Sunteți pe pagina 1din 8

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010

FORME ESTETICE GENERATE PE BAZA ROZACEELOR

Ludmila Sass, Universitatea din Craiova, ROMANIA Iulian Popescu, Universitatea din Craiova, ROMANIA Liliana Luca, Universitatea din Tg. Jiu, ROMANIA

REZUMAT: Rodoneea sau rozaceea, este o curbă plană rezultată dintr-o problemă de geometrie de tip loc geometric. Forma şi dimensiunea curbei este dependentă de doi parametri: raza unui cerc şi raportul a două unghiuri din problema geometrică. Prin alegerea diferitelor seturi de valori ale acestor parametri generatori, se pot obţine multe rozacee, dintre care se evidenţiază cele cu estetică deosebită. Aceste forme sunt utile în Estetică.

CUVINTE CHEIE: forme estetice, rozacee.

1. INTRODUCERE

Rodoneele sau rozaceele sunt curbe estetice, bazate pe mai multi lobi. Ele îşi pot găsi aplicaţii în Estetica industrială dar şi în opere de artă. Sub aspect geometric, rozaceele sunt curbe rezultate pe baza unei probleme de loc geometric. Pe un cerc se iau două puncte D şi B astfel ca să se formeze unghiurile la centru θ şi n.θ (fig. 1). Din B se duc perpendicularele BC şi BA pe axe, iar pe dreapta variabilă OD se iau punctele M şi N astfel ca ON = BA iar OM = BC. Locurile geometrice ale punctelor M şi N formează curbe numite rodonee sau rozacee de indice n. Ecuaţiile curbei sunt [11]:

AESTHETIC SHAPES GENERATED ON THE BASIS OF ROSES

Ludmila Sass, The University of Craiova,ROMANIA Iulian Popescu, The University of Craiova, ROMANIA Liliana Luca, The University Constantin Brancusi of Tg. Jiu, ROMANIA

ABSTRACT: The rose (latin name rodoneea) is a plane curve resulted from a problem of Geometry of type “geometric place”. The shape and size of curve depends on 2 parameters: a circle radius and respectively the ratio between two angles from the geometric problem. Through the selection of varios sets of values for these generating parameters one can get several roses, some of them exhibiting special aesthetic features, that can be used in Aesthetics.

KEY WORDS: aesthetic shapes, rose.

1. INTRODUCTION

In Plane Geometry, Differential Geometry there are presented many curves

for which specific details are given: the way

of construction, equations, tangents, normals,

curvature, wrapping, etc. Generally, alike curves are applied in technique, in establishing the shape of the pieces or in architecture. The roses are aesthetic curves, based on several lobes. Their applicability can be extended to the Industrial Esthetic and

to works of art. Considering their geometric

features, the roses are curves resulted from a problem of geometric place. On a circle one considers 2 points M and N so as to form the angles at the center θ and respectively n.θ (fig. 1). From N one traces the line NN’, perpendicular on the axis, and on the variable line OM one considers the points P2 and P1 so that OP1=NN’ and

OP2=ON’. The geometric places of the points

M and N form curves called “roses of index

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 4/2010

81

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010

ρ = a sin n.θ ,

ρ = a cos n.θ ,

unde θ este unghiul curent al curbei iar „a”

este raza cercului din figura 1.

n”. The equations of the curve are [11]:

(1)

where θ is the current angle of the curve and "a” represents the radius of the circle (Figure

1).

"a” represents the radius of the circle (Figure 1). Figura 1. Rozacee –consideratii geometrice Figure 1.

Figura 1. Rozacee –consideratii geometrice Figure 1. The rose - geometric considerations

2. THE ECHIVALENT MECHANISM

Din considerentele geometrice de mai sus rezultă că o rozacee se obţine ca traiectorie a unui punct care oscilează pe o dreaptă ce execută o mişcare de rotaţie. Pe această bază s-a conceput un mecanism echivalent dat în figura 2. Mecanismul are gradul de mobilitate egal cu 2, având ca elemente conducătoare pe 4 şi pe 1.

2. THE ECHIVALENT MECHANISM

From the above geometric reasons results

that a rose can be obtained as a trajectory of a point that oscillates on a line that executes

a rotation motion. On this basis one

conceived an equivalent mechanism depicted

by Figure 2. The mechanism has a mobility

degree equal to 2, with the leading elements equal to 4 and respectively to 1.

the leading elements equal to 4 and respectively to 1 . Figura 2. Mecanismul construit pentru

Figura 2. Mecanismul construit pentru generarea rozaceelor Figure 2. Mechanism meant to generate aesthetic roses

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 4/2010

82

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010

Se scriu următoarele relaţii:

a.cos

a. sin

ψ+

ψ+

b.cos

b. sin

α=

α=

S.cos

ϕ

S. sin

ϕ

din care, după eliminarea unghiului α se stabileşte expresia cursei S:

()

S = a.cos ψ − ϕ ±

2 a .cos 2 () ( 2 ψ − ϕ − a − b 2

2

a .cos

2

() (

2

ψ − ϕ − a b

2

)

astfel

punctului trasor:

că

se

pot

x

y

C

C

=

=

S.cos

S.sin

ϕ

ϕ

determina

coordonatele

În funcţie de legile de mişcare alese, se pot genera multe tipuri de rozacee cu acest mecanism.

3. ROZACEE ESTETICE

The following equations can be written as:

(2)

Through the elimination of the angle α one determines the expression of the race S:

(3)

so that one can determine the coordinates of the tracing point C:

(4)

Depending on the selected movement laws, one can generate several types of roses with this mechanism.

3. AESTHETIC ROSES

Utilizându-se ecuaţiile (1) ale rozaceei, în coordonate polare, se pot cicla parametrii „a”

şi „n”, unghiul θ luând valori între 0 şi 360 variation of the parameters "a” and “n”, the

angle θ taking values between 0 and 360 degrees (sometimes with more cycles). For a = r = 80 and n = 1 one obtained 2 circles that touch in a point internally. The next step consisted in the use of various values for n, considering that for an even “n” one gets curves with 2n lobes (Figure 3 at n=4) and that for an odd “n” one gets curves with n lobes (Figure 4 at n=5).

Using the equations (1) of the rose, in polar coordinates, one can perform a cyclic

grade (uneori cu mai multe cicluri). Pentru a = r = 80 şi n = 1 s-au obţinut două cercuri tangente interior. În continuare s-a lucrat cu diferite valori pentru n, constatându-se că pentru „n” par rezultă curbe cu 2n lobi (fig. 3 la n= 4), iar pentru n impar se obţin curbe cu n lobi (fig. 4 la n=5).

pentru n impar se ob ţ in curbe cu n lobi (fig. 4 la n=5). Figura

Figura 3. Rozacee estetica cu 2n lobi, n=4 Figure 3. Aesthetic rose with 2n lobes for even “n“(n=4)

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 4/2010

83

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010

Brâncu ş i” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010 Figura 4. Rozacee obtinuta pentru n

Figura 4. Rozacee obtinuta pentru n impar, n=5 Figure 4. The obtained rose - modifying “n“ ( “n=5“)

S-a lucrat şi cu valori fracţionare pentru n. Astfel, pentru n = 0,1 a rezultat o spirală arhimedică, iar pentru n = 0,5 s-a obţinut o cardioidă. Pentru alte valori s-au obţinut rozacee cu număr diferit de bucle, dar pentru a se închide acestea, s-a ciclat θ de 4 ori până la 360 grade. Au rezultat următoarele imagini (Figura 5):

Other shaped were obtained for fractional values of n. So, for n=0.1 one got an Archimedes’s spiral and for n=0.5 a cardioids was obtained. For other values one got a rose with a different number of loops, but in order to close them, θ was 4 times cycled up to 360 degrees. The following images were obtained (Figure 5):

degrees. The following images were obtained (Figure 5): n=1,3333 n=2,6666 n=5,1 Annals of the „Constantin Brâncu

n=1,3333

The following images were obtained (Figure 5): n=1,3333 n=2,6666 n=5,1 Annals of the „Constantin Brâncu ş

n=2,6666

images were obtained (Figure 5): n=1,3333 n=2,6666 n=5,1 Annals of the „Constantin Brâncu ş i” University

n=5,1

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 4/2010

84

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010

Brâncu ş i” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010 n=6,6666 Figura 5. Rozacee obtinute pentru

n=6,6666

Figura 5. Rozacee obtinute pentru valori fractionare ale lui n, si θ a fost ciclat de 4 ori până la 360 grade. Figure 5. The obtained roses for fractional values of n, and θ was 4 times cycled up to 360 degrees

În continuare s-a ciclat „a” între 5 şi 100 pentru n = 2, obţinându-se fig. 6.a - inclusiv cercurile, devenite elipse, respectiv fig. 6.b - doar rozaceele.

Afterward “a” was cycled between 5 and 100 for n=2 and so Figure 6.a was obtained, including the circles that became elipses, respectively Figure 6.b only the roses

that became elipses, respectively Figure 6.b only the roses a. b. Figura 6. Rozacee obtinute prin

a.

became elipses, respectively Figure 6.b only the roses a. b. Figura 6. Rozacee obtinute prin modificarea

b.

Figura 6. Rozacee obtinute prin modificarea parametrilor a si n

Figure 6. The obtained roses – modifying “a” and “n”

Ciclându-se în continuare „a”, s-au obţinut mai multe imagini pentru diferite valori ale lui n (Figura 7).

. "a" was cycled again and more images were obtained for various values of “n” (Figure 7).

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 4/2010

85

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010

Brâncu ş i” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010 n=3 n=6 n=12 n=20 Figura 7.

n=3

ş i” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010 n=3 n=6 n=12 n=20 Figura 7. Alte

n=6

ş i” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010 n=3 n=6 n=12 n=20 Figura 7. Alte

n=12

din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010 n=3 n=6 n=12 n=20 Figura 7. Alte rozacee estetice

n=20

Figura 7. Alte rozacee estetice rezultate prin ciclarea lui a pentru diferite valori ale lui n

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 4/2010

86

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010

Imaginile obţinute au forme deosebit de artistice, frumoase, elegante si rafinate.

4. CONCLUZII

Rozaceele sunt curbe dependente de doi parametri. Prin alegerea convenabilă a acestor parametri se pot obţine multe imagini estetice. Rezultă multe variante de rozacee în funcţie de numărul de bucle - care poate fi şi fracţionar şi de numărul de rotaţii complete. Asemenea curbe pot fi generate şi cu un mecanism conceput pe baza consideraţiilor geometrice

BIBLIOGRAFIE

[1] Crisan, N., Budisan, T., Costin, O. Realizarea designului de produs prin aplicarea unor metode de evaluare estetice. Grafica-2000, A VII-a Editie a Conferintei Nationale cu Participare Internationala, Craiova, 2000, vol I, pg. 537-542. [2] Ghyka, M. Estetica şi teoria artei, Editura Ştiintifica Enciclopedica, Bucureşti, 1981. [3] Marcus, S. (coordonator) Semiotica matematica a artelor vizuale, Editura Ştiintifica Enciclopedica, Bucuresti, 1982. [4] Popescu, I., Sass, L. Mecanisme

generatoare de curbe, Editura "Scrisul Românesc", Craiova, 2001. [5] Radian, H. R. Cartea proporţiilor, Editura Meridiane, Bucuresti, 1981. [6] Radu, C., Ceauşu, Gh., Morar, V. Estetica şi teoria artei, Universitatea Bucureşti, 1980. [7] Sass, L. Geometrie si estetica, Editura "Universitaria" Craiova, 2003. [8] Sass, L. Desen geometric, Editura "Tehnica-Info", Chisinau, 2002. [9] Teodorescu, I. D. Geometrie analitica si elemente de algebra liniara. Culegere de probleme, Editura Didactica si Pedagogica,

1971.

[10] Teodorescu, I. D. Geometrie superioară,

The obtained images have beautiful shapes

4. CONCLUSIONS

- The roses are curves that depend on 2

parameters.

- Through the suitable selection of these parameters one can obtain more estethic images

- The roses are very useful in landscape

architecture

- More variants of roses are obtained if the

number of loops is varied (this number can

also

complete rotation is varied.

- Such curves can also be generated with a

mechanism

geometric considerations.

REFERENCES

be

fractional) and if the number of

conceived

on

the

basis

of

[1] Crisan, N., Budisan, T., Costin, O. Realizarea designului de produs prin aplicarea unor metode de evaluare estetice. Grafica-2000, A VII-a Editie a Conferintei Nationale cu Participare Internationala, Craiova, 2000, vol I, pg. 537-542. [2] Ghyka, M. Estetica şi teoria artei, Editura Ştiintifica Enciclopedica, Bucureşti, 1981. [3] Marcus, S. (coordonator) Semiotica matematica a artelor vizuale, Editura Ştiintifica Enciclopedica, Bucuresti, 1982. [4] Popescu, I., Sass, L. Mecanisme generatoare de curbe, Editura "Scrisul

Românesc", Craiova, 2001. [5] Radian, H. R. Cartea proporţiilor, Editura Meridiane, Bucuresti, 1981. [6] Radu, C., Ceauşu, Gh., Morar, V. Estetica şi teoria artei, Universitatea Bucureşti, 1980. [7] Sass, L. Geometrie si estetica, Editura "Universitaria" Craiova, 2003. [8] Sass, L. Desen geometric, Editura "Tehnica-Info", Chisinau, 2002. [9] Teodorescu, I. D. Geometrie analitica si elemente de algebra liniara. Culegere de probleme, Editura Didactica si Pedagogica,

1971.

[10] Teodorescu, I. D. Geometrie superioară,

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 4/2010

87

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2010

Editura Didactica si Pedagogica, 1970. [11] Teodorescu, I.D., Teodorescu, ST. D. Culegere de probleme de geometrie superioară, Editura Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1975

Editura Didactica si Pedagogica, 1970. [11] Teodorescu, I.D., Teodorescu, ST. D. Culegere de probleme de geometrie superioară, Editura Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1975

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 4/2010

88