Sunteți pe pagina 1din 11

Nr. ......................./....................................................

Director, Responsabil comisia diriginţilor,

Clasa a VII-a B

Planificarea orelor de consiliere şi orientare

Anul şcolar: 2018-2019

Diriginte: prof. Berar Antoniu-Ioan


CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Planificare anuală

Semestrul 1 Semestrul 2 Anual


Nr.crt MODULUL Număr de ore Număr de ore Număr de ore
1 Autocunoaştere şi dezvoltare personală 4 4
8
2 Comunicare şi abilităţi sociale 4 4
8
3 Managementul informaţiilor şi al învăţării 4 3
7
4 Planificarea carierei 1 2
3
5 5 3 8
Calitatea stilului de viaţă
18 16 34
TOTAL ORE

Menţionăm că în perioada .................................................. se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare


,,Şcoala altfel: Să ştii mai multe să fii mai bun“ având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta.
Planificare calendaristică - semestrul I

NR.
MODUL CONŢINUTURI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ TEMA SĂPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE
- Joc de rol pe tema cunoaşterii
Drepturi şi
1 S1 și respectării diferitelor
responsabilităţi
norme
Respectul de sine şi - Exersarea comportamentelor
1. AUTOCUNOAŞTERE 1.1 AUTOCUNOAŞTERE respectul faţă de 1 S6 de grup, în conformitate
1.1 să dovedească încredere în
ŞI DEZVOLTARE - Încredere în sine, reuşita ceilalţi cu anumite norme
sine, în diferite situaţii
PERSONALĂ personală.
Autoevaluarea - Compuneri pe tema încrederii
1 S14
propriilor capacităţi în sine şi a reuşitei
- Analiza unor personaje celebre,
Oamenii pe care îi
1 S15 din diferite domenii, prin prisma
admir
încrederii în sine
2.1 ABILITĂŢI SOCIALE
- Cum recunoaştem un lider? Violenţa verbală şi - Imaginarea şi discutarea unor
2.1 să analizeze caracte- 1 S2
autocontrolul situaţii care necesită autocontrol
risticile comportamentului de
2.2 COMUNICAREA lider, în cadrul grupurilor de
- Ce înseamnă comunicarea apartenenţă - Valorizarea rolului familiei în
Rolul meu în familie 1 S7
eficientă? reuşita şcolară şi în afara şcolii
2. COMUNICARE ŞI
- Abilităţi de comunicare:
ABILITĂŢI SOCIALE
ascultare, feed-back pozitiv, - Crearea unor situaţii de
2.2 să exerseze tehnici de Eu cu bune şi rele 1 S9
adresarea întrebărilor. comunicare asertivă
- Grijă şi sprijin în familie. comunicare eficientă, în
- Diversitatea culturală şi contexte variate din punct de - Promovarea prin materiale
Colaborare şi
etnică. vedere social şi cultural 1 S17 informative a relaţiilor pozitive
competiţie
- Interculturalitate. între copii
NR.
MODUL CONŢINUTURI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ TEMA SĂPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE
Ştiu să-mi organizez - Fişe de lucru individual sau pe
3.1 Să folosească eficient 1 S3 grupe, realizarea planului
3.1 ELEMENTE DE timpul
timpul, ca resursă, pentru a individual de lucru şi al clasei,
MANAGEMENT AL TIMPULUI
obţine succes în învăţare elaborarea orarului zilnic,
3. MANAGEMENTUL Surse de informaţii 1 S8
săptămânal sau semestrial,
INFORMAŢIILOR ŞI AL
pentru toate tipurile de activităţi
ÎNVĂŢĂRII
Gândirea critică 1 S12 - Activităţi de prezentare a
3.2. ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ – 3.2 Să aplice tehnici de informaţiilor în forme diverse în
TEHNICI DE STIMULARE A stimulare a creativităţii în grup
CREATIVITĂŢII propria activitate de învăţare Ce înseamnă să fii cult
1 S18 - Exerciţii de stimulare a
şi civilizat creativităţii

4.1 PLANIFICAREA CARIEREI


4.1 să analizeze diferite
- Pregătirea educaţională - Studii de caz, pentru
meserii şi ocupaţii din
necesară unei ocupaţii / angajări. identificarea criteriilor de alegere
perspectiva cerinţelor
a unei meserii
educaţionale
- Criterii de analiză şi de alegere
4. PLANIFICAREA
a unei meserii. Aptitudinile mele 1 S10
CARIEREI
4.2 să îşi analizeze propriile - Discuţii cu membrii comunităţii,
- Decizie personală, informată şi
opţiuni privind diferite meserii cu privire la criterii de alegere a
responsabilă cu privire la
/ ocupaţii, utilizând diferite traseului educaţional, a meseriei
alegerea meseriei.
criterii / ocupaţiei

5.1 CALITATEA RELAŢIILOR


SOCIALE ŞI A MEDIULUI DE 5.1 să evalueze impactul - Dezbateri, problematizări, studii
MUNCĂ factorilor sociali, culturali, de caz pe tema influenţelor
5. CALITATEA Satisfacţia de a
-Factorii sociali, culturali, economici şi de mediu asupra 1 S13 factorilor sociali, culturali,
STILULUI DE VIAŢĂ „consuma” timpul liber
economici în formularea unor propriilor opţiuni profesionale economici şi de mediu asupra
opţiuni profesionale şi în şi asupra evoluţiei în carieră evoluţiei în carieră
dezvoltarea carierei.
NR.
MODUL CONŢINUTURI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ TEMA SĂPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE
- Discuţii, dezbateri pe tema
Vulnerabilitatea vulnerabilităţii mediului în care
5.1 CALITATEA RELAŢIILOR mediului în care mă 1 S4 trăim; pe tema alimentaţiei
SOCIALE ŞI A MEDIULUI DE aflu sănătoase
MUNCĂ - Studiu de caz pe tema
5.1 să evalueze impactul cunoaşterii drepturilor copilului
- Factorii sociali, culturali, factorilor sociali, culturali, Mănânc sănătos? 1 S5 - Exerciţii de identificare a
5. CALITATEA
economici în formularea unor economici şi de mediu asupra modalităţilor de adaptare în
STILULUI DE VIAŢĂ
opţiuni profesionale şi în propriilor opţiuni profesionale şi diverse situaţii potenţial
dezvoltarea carierei. asupra evoluţiei în carieră Copil sunt şi eu... 1 S11 stresante
- Dezbateri, problematizări, studii
- Stereotipurile de gen şi de caz pe tema influenţelor
planificarea carierei. Vulnerabilitatea la factorilor sociali, culturali,
1 S16
stres economici şi de mediu asupra
evoluţiei în carieră
Planificare calendaristică - semestrul al II-lea

NR.
MODUL CONŢINUTURI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ TEMA SĂPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE
Cunoaşterea de sine – - Chestionare şi fişe de
1 S20
cheia succesului autoevaluare pentru identificarea
punctelor tari, a celor slabe şi a
Adolescenţa – vârsta
intereselor
1. AUTOCUNOAŞTERE 1.1 AUTOCUNOAŞTERE idealurilor şi a 1 S25
1.1 să dovedească încredere în - Portofoliul resurselor personale
ŞI DEZVOLTARE - Încredere în sine, reuşita întrebărilor
sine, în diferite situaţii - Dezbateri pe tema adolescenţei
PERSONALĂ personală.
- Compuneri pe tema încrederii
Relaţia dintre în sine şi a reuşitei
respecctul de sine şi 1 S29 - Culegere de informaţii şi discuţii
emoţii în grup despre schimbările
specifice pubertăţii

2.1 ABILITĂŢI SOCIALE - Scenarii aplicate în clasă / în


- Cum recunoaştem un lider? Schimbările din familie 1 S21 afara clasei, pentru exersarea
2.1 să analizeze caracte-
rolurilor competitive
risticile comportamentului de
2.2 COMUNICAREA - Tehnici de ascultare activă, a
lider, în cadrul grupurilor de
- Ce înseamnă comunicarea Diversitatea şi oferirii de feed-back, de adresare
apartenenţă 1 S22
eficientă? dferenţele culturale a întrebărilor aplicate în
2. COMUNICARE ŞI
- Abilităţi de comunicare: perechi / grup
ABILITĂŢI SOCIALE
ascultare, feed-back pozitiv, - Promovarea prin materiale
adresarea întrebărilor. 2.2 să exerseze tehnici de Persoane importante în informative a relaţiilor pozitive
- Grijă şi sprijin în familie. 1 S28 între copii şi părinţi
comunicare eficientă, în viaţa mea
- Diversitatea culturală şi contexte variate din punct de - Realizarea unor postere,
etnică. vedere social şi cultural Comunicare şi abilităţi pliante despre diversitate şi
- Interculturalitate. 1 S33 diferenţele culturale
sociale
NR.
MODUL CONŢINUTURI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ TEMA SĂPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE
- Exerciţii de stimulare a
3.1 Să folosească eficient Limbajul informaţiilor 1 S27 creativităţii
timpul, ca resursă, pentru a - Discuţii de grup despre
3.1 ELEMENTE DE
obţine succes în învăţare Cartea – cel mai bun utilitatea informaţiilor dintr-o
MANAGEMENT AL TIMPULUI 1 S24
prieten al meu carte şi însemnătatea ei pentru
3. MANAGEMENTUL copii, pentru oameni
INFORMAŢIILOR ŞI AL
- Discuţii de grup privind
ÎNVĂŢĂRII
avantajele şi limitele utilizării TIC
3.2. ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ – 3.2 Să aplice tehnici de
Avantaje şi limite ale - Activităţi de selectare a
TEHNICI DE STIMULARE A stimulare a creativităţii în 1 S30
folosirii calculatorului informaţiilor în raport cu diferite
CREATIVITĂŢII propria activitate de învăţare sarcini de învăţare
- Activităţi de explorare a
surselor de informaţii
4.1 PLANIFICAREA CARIEREI
4.1 să analizeze diferite
- Pregătirea educaţională - Studii de caz, pentru
meserii şi ocupaţii din
necesară unei ocupaţii / angajări. Cum iau o decizie 1 S31 identificarea criteriilor de alegere
perspectiva cerinţelor
- Criterii de analiză şi de alegere a unei meserii
4. PLANIFICAREA educaţionale
a unei meserii. - Discuţii cu membrii comunităţii,
CARIEREI
- Decizie personală, informată şi 4.2 să îşi analizeze propriile cu privire la criterii de alegere a
responsabilă cu privire la opţiuni privind diferite meserii traseului educaţional, a
alegerea meseriei. Domenii profesionale 1 S19
/ ocupaţii, utilizând diferite meseriei / ocupaţiei
criterii
8 Martie – Ziua - Dezbateri, problematizări, studii
1 S23 de caz pe tema influenţelor
5.1 CALITATEA RELAŢIILOR Internaţională a Femeii
factorilor sociali, culturali,
SOCIALE ŞI A MEDIULUI DE 5.1 să evalueze impactul Minte sănătoasă în
1 S26 economici şi de mediu asupra
MUNCĂ factorilor sociali, culturali, corp sănătos
5. CALITATEA evoluţiei în carieră
-Factorii sociali, culturali, economici şi de mediu asupra
STILULUI DE VIAŢĂ - Discuţii, dezbateri pe tema
economici în formularea unor propriilor opţiuni profesionale
vulnerabilităţii mediului în care
opţiuni profesionale şi în şi asupra evoluţiei în carieră Influenţe sociale 1 S34 trăim; pe tema alimentaţiei
dezvoltarea carierei.
sănătoase, opţiunilor
educaţionale şi de viaţă
SEMESTRUL I
Nr.
Tema Săptămâna Data
crt.

1. „Drepturi şi responsabilităţi” S1 11 - 15 IX

2. „Violenţa verbalǎ şi autocontrolul” S2 18 - 22 IX

3. „Ştiu să-mi organizez timpul” S3 25 - 29 IX

4. „Vulnerabilitatea mediului în care mă aflu” S4 2-6X

5. „Mănânc sănătos?” S5 9 - 13 X

6. „Respectul de sine şi respectul faţǎ de ceilalţi” S6 16 - 20 X

7. „Rolul meu în familie” S7 23 - 27 X

8. „Surse de informaţii” S8 30 X - 3 XI

9. „Eu cu bune şi rele” S9 6 - 10 XI

10. „Aptitudinile mele” S10 13 - 17 XI


Nr.
Tema Săptămâna Data
crt.

11. „Copil sunt şi eu...” S11 20 - 24 XI

12. „Gândirea critică” S12 27 - 29 XI

13. „Satisfacţia de a „consuma” timpul liber” S13 4 - 8 XII

14. „Autoevaluarea propriilor capacitǎţi” S14 11 - 15 XII

15. „Oamenii pe care îi admir” S15 18 - 22 XII

16. „Vulnerabilitatea la stres” S16 15 - 19 I

17. „Colaborare şi competiţie” S17 22 - 26 I

18. „Ce înseamnă să fii cult şi civilizat?” S18 29 I - 2 II


SEMESTRUL al II-lea

Nr.
Tema Săptămâna Data
crt.

19. „Domenii profesionale” S19 12 - 16 II

20. „Cunoaşterea de sine-cheia succesului” S20 19 - 23 II

21. „Schimbările din familie” S21 26 II - 2 III

22. „Diveristatea şi diferenţele culturale” S22 5 - 9 III

23. „8 Martie – Ziua Internaţională a Femeii” S23 12 - 16 III

24. „Cartea – cel mai bun prieten al meu” S24 19 - 23 III

25. „Adolescenţa – vârsta idealurilor şi a întrebărilor” S25 26 - 30 III

26. „Minte sănătoasă în corp sănătos” S26 11 - 13 IV

27. „Limbajul informaţiilor” S27 16 - 20 IV

28. S28 23 - 27 IV
„Persoane importante în viaţa mea”
Nr.
Tema Săptămâna Data
crt.

29. „Relaţia dintre respectul de sine şi emoţii” S29 30 IV - 4 V

30. „Avantaje şi limite ale folosirii TIC” S30 7 - 11 V

31. „Cum iau o decizie” S31 14 - 18 V

32. „Şă ştii mai multe,să fii mai bun!“ S32 21 - 25 V

33. „Comunicare şi abilităţi sociale” S33 29 - 31 V

34. „Influenţe sociale“ S34 4 - 8 VI