Sunteți pe pagina 1din 3

SUBIECTELE

pentru examenul oral de promovare la


disciplina „BIOFARMACIE ŞI FARMACOCINETICĂ” pentru studenții anului 5,
anul de studii 2017/2018

A
14.Absorbţia la nivelul mucoasei gastrice.
16.Absorbţia la nivelul mucoasei intestinului gros. Absorbţia rectală.
15.Absorbţia la nivelul mucoasei intestinului subţire.
13.Absorbţia medicamentelor în traiectul gastrointestional. Absorbţia la nivelul mucoasei bucofaringiene.
17.Absorbţia parenterală a medicamentelor. Absorbţia vasculară. Absorbţia intramusculară şi subcutană.
18.Absorbţia percutanată. Absorbţia din implanturi.
19.Absorbţia vaginală şi uterină.
60.Anticorpii monoclonali (ACM). Funcţia lor. Schema de formare a ACM. Mecanisme de acţiune.
Exemple.
9.Aspectul biofarmaceutic al capsulelor.
8.Aspectul biofarmaceutic al comprimatelor.
10.Aspectul biofarmaceutic al supozitoarelor.
B
28.Biodisponibilitatea medicamentelor şi exigenţe în privinţa bioechivalenţei lor. Determinarea
biodisponibilităţii. Metoda farmacologică, farmacocinetică, clinică.
29.Biodisponibilitatea medicamentelor. Determinarea ariei de sub curbă. Determinarea biodisponibilităţii
absolute şi relative.
1.Biofarmacia ca ramură ştiinţifică a farmaciei. Obiectul de studiu. Factorii care au contribuit la
dezvoltarea biofarmaciei. Factorii biofarmaceutici. Clasificarea.
C
55.Clasificarea transportorilor medicamentoşi. Principiile de selectare a transportorilor. Prima generaţie
de transportori.
D
30.Disponibilitatea farmaceutică a medicamentelor. Testul de dizolvare in vitro. Metode de determinare.
Aparataj. Determinarea constantei de viteză a dizolvării (Kd).
E
7.Etapele evolutive de dezvoltare a unui medicament, de la cercetare la efectul terapeutic. Rolul
biofarmaciei la etapele de preformulare şi formulare a medicamentelor.
2.Etapele principale de preformulare şi formulare a medicamentelor.
F
3.Factorii biofarmaceutici care determină eficienţa medicamentelor. Exemple.
27.Factorii care influenţează parametrii farmacinetici. Factorii fiziologici: masa corporală; vârsta; sarcina;
sexul; cronofarmacocinetica.
22. Farmacocinetica.Definiţie. Noţiuni de compartiment al organismului şi modele farmacocinetice.
Modele mono – bi – şi tricompartimentale de distribuţie a substanţei medicamentoase. Parametrii ce
caracterizează un compartiment.
37.Formele farmaceutice cu eliberare rapidă. Caracteristica lor. Diagrama conceptuală. Avantajele
comprimatelor orodispersabile. Particularităţile comprimatelor orodispersabile.
I
6.Influenţa naturii şi cantităţii substanţelor auxiliare asupra formulării şi biodisponibilităţii medicamentelor.
Rolul proceselor tehnologice. (pe exemplul comprimatelor şi supozitoarelor).
12.Influenţa pH-lui asupra ionizării substanţelor medicamentoase cu caracter de acid slab sau bază
slabă.Exemple.
5.Influenţa stării chimice a substanţelor medicamentoase asupra formulării şi biodisponibilităţii
medicamentelor (acid, sare, ester etc).
4.Influenţa stării fizice a substanţelor medicamentoase asupra formulării şi biodisponibilităţii
medicamentelor (viteza de dizolvare, starea cristalină sau amorfă, polimorfismul etc).
11.Ionizarea substanţelor medicamentaose. Principii de bază.
L

57.Lipozomi. Clasificare. Structura. Lipozomi „Stealth”. Niozomi. Virozomi. Caracteristica.


M
34.Medicamente cu eliberare modificată. Clasificare. Administrarea de doze repetate. Calculul
concentraţiei medii în starea staţionară.
41.Medicamente cu eliberare modificată. Principii de prelungire a duratei de acţiune: administrarea unei
doze mai mari; micşorarea valorii constante de viteză a eliminării; micşorarea valorii constantei de viteză
a absorbţiei.
42.Medicamente orale cu acţiune prelungită. Clasificare. Model pentru teoria eliberării susţinute.
Metodele tehnologice pentru realizarea eliberării prelungite: forme cu înveliş (membrană) sau tip rezervor.
43.Medicamente orale cu acţiune prelungită. Forme de tip matriţă. Forme cu cedare discontinuă şi
continuă. Matriţe hidrofile, hidrofobe, inerte.
59.Microparticule transportoare. Microcapsule şi microsfere. Caracteristica. Exemple.
23.Model farmacocinetic monocompartimental. Principiul de construire a curbelor concentraţiilor
plasmatice ale substanţelor medicamentoase.
25.Modelele farmacocinetice şi parametrii farmacocinetici. Constanta de viteză a eliminării (K el); timpul
de înjumătăţire biologică (t 50%). Metode de calcul.
26.Modelele farmacocinetice şi parametrii farmacocinetici: constanta de viteză a absorbţiei (Ka).
Volumul de distribuţie (Vd); clearence-ul (Cl). Metode de calcul.
N
58.Nanoparticule transportoare: nanocapsule, nanosfere. Exemple.
O
31.Obiectivele unui studiu de biodisponibilitate la om. Bioechivalenţa – neechivalenţa terapeutică. Factorii
care justifică studiile de bioechivalenţă.
P
52.Permeabilitatea intestinală a substanţelor medicamentoase. Metode utilizate la determinarea
permeabilităţii intestinale a SM.
38.Prepararea comprimatelor orodispersabile prin metoda de comprimare directă. Caracteristica
superdezagreganţilor.
32.Principiile de clasificare biofarmaceutică a medicamentelor. Caracteristica acestor grupe de
medicamente.
33.Principiile de eliberare a substanţei medicamentoase din formele şi sistemele farmaceutice.
Clasificarea formelor şi sistemelor farmaceutice după principiul de eliberare a substanţei
medicamentoase.
39.Principiile tehnologiilor patentate pentru fabricarea comprimatelor orodispersabile: tehnologia Zydis;
tehnologiile OraSolv şi DuraSolv; Flashtab.
40.Principiile tehnologiilor patentate pentru fabricarea comprimatelor orodispersabile: tehnologia
WOWtab; Ora Quik; Quik-Diss TM; NanoCrystal.
24.Procese cinetice. Procese cinetice de ordinul zero şi de ordinul I în farmacocinetică. Cinetica Michaelis
– Menten.
S
45.Sisteme cu eliberare preprogramată. Sisteme cu membrană sau sisteme rezervor. Sisteme
terapeutice cu acţiune locală “Ocusert”, “Progestasert”, “Mirena”.
44.Sisteme farmaceutice cu eliberare controlată. Clasificare. Polimeri pentru sisteme cu cedare
controlată: hidrofobi; hidrofili; biodegradabili.
53.Sisteme flotabile (comprimate, capsule). Sisteme bioadezive.
50.Sisteme terapeutice activate fizic prin presiunea osmotică: Pompa osmotică elementară orală “Oros”,
pompa osmotică “push-pull”, pompa osmotică implantabilă “Alzet”.
51.Sisteme terapeutice activate fizic: pompa peristaltică implantabilă pentru insulină.
49.Sisteme terapeutice de tip matriţă sau monolite: “Nitro–Dur”, “Deponit”, “Nitrodisc”.
48.Sisteme terapeutice transdermice cu estradiol. Principii de dozare.
46.Sisteme terapeutice transdermice cu nitroglicerină. „Transderm-Nitro”, „Nitroderm”; implant subcutan
contraceptiv cu levonorgestrel (Norplant).
54.Sisteme vectorizate sau de transport la ţintă. Obiective ale terapiei medicamentoase la ţintă. Diferenţe
în medicaţia la ţintă şi cea convenţională.
20.Sistemul de clasificare biofarmaceutic al substanţelor medicamentoase.
21.Solubilitatea şi permeabilitatea gastrointestinală a substanţelor medicamentoase. Regula lui Lipinski
(regula celor 5).
47.Ssiteme terapeutice transdermice de tip rezervor: „Scopoderm”, „Catapres”, „Lidoderm”, „DentiPatch”.

2
35.Tipurile de eliberare a SM din formele cu cedare prelungită şi susţinută. Eliberare de ordinul zero.
Eliberare binară. Eliberare bifazică.
T
36.Tipurile de eliberare a SM din formele cu cedare prelungită şi susţinută. Eliberare poziţionată.
Eliberare accelerată. Eliberare circadiană. Cedare multiplă-pulsatilă.
56.Transportori medicamentoşi la ţintă de generaţia a doua. Vectorizarea pasivă. Vectorizarea activă.