARIA VINATORII MICI)
Cod fiscal: 5026664, Adresa: COM.VINATORII MICI, NR.301. JUDETUL
GIURGIU, Vanatorii Mici, Telefon: +40 246265026, Fax: +40 246265026
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
In SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, Detalii de executie, DTAC,
Documenta?ii pentru avize si Asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru perioada de executie a lucrarilor la obiectivul de investitii
„CONSTRUIRE GRADINITA NOUA IN SAT VANATORII MARI, COMUNA
VANATORII MICI, JUD. GIURGIU”
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Obiectul contractului este acela de prestare Servicii de proiectare faza
Proiect Tehnic, Detalii de executie, DTAC, Documenta?ii pentru avize si
Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru perioada de executie a
lucrarilor la obiectivul de investitii „CONSTRUIRE GRADINITA NOUA IN SAT
VANATORII MARI, COMUNA VANATORII MICI, JUD. GIURGIU” Valoarea
estimata a achizitiei – 43.102,34 lei fara TVA, compusa din: - proiect tehnic =
27.147,76 lei - detalii de executie = 4.888,50 lei - documentatii necesare
obtinerii avizelor si acordurilor = 2.714,32 - asistenta tehnica = 8.351,76 lei
CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari
II.1.6)
publice (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1) Valoare estimata: 43,102.34 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Ofertantul va constitui garantia de participare in
cuantum de 430,00 lei. Echivalenta in valuta a valorii
exprimate in lei se va determina corespunzator cursului
stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare
simplificat in SEAP. Garantia de participare se constituie
in conformitate cu prevederile art. 36 din HG nr.
395/2016, cu modificarile si completarile uterioare. In
cazul viramentului bancar, plata se va realiza in contul
RO04TREZ3225006XXX000683, deschis la Trezoreria
Bolintin Vale. Perioada de valabilitate a garantiei de
participare va fi cel putin egala cu perioada de
valabilitate a ofertei, respectiv 120 zile (de la data limita
de depunere / primire oferte ). Instrumentul de
garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de
participare se va executa neconditionat, respectiv la
prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Dovada constituirii garantiei de participare (indiferent de
forma prin care a fost constituita), se va depune scanat
în SEAP pâna la data si ora limita de depunere a
oferelor. În cazul depunerii de oferte în asociere,
garantia de participare trebuie constituita în numele
asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti
membrii grupului de operatori economici. Garantia de
participare emisa în alta limba decât româna va fi
însotita de traducerea autorizata în limba româna.
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din
valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui
in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului de achizitie si in conformitate cu art. 40 din
HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare si se va restitui in conformitate cu prevederile
art. 42 alin.3 si 4 din acelasi act normativ. Aceasta poate
Garantie de buna executie fi constituita si prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale. In aces caz,
contractantul are obligatia de a deschide la unitatea
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent
un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante (HG nr. 1045/2011). Suma initiala care se
depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica
de 0,5% din valoarea contractului.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la
inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se
regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 si art. 60 din Legea
nr.98/2016. Declaratia de neincadrare la art.60 din Legea nr.98/2016 se va prezenta
odata cu DUAE. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Initial se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente
situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,
doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra
ofertelor admisibile: Aceste documente pot fi: • certificate constatatoare privind lipsa
datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; •
cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor
ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • dupa caz,
documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate
beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din
Legea 98/2016 privind achizitiile publice; • alte documente edificatoare, dupa caz.
Precizari: a. Operatorul economic cu privire la care autoritatea contractanta
stabileste, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau
despre care a luat la cunostinta in orice alt mod ca se incadreaza in oricare din sit.
prevazute la art.164, 165, 167 din Legea 98/2016 va fi exclus din procedura de
atribuire. De asemenea, excluderea operatorului economic se realizeaza si in cazul
in care persoana condamnata printr-o hotarare definitiva este membru al organului
de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator
economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul
acestuia. b. Aceasta cerinta se solicita si eventualilor subcontractanti in conformitate
cu prevederile art. 170 din Legea nr. 98/2016. c. In cazul depunerii unei oferte in
asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. d. In
cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de
catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea
acestei cerinte, in conformitate cu prevederile art. 183 din Legea nr. 98/2016. 2.
Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu
putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum si a celor
implicati în procedura din partea acestuia din urma sunt: Simion Aurelian – Primar,
Radu Stan – Viceprimar, Matei Carmen Monica - Secretar Comuna, Spiridon Elena
– Contabil, Nita Nicoleta Mirela - Responsabil achizitii publice, Stefan Ion – Consilier
Primar, Baciu Sorin Vasile - Expert extern cooptat, Consilieri locali: Anghel Tudor,
Burcea Florentina, Stan Marin, Ciobanu Ion, Margelatu Petrica, Matei Florea,
Nasaila Marian, Neacsu Marin, Nita Stefan. Se va prezenta declaratia de
neincadrare in prevederile art. 60 odata cu DUAE de catre toti participantii la
procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator) -Formular
11 (Sectiunea Formulare). Cerinta: operatorii economici trebuie sa dovedeasca o
forma de inregistrare, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit
operatorul economic. Documente de confirmare solicitate: a). Initial se va completa
si prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016.
Documentele justificative mentionate mai jos, care probeaza indeplinirea cerintei,
vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. b)
Prezentarea Certificatului Constatator emis, in conformitate cu legislatia in vigoare,
de catre Oficiul Registrului Comertului (sau alt document echivalent emis in
conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta a ofertantului), din care sa
rezulte cel putin urmatoarele informatii: - datele de identificare ale operatorului
economic; - asociati/actionari; - administratori/persoane imputernicite; - cenzori
si/sau auditori; -domeniul/domeniile de activitate principal(e) si/sau secundar(e),
codurile CAEN aferente acestora; - sedii secundare/puncte de lucru;
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Experien?a similara Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat
servicii de proiectare/asistenta tehnica in domeniul constructiilor civile si/sau
industriale (de construire si/sau de modernizare si/sau de reabilitare de cladiri, etc)
in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor in
conformitate cu normele profesionale in domeniu prin prezenta procedura cu o
valoare cumulata de cel putin 43.000 lei fara TVA, la nivelul a maxim 3 contracte.
Pentru conversia in RON, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/alta
valuta comunicat de BNR.,Continuare,Subcontractare Informa?ii privind partea din
contract pe care operatorul economic are, eventual, inten?ia sa o subcontracteze