Sunteți pe pagina 1din 33

1

TRADUCERE DUPA
MOLITVASLOVUL SLAVON

TEHNOREDACTAT: PR. EREMIA ALEXANDRU

1
RUGĂCIUNE PENTRU IZBĂVIRE DE BLESTEME, FARMECE ȘI ALTE
JURĂMINTE

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care prin moartea și dumnezeiasca Ta înviere,
ai dezlegat lumea de blestemul cel dintâi, Te rugăm, caută cu îndurare spre robul Tău (N) și dacă
asupra lui, mai stăruie vreun blestem sau afurisanie, cu care el însuși s-a legat, ori s-a jurat, s-au
părinții săi, socrii, bunicii, neamurile, ori mai ales străinii l-au jurat, l-au blestemat, l-au legat sau
l-au afurisit; ori cumva casa părintească sau casa în care locuiește este așezată pe loc jurat,
blestemat sau afurisit; sau dacă a lucrat, ori a dormit, ori a mâncat prin locuri publice, prin
câmpuri, prin vii, prin livezi, prin păduri, ori după cumpărături a fost și s-a lipit de el vreo scârbă
sau afurisanie, farmece sau blesteme de el, de părinții lui, de copii sau de casa lui; ori cumva fără
de știre în viața lui a mâncat sau a băut ceva spurcat, otrăvit, descântat sau fermecat, sau poate
chiar dinadins i s-a dat în mâncare sau în băutură, sau i s-a aruncat în ogradă sau în casă, ori s-a
atins de trupul lui sau de hainele sale, sau de lucrurile sale, de cărțile, de uneltele cu care
lucrează; s-au poate s-a atins de lucruri vrăjite, descântate sau fermecate și au venit peste el în
decursul anilor tot felul de întâmplări grele, ori patimi, boli și amărăciuni de care nu este scutit
niciun pământean.
Tu, Stăpâne Doamne, sfarmă toată această lucrare diavolească și omenească, trimite tot răul
în locuri pustii și neumblate, iar pe robul Tău (N), dezleagă-l pe el de toată legătura ori puterea a
tot blestemul și mai ales al blestemelor părintești și dușmănești; apără-l pe el din ceasul
rugăciunii noastre cu îngeri de lumină, care să-l păzească ziua și noaptea de toate răutățile
omenești și diavolești ale duhurilor celor potrivnice.
Dăruiește-i lui, Doamne, (căsătorie grabnică cu ursita sa) sau (o căsnicie fericită), bun spor
și ajutor în muncă; îndestulează-l pe el din toate roadele și din belșugul pământului și umple casa
lui de toată bunătatea ca să aibă cu ce trăi, ba chiar să ajute și pe cei săraci.
Dăruiește-i lui, Doamne, viață creștinească și fără prihană rânduiește-i lui loc la masa vieții
celei cerești care se cuvine numai celor drepți. Că Tu ești Cel ce dezlegi pe cei legați, Cel ce ridici
pe cei căzuți, nădejdea celor deznădăjduiți, odihna celor osteniți, și Ție slavă înălțăm, împreună și
Celui fără de început al Tău Părinte și cu Preasfântul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin!

1 1
RUGĂCIUNEA SF. CIPRIAN
PENTRU ALUNGAREA FARMECELOR ȘI A TUTUROR LEGĂTURILOR
Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate,
Sfânt și Slăvit ești, Împăratul împăraților și Domnul domnilor slavă Ție. Tu Cel ce locuiești în
lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului
slujitorului Tău, depărtează demonii și stinge viclenia lor de la robul Tău acesta; revarsă harul
Tău cel dumnezeiescul peste dânsul și-l dezleagă pe el de toate legăturile diavolești, împreună cu
toate ale casei lui de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice.
Împiedică, Tu Doamne, Dumnezeul părinților noștri toată lucrarea satanei, Tu Cel ce dai
dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanice și de toate legăturile lui și
distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Preasfântului Tău nume.
Așa, Doamne Stăpâne a toate, auzi mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău și dezleagă pe
robul Tău (N) de toate legăturile satanei și dacă este legat în cer sau pe pământ, sau cu piele de
animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de
om, sau cu al păsărilor, sau cu al peștilor, sau prin necurăție, sau în alt chip s-au abătut asupra lui,
sau dacă din altă parte au venit, din mare, din pământ, din fântâni, din morminte, sau din orice alt
loc, sau dacă au venit din unghii de om, de animal, gheare de pasăre, sau prin șerpi vii sau morți,
sau prin legături de morți, sau prin pământul morților, sau dacă au venit prin străpungere de ace,
dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare.
Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge,
acum, lucrările magiei, iar pe robul Tău (N), păzește-l cu toți ai casei lui de toate uneltirile
diavolești.
Zdrobește cu însumarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor.
Pustiește, distruge și depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei și
fermecătoriei de la robul Tău (N).
Așa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău și pe robul Tău acesta cu toți ai
casei lui, dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala și de tot blestemul, de toată mânia,
nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia,
neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, curvi sau preacurvia și de toate rătăcirile
și greșelile, știute și neștiute pentru Sfânt numele Tău, că binecuvântat ești, Doamne, în vecii
vecilor. Amin!

1 2
RUGĂCIUNE PENTRU CEI BOLNAVI SUFLETEȘTE
Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Cela ce stăpânești peste cele de sus, adică peste lumea
îngerilor și sfinților Tăi, pe care i-ai ales din lumea pământească și pe care, după preaiubit Fiul
Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, i-ai pus mijlocitori între cer și pământ și Care iarăși stăpânești
peste lumea duhurilor celor mai de jos ale pământului; îndură-Te milostive Doamne și spre robul
Tău acesta (N), căzut în prăpastia deznădejdii și a celor mai negre gânduri și nu-și găsește alinare
sufletului; vino cu harul Tău și-l izbăvește pe el de tiranica frică și deznădejde sufletească ce l-a
cuprins, întărește-l pe el cu harul Tău cel dumnezeiesc și-l înconjoară cu îngerii de lumină, care
să-l păzească și să-l îmbărbăteze pe el cu tăria cea dintâi ca să nu mai bolească sufletește; îndură-
Te Doamne, milostivește-Te Doamne și-l binecuvintează pe el cu puterea Duhului Tău celui de
viață dătător, dăruindu-i lui curajul și vârtutea cea dintâi, ca să Te laude pe Tine, Dumnezeul
părinților noștri, pe Fiul Tău cel preaiubit, Domnul nostru Iisus Hristos și pe Preasfântul și de
viață dătătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE PENTRU CEI ÎN SUFERINȚE TRUPEȘTI


Stăpâne, Doamne , Dumnezeul nostru, Împărate al cerului și al pământului; Care l-ai făcut
pe om după chipul Tău și i-ai dăruit lui stăpânire peste toate făpturile Tale, încununându-l pe el ca
rege al zidirii Tale și făgăduindu-i lui și asemănarea Ta cea dumnezeiască; dar el amăgit fiind de
diavolul și neascultându-Te pe Tine, Creatorul său, nu s-a supus poruncii Tale, făcându-se el rob
al morții și al feluritelor suferințe și dureri trupești și sufletești; dar Tu, Stăpâne Doamne, nu l-ai
pierdut pe el, ci îndurându-Te de el, prin părinteasca Ta milă, i-ai făgăduit slobozire din tirania
diavolului și a morții prin mântuirea Fiului Tău cel preaiubit, Domnul nostru Iisus Hristos; Însuți
Dumnezeule, Ziditorul nostru, caută cu milă și cu îndurare spre robul Tău acesta (N), care a căzut
în amară suferință și pierzătoare boală astfel încât măcinat fiind trupul său de dureri de tot felul,
numai către a Ta milă îndrăznind ne apropiem și cerem iertarea păcatelor celor de voie și celor
fără de voie, celor din noapte sau din zi, celor cu știință și cu neștiință, Însuți Preabunule
Împărate, ascultă rugăciunea mea și ia aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduire
robului Tău (N), care este în amară suferință și în neputința trupului și a sufletului, dăruindu-i lui
izbăvire de păcate și iertarea greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-i lui rănile

1 3
cele grele, toată neputința și toată boala cea tăinuită. Așa Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru,
Cela ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor, Care tămăduiești toată boala și toată neputința,
tămăduiește Doamne și pe robul Tău acesta (N); ridicându-l pe el din patul durerii pentru mila
bunătății Tale; depărtează de la dânsul toată boala și toată neputința ce l-a cuprins și-l fă pe el să
vieze prin harul Hristosului Tău; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de
Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; ale
sfinților și tămăduitorilor doctori fără de arginți Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și
Ermolae, Samson și Diomid, Mochie și Anichit, Talaleu și Trifon; ale sfinților, drepților și
dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților. Că Tu ești izvorul tămăduirilor,
Dumnezeule Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Unuia-Născut Fiului Tău și
Preasfântului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU TĂMĂDUIREA BUBELOR RELE


Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce ai vindecat pe cei zece leproși și pe
femeia cea gârbovă de neputința ei; Cel ce ai tămăduit și pe femeia aceea de scurgerea sângelui;
Cela ce ai vindecat pe paraliticul din Capernaum; Cela ce Te-ai îndurat și de sărmanul Lazăr, care
pătimea în amară suferință, cuprins de tot felul de bube; Tu Stăpâne Doamne, Cela ce ești
doctorul sufletelor și al trupurilor, îndură-Te, Mântuitorul nostru și de robul Tău (N) și-l
tămăduiește pe dânsul de amara suferință și de bubele și rănile care au cuprins trupul său, arată-Ți
Doamne, marea Ta milostivire și șterge mulțimea păcatelor sale, pentru care nu ai vrut să-l dai
morții, ci ai hotărât să-i dai aceste grele bube și suferințe căci Tu, Doamne, în nepătrunsa ta
înțelepciune, vrei poate, ca altădată lui Lazăr, căruia i-ai rânduit sânul lui Avraam, să-i dăruiești
ale Tale ascunse bunătăți; dar noi știm că mulțimea milelor și îndurărilor Tale, poate să acopere
însutit mulțimea fărădelegilor sale, așadar, Te rugăm, Doamne, trimite peste dânsul harul Tău cel
tămăduitor și-l vindecă pe el de toată rana și buba care a cuprins trupul său. Oprește, Doamne,
mânia Ta cea dreaptă și dă-i grabnică însănătoșire. Toată boala și toată neputința depărtează-o de
la robul Tău acesta (N); pe toți ne ferește, Doamne, de această primejdie cumplită; păzește-ne
nebântuiți de orice boală vătămătoare; izbăvește-ne pe noi de toată întâmplarea cea rea. Că tu ești
izvorul milei și adâncul cel nepătruns al milostivirii și Ție slavă înălțăm și Bunului și de viață
Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

1 4
RUGĂCIUNE PENTRU CĂSĂTORIE
Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce cu a ta venire la nunta din Cana
Galileei ai arătat nunta sfințită, ascultă și această rugăciune pentru robul Tău (N) și nu lăsa
rugăciunea sa fără răspuns, căci după terminarea zidirii celei necuvântătoare, Părintele Tău cel
ceresc a rânduit ca bărbatul să-și lase pe tatăl său și pe mama sa și să se unească cu femeia sa și
să fie amândoi un trup. Tu ai binecuvântat nunta, arătând curăția ei și i-ai primit în împărăția Ta
pe soții care au dus o viață de evlavie împlinind poruncile Tale și crescându-și urmașii în frica Ta.
Rânduiește, Doamne, precum știi, ca, la vremea potrivită, robul Tău acesta să-și întemeieze
o familie; ca nu cumva, să trăiască o viață de păcat stând departe de nuntă și să nu-și întineze
trupul cu patimile și cu poftele, batjocorit fiind de diavolul.
Ajută-l, Doamne, să-și găsească o soție credincioasă, blândă, bună și iubitoare, care să-i fie
cu adevărat podoabă și alături de care să meargă pe calea mântuirii,
Rugămu-ne Ție Doamne, vino în ajutorul robului Tău (N), că numai Tu știi ceea ce este în
adâncul inimii sale. Izbăvește-l pe el de toată vraja, legătura și fermecătura, dezleagă cununiile lui
de toată lucrarea diavolească.
Dăruiește-i, Tu, Doamne, o soție vrednică, alături de care să facă tot binele, căci nevoință
este pentru femeie bărbatul necredincios și nevoință este și pentru bărbat femeia necredincioasă.
Rânduiește-i, Doamne, robului Tău acesta (N) să aibă parte de un cămin liniștit, de dragoste
și de înțelegere, ca să Te laude pe Tine Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii
vecilor. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU CEI ÎN SUFERINȚE TRUPEȘTI

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Împărate al cerului și Ziditor al pământului; Care l-ai
făcut pe om după chipul Tău și i-ai dăruit lui stăpânire peste toate făpturile Tale, încununându-l
pe el ca rege al zidirii Tale și făgăduindu-i lui și asemănarea Ta cea dumnezeiască; dar el amăgit
fiind de diavolul și neascultându-Te pe Tine, Creatorul său, nu s-a supus poruncii Tale, făcându-se
el rob al morții și al feluritelor suferințe și durerii trupești și sufletești; dar, Tu, Stăpâne Doamne,

1 5
nu l-ai pierdut pe el, ci îndură-Te de el, prin părinteasca Ta milă, i-ai făgăduit slobozire din tirania
diavolului și a morții prin mântuirea Fiului Tău cel preaiubit, Domnul nostru Iisus Hristos. Însuți
Dumnezeule, Ziditorul nostru, caută cu milă și cu îndurare spre robul Tău acesta (N), care a căzut
în amară suferință și pierzătoare boală astfel încât măcinat fiind trupul său de dureri de tot felul,
numai către a Ta milă îndrăznind ne apropiem și cerem iertarea păcatelor celor cu voie și celor
fără de voie, celor din noapte sau din zi, celor cu știință sau cu neștiință, Însuți Preabunule
Împărate, ascultă rugăciunea mea și ia aminte la glasul rugăciunii și dăruiește tămăduire robului
Tău (N), care este în amară suferință și în neputința trupului și a sufletului, dăruindu-i lui izbăvire
de păcate și iertarea greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-i rănile cele grele,
toată neputința și toată boala cea tăinuită. Așa, Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cela ce ești
doctorul sufletelor și al trupurilor, Care tămăduiești toată boala și toată neputința, tămăduiește
Doamne și pe robul Tău acesta (N); ridicându-l pe el din patul durerii pentru mila bunătății Tale;
depărtează de la dânsul toată boala și toată neputința ce l-a cuprins și-l fă pe el să vieze prin harul
Hristosului Tău; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și
pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; ale sfinților și
tămăduitorilor doctori fără de arginți Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae,
Samson și Diomid, Mochie și Anichit, Talaleu și Trifon; ale sfinților, drepților și dumnezeieștilor
părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților. Că Tu ești izvorul tămăduirilor, Dumnezeule
Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Unuia - Născut Fiului Tău și Preasfântului și
de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

RUGĂCIUNE PENTRU CEI CE VOR SĂ SE CĂSĂTOREASCĂ


Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru, Părinte ceresc, Creatorul și Proniatorul lumii întregi,
primește această rugăciune pentru robii Tăi aceștia (N) și (N), că Tu ai rânduit ca omul să nu fie
singur pe pământ, ci să-și caute un însoțitor al vieții sale, cu care să-Ți slujească Ție.
Rugămu-ne, Ție Doamne, caută cu milostivire asupra robilor Tăi aceștia (N) și (N), care
doresc să urmeze chemării Tale ce ai sădit-o în inimile noastre și să întemeieze o familie
bineplăcută Ție.
Vino, Doamne, în ajutorul robului Tău (N) și al roabei Tale (N) și cu înțelepciunea Ta cea
mai presus de fire. Dăruiește-i Doamne, robului Tău acestuia o iubire cu adevărat curată și
creștinească pentru persoana cu care își va lega viața.

1 6
Nu lăsa, Doamne, pe robul Tău acesta să fie orbit de patimile trupești, ori din râvnă pentru
bunurile pământești în alegerea sa. Unirea lor să fie potrivită poruncilor tale și pecetluită prin
taina Sfintei Cununii rânduită de Fiul Tău iubit, Domnul nostru Iisus Hristos. Pacea Ta să se
statornicească în viitoarea lor familie și binecuvântarea Ta părintească să-i însoțească în toate
căile vieții lor.
Așa, Stăpâne, Doamne, dezleagă cu puterea Ta orice legătură, blestem sau vrajă făcute
asupra robului Tău (N) și-l izbăvește pe el de toate supărările viclenilor oameni, ale
descântătorilor sau fermecătorilor magi sau vrăjitori.
Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU LUMINAREA MINȚII LA ÎNVĂȚĂTURĂ


Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, luminează mințile și cugetele copiilor noștri
cu Harul Tău cel dătător de viață, Tu, Doamne, care dai celor înțelepți înțelepciunea și celor
pricepuți priceperea, trimite peste ei Harul Duhului Tău celui Sfânt, dătăroul înțelepciunii, al
cunoștinței și al înțelegerii.
Tu, Doamne, i-ai luminat pe aleșii Tăi în toată vremea, Tu i-ai insuflat pe cei trei mai dascăli
ai lumii și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur și s-
au arătat vase alese ale sfințeniei, răspândind în lume dreapta credință. Tu ai luminat-o pe Sfânta
Mare Muceniță Ecaterina și ea a rușinat mulțimea ritorilor celor păgâni.
Tu, Doamne, luminează-i și pe copii noștri, ca să învețe cele bine plăcute Ție și să se umple
de cunoștința adevărului. Dă-le lor știință, pricepere, răbdare și chibzuință ca să nu primească ei
cunoștințe pierzătoare de suflet, nici să învețe ce este urât de Dumnezeu. Fă-i ascultători față de
îndepolinirea celor ce li s-a rânduit, iar la vremea potrivită, ajuta-i, Doamne, să găsească locul în
care să folosească cele pe care le-au învățat și să muncească spre binele și folosul aproapelui. Tu,
Doamne, îi osândești pe cei ce-și îngroapă talanții și-i binecuvintezi pe cei care-i înmulțesc cu
pricepere.
Rânduiește-le, Tu, Doamne, Cela ce rânduiești toate spre mântuire, unde să muncească, ce să
muncească și cum să muncească.

1 7
Dă-le lor, Doamne, spor în toată lucrarea cea bună și-i întărește în credință ca să te
mărturisească printr-o viețuire curată până în ultima zi a vieții lor. Că tu ești, Doamne, luminarea
sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în
vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNE(2)
PENTRU LUMINAREA MINȚII LA ÎNVĂȚĂTURĂ
Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, caută cu milostivire asupra robilor Tăi aceștia și
trimite-le lor în inimi, în minte și în grai, Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii
Tale, și-i luminează cu lumina cunoștinței Tale și dă-le putere și tărie pentru înțelegerea
învățăturilor celor bune și folositoare, dar și pentru înțelegerea Legii Tale celei dumnezeiești;
insuflă în inimile lor Duhul cel bun, care povățuiește pe calea cea dreaptă și aduce spor de
înțelepciune, de știință și de toate faptele cele bune, spre slava preasfântului Tău nume.
Și Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule al Dumnezeului celui Preaînalt, Cel ce Te-ai sălășluit
în inimile cele curate ale celor doisprezece Apostoli, prin harul Preasfântului Duh, Care s-a
pogorât în chipul limbilor de foc și a deschis gurile lor de au început a grăi în alte limbi; Cel ce
Te-ai sălășluit și ai luminat inimile celor douăzeci și patru de bătrâni, ale sfinților Tăi ucenici și
apostoli, ale sfinților apostoli și evangheliști: Matei, Marcu, Luca și Ioan; Cel ce ai învățat pe
Sfântul Ștefan, întâiul mucenic, Însuți, Doamne, Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, trimite
același Duh Sfânt al Tău și peste robii tăi aceștia și sădește în cugetele lor învățăturile cele bune și
folositoare și lumina Sfintelor Tale Învățături prin puterea Sfântului Duh. Pentru rugăciunile
Preabinecuvântatei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria; cu
puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; ale cinstitului și măritului prooroc,
Înaintemergătorului și Botezătorului Ioan; ale sfinților măriților și întru tot lăudaților Apostoli ale
sfântului Apostol Matia; ale sfinților mucenici: Agapie, Procopie și Filip și ale tuturor sfinților.
Că Tu ești luminarea sufletelor și trupurilor noastre, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără
de început al tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și
pururea și în vecii vecilor. Amin
RUGĂCIUNE PENTRU AJUTOR LA EXAMEN

1 8
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu celui viu, ajută-l pe robul Tău acesta (N) să
treacă cu bine această încercare ce îi stă înainte, Tu, cel ce ne-ai cerut să fim înțelepți ca șerpii și
blânzi ca porumbeii, luminează-l pe robul Tău (N) să învețe ceea ce trebuie ca să fie bine pregătit
la examenul care-l așteaptă.
Tu știi ce este bine și ce este rău, în mâinile Tale sunt viețile noastre; noi crezând că este de
folos acestui copil să iasă încununat din această încercare, așadar, Te rugăm să arăți și de această
dată puterea ajutorului Tău, dar să nu fie după voia noastră, Doamne, ci după voia Ta cea sfântă,
că tu îl iubești mai mult decât noi și știi ce-i este cu adevărat de folos Doamne, ajută-l pe robul
Tău (N) să nu caute gloria omenească, care este degrabă trecătoare și să caute viețuirea curată și
sfântă ca să dobândească împărăția cerurilor.
Viețile oamenilor sunt pline de încercări, ce folos vom avea dacă vom câștiga bunătățile
vremelnice, de nu le vom dobândi și pe cele veșnice?Ce folos vom avea de ne va lăuda lumea
aceasta, dacă faptele noastre nu sunt bine plăcute Ție?
Ajută-ne, Dumnezeule, ca numai la Tine să căutăm împlinirea noastră și să preamărim în
vecii vecilor numele Tău cel Sfânt. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU CEI DESFRÂNAȚI


Doamne, Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, care Te-ai pogorât din ceruri și Te-ai întrupat
din Sfânta Fecioară Maria, pentru mântuirea noastră a celor ce suntem căzuți în mocirla păcatului
și cuprinși de cele mai urâte fărădelegi, la Tine, Dumnezeul nostru îndreptându-ne nădejdea
noastră îți aducem această rugăciune pentru robul Tău (N), care a căzut în patima destrăbălărilor
de tot felul și în păcatul preacurviei, revarsă-Ți, Doamne, mila și harul Tău peste dânsul și-l
eliberează pe el de toată drăceasca strâmtorare a căpeteniilor diavolești ale desfrâului:
Beelzebuth, Aștartot și Veliar, și precum Te-ai îndurat de femeia cea păcătoasă și nu ai lăsat-o în
împresurarea duhurilor celor spurcate ale destrăbălării de tot felul, iar Tu cu mila și cu harul Tău
ai slobozit-o pe dânsa de această patimă, care apoi s-a întors la viața cea curată și ascultând
chemarea Ta, prin lacrimi a ajuns la pocăință și la luminarea cugetului său încât a devenit vas ales
al Tău.
Adu-ți aminte, Doamne, cu mila și îndurările Tale, de noi și nu ne da pierzaniei pentru
răutățile noastre, nici cu mânia Ta să nu ne încerci pe noi că suntem neputincioși și plini de
răutate; dar știm că mila și îndurarea Ta depășește cu mult răutatea păcatelor noastre, caută,

1 9
Doamne, spre noi și spre robul Tău acesta (N) și nu-l lăsa pe el să piară pentru fărădelegile sale,
iartă-l Doamne, milostivește-Te Doamne, și-i dăruiește lui chipul pocăinței și curățire de noianul
păcatelor sale; slobozește-l pe el de toată rana păcatelor săvârșite și-l tămăduiește pe el de toată
patima și de toată căderea dezmierdărilor celor spurcate, ca prin mila și harul Tău să ajungă vas
ales al împărăției Tale, și Ție mărire să-Ți înalțe Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și
pururea și în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNE DE IZBĂVIRE DE TOATĂ ÎNTINĂCIUNEA


Doamne, Dumnezeul Puterilor, cela ce tămăduiești toată neputința, toată scârba și toată
suferința omenească, curățește și pe robul Tău (N) de toată necurăția trupului și a sufletului și nu
da împărtășirea omului cu demonul, ceartă duhurile cele necurate, zdrobește pe satana sub
picioarele robului Tău (N), înnoiește-l pe dânsul cu harul Sfântului Tău Duh, unește-l pe dânsul
cu sfântă Biserica Ta și-l izbăvește pe el de toată lucrarea potrivnicului, pune-l pe dânsul înainte
sfântului Tău jertfelnic și-l învrednicește a se împărtăși cu cereștile și de viață făcătoarele Tale
Taine.
Căci Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeul celor ce se pocăiesc și Ție slavă înălțăm, Tatălui
și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNE LA VREME DE NECAZ


Doamne, Dumnezeul dreptății, tăria mea și ajutorul meu și scăparea mea în ziua cea rea; Tu
ești Cela ce mă izbăvești în vremea necazului, mântuiește-mă că au intrat ape până la sufletul
meu, afundatu-m-am în noroiul adâncului și nu este scăpare de la fața vrăjmașului care mă
împresoară; că au izgonit sufletul meu; afundat-a-n pământ viața mea, toată noaptea dând război
sufletului meu m-a necăjit.
Binevoiește Doamne, ca să mă izbăvești din mâna celui ce săvârșește fărădelege și a celui
ce-mi face strâmbătate, ca să nu greșesc Ție; că frica morții a căzut asupra mea și m-a acoperit
întunericul. Până când voi striga, Doamne, și nu mă vei auzi? Mă voi ruga către Tine fiind
năpăstuit, iar Tu nu mă vei mântui? Caută din cer, Doamne, și vezi-mă de pe tronul măririi Tale;
oare, unde este mulțimea îndurărilor Tale? Că după mila Ta ne-ai răbdat pe noi; Doamne, judecă-i
pe cei ce-mi fac mie strâmbătate ca să nu fiu ca omul care doarme și ca un bărbat care nu poate să

1 10
se mântuiască. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine am alergat, Doamne, iar de amărăciunea
necazului meu mântuiește-mă. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și Ție slavă
înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU CEI POSEDAȚI DE DUHURI ȘI VISE


Doamne, Dumnezeul nostru, Cela ce ai plecat cerurile și Te-ai pogorât spre mântuirea
neamului omenesc, îndură-Te spre moștenirea Ta și spre robul Tău (N), că Ție Judecătorului celui
înfricoșat și iubitor de oameni, robul Tău acesta (N) și-a plecat capul și și-a smerit grumazul, nu
de la oameni nădăjduind a avea ajutor, ci așteptând mila Ta și cerând mântuirea Ta, pe care
păzește-l în toată vremea, în tot ceasul și-n tot locul, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea
potrivnică a nevăzuților diavoli, de duhurile cele rele și de visele cele nălucitoare, izbăvește-l pe
el de cugete deșarte și de pofte rele. Cumpănește Doamne, fărădelegile sale cu îndurările Tale mai
presus de mulțimea păcatelor sale. Caută dintru înălțimea Ta cea sfântă, mare și bogată milă.
Cercetează-l pe el cu bunătatea Ta și-l izbăvește din tirania diavolului , întărește viața lui cu legile
Tale cele sfinte și-i trimite înger credincios păzitor prin arhistrategul Tău, Rafael, mai marele
cetelor îngerilor păzitori, ca să-i aducă ocrotirea și binecuvântarea Ta.
Dă-i iertare, Doamne, robului Tău acestuia (N) care nădăjduiește întru Tine și-l curățește pe
el de toate păcatele și fărădelegile și cu lucrarea Duhului Tău celui Sfânt, strică toată
meșteșugirea vrăjmașului cu care a fost legat; și, astfel luminat de slava dumnezeirii să se facă
părtaș veșnicilor Tale bunătăți, întru Hristos Iisus, Domnul nostru, cu care bine ești cuvântat,
împreună și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii
vecilor. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU CEI ÎNDRĂCIȚI


Stăpâne, Doamne, Dumnezeul cerului și al pământului, care ai stăpânire peste lumea cea
văzută și cea nevăzută și care ai făcut lumea îngerilor înainte de lumea cea văzută, Care prin a Ta
multă bunătate și chiverniseală ai poruncit ca toate să fie bune, dar prin uneltirea unuia dintre
îngerii Tăi, s-a știrbit ceata îngerilor buni pe care i-ai creat, iar pe făcătorii de rele, duhurile cele
potrivnice, mai marii cetelor întunericului: Lucifer, Satanas, Belzebut, Veliar, Așmodeu, Șamael,

1 11
Azazel și Pithon s-a știrbit chivernisita ceată, poruncind acestor diabolice căpetenii cu duhurile
care s-au supus lor să cadă în întunericul cel mai dinafară și din îngeri luminați s-au făcut toți
demoni întunecați și le-ai dat lor să stăpânească adândurile cele mai nepătrunse ale lumii
tenebrelor infernale, iar de acolo ai permis să poată ispiti lumea pe care ai făcut-o, pentru ca ea să
dobândească întărire, luminare și proslăvire, ca prin această luminare să se apropie de Tine.
O, Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, ascultă această rugăciune a noastră pe care o înălțăm
la tronul slavei Tale și trimite harul Tău și luminarea Ta asupra robului Tău (N), și-l slobozește pe
el de stăpânirea necuratelor duhuri, care umblă răzlețe în văzduhuri și-l tămăduiește pe el de toată
suferința cea cumplită.
Adu-Ți aminte, Doamne, de neputința noastră și nu ne pierde pe noi pentru fărădelegile
noastre, ci înconjoară-ne cu mare Ta milă ca să scăpăm de împresurarea vrășmașilor celor văzuți
și de întunericul păcatului și cu harul Tău milostivește-Te asupra robului Tău (N), care amarnic
este chinuit de diavol și-l îmbracă cu arma luminii ca să petreacă fără bântuială ori asuprirea a
toată meșteșugirea vicleanului diavol și să se tămăduiască sufletește și trupește.
Auzi-mă pe mine, nevrednicul slujitorul Tău, care mă rog Ție și luminează, Doamne, făptura
Ta pe care ai făcut-o și o izbăvește de crâncena tulburare și de amara suferință, luminează-i
mintea și cugetul ca să poată înțelege gândirea cea dreaptă și să se îmbrace cu harul Tău; și-i
trimite lui pe marele arhistrateg Mihail, ca să-l înconjoare cu platoșa fulgerului său cel dogoritor,
ca astfel înveșmântat să nu mai poată fi urgisit de bântuiala duhurilor diavolești și să devină vas
al luminii, ca astfel izbăvit de întunecatele duhuri să viețuiască drept și cucernic întru Iisus
Hristos Domnul nostru a cărui slavă se cuvine cu Cel fără de început al Său Părinte și cu Duhul
cel de viață Făcător, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

DEZLEGĂRILE DE VRĂJI ȘI FARMECE ALE SFÂNTULUI ANTONIE CEL


MARE
Prea puternice Doamne, Dumnezeul nostru, Ziditorule a toată făptura văzută și nevăzută,
care cunoști toate cele ascunse ale oamenilor, gândurile lor, faptele și vorbele lor cele
dușmănoase, căruia îți pare rău de răutatea noastră și nu dorești ceartă și vrajbă între fiii Tăi; Tu
Stăpâne Doamne, care ai îngăduit dușmanului celui veșnic, diavolul, să ispitească și să încerce
credința și tăria noastră sufletească și trupească, rugămu-ne Ție, Milostive și Mult îndurate

1 12
Doamne, întoarce-Ți dumnezeiasca Ta față către robul Tău acesta (N) și nu-l lăsa, Doamne, pradă
diavolului și uneltirilor lui celor rele, nici nu-l lăsa în mâinile vrăjmașilor săi și a tuturor acelora
care-i fac lui strâmbătate, izbăvește-l de toate nelegiuirile fermecătorilor și descântătorilor magi și
vrăjitori; depărtează Doamne și nimicește Preabunule Stăpâne toată vraja diavolească, vraja cu lut
sau cu creier de broască, vraja cu păr de femeie sau cu ou de pui sugrumat, vraja cu cârtiță, cu rac
și cu talpă de șobolan mort, vraja cu piele de șarpe sau cu sânge de arici sau cu așchii de sfredel,
sau cu ștreang de om spânzurat, vraja cu liliac sau cu țărână de la cai, cu seu de vacă crăpată,
vraja cu sarea vitelor cu culcuș de iepure, vraja cu mână de om mort sau cu țărână de om
mormânt, vraja cu vine și gâtlej de lup, vraja cu zgură de la cuptor părăsit, vraja cu scârnăvie, cu
clocitură de rațe, vraja cu apă de lac, vraja cu apă din fântână părăsită, vraja cu țărână luată din
răspântii de drum, cu cărbuni stinși, vraja cu usturoi descântat în noaptea Sfântului Andrei, vraja
cu strechie, cu vărsătură de câine, cu praf de la găină sau cu cioc de cioară, vraja cu mătură
lepădată, vraja cu arsură, vraja cu marmură, vraja cu cremene, cu cioburi sau cu oglindă spartă,
vraja cu hârtie, vraja cu broască cusută la gură, vraja cu făină pusă în zăr, cu turtă de grâu și piept
de femeie, vraja cu legatul cununiilor feciorilor sau fecioarelor, vraja cu adus farmece pe omul
care ți-e drag, vraja cu mătrăgună spre a trăi rău în casă și de pagubă și de urât și de nebuneală și
de despărțire de soț, vraja cu aruncarea de lucruri spurcate în fața casei sau în spatele casei, vraja
cu lucru spurcat aruncat în așternut.
Vino, Dumnezeule, degrabă să iei vraja și strigarea și încercarea și pârâciunea și tot răul de
pe lume, chiar de la robul Tău (N), din casa lui și de la masa lui, din sălașul și din ograda sa, din
livada, din via și din holdele sale, din meșteșugul și din negustoria sa, din sporul lui, din punga
sa, din hainele, din încălțările și din toate ale sale. Strămută, Dumnezeule, tot răul pe care trece-l
din vad în vad și alungă-l în munții și codrii cei pustii, unde nu locuiește nici o ființă omenească,
iar pe robul Tău (N) și pe toți ai lui păzește-i curați și luminați. Că numai Tu; Doamne, ești
izbăvitorul și apărătorul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și
pururea și în vecii vecilor. Amin.

1 13
RUGĂCIUNE DE IZBĂVIRE DE TOT RĂUL DIAVOLESC ȘI PAGUBA
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care din marea Ta iubire față de oameni și
pentru mântuirea neamului omenesc Te-ai coborât din cer și ai binevoit a Te întrupa din Sfânta de
Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria și ai pătimit pentru noi și bătăi și scuipări și
biciuiri și chiar răstignirea pe Cruce și după a Ta moarte ai înviat a treia zi din morți; apoi ne-ai
poruncit noua să credem întru Tine și să păzim poruncile Tale ca să dobândim viața cea veșnică,
apoi drept semn al credinței le-ai dat putere ucenicilor Tăi și prin dânșii și nouă a călca peste șerpi
și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului diavol; primește Doamne umila noastră
rugăciune, precum ai primit pe femeia cea păcătoasă și pe vameșul; primește-ne și pe noi care ne
închinăm Ție și mărturisindu-Te pe Tine, Fiule al lui Dumnezeu, Te rugăm, vino Doamne degrabă
în ajutorul nostru și al robului Tău (N) cu puterea celei de viață dătătoare Crucii Tale și izgonește
vraja și urâtul din casa și din sporul robului Tău acesta, din familia sa și din toate ale sale.
Rugămu-ne Ție, Multîndutate Doamne, ca să ne ierți pe noi, pe toți, care am făcut rău
înaintea Ta din prostia minții noastre și îndreptează-ne pe noi pe calea pocăinței spre mântuirea
sufletelor noastre. Pentru rugăciunile Preacuratei, Preabinecuvântatei Stăpânei noastre
Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei
Cruci, cu folosințele cinstitelor, cereștilor și celor fără de trup Puteri, pentru rugăciunile Sfântului
Proroc, Înaintemergător și Botezător Ioan, ale sfinților, măriților și întru tot lăudaților apostoli, cu
ale clor între sfinți părinților noștri și ai lumii mari dascăli și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de
Dumnezeu cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, cu ale sfinților și făcătorilor de minuni părinților
noștri Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, cu ale sfinților, măriților
și marilor mucenici: Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorâtorul de mir, Teodor Tiron,
Teodor Stratilat, Mina și Ioan cel Nou, ale sfinților, măriților și făcătorilor de minuni, doctori fără
de arginți: Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomid, Mochie și
Anichit, Talaleu și Trifon, ale sfinților, drepților și dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana, cu ale
tuturor sfinților Săi, rugați-vă cu toții Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru
iertarea păcatelor noastre și să ne izbăvească de toată vraja și de tot blestemul. Că a Lui este slava
și puterea și mărirea, cu Cel fără de Început al Său Părinte și cu Preabunul și de viațî dătătorul
Său Duh, acum și pururi și în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE PENTRU COPILUL ÎNDRĂCIT

1 14
Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai făcut lumea duhurilor celor bune, dar prin
fostul Tău înger Lucifer, care s-a mândrit încât a dorit să-și înalțe tronul său mai presus decât
tronul Dumnezeirii, prin a Ta putere l-ai făcut să se prefacă în înger întunecat și să stăpânească
adâncurile cele mai nepătrunse ale lumii tenebrelor infernale, iar de acolo ai permis ca să poată
ispiti lumea pe care ai făcut-o, pentru ca ea să dobândească întărire, luminare și proslăvire, ca
prin această luminare să se apropie de Tine; o. Tu, Doamne Dumnezeul puterilor ascultă acum
această rugăciune a noastră pe care o înălțăm la tronul slavei Tale și trimite harul Tău și puterea
Ta asupra robului Tău (N), și-l slobozește pe el din mâna necuratelor duhuri care umblă răzlețe în
văzduhuri și-l tămăduiește pe el de toată suferința cea cumplită.
Tu, Doamne al cerului și al pământului, trimite pe marele arhistrateg Rafael, mai marele
oștilor îngerilor păzitori ca să izgonească toată puterea duhurilor celor diavolești și necurate din
mintea și trupul acestui copil și să-i limpezească cugetul și toate cele dinlăuntru ale sale, ca astfel
slobozit de întunecatele duhuri să viețuiască drept și cucernic întru Hristos, Domnul nostru, a
cărui slavă se cuvine împreună cu Cel fără de început al Său Părinte și cu Cel de viață Dătător
Duh, acum și pururi și în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE PENTRU ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI


Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru, Care stăpânești cerurile și toate puterile cetelor cerești,
Împărate al păcii, Care nu dorești învrăjbirea fiilor Tăi, ci pace și armonie între dânșii; întoarce,
ca un milostiv, vicleșugul și mânia vrăjmașului robului Tău (N), pe care îl îmblânzește și cu
dragoste, bunătate și împăcare îi apropie de robul Tău (N). Așa, Stăpâne Doamne, Care ai stricat
peretele cel din mijloc al vrajbei și ai dat pace neamului pomenesc; Cel ce și acum vei dărui pace
în inimile robilor Tăi (N) și (N), înrădăcinează întru-înșii frica Ta și dragostea unuia spre altul o
întărește, stinge din sufletele lor toată vrajba; îndepărtează de la dânșii toate dezbinările și
certurile. Așa, Milostive Doamne, izbăvește pe robul Tău (N) de toată prigonirea văzuților și
nevăzuților vrăjmași, păzește-l de sfatul cel viclean, risipind meșteșugirile lor cele răutăcioase.
Caută dintru înălțimea sfântului Tău locaș, Doamne Dumnezeul nostru, și ca un bun și de oameni
iubitor, vezi necazul, supărarea și mâhnirea robului Tău (N), și ridică puterea Ta și vino degrabă
și-l izbăvește, și-l scoate pe el din mâna vrăjmașilor săi și ale tuturor celor ce-i fac lui
strâmbătate, iar pe vrăjmașii și potrivnicii lui care-l urăsc și-l asupresc pe el iartă-i, și de la răul și
vicleșugul lor depărtează-l și risipește toată răutatea din sufletele lor și spre iubirea de frați și spre

1 15
facerea de bine a viețui povățuiește-l. Că Tu ești pacea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și
Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi și în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE PENTRU CEI CE NU AU COPII


Ziditorule cel Preacurat și Ziditorul a toată făptura, care pentru iubirea Ta de oameni ai
prefăcut coasta strămoșului nostru Adam întru femeie și i-ai binecuvântat pe dânșii și ai zis:
Creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul și-l stăpâniți, și pe amândoi i-ai arătat un trup spre
însoțire; Acela ce ai binecuvântat pe robul Tău Avraam și ai deschis pântecele Sarrei și l-ai făcut
tată al multor popoare; Care ai dăruit pe Isaac Rebecăi și ai binecuvântat nașterea ei; Care ai
însoțit pe Iacob cu Rahila și dintrânsul ai arătat doisprezece patriarhi. Acela ce ai însoțit pe Iosif
cu Asineta și le-ai dăruit lor roada nașterii de prunci, pe Efrem și pe Manase; Care ai primit pe
Zaharia și pe Elisabeta și le-ai arătat lor prunc pe Înainte - Mergătorul Ioan; Acela ce din rădăcina
lui Iesei, după trup, ai crescut pe Preacurata Fecioară și dintrânsa Te-ai întrupat și Te-ai născut
spre mântuirea neamului omenesc. Pe Tine te rugăm, Fiule al Tatălui Ceresc, Cel Unul - Născut,
căută cu dragoste și cu milostivire la rugăciunile noastre și caută cu milă și spre robul Tău (N) și
spre roaba Ta (N) și-i binecuvintează pe dânșii. Dă-le roada pântecelui, prunci buni, înțelegere
sufletească și trupească. Și precum Tobie altădată s-a rugat către Tine zicând: Doamne, nu
plăcerea mea o caut, luând pe femeia mea, ci o fac cu inimă curată. Binevoiește a avea milă de
ea și de mine și a ne duce până la bătrânețe, iar Tu, Doamne, i-ai umplut casa de binecuvântare
și i-ai dăruit copii ca răspuns la cererile sale. Doamne, pustii sunt casele fără copii și triste
inimile soților care nu au urmași. Așadar, caută Doamne spre robii Tăi aceștia, chiar dacă nu au
credința drepților, care pentru rugăciunile lor s-au învrednicit a avea copii, ci pentru mila Ta cea
nemăsurată nu-i lăsa, Atotputernice Doamne, și vezi suspinul inimilor lor. Umple casele lor de
bucuria pe care o aduc copiii, iar pe robii Tăi aceștia întărește-i ca să-i crească pe ei cu dragoste și
înțelepciune în dreapta credință. Înalță-i pe dânșii ca cedrii Libanului, ca o vie odrăslită. Dă-le lor
sămânță în spice, ca toate îndestulările având, să sporească spre tot lucrul bun și bineplăcut Ție; și
să-și vadă pe fiii fiilor lor ca niște mlădițe tinere de măslin împrejurul mesei lor; și bineplăcând
înainte Ta să strălucească ca luminătorii pe cer, întru Tine, Domnul nostru. Că milostiv și iubitor
de oameni ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii
vecilor. Amin!
RUGĂCIUNE LA SFINȚIREA CASEI

1 16
Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai poruncit robului Tău Avraam, după chemarea
lui din Ur-ul Chaldeei, să-și înalțe casă la stejarul lui Mamvri, iar prin venirea Ta sub chipul a trei
îngeri în casa pe care o ridicase, ai adus binecuvântare și sfințire casei sale, iar femeii sale i-ai
vestit nașterea unui fiu din pântecele cel sterp, Însuți Stăpâne Doamne, Tu care sub chipul a trei
îngeri ai arătat că toată binecuvântarea și sfințirea se face în numele Tău cel sfânt, al Tatălui, al
Fiului și al Sfântului Duh. Trimite Doamne binecuvântarea Ta și asupra casei acesteia și o
sfințește pre dânsa cu harul Tău cel sfințitor și-i trimite înger păzitor și ocrotitor, care să alunge
toată ispita văzuților și nevăzuților vrăjmașului ai întunericului; ca toți cei care vor locui în casa
aceasta să fie, Doamne, sub paza Ta cea sfântă și sub ocrotirea Ta cea dumnezeiască.
Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, care prin Fiul Tău cel preaiubit, Domnul nostru Iisus
Hristos, care cu a Sa intrare în casa lui Zaheu vameșul, a adus mântuire și sfințire casei aceluia,
așa binevoiește Doamne și trimite binecuvântarea Ta din înălțimea locașului Tău cel preaînalt
asupra casei acesteia și o binecuvintează și o sfințește pe dânsa. Alungă și împrăștie Preabunule
Stăpâne toată boala și suferința trupească și sufletească de la robii Tăi (N), risipește toate visele și
nălucirile nevăzuților demoni, cele din noapte sau din zi, iară pe robii Tăi aceștia, curățește-i de
toată întinăciunea sufletului și a trupului, de toată rana și durerea, iar prin stropirea ce se va face
cu apă sfințită și ungerea cu untdelemn sfințit de către mine, nevrednicul slujitorul Tău, alungă,
Doamne, toată lucrarea cea diavolească, toate farmecele, vrăjile și descântecele răutăcioșilor
magi și vrăjitori de la casa aceasta, iar pe robii Tăi aceștia (N) păzește-i și-i ocrotește cu harul
Tău a toate izbăvitor și de viață făcător, ca să slăvească numele Tău cel preasfânt, al Tatălui, al
Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE LA DEOCHITURĂ
Doamne, Dumnezeul nostru, Ziditorule al tuturor celor văzute și nevăzute, Împărate al
cerului: Dumnezeule Părinte, Dumnezeule Fiule al Tatălui și Dumnezeul Duhule Sfinte cel purces
din Tatăl mai înainte de veci, arată-Te Doamne către robul Tău acesta (N), și trimite harul Tău cel
tămăduitor peste dânsul și depărtează toată nălucirea satanei, toată bântuiala văzuților și
nevăzuților dușmani ai întunericului și împreună cu toate cetele năvăzuților duhuri ale
adâncurilor care umblă răzlețe în văzduhuri.
Arată-Te Doamne către robul Tău aceasta și-l cercetează pe el în suflet și în trup, cercetează
sufletul lui și alungă de la el toată nălucirea viselor celor rele și îngrozitoare din noapte sau din zi,

1 17
care vin prin ispitirea duhurilor celor diabolice ca să încurce mintea și sufletele noastre, dăruiește-
i lui ușurare și izbăvire de orice suferință, caută spre trupul lui și-l izbăvește pe el de toată durerea
și deochetura, alungă toată greutatea din mădularele lui: din cap, din creier, din adâncul cugetului
și al minții, din ochi, din nas, din urechi, din gât, din dinți, din măsele, din nări, din grumaz, din
inimă, din oase, din piele și din carnea lui; curățește-l pe el de toată întinăciunea, de toată
răutatea, de zavistia și de plângerea care vine asupra lui, revarsă asupra lui, Doamne, harul Tău
cel tămăduitor și-i iartă lui toate cele săvârșite de dânsul, toate păcatele cu voie sau fără de voie,
cu știință sau cu neștiință, din noapte sau din zi, toate cele cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, și
toate câte ca om e-a săvârșit prin prostimea minții sau prin sfatul vicleanului diavol.
Cercetează, Doamne, toate mădularele lui cele trupești și cele sufletești, dăruindu-i lui
tămăduire și vindecare de toată suferința, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de
Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, ale sfintelor netrupeștilor puteri cerești, ale Sfântului Ioan
Botezătorul și Înaintemergătorul, cu ale Sfinților Ierarhi și mari dascăli ai lumii: Vasile cel Mare,
Ioan Gură de Aur și Grigorie Teologul, ale Sfântului Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, ale
Sfântului Spiridon al Trimitundei, făcătorilor de minuni; ale cuvioșilor și de Dumnezeu
purtătorilor părinților noștri: Antonie cel Mare,Eftimie, Sava cel Sfințit, Teodosie, începătorul
vieții de obște, Onufrie, Arsenie, Atanasie cel din Aton; cu ale sfinților mucenici; Gheorghe
purtătorul de biruință, Dimitrie izbăvitorul de mir, ale Sfintei Mucenițe Marina; ale Sfântului
Stelian; ale Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva; ale Sfântului Sfințitului Mucenic Elefterie
și ale sfântului (N), a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților Tăi. Că Tu ești doctorul
sufletelor și al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție mărire înălțăm, și celui fără
de început al Tău Părinte și Pre Sfântului, bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururi
și în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE DE BINECUVÂNTARE A MAȘINII


Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Acela ce ești Calea, Adevărul și Viața; Acela
ce porți de grijă făpturilor Tale, îndreptându-le pașii; Acela ce ai trimis lui Isaac și lui Tobie, înger
împreună-călător și călătoria și întoarcerea lor pașnică ai făcut-o; Acela ce ai ridicat pe Ilie la
ceruri cu carul cel de foc, iar înspre Emaus ai călătorit dimpreună cu Luca și cu Cleopa,
binecuvintează mașina robilor Tăi (N), ocrotindu-i în drumurile lor de toate primejdiile, dându-le
lor înger păzitor și întorcându-l întotdeauna cu pace și sănătate la casele lor. Că Tu ești Acela ce

1 18
ocârmuiești și binecuvintezi toate, și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum
și pururi și în vecii vecilor. Amin!

ALTĂ RUGĂCIUNE DE BINECUVÂNTARE A MAȘINII


Doamne, Dumnezeul părinților noștri, care ai poruncit robului Tău Noe să facă corabia spre
izbăvirea lumii; Acela ce ai binevoit ca din multe lemne să fie alcătuită dintr-un singur lemn,
Însuți Stăpâne al tuturor, care ai binevoit a cârmui lemnele cele neînsuflețite pe marea cea
învolburată și cu dreapta Ta cea tare ai mântuit neamul omenesc, păzește acum și mașina aceasta
și-I dăruiește ei înger bun, pașnic și bun păzitor; păstrează pe cei care vor călători cu ea; ajută-le
lor să ajungă sănătoși acasă. Cu rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, Născătoarei de
Dumnezeu și pururi Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu ajutorul
cinstitelor, cereștilor și înțelegătoarelor Puteri celor fără de trupuri; ale sfântului, măritului proroc
Înaintemergătorului și Botezătorului Ioan; ale sfinților, măriților bunilor mucenici; ale cuvioșilor
și purtătorilor de Dumnezeu părinților noștri și ale tuturor sfinților Tăi. Că Tu ești Acela ce
cârmuiești și sfințești toate, Dumnezeul nostru, și Ție mărire și mulțumire și închinăciune
înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE LA BINECUVÂNTAREA UNUI MONUMENT


(STATUI, PLĂCI COMEMORATIVE, ETC)
Doamne, Dumnezeul nostru, Acela ce cu puterea Ta l-ai făcut pe om și din care ai întemeiat
neamul omenesc, care cu înțelepciunea Ta ocârmuiești popoarele, ridicând din rândul lor bărbați
înțelepți și pricepuți, care să le lumineze și să le conducă spre a face voia Ta pentru binele lor,
auzi-ne pe noi, cei ce ne-am adunat astăzi în jurul acestui monument (satului, plăci
comemorative, etc.), ce s-a ridicat întru pomenirea marelui bărbat (vrednicului om de cultură)
(N), fiu al neamului nostru, rânduit de Tine să ne fie conducător (luminător) în zile bune și
povățuitor în zile grele. Rugămu-ne Ție, Doamne, scrie numele lui în cartea aleșilor Tăi și precum
în legea veche ai poruncit să se așeze semne de piatră spre aducere aminte de faptele mari
săvârșite de aleșii poporului în numele Tău, așa și acum binevoiește a întări și binecuvânta acest
monument (statuie, placă comemorativă, etc.) spre pomenirea veșnică a alesului Tău (N) și a
faptelor lui vrednice de urmat. Iar poporului nostru ajută-l ca sub pronia Ta, necontenit să

1 19
propășească pe calea binelui, slăvindu-Te pe Tine, Dumnezeul părinților noștri, acum și pururi și
în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE LA BINECUVÂNTAREA AGONISITEI CASEI


Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru, Acela ce ai putere peste toată făptura, cu umilință
plecându-ne genunchii Ție ne rugăm, că precum ai binecuvântat și ai înmulțit turmele patriarhului
Iacob, așijderea binecuvântează Doamne și agonisita casei robilor Tăi (N) și o înmulțește pe
dânsa, o întărește și o izbăvește de toată asupreala diavolului, de prădători, de toată bântuiala
vrăjmașilor, de văzduhul diavolesc și de boala cu molimă. Ocrotește cu sfinții Tăi îngeri casa și
ograda lor și izgonește de la dânsa toată boala, toată pizma și ispita farmecelor și vrăjitoriei, ce
vin din zavistia diavolească.
Binecuvintează, Doamne, toată agonisita casei robilor Tăi (N) și o izbăvește pe dânsa de
toată răutatea, de răpirea văzuților și nevăzuților vrăjmași, de cumplita moarte, de toată boala și
neputința și de toată lucrarea diavolească. Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preamărit
împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururi și în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE LA BINECUVÂNTAREA SEMINȚELOR


Doamne, Dumnezeul nostru, adus-am înaintea ochilor Tăi semințe din cele dăruite de curata
și preabogata palma Ta, Stăpâne, și ne rugăm să le ai în grijă și să le binecuvintezi pe dânsele; că
n-am cutezat să le închidem în sânurile cele neînsuflețite ale pământului, de nu vom căuta spre
porunca slavei Tale, Doamne, care poruncești pământului să răsară și să crească din el și să dea
sămânță semănătorului și pâine spre mâncare oamenilor. Și deschide-ne nouă vistieria Ta cea
mare, bogată și cerească și revarsă binecuvântarea Ta asupra caselor robilor Tăi aceștia, până se
vor îndestula, după nemincinoasele Tale făgăduințe. Izgonește de la dânșii și de la ogrăzile lor tot
ce nimicește rodul pământului și toată certarea cea cu dreptate venită asupra lor, și trimite
îndurările Tale cele multe peste dânșii.
Cercetează, Doamne, cu mila Ta și pământul în care se vor arunca semințele acestea, îl
adapă și-l îmbogățește; brazdele lui umezește-le, iar rodul lui înmulțește-l. Că Tu ești Dumnezeul
nostru și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi și în vecii vecilor.
Amin!

1 20
MOLIFTELE SFÂNTULUI MUCENIC TRIFON
Doamne Dumnezeul nostru, Acela ce la începutul lucrării Tale ai făcut cerul și pământul, i-ar
pământul l-ai înfrumusețat cu verdeață, cu iarbă și cu multe feluri de semințe bune de semănat
după felul lor; și cu toate florile l-ai împodobit spre frumusețe și l-ai binecuvântat; Însuți și acum,
Stăpâne, caută din sfânt locașul Tău spre agonisita casei robilor Tăi (N) și o binecuvintează.
Ferește-o pe dânsa de toate farmecele și vrajba și de toată răutatea; de ispita vicleană și de
meșteșugirea oamenilor răi. Și le dă semințelor acestora să aducă roade la vreme, pline de
binecuvântarea Ta; și izgonește de la dânsele toată fiara, gadina, viermele, musca, rugina, arșița și
vânturile fără vreme, care aduc stricăciune. Depărtează, Doamne, fiarele cele de multe feluri,
viermii, omizile, gândacii, șoarecii și lăcustele, cârtițele și șomolâcii și tot felul de muște, molii,
furnici, viespi și urechelnițe și tot felul de jigănii ce se târăsc pe pământ și păsări ce zboară în
văzduh și care aduc stricăciune și pagubă holdelor, viilor, pomilor și grădinilor. Iar pentru aceasta,
vă blestem cu numele Domnului Dumnezeu, Celui în Treime mărit, să fugiți și să nu stricați nici
holdele, nici via, nici grădina, nici orice pom roditor sau neroditor; nici frunza legumelor să nu o
stricați din cuprinsul și ograda robilor lui Dumnezeu (N). Și de nu veți asculta acest blestem și
legământ și această rugăciune, voi ruga pe iubitorul de oameni Dumnezeu ca să trimită pe îngerul
Său, care stăpânește peste fiare, și cu fier și cu plumb și vă va omorî.
Ieșiți din locurile acestea și duceți-vă în locuri neumblate, fără de apă și neroditoare până la
sfârșitul veacurilor. Pentru rugăciunile Stăpânei noastre, Născătoarei de Dumnezeu și pururea
Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci; ale sfinților, măriților și întru tot
lăudaților apostoli; ale Sfântului Mare Mucenic Trifon, ocrotitorul ogrăzilor oamenilor, și ale
tuturor sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul
nostru, și Ție mărire înălțăm, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte și cu Preasfântul și
bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE PENTRU CEI CĂZUȚI ÎN PATIMA BĂUTURILOR AMEȚITOARE


Doamne, Iisuse Hristoase, Mântuitorul și Izbăvitorul nostru, Acela ce ești nădejdea și
limanul celor înviforați; Cela ce curățești toată întinăciunea și toată scârba sufletelor noastre; Cela
ce ai curățit toată prihana și toată scârba sufletelor noastre; Cela ce ai curățit toată prihana cea
trupească și sufletească a femeii păcătoase, care a venit la Tine căindu-se amarnic de păcatele
sale, udându-Ți cu lacrimi picioarele Tale și apoi le ștergea cu părul capului ei, iar Tu, Stăpâne

1 21
Doamne, Te-ai îndurat de dânsa și ai curățit-o pe ea de toată patima; îndură-Te Mântuitorul și
Izbăvitorul nostru și de robul Tău (N), care pătimește, de la diavolul fiind ispitit și care l-a făcut
să cadă în amară tulburare a cugetului și a trupului, cheltuindu-și chiar și ultima agoniseală
necesară casei și familiei sale pentru băuturile amețitoare și tulburătoare ale creierului și trupului
său, făcându-se batjocură semenilor și chiar dușmanilor săi. Și oricâte, ca om purtător de trup și
viețuitor în lume, ispitit fiind de diavolul, a greșit cu lucrul, cu cuvântul, cu gândul, cu știință sau
cu neștiință, în timpul nopții sau în timpul zilei, sau sub blestem și afurisanie de la arhiereu ori de
la preot a căzut, sau însușii pe sine s-a blestemat, sau cu jurământ pe numele lui Dumnezeu s-a
jurat și l-a călcat, sau din mânia cea fără socoteală pe vreunul din creștini i-a afurisit sau i-a
blestemat, sau nebunește a vorbit, sau a osândit, sau a clevetit, sau vorbe spurcate a vorbit, sau a
dușmănit, sau a mințit; ori cu mânie s-a pornit, ori s-a mândrit, ori a viclenit, ori îmbătându-se a
vărsat, sau peste măsură a mâncat, sau desfrânare, sau preadesfrânare, sau sodomie, sau în alt
chip a săvârșit păcatul desfrânării; ori a bătut, ori a vătămat, ori a lovit, ori pe cineva a scuipat, ori
a răpit, ori a furat, sau fără milă a fost; ori cu semeție a vorbit sau nebunește a râs, sau frumusețe
străină a văzut și cu dânsa și-a rănit inima; ori vorbe deșarte și netrebnice a grăit, sau alte
nelegiuiri a săvârșit din pricina băuturii amețitoare.
Pentru toate acestea și altele asemenea acestora, știute și neștiute, câte ca om a greșit robul
Tău acesta (N), Iubitorule de oameni, Doamne, miluiește-l și-i iartă lui toate. Ci pentru mila Ta,
ascultă-mă pe mine slujitorul Tău, și-l izbăvește pe el de această patimă pierzătoare de suflet, de
cuget și de trup, dăruindu-i lui harul Tău Cel tămăduitor și slobozitor a toată patima și ispita
diavolească.
Că Tu singur ești singur fără de păcat și ai puterea iertării păcatelor, Hristoase, Dumnezeul
nostru, și Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună și Celui fără de început al
Tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii
vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE PENTRU UN SFÂRȘIT CREȘTINESC


(A SFÂNTULUI TOMA)
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul îndurării, îngenunchez înaintea Ta, cu inimă înfrântă
şi zdrobită; ţie îţi încredinţez ceasul cel din urmă al vieţii mele şi ceea ce urmează după aceea.
Când picioarele mele slăbite vor face să înţeleg că această corabie a vieţii mele se apropie de ţinta

1 22
călătoriei, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Când ochii mei slăbiţi şi tulburaţi de
apropierea morţii, vor privi stăruitor către Tine, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Când
mâinile mele tremurânde şi amorţite, nu vor mai putea ţine bine crucea Ta, şi fără voia mea o voi
lăsa să cadă peste patul durerii mele, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Când urechile
mele nu vor mai auzi vorbele oamenilor, ca să asculte glasul Tău care va rosti judecata de care va
depinde soarta mea, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Când gândurile mele vor fi
întunecate de frica morţii, când sufletul meu se va lupta cu duhul întunericului care vrea să-mi
acopere ochii inimii pentru a pierde îndurarea Ta şi astfel să mă arunce în chinurile deznădejdii,
Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Când inima mea obosită abia va mai bate, luptându-se
cu vrăjmaşii mântuirii mele, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Când voi varsa lacrimile
cele din urmă, semn al nimicniciei mele, primeşte-le ca o jertfă de pocăinţă, şi în clipele acelea,
Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Când cei din jurul meu, simţind sfârşitul vieţii mele Te
vor chema în ajutor pentru mine, Doamne Iisuse Hristoase ai milă de mine! Când sufletul meu îşi
va lua rămas bun de la lumea aceasta şi va lăsa trupul meu fără de viaţă primeşte întoarcerea
fiinţei mele la Tine ca o jertfă ce ţi se cuvine: Doamne, Iisuse Hristoase ai milă de mine! Când, în
sfârşit, sufletul meu se va înfăţişa înaintea Ta şi va vedea pentru prima dată strălucirea negrăită a
Dumnezeirii tale, nu-l îndepărta de la Faţa Ta; binevoieşte a mă primi în locaşurile Tale cele
cereşti ca în veci să-ţi cânt şi să Te slăvesc! Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă
de mine! Amin!

RUGĂCIUNE LA HAINELE CE SE DAU DE POMANĂ ÎNCĂ DIN VIAȚĂ


Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce ne-ai poruncit a da mâncare
celor flămânzi, a da de băut celor însetați, a îmbrăca pe cei goi și a primi pe cei străini și ai
adăugat că toate aceste, Mie mi le-ați făcut, Cela ce-Ți amintești de cei ce urmând poruncilor
Tale fac bine și nu trec cu vederea pe cei lipsiți, Cela ce ai poruncit fiecăruia să aducă jertfă dintru
ale sale pentru a se învrednici bunătăților Tale celor veșnice, Cela ce cu bună plăcere ai primit
darul cel după putere al văduvei, Însuți binecuvintează hainele acestea ce se împart de către robul
Tău (N) încă din viața aceasta trecătoare pentru a sa pomenire și răscumpărare și spre primirea
bunătăților celor de Tine făgăduite.
Învrednicește Doamne pe robul Tău (N) a primi la timpul ce i s-a hotărât veșmântul
nestricăciunii și haină înfrumusețată cu lumină, spre a intra în cămara Ta cea împodobită, unde să

1 23
se bucure întru desfătarea bunătăților Tale și întru odihnă, iar în această lume dăruiește-i lui
îmbelșugată bunătate a tuturor celor ce-i sunt lui de folos. Dăruiește, Bunuel Stăpâne, sănătate și
robului Tău (N), cel care va primi și va purta aceste daruri de haine spre pomenirea întru caldă
rugăciune a binefăcătorului său, iar celui ce jertfește dintru ale sale, dăruiește-i Doamne răspuns
bun la înfricoșată judecata Ta și-l ușurează, Doamne, de păcatele ce le-a săvârșit cu cuvântul, cu
fapta și cu gândul, cu voie și fără de voie; căci Tu ai zis Stăpâne că cei milostivi se vor milui și
numai Tu ști să răsplătești bunătatea cu prisosință și Ție slavă înălțăm, împreună cu Cel fără de
început al Tău Părinte și cu Preasfântul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii
vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE PENTRU CEI CE S-AU OSTENIT A RÂNDUI PE CEL RĂPOSAT


Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce stăpânești peste cei morți și peste cei
vi, bucuria celor întristați, mângâierea celor ce plâng și sprijinitor al tuturor celor slabi cu inima;
Care le dai hrană celor flămânzi și îmbrăcăminte celor goi, caută spre robii Tăi (N), care s-au
ostenit a împodobi și orândui buna petrecere din viața aceasta a adormitului robului Tău (N), pe
care îmbracă-l în veșmântul nestricăciunii și în haină înfrumusețată cu lumină, dăruindu-i iertare
de păcate și răspuns bun la înfricoșătoarea Ta judecată.
Primește, Stăpâne Doamne, plecarea genunchilor și osteneala robilor Tăi (N), și-i curățește
de toată întinăciunea trupească și sufletească, alină toată durerea ce a cuprins inimile lor,
dăruindu-le sănătate și binecuvântare duhovnicească întru Hristos Iisus, Domnul nostru, cu Care
ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață dătătorul Tău Duh, acum și pururea
și în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE PENTRU CEI CE S-AU OSTENIT A RÂNDUI PE CEL RĂPOSAT (2)


Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai zis apostolului Petru despre vietățile
din vasul cel ca o față de masă de pânză: cele ce Dumnezeu a curățit, tu nu le spurca, și ai
poruncit ca cele spurcate și necurate să fie aruncate, Însuți binecuvintează, curățește și sfințește și
pe robii Tăi aceștia (N), care s-au atins de trupul fără de însuflețire al robului Tău (N), și-i
învrednicește a intra neîntinați în sfântă biserica Ta și a lua dumnezeieștile și de viață făcătoarele
Tale Taine și să aibă parte de cereasca Ta împărăție. Că Tu ești Doamne Sfințitorul trupurilor și

1 24
sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și
Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE DE BINECUVÂNTARE LA COȘCIUG


Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care prin a Ta moarte ai binecuvântat
mormântul Tău, făcându-l pe el izvorul lumii și învierii noastre; binecuvintează Doamne casa
veșniciei trupului adormitului robului Tău (N), iar sufletul său îmbracă-l în veșmântul
nestricăciunii și în haină împodobită cu lumină, pentru ca trupul său cel pământesc să fie dăruit
țărânii din care a fost făcut și să fie acest coșciug adăpost smeritelor oase și rămășițelor
pământești ale adormitului robului Tău (N), împlinind astfel dumnezeiasca Ta poruncă, ca trupul
să se întoarcă în pământul din care a fost luat, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu care l-a
dat, iar pe cei ce se trudesc a rândui buna petrecere din această lume a adormitului robului Tău
(N) îi binecuvintează, Doamne, și le fii lor vrednic dăruitor al darurilor Tale cerești și pământești.
Că Ție slavă înlățăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și bunului
și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNEA ÎNAINTEA SFINTEI RUGĂCIUNI,


PE CARE O ROSTEȘTE PREOTUL
Stăpâne, Atotștiutorule Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce nu voiești
moartea păcătoșilor, ci prin Harul Tău le-ai dat pocăință și întoarcere, arătându-ne cale nouă și
sfântă prin pilda vechilor desfrânați și a vameșilor celor de demult precum și a păcătoasei, căreia
i-ai dat covor de lacrimi. Ție mă rog, învrednicește-mă și pe mine să râvnesc la întoarcerea și la
pocăința lor și nu pomeni mulțimea nenumărată a ispitelor mele, ci numai Tu singur ești fără de
păcat și milostiv și-Ți pare rău de nelegiuirile omenești, primind pocăință de la toată făptura și,
deși ești lăudat, totuși primești de la ai Tăi negrăită slujire.
Celor ce pe Tine Însuți pe pământ Te-ai adus jertfă Tatălui, primind înjunghierea ca un miel
fără de glas, cu sângele Tău sfințind toată lumea, poruncindu-ne și nouă nevrednicilor a-Ți aduce
pe ale Tale dintru ale Tale, Însuți și acum Stăpâne, Preasfinte, trece cu vederea mulțimea cea
multă a greșalelor mele și mă umple de lauda Ta; inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și
duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele și primește-mă pe mine acela ce îndrăznesc a
intra în Biserica Ta cea Sfântă și a-Ți aduce Ție pe ale Tale dintru ale Tale, după porunca Ta dată

1 25
Sfinților Tăi Ucenici și Apostoli, ca și noi primind de la ei să ne facem părtași acestei înfricoșate
intrări, nu după vrednicia noastră, ci după mare mila Ta.
Spală deci, Hristoase Dumnezeul nostru, întinăciunea sufletului meu și curățeste peste tot cu
puterea Ta cea Sfântă, căci nu este lucru care să se ascundă de Tine, ci toate sunt vădite și arătate
în toată goliciunea lor înaintea ochilor Tăi. Știu Stăpâne, iubitorule de oameni, că cele nefăcute de
mine sunt văzute de ochii Tăi și în cărțile Tale, toate sunt scrise.
De aceea, nu Te îngrețoșa de nevrednicia mea și nu întoarce fața Ta de la mine, ca nu cumva
să mă întorc de la Tine eu smeritul, umilit și rușinat, și mă învrednicește fără de osândă a fi
lucrător Sfintelor Tale Taine.
Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Cel fără de început al
Tău Părinte, cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii
vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE PENTRU SFINȚIREA IERBURILOR BINE MIROSITOARE


Doamne, Dumnezeule, Atotștiutorule, Care cu cuvântul Tău, toate le sfințești și ai poruncit
pământului să crească toate roadele, la vremea lor, pe care le-ai dat spre bucuria și hrana
oamenilor. Tu Însuți, Atotbunule Stăpâne, și semințele acestea, cu felurite ierburi aduse în sfântă
biserica aceasta, binecuvintează-le și le sfințește cu Duhul Tău Cel Sfânt, și pe robii Tăi (N), care
vor primi ierburile acestea cu semințele, de toată întinăciunea curățește-i, și casele lor le umple de
bună mireasmă ca să fie lor și tuturor celor ce cu credință le vor păstra și se vor afuma cu ele,
spre paza și izbăvirea a tuturor nălucirilor de noapte și de zi pornite de la diavol, spre
binecuvântarea sufletelor și trupurilor oamenilor credincioși și a dobitoacelor, a caselor și curților
lor. Cca toți cei ce vor lua aceste ierburi vor primi acoperământul și vindecarea mântuitoare a
sufletului și trupului și harul tainic al darurilor Tale, ca în orice loc vor fi puse se vor întrebuința
să fie dătătoare de binecuvântare și izgonire a puterii potrivnice.
Dreapta Ta îi va ocroti întru slava Preasfântului, de mare cuviință și tot închinatului numelui
Tău, Căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, cu Tatăl și cu Sfântul Duh, acum și
pururi și în vecii vecilor. Amin!

1 26
RUGĂCIUNEA LA SFINȚIREA A ORICE LUCRU
Creatorul și Susținătorul neamului omenesc, Cel ce dăruiești haruri duhovnicești și
Dătădorule al mântuirii veșnice, Însuți Stăpâne, trimite Duhul Tău Cel Sfânt și binecuvântarea de
sus asupra lucrului acestuia, ca înarmat cu puterea ocrotirii cerești, cei ce vor dori să-l folosească,
să-l aibă ajutător în mântuirea trupească, apărător și ocrotitor întru Hristos Iisus, Domnul nostru.
Amin!

RUGĂCIUNE LA GÂNDURILE CELE DE RUȘINE


Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, întru ale Cărui mâine este soarta mea, apără-mă după
mila Ta și nu mă lăsa pe mine să pier cu fărădelegile mele, nici ca să urmez după voia trupului,
care poftește asupra duhului. Zidirea Ta sunt eu, nu trce cu vederea lucrul mâinilor Tale, nu Te
întoarce, milostivește-Te, iar eu mă voi defăima, nu mă trece cu vederea Doamne, că neputincios
sunt, că la Tine am scăpat Apărătorul meu și Dumnezeul meu, spre Tine m-am aruncat din
tinerețile mele, să se înfrunte cu cei ce caută a mă îndepărta de la Tine prin forțe necurate, prin
gânduri necuvioase, prin aduceri aminte de cele nefolositoare, izgonește de la mine toată
spurcăciunea și răutatea cea multă. Că Tu ești Unul Sfânt, Unul Tare, Unul fără de moarte, care le
dai întru toate putere neasemănată și prin Tine se dă tuturor tărie asupra diavolului și a ostașilor
lui.
Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE PENTRU CEI CE SE JURĂ FĂRĂ SFIALĂ


Dumnezeule și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Acela ce știi cât de lesne se prind cele
rele și cât de neputincioasă este firea omenească, Acela ce vezi și cunoști gândurile și scopurile
noastre, ca Unul Cel fără de răutate, învrednicește-ne a ni se trece cu vederea și a ne ierta
cugetele care ne vin nouă prin nebăgare de seamă și se țin cu primirea jurământului; că Tu știi
cele ascunse inimilor noastre, deci rugămu-ne Ție, dă acestora, și nouă, iertare pentru bunătatea
Ta cea negrăită. Că s-a binecuvântat numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum
și pururea și în vecii vecilor. Amin!

1 27
RUGĂCIUNE PENTRU CEI CE CĂLĂTORESC
Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Care eşti calea cea adevărată; Cel care ai călătorit
împreună cu robul Tău Iosif, călătoreşte, Stăpâne, şi cu robul Tău (N). Izbăveşte-l pe dânsul de
tâlhari şi de toată bântuiala vrăjmaşului ucigaş de oameni; păzeşte-i viaţa nevătămată şi fereşte
sufletul lui curat de toată întinăciunea; fă cu spor călătoria lui şi umbletele lui le îndreptează şi
arată-l sănătos şi vesel în cele ce doreşte. Aşa ne rugăm Ţie, Împărate atotputernice, Care nu ţii
minte răul, auzi-mă pe mine smeritul pentru bunătatea Ta şi treci cu vederea toate greşealele
robului Tău (N); cu harul Tău îmbogăţeşte-l, şi-l arată pe dânsul plin de bunătăţile Tale cele
cereşti şi pământeşti. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE PENTRU IZBĂVIREA DE DUȘMANI


Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel Unul născut din Tatăl, mai înainte de
veci, Care de bunăvoie ai primit moartea pe Cruce pentru mântuirea neamului omenesc și ca un
mielușel fără de glas împotriva celui care-l înjunghie așa nu Ți-ai deschis gura; căci pe Cruce
fiind răstignit între cei doi tâlhari și batjocoririle de la cei potrivnici primind, spre Cer Ți-ai
ridicat ochii și cu bunătate Te-ai rugat: „Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac!”. Tu, Doamne, ne-
ai învățat să nu stăm împotriva celui rău și ai zis: „De te va lovi cineva peste obrazul cel drept,
întoarce-i și pe cel stâng”. Asemenea, Tu ne-ai poruncit zicând: „Iubiți pe vrăjmașii voștri,
binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă
vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Părintelui vostru cel din Ceruri, căci El răsare soarele Său
peste cei buni și peste cei răi, și plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți”. Tu Însuți, întru tot
bunule Împărate, caută la mine, nevrednicul robul Tău, și dă-mi tărie, ca să nu mă mânii
împotriva vrăjmașului meu și să nu-i întorc lui loviturile cu răzbunare, căci „numai al Meu este a
răzbuna”, grăiește Domnul. Iar nouă, făpturilor celor după chipul și asemănarea Ta, ne-ai poruncit
Tu Însuți „ca să nu apună soarele peste mânia voastră” și daruri la sfintele Tale altare să nu ducem
până nu ne vom fi împăcat mai întâi cu cei în neînțelegeri cu noi! Tu, deci, Care în luminoasa și
sfânta rugăciune „Tatăl nostru” ne înveți să ne rugăm zicând: „Și ne iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri”, ajută-mi mie, Doamne, ca potrivit cuvintelor Tale să
răsplătesc cu bine celor care mă urăsc, celor care mă vatămă și celor care mă prigonesc. Dă-le,
Doamne, pacea Ta, luminează-le mintea, ca să Te cunoască pe Tine și poruncile Tale, curățește-le

1 28
inima și o îmlădie, ca să-și vadă greșelile și să se căiască de nedreptățile lor! Nu-i lăsa pe ei,
Doamne, în rătăcire și în păcat! Trimite-le lor binecuvântarea Ta, ca să se întoarcă și să se
mântuiască și să fie vii întru Împărăția Ta! Iar mie, Stăpâne, dăruiește-mi duhul curăției, al
gândului smerit, al răbdării și al dragostei, pentru ca în pace și cu bucurie pururea să grăiesc către
Tine unele ca acestea: „Iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri!”.
Amin.

RUGĂCIUNE PNTRU ÎMPĂCARE


Stăpâne, Iubitorule de oameni, Împăratul veacurilor și dătătorul bunătăților, care ai stricat
peretele din mijloc al vrajbei și ai dat pace neamului omenesc, miluiește-i, Doamne, pe cei ce ne
urăsc sau ne pizmuiesc, pe cei ce ne ocărăsc și pe cei ce ne grăiesc de rău. Ca nu cumva vreunul
din ei să pătimească ceva rău pentru noi, păcătoșii, nici în veacul de acum și nici în cel ce va să
fie. Că Tu ești pacea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și
pururi și în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE LA CĂDEREA ÎN PĂCAT


Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ai venit în lume nu pentru cei drepţi, ci pentru cei păcătoşi,
vino şi în ajutorul fiului meu (N), ridicându-l din căderea în care se află. Nu-l lăsa pe el,
Preabunule Doamne, să fie batjocorit de diavol, nici să îşi întineze sufletul prin păcate şi
fărădelegi. Cel ce Te-ai îndurat de Maria Egipteanca şi din iubitoare de desfătări ai făcut-o
iubitoare de nevoinţă, iar pe vrăjitorul Ciprian, lepădându-se de slujirea dracilor, l-ai arătat
Arhiereu încununat cu cununa muceniciei, vino în ajutorul fiului meu şi ajută-l să se lepede de tot
răul. Ştiu că nici un păcat nu covârşeşte mila Ta. Dă-i lui putere să rupă lanţurile vrăjmaşului prin
lacrimi de pocăinţă. Dă-i lui gândul cel bun, să alerge la preot şi să-şi spovedească păcatele.
Doamne, nu-l lăsa să se piardă. Deznădejdea mă apasă şi amărăciunea pentru căderea lui îmi
tulbură inima. Suspină sufletul meu. Oare când vei veni în ajutor? Oare când ne vom bucura de
milele Tale? Miluieşte-l, Iubitorule de oameni, miluieşte-l, Preadulce Iisuse. Nu lăsa făptura Ta
să fie înghiţită de moarte, ci dăruieşte-i să se umple de harul Tău. Ca văzând marea Ta dragoste
de oameni, să Te iubească din toată inima sa şi să Te slăvească în vecii vecilor. Amin!

1 29
RUGĂCIUNE DE POCĂINȚĂ
Doamne Atotţiitorule, Dumnezeul părinţilor noștii, al lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov
şi al seminţiei lor celor drepte, Cel ce ai făcut cerul şi pământul cu toată podoaba lor, Care ai legat
marea cu cuvântul poruncii Tale, Care ai încuiat adâncul şi l-ai pecetluit cu numele Tău cel temut
şi slăvit, înaintea Căruia toate se tem şi tremură din pricina atotputerniciei Tale; pentru că nimeni
nu poate să stea înaintea strălucirii slavei Tale şi nesuferită este mânia urgiei Tale asupra celor
păcătoşi. Nemăsurată şi neajunsă este şi mila făgăduinţei Tale, căci Tu eşti Domnul cel Preaînalt,
bun, îndelung-răbdător şi mult-milostiv, Căruia îi pare rău de răutăţile oamenilor.
Tu Doamne, după mulţimea bunătăţii Tale, ai făgăduit pocăinţă şi iertare celor ce Ţi-au greşit şi
după mulţimea îndurărilor Tale ai hotărât pocăinţă păcătoşilor, spre mântuire. Aşadar Tu,
Doamne, Dumnezeule celor drepţi, n-ai pus pocăinţă pentru cei drepţi: pentru Avraam şi Isaac şi
Iacov, care nu Ţi-au greșit Ţie, ci ai pus pocăinţă mie, păcătosului, pentru că am păcătuit mai
mult de cât nisipul mării. Multe sunt fărădelegile mele şi nu sunt vrednic a căuta şi a privi la
înălţimea cerului, din pricina mulţimii nedreptăţilor mele. Strâns sunt eu cu multe cătuşe, încât nu
pot să-mi ridic capul şi nu am nici loc de odihnă, pentru că Te-am mâniat şi rău am făcut am făcut
înaintea Ta; n-am împlinit voia Ta, nici am păzit poruncile Tale, ci foarte urâte am făcut,
înmulţindu-mi smintelile. Dar acum îmi plec genunchii inimii, rugând bunătatea Ta şi zicând:
Am păcătuit, Doamne, am păcătuit şi fărădelegile mele eu le cunosc; însă tot eu cer, şi nici mă
osândi la întuneric sub pământ, căci Tu eşti , Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se pocăiesc.
Arată-Ţi peste mine bunătatea Ta, mântuieşte-mă pe mine, nevrednicul, după mare mila Ta şi te
voi preaslăvi în toate zilele vieţii mele; căci pe Tine Te slăvesc toate puterile cereşti şi a Ta este
slava în vecii vecilor. Amin!
Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi
al găririi în deşert nu mi-l da mie. Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei,
dăruieşte-l mie, robului Tău. Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi
să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor.
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosul! Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul! Cel ce
m-ai zidit, Dumnezeule, mântuieşte-mă! Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă!

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm1234567890
-=âșț,./„”!@#$%^&*()_+Ââ=-

1 30
RUGĂCIUNEA PĂRINȚILOR PENTRU COPIII LOR
Atotputernice Stăpâne, Ziditorul și Părintele nostru cel Ceresc, care din bunătatea și prin
binecuvântarea Ta mi-ai dăruit copii: Însuți primește mulțumita și lauda inimii mele pentru acest
dar; și mă învrednicește de harul și ajutorul Tău, ca să-mi pot îndruma copiii pe căile credinței,
ale evlaviei și dragostei Tale, ca odată cu vârsta să crească și în har și înțelepciune, și să se
învrednicească de moștenirea vieții veșnice.
Doamne, fiul nostru se află departe de noi. Ne gândim deseori la el; fără el casa pare pustie,
lipsa lui ne face să suferim. Dar Tu îl iubești fără margini și ești aproape de el. Îndepărtează de la
el orice primejdie trupească și sufletească, ferește-l de tovărășiile cele rele. Dă-ne să-l putem
revedea printre noi cât mai curând.
Doamne Iisuse, în timpul vieții Tale pământești Ți-ai arătat iubirea, ai fost mișcat în fața
suferințelor și de multe ori ai vindecat pe cei bolnavi, revărsând bucuria asupra familiilor lor.
Copilul nostru e bolnav: noi încercăm să-l ajutăm cu tot ceea ce e omenește cu putință. Dar ne
simțim neputincioși: viața nu e în mâinile noastre. Îți oferim suferințele noastre și ale lui și le
unim cu suferințele pătimirii Tale. Fă ca această boală să ne ajute să înțelegem mai bine sensul
vieții și dăruiește fiului nostru sănătatea, ca împreună să-Ți putem mulțumi și să Te putem slăvi
întotdeauna. Pentru rugăciunile Prebinecuvântei Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților
Tăi.

RUGĂCIUNEA COPIILOR PENTRU PĂRINȚI (1)


Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Care împuternicești florile și verdeața de pe tot pământul
cu căldura soarelui Tău, și sufletul omenesc cu căldura iubirii Tale; Tu, Cel ce toate le-ai zidit de
bunăvoia Ta în cer și pe pământ și pe toate le păstrezi prin dragoste și milă, revarsă, mult-îndurate
Doamne, peste sufletul meu cel slab și umilit care se închină Ție, bunătatea și darul Tău, și iubire
și milă peste părinții mei, peste mai-marii mei și peste toți cei care se ostenesc pentru mine și care
m-au ajutat vreodată cu sfatul și bunătatea lor. Fă din sufletul meu un soare călduros pentru
sufletul lor, ca fiecare din ei să simtă din îndestulare mângâierile și ajutorul cel venit de la Tine și
revărsat asupra lor prin rugăciunile și prin dragostea mea fiască. Îți vorbește, Părinte, inima mea
de fiu, și știu că Tu cunoști lăuntrul nostru și că nu Te vei întoarce de la inima mea, atât de dăruită
tuturor celor pentru care Te rog; dăruiește-mi, Doamne, înțelepciune, ca să nu uit niciodată, nici
în supărări, nici în necazuri și nici în bucurie, învățătura Ta, cum că binecuvântările părinților

1 31
întăresc casele fiilor, și iarăși: Cunună bătrânilor sunt fiii lor și fală fiilor sunt părinții lor. Pentru
aceasta, rogu-Te, Doamne, slăvite Împărate și bunule Părinte, întărește-mă să cresc înaintea feței
lor cu temerea de Tine și cu rușinea de oameni, pentru ca, prin curățirea de orice rău, prin împli-
nirea oricărui bine, prin fuga de orice păcat și prin setea de orice virtute, viața mea să fie spre
mântuirea mea și a lor. Că Tu ești Doamne, Cel ce odinioară ai zis: Lăsați copiii să vină la Mine,
că a unora ca acestora este împărăția cerurilor, și Ți-ai pus dumnezeieștile Tale mâini peste
capetele lor și i-ai binecuvântat. Însuți Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, trimite din cerul Tău cel
preaînalt binecuvântarea Ta peste mine, robul Tău, și ajută-mi să fac bucurie părinților mei și să
umblu întru cărările Tale cele sfinte, săvârșind numai ce este bun și plăcut Ție, că binecuvântat
ești în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNEA COPIILOR PENTRU PĂRINȚI LOR (2)


Dumnezeule, rugându-mă Ție pentru tatăl meu ăi pentru mama mea, împlinesc una din cele
mai sfinte datorințe, pe care Tu ai pus-o asupra mea și anume: să-i cinstesc și să-i iubesc din tot
sufletul meu și din toată inima mea. Cea dintâi din îndatoririle mele către ei este de a mă ruga ție
totdeauna pentru sănătatea și bucuria lor, a mă supune și a-i ajuta din toate puterile mele. O,
Dumnezeule atotputernic, care binecuvintezi pe fii pentru părinții lor și adesea în dreapta Ta
mâine îi pedepsești pentru greșelile lor, primește umila mea mulțumită pentru binefacerile pe care
le reverși neîncetat asupra lor. Trimite-le, Preabunule, și-n viitor binecuvântările Tale și le iartă
lor greșelile pe care, ca niște oameni, le vor fi făcut. Tu poruncești să cinstesc în ei puterea Ta și
să le fiu recunoscător și mulțumitor pentru viața pe care mi-ai dat-o prin ei și pentru toate
îngrijirile ce au avut și au pentru mine. Ajută-mi dar să urmez poruncile Tale sfinte, să le fiu
supus, ascultător și să nu fac nimic care să-i amărască și să-i întristeze. Răsplătește-le,
Preabunule, cu facerile Tale de bine pentru dragostea și îngrijirea neadormită pe care totdeauna o
au pentru mine. Apără-i de toate nenorocirile și întristările. Dă-le viață lungă, fericită, liniștită și
cu bună înțelegere. Fă-i părtași binecuvântării Sfinților Tăi. Înmulțește-le roadele ostenelilor lor.
Fă să prisosească peste ei binefacerile Tale și să sporească întru tot binele și întru îndestulare, ca
să te binecuvântăm în toate zilele vieții noastre pe Tine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururi
și în vecii vecilor. Amin!

Sfârșit, și lui Dumnezeu LAUDĂ!

1 32