Sunteți pe pagina 1din 5

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

OLIMPIADA DE BIOLOGIE
FAZA JUDEŢEANĂ
18 FEBRUARIE 2006
CLASA A IX-A
SUBIECTE

I Alegere simplă
Alegeţi un singur răspuns din variantele propuse

1. Cloroplastele fac parte din: 10. Interacţiune între gene nealele este:
A. condriozom A. codominanţa
B.plastidom B.supradominanţa
C.vacuom C.epistazia
D. mezozom D. semidominanţa
2. Ribozomii : 11. Raportul de segregare fenotipică 2:1
A. conţin enzime hidrolitice caracterizeză următoarea interacţiunea alelică:
B.au membrană lipido-proteică A. semidominanţa
C.sunt alcătuiţi din două subunităţi B.supradominanţa
D. conţin ADN şi proteine C.gene letale
3. Mezozomul se formează prin invaginarea : D. poligenia
A. membranei plasmatice la algele verzi 12. Importanţa meiozei constă în:
B.peretelui celular la ciuperci A. refacerea garniturii diploide de cromozomi
C.membranei plasmatice la animale B.creşterea variabiltăţii organismelor
D. membranei celulare la procariote C.păstrarea aceluiaşi număr de cromozomi în
4. Membrană simplă au: celulele fiice
A. mitocondriile D. formarea celulelor reproducătoare diploide
B.lizozomii 13. Citochineza:
C.centrozomii A. are loc la sfârşitul interfazei
D. cloroplastele B.constă în separarea cromozomilor
5. Stucturi prezente atât în celulele procariote cât C.asigură repartizarea citoplamei în 2 celule-fiice
şi în cele eucariote sunt: D. constă în individualizarea celor doi nuclei fii
A. ribozomii şi mitocondriile 14. Crossing-over-ul este:
B.peretele celular şi aparatul Golgi A. un schimb unidirecţional de informaţie
C.membrana plasmatică şi mezozomii genetică
D. mebrana plasmatică şi granulele lui Palade B.un proces de recombinare genetică
6. Enzimele: intercromozomală
A. acţionează nespecific C.schimb reciproc de gene între cromozomii
B.determină viteza reacţiilor metabolice nepereche
C.sunt fosfolipide D. schimb echilibrat de gene între cromatidele
D. sunt proteine structurale nesurori ale bivalenţilor
7. Structural, ATP-ul este caracterizat de : 15. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic
A. existenţa a doi radicali fosfat deoarece conţin:
B.prezenţa legăturilor fosfat macroergice A. perechi de gene în stare homozigotă
C.existenţa unui nucleotid pirimidinic B.gene alele identice în pereche
D. prezenţa dezoxiribozei C.câte o genă din fiecare pereche
8. Proteine sunt: D. cromatide surori identice
A. clorofila şi glicogenul 16. Nucleul eucariot:
B.chitina şi cheratina A. lipseşte din celulele mature ale unor fascicule
C.trigliceridele şi amidonul conducătoare
D. clorofila şi cheratina B.conţine 1-2 centrioli lipsiţi de membrane
9. Baze azotate ce realizează legături duble de C.cuprinde tot materialul genetic celular
hidrogen sunt: D. conţine ribozomi, condrioplasmă şi cromatină
A. adenina şi guanina 17. Trisomii autozomale apar în :
B.citozina şi uracilul A. sindromul Down şi sindromul Klinefelter
C.adenina şi timina B.sindromul Edwards şi sindromul Patau
D. citozina şi guanina C.sindromul Down şi sindromul Turner
D. sindromul Turner şi sindromul Klinefelter

1
18. Hibridul: 29. Agenţi mutageni fizici sunt:
A. este un organism homozigot dominant A. variaţiile bruşte de temperatură
B.conţine gene alele identice în fiecare pereche B. acidul nitros
C.este un individ identic cu unul din genitorii săi C. radiaţii neionizante gamma
D. poate manifesta fenomenul de heterozis D. virusuri şi transpozoni
19. Chiasmele: 30. Poliploidiile :
A. se realizează între cromatidele nesurori ale A. sunt mai frecvente la mamifere şi la plantele
bivalenţilor superiore
B. apar în timpul recombinării intercromozomale B. conferă avantaje adaptative şi de
C. împiedică schimburile de gene între productivitate
cromozomii pereche C. afectează prin multiplicare părţi din
D. asigură conectarea cromozomilor la firele complementul cromozomal
fusului de diviziune D. sunt mai frecvente la vertebrate decât la
20. Sindromul Down se caracterizează prin: nevertebrate
A. structură genetică 2n-1 cromozomi
B. ţipăt caracteristic al noului născut II Alegere grupată
C. 44 de autozomi şi 3 heterozomi
D. vârstă medie a indivizilor sub 50 de ani La întrebările de mai jos răspundeţi utilizând
21. La reptile: următoarea cheie:
a. femela este homogametică A. Dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
b. masculul este heterogametic B. Dacă 1 şi 3 sunt corecte;
c. femelele au heterozomi X0 C. Dacă 2 şi 4 sunt corecte;
d. femela are heterozomi diferiţi D. Dacă 4 este corect;
22. Peretele celular al ciupercilor are: E. Toate variantele sunt corecte .
A. celuloză grupată în mănunchiuri
31. Membrana celulară şi peretele celular apare la:
B. chitină organizată într-o reţea microfibrilară
1. celule bacteriene şi animale
C. mureină ce alcătuieşte sacul mureinic
2. ciuperci şi alge
D. chitină ca substanţă fundamentală, amorfă
3. eucariote animale şi fungale
23. Punctuaţiunile:
4. bacterii şi alge albastre verzi
A. străbat porii membranei nucleare
B. sunt pori ai membranei plasmatice 32. Microtubuli există în:
C. sunt cordoane plasmatice ce leagă diferite 1. cili
celule 2. centrioli
D. sunt traversate de plasmodesme 3. flageli
24. Plasmagenele : 4. citoschelet
A. sunt gene localizate în nucleu
B. se transmit ereditar predominant pe linie 33. În meioză se formează:
1. două celule diploide
paternă
2. două celule haploide
C. nu se transmit ereditar
3. patru celule diploide
D. se găsesc şi în gametii femeli
4. patru celule haploide
25. ADN-ul se replică:
A. în interfaza dintre cele două etape meiotice 34. Organizarea membranei de tip mozaic fluid
B. în faza G2 a interfazei permite:
C. după modelul semiconservativ 1. deplasarea proteinelor de-a lungul straturilor
D. în timpul mitozei lipidice
26. Cromozomii sunt monocromatidici în timpul: 2. formarea pseudopodelor la amoebe
A. anafazei I şi II meiotice 3. formarea veziculelor de fagocitoză şi pinocitoză
B. metafazelor meiotice şi mitotice 4. trecerea prin membrană a tuturor substanţelor
C. anafazei şi telofazei II meiotice
D. profazei I şi II meiotice 35. Caracteristici comune ADN-ului mitocondrial şi
27. Implicat în sinteza proteinelor şi lipidelor este: celui cloroplastic sunt:
A. aparatul Golgi 1. numărul mic de gene comparativ cu ADN-ul
B. reticulul endoplasmatic nuclear
C. vacuomul celular 2. transmiterea la descendenţi la fel ca a ADN-ului
D. centrozomul nuclear
28. Nucleolii: 3. origine similară, probabil bacteriană
A. sunt legaţi între ei prin ADN-linker 4. rol în desfăşurarea procesului de fotosinteză
B. sintetizează toate tipurile de ARN 36. Organite cu membrană simplă sunt:
C. se dezorganizează pe perioada diviziunii 1. peroxizomii
celulare 2. centrozomii
D. sunt împrăştiaţi în citoplasma celulei 3. lizozomii
procariote 4. ribozomii

2
37. Plastide cu rol în fotosinteză sunt: 3. actionează asupra unui substrat specific
1. oleoplastele 4. sunt nucleoproteine
2. rodoplastele 48. Thomas Hunt Morgan a elaborat:
3. amiloplastele 1. primele legi ale eredităţii
4. feoplastele 2. teza crossing-over-ului
38. Mutaţiile structural-cromozomale 3. teza purităţii gameţilor
1. pot afecta cromozomul în urma ruperii braţelor 4. teoria cromozomală a eredităţii
sale 49. Celulele fiice rezultate prin mitoză vor avea:
2. sunt monosomii şi trisomii 1. acelaşi set de cromozomi
3. sunt adesea incompatibile cu viaţa 2. acelaşi număr de cromozomi
4. pot provoca maladii de tipul sindromului Turner 3. aceeaşi cantitate de ADN
39. Indivizii cu sindrom Turner şi cei cu sindrom 4. 2n cromozomi
Klinefelter: 50. Specia Drosophila melanogaster poate
1. sunt de acelaşi sex prezenta:
2. au ginecomastie 1. un număr mare de mutante
3. sunt de talie redusă 2. cromozomi uriaşi în celulele glandelor salivare
4. au o anomalie heterozomală în stadiul adult
40. Alegeţi asocierile corecte: 3. un număr mare de generaţii pe an, uşor de
1. reticulul endoplasmatic - delimitează şi obţinut în laborator
protejează celula. 4. opt perechi de cromozomi
2. aparatul Golgi - împachetează substanţele ce vor 51. Bazele azotate pirimidinice comune în ADN şi
fi secretate ARN sunt:
3. lizozomii- asigură transportul intracelular de 1. uracilul
substanţe 2. timina
4. granulele lui Palade – realizează sinteza de 3. guanina
proteine 4. citozina
41. Maladii genetice metabolice cauzate de gene 52. Flagelii:
mutante recesive sunt: 1. apar la celule reproducătoare asexuate sau
1. polidactilia sexuate
2. albinismul 2. au o axonemă alcătuită din 9 microtubuli
3. sindactilia periferici
4. hemofilia 3. prezintă în centrul axonemei 2 microtubuli
42. Anemia falciformă: 4. au structură şi functie diferită faţă de a cililor
1. este o hemoglobinopatie 53. Vacuolele:
2. determină moartea indivizilor cand gena 1. împing nucleul la periferie în celulele vegetale
mutanta este în stare homozigotă tinere
3. duce la formarea unor hematii în formă de 2. sunt delimitate de o membrana simplă derivată
seceră din reticulul endoplasmatic
4. poate oferi un avantaj selectiv în zone afectate 3. sunt mici şi numeroase în celulele vegetale
de malarie bătrâne
43. Acizi nucleici se găsesc în: 4. sunt digestive şi contractile la protozoare şi
1. cloroplaste spongieri
2. nucleu 54. Organite specifice sunt:
3. mitocondrii 1. neurofibrilele
4. citoplasmă 2. corpii Nissl
44. Proteoplastele: 3. miofibrilele
1. fac parte din categoria cromoplastelor 4. ribozomii
2. depozitează substanţe de rezervă 55. Cromozomii bicromatidici există în:
3. au rol în fotosinteză 1. interfază, profază, metafază
4. se găsesc în seminţele plantelor 2. etapa reducţională a meiozei
45. Ribozomii: 3. profaza II, metafaza II
1. sunt delimitaţi de o membrană simplă 4. anafaza şi telofaza mitotică
2. sunt alcătuiţi din ARN şi proteine 56. Incluziunile ergastice:
3. pot fi observaţi la microscopul optic 1. sunt produşi ai metabolismul celular
4. apar la procariote şi eucariote 2. sunt prezente la procariote şi eucariote
46. Între cloroplaste şi mitocondrii există 3. pot fi organice sau anorganice
următoarele asemănări: 4. se pot depozita în vacuole
1. au plasmagene 57. Maladia “cri du chat”:
2. au rol în respiraţia celulară 1. este o anomalie numerică autozomală
3. conţin ribozomi 2. afectează numai indivizii de sex masculin
4. prezintă o membrana simplă 3. este trisomia cromozomului 5
47. Enzimele: 4. provoacă retardare severă
1. determină viteza reacţiilor metabolice
2. sunt substanţe de natură glucidică
3
58. Hemofilia: B. 3/8 cu păr creţ şi pistrui
1. este cauzată de o anomalie genetică C. 4/8 cu păr creţ şi pistrui
heterozomală D. 6/8 cu păr creţ şi pistrui
2. apare cu o frecvenţă mai mare la fete 66. Dacă tatăl are grupul sanguin A în varianta
3. determină incapacitate de coagulare a sângelui homozigotă şi este daltonist iar mama are
4. este determinată de o genă Y-linkată grupul sanguin 0 şi este purtătoare a genei
59. Mutaţiile pot să fie: pentru daltonism dar sănătoasă, ce grup
1. numerice şi structurale sanguin au copiii şi câţi dintre ei sunt
2. deleţii şi duplicaţii daltonişti?
3. inversii şi translocaţii A. 50% daltonişti şi 100% grup sanguin A
4. gametice şi somatice B. 50% normali dar purtători ai genei pentru
60. Caracteristici structurale ale cloroplastelor : daltonism şi 100 % grup sanguin A
1. prezintă un sistem de vezicule turtite numite C. 50% fete daltoniste şi cu grup sanguin A
tilacoide D. 50% băieţi daltonişti şi cu grup sanguin A
2. au substanţă fundamentală numită stromă 67. Câte exemplare cu penaj albastru rezultă din
3. conţin structuri numite grana, bogate în încrucişarea unui cocoş de Andaluzia cu o găină
pigmenţi asimilatori albă?
4. au rol esenţial în realizarea fotosintezei A. 25% găini de Andaluzia şi 25% cocoşi de
Andaluzia
B. 50% găini de Andaluzia şi 25% cocoşi de
III.Probleme Andaluzia
C. 50% găini de Andaluzia şi 50% cocoşi de
61. Într-o familie există 4 copii dintre care o fată cu Andaluzia
daltonism, un băiat cu hemofilie, un băiat cu D. 75% găini de Andaluzia şi 25% cocoşi de
daltonism. Ce genotipuri au cei doi părinţi? Ce Andaluzia
genotip posibil are al patrulea copil al acestei 68. Câte baze azotate de tip adenină se găsesc într-o
familii? moleculă de ADN care conţine 1500 de
A. mama XdX, tatăl XhY, al patrulea copil XY nucleotide, din care 300 conţin citozină?
B. mama XhX , tatăl XdY, al patrulea copil XdXh A. 900
C. mama XdXh, tatăl XdY , al patrulea copil XdXh B. 600
D. mama XdXh, tatăl XhY, al patrulea copil XhXh C. 450
62. Într-o colonie de protozoare uniflagelate trăiesc D. 300
15 indivizi. Câţi microtubuli conţin în total 69. Ştiind că centriolii sunt alcătuiţi din grupuri
flagelii acestora? fibrilare care asociază intim câte 3 microtubuli ,
A. 150 precizaţi numărul total de microtubuli din
B. 165 centriolii a 10 celule aflate în diviziune?
C. 330 A. 540
D. 300 B. 600
63. O celulă 2n= 16 se divide meiotic. Care este C. 1080
numărul total de cromatide aflate la sfârşitul D. 1620
meiozei în toţi gameţii rezultaţi din ea? 70. Mama are grupul sanguin A , sora mamei
A. 16 cromatide grupul sanguin AB, copiii grupele sanguine 0 şi
B. 32 cromatide AB. Ce grupe sanguine au părinţii mamei şi
C. 48. cromatide respectiv tatăl copiilor?
D. 64 cromatide A. părinţii mamei au grupele sanguine AB şi
64. Într-o familie se nasc numai copii ce au alte respectiv 0 iar tatăl copiilor are grupul
grupe sanguine decât ale părinţilor. Ce grupe sanguin B
sanguine pot avea părinţi? B. părinţii mamei au grupele sanguine A şi
A. mama grup sanguin B, tatăl grup sanguin 0 respectiv B iar tatăl copiilor are grupul
sau invers sanguin AB
B. mama grup sanguin A, tatăl grup sanguin 0 C. părinţii mamei au grupele sanguine B şi
sau invers respectiv 0 iar tatăl copiilor are grupul
C. mama grup sanguin A, tatăl grup sanguin AB sanguin AB
sau invers D. părinţii mamei au grupele sanguine A şi
D. mama grup sanguin 0, tatăl grup sanguin AB respectiv B iar tatăl copiilor are grupul
sau invers sanguin B
65. Câţi dintre copii vor avea păr creţ şi pistrui,
ştiind că mama este lipsită de pistrui şi are păr
creţ (deşi tatăl ei avea păr întins), iar tatăl are
pistrui şi păr creţ? Părinţii tatălui au
următoarele fenotipuri: mama sa- păr creţ şi
fără pistrui; tatăl său -păr întins şi cu pistrui.
A. 1/8 cu păr creţ şi pistrui

4
5

S-ar putea să vă placă și