Sunteți pe pagina 1din 10

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

OLIMPIADA DE BIOLOGIE
FAZA NAŢIONALĂ
20 - 25 MARTIE 2005
CLASA A XII-A
PROBA TEORETICĂ
SUBIECTE

I. ALEGERE SIMPLĂ
Alegeţi un singur răspuns corect din variantele propuse.

1. O.T.Avery şi colaboratorii:
A. au transferat ARN de la o formă de pneumococi la alta ;
B. au folosit bacili nevirulenţi ce alcătuiesc colonii rugoase;
C. au obţinut pneumococi nevirulenţi, de tip SII din cei de tip RII ;
D. au efectuat experienţe de transformare genetică la bacterii .

2. ADN-ul:
A. intră în structura tuturor celulelor eucariote ;
B. este prezent în structura hialoplasmei celulei ;
C. are ca bază azotată pirimidinică adenina ;
D. este o catenă polipeptidică.

3. Cele două catene ale ADN-ului:


A. se separă prin renaturare ;
B. au în proporţii egale, baze azotate purinice şi pirimidinice ;
C. ajung în citoplasmă prin porii nucleolului ;
D. sunt supuse procesului de translaţie .

4. Replicaţia ADN-ului:
A. are loc în timpul diviziunii meiotice ;
B. necesită prezenţa enzimelor ARN polimerază şi ligază ;
C. are la bază informaţia genetică din catenele matriţă ;
D. produce două macromolecule de ADN una veche şi una nou sintetizată .

5. Alegeţi afirmaţia corectă legată de tipurile de ARN:


A. ARN viral se sintetizează în citoplasma celulei eucariote gazdă ;
B. ARN ribozomal este prezent în celulele procariote şi eucariote ;
C. ARN mesager are lungimea în funcţie de mărimea ribozomilor ;
D. ARN de transfer prezintă regiuni fals pentacatenare .

6. În replicaţie:
A. cele două catene complementare de ARN se separă treptat ;
B. punctul de ramificare a moleculei de ADN are forma literei X ;
C. ARN mesager rezultat este monocatenar ;
D. se utilizează nucleotide libere .

7. ARN ribozomal:
A. se sintetizează din ARN mesager, prin transcripţie ;
B. intră în structura ribozomilor, asociat cu proteine ;
C. are porţiuni bicatenare datorită complementarităţii pentozelor ;
D. este purtătorul informaţiei genetice la ribovirusuri .

1
8. Codul genetic este:
A. degenerat, deoarece mai mulţi aminoacizi sunt codificaţi de un codon ;
B. fără virgule, deoarece transcripţia la eucariote are loc în nucleu ;
C. universal, deoarece acelaşi codon codifică orice aminoacid ;
D. nesuprapus, deoarece doi codoni vecini nu au nucleotide comune .

9. ARN mesager precursor:


A. se formează prin procesul de translaţie ;
B. este alcătuit din axoni şi secvenţe informaţionale ;
C. se cuplează cu ribozomii, formând poliribozomii ;
D. are acelaşi număr de nucleotide cu catena de ADN copiată.

10. Alegeţi asocierea corectă:


A. J. Griffith - 1928 - descoperă structura acizilor nucleici
B. O. T. Avery şi colaboratorii - 1944 - demonstrează că informaţia genetică se află
în ADN
C. M.Wilkins, O. T. Avery, - 1962 - descoperă structura moleculei de ADN
J.Watson
D. F. Jacob, F. Crick, J. Monod - 1964 - elaborează teoria reglajului genetic la
procariote

11. Identificaţi afirmaţia falsă legată de procesul de translaţie.


A. AMP-ul devine ATP prin fosforilare ;
B. anticodonii din citoplasmă se ataşează la moleculele de ARNt ;
C. poate asigura sinteza mai multor catene polipeptidice identice ;
D. aminoacizii sunt activaţi prin reacţia cu ATP-ul .

12. Caracterul degenerat al codului genetic pentru arginină este dat de codonii:
A. GGU şi GGA ;
B. CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG ;
C. AGU şi AGC ;
D. UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG .

13. Alegeţi afirmaţia falsă legată de proteine:


A. pot fi formate din mai multe lanţuri polipeptidice ;
B. sunt combinaţii diferite din cele 20 de tipuri de aminoacizi ;
C. determină totalitatea caracterelor genotipice ;
D. sunt diferite prin tipurile şi succesiunea aminoacizilor.

14. Caracteristic translaţiei este faptul că:


A. ADN-ul trece prin subunităţile ribozomilor ;
B. procesul se opreşte la apariţia codonului UAC ;
C. legăturile peptidice se formează cu ajutorul enzimelor ;
D. se elimină secvenţele non-informaţionale .

15. În reglajul genetic la eucariote:


A. reglajul pe termen lung este specific organismelor unicelulare ;
B. heterocromatinizarea poate fi ireversibilă (definitivă) sau reversibilă ;
C. celulele specializate funcţional au nucleolul eucromatinizat ;
D. ultimul nivel de reglaj genetic este cel translaţional .

16. Reglajul genetic la procariote:


A. promotorul este un segment de ADN care produce un semnal chimic;
B. inductorul şi complexul represor - corepresor au acţiune antagonică ;
C. sunt selecţionate moleculele de ARNm care migrează din nucleu în citoplasmă ;
D. fibra de cromatină se decondensează selectiv .

2
17. Virusurile lipsite de ADN:
A. se numesc bacteriofagi ;
B. au material genetic, exclusiv monocatenar ;
C. conţin plasmide ca material genetic accesoriu ;
D. au ca reprezentant virusul poliomielitei .

18. Genele :
A. pot conţine conţin informaţie genetică pentru sinteza unor hormoni ;
B. au aceleaşi dimensiuni la procariote şi eucariote ;
C. conţin nucleotide între care se formează legături fosfotriesterice ;
D. la eucariote sunt de trei tipuri: structurale, operatoare şi promotoare .

19. Transpozonii:
A. sunt fragmente de ARN viral mutagen ;
B. se integrează oriunde în cromozomi ;
C. au efect antimutagen ;
D. sunt elemente genetice imobile .

20. Poliploizii :
A. sunt frecvenţi la mamifere ;
B. pot determina, la plante, o capacitate crescută de adaptare la mediu ;
C. se induc artificial prin tratamente fizice cu colchicină ;
D. sunt mai puţin frecvenţi în zone cu climă aspră .

21. Specia Brassica napus :


A. este un autopoliploid ;
B. provine din Brassica sp cu 2n=14 şi 2n=24 ;
C. a fost obţinută prin pseudoaneuploidie ;
D. provine din Brassica oleracea şi Brassica campestris.

22. Alegeţi asocierea corectă:


A. Deletie - pierderea unui fragment cromozomial terminal sau intercalar ;
B. Inversie - schimbarea cu 90o a ordinii genelor în cromozom ;
C. Duplicaţie - este rezultatul unui proces de fuziune cromozomială ;
D. Translocaţie- schimb de segmente cromozomale între cromozomii omologi .

23. Non-disjuncţia unei perechi de cromozomi determină apariţia unuia dintre următorii
gameţi:
A. n+2 ;
B. n-2 ;
C. n+1 ;
D. n+n .

24. Cariotipul uman normal:


A. prezintă 8 grupe de cromozomi somatici şi o grupă de heterozomi ;
B. cuprinde în grupa B cromozomi submetacentrici ;
C. include cromozomi cu satelit în grupele E şi F ;
D. are grupe în care numărul de cromozomi variază de la 3 la 8 .

25. Anomaliile numerice umane heterozomale:


A. determină apariţia sindromului Klinefelter şi a daltonismului ;
B. sunt letale în cazul XYO ;
C. împiedică uneori dezvoltarea intelectuală normală ;
D. includ singurele trisomii viabile .

3
26. Cromozomul Y uman:
A. are acelaşi număr de gene cu cromozomul X ;
B. este de aceeaşi dimensiune cu cromozomii din grupa C ;
C. realizează procesul de crossing-over cu cromozomii din grupa G ;
D. este prezent în dublu exemplar în sindromul “dublu-mascul “ .

27. Alegeţi afirmaţia corectă referitoare la maladiile metabolice umane:


A. diabetul zaharat este o maladie metabolică dominantă ;
B. sindactilia şi polidactilia pot afecta descendenţa în proporţie de cel mult 25% ;
C. albinismul şi cretinismul sporadic cu guşă sunt determinate de anomalii în metabolismul
tirozinei ;
D. anemia falciformă apare în urma înlocuirii aminoacidului valină de pe catena alfa .

28. În metabolismul aminoacidului fenilalanină :


A. reacţiile metabolice pot fi afectate de 6 mutaţii identice care determină apariţia a 6 tipuri de
maladii ;
B. alcaptonuria se manifestă prin acumularea de acid homogentisic în sânge ;
C. apar maladii cromozomiale de tipul tirozinozei şi fenilcetonuriei ;
D. guta reprezintă acumularea în organism a acidului fenil-piruvic .

29. Daltonismul, ca şi hemofilia :


A. se manifestă la femei şi în stare heterozigotă ;
B. se transmite de la tată (XY) la fiu ;
C. determină incapacitate de coagulare a sângelui ;
D. se poate manifesta la copii ai căror părinţi sunt sănătoşi .

30. Distrofia (miopatia) Duchenne :


A. se manifestă la băieţi dacă gena este în stare homozigotă ;
B. poate fi depistată prin ecografie fetală ;
C. este o boală Y-linkată ;
D. se manifestă prin dificultăţi în locomoţie încă din copilărie .

31. Maladia “cri du chat”:


A. este provocată de o mutaţie genomică ;
B. se vindecă prin tratament hormonal, început de la naştere ;
C. afectează copiii de la vârsta de 10-11 ani ;
D. este produsă de o deleţie parţială a braţului scurt a unui cromozom din grupa B.

32. Sindromul Down, spre deosebire de sindromul Turner:


A. are o frecvenţă mai redusă ;
B. se produce prin non-disjuncţia heterozomilor ;
C. permite evidenţierea cromatinei sexuale ;
D. este o boală vindecabilă .

33. În depistarea intrauterină a anomaliilor fetale se utilizează:


A. ultrasunete şi studierea pedigriului ;
B. metode matematice ;
C. amniocenteză şi culturi de celule fetale “in vitro” ;
D. amniocenteza şi studiul gemenilor dizigoţi .

34. Bolnavii de anemie falciformă au rezistenţă scăzută la efort deoarece:


A. hematiile în formă de seceră favorizează dezvoltarea parazitului ce produce malaria ;
B. aminoacidul valină din poziţia a 6-a a catenei beta este înlocuit cu acidul glutamic ;
C. forma modificată a hematiilor reduce capacitatea de fixare a oxigenului ;
D. genotipul lor prezintă gena mutantă pentru această maladie în stare homozigotă .

4
35. Alegeţi varianta care cuprinde asocierea corectă:
A. Sindactilie - afectarea metabolismului proteic ;
B. Fenilcetonurie - mutaţia unei gene din metabolismul bazelor azotate ;
C. Sindromul - anomalie structurală a cromozomilor din perechea 18 ;
Edwards
D. Sindromul Patau - non-disjuncţia autozomilor din perechea 13 .

36. Prima genă eucariotă sintetizată artificial :


A. a fost folosită la obţinerea primelor organisme transgenice ;
B. este gena care determină sinteza ARNt ce transportă alanina ;
C. a fost formată din ARN viral ;
D. s-a realizat în anul 1944 .

37. Protoplaştii:
A. prin fuzionare pot genera celule de tip Hibridoma ;
B. sunt celule vegetale cu perete celular rigid ;
C. se obţin prin distrugerea enzimatică a membranei celulare
D. pot fuziona şi în mod spontan

38. În ingineria genetică, în transferul genelor de la o specie la alta:


A. gena de interes este izolată cu ajutorul endonucleazelor de restricţie ;
B. ADN-ul endogen îşi pierde funcţionalitatea ;
C. ligazele separă moleculele de acizi nucleici ;
D. se utilizează vectori reprezentaţi de bacterii şi viroizi .

39. Bacteriile fixatoare de azot:


A. au în nucleu un singur cromozom circular ;
B. fixează azotul din substanţele organice ;
C. au o genă care fixează azotul ;
D. conţin gene nif .

40. Hibridarea celulelor somatice la animale:


A. foloseşte, drept agent inductor, virusul hepatic ;
B. permite obţinerea de celule hibride pornind de la specii îndepărtate filogenetic ;
C. generează linii pure din punct de vedere genetic ;
D. se bazează pe totipotenţa protoplaştilor .

41. Androgeneza:
A. este indirectă dacă se realizează prin embriogeneză ;
B. duce la obţinerea organismelor haploide fertile ;
C. se realizează prin reprogramarea genetică a macrosporului ;
D. permite obţinerea de linii izogene .

42. Insulina sintetizată artificial este rezultatul introducerii genei umane pentru sinteza
acestui hormon:
A. în hipofiza bolnavilor cu hiperglicemie ;
B. în pancreasul bolnavilor de diabet ;
C. în celule bacteriene Escherichia coli ;
D. în bacteriofagul  174 .

43. Amfiploidul 2n=42 poate fi rezultatul hibridării directe dintre:


A. Triticum monococcum x Triticum aestivum ;
B. Aegilops squarosa x Triticum diccocoides ;
C. Secale cereale x Triticum aestivum ;
D. Triticum monococcum x Aegilops speltoides .

5
44. Trecerea de la genele de tip ARN la genele de tip ADN s-a realizat cu ajutorul enzimelor:
A. ADN ligaza ;
B. ARN polimerază ;
C. revers-transcriptază ;
D. ARN-sintetază .

45. Explozia evolutivă a eucariotelor multicelulare a fost determinată de:


A. prima simbioză: dintre un procariot anaerob şi un procariot flagelat ;
B. stocarea energiei chimice la nivelul mitocondriilor şi nucleului ;
C. a doua simbioză: dintre un amoeboflagelat şi o algă verde ;
D. apariţia sexualităţii şi a eucariotelor “consumatoare” .

46. Teoria Oparin-Haldane precizează că:


A. primele gene erau din ARN şi aveau dimensiuni mari ;
B. în prima etapă s-au sintetizat biogen primele substanţe organice ;
C. codul genetic a apărut după formarea primelor gene ADN ;
D. primele coacervate au apărut în supa organică primitivă .

47. Cromozomul bacterian :


A. are o structură complexă şi prezintă mai multe grupe de linkage ;
B. este format din unităţi care se repetă, numite nucleosomi ;
C. se pliază cu ajutorul unor molecule de ADN ;
D. este unic, circular, din ADN bicatenar .

48. Alegeţi afirmaţia corectă:


A. primele celule de tip procariot au fost aerobe heterotrofe ;
B. mitocondriile au structură identică la procariote şi eucariote ;
C. în urma celei de-a doua simbioze, celulele au căpătat o mai mare mobilitate ;
D. strămoşii cloroplastelor actuale au fost algele verzi .

49. Anatomia comparată:


A. studiază comparativ organele aceluiaşi individ ;
B. a fost fundamentată ca ştiinţă de către Ernst Haeckel ;
C. analizează organele analoage pentru locomoţie la om, cal, liliac ;
D. arată că organele omoloage sunt rezultatul unei evoluţii divergente.

50. Embriologia :
A. demonstrează că înotătoarele peştilor şi delfinilor sunt organe omoloage;
B. evidenţiază diferenţe mari între embrionii diferitelor clase de vertebrate în primele faze de
dezvoltare ;
C. demonstrează că filogenia este o repetare rezumativă a ontogeniei ;
D. foloseşte asemănările dintre larvele insectelor şi viermii inelaţi ca dovadă a evoluţiei.

51. Dovezile indirecte ale evoluţiei evidenţiază că:


A. la toate vertebratele hemoglobina este formată din 2 catene alfa şi beta ;
B. balenele au rudimente de centură scapulară ;
C. Archaeopteryx litographica a apărut în era Paleozoică ;
D. Ichtyostega are caractere de peşte şi de tetrapod .

52. Ca dovadă a unităţii lumii vii stă faptul că:


A. ribozomii şi proteinele sunt identice la procariote şi eucariote ;
B. există 4 tipuri de baze azotate în constituţia tuturor proteinelor ;
C. codul genetic este universal ;
D. oxidarea celulară are loc la nivelul ribozomilor .

6
53. Specia se confundă cu populaţia dacă:
A. populaţiile trăiesc izolate unele de altele ;
B. toţi indivizii speciei au un areal fie foarte mic, fie foarte mare, dar neîntrerupt ;
C. populaţiile ocupă ecosisteme diferite, pe continente sau în oceane diferite ;
D. se realizează migrarea unor indivizi dintr-o populaţie în alta .

54. Relaţie de comensalism se stabileşte între:


A. guguştiuc– stăncuţă ;
B. plante - insecte polenizatoare ;
C. leu – hienă ;
D. torţel – tulpini de lucernă .

55. Nivel de organizare a materiei vii este:


A. nivelul atomic ;
B. nivelul molecular ;
C. nivelul macromolecular ;
D. nivelul individual .

56. Prin raportul procentual dintre numărul de probe în care este prezentă o specie şi
numărul total al probelor se calculează:
A. abundenţa ;
B. dominanţa ;
C. frecvenţa ;
D. constanţa .

57. Alegeţi asocierea corectă:


A. xerofile – brotăcei ;
B. mezofile – balenă ;
C. higrofile – stârci ;
D. hidrofile – struţi .

58. Organismele epifite:


A. absorb apa din atmosferă ;
B. folosesc alte animale drept suport ;
C. au tulpini subterane ;
D. sunt exclusiv parazite.

59. Alegeţi varianta corectă:


A. savana – ierburi înalte şi arbori dispersaţi ;
B. tundra – numeroase specii de arbori şi arbuşti ;
C. stepa – precipitaţii abundente şi soluri sărace ;
D. taigaua – predomină pădurile de foioase .
60. În zona litorală a ecosistemului marin:
A. luminozitatea este scăzută ;
B. nu se realizează fotosinteză ;
C. producţia primară este abundentă ;
D. abundă specii de papură, stuf, iarbă de mare .

II. PROBLEME
Alegeţi un singur răspuns corect din variantele propuse ca răspuns la următoarele probleme

61. Dacă atât tatăl, cât şi mama au ochii căprui, descendenţii posibili sunt:
A. 100% copii cu ochi albaştri ;
B. 25% copii cu ochi albaştri, condiţie homozigotă ;
C. 50% copii cu ochi căprui ;

7
D. 75% copii cu ochi căprui, condiţie homozigotă .

62. Analizaţi descendenţa următoarelor familii şi stabiliţi la care copil fenotipul precizat nu
este posibil în cadrul cuplului respectiv :
Fenotipurile părinţilor şi copiilor
Familia tata mama primul al doilea
copil copil
Anca polidactilie polidactilie sănătos polidactilie
Ion sănătos daltonism băiat fată
sănătos sănătoasă
Ene sănătos albinism sănătos albinism
A. în familia Ene- la primul copil ;
B. în familia Anca- la al doilea copil ;
C. în familia Ion- la primul copil ;
D. în familia Ene- la al doilea copil .

63. Analizaţi datele legate de grupele de sânge din familiile următoare. Stabiliţi în care
dintre ele se poate pune la îndoială paternitatea şi pentru care copil.
famili tata mama părinţii primul al doilea
a mamei copil copil
Rusu O A O x AB A O
Ion B A AB x AB B O
A. familia Rusu -la primul copil ;
B. familia Ion – la nici un copil ;
C. familia Rusu – la al doilea copil ;
D. familia Ion - la ambii copii .

64. Într-o familie, bărbatul are Rh negativ, iar soţia sa , Rh pozitiv. Băiatul lor prezintă Rh
pozitiv, deşi tatăl mamei a avut Rh negativ.
Alegeţi varianta corectă pentru genotipurile părinţilor şi pentru fenotipurile descendenţei
posibile:
A. tata-dd , mama Dd ; 25% din copii -Rh pozitiv , 75% din copii -Rh negativ ;
B. tata-Dd , mama DD ; 100% copii -Rh pozitiv ;
C. tata-dd , mama Dd ; 50% din copii -Rh pozitiv , 50% din copii -Rh negativ ;
D. tata-DD , mama dd ; 100% copii -Rh negativ .

65. Arborele genealogic următor prezintă transmiterea sindactiliei pe mai multe generaţii.

Băiatul din ultima generaţie trebuie să găsească


varianta corectă din cele enumerate:
A. bunicul a fost sănătos, dar purtător al genei pentru sindactilie ;
B. unchiul este bolnav şi are gena pentru sindactilie în stare homozigotă ;
C. bunicul a fost bolnav de sindactilie şi a avut gena respectivă în stare homozigotă ;
D. unchiul este bolnav şi are gena pentru sindactilie în stare heterozigotă .

8
66. Analizaţi arborele genealogic de mai jos, referitor la transmiterea hemofiliei.

Alegeţi varianta corectă de răspuns :


A. descendenţii primei generaţii sunt gemeni monozigoţi ;
B. având în vedere decendenţa lor, una din soţiile bărbatului din perechea de gemeni ar fi
putut prezenta şi genotipul XhX (cerc jumătate alb-jumătate negru) ;
C. în descendenţa posibilă a femeii din perechea de gemeni, 50% din fete pot fi hemofilice ;
D. dacă una din fetele notate pe arbore în generaţia a treia se căsătoreşte cu un bolnav de
hemofilie, 25% din descendenţii de sex masculin vor manifesta această boală ;

67. O fibră de cromatină are în total 62 de molecule de proteine histonice. Alegeţi valorile
corecte referitoare la numărul de nucleosomi şi de proteine histonice H1 dintre aceştia.
A. 8 nucleosomi şi 13 proteine H1
B. 7 nucleosomi şi 6 proteine H1
C. 8 nucleosomi şi 14 proteine H1
D. 7 nucleosomi şi 7 proteine H1

68. Plecând de la o celulă diploidă 2n=6, în urma a 3 diviziuni mitotice succesive, celulele
rezultate intră în interfază. Care este numărul total de cromatide din toate aceste celule
la începutul interfazei şi la sfârşitul ei?
A. 96 cromatide la începutul interfazei şi 192 de cromatide la sfârşitul interfazei ;
B. 18cromatide la începutul interfazei şi 36 de cromatide la sfârşitul interfazei ;
C. 48 cromatide la începutul interfazei şi 96 de cromatide la sfârşitul interfazei ;
D. 96 cromatide la începutul interfazei şi 48 de cromatide la sfârşitul interfazei .

69. Într-o izolată geografic, o femeie cu anemie falciformă, a cărei mamă are albinism, se
căsătoreşte cu un bărbat sănătos, dar al cărui tată este de asemenea albinotic. Alegeţi
varianta corectă pentru descendenţa posibilă a acestei familii.
A. 50% dintre copii cu anemie falciformă; 50% homozigoţi pentru gena pentru albinism ;
B. 75% dintre copii cu anemie falciformă; 25% albinotici ;
C. 50% dintre copii cu anemie falciformă; 50% heterozigoţi pentru gena pentru albinism ;
D. 75% dintre copii cu anemie falciformă; 100% albinotici .

70. O familie are trei copii care au următoarele grupe de sânge: O, A, AB. Părinţii mamei
celor trei copii, au – unul grup sanguin 0, iar celălalt grup sanguin A. Ce grupe sanguine
au părinţii copiilor?
A. mama – grup sanguin A, tatăl- grup sanguin B ;
B. mama – grup sanguin 0, tatăl- grup sanguin B ;
C. mama – grup sanguin A, tatăl- grup sanguin AB ;
D. mama – grup sanguin 0, tatăl- grup sanguin A .

NOTĂ :
 toate subiectele sunt obligatorii
 timpul de lucru este de 3 ore din momentul primirii subiectelor
 fiecare item de tip alegere simplă, rezolvat corect, primeşte 1 punct, iar fiecare item de tip
problemă, primeşte câte 3 puncte
 se acordă 10 puncte din oficiu , total punctaj 100 .

COMISIA DE OLIMPIADĂ VĂ UREAZĂ MULT

9
SUCCES !

10

S-ar putea să vă placă și