Sunteți pe pagina 1din 12

PLAN DE AFACERI

Date de identificare participant

Nume si prenume: Potcovaru Diana-Alexandra

Adresa domiciliu: Tîrgu-Jiu, Gorj, Str. Nicolae Grigorescu, Bl.2, Sc.1, Ap.13

Data: Semnatura:

1
A. DATE DE IDENTIFICARE
Titlul proiectului: Sala de Fitness
[Se va completa o denumire sugestiva
pentru afacerea pe care doriti sa o
demarati]
Forma juridica de constituire a S.R.L.
entitatii economice:
[Alegeti una dintre urmatoarele
forme de constituire: societatea
comerciala cu raspundere limitata –
SRL, intreprindere individuala – II,
intreprindere familiala – IF, persoana
fizica autorizata – PFA sau alta si
precizati forma de constituire
aleasa]
Activitatea propusa spre realizare – 9311 – Activitati ale bazelor sportive
codul CAEN:
[Precizati codul CAEN rev. 2 aferent
activitatii pe care doriti sa o
realizati in cadrul proiectului]
Structura actionariatului: - 100%
[Precizati numele actionarilor /
asociatilor si procentul ce urmeaza a TOTAL – 100%
fi detinut in cadrul entitatii
economice ce urmeaza a fi infiintata]

B. DESCRIEREA AFACERII SI A STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE

B.1 Obiective

[Precizati principalele 3 obiective pe care vi le propuneti prin implementarea prezentului plan de afaceri
– ex: obtinerea unui profit anual de minim 100.000 de lei; producerea/vanzarea unui numar de minim X
produse anual; crearea unui numar de min. X locuri de munca in urma implementarii proiectului.
Obiectivele propuse trebuie sa fie clar exprimate, cuantificabile si realizabile in contextul proiectului
propus.
Atentie! Obiectivele propuse se vor corela cu rezultatele asteptate si cu indicatorii stabiliti pentru
proiect.]

1. realizarea unei cifre de afaceri de cca 90000 lei în anul 3 de funcţionare;


2. creşterea cotei de piaţă până la 15%;
3. crearea unei clientele fidele, care să fie mulţumită de serviciile oferite de firma noastră;
4. creşterea permanentă a calităţii serviciilor oferite clienţilor.

B.2 Activitati propuse pentru implementarea proiectului

2
[Prezentati, in ordine cronologica, activitatile pe care vi le propuneti pentru a asigura implementarea
cu succes a proiectului propus – maxim 5 activitati. Implementarea proiectului incepe de la data
semnarii contractului/acordului de finantare si se incheie la data realizarii ultimei plati din partea
finantatorului.
Pentru fiecare activitate in parte se vor preciza cel putin urmatoarele elemente:
- perioada de derularea a activitatii (ex: luna 1 – luna 6)
- cheltuielile realizate pe perioada de derulare a activitatii (ex: achizitionare echipament X, angajare
salariat)
- scurta descriere a activitatii.
Cateva exemple de activitati ce se pot regasi in planul de afaceri, in functie de specificul afacerii
propuse, sunt prezentate in continuare:
- Identificarea furnizorilor de echipamente
- Achizitionarea echipamentelor propuse spre achizitionare
- Recrutarea de personal
- Managementul proiectului]

Durata de implementare a planului de afaceri: 12 luni


A1. Identificarea furnizorilor de echipamente si a contactorului salii de sport
Perioada de derulare: luna 1 – luna 3
Cheltuieli necesare: 0 lei fara TVA.
Se vor analiza potentialii furnizori si cataloagele de preturi si, daca este cazul, se vor transmite cereri de
oferta. Se vor identifica furnizorii cu cea mai buna oferta din punct de vedere al raportului calitate –
pret. Se vor semna contractele de achizitii pentru bunurile vizate.
A2. Derularea achizitiilor
Perioada de derulare: luna 1 – luna 12
Cheltuieli necesare: 154,235 lei fara TVA, din care:
- echipamente gimnastica-fitness – 126.000 lei fara TVA
- chirie sala de sport – 2.800 lei/ luna - 12 luni
In baza contractelor de achizitii si inchiriere semnate se vor achizitiona echipamentele propuse si se va
semna contractul de inchiriere. Activitatea se incheie in momentul in care are loc livrarea echipamentelor
la sala in care firma isi desfasoara activitatea.
A3. Recrutarea personalului
Perioada de derulare: luna 2 – luna 6
Cheltuieli necesare: 4.400 lei lunar, din care:
- salariu antrenor – 2.400 lei brut
- director societate – 2.000 lei brut
Pentru recrutarea şi angajarea de personal cu experienţa necesară atingerii parametrilor solicitaţi de
conducere este nevoie de aproximativ 2 luni. În scopul limitării riscurilor se va mai aloca o lună pentru
acomodare şi verificarea competenţei personalului. In cadrul acestei activitati, se va promova locul de
munca disponibil (antrenor fittness) si se vor selecta persoanele care indeplinesc cel mai bine cerintele
postului.

A4. Promovarea activitatii societatii pentru cresterea numarului de participanti la programe

3
Perioada de derulare: luna 1 – luna 8
Cheltuieli necesare: lei fara TVA, din care:
- promovare online - 2000 lei fara TVA
- promovare offline - 2000 lei fara TVA
In cadrul acestei activitati, se vor promova serviciile prestate de societate in scoli, universitati, la firmele
multinational de pe platformele industriale.

B.3 Rezultate asteptate in urma implementarii proiectului

[Prezentati rezultatele asteptate in urma implementarii planului de afaceri, corelate cu obiectivele


propuse si activitatile descrise anterior. Fiecare activitate ar trebui sa aiba un rezultat asteptat,
cuantificabil si verificabil, ca urmare a derularii activitatii respective – ex: rezultatul „2 contracte de
achizitie incheiat” este obtinut in urma derularii activitatii „identificarea furnizorilor de
echipamente”.]

Rezultat asteptat 1 – 2 Contracte de achizitie semnate pentru 5 tipuri de echipamente (echipamente de


gimnastica si/sau fittness.
Rezultat asteptat 2 - 5 echipamente achizitionate
Rezultat asteptat 3 – 2 persoane angajate
Rezultat asteptat 4 – campanie promovare online prin google adds si pagini de socializare, 200 de flyere,
afise personalizate, campanie de promovare la radiouri locale

B.4 Indicatorii propusi

[Prezentati valorile estimate pentru indicatorii propusi in vederea monitorizarii implementarii


planului de afaceri si a impactului pe care il are implementarea planului de afaceri asupra dezvoltarii
afacerii in primii 3 ani dupa finalizarea activitatilor propuse spre realizare in cadrul planului de
afaceri.
Pe langa cei doi indicatori precompletati in tabelul de mai jos, puteti propune un indicator
suplimentar pe care il considerati relevant pentru a surprinde impactul implementarii planului de
afaceri propus si pentru a suprinde indeplinirea obiectivelor propuse.]
Valoare la finalul Valoare la 3 ani dupa
Nr. Indicator UM perioadei de implementare planului de
implementare afaceri
1 Cifra de afaceri lei/an 64.300 72.560
2 Numar de salariati nr. pers. 2 2

C. ANALIZA SWOT A AFACERII


[Analiza SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) este o metoda folosita in mod curent in
mediul de afaceri pentru a realiza o analiza sintetica a unei afaceri, prin evaluarea punctelor forte si a
punctelor slabe ale afacerii, precum si a factorilor de influenta externi ce pot avea un impact
semnificativ asupra derularii si succesului afacerii.
Identificati 1-3 aspecte pentru fiecare dintre dimensiunile supuse analizei aferente propunerii de afacere
pe care o aveti in vedere.
Ex: punct forte: experienta anterioara relevanta a asociatului; punct slab: lipsa resurselor financiare]

4
Aspecte benefice Aspecte negative
Interne Puncte forte Puncte slabe
1. Experienţa în domeniu 1. Lipsa unor categorii de aparate pentru
2. Locaţia bine amplasată; tratamente speciale;
3. Servicii variate şi de calitate 2. Lipsa unui bar în incinta sălii;
4. Strategie de marketing eficientă; 3. Lipsa spaţiilor de parcare proprii;
4. Traficul aglomerat al zonelor de
amplasare;
Externe Oportunitati 1. practicarea de către concurenţă a unor
1. existenta de oportunitati de finantare preţuri scăzute
nerambursabila pentru dezvoltarea de 2. program de lucru încărcat pentru
afacerii propuse persoanele din segmentul ţintă
2. diversificarea serviciilor prin încheierea de 3. extinderea afacerilor pe piaţa cu produse
colaborări cu nutriţionişti şi antrenori cu naturiste de slăbit
experienţă intenaţională
3. maturizarea pietei specifice domeniului de
activitate va conduce la cresterea exigentei
clientilor raportat la serviciile prestate.

D. SCHEMA ORGANIZATORICA SI POLITICA DE RESURSE UMANE

Management

Functie: Manager - 1 pers.

Departament
Departament : sportiv ............................
Funct. 1: Antrenor - 1 pers. Funct. 1: ................. - .... pers.
Funct. 2: ................. - .... pers. Funct. 2: ................. - .... pers.
Funct. 3: ................. - .... pers. Funct. 3: ................. - .... pers.

5
[Prezentati principiile si regulile pe care le veti utiliza in gestionarea relatiilor cu salariatii ce vor fi
angajati de catre entitatea economica ce va fi infiintata in vederea implementarii planului de afaceri,
punand accentul pe urmatoarele aspecte:
- modalitatea prin care se va efectua recrutarea personalului necesar pentru derularea activitatii propuse
(ex: plasarea de anunturi pe site-uri de specialitate, prin cunostinte, etc);
- ce instruiri considerati ca sunt necesare angajatilor in vederea derularii in conditii optime a afacerii
propuse;
- politica de salarizare a angajatilor – nivel estimativ de salarizare, beneficii si prime, etc]

Politica de resurse umane (maxim 10 randuri):


Programul de recrutare şi verificare a personalului se va executa prin colaborare cu firma de recrutare şi
plasare a forţei de muncă. Dintre CV-urile primite in urma promovarii anuntului, doar candidatii selectati
vor fi invitati la un interviu.
Se urmareste recrutarea unei persoane cu abilitati de comunicare si atitudine proactiva.
A doua persoana angajata va fi directorul societatii, in persoana asociatului unic al intreprinderii.
Directorul societatii va actiona si in calitate de admnistrator si va desfasura si activitatile de vanzare a
serviciilor.
Întregul personal va fi angajat cu carte de muncă, remunerarea sa se face prin salariu fix şi se vor acorda
prime cu ocazia anumitor evenimente sau obţinerii unor rezultate deosebite. Evoluţia salarială şi primele
se vor corela cu rezultatele individuale ale fiecărui angajat.

6
E. DESCRIEREA PRODUSELOR / SERVICIILOR / LUCRARILOR CARE FAC OBIECTUL
AFACERII
[Prezentati caracteristicile principalelor 3 produse (ex: marime, forma, culoare, capacitate etc) si
servicii (ex: ce nevoi satisface, ce probleme rezolva etc) care vor fi furnizate in urma implementarii
prezentului plan de afaceri, precum si principalele avantaje competitive (maxim 3) pe care considerati
ca produsele/serviciile realizate de dumneavoastra le vor avea in raport cu celelalte produse/servicii
similare de pe piata.]

- Produs/serviciu 1 - Program de fitness


- Produs/serviciu 2 – Program de aerobic.
- Produs/serviciu 3 – Program de sauna
Serviciile oferite de firma noastră vor satisface pe deplin, nevoia oamenilor de recreere, de
întreţinere fizică şi a sănătăţii într-o ambianţă plăcută, alături de oameni pregătiţi în a-i ajuta.
Toate serviciile oferite de firma noastră vor fi de cea mai bună calitate, iar clientul va fi
întotdeauna stăpânul nostru. Angajaţii vor fi aleşi dintre cei mai bine pregătiţi în domeniu, iar sala
va fi modern utilată şi va avea aparate echipate cu cronometru şi aparate de măsurat caloriile
pierdute. Sauna va fi de asemenea echipată cu sistem de încălzire intensivă performant şi va fi
astfel aranjată pentru a oferi o ambianţă liniştitoare. Clienţii noştri nu vor veni la sală doar să-şi
consolideze sănătatea fizică, ci mai ales pentru a petrece plăcut timpul liber şi a se relaxa după o
zi obositoare de muncă sau şcoală.

F. ANALIZA PIETEI DE DESFACERE SI A CONCURENTEI


[Precizati care este segmentul de piata vizat (ex: alimentatie, confectii textile, telecomunicatii etc),
amplasarea pietei de desfacere vizate (ex: locala, regionala, nationala, internationala etc) si modalitatea
de distributie a produselor/serviciilor realizate.]
Segmentul de piata vizat: Serviciile noastre se adresează unei game largi de tipuri de consumatori.
Oricine doreşte să aibă un corp bine întreţinut sau pur şi simplu doreşte să se relaxeze într-un mod
plăcut şi util poate fi un potenţial client al săli noastre. În general consumatorul tipic al sălii noastre
poate fi o persoană care are un complex creat de kilogramele în plus sau care necesită gimnastică
specială
Amplasarea pietei de desfacere: Conform unei cercetării de piaţă, românii cheltuiesc în medie 8%
din venituri pentru a merge la o sală de fitness. Potrivit statisticilor oficiale, acest procent a înregistrat
o evoluţie fluctuantă în ultimii 4 ani. Aceasta tendintă este explicată de un raport întocmit de Agentia
de monitorizare a tendinţelor de consum ca fiind efectul schimbării stilului de viaţă, climatului
economic şi creşterea varietăţii ofertei existente de piaţă.
Piaţa se referă la timpul şi spaţiul în care toţi agenţii economici activi din societate se întâlnesc să
comunice unii cu alţii şi să schimbe între ei bunuri cu valoare de schimb; ea este reprezentată de
toţi clienţii potenţiali având nevoi sau dorinţe similare, fiind dispuşi a se angaja într-o relaţie de
schimb pentru satisfacerea aceloraşi nevoi sau dorinţe. În domeniul sălilor de fitness piaţa este în
continuă creştere, deoarece tot mai multe persoane sunt preocupate de aspectul şi condiţia fizică.
Studiile de piaţă arată că în zilele noastre din ce în ce mai multe persoane se îndreaptă spre o sală
de fitness, fie pentru a scăpa de kilogramele în plus, fie din cauza unor afecţiuni medicale, fie
pentru a petrece plăcut şi relaxant timpul liber sau de ce nu pentru a fi în pas cu moda
Modalitatea de desfacere a produselor/serviciilor: Exista 4 metode de prezentare care vor fi
folosite:
- prezentarea memorizata - Societatea va elabora un text unic, care va fi adus la cunostiinta
oricarui client care viziteaza pagina de internet sau de facebook a solicitantului. Este o metoda
foarte eficace si eficienta pentru categoriile de servicii oferite.

7
- vanzarea in N pasi – oamenii care realizeaza vanzarea executa aceeasi succesiune de pasi la
fiecare client, dar textele vor fi diferite, adaptate la situatia concreta si la serviciul vandut in acel
moment. Numarul de pasi variaza de la o companie la alta.
- prezentarea bazata pe satisfacerea nevoilor - se desfasoara in doua etape: intai vanzatorul pune
intrebari deschise si apoi inchise pentru a afla nevoile exacte ale clientului, apoi face prezinta
beneficiile asteptate de client tinand cont de ceea ce a descoperit.
- prezentarea bazata pe acoperirea nevoilor clientului - se desfasoara in trei etape. In prima etapa,
vanzatorul obtine acordul clientului pentru a efectua o analiza a situatiei curente. In a doua etapa
se deruleaza analiza si se verifica impreuna cu clientul daca nevoia a fost corect identificata. In a
treia etapa vanzatorul elaboreaza o solutie, o prezinta clientului si finalizeaza vanzarea. Este foarte
eficace in situatiile de decizii complexe.

[Identificati si descrieti cel putin 1 concurent potential, tinand cont de caracteristicile pietei de desfacere
definite anterior.]

Pure Fitness Arad, Strada Fluturilor, nr. 7A , judetul Arad,


SC BLUE ARCTIC SRL (ACTIV CLUB ARAD), Str. Infanteriei, FN, (cartier Subcetate)
Panoramic Fitness Gym – Arad, Strada Voinicilor C1, jud. Arad
XOX Gym, Arad, strada Calea Romanilor, nr. 35, jud. Arad

G. STRATEGIA DE MARKETING
[Prezentati si justificati in maxim 10 randuri politica de pret pe care o veti practica pentru vanzarea
produselor/serviciilor realizate in cadrul afacerii (ex: orientare dupa costuri, orientare dupa concurenta,
orientare dupa cerere etc). Identificati si prezentati metode si canale de promovare ce pot fi utilizate
pentru promovarea produselor/serviciilor realizate (ex: reclame mass-media/internet, vanzari
promotionale etc)..]
Societatea îşi propune creşterea cotei de piaţă deţinută, prin deschiderea unui sediu în zona
centrală a Aradului.
În plus conducerea, societăţii va adapta serviciile la cerinţele variate ce vin din partea
noilor clienţi.
Se urmăreşte oferirea de servicii de calitate la un bun raport calitate-preţ şi fidelizarea
clienţilor. Elementele cheie ale acestui obiectiv sunt redate prin strategia de marketing, care
cuprinde mixul de produs. Ea se va axa pe trei elemente fundamentale: promovare, preţ şi
diversificare servicii.
Preţul pe care îl vom aborda este cel la nivelul concurenţei, având în vedere şi unele reduceri
pentru anumite categorii de persoane cum ar fi studenţii sau reduceri la abonamente pentru
clienţii fideli. Astfel vom acorda:
- 25% reduceri la abonamente fitness valabile de luni până vineri între orele 7.30-16.00;
- 10% reducere pentru elevi şi studenţi;
- program special de reduceri pentru firme, abonamente colective.
În ceea ce priveşte promovarea ea va fi competitivă, dorind să ne menţinem loialitatea faţă de
marcă. Astfel vom face cunoscut deschiderea noului sediu prin reclame la principale posturi de
radio, fluturaşi şi pliante, anunţuri în ziarul local, promovarea pe site-uri web.
Diversificarea servicilor include crearea unui site pe internet care să ţină la curent clienţii despre
program, oferte, noutăţi în domeniu, introducerea unor noi activităţi aromo-terapie, băi cu nămol,
hidromasaj, saună.

8
9
H. PROIECTII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA
[Utilizati fisierul Excel pentru completarea valorilor necesare si preluati apoi valorile in cadrul tabelelor prezentate mai jos.]

H.1 Bugetul necesar in vederea implementarii planului de afaceri

PLANIFICAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI


Valoarea
Nr. Valoarea
Categorie de costuri totală (lei Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Crt. TVA
fara TVA)
1 Echipamente 126,000.00 23,940.00 149,940

2 Aplicatii informatice

Inchirierea de spatii pentru


3 desfasurarea activitatii, inclusiv 28,235.00 5,365.00 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
cheltuieli cu utilitatile aferente

Salarii personal (inclusiv


4 29,000.00 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800
contributii sociale aferente)

Servicii specializate necesare


5 4,000.00 760.00 2,000 552 552 552 552 552 552 552
pentru implementare afacerii

TOTAL 187,235.00 30,065.00 4,800 159,092 9,152 9,152 9,152 9,152 3,352 3,352 2,800 2,800 2,800 2,800

10
H.2 Proiectia veniturilor

CANTITATI PREVIZIONATE
Nr. An 1 Pret unitar
Denumire produs/serviciu UM An 2 An 3 An 4
Crt. (implementare) (lei)
1 Abonamente Fitness buc 210 220 230 250 100

2 Abonamente Aerobic buc 205 230 240 258 100

3 Abonamente Sauna buc 190 198 213 227 120

TOTAL - 605 648 683 735 -

VENITURI PREVIZIONATE
Nr. An 1
Denumire produs/serviciu An 2 An 3 An 4
Crt. (implementare)
1 Abonamente Fitness 21,000.00 22,000.00 23,000.00 25,000.00

2 Abonamente Aerobic 20,500.00 23,000.00 24,000.00 25,800.00

3 Abonamente Sauna 22,800.00 23,760.00 25,560.00 27,240.00

4 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 64,300.00 68,760.00 72,560.00 78,040.00

H.3 Proiectia cheltuielilor


Consumuri unitare
Consumuri specifice Cost
activitati productive / UM Abonamente Abonamente Abonamente Prod/ serv Prod/ serv unitar
prestare servicii Fitness Aerobic Sauna 4 5 (lei)
Materii prime si materiale
-
consumabile

Apa 1,500.00 1,200.00 50.00 1.50

Materiale curatenie 30.00 30.00 24.00 12.00

Echipament sportiv
25.00 25.00 0.00 200.00
consumabil

Materii prime si materiale


-
consumabile

Alte cheltuieli -
Costuri materiale unitare - 7,610.00 7,160.00 363.00 0.00 0.00 -

Numar de angajati

11
Salariu brut An 1
Personal angajat An 2 An 3 An 4
lunar (implementare)
Manager 2,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00

Antrenor 2,400.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00

TOTAL - 52,800.00 52,800.00 52,800.00 52,800.00

12