Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic cl.

VIII-a
Data __________
Clasa VIII-a
Obiectul: Informatica
Subiectul: Crearea diagramelor.
Tipul lecţiei: Lecţie de formarea priceperilor şi deprinderilor.
Durata: 45
1. Competențe specifice:. Utilizarea , descrierea metodelor de introducere şi păstrare a datelor în foile de calcul.

2. Obiective operaţionale:
- O1 să creeze foi de calcul;
- O2 să deosăbească elementele foii de calcul ;
- O3 să selecteze elementele propuse;
- O4 să definească noşiunile de referinţă şi calcul tabelar;

3. Strategiile didactice
5.1 Mijloace didactice : materiale didactice: tabla, creta, fişe cu sarcini, programe scrise la calculator, calculatoare PC, program Excel
5.2 Metode şi procedee de învăţământ: M1- conversaţia euristică, M2- observaţia reciprocă, M3 – expunerea, M4 – învăţare prin descoperire
dirijată, M5 – metoda orientată pe exemple şi pe rezolvarea de exerciţii în laborator, M6 – modelare matematică, M7 - instruire asistată de
calculator, M8 - problematizare, M9 - exerciţii,
5.3 Moduri de activitate cu elevi: 1) Instruirea în grupuri; 2) Instruirea reciprocă ; 3) Consolidarea teoriei prin practică

Surse informaţionale: Manual cl. VIII-a Informatica. P 5 ed. Ştiinţa 2004

Pagina 1 din 5
Timpul
Obiectiv
Evenimentele Me- Forma
Nr instrucţionale. Activitatea profesorului Activitatea elevului tode de Eva-
lucru
Problema de studiu luare
1. 1.Salut elevii şi le urez succes. Elevul de serviciu prezintă lista absenţelor M0 Indivi
MOMENTUL Notez absenţele. şi pregăteşte cele necesare pentru dual
ORGANIZATORIC
1 activitate.
Captarea atenţiei
M1 Indivi Orală
Inainte de a trece la studierea temei de astăzi Rezolvă independent sarcina propuse. dual
2. Verificarea 2 ne vom amenti de aplicaţiile cunoscute. După ce termină unul cîte unul prezintă
cunoştinţelor din aplicaţiile cunoscute. Scrisă
lecţia precedentă şi Pentru verificarea cunoştinţelor se propune M5 Indivi
reactualizarea celor O1 elevilor să numească aplicaţia şi destinaţia ei. dual
3
necesare comunicării
temei noi Pentru anunţarea subiectului se propune
dezlegarea anagramei de pe tablă: Rezolvă anagrama, enunţă subiectul lecţiei.
LETEMENELE EIUN DE FOI CULCAL M4
3.1 ANUNŢAREA Notează subiectul pe tablă. Indivi
Notează în caiete tema şi analizează
OBIECTIVELOR 3 Obiectivele se prezintă la calculator cu dual
ajutorul proiectorului pe ecran: obiectivele.
3.2 PREZENTAREA
SARCINILOR, A Profesorul expune ilustrativ mersul lecţiei M2
Elevii privesc, fac notări şi analizează
utilizînd prezentarea „Elementele foii de
SITUAŢIEI DE calcul”. Paralel cu prezentarea se propune
cunoştinţele primite.
ÎNVĂŢARE elevilor să îndeplinească la calculator cele
O1 văzute şi să facă concluzii la fiecare noţiune:
Elevii privesc, fac notiţe în caiete şi
1. O foaie de calcul este formată din
participă activ la discuţie, în procesul
următoarele elemente Indivi
3.3 - Bara de titlu; didactic efectuând activităţi şi investigaţii dual
DIRIJAREA - Bara de meniuri; M1 Grup
ÎNVĂŢĂRII O2 proprii, independente.
10 - Bara de instrumente;
- Bara de formatare

Pagina 2 din 5
- Bara de formule care constă din caseta de M3
nume şi caseta de formule, mai sunt Colect
prezente şi cîteva butoane care se M1 iv
activează cînd se introduc date
- Fereastra de document;
- Etichete pentru selectarea foilor de calcul
Fereastra de document conţine următoarele
elemente: Numim referinţă sau adresă de celulă
- coloane, care sunt numite cu litere de la A
combinaţia formată prin juxtapunerea
la Z, AA la IV în total 256
3 - rînduri numite de la 1 la ... 65636 identificatorilor de coloană şi de rînd la
O3 - celule cu nume formate din numele
intersecţia cărora ea se află.
coloanei şi a răndului. Se caută definiţia
referinţei în carte. Numim calcul tabelar prelucrarea automată
4 - Cursorul şoricelului în formă de + a datelor din celulele unei foi de calcul . M2
Propun elevilor să caute în manual noţiunea Celulele foii de calcul conţin valori ce
5 O2 de calcul tabelar. reprezintă datele de prelucrat şi formule
2. Celulele unei foi de calcul pot conţine : care descriu modul de prelucrare. Grup Orală
FIXAREA - valori: texte, numere, date calendaristice şi
CUNOŞTINŢELOR de timp.
5 - formule care indică operaţiile ce trebuie Verifică datele din agenda propusă. M4
5. O3 efectuate cu volorile din alte celule.

5 O4 Pentru fixarea cunoştinţelor se propune la Elevii deschid agenda şi selectează pe rînd


fiecare elev să deschidă agenda toate foile.
„cumpărători”şi să găsescă elementele foilor şi
datele introduse. Îndeplinesc sarcinile din ex 4. M5 Indivi
Indică celulele respective şi numesc datele. dual
Se propune să îndeplinească ex 4,
Îndeplinesc sarcinile din ex 6.
Se propune exerciţiul 6 Selectează celulele cu date şi cele cu M
6.
formule 0

2
Îndeplinesc sarcinile din ex 8. M4 Indivi
EVALUAREA Se propune exerciţiul 8 Observă cum se modifică valoarea dual Orală
Pagina 3 din 5
PROCESULUI rezultatului la schimbarea numărului de
REALIZAT obiecte.
7.
- elevii formulează , abstractizează şi Indivi
5 generalizează concluziile desprinse din dual
actul descoperirii. M5

TEMA PENTRU Notează în agende.


ACASĂ Deschideţi agendele şi notaţi tema pentru De învăţat:Elementele unei foi de calcul
acasă (pag. 5 – 8, Informatica cl VIII )
De rezolvat :ex 9 – 11 , p 55

BILANŢUL
LECŢIEI. a) Cantitativ:
1. Ce noţiuni noi am învăţat azi la lecţie?
CONCLUZII
2. Ce elemente cunoaştem?
3. Enumeraţi barele din fereastra Excel
b) Calitativ: Citesc şi comentează şi argumentează.
1. Evidenţiez cine şi ce note a obţinut,
indicînd realizările fiecăruia,
2. Apreciez activitatea clasei în întregime. La revedere.
3. Verificăm ce obiective am reuşit să
realizăm şi ce nu.
Mulţumesc pentru lecţie.
La revedere.

Pagina 4 din 5
1. Numiţi elementele unei foi de calcul.
a. - Bara de titlu;
b. Bara de meniuri;
c. Bara de instrumente;
d. Bara de formatare
e. Bara de formule
f. Rînduri, 4coloane, celule.
2. Cum se identifică coloanele, rîndurile şi celulele unei foi de c alcul?
Coloanele se identifică prin litere de la A la Z şi de la AA la IV, rîndurile de la 1 la 65536, iar celulele prin juxtapunerea numelui coloanei şi a
rîndului.
3. Explicaţi termenul adresă (referinţă) de celulă.
Numim referinţă sau adresă de celulă combinaţia formată prin juxtapunerea identificatorilor de coloană şi de rînd la intersecţia cărora ea se află
4.
5. Ce fel de date poate conţine o celulă?
O celulă poate conţine valori sau formule
Care este diferenţa dintre valori şi formule?
Valorile sunt date numerice, texte, date calendaristice sau mărci de timp care pot să fie folosite în calcul, iar formulele indică operaţiile ce trebuie
efectuate cu valorile din alte celule.
6. Găsiţi în foaia de calcul Rechizite din fig 1.2 celulele care conţin valori şi care conţin formule.
- valori – D4 – D9, E4 – E9, formule – F4 – F10.
7. Explicaţi modul de prelucrare automată a datrelor din celulele unei foi de calcul.
8. De ce se modifică valorile din F8 şi F10 la schimbarea valorilor din E8 şi E10
- În celulele F8 şi F10 se scriu valori care participă în calcule din formulele din celulele E8 şi E10 şi modificînd primele automat se modifică
rezultatul formulei.
9. Care este diferenţa dintre un tabel dintr-un document WORD şi EXCEL.
- În EXCEL calculele se efectuiază automat iar în WORD în celule se scriu numai valori care pot fi modificate numai de utilizator.
10. Explicaţi terminul calcul tabelar.
- Numim calcul tabelar prelucrarea automată a datelor din celulele unei foi de calcul . Celulele foii de calcul conţin valori ce reprezintă datele de
prelucrat şi formule care descriu modul de prelucrare.

Pagina 5 din 5

S-ar putea să vă placă și