Sunteți pe pagina 1din 10

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

OLIMPIADA DE BIOLOGIE
FAZA JUDEŢEANĂ
3 MARTIE 2007
CLASA A IX-A

SUBIECTE

I. ALEGERE SIMPLĂ
La următoarele întrebări ( 1-30 ) alegeţi un singur răspuns din variantele propuse.

1. Un cromozom în plus în perechea 21 apare în sindromul:


A. Turner C. Cri du chat
B. Down D. Klinefelter

2. Sinteza de polizaharide e realizată de:


A. dictiozomi C. mitocondrii
B. membrana plasmatică D. peretele celular

3. Maladie genetică recesivă autozomală este:


A. albinismul C. hemofilia
B. daltonismul D. anemia falcifomă

4. Etapa aerobă a respiraţiei celulare:


A. are loc în citosol
B. se finalizează cu formarea a două molecule de ATP
C. este o etapă anoxigenică
D. presupune descompunerea substanţelor organice până la H 2O şi CO2

5. Organite lipsite de membrană:


A. lizozomii C. vacuolele
B. plastidele D. ribozomii

6. Centrozomul:
A. este delimitat de o membrană simplă
B. are rol în formarea fusului de diviziune
C. este alcătuit din doi nucleoli
D. se formează la sfârşitul profazei
7. Fiecare din cei patru spermatozoizi, formaţi prin diviziunea meiotică a unei
celule-mamă cu 2n =12 cromozomi, are:
A. 2n = 12 cromozomi
B. n = 12 cromozomi
C. 2n = 6 cromozomi
D. n = 6 cromozomi

8. Este o lege mendeliană a eredităţii:


A. plasarea lineară a genelor în cromozomi
B. schimbul reciproc de gene între cromozomii pereche
C. segregarea independentă a perechilor de caractere
D. transmiterea înlănţuită a genelor plasate linear în cromozom

9. Ribozomii:
A. au la periferie o membrană simplă
B. sunt alcătuiţi din ADN şi enzime
C. au rol în digestia intracelulară
D. sunt particule ribonucleoproteice

10. Este o teză a teoriei cromozomale a eredităţii:


A. autopolenizarea plantelor hibride din prima generaţie
B. schimbul nereciproc de gene între cromozomii pereche
C. transmiterea înlănţuită a genelor plasate linear în cromozom
D. uniformitatea hibrizilor din prima generaţie

11. Enzimele oxidoreducătoare cu rol în respiraţia celulară sunt situate pe:


A. canaliculele reticulului endoplasmatic
B. cristele mitocondriale
C. veziculele aplatizate ale aparatului Golgi
D. lamelele stromatice

12. Este fază a diviziunii mitotice:


A. anafaza II C. profaza I
B. interfaza D. metafaza

13. Enzime hidrolitice conţin:


A. ribozomii C. centrozomii
B. vacuolele D. lizozomii

14. În procesul de respiraţie celulară:


A. se elimină dioxid de carbon
B. se sintetizează substanţe organice
C. se produce oxigen
D. se consumă energie

2
15. La sfârşitul telofazei mitotice:
A. se dezorganizează membrana nucleară
B. are loc formarea a patru celule haploide
C. se reorganizează nucleolii şi învelişul nuclear
D. are loc individualizarea cromozomilor

16. În dihibridare:
A. se încrucişează indivizi care se deosebesc printr-o singură pereche de caractere
B. se obţin în F1 indivizi heterozigoţi pornind de la părinţi homozigoţi
C. se încrucişează genitori homozigoţi identici din punct de vedere genotipic şi
fenotipic
D. se obţin în F1 exclusiv indivizi homozigoţi pornind de la părinţi heterozigoţi

17. Cloroplastele sunt alcătuite din:


A. vezicule sferice cu enzime hidrolitice
B. criste cu enzime oxidoreducătoare
C. grana cu pigmenţi asimilatori
D. vezicule aplatizate cu rol secretor

18. Fenotipul este:


A. totalitatea genelor unui organism
B. numărul de cromozomi din celula diploidă
C. totalitatea însuşirilor unui organism
D. numărul de cromozomi din celula haploidă

19. Funcţie a aparatului Golgi este:


A. transportul transmembranar de substanţe nefolositoare celulei
B. sinteza de substanţe proteice şi lipidice
C. degradarea substanţelor proprii prin autofagie şi heterofagie
D. împachetarea substanţelor organice în vezicule

20. Profaza mitotică se caracterizează prin:


A. formarea membranei nucleare
B. despărţirea cromatidelor cromozomilor
C. dezorganizarea fusul de diviziune
D. individualizarea cromozomilor

21. Reticulul endoplasmatic neted are rol în :


A. depozitarea substanţelor de rezervă
B. sinteza de substanţe lipidice
C. biogeneza fusului de diviziune
D. furnizarea de energie celulară

22. Raportul de segregare fenotipică de 1:2:1 în F2 este caracteristic:


A. dominanţei complete C. dominanţei incomplete
B. supradominanţei D. codominanţei

3
23. Dominanţa completă:
A. este numită şi ereditate de tip Zea
B. a fost demonstrată de T.H. Morgan
C. este numită şi ereditate de tip Pisum
D. presupune apariţia fenomenului de heterozis

24. Secreţii de mucilagii la plantele carnivore, realizează:


A. mitocondriile C. lizozomii
B. dictiozomii D. cromozomii

25. Vacuolele:
A. sunt mărginite de membrane duble numite tonoplast
B. sunt mari şi permanente în celulele animale
C. pot depozita substanţe de rezervă şi pigmenţi antociani
D. conţin suc nuclear bogat în enzime digestive

26. Celula animală a fost descrisă pentru prima dată la microscop de către:
A. Schwann C. Hooke
B. Schleiden D. Mendel

27. Indivizii cu sindrom Turner:


A. sunt de sex masculin
B. au monosomie X0
C. prezintă trei cromozomi X
D. apar printr-o mutaţie cromozomală structurală

28. Nucleoidul procariot este alcătuit din:


A. nucleoli C. moleculă de ADN
B. membrană nucleară D. nucleoplasmă

29. Prognatismul este o maladie ereditară ce se transmite:


A. dominant C. recesiv
B. semidominant D. nonmendelian

30. Cercetările de genetică umană se desfăşoară mai greu deoarece:


A. descendenţa familiilor umane este foarte numeroasă
B. între două generaţii umane trece o perioadă scurtă de timp
C. motivele etice interzic încrucişări experimentale între oameni
D. populaţia umană este subîmpărţită în mai multe rase

II ALEGERE GRUPATĂ
La următoarele întrebări ( 31-60 ) răspundeţi cu :
A. dacă numai 1,2 şi 3 sunt corecte
B. dacă numai 1 şi 3 sunt corecte
C. dacă numai 2 şi 4 sunt corecte
D. dacă numai 4 este corect
E. dacă toate cele patru sunt corecte

4
31. Cromatina sexuală apare la:
1. femeile cu sindrom Down
2. bărbaţi cu sindrom Edwards
3. bărbaţii cu sindrom Klinefelter
4. femeile cu sindrom Turner

32. Hemofilia este mai frecventă la bărbaţi deoarece:


1. au un singur cromozom X
2. au toate genele de pe cromozomul X dominante
3. se manifestă fenotipic gene recesive aflate într-un singur exemplar
4. este determinată de o mutaţie a unei gene de pe cromozomul Y

33. Daltonismul se deosebeşte de hemofilie prin:


1. manifestarea hemizigotă a genelor recesive
2. absenţa factorilor de coagulare a sângelui
3. tipul de mutaţie ce determină apariţia acestei boli
4. incapacitatea de a deosebi culoarea roşie de cea verde

34. Cromozomii sunt bicromatidici în:


1. profază 3. telofaza I
2. anafaza II 4. anafază

35. Peretele celular secundar:


1. apare pe faţa internă a peretelui celular primar
2. este situat deasupra membranei plasmatice
3. este rezultatul activităţii metabolismului celular
4. emite plasmodesme către celulele învecinate

36. Acizi nucleici se găsesc în:


1. nucleu 3. cloroplaste
2. mitocondrii 4. citoplasmă

37. Mezozomul:
1. se produce prin invaginarea membranei nucleare la procariote
2. are rol în ancorarea moleculelor de ATP
3. se produce prin invaginarea membranei plasmatice la plante
4. are rol în respiraţie la unele bacterii

38. Nucleul eucariot spre deosebire de nucleoidul procariot:


1. conţine 1-2 centrioli
2. se dezorganizează în timpul diviziunii
3. îşi dublează cantitatea de material genetic în G 1
4. conţine fibra de cromatină organizată în nucleosomi

39. În profază spre deosebie de telofază:

5
1. se spiralizează şi se condensează cromozomii
2. se formează fusul de diviziune
3. se dezorganizează membrana nucleară şi nucleolii
4. se individualizează cromozomii bicromatidici

40. Ribozomii se găsesc în:


1. mitocondrii 3. cloroplaste
2. citoplasmă 4. nucleoli

41. În cazul interacţiunii alelice de tip semidominanţă:


1. indivizii heterozigoţi manifestă un caracter intermediar faţă de ale genitorilor
homozigoţi
2. în F2 raportul de segregare după fenotip este de trei dominant la unu recesiv
3. indivizii homozigoţi apar în F2 în procent de 50%
4. descendenţii heterozigoţi din F2 manifestă fenomenul de heterozis

42. Structuri celulare alcătuite din microtubuli sunt:


1. cilii 3. flagelii
2. centrozomii 4. centriolii

43. Factori mutageni de natură fizică sunt:


1. protonii 3. neutronii
2. radiaţiile UV 4. particulele alfa

44. Anemia falciformă:


1. este o maladie letală în condiţie homozigotă
2. conferă un avantaj selectiv indivizilor din zonele afectate de malarie
3. se caracterizează prin formarea unor hematii în formă de seceră
4. provoacă indivizilor afectaţi probleme în capacitatea de fixare a oxigenului

45. Crossing-over-ul:
1. are loc în profaza I meiotică
2. este un tip de recombinare genetică intercromozomală
3. presupune schimb reciproc de gene între cromozomii pereche
4. determină creşterea uniformităţii descendenţilor

46. Cromozomii sunt monocromatidici şi recombinaţi în:


1. anafaza I 3. profaza II
2. telofaza I 4. telofaza II

47. Interfaza:
1. este o perioadă de repaus celular
2. este perioada dintre două diviziuni succesive
3. se caracterizează prin reducerea numărului de cromozomi
4. presupune existenţa unor procese intense de sinteză

6
48. Autofagia:
1. este realizată de către lizozomi
2. presupune degradarea unor substanţe străine organismului
3. este un proces prin care se digeră structuri proprii îmbătrânite, uzate
4. constă în sinteza de substanţe organice

49. Alegeţi asocierile corecte dintre următoarele noţiuni:


1. enzime hidrolitice - vacuole
2. enzime oxidoreducătoare – mitocondrii
3. pigmenţi antociani – lizozomi
4. pigmenţi asimilatori – cloroplaste

50. Proteină este:


1. actina 3. albumina
2. cheratina 4. chitina

51. Importanţa meiozei constă în:


1. creşterea variabilităţii organismelor
2. menţinerea constantă a numărului de cromozomi de la o celulă somatică la alta
3. menţinerea constantă a numărului de cromozomi caracteristic speciei
4. transmiterea cu fidelitate a caracterelor de la părinţi la urmaşi

52. Celula procariotă:


1. are o mare capacitate adaptativă
2. este compartimentată prin plierea membranei plasmatice
3. are un metabolism mai intens decât celula eucariotă
4. prezintă în compartimentul nuclear 1-2 nucleoli

53. În structura peretelui celular:


1. la plante, fibrele de celuloză sunt organizate în mănunchiuri
2. la alge, chitina formează substanţa fundamentală
3. la bacterii, mureina formează un sac mureinic
4. la animale, lipidele formează un dublu-strat

54. Cromozomii:
1. sunt structuri genetice temporare invizibile la microscop
2. sunt alcătuiţi din braţe unite prin centromer
3. se despart în cromatidele componente la sfârşitul telofazei
4. ating maximum de condensare în metafază

55. Plasmagenele:
1. se transmit nonmendelian la descendenţi
2. sunt situate în nucleoplasmă
3. se găsesc în cloroplaste şi mitocondrii
4. sunt în număr mare în spermatozoizi

7
56. În determinismul cromozomal al sexelor de tip Abraxas:
1. femela este heterogametică
2. masculul produce spermatozoizi cu două tipuri de heterozomi
3. femela produce 50% ovule cu X şi 50% ovule cu Y
4. masculul este homogametic XO

57. Miopatia Duchenne:


1. afectează în special fetele
2. este determinată de o mutaţie a unei gene din cromozomul X
3. are aceeaşi frecvenţă la ambele sexe
4. se caracterizează prin degradarea progresivă a fibrelor musculare

58. Apoptoza este:


1. o interacţiune genică interalelică
2. un proces de recombinare genetică
3. transmiterea non-mendeliană a genelor
4. moartea celulară programată genetic

59. Polizaharid este:


1. glicogenul 3. amidonul
2. celuloza 4. clorofila

60. Membrana celulară:


1. are un pol hidrofil şi un pol hidrofob
2. este impermeabilă pentru moleculele de apă
3. este un mediu bogat în apă
4. este compusă din fosfolipide şi proteine

III PROBLEME
La următoarele probleme ( 61-70 ) alegeţi un singur răspuns din cele 4 variante
propuse

61. O celulă se divide meiotic şi rezultă gameţi cu n = 8 cromozomi. Stabiliţi


răspunsul corect referitor la numărul de cromozomi din celula mamă aflată în
anafaza I precum şi tipurile de cromozomi din această celulă şi din gameţi în
momentul formării lor.
A. celula mamă în anafaza I are 2n=4 cromozomi monocromatidici; gameţii au
cromozomi bicromatidici
B. celula mamă în anafaza I are 2n=8 cromozomi bicromatidici; gameţii au
cromozomi monocromatidici
C. celula mamă în anafaza I are 2n=32 cromozomi monocromatidici; gameţii au
cromozomi monocromatidici
D. celula mamă în anafaza I are 2n=16 cromozomi bicromatidici; gameţii au
cromozomi monocromatidici

8
62. Într-o familie se nasc trei copii: o fată sănătoasă dar purtătoare a genei pentru
daltonism, respectiv doi băieţi: unul bolnav de hemofilie, celălalt de daltonism.
Alegeţi varianta corectă de răspuns care se referă la genotipurile celor doi
băieţi, respectiv la genotipurile mamei şi tatălui:
A. băiatul daltonic XdY, băiatul hemofilic XhY, mama XX, tatăl XdhY
B. băiatul daltonic XYd, băiatul hemofilic XYh, mama XX, tatăl XYdh
C. băiatul daltonic XdYd, băiatul hemofilic XhYh, mama XdhX, tatăl XYhd
D. băiatul daltonic XdY, băiatul hemofilic XhY, mama XdXh, tatăl XY

63. Din doi şoareci heterozigoţi cu blană galbenă se nasc 10 pui cu blană
galbenă şi 5 pui cu blană cenuşie. Stabiliţi care este raportul de segregare
genotipică şi fenotipică în acestă generaţie şi tipul de interacţiune alelică ce s-a
produs în acestă situaţie:
A. raport de segregare genotipică 1:2:1, raport de segregare fenotipică 2:1,
codominanţă
B. raport de segregare genotipică 1:2:1, raport de segregare fenotipică 2:1, gene
letale
C. raport de segregare genotipică 2:1, raport de segregare fenotipică 2:1, gene letale
D. raport de segregare genotipică 1:2:1, raport de segregare fenotipică 3:1,
dominanţă completă

64. Într-o familie mama are grupa sanguină 0I iar tatăl are grupa sanguină AB IV.
Care este probabilitatea naşterii unor copii cu grupa sanguină AII:
A. 25% C. 75%
B. 50% D. 100%

65. Într-o familie cu doi copii, mama are grupa sanguină AII, iar cei doi copii au
grupele sanguine 0 I şi AB IV. Stabiliţi ce grup sanguin şi ce genotip are tatăl
celor doi copii precum şi care este probabilitatea apariţiei unor copii cu grupul
sanguin identic cu al tatălui:
A. tatăl are grup sanguin B, genotip LBLB; probabilitate 50%
B. tatăl are grup sanguin AB, genotip LALB; probabilitate 50%
C. tatăl are grup sanguin 0, genotip ll; probabilitate 25%
D. tatăl are grup sanguin B, genotip LBl; probabilitate 25%

66. Ştiind că la om o diviziune mitotică a unei celule somatice cu 2n = 46 de


cromozomi durează 60 de minute şi că intervalul de timp (interfaza) dintre două
diviziuni este de 10 ore, stabiliţi următoarele: în cât timp se produc 16 celule
pornind de la celula mamă 2n = 46 de cromozomi; numărul total de cromatide
din cele 16 celule formate şi aflate în anafaza unei alte diviziuni mitotice;
A. 34 ore; 1472 cromatide
B. 24 ore; 368 cromatide
C. 30 ore; 1472 cromatide
D. 34 ore; 736 cromatide

9
67. Prin încrucişarea unui cocoş de Andaluzia cu o găină de Andaluzia se produc
360 de ouă. Câţi pui albaştri vor ieşi din aceste ouă şi ce fenomen genetic se
manifestă în acest caz:
A. 180 pui albaştri, codominanţă
B. 90 pui albaştri, semidominanţă
C. 180 pui albaştri, dominanţă incompletă
D. 360 pui albaştri, dominanţă completă

68. Într-o familie în care mama are ochi albaştri şi este dreptace, iar tatăl are ochii
negri şi este stângaci, se nasc mai mulţi copii. Ştiind că cele două bunici aveau
doar caractere recesive (ochi albaştri, stângace), stabiliţi care este
probabilitatea apariţiei unor copii cu ochi albaştri şi stângaci în acestă familie:
A. 25% C. 75%
B. 50% D. 100%

69. Un parameci are 1000 de cili. Stabiliţi numărul total de microtubuli periferici din
toţi aceşti cili.
A. 9000 C. 27000
B. 18000 D. 36000

70. Prin diviziunea meiotică a unei celule mamă cu 2n = 18 cromozomi se obţin 4


celule reproducătoare. Stabiliţi următoarele: numărul total de cromozomi din
anafaza I şi II meiotică precum şi numărul de cromatide din aceste faze.
A. anafaza I cu 18 cromozomi, 36 cromatide; anafaza II cu 36 cromozomi, 36
cromatide
B. anafaza I cu 9 cromozomi, 18 cromatide; anafaza II cu 18 cromozomi, 18
cromatide
C. anafaza I cu 18 cromozomi, 18 cromatide; anafaza II cu 18 cromozomi, 318
cromatide
D. anafaza I cu 36 cromozomi, 36 cromatide; anafaza II cu 18 cromozomi, 18
cromatide

NOTĂ :
- toate subiectele sunt obligatorii
- răspunsurile corecte se marchează în fişa de răspunsuri
- timp de lucru 3 ore

SUCCES !

10

S-ar putea să vă placă și