Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA „DANUBIUS“ DIN GALAŢI

DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ


FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

ECONOMIE MONETARĂ
Anul II, semestrul I

MARIANA TRANDAFIR

Editura Universitară Danubiu, Galaţi


2015
© Toate drepturile pentru această lucrare sunt rezervate autorului. Reproducerea ei
integrală sau fragmentară este interzisă.

Editura Universitară „Danubius” este recunoscută de


Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice
din Învăţământul Superior (cod 111/2006)

ISBN: 978-606-533-181-5

Tipografia ZigottoGalaţi
Tel.: 0236.477171

Monedă 2
CUPRINS

1. Moneda şi masa monetară

Banii - delimitări conceptuale, funcţii şi clasificare 10


Repere ale evoluţiei banilor 15
Masa monetară. Agregatele monetare şi contrapartidele masei moneatre 17
Obiectivele specifice unităţii de învăţare
Rezumat 30
Teste de autoevaluare 30
Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare 31
Bibliografie minimală 31

2. Oferta şi cererea de bani în economie

Oferta de bani în economie. 34


Cererea de bani în economie. Teoria cantitativă a banilor 42
Politicile monetare şi rolul lor în dimensionarea ofertei de bani din 50
economie
Obiectivele specifice unităţii de învăţare
Rezumat 75
Teste de autoevaluare 76
Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare 77
Lucrare de verificare 77
Bibliografie minimală 77

Monedă 3
3. Organizarea monetară în plan naţional şi internaţional

Sisteme monetare naţionale 79


Sistemul monetar internaţional şi organisme reprezentative - mecanisme de 90
creditare
Obiectivele specifice unităţii de învăţare
Rezumat 106
Teste de autoevaluare 106
Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare 107
Bibliografie minimală 108

4. Unificarea monetară europeană

Construcţia europeană – între deziderat şi acţiune 110


Uniunea Economică şi Monetară 113
Piata Unica Europeana 123
Euro, moneda unică europeană 125
Obiectivele specifice unităţii de învăţare
Rezumat 130
Teste de autoevaluare 131
Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare 132
Lucrare de verificare 132
Bibliografie minimală 133

Bibliografie (de elaborare a cursului)

Monedă 4
INTRODUCERE
În actualul context mondial, în care mersul istoriei este puternic marcat de
tendinţe globalizatoare, suprapuse unei accentuate regionalizări, de crize
financiare tot mai frecvente şi mai severe, adâncirea şi diversificarea
interdependenţelor la nivel mondial intensifică relaţiile financiar-monetare şi
impun aprofundarea problematicii monetare. Banii, „acest crâmpei din marea
aventură umană,...binefacere sau blestem nu prin ei înşişi, ci prin felul în care
oamenii înţeleg să-i folosească” , joacă un rol esenţial în viaţa fiecăruia dintre
noi, fiind indispensabili funcţionării economiilor moderne.
Componentă esenţială a mecanismului economic, sistemele monetare,
naţional, regional şi internaţional asigură alocarea eficientă a resurselor în
societate prin intermediul instituţiilor financiare şi de credit tot mai rafinate şi
al instrumentelor specifice a căror complexitate este ataşată inventivităţii şi
ingeniozităţii specialiştilor.
Conţinutul informaţiilor prezentate în lucrare îţi asigură posibilitatea de a
pătrunde în universul extrem de complex şi dinamic al problematicii monetare
şi de fundamentare a cunoştinţelor de specialitate din sfera financiar monetară.
Modulul intitulat Economie monetară se studiază în anul II şi constituie un
instrument de lucru extrem de util viitorilor specialişti în domeniu, puternic
ancoraţi în realităţile vieţii economice, în actualul context al reconfigurării
arhitecturii sistemului financiar monetar internaţional. El îţi oferă cunoştinţele
necesare aprofundării conceptului bani şi înţelegerii modului de fundamentare
teoretică a cererii de bani şi a manierei practice în care decidenţii
dimensionează cantitatea de moneda oferită economiei reale, în măsură să
asigure funcţionarea optimă a întregului angrenaj economic, precum şi a
structurării banilor în cadrul sistemelor monetare naţionale, european şi
internaţional, din ce în ce mai sofisticate şi supuse tot mai frecvent diverselor
şocuri generatoare ale unor crize financiare de amploare.
Fiecare unitate de învăţare reprezintă un ansamblu de lecţii ce conţin secvenţe
de învăţare, care asigură învăţarea progresivă şi structurată. Sarcinile de
învăţare formulate pe parcurs sunt menite să fixeze noile cunoştinţe şi să
participe la formarea competenţelor necesare a fi dobândite de către studenţi.
Testele de evaluare şi de autoevaluare, formulate la sfârşitul fiecărei unităţi de
învăţare, alături de rezumat şi de concluzii, participă la consolidarea
cunoştinţelor şi a competenţelor propuse.
Competenţele pe care le vei dobândi sunt următoarele:
 fundamentarea cunoştinţelor de specialitate din spaţiul financiar-
monetar şi bancar, prin delimitări structurale, evoluţii, comparaţii şi
integrarea în pregătirea economică generală;
 definirea conceptelor şi a prezentarea proceselor specifice
fenomenelor monetare;
 evaluarea diferitelor abordări privind moneda şi masa monetară;
 însuşirea concepţiilor care au dominat principalele şcoli şi curente de

Monedă 5
gândire monetară;
 delimitarea cadrului organizatoric, a elementelor componente şi a
atribuţiilor fiecărei structuri, de la nivelul economiei naţionale,
europene şi internaţionale;
 investigarea ariilor circumscrise conceptelor fundamentale;
Conţinutul este structurat în următoarele unităţi de învăţare:
- Moneda şi masa monetară;
- Oferta şi cererea de bani în economie;
- Organizarea monetară în plan naţional şi internaţional;
- Unificarea Monetară Europeană.
In prima unitate de învăţare, intitulatăMoneda şi masa monetară,vei regăsi
operaţionalizarea următoarelor obiective specifice:
- să identifici conceptele de bază privind conceptele bani şi monedă, masa
monetară şi contrapartidele sale;
- să delimitezi etapele din evoluţia banilor, de la monedele marfă la banii
electronici;
- să structurezi masa monetara în agregate monetare analizabile.
După ce vei studia conţinutul acestui capitol, vei parcurge bibliografia
recomandată. Pentru aprofundare şi autoevaluare îţi propun exerciţii şi teste
adecvate.
După ce ai parcurs informaţia esenţială, în a doua unitate de învăţare, Oferta şi
cererea de bani în economie, vei achiziţiona, odată cu cunoştinţele oferite, noi
competenţe care îţi vor permite:
- să explici interferenţa dintre banca centrală şi băncile comerciale în procesul
ofertei de bani la nivel macroeconomic,inclusiv mecanismul de multiplicare
a banilor în economie;
- să argumentezi rolul teoriilor monetare în formularea deciziilor politicilor
monetare de a lungul istoriei monetare;
- să identifici noile tendinţe în gândirea economică contemporană şi impactul
lor asupra vieţii economice în actualul context mondial.
Ca să îţi evaluez gradul de însuşire a cunoştinţelor, vei rezolva o lucrare de
verificare pe care, după corectare, o vei primi cu observaţiile adecvate şi cu
strategia corectă de învăţare pentru capitolele următoare.
In cea de a treia unitate de învăţare, intitulată Organizarea monetară în plan
naţional şi internaţional, vei regăsi operaţionalizarea următoarelor competenţe
specifice, care îţi vor oferi posibilitatea:
- să descrii corect elementele constitutive ale unui sistem monetar naţional;
- să argumentezi corect principiile sistemului financiar-monetar instituit
urmare Conferinţei financiar-monetare Internaţionale de la Bretton Woods;
- să identifici rolul şi importanţa drepturilor speciale de tragere în
funcţionarea mecanismului financiar internaţional,
Monedă 6
iar după ce se va studia conţinutul cursului şi vei parcurge bibliografia
recomandată, pentru aprofundare şi autoevaluare îţi propun teste adecvate.
In cea de a patra unitate de învăţare intitulată Unificarea Monetară Europeană
vei achiziţiona, odată cu cunoştinţele oferite, noi competenţe care îţi vor
permite:
- să descrii etapele istorice de cristalizare a Uniunii Europene;
- să analizezi mecanismul de funcţionare a mecanismului cursului de schimb
în cadrul Sistemului Monetar European;
- să precizezi etapele înfăptuirii Uniunii Economice şi Monetare şi paşii
parcurşi de fiecare ţară membră a Uniunii Europene pentru adoptarea
monedei euro.
După ce vei studia conţinutul cursului vei parcurge bibliografia recomandată,
inclusiv o a doua lucrare de verificare pe care ti-o voi evalua, iar rezultatul îl
vei primi prin intermediul mentorului repartizat. Pentru aprofundare şi
autoevaluare îţi propun exerciţii şi teste adecvate.
Pe măsură ce vei parcurge modulul îţi vor fi administrate două lucrări de
verificare pe care le vei regăsi la sfârşitul unităţilor de învăţare 2 şi 4. Vei
răspunde în scris la aceste cerinţe, folosindu-te de suportul de curs şi de resurse
suplimentare indicate. Vei fi evaluat după gradul în care ai reuşit să
operaţionalizezi obiectivele. Se va ţine cont de acurateţea rezolvării, de modul
de prezentare şi de promptitudinea răspunsului. Pentru neclarităţi şi informaţii
suplimentare vei apela la tutorele indicat.
N.B. Informaţia de specialitate oferită de curs este minimală. Se impune în
consecinţă, parcurgerea obligatorie a bibliografiei recomandate si rezolvarea
sarcinilor de lucru, a testelor şi lucrărilor de verificare. Doar în acest fel vei
putea fi evaluat cu o notă corespunzătoare efortului de învăţare.

Monedă 7